Krajsovszky Gábor: Sicut agni inter lupos - mint bárányokat a farkasok közé - Küzdelem a keresztény Európáért

Feltéve: június 1-jén.

Krajsovszky Gábornak az oroszlányi "Kereszténység és közélet Európában" című konferencián 2024. május 25-én elhangzott előadása.
„1990 óta az országban a gulyáskommunizmus vadkapitalizmussá mutált, élén ugyanazokkal a személyekkel, vagy legalább utódaikkal, akik 45 évig uralkodtak rajtunk. A helyzet megváltozására semmi remény nincs. Bár a politikai fordulattal kezdetben túlzott anyagi reményeink nem voltak, politikailag és szellemileg azért sokkal jobbra számítottunk. A 45 évig uralkodók – látván az elkerülhetetlent – átadták a hatalmat, de csak azért, hogy utána vissza is vehessék. 2010 óta történik egy sikeresnek mondható próbálkozás.” „Pünkösd ünnepén oázist keresünk a számkivetés kietlenségében. A végtelen homoktengeri Szaharában is csobognak az élet forrásai némely helyen. Vannak ép, üde pálmák és vannak fölélénkülő emberek testben és lélekben. Az a kérdés, hol vannak a mi oázisaink, akik a Szaharát járjuk, és akik óhajtjuk az oázis könnyebbségét. A Szentlélek által vezetett Anyaszentegyháznak a kebelén van ez az oázis!” Így elmélkedett Mindszenty bíboros arról az Egyházról, amely Pünkösdkor született meg és indult el az apostolokkal, mint a hitnek bátor terjesztőivel. Bővebben »

Széll Klára: „A szél ott fúj, ahol akar" … (Jn 3), avagy a „COVID RULETT*” tanulságai

Feltéve: május 18-án.

Tamasi doktor rémhírterjesztés miatti büntetőperének következő tárgyalása 2024. május 21-én 8:30-kor lesz a II. és III. Kerületi Bíróságon (1036. Bp. Lajos utca 48-66). A tárgyalás előtt és alatt orvosokat támogató nemzetközi demonstráció lesz a Bíróság épülete előtt 7:30 és 17:00 óra között. Aki csak tud jöjjön el, hogy a bírók érezzék a "törődést"! Szervezők: Váradi Csibi Barna és Stregova Erzsébet. Az alábbi egészségügyi nemzeti konzultáción mindenki kifejtheti írásban is a véleményét, elküldve a II. és III. ker. Bíróságra e-mail-ben az obuda@birosag.hu és a szkitatv2024@gmail.com címre. Aki teheti, postai úton is juttassa el a II. és III. Kerületi Bíróság, 1036. Bp. Lajos utca 48-66 címre, tértivevénnyel. Egyéni leveleket is lehet írni, hogy ki mit köszönhet az orvosainknak. Ehhez a következő bírósági ügyszámot kell feltüntetni: 6.B.1906/2022. Akik el tudnak jönni a támogató demonstrációra, személyesen is elhozhatják a kitöltött konzultációt, mely a délelőtti tárgyalás folyamán be lesz nyújtva. Bővebben »

Natália nővér

Feltéve: május 18-án.

1940-ben azzal a kérelemmel fordult Serédi Jusztinián hercegprímáshoz, hogy engedélyezze Budán, a Normafánál, a Szent Anna réten a Világ Királynője Engesztelő Kápolna fölépítését. A kápolna alapkövét 1944. december 8-án tették le, de az építést már nem lehetett elkezdeni. 1946. január 25-én Mindszenty József hercegprímás jóváhagyta a kápolna tervét, majd november 19-én megbízta Bánk Józsefet, Kecskés Pált és Szabó Imrét Natália nővér magán kinyilatkoztatásainak kivizsgálásával. Natália nővér egész életét az engesztelésnek és a Világ Királynője tisztelet terjesztésének, s ennek érdekében egy klauzúrás női rend alapításának szentelte. Egyházi jóváhagyást a rendnek nem sikerült kapnia. 1950-ben a szétszóratás után 3 nővér egy ideig Pestszentlőrincen élt, majd Pestszentimrén a Kun utcai kórház lelkészével együtt laktak egy házban. 1989-tól Natália nővér ismét Budapesten lakott és újra megpróbálta elindítani a Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai rendet. Dankó László kalocsai érsek Madarason adott letelepedési engedélyt. Utolsó éveit Hegyfaluban (Vas megye), majd Törökbálinton töltötte.
Bővebben »
Világ Királynője Engesztelő Kápolnával foglalkozó további cikkeink:
Fülep Dániel: A Szent Anna-réti kápolna liturgiája
Natália nővér: Noé hitetlen utódai - Nyílt levél a megtévedt klerikusokhoz és az általuk megtévesztett hívekhez
Bazsó-Dombi Attila: A Magyar Engesztelő Kápolna Isten akarata szerinti felépítése

Erdős Mátyás: Miért tiszteljük Szűz Máriát?

Feltéve: május 18-án.

A vallásos tisztelet (cultus) egy személy vallási kiválóságának hódolattal való elismerése (agnitio excellentiae). Ez a kiválóság lehet kisebb, vagy nagyobb, így a tiszteletnek is lehetnek különböző fokai, mert a tisztelet fokát a kiválóság nagysága határozza meg. Isten Önmagától való, maga a lét ezért végtelenül tökéletes. Minden más létező Tőle függ, az Ő teremtménye, tehát kiválósága véges. Istent végtelen kiválósága (infinita excellentia) miatt a legnagyobb vallási tisztelet, az imádás (cultus latriae) illeti. A szentek kiválósága részesült, korlátozott (excellentia participata), azért az őket illető tisztelet csak a teremtményeknek járó hódolat, dulia (cultus duliae). Mivel Szűz Mária Isten különös kegyelméből minden más szentnél nagyobb kiváltságokban részesült (eminenter participata), kimagasló hódolattal viseltetünk iránta, ezt hyperduliának mondjuk. Bővebben »

Pater Anonymus: Emlékezzünk régiekről…

Feltéve: április 23-án.

Nemcsak a külvilágban, hanem az egész Egyházban, de sajnos már a tradícióban is azt hallani, hogy „nem lehet már úgy csinálni semmit, mint régen”. Igen ám, de ha a régiek jól csinálták, a mostaniak pedig lassan-lassan hiteltelenné válnak, akkor hol van a hiba? Ha most a Kedves Olvasó azt gondolja: „na persze, az öregedő pap nosztalgiázik…” – meg kell nyugtatnom, hogy nem így van. Ugyanis az emlékek megelevenedését éppen az váltotta ki bennem, hogy komoly lelkiismeretvizsgálatra kényszerített a visszatekintés mindarra, amit eddig végeztem. (...) Bővebben »

Fülep Dániel: A Szent Anna-réti kápolna liturgiája

Feltéve: április 13-án.

Az Úr Jézus által kívánt kápolna, amelyet Natália nővér látomásából ismerünk, az eredeti latin liturgiához való. Elterjedt az a vélekedés, hogy mindennek semmi jelentősége nincsen, mert a kápolnáról szóló látomás „zsinat előtti”. Vizsgáljuk meg ennek a nézetnek az igazságtartalmát!
Natália nővér látomásai hitelesek
Kovacsics Mária Natália, a Keresztrefeszített Jézusról nevezett Mária Dorothea orsolyita szerzetes nővér (1901–1992) látomásait, amelyekben az Úr Krisztus és a Szentséges Szűz Mária jelent meg, és konkrét utasításokat adott az engesztelés művének felállítására az 1930-as években, Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros és Isten Szolgája XII. Pius pápa is ismerte és hitelesnek minősítette. A Szent Anna-réti kápolnának a megépítésére vonatkozó részletes utasítás, amely a Natália nővérhez fűződő magánkinyilatkoztatásnak a szóban forgó – egyik – eleme, minden kétséget kizáró módon isteni eredetű. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Fénysugár Nagypéntek sötétjében

Feltéve: március 30-án.

Bő két hete ismét súlyossá váltak szívpanaszaim, sokat gondolok az Atyai Ház hívó szavára. A csupán evilági aggodalmak nem ássák alá hitemet, készülök kilépni az itteni egyedüllétből, s találkozni vágyom az Úrral, remélve az Ő végtelen irgalmát. Vágyom átölelni előrement Szeretteimet. Napvégi visszatekintéseimben fel sem tudom sorolni, milyen kegyelmekkel látogatott meg az Úr minden pillanatban s különösen e mostani napokban. Sok-sok éve ugyanígy március 31-én volt Húsvétvasárnap, ekkor szentelt diakónussá a püspököm. Az elmúlt időszak szívzűrjei közepette elérkezett Nagypéntek délutánja, amikor kis jegyzetfüzetem lapjaira különleges ajándékgondolatot írtam. Ez a gondolat lehet idei Húsvétom mottója, a Jézus Szíve Litánia egyik invokációja: „lándzsával átdöfött Szív”. Minden Nagyhéten bemutatják a Szent Péter-bazilikában azt a lándzsát, amely áldott hagyományunk szerint megnyitotta az Üdvözítő oldalát, ahonnét vér és víz ömlött ki. Az áldozati vér lemosta bűneinket, az üdítő kegyelemforrás, pedig felfakadt az Egyház Szentségeiben. (...) Bővebben »

Jáki L. Szaniszló: Az Egyház, mint szigetvilág

Feltéve: 2024. február 25-én.

[Szerk. megj.: Jáki Szaniszló Templeton díjas teológus-fizikus, tudománytörténet író jól látja a katolikus hit rohamos gyengülését, de nem ismerte fel vagy explicite nem mondja ki, hogy a Katolikus Egyházban levő legújabb hanyatlások gyökere egyházi részről alapvetően II. Vaticanumban és a zsinati pápákban keresendő.]
(...) Amikor tenger változásról beszélünk, feltételezzük, hogy hatalmas és mély változásról van szó. Egy organizmus vagy organizáció esetében az ilyen változás nem hagyhatja változatlanul annak központi funkcióját sem, ami az Egyház esetében a szentmise. A vasárnapi plébániai mise olyan funkció, rítus, amelyről az észak- afrikai Abitinában 304-ben Diocletianus üldözése alatt a mártírok egy csoportjának a szóvivője azt mondta, hogy nem élhetnek “a vasárnapi rítus nélkül.” A pogány bíró további zaklatására a szóvivő éppen olyan ellentmondást nem tűrő volt: “A vasárnapi rítus nem hagyható el.” A mise valóban hűségesen ismétlődött az Egyház egész története során. Sőt, ennek a rítusnak a centrális része kezdettől fogva pontosan azokat a cselekményeket és szavakat tartalmazta, amelyekkel azt Szent Pál apostol az Első Korintusi Levélben leírta. Ebben a levélben, amely két évtizeddel azután íródott, hogy Krisztus a rítust az Utolsó Vacsorán végbevitte, Pál hangsúlyosan hivatkozott arra, amit Krisztus maga tett. Ezáltal Pál igazolni akarta azt az állítását, hogy mindaz, aki méltatlanul eszi az eucharisztikus kenyeret, Krisztus teste ellen vétkezik. Krisztus ezen szavaihoz és cselekményeihez más szavak és szertartások csatlakoztak, először meglehetősen gyorsan, majd nagyon lassan. A mise azon központi részének rítusa, amelyet megelőznek különböző olvasmányok és imádságok, és követnek más imádságok, megtalálható már Szent Hippolitusz írásaiban a harmadik század elejéről. A második század közepén Szent Jusztinusz vértanú Apologia c. művében felsorolta az eucharisztikus rítus minden részét, amint azt a későbbi századokban ünnepelték. A mise rítusa, ahogy a Tridenti Zsinat rögzítette, egy másfél évezredes lassú fejlődés kodifikálása. Erről a fejlődésről klasszikus beszámolót adott Joseph Jungmann atya Missarum solemnia (Misék ünneplése) (1953) c. művében. Amikor fölvázolta a római mise legkorábbi formájához kapcsolódó különböző kiegészítések történetét, Jungmann atya nem sugallt semmiféle radikális változást. A könyvének címében található “solemnia” szó inkább az állandóság érzését keltette. Az állandóságnak valami különös ünnepélyességet kell magába foglalnia. A tridenti mise rítusának mind a tartóssága, mind az ünnepélyesen szent jellege megjelenik a Mediator Dei enciklikában. A XII. Pius által kiadott enciklika nem tartalmazott semmi utalást arra, hogy Róma a mise rituáléjának alapos átalakítására készülne. Még kevésbé bátorította az enciklika a misének népszerű, sőt populista ünneppé változtatását.(...)
Kapcsolódó írások:
Viganó érsek: A Katolikus Egyház "Great Reset"-je, a II. Vatikáni Zsinat
Matthew Cullinan Hoffman: A II. Vatikáni Zsinat létrehozta a II. Egyházat, amelynek most már saját II. Jézusa van
Athanasius Schneider püspök: A II. Vatikáni Zsinat tévedései az Egyház protestantizálódásához vezetnek Ne erőltessük a sikertelen "folytonosság hermeneutikáját"
Msgr. Joseph Fenton naplója a II. Vatikáni Zsinatról: “Ha nem hinnék Istenben, meg lennék győződve róla, hogy a katolikus Egyház a végét járja”
Miként vált a Katolikus Egyház a globális háttérhatalom eszközévé? A II. Vatikáni Zsinat mögöttesei
Dr.Balogh Sándor: A II. Vatikáni Zsinat és a muzulmán invázió Bővebben »

Pater Anonymus:„Nézd meg az anyját, vedd el a lányát…”

Feltéve: 2024. február 19-én.

Ez a régi mondás jutott eszembe, amikor a YouTube-on Bach kantátáit hallgattam, amelyeket az egyházi év vasárnapjaira komponált (NB. az evangélikusok megtartják a régi liturgikus naptár beosztását). Míg a Karl Richter által vezényelt és nagynevű operaénekesek közreműködésével, modernkori zenekarral készült felvételek igazi vallásos élményt jelentettek számomra, addig a mai kor – szerintem múló – divatja szerinti u.n. historikus előadásokról az volt a benyomásom, hogy az ezen stílus mellett elköteleződött zenészek egymásnak akarnak bizonyítani, de a leírt kottafejek mögötti tartalomról fogalmuk sincs. A Richter óta eltelt évtizedek minden téren jelentkező hitetlensége, sőt hitellenessége nyilatkozik meg e téren is. A címet pedig úgy magyaráznám ebben a kérdésben, hogy megnézem az előadók arcvonásait, tekintetét és inkább tovább keresgélek. A belső ürességtől nem várhatok lelki töltődést. Ez a bevezető a következő gondolatok alapvetéseként szolgál. (...) Bővebben »

Juliánus barát: Házasság hete – gondolatok a házasságról

Feltéve: 2024. február 13-án.

(...) A házasság pedig többek között pont attól lesz stabil és boldog, hogy az azt alkotó feleknek nincsenek előző kapcsolataik, amelyek összehasonlítási alapot képezve megmérgezhetik az együttléteket, és amelyeknek a kudarca, mint rossz emlék, ott lebegne a pár feje felett.. (…) A mai „fejlett” társadalmi rendszerben ezt persze nehéz elképzelni – de ez csupán két dolgot jelenthet: az egyik, hogy kicsi a fantáziánk, másik pedig, hogy nem jó a társadalmi rendszer. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: „Kedves Nézőink! Önök a Baphomet-tv Maunika-show-ját látták.”
Avagy a magyar katolikus média helyzete

Feltéve: 2024. január 31-én.

Se nem magyar, se nem katolikus, se nem média. Amerikai mintára szabott show-műsorokban, a zsinat-bálvány körül táncolók vergődése. Internet-felületen, tv-programokban katolikus címszó alatt futó időpazarlás kiváló arra, hogy még többen a szekták, vagy a megbolondult világ hálójába meneküljenek. A szereplési kényszeres, önmagát orákulumnak tekintő fogatlan, öreg apáca vihogása, valamint a Hollywood-Alsó statisztaválogatásából kimaradt, az ügyelő intésére bértapsoló közönség (a végén üres ömlengés a betelefonálóktól) már akkor is idegesítő volt, amikor még nem volt hazai fordítása ennek a gyenge show-műsornak. Már van – sajnos – sőt további borzalmas hazai programok teszik ellenszenvessé mindazt, amit Krisztus művének és Egyháznak neveztek valaha. (...) Bővebben »

Viganò érsek: Megfontolások a vatikáni "Fiducia Supplicans", a szabálytalan párok áldásának megengedhetőségéről szóló dokumentummal kapcsolatban

Feltéve: 2024. január 3-án.

(...)A zsinati és a szinodiális Egyház, a lázadók és perverzek e szektájának bélyege a hazugság és a képmutatás. Célja eredendően gonosz, mert elveszi Isten tiszteletét, a lelkeket az elkárhozás veszélyének teszi ki, megakadályozza a jót és bátorítja a rosszat. A bergogliói egyházban azok, akik továbbra is követik a Katolikus Egyház tanait és előírásait, nincsenek a helyükön, és előbb-utóbb vagy elszakadnak tőle, vagy megadják magukat. A Katolikus Egyház az egyetlen bárka, amelyen keresztül az Úr megszervezte az emberiség üdvösségét és megszentelését. Ahol a saját kárhozatára cselekszik és működik, ott nem az Egyház, hanem annak istenkáromló hamisítványa. Ugyanez vonatkozik a pápaságra is, amelyet a Gondviselés az Igazságban való szeretet kötelékének akart, nem pedig a lelkek megosztása, megbotránkoztatása és elkárhozása eszközének. (...) Bővebben »

Viganò érsek: Nyissátok fel a szemeteket erre a pápára!…

Feltéve: 2024. január 2-án.

Elméletileg a pápa kormányzói tevékenysége érvényes és hatékony akkor is, ha egy elszigetelt cselekedete megkérdőjelezhető; de a gyakorlatban a pápaság létjogosultságával nyilvánvalóan ellentétes cselekmények megszakítás nélküli és koherens sorozata nem a pápának a kormányzói tevékenységében megmutatkozó emberi esendőségét mutatja (amelyekben nem segíti őt tévedhetetlenül a Szentlélek, és ezért tévedhet), hanem azt az eltökéltségét, hogy a pápai tekintélyt és az abból fakadó hatalmat felforgató célokra használja fel; ez magát a tekintélyt is érvényteleníti, nemcsak egyes cselekedeteiben, hanem teljes egészében, mert felfedi Bergoglio mens reáját, bűnös szándékát és összeférhetetlenségét az általa betöltött hivatallal. A Munus petrinum, a pápai hivatal céljával ellentétes, a vatikáni erkélyen való első megjelenésétől kezdődő megszakítás nélküli cselekmények sorozata megerősíti a beleegyezés hiányát a pápaság átvételekor, amely pápaságot Bergoglio az Egyház lerombolására és a lelkek elkárhozására szándékozott és még most is szándékozik felhasználni. (...) A zsinati forradalom óta az Egyházban terjedő rák, amely a zsinat utáni években fokozatosan áttéteket képezett, az argentin jezsuita fellépésével teljesen elterjedt. Pontosan ezt a Bergoglióban végzetes kimenetelű pusztító forradalmi folyamatot nem akarják elfogadni az olyan konzervatívok, mint Schneider püspök, különösen azért, mert akkor az összes pápát, akik mindezt elősegítették és meghatározták a premisszáikban, felelőssé kellene tenni a jelenlegi helyzetért. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Álom és valóság…

Feltéve: 2023. december 30-án.

Nyugdíjasként a legtöbb javító-átalakító munkát magamnak kell végeznem a lakásom körül, mert mestereket megfizetni lehetetlenség. Így aztán a YouTube asztalos, villanyszerelő, szobafestő, stb. videókból kell megtanulni szakmunka-fogásokat. Sajnos láttam néhány amerikai, nyávogó-vihogó-hadonászó szőke nőt, akik az értékes régi bútorokat átmázolják (inkább összemaszatolják) fehérre, feketére, esetleg szürkére. Amerika- és nyugat-majmolásunk eredménye, hogy nálunk is kezd minden schwartz-weiß-grau színt ölteni. (NB. a z úgynevezett „amerikai konyha” sem amerikai, hiszen az középkori Európa kolostorainak konyhái így voltak berendezve.) Újmisém óta csak egyszer léptem be szülővárosom főtemplomába és még városi ügyintézéseim során sem fedeztem fel eddig, amit ma egy fotón láttam: kívül is fehér lett a templom – belül már régebben nagy felforgatással született meg a „liturgikus tér”. (Nem merték szétverni az értékes vörös márvány áldoztató rácsot, ezért bevitték a főoltár elé, mintegy evangélikus imaház építészetét követve.) (...) Bővebben »

Pater Anonymus: „Keserves” ünnepeket kívánunk…

Feltéve: 2023. december 28-án.

Azt hangoztatják úton-útfélen, hogy „keresztény Magyarországot” épít a bolsevizmust és a liberalizmust elvető emberek közössége. Sokkal inkább a „szavakban elítélt” woke-ideológiába észrevétlenül belenőtt, elképzelhetetlenül műveletlen népség. Mintha nem lenne elég baj a sok évtizedes kommunista életszemlélet és gondolkodásmód, mostanság az önmagát jobboldalinak kikiáltók alkalmasint többet ártanak. Mai „lapszemlém” nyomán, az eddig viszonylag elfogadhatónak vélt jobboldali hírportál cikkei, s a hozzászólások hoztak ki a sodromból. Mindszenty József 1948 karácsony másnapi letartóztatása kapcsán írt cikk alá még csak-csak tisztes hozzászólások érkeztek – de azért jócskán kiviláglik belőle, hogy Szentéletű Bíboros Atyánkat nem ismerik. Addig jutottak el, hogy kommunista börtönben volt. Azonban az fel sem merül, hogy Mindszenty Atya a valódi keresztény Magyarországért vállalta a kínzásokat, megaláztatásokat. Nem valami mostani veszélyes jólétet hajszoló, az életébe Istent beengedni nem akaró, kereszténységet meghazudtoló embercsoport lebegett a szeme előtt, hanem az ezeréves magyar földön is megvalósult isteni tanítás szerint élők. Mindszenty Atya „csak egy ellenálló” a szemükben. (...) Bővebben »

Bálint Zsolt: A meleg áldás

Feltéve: 2023. december 20-án.

1. A jezsuita Bangha Béla atya szerkesztette Katolikus Lexikon első kötetében (1931) Dr. Aisleitner József (1883-1960) írta az „Áldás” szócikket, ami így kezdődik: „ … tágabb értelemben Isten kegyelmének és segítésének kérése valamire…” és „ …szorosabb [katolikus] értelemben az áldás ima, amellyel a püspök, vagy a pap az Egyház nevében Isten kegyelmét kéri a megáldott személyekre.” A katolikus értelemben vett áldás kétféle: (1) könyörgő, vagy (2) szentelő. A könyörgő áldással a pap személyeket vagy tárgyakat Isten oltalmába helyez; a szenteléssel pedig az addig profán személyt vagy tárgyat kivonja a világból és Isten szolgálatába rendeli. A II. Vatikáni Zsinat (V2) utáni Magyar Katolikus Lexikon (főszerkesztő a laicizált dr. Diós István) „áldás” szócikke lényegében Aistleitner szövegének átfogalmazása, és csupán annyi az újdonság benne, hogy külön kitér az ortodox felekezet hagyományára is. Tehát az „áldás” szót nem definiálja másképpen, így az új teológia szerint a tágabb értelemben vett áldáshoz (pl. a zsidó ároni áldás) sem kell papi személy, azt tehát bárki osztogathatja. A katolikus áldáshoz viszont szükséges. 2. A fenti kis bevezető azért íródott, mert Magyar Kurír hírének (2023. XII. 20.) címe szerint „A Hittani Dikasztérium nyilatkozata engedélyezi a szabálytalan helyzetű párok megáldását”. Ha elolvassuk a nyilatkozatot, a szövegben a legszebb példát találjuk a legmodernebb modernizmusra. Minthogy nem szentelményről van szó, nincs szükség papi személyre, így a rendelkezés okafogyott. A pap nem képes laikusként viselkedni, mert személyét a papi szolgálatra felszentelték, kiemelték a világból. Így nem lehet ószövetségi pap, aki ároni áldásokat osztogat. Ha áldást oszt, az jézusi áldás. A szodomita párok megáldásának kezdeményezése kizárólag a világ oldaláról érkezhetett, amire a V2 utáni zsinati-szinodiális felekezet nem ellent mondott, hanem igent. A témához nálam sokkal jobban értők biztosan alaposan kielemezik majd a szöveget, én az alábbi három pontban csak saját laikus gondolataimat osztom meg az olvasóval. (...) Bővebben »

Egyre nagyobb teret nyer a szabadkőműves hamvasztás a Zsinati Egyházban

Feltéve: 2023. december 19-én.

1963. május 8-án VI. Pál visszavonta az 1917-es Kánonjogi Kódex 1203. kánonját, amely megtagadta a katolikus temetést azoktól, akik elhamvasztatják a testüket. 1963. július 5-én jóváhagyta a Piam et Konstantinem Útmutatást, amely lehetővé tette a katolikusok elhamvasztását. Utána az a hír járta, hogy a szabadkőművesség megzsarolta. A pletyka szerint, ha nem hagyta volna jóvá a hamvasztást, felfedték volna homoszexuális múltját. Valódi vagy sem, az számít, hogy 1) engedélyezte a Katolikus Egyház teljes hagyományával ellentétes hamvasztást, és 2) cselekedete nagyon tetszett a szabadkőművességnek. 1983-ban ez a téves doktrína bekerült a II. János Pál által kihirdetett Új Kánonjogi Kódexbe (1176. kánon 3. §).(...) Bővebben »

In memoriam dr. Balogh Sándor (1931 - 2023)

Feltéve: 2023. december 19-én.

(...)Az ítélet és Krisztus miléniumi, megtisztító uralma után jön az Új Jeruzsálem, amit inkább Új Paradicsomnak lehetne nevezni, mert visszaáll a természet, és maga az ember is, eredeti természetében, és a Sátán örökre le lesz láncolva. Ezzel az üdvözülés folyamata bezárul, Jézus királysága és Mária királynői hatalma az igazak fölött örökkön örökké tart. A keresztény ágnak, azaz a hithű maradéknak a feladata addig is minél több jó, nemesített gyümölcsöt teremni, és minél több lelket megmenteni a judeó-keresztény fertőzéstől. Ami a maradék zsidókat illeti, azoknak egy része az Antikrisztus oldalára áll, aki a vad fának a vad gyümölcse, a többit pedig Jézusnak, az isteni Kertésznek segítője, Illés próféta menti meg, nemesíti, oltja be Jézus misztikus testébe az idők végén. Ekkor lesz a nagy szüretelés a nemesített termőfákról, és a nagy szüreti ünnep, ahol Jézus a Világ Királya, és Mária, a Királynő, lesznek a vendéglátók. A meddő, vagy a vad fák pedig kivágattatnak, és elégettetnek."

(...) (...) Bővebben »

Viganò érsek: A "hamis próféta" Bergoglio bűnös teljes hitehagyásban

Feltéve: 2023. december 13-án.

(...) "Tudjuk, hogy John Podesta Hillary Clinton és Obama - és általában a globalista elit - megbízásából azon dolgozott, hogy előmozdítsa az Egyházon belüli "színes forradalmat", amelynek célja az volt, hogy leváltsa XVI. Benedeket a pápaságról, megválasszon egy ultraprogresszív pápát, és jelentősen módosítsa a katolikus tanítóhivatalt azáltal, hogy elfogadtatja vele az Agenda 2030 követeléseit: a nemek közötti egyenlőséget, a gender ideológiát és az LMBTQ+ doktrína bevezetését, az egyházi kormányzás demokratizálását, együttműködést a Nagy Újraindítás neomalthusiánus projektjében, a bevándorlással kapcsolatos együttműködésben és a kultúra felmondásában" - jelentette ki. "Számomra világosnak tűnik, hogy ez a felforgató projekt Bergoglio kinevezésében - és szándékosan használom a "kinevezés" szót - tökéletes megvalósulásra talált, és ezt megerősíti a kormányzati cselekedeteinek és tanítói tanításának következetes mintája, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben, e legpocsékabb évtized során." (...) Bővebben »

Viganò érsek bejelentése egy olyan papneveldéről, ahol olyan papokat képeznek, akik ellenállnak a II. Vatikáni Zsinat tévedéseinek

Feltéve: 2023. december 11-én.

Viganò érsek bejelentette terveit egy, a felügyelete alá tartozó új szeminárium felállítására vonatkozóan, kijelentve, hogy „jó és szent papokra van szükség, akik nem zsarolhatók azzal, hogy el kell fogadniuk a II. Vatikáni zsinat tévedéseit vagy Bergoglio eltévelyedéseit szolgálatuk gyakorlása érdekében. (...) Marcel Lefebvre érsek gondviselésszerű munkájának a közvetlenül a zsinat utáni időszaktól kezdődően vitathatatlan érdeme volt egyrészt abban, hogy elítélte a megváltoztathatatlan lex credendi-től való elszakadást, másrészt megértette azt a fenyegetést, amelynek a papság ki volt téve a megreformált liturgia bevezetése és ezzel együtt a papi rend zavaró változásai miatt. Az újegyház papjai „a gyülekezet elnökeivé” váltak, szolgálati szerepük fokozatosan háttérbe szorult és feledésbe merült, éppen azért, mert nem voltak többé alter Christus, akik feláldozták a Szeplőtelen Ostyát az oltáron az Örök Atyának, hanem inkább az embereknek egyszerű küldöttei, akik egy asztal körüli testvéri agapén elnökölnek. Ehhez már nem volt szükség Főpapra, Királyra, Prófétára. Ezért kell Krisztus országát is mindenekelőtt az Egyház kebelében helyreállítani, felismerve, hogy a modernista hierarchia immár hatvan éve módszeresen törölte és tagadta a Krisztus társadalmi királyságának tanára való hivatkozást, amelyet csak néhány évtizeddel korábban – 1925-ben – erősített meg XI. Pius. Másrészt az újítók nagyon keveset érhettek volna el, ha nem tettek volna lépéseket a társadalom és paradox módon maga az Egyház laicizálódása útjában álló ezen akadály megszüntetésére. Mára nyilvánvaló: az, hogy Krisztus Király és Pap, a zsinati neomodernizmus és még inkább a „bergogliói pápaság” elmúlt tíz évének a buktatója. Bővebben »

Pater Anonymus: Adventi „betlehemi csillagunk”: Mindszenty József

Feltéve: 2023. december 9-én.

ADVENT II. VASÁRNAPJA
„Az igazság mindig igazság marad, ha hangját veszti is. De a hazugság hazugság marad, ha milliók hirdetik, milliók erőszakolják és százmilliók veszik is be... A jegy, amelyet korunk homlokán hord, egyre jobban kiütközik a törvényes őszinteség elsikkasztásán: az igazmondás hiánya rendszeressé vált és hadászati fokra emelkedett. A szavak és tények értelmének kiforgatása, az ámítás klasszikus fegyvere.” (1948. február 15.) Kínos tud lenni az igazság, mert tükröt tart. Apró hazugságok vetik el az öntetszelgés magvát. A körülöttünk lévő világ tele van akciókkal, mindenki produkálja magát. Miért pont én maradnék el mögöttük? (...) Bővebben »

Világméretű lelki keresztes hadjárat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére, hogy isteni beavatkozásért esedezzünk az Egyház válsága miatt

Feltéve: 2023. december 8-án.

Fatimában a Szűzanya a rózsafüzér imádkozását és az öt elsőszombati ájtatosságot adta nekünk, mint hatékony lelki eszközt, amellyel különleges isteni kegyelmeket nyerhetünk. Az öt elsőszombati engesztelés a következőkből áll: az öt egymást követő hónap első szombatján szentgyónáshoz és a szentáldozás szentségéhez járulni, imádkozni a rózsafüzért, és tizenöt percig elmélkedni a rózsafüzér tizenöt titka közül legalább egyről, azzal a szándékkal, hogy jóvátegyük a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnöket. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Adventi „betlehemi csillagunk”: Mindszenty József

Feltéve: 2023. november 30-án.

„Újjáépítésre szükség van. Csak az a félő, hogy az építésből elengedhetetlen súlyos tételek és elemek kimaradnak. Az építéshez kell tégla és cserép, mész és cement, vas és fa, mérnöki terv és műszaki irányítás, de kell ima is, hogy a szükséges felsőbb segítség, a kegyelem ne hiányozzék... Nemcsak a külső világot, házakat, hidakat, utakat és huzalokat kell újjáépítenünk, hanem a mi belső világunkat is.” (1946-ban a Szt. Margit-triduum alkalmával, az Örökimádás templomban mondott beszédből) A földi haza újjáépítését szorgalmazó beszédrészlet kicsengése mindenképpen arra figyelmeztet, hogy ebben az építkezésben elsősorban az Istent kereső ember lelki újjáépülésére van szükség, hiszen a Zsoltárossal együtt vallhatjuk, „hogyha az Úr nem építi a házat, hiába fárad az építő”. Az Úr nélkül nincs pontos terv, kimaradnak az „elengedhetetlen súlyos tételek”: azaz nem lesz alapos, de még elégséges sem a lelkiismeretvizsgálat, nem lesz intenzív az önnevelés munkája. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Furcsa beismerés

Feltéve: 2023. november 29-én.

A Hittani Kongregáció legújabb rendelkezése megerősíti az eddigi egyházjogi gyakorlatot, miszerint katolikusok nem lehetnek szabadkőműves páholyok tagjai. Ezek után csak egyetlen kérdésem van: és a püspökök, bíborosok? A rendelet logikájából következik, hogy ezek a fő- és közpapok nem katolikusok! Mert ugyebár nemcsak az u.n. Pecorelli-lista alapján, hanem alkalmasint önbevallások, mások biztosra vehető állításai – vagy akár tényszerű nyomok – alapján tudunk olyan püspökökről, bíborosokról (s akár közpapokról), akik elkötelezett „kötényesek”, „vakolók”. (S csak annyi eszük van, hogy le is fényképeztetik magukat köténykében!) (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Mindszenty József nagyságát még a bolsevikok is bizonyítják

Feltéve: 2023. november 26-án.

Több megnyilatkozásban reagáltak már arra, hogy az „ifjú titán történész”, vagyis az annak nevezett nímand könyvet írt Szent Bíborosunkról. Ilyen sok esztendő elteltével is, a világon mindenfelé élő Mindszenty-kultusz rettenetesen csípi a szemüket. Szentéletű Bíboros Atyánk sebészi pontossággal vágott és vág az elevenjükbe. Minden írásában, beszédében felhívta a figyelmet az istentelen és embertelen ideológiára épülő magatartás gyalázatára. S ezt a pontos analízist nem képesek megemészteni, talán azért sem, mert ők maguk is tisztában vannak ennek az ideológiának szörnyűségével. Nekik ugyan ez az ideológia a lételemük, mivel a sátán zsoldjába szegődtek. S éppen az ateizmusuk miatt nem képesek az Úr kegyelmét felfogni és kilábalni ebből a sátáni rabságból. Nevezett „történész” – korunk tagadás-divatjával és a bolsevik hazugságok ismert módszerével mítosznak nevezi a Bíboros Atya személyét példaképül állító igaz katolikus szemlélet gyökereit. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Keresztényüldözés? Nem! – Csakis katolikusüldözés!

Feltéve: 2023. november 24-én.

A tagadás-kultúra olyan mérvű lett – nemcsak a világban, hanem – Magyarországon is, hogy szeme-szája eláll az embernek. Az interneten terjedő történelemhamisítás gyökeret vert és az országban turnézó áltudósok előadásaira özönlik a „fülüket csiklandoztató” műveletlen hallgatóság – utána pedig rögtön nekiáll hozzászólásokat írni egy-egy online fórum cikkeihez. Az ellenvéleményeket hangoztatóknak viszont fel kell készülni az „anyázás” minden fajtájára. Nyugodtan állítható, hogy – sajnos – még a jobboldalon is elharapózott ez a jelenség. Az idősebbek hozták magukkal a bolsevik rendszerben beidegződött nézeteiket, bár most féktelen haraggal szidják azt, ami megfertőzte őket. Ráadásul az azt, koránál fogva még nem ismerő fiatalabb korosztálynál is tapasztalható mindez. Érdekes módon ezek a nézetek minden hírforrásban, médiafelületen harsogóan jelen vannak, míg a tényleges történelemírás, vagy a kereszténységet akár csekély módon ismerők véleménye nem kap hangot, vagy az u.n. közösségi média elhallgattatja.. (...) Bővebben »

Fülep Dániel: Isten gyermekei vagyunk

Feltéve: 2023. november 21-én.

Az istengyermekség a második Ádám, a Megváltó, Jézus Krisztus által elnyert megigazulás (iustificatio) legfőbb következménye, az isteni malaszt és a „fogadott fiúság” (Róm 8,15) állapota, a hívő ember igazi jellemzője. A megigazulásban a hívő ember Isten fogadott gyermeke lesz és jogot kap a mennyei örökségre. A fogadott gyermek egyúttal tehát örökös is, és maga a Szentlélek az örökség foglalója. „A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei.” (Róm 8,16–17) Ez a hagyaték a feltámadás és az örök élet. Az istengyermekség tehát nem a test szerinti létezés természetes velejárója, vagyis nem mindenki hordozza, aki biológiailag a világra született. Azoknak osztályrésze, akiknek a szívébe a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésének érdeméből a Szentlélek által kiárad Isten szeretete (Róm 5,5). Jézus Krisztus által megszerzett kiváltság, részesedés az ő istenfiúságában. János írásaiban a nyelvi megkülönböztetés is megvan: Jézus a Fiú (hüiosz), mi pedig a gyermekek (teknon). (...) Bővebben »

Pater Anonymus: „Uram, ments meg minket, mert elveszünk!” Mk 4,26–34

Feltéve: 2023. november 21-én.

Ha igazak a hírek – márpedig a püspökök „félhivatalos” közlönye is pedzegette – Bergoglio fénysebességre kapcsolt. Ilyen rombolás láttán a protestánsok nagyon sajnálják, hogy ezeket a szörnyűségeket nem ők találták ki. Az egyik készülő csapás az „új teológia kell” címmel meghirdetett hitrombolás. Ahogy az előkészítők nevében nyilatkozó főpap kifejtette, szakítani kell az „íróasztal-teologizálással”, a múlt formuláit el kell hagyni és a világnak adandó válaszok bármihez igazodhatnak, csak a 2000 esztendős hithez nem. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Közel az idő – készen vagyunk?

Feltéve: 2023. október 26-án.

Az internet világa (mint minden evilági szörnyűség visszhangja) rendkívüli harcot indított a katolicizmus ellen, de a Gondviselő Isten úgy rendezte, hogy ennek a képnek a felfedezése, pappá szentelésem évfordulóján történt. A szentelés napja egybeesett Páli Szent Vince ünnepével. Az ő életének egyik jeleneteként is felfoghatjuk ezt a képet, hiszen Vince a francia forradalom idején volt elsőáldozó. Mégpedig egy kis falusi házacskában, az üldözött pap által bemutatott misén. A ház elé odaállítottak egy megrakott szénásszekeret, nehogy kívülről felfedezze valaki a tiltott és gyilkos szankciókkal fenyegetett szentmisét. Tudjuk a történelemírás lapjairól, hogy ezt megelőzően már az anglikán tombolás is hasonló módon üldözte a katolikus közösségeket; papjaikat, szerzeteseiket börtönbe zárták, kivégezték. Erdők, sziklás berkek takarásában, vagy lefüggönyözött, bezárt szobákban tudtak összejönni a hívek szentmisére. A pap, lehetőleg feltűnő civil ruhában érkezik és távozik, amíg esetleg valaki besúgja a hatóságnak és talán életével fizet hivatásának teljesítéséért. Korunk pedig egyre inkább kezd hasonlítani eme régmúltra, az üldözők minden fortélyára. „Gyilkosok közt cinkos, aki néma” – tartja a régi mondás. Mit oldunk meg álságos tapintattal, vagy kicsinyes érdekek keresésével, ha hallgatunk. (...) Bővebben »

A W.H.O.-ról

Feltéve: 2023. október 19-én.

A W.H.O. főigazgatója (vezetője) egy Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus nevű ember. Érdekes név. Vezetékneve szó szerint azt jelenti: „Jézus szolgája”, amhara nyelven (ő etióp). A szójátékokban egy szó visszafelé írása néha a szó jelentésének az ellenkezőjét jelenti. A Katolikus Egyház három szent nyelve a héber, a görög és a latin. Ha vesszük a keresztnevét, és megfordítjuk, a latin "sordet" szót kapjuk, ami azt jelenti, hogy "mocskos" vagy "perverz". Ha vesszük a középső nevét, és megfordítjuk, akkor a görög „μονάς” (monád) szót kapjuk, ami azt jelenti, hogy „egyetlen” vagy „egy”. (A "monas" egységet jelent. Ezeket a szavakat a görögök használták az istenségről alkotott elképzelésük leírására: Monád (filozófia) - Wikipédia) Bővebben »

Carlo Maria Viganò érsek: A katolikusoknak komolyan meg kell fontolniuk annak a lehetőségét, hogy Ferenc nem pápa

Feltéve: 2023. október 5-én.

Tehát: Bergoglio eretnek és kirívóan ellenséges Krisztus Egyházával. A mélyegyház által rábízott feladat végrehajtása érdekében eltitkolta legszélsőségesebb álláspontját, hogy megfelelő számú szavazatot szerezzen a Konklávéban. A teljes engedelmesség érdekében a tervet kitalálók gondoskodtak arról, hogy a szokásos módon széles körben zsarolható legyen. És miután megválasztották, Bergoglio megmutathatta magát annak, amilyen, és megkezdhette az Egyház és a pápaság lerombolását. De vajon lehetséges-e, hogy egy pápa lerombolja azt a pápaságot, amelyet ő maga is megtestesít és képvisel? Lehetséges-e, hogy egy pápa lerombolja az Egyházat, amelynek védelmét az Úr rábízta? És még egyszer: ha egy bíboros részvétele a konklávén rosszindulatú, ha felforgató cselekményt szándékozik tenni az Egyház ellen, ha bűncselekmény elkövetése a célja, akkor még ha látszólag tiszteletben tartják is a választási eljárásokat és normákat, kétségtelenül mens rea. Ez a bűnözői szándék pedig abból a ravaszságból fakad, amellyel a cselekményben cinkos bíborosok együttműködtek a jóhiszeműen szavazó bíborosok megtévesztésében. Azon tűnődöm, vajon nincs-e olyan beleegyezési hiba, amely befolyásolja a választás érvényességét? Anélkül, hogy azt mondanám, hogy egy lemondó pápa és egy uralkodó pápa együttes jelenléte már önmagában is egy olyan elem, amely elhiteti velünk, hogy hamis elképzelésük volt a pápaság lényegéről, amelyet olyan szerepnek tekintenek, amelyet meg lehet osztani másokkal. Ne felejtsük el, hogy a munus és a ministerium közötti különbség önkényes, és nem lehet, hogy van egy pápa, aki az „imádságnak él” és egy másik, aki kormányoz. Krisztus egy; és az Egyház is egy; és csak egy utóda van Péternek; a kétfejű test egy szörnyszülött, amely undorító a természet és az Egyház alkotmánya előtt is. Bővebben »

Pater Anonymus: Proletárdiktatúra

Feltéve: 2023. október 3-án.

Régebben azt olvastam valahol, hogy az ókori római birodalomban nem csak a patríciusok és a plebejusok alkották a társadalmat, hanem egy harmadik csoport is, amelyet az előző kettő végletekig lenézett: a proletárok, vagyis a semmirekellők; úgy írja néhány történész, hogy sokan voltak és sok bajt okoztak. A bolsevizmus kitalálói rátapintottak a lényegre, amikor a semmirekellőkre építették eszméiket és hatalmukat. Nem csak építették, hanem építik, hiszen egyre több semmirekellővel találkozunk minden pillanatban, társadalmi szinten éppúgy, mint az Egyházban. Állami vonatkozásban és az Egyházban, sőt a tradícióban tapasztaljuk, hogy beszivárogtak – „megtértek” néven – a legalja prolik és csak katasztrofális jövőt kell jósolni minden téren. De ne is áltassuk magunkat, hogy ez ellen lehet tenni, hiszen egy jól megalkotott terv szerint halad a világ és benne az Egyház – s mint az előbb megjegyeztem a tradíció – bomlasztása. Aki mer szólni, az rövid úton pellengérre lesz állítva a médiumokban, sőt talán jogi vonatkozásban is, hiszen ezek a területek (nálunk a szovjet idők óta, nyugaton a fokozódó fertőzöttség révén) teljesen a romboló terv részeiként működnek. Egy apró példa. Vajon tehetünk-e valamit a közkonyhákról kiszállított ételek kapcsán az ellen, hogy pénteken lehessen választani húsmentes ételt? Nem. Szóvá tehetjük? Nem. Mostanság az egyre több kereszténységet gyalázó jelenség ellen tudunk tenni valamit? Nem. Az úgynevezett keresztény gyökerek ápolása – állami és egyházi szinten – kimerül a szavakban. Megmarad minden szinten a proletárdiktatúra, nekik viszont korlátlan lehetőségeik vannak. (...) Bővebben »

Fülep Dániel: A Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna megépítéséért

Feltéve: 2023. szeptember 7-én.

(...) Mindszenty József bíboros, hercegprímás amikor átvette az ügyet, tüstént felismerte a jelentőségét. Levelek és megbízható papok útján tartotta a kapcsolatot Natália nővérrel, és egyházi hatósági kivizsgálást végzett. (Az eredmény: Constare videtur de possibilitate originis divinae revelationum – Úgy tűnik, hogy M. Natália nővér kinyilatkoztatásai isteni eredetűek.) A vizsgálat kezdetekor új terv elkészítését kérte, amely megfelel annak a Prímási Levéltárban megtalálható leírásnak, amelyet Jézus adott a Világ Királynője Engesztelő Kápolnáról.1 Hermány Géza gyémántokleveles építészmérnök – immár gondosan Natália nővér szavait követő – tervrajzait Mindszenty bíboros, hercegprímás a budai rezidenciáján 1946. január 25-én tanúk előtt megáldotta, kézjegyével ellátta, a kápolna képe alá pedig ezt írta: „A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom”. Hasonlóképpen Molnár László apát plébánosnak küldött levelében így ír: „Akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét…” (1947. máj. 8.)(...) Bővebben »

Athanasius Schneider püspök: Imádság a katolikus hit diadaláért

Feltéve: 2023. augusztus 31-én.

Mindenható és örökkévaló Isten, Atya és Fiú és Szentlélek, térdre borulunk Fölséged előtt, és lelkünk mélyéből köszönetet mondunk Neked a katolikus hit felbecsülhetetlen ajándékáért, amelyet Jézus Krisztus, a Valóságos Isten és Valóságos Ember által kinyilatkoztattál nekünk. Ezt az isteni világosságot a szent keresztségben kaptuk, és megígértük Neked, hogy ezt a hitet halálunkig sértetlenül megtartjuk. Növeld bennünk a katolikus hit ajándékát. Malasztod által erősödjön meg és váljon megingathatatlanná. Tápláld bennünk naponta a katolikus hit szépségének és mélységének megértését, hogy a Te isteni igazságod mély örömében élhessünk, és készek legyünk mindent feláldozni, mintsem megalkudni vagy elárulni ezt a hitet. Ajándékozd nekünk malasztodat, hogy elszántak legyünk akár ezer halált is elviselni a Hitvallás egyetlen cikkelyéért. (...) Bővebben »

Carlo Maria Viganò érsek: A globalizmus az „Antikrisztus felemelkedésének” „sátáni” előkészítése

Feltéve: 2023. augusztus 30-án.

Nem véletlen, hogy a demokratikus fikció a népi tüntetések erőszakos elnyomásának eszközeit alkalmazza, amelyeknek egy szabad demokráciában barikádokhoz és nemzetközi megvetéshez kellene vezetniük – gondolok itt többek között Macronra, a Klaus Schwab Világgazdasági Fóruma égisze alatt működő „A Holnap Fiatal Vezetői” programjának volt diákjára. Nem elég „demokráciának” nevezni a diktatúrát ahhoz, hogy varázsütésre azzá váljon, különösen akkor, ha az állampolgárok viszonyulása azokhoz, akik lelkiállapotukat és elvárásaikat értelmezik, veszélyt jelent ezeknek a felforgató parazitáknak a túlélésére. Kétségét fejezte ki aziránt is, hogy a választások jelenlegi függetlenségéről és igazságosságáról azt állítani, hogy „demokratikus”, illúzió, amellyel a „szabadkőműves oligarchia” hitegeti az embereket. Megismétlem: ha a demokrácia működne, nem hagynák, hogy a polgárok a választások bohózatával és a parlamenti képviselet illúziójával játsszanak. Ha megengedik, az azért van, mert a szabadkőműves oligarchia tudja, hogy mindenhol elhelyezett küldöttei révén irányítani tudja. Másrészt az Antikrisztus király lesz, nem elnök; abszolút, totalitárius, diktatórikus módon fogja gyakorolni a hatalmat. És azok, akik hisznek a demokrácia meséjében, túl későn veszik észre, hogy becsapták őket. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Apróságok?

Feltéve: 2023. augusztus 29-én.

Az egyik blog-on hozzászóltak néhányan a Tabernaculum régi és korunkbeli helyével kapcsolatos íráshoz, de sajnos oly módon, hogy fogalmuk sincs a kérdéskör mibenlétéről. Egyikük az éppen felújítás alatt lévő valamelyik székesegyházban a Szentségház helyéről tévesen állítja, hogy „előzőleg” már át lett téve a mellékoltárra. Ez így nem igaz. A Székesegyházak legtöbbjében azért volt és van a mellékoltáron, vagy oldalkápolnában, mert a Székesegyház egy bizonyos plébániának a temploma is, így viszont az oldalkápolna, vagy éppen a mellékoltár a plébániatemplomot képviseli (lásd pl. a Bakócz-kápolna Esztergomban, vagy a Szent Mór-kápolna Pécsett), de a püspök tanítószékének helye a Katedrális, Székesegyház, közülük némelyik bazilika ranggal is kitüntetve. Funkciójában tehát elkülönül – épületen belül – a katedrális és a plébániatemplom. A plébániatemplomot képviselő oltár rendelkezik azokkal a búcsú-kiváltságokkal, melyek kifejezetten a plébániatemplomok közösségének adatnak meg. *** Valamikor régen, a bolsevizmus idején egy finn kórus a Mátyás-templomban vendégszerepelt és udvariaskodni akarván, magyarul énekelték el a „Túrót eszik a cigány…” című kórusművet (csak ezt ismerték szegények…). Ekkor a Püspöki Kar kiadott rendelkezése értelmében előre meg kellett vizsgálni a tervezett műsort, hogy ilyen skandalum ne essék többé. Ebből aztán jó nagy cirkuszt csinált akkor a vallástalan banda. – S mi van ma? Egy-egy hangverseny esetén, már arra sem veszik a fáradtságot, hogy elvigyék az Oltáriszentséget pl. egy oldalkápolnába – egyszerűen a közönség, a padokat újabban felváltó székekkel megfordul az orgona felé, háttal az Üdvözítőnek. Nos, ezt is meg lehet tenni, remekbeszabott papi és főpapi segédlettel!!! (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Még mindig létezik a „békemozgalom”?

Feltéve: 2023. augusztus 26-án.

(...) Még a területrablás előtt sem volt olyan hatalmas méretű Hazánk területe, mint a nagy birodalmaké, de mindehhez és a lakosság létszámához viszonyítva több nagyságot tudunk felmutatni ezredéves történelmünk alatt, mint néhány nagy és erős ország. A nagy és erős országok tudnak-e felmutatni annyi szentet, tudós fő- és közpapot, hívőt, harcban hős embereket, mint a magyarok? Néhány száz év alatt akadt egy-egy Szalézi Szent Ferenc, vagy Canisius Szent Péter, míg nálunk alig ötven év kellett egy Prohászka, Tóth Tihamér, Majláth Gusztáv, Apor Vilmos megjelenéséhez. Rengeteg felsorolnivaló lenne. Minden tiszteletem ellenére kérem, hogy ne Olofsson Placid atya, vagy Salkaházi Sára legyen a mérvadó a „kicsinységre-szerénységre”, hanem Mindszenty József, Pétery József, Márton Áron, Kiss Szaléz, Endrédy Vendel legyen mérvadó a „nagyságra”. S most csak az egyháziakat említettem, de körülnézhetünk a művészetekben, avagy a két háború közötti kivéreztetett ország rendkívüli gazdasági és kulturális felemelkedése körül munkálkodók között is. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Néhány szó az egyházjogi kategóriákról és fogalmakról

Feltéve: 2023. augusztus 26-án.

Két fontos nyelvi és egyben egyházjogi kérdést vetnék fel. Az egyik a Szent X. Piusról nevezett papi közösség megnevezése. Modernkedő nyelvi viták helyett a „testvérület” és a „testvériség” szó tartalmi különbségéről szóljunk. A „testvérület” kifejezés kifejezetten klerikusi közösséget jelöl, amely valamely megyéspüspök, vagy a Vatikán által jóváhagyott szabályzat szerinti, fogadalmakkal elkötelezett tagokból áll. (...) Bővebben »

Bazsó-Dombi Attila: SZENT ISTVÁN APOSTOL-KIRÁLY SZÓZATA AZ ORSZÁGÉRT ÉS AZ EGYHÁZÉRT - 2023. augusztus 20.

Feltéve: 2023. augusztus 19-én.

Hol az Ország és hol a Szentegyház, hol a Nemzet és hol a Hit?! Számtalan testi és lelki sebeitől haldokló Népem sóvárogja a kígyó elől pusztába menekült Egyház színrelépését Jézus Krisztus Eucharisztikus Királyságáért, a Szentlélekkel egységben az Atya-Isten Dicsőségére! Isten ezredéve elfogadta, hogy az Angyali Szent Koronával Országát és Népét Boldogasszonynak örökségül adományoztuk Eszkatologikus Archiregnumként, Isten Országának szolgálatára. Boldogasszonyunk Szent Koronája, a Koronázási Palástunk és Szent Imre Fiunk által minden Királykodó Utódhoz és alattvalóhoz intézett Intelmekben módosíthatatlan Hagyatékot örökítettünk Rátok, Boldogasszony Országának Egyháza és Népe javára.(...) Bővebben »

MEGJELENT MAGYARUL Mons. Athanasius Schneider püspök atya új könyve!

Feltéve: 2023. augusztus 4-én.

(...)BAZSÓ-DOMBI ATTILA görögkatolikus áldozópap: „Amint Athanasius püspök atya hirdeti, hogy a Mennyei Liturgia és a földi liturgia egységének feltétele a Szent Liturgia – Nyugat és Kelet – hagyományai szerinti bemutatása, úgy világjáró apostolutódként meg is erősíti az igaz katolikus hitben napjaink földalatti egyházának védelmét kereső – felszentelt és világi – tagjait, akik katolikusok akarnak maradni, ám ezért üldözésben részesülnek. Athanasius püspök atya újabb könyvének magyar nyelvű kiadása legyen javára Mária Országa egészének és minden egyes tagjának, Magyarország jelenlegi határain innen és túl egyaránt!" (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Hogyan segítsen Krisztus, ha mi nem segítünk Neki?

Feltéve: 2023. augusztus 1-jén.

(...) Miért hangoztatja egy önmagát hívőnek tartó hozzászóló az egyik „katolikusnak és hagyományhűnek” nevezett honlapon még mindig a történelemhamisítók propagandaszövegeit? (NB. szerintem az a honlap és a nyugati megfelelői sosem voltak katolikusok, különösen nem hagyományhűnek, csak most ez a bolsevik-liberális „lázadás” egyik álcázott formája.) Az ott értékes lelki anyagokat publikáló Atya átvette innen 2 írásomat, de kértem, hogy távolítsa el, mert a honlap rosszabb a blikk-kiskegyed pletykarovatoknál is, pont az értékes írások halványodnak el a mérhetetlen mennyiségű „lötyögés” miatt. Most nagyon kemény mondatot fogok leírni: a II. Vatikáni Zsinat liberalizmusa hatalmas muníció volt a világ mostani (illetve mindig is munkálkodó) bolsevik-liberális urainak hatalomátvételéhez. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Hodász bosszút állt - bár nem is ismer engem

Feltéve: 2023. július 16-án.

Amikor lelkendezéssel olvastam Julianus barát kitűnő írását a Hodász-jelenségről, elhatároztam, hogy leírom a tegnap (július 15-én) velem történt esetet. Egy világi honlapon olvasva Hodász beismerését a szexuális irányultságáról, megkerestem az ott hivatkozott Instagram-fiókját. Kértem, engedje meg, hogy magánlevelet írjak neki papként, esetleg hasznos gondolatokat adva. Néhány perc múlva – közben vallásos témájú képeket keresve – jött az Instagram értesítése, hogy le vagyok tiltva, mivel „szabálytalanul” használtam a felületet. (...) Bővebben »

Juliánus barát: Hodász András ledobta az atomot - avagy mire elég egy egyéves elcsendesedés?

Feltéve: 2023. július 16-án.

Akik esetleg nem követték a Hodász-ügyet, azoknak álljon itt egy gyorstalpaló politikai foglalkozás: Hodász András egyszerű papból gyorsan internetes celebbé nőtte ki magát. Ő azt gondolta, hogy ez a saját tehetségének az eredménye, valójában azonban semmi egyébről nem volt szó, mint hogy eladta magát a médiának, azon belül is elsősorban és először a közösségi médiának. Igyekezett csatlakozni az aktuális trendekhez, és ezzel a fiatalok körében igen népszerű lett. „Papifrankó” nevű youtube-csatornájára rendszeresen töltött fel (értelmes gondolatok mellett) különféle, a konzervatívabb katolikusok szemében megbotránkoztató tartalmakat, de az igazi komoly színrelépése a 2020-ban volt, amikor is az addig egyházellenes, magyarellenes és családellenes liberális Index híroldal állítólagos „beszántása” (azaz az eladása és a Telex megszületése) kapcsán az úgynevezett „sajtószabadság” védelmében rendezett momentumos tüntetésen is megjelent, ami után Erdő Péter „behívatta”: https://hang.hu/belfold/hodasz-andras-le-kell-allnunk-a-papifranko-oldalak-szerkesztesevel-109440 (...) Bővebben »

Viganò érsek társaságot alapít, hogy segítse a papokat és a szerzeteseket a „Bergoglio-i forradalommal” való szembenállásban

Feltéve: 2023. július 12-én.

Ennek érdekében személyes védnökségemmel megalakult az Exsurge Domine civil egyesület, melynek szociális célja: „segítségnyújtás, támogatás és anyagi segítség azoknak a papoknak, szerzeteseknek, valamint felszentelt laikusoknak, akiknek bizonyos gazdasági és logisztikai nehézségeik vannak; a katolikus hit megváltoztathatatlan és sérthetetlen tradíciójának a védelme; a hagyományos liturgia megőrzése és előmozdítása; bátorítani a kereszténység hatalmas vallási, történelmi és művészi örökségének a tanulmányozását, valamint teológiai és kulturális tudatosságát; a párbeszéd és a találkozás lehetőségeinek előmozdítása a Katolikus Egyház örökérvényű tradíciójának keretén belül működő különféle egyesületek, megtapasztalások vagy csoportok között. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: A Kedves Olvasókhoz fordulok

Feltéve: 2023. május 11-én.

Néhai Mentorom és Jótevőm, Pálos Frigyes prépost, kanonok, művészettörténész, sokszor beszélt nekem szentelő püspökéről, a vértelen vértanúságban Mindszenty József Bíboros Atyánk hűséges harcostársáról, Pétery József váci Megyéspüspökről. Ezen beszélgetések alkalmával Frigyes Atya elmondta, hogy négy súlyos beteg gyógyulásáért, Pétery József Püspök Atya közbenjárását kérte és meghallgatásra talált. Mint a címben is jeleztem – a Kedves Olvasókhoz fordulok, mert most Frigyes Atya unokahúga, a kiváló orvos, Edit doktor néni életéért aggódik szerető családja és mindenki, aki ismeri e nagyszerű asszonyt. Imádságban kérjük Pétery Püspök Atya közbenjárását nagybetegünk gyógyulásáért. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Meszelők (vakolók?), fanyűvők és társaik

Feltéve: 2023. április 13-án.

Van egy jó hírem és van több rossz, melyikkel kezdjem? – így szokták mondani. Előbb „essünk túl” a jó híren: Óriási kegyelem volt számomra a Nagyhét és a Húsvét ünneplése idején, hogy a Dillwy-i Aquino-i Szent Tamás Szeminárium liturgiáját követhettem nyomon. A legtöbbször két, két és félórás szertartások összeszedettsége, az igaz katolikus hit szépségét tárta fel. Az áhítattal végzett liturgikus funkciók, a gyönyörű gregorián dallamok szinte otthonomba hozták az ifjú lelkek önátadásának kisugárzását. Bővebben »

Pater Anonymus: Katolikus hit nem létezik megrendülés nélkül

Feltéve: 2023. április 7-én.

A Szent V. Pius pápa által kodifikált igaz szentmise, minden szava, gesztusai, az oltár fölé magasodó Feszület megkerülhetetlenül a Golgota ormára vezet. S ha nem így érzünk, akkor nem értettünk meg semmit a hit lényegéből. Ha a Feszület felé felmutatott, Krisztus megtört testévé lényegült Szentostya, a ragyogó aranykehelybe ömlött Szent Vér nem juttatja eszünkbe, hogy milyen sokba kerültünk mi Krisztusnak, akkor egyáltalán van-e hitünk? Manapság – talán az amerikai szekták kiadványai nyomán – elvétve láthatunk olyan Krisztus-ábrázolást, amely a lényegre utalna, mindig csak „jól fésült, kisminkelt, ifjú cowboy-arcvonású” Jézus-képek kerülnek elénk. Mindig az üres sír, a húsvéti alleluja képe és hangja kap szerepet. De, hogy miben áll egyáltalán az új szövetség, hogy miért Krisztus áldozatában köttetett meg, arról szó sincs. Bővebben »

Pater Anonymus: Kívánságműsor, civil invázió stb…

Feltéve: 2023. április 6-án.

Megdöbbenve olvasom, hogy egyik egyházmegyénkben a távol lakó, vagy több községet ellátó papok kívánságára a Nagycsütörtöki Olajszentelési misét Nagyszerdán mutatta be a püspök. A nevezett magyarországi egyházmegye nem is nagy területű, manapság az autóval való közlekedés nem jelent áthidalhatatlan távolságot. Ifjúkoromban pl. a Váci Egyházmegye majdnem teljesen kitöltötte a Duna-Tisza Közét, mégis a kiskundorozsmai, vagy a tápéi plébános ott volt Nagycsütörtökön a váci Székesegyházban. Azonban azt is tudjuk, hogy a fokoláré mozgalom papjainak a csütörtök a szabadnapja, amikor összejönnek és versenyt vigyorognak. Tehát „itt van az eb elhantolva” – a nyolcadik szentség a szabadnap. *** Egy másik egyházmegyében a püspöki szertartás-„mester” egy nős diakónus. Reverendában, fején birétummal vesz részt a városi keresztúton. Nincs az egyházmegyében olyan pap, aki kezdhetné a magasabb papi létrafokok bejárását ezen a területen? (Bocsánat, tudom, hogy valóban nincs…) Úgy általában a nős akolitusok, diakónusok tüntetően használják a reverendát, amely még a liturgikus funkcióknál sem jár nekik! (Igaz, a papjaink azt sem tudják, hogy melyik szennyesládában van a reverendájuk…) A civilekre bízott plébániákról soha nem lesz papi hivatás. Bővebben »

Natália nővér: Noé hitetlen utódai - Nyílt levél a megtévedt klerikusokhoz és az általuk megtévesztett hívekhez

Feltéve: 2023. április 5-én.

Az utóbbi időben több írás is megjelent az engesztelők honlapján, melyek pánikszerű kétségbeeséssel próbálják meggyőzni az engesztelők hűségben maradt részét arról, hogy milyen jó lesz nekünk, sőt az egész világnak, ha végre fölépülhet az a bizonyos méregdrága, ronda épületféleség (nevezzük „szélfogónak”) a Normafánál, amit senki nem kért – rajtuk kívül. Ezen írásokkal több hitbéli, logikai, és ízlés-béli probléma is van. A teljesség igénye nélkül kiragadnék közülük néhányat, amelyekre lelkiismereti kötelezettségem sarkall. Bővebben »

Viganò érsek: Ahogyan Jézust elárulták a tanítványai, ugyanúgy árulják el a papjai is az Egyházat

Feltéve: 2023. április 4-én.

(...) ha a zsidó nép egy része, az ószövetségi próféciák és a megjövendölt Isteni beavatkozása ellenére készen állt arra, hogy megölje a megígért Messiást, fel kell tennünk magunknak a kérdést, vajon ez az árulás nem ismétlődhet-e meg az új Izrael egy részében, az Egyházban? Amikor látjuk a katolikus híveket, sőt a hierarchia tagjait, akik a farizeusokhoz és a Szanhedrin Krisztus-korabeli vezetőihez hasonlóan ma is kereszthalált kiáltanak, vagy Szent Péter quia non novi hominem-jét ismételgetik. („Nem ismerem azt az embert.” – Mt 26:72). (...) „Megszabadítottalak az egyiptomi rabszolgaságból, és te azzal viszonoztad Megváltódnak, hogy keresztre feszíted” – énekeljük a nagypénteki liturgiában. Én adtam neked a Misét, és te egy olyan szertartással helyettesítetted, amely meggyaláz Engem, és elűzi a híveket. Én adtam neked a papságot, és te megszentségtelenítetted azt eretnek és parázna lelkészekkel. Megingathatatlanná tettelek ellenségeiddel szemben, te pedig kinyitod a fellegvár ajtaját, rohansz ellenségeid felé, és tiszteled őket, miközben azok elpusztítani készülnek téged. Megtanítottalak a hit igazságaira, te pedig meghamisítod őket vagy hallgatsz róluk, hogy a világ kedvében járj. Megmutattam neked a Kálvária királyi útját, te pedig követed a pusztulás, az élvezetek és a perverzió útját. Bővebben »

Pater Anonymus: 1927. április 2. – A magyar katolicizmus gyásznapja

Feltéve: 2023. március 31-én.

Magyarország apostola és tanítója, Prohászka Ottokár halála, a mai napig – sőt talán manapság igazán – kimondhatatlan űrt teremtett és egyre áthatolhatatlanabb sötétséget jelent. Próbáltak sokan a nyomdokain járni. Az elmúlt 96 év alatt sokszor felemlegették. Vádaskodások ellen akarják még ma is védeni, holott amit kimondott, annak igazságát nem lehet kétségbe vonni, bármennyire is ez most a kötelező divat. A kommunista időkben egy-két Regnum-os atya még néha szóba hozta Prohászka nevét; manapság kutatják munkásságát; talán van aki olvassa is a műveit. (Valami érthetetlen viszolygás volt mindig bennem Szabó Ferenc jezsuita személyét illetően, de legalább próbálkozott – igaz mindenáron igyekezett Prohászka „nyakába varrni a zsinat előhírnöke” jelzőt.) (...) Bővebben »

Paul Jakobius: Az utolsó harc

Feltéve: 2023. március 25-én.

„Napjainkban nem arról van szó, hogy a kereszténységet külső ellenség győzi le. Ma már Krisztus misztikus testébe hatolt be az ellenség, egészen a közepéig. Nem a törökök, nem a kommunisták, vagy az arabok azok, akik meg akarnak semmisíteni benneteket, hanem maga az Antikrisztus. Jól álcázva él köztetek, de mindenki számára felismerhető, kik szentelték magukat neki. Megtéveszti az embereket humánus szeretetével, amely nem mutat túl ezen a világon. Az egység, melyről prédikál, szakadást rejt; az igazsága hazugság; és békéjét (a világbékét) az igazság árán vette meg, hogy végleges hatalmát és uralmát biztosítsa.” (...) „Olyan üldözés következik, amilyen még soha nem volt. Olyan lesz, mint az ősegyházban. Titkos helyeken – pincékben és magánlakásokban – kell a szentmiseáldozatot bemutatni, és csak kevesen vesznek részt rajta.” (...) „Oly módon történik az egyházüldözés, amilyen még soha nem volt; kívülről nézve alig lehet észrevenni…A rombolás inkább belülről kifelé történik, ez a titokzatos és új benne. A sátán észrevette, hogy az Egyház a kívülről jött üldöztetés után mindig szilárdabb és erősebb lett; tehát megpróbálja a fordítottját. Ha látjuk, mennyi egyházellenség van és ténykedik az egyházi grémiumokban és tekintélye van, akkor egész jól kivehető a züllesztés. Az Egyház, legalábbis Európában, a bűntől, az erkölcstelenségtől, a hatalomtól, kapzsiságtól és más terhektől olyan beteg lett, hogy már nem immunis a sátán pestisével szemben. Bizonyos fokig »AIDS-beteg«…” (...) Kapcsolódó anyag:
XIII. Leó pápa enciklikája a szabadkőművességről
Bővebben »

Pater Anonymus: Beszéljünk a „csajokról”

Feltéve: 2023. február 10-én.

(...) Rosa Luxemburgok, Mata Harik, Hillary Clintonok, a hamisan magasztalt Diana hercegnők, vagy a magyar parlament nőként aposztrofált jelenségei, stb. képezik az amerikai álomból kisarjadt Dallas-sorozat és egyéb szappanoperák hisztérikus és meglehetősen ronda alakjait, akik újfajta mintaként állnak az ifjú és a kevésbé ifjú „csajok” előtt. A Schütz Antal szerkesztésében megjelent négykötetes Szentek élete című régi-régi kiadványt olvasgatva láttam, hogy a keleti egyházban milyen sok szentnek az édesanyja és leánytestvérei is a példakép-szentek sorát gyarapítja. A római egyházban alig találunk ilyen törekvést. Sérült lelkű, megroppant környezetből jövő fiatalok hol lelnek útmutatást a szent életre? Az anyaság kincseit nélkülözők miként találnak anyára az Anya-szentegyházban, amikor ott is csak hűtlenséget, „szeplő és ránc borította” torzképet lelnek. Bővebben »

Viganò érsek: A latin mise és a Novus Ordo nem létezhet egyszerre, ez egy „harc Krisztus és a Sátán között”

Feltéve: 2023. január 25-án.

És még ha ez megdöbbenést is kelt a kontinuitás XVI. Benedek által felvázolt hermeneutikájának híveiben, úgy gondolom, hogy Bergoglionak most is teljesen igaza van abban, hogy a tridenti misét a II. Vatikáni Zsinat elviselhetetlen fenyegetésének tekinti, mivel ez a mise annyira katolikus, hogy lehetetlenné tesz minden kísérletet a békés együttélésre ugyannak a római rítusnak a két formája között. Valójában abszurdum elképzelni egy rendes Montini-féle formát és egy rendkívüli tridenti formát egy olyan rítus számára, amelynek, mint olyannak, a Római Egyház egyetlen hangját – una voce dicentes – kell képviselnie, az ókor tiszteletreméltó rítusai, mint az ambrózi rítus, a lyoni rítus, a mozarab rítus, valamint a domonkos rítus és hasonló rítusok minimális eltéréseinek nagyon korlátozott kivételével. Ismétlem: a Traditionis Custodes szerzője nagyon jól tudja, hogy a Novus Ordo egy másik vallás kultikus kifejeződése – a „zsinati Egyházé” –, figyelembe véve, hogy a katolikus egyház vallásának a miséje Szent V. Pius tökéletes imádságos átültetése. Bergoglió egyházában nem kívánják rendezni a nézeteltéréseket a Tradíció és a II. Vatikáni ág között. Éppen ellenkezőleg, a szakítás kiprovokálásának gondolata a hagyományos katolikusok kizárását célozza meg, legyenek azok klerikusok vagy világiak, a Katolikus Egyház helyébe lépett „zsinati egyházból”, amely alig (és vonakodva) tartja meg a nevét. A Santa Marta ház által áhított egyházszakadás nem a német egyházmegyék eretnek szinódusi útja, hanem a hagyományos katolikusoké, akiket felbosszantottak a bergoglio-i provokációk, udvarának botrányai, féktelen és megosztó nyilatkozatai. (...) Bővebben »

Jan Paweł Lenga érsek: Krisztusból kommunistát csinálni?! Ez azért már több a soknál!

Feltéve: 2023. január 23-án.

Riport Jan Paweł Lenga érsekkel. Hangfelvételről lejegyezve.
Riporter: "Ha az evangéliumra csak szociológiai szempontból tekintek, kommunista vagyok, és Jézus is az volt", mondta Ferenc pápa az "American Magazin-nak", egy jezsuiták által az USA-ban kiadott újságnak adott interjújában. Kérem, érsek atyát, hogy kommentálja a pápa ezen szavait.
Lenga érsek: Sohasem voltam kommunista. A Szovjetúnióban hosszú évekig kommunizmus volt. Mindenki, aki ott élt, és azok is, akik elszöktek, elmesélték a világnak, hogy mi a kommunizmus és hogy milyen módokon vezették be, milyen terrort, erőszakot alkalmaztak, fosztották meg az embereket a vagyonuktól, hajtották ki őket a saját házaikból, abból a gazdaságból amelyek aktívak voltak, dolgoztak, és az államnak a legnagyobb hasznot hajtották - mindezt tönkretették. A férfiakból proletárokat és lumpenproletárokat csináltak, akik a vároban jártáltak, készen a forradalomra, mert nem volt vagyonuk, nem volt mit védelmezniük, és készen álltak mindannak a szétrablására, amit valaki más még meghagyott magának. Ezért, amikor Bergoglio azt állítja, hogy kommunista, lehetséges, hogy Szent Péter székében is kommunistaként jár el, és kijelentéseit is ekként teszi. De Krisztusból kommunistát csinálni?! Ez azért már több a soknál! Bővebben »

Viganò érsek: „Dicsőítenünk” kell a pápaságot annak ellenére, hogy Szent Péter trónját egy „eretnek zsarnok” foglalja el

Feltéve: 2023. január 21-én.

Évszázadokon keresztül minden hívő úgy tekinthetett Rómára, mint az igazság világítótornyára. Egyetlen pápa, még a történelem legvitatottabb pápái sem, mint VI. Sándor, soha nem merte arra bitorolni szent apostoli tekintélyét, hogy lerombolja az Egyházat, meghamisítsa a tanítóhivatalát, megrontsa erkölcsét és bagatellizálja liturgiáját. Péter széke a legmegrázóbb viharok közepette is rendíthetetlen maradt, és az üldöztetések ellenére sohasem felejtette el a Krisztus által rá ruházott megbízatását: Legeltesd juhaimat (Jn 21,15-19). Ma, és immár tíz éve az Úr nyája bárányainak és juhainak táplálását „ünnepélyes bolondságnak” tartja az, aki most Péter trónját foglalja el, és az Úr apostoloknak adott parancsát – Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig (Mt 28,19-20) – szánalmas „térítésnek” tartja ”, mintha a Szent Egyház isteni küldetése a szekták eretnek propagandájához lenne hasonlítható. Így beszélt 2013. október 1-jén; 2014. január 6.; 2016. szeptember 24.; 2018. május 3.; 2018. szeptember 30.; 2019. június 6.; 2019. december 20.; 2020. április 25-én, és csak egy hete, 2023. január 11-én is. És itt összeomlik az utolsó, ziháló nyoma annak, ami a II. Vatikáni Zsinat volt, amely a „missziót” [missionarietà] tette jelszavává, anélkül hogy megértette volna, hogy Krisztus hirdetése érdekében egy pogány világban mindenekelőtt hinni kell azokban a természetfeletti igazságokban, amelyeket Ő tanított az apostoloknak, és amelyeket az Egyháznak kötelessége hűségesen megőrizni. A katolikus doktrína felhígítása, elhallgattatása és elárulása a kor mentalitásának kedvéért nem a Hit műve, mert ez az erény Istenen alapszik, aki a Legfelsőbb Igazság; ez nem a Remény műve, mert nem reménykedhetünk olyan Istentől megváltásban vagy segítségben, akinek kinyilatkoztató tekintélyét és üdvözítő szeretetét elutasítjuk; ez nem a szeretet műve, mert nem lehet szeretni Őt, akinek a lényegét megtagadják. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Benedek elment és lekapcsolta a villanytok ügyében

Feltéve: 2023. január 20-án.

A Magyar Kurír nevű hírportálon fedeztem fel egy cikket, amely Ferenc pápával készült interjú első részét tartalmazza. Már a címtől hideglelés éri az embert: A legsúlyosabb bűn, amit egy misszionárius elkövethet, a térítés. Csak a lefelé görgetés pillanataiban olvastam bele néhány mondatba, de ettől már „le is fagytam”. Kezdjük ott, hogy az Üdvözítő nyilvános működése kezdetén megtérésre hív, majd hithirdetésre küldi tanítványait, mennybemenetelekor pedig meghirdeti az u.n. missziós parancsot. A két fogalom – hithirdetés és megtérés – elválaszthatatlan. Etnikai, kulturális, vagy ki tudja milyen csakis evilági gondolatok mentén kever össze mindent. Legfőképpen a mai tagadás-rendszer az alapja annak, hogy a térítést kizárja a hithirdetésből. (Dicsekszik azzal, hogy Kanadában bocsánatot kért a gyilkoló indiánoktól az Egyház által odavitt iskolákért, kórházakért szociális javakért.) (...) Bővebben »

Hal Turner: Japán hivatalos vizsgálatot indít a Covid-oltások okozta halálozások ügyében

Feltéve: 2023. január 19-én.

Japán hivatalos vizsgálatot indított, miután a Covid-19 elleni védőoltások beadása után soha nem látott számban halnak meg emberek. A jelentések szerint a japán kutatókat arra utasítottak, hogy vizsgálják meg azokat a mechanizmusokat, amelyek következtében a kísérleti mRNS-oltások halált és súlyos mellékhatásokat okozhatnak. A Hirosimai Egyetem Orvostudományi Karának professzora, Masataka Nagao kiemelte, hogy azoknak a beoltott személyeknek a teste, akiken boncolást végzett, abnormálisan meleg volt, és a testhőmérséklet elérte akár a 100 ºF-ot (37,7 ºC) is. "Az első aggodalomra okot adó jelenség az volt, hogy a holttestek testhőmérséklete nagyon magas volt, amikor a rendőrség elvégezte a boncolást" - jelentette ki Nagao. "A testhőmérséklet szokatlanul magas volt, például 33 vagy 34 Celsius-fok (91-93 ºF)." Nagao azt mondja, hogy más testekben „a hőmérséklet nagyon magas volt a halál időpontjában. Testhőmérsékletük a normál hőmérséklet felett volt, inkább több mint 40 Celsius-fok (104 ºF). Az adatokat ábrázolva Nagao kutatócsoportja azt találta, hogy jelentős változások történtek a beoltott, boncolt betegek immunrendszerének genetikai felépítésében. A kutatás eredményeként Nagao arra a következtetésre jutott, hogy a vakcina olyan immunrendszeri rendellenességeket okoz, amelyek gyulladást okoznak az egész szervezetben, és valószínűleg ez az oka a boncolás idején tapasztalt magas testhőmérsékletnek. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: „Ó szörnyű máglya, lobban már lángja…” (Verdi: Trubadúr – Manrico strettája)

Feltéve: 2023. január 7-én.

(...)Szépítgetjük VI. Pál arcvonásait a Castel Gandolfo-i „hiszek, hiszek, hiszek” magánvallomásokkal, a Humanie vitae vitatott enciklikával, vagy a zsinat lezárásakor mondott Hitvallás magánjellegűségével, amellyel mindenkinek szabad utat adott a felforgatás végrehajtására. (A nevezett hitvallásra egyöntetűen felálltak a zsinati résztvevők, mintegy jelezve a saját hitvallásukat is, de mindenkit leültettek és Montini egyedül mondta el.) A hagyományokért küzdő Siri bíboros megválasztásának (többszöri) megtorpedózása sokak előtt ismert. (NB. Siri bíboros nagy tisztelettel fogadja a hazájából elűzött és Rómába érkező Mindszenty Józsefet.) Folyamatosan tagadják, de sok bizonyítékkal támasztható alá I. János Pál megmérgezése, majd II. János Pál 27 évnyi regnálása. Karol Wojtyła szereplése a zsinaton, majd VI. Pál kitüntető figyelme és Casaroli mesterkedése végül eljuttatta Szent Péter székébe. Nem jó belegondolni, hogy mivé lett volna az ő pápaságának idején az Egyház, ha nincs mellette 1981-től az ifjúi zavaraitól lassan-lassan megszabaduló és a katolikus igazságokat (sajnos a zsinati ferdítésektől sem mentes) felfedező Joseph Ratzinger. Ő jóval okosabb és a tanulmányaiban szorgalmasabb volt, mint Wojtyła, így a zsinat előtt összeszedett patrisztikus ismeretei elvezetik, hogy legalább részben bejárja az általa kedvelt és boldoggá avatott John Henry Newmann megtérői útját. Bővebben »

Viganò érsek: Pavone atya laicizálása „igazságtalan és törvénytelen”, a „terror légkörét” táplálja a papság körében

Feltéve: 2022.december 25-én.

(...)Ha egy Római Dikasztérium úgy dönt, hogy villamosszékben kivégez egy papot azzal, hogy visszahelyezi laikus állapotba, megvádolva istenkáromlással és megakadályozva abban, hogy jogilag megvédje magát egy kánoni perben; és ha ugyanakkor nem hoz hasonló döntéseket a hírhedten eretnek, korrupt és parázna papság tekintetében, akkor helyénvaló feltenni a kérdést, hogy vajon egy ilyen üldöző cselekmény üldöző elmét tár-e fel, és hogy egy olyan jó pap ellen irányuló cselekvés, aki keményen fellépett az abortusz ellen, az üldözőnek a Jó és az érte küzdők iránti gyűlöletéről tanúskodik-e. Bővebben »

Viganò érsek: A COVID-járvány bohózata, mint az Új Világrend tesztje

Feltéve: 2022.november 24-én.

(...) És mégis, éppen abban az időben, amikor nehéz mérvadó viszonyítási pontokat találni – mind vallási, mind világi területen – láthatjuk azoknak az egyre növekvő számát, akik megértik, kinyitják a szemüket és felismerik a bűnös elmét az események alakulása mögött. Most már világos, hogy minden összefügg, anélkül, hogy meg kellene vetnünk azokat, akik azt mondják erre, hogy„összeesküvés-elmélet”. Az összeesküvés már megvan: nem mi találjuk ki, egyszerűen csak elítéljük, abban a reményben, hogy az emberek felébrednek ebből az öngyilkos narkózisból, és követelik, hogy valaki vessen véget a globális puccsnak. A társadalomtervezés és a tömegmanipuláció műveletei minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy ez a bűncselekmény előre megfontolt volt, és mennyire összeegyeztethető a konfliktus most kibontakozó „spirituális” víziójával: oldalt kell választani és harcolni, anélkül, hogy feladnánk. Az Igazságot – amely Isten attribútuma – nem lehet tévedéssel eltörölni, és az életet nem lehet legyőzni a halállal: ne feledd, hogy az Úr, aki azt mondta magáról: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” már legyőzte a Sátánt, és ami a csatából még hátra van, az csak arra szolgál, hogy lehetőséget adjon a helyes döntés meghozatalára, hogy megtegyük azokat a cselekedeteket, amelyek Krisztus zászlaja alá, a Jó oldalára helyeznek bennünket. Bővebben »

Viganò érsek: Krisztus nem ismerné fel Egyházát abban a "szektában", amely elhomályosítja Péter Székét

Feltéve: 2022.november 12-én.

(...) „Ha a Királyok Királya és az Urak Ura ma visszatérne dicsőségében, vajon felismerné-e még Menyasszonyát, az Egyházat?” Persze, hogy felismerné! De nem abban a szektában, amely elhomályosítja Péter székét, hanem a sok jó lélekben, különösen a papokban, vallásos férfiakban és nőkben, és a sok egyszerű hűséges lélekben, akiknek még ha nem is sugárzik az arca, mint ahogyan Mózesé (2Móz 34:29), de még mindig felismerhetőek Krisztus Egyházának élő tagjaiként. Nem találná őt a Szent Péter Bazilikában, ahol egy tisztátalan bálványt imádnak; a Szent Márta házban sem, amely a Bérlő ál-szegénysége és elbizakodott alázata hatalmas egójának emlékműve; sem a szinodalitás szinódusán, ahol a demokrácia fikciója a Katolikus Egyház isteni építményének lebontását és botrányos életformák kikényszerítését szolgálja; nem azokban az egyházmegyékben és plébániákon, amelyekben a zsinati ideológia felváltotta a katolikus hitet és eltörölte a hagyományt. Az Úr, mint az Egyház Feje, felismeri misztikus testének lüktető és élő tagjait, valamint azokat is, akik halottak és rothadtak, akiket az eretnekség, a vágy és a büszkeség elragadott Krisztustól, és akik most a Sátánnak vannak alárendelve. Tehát igen: a Királyok Királya felismerné a pusillus grex-et [a kis nyájat], még akkor is, ha egy padláson, pincében vagy az erdő közepén egy oltár körül kell keresnie. Bővebben »

Bazsó-Dombi Attila: Mindenszentek társasága - Gyarapítsuk soraikat!

Feltéve: 2022.november 3-án.

Éppen összeállításunk indító gondolatán töprengtem, amikor valaki a mai kevés apologéta főpásztor egyikének minapi beszédére hívta fel a figyelmemet, amelyben egyebek mellett ez olvasható: „Amint leültem, hogy ezt a beszédet megírjam múlt héten, egy barátom átküldött egy 13. századi kézirat illusztrációt. A képen Mária orrba veri az ördögöt. Ő nem szidja le. Ő nem társalog vele. Ő orrba veri az ördögöt. Úgy hiszem, hogy a beszélgetésünkhöz ez tökéletes kiindulópont”1 I. Az életszentség kezdete „Igen” Krisztusnak és „Nem” az ördögnek! Ha bárki azt gondolná, hogy neki nem kell törekednie az életszentségre, hiszen szentek csak a régebben élt keresztények közül kerülhettek ki, ébredjen fel Csipkerózsika-álmából: halaszthatatlanul el kell kezdenie az életszentségre törekvést, hiszen a kísértő rászedte, és ha nem változtat, súlyosan veszélyezteti saját üdvösségét! Isten az Örökkévalóságra az embereknek csak örök üdvösség, vagy örök kárhozat lehetőségeit tartogatja. Ezért a földi életünkben az örök üdvösségünket kell előkészítenünk, hogy halálunk után – akár szükséges tűz általi tisztulás nyomán, de – a Mennybe, azaz Mindenszentek társaságába juthassunk! Bővebben »

Raymund Maria: A szabadkőművesek beszivárgása a felelős a katolikus klérus soraiban széles körben elterjedt aposztáziáért?

Feltéve: 2022.november 3-án.

... Az LMBTQ-, fogamzásgátlás- és abortuszpárti, a női papságot napirendre tűző német püspökök „szinódusi útja”, a flamand püspökök homoszexuális párokat „megáldó szertartása”, a hagyományos katolikusok Arthur Roche bíborost illető azon gúnyos jelzője, hogy inkább protestáns, mint katolikus, a pápa által számos LMBTQ-t támogató püspöknek a Bíborosi Kollégiumba emelése, a hírhedt McCarrick-ügy eltussolása, a meleglobbinak a püspökök között és Róma falain belül elterjedt hálózata, a kínai földalatti Egyház kiszolgáltatása a Kínai Kommunista Pártnak (KKP) a Vatikán részéről, a Szentszék jóváhagyása és csatlakozása a határozottan abortuszpárti Párizsi Klímaegyezményhez, a Pachamama-imádat és részvétel a bennszülött halottak szellemének megidézésében … a lista hosszasan folytatódik. Az a tömeges hitehagyás azonban, amelyet ma az Egyház legfelsőbb tagjai körében tapasztalunk, nem egyetlen nap vagy egyetlen év alatt következett be. Ezekre vonatkozóan néhány tény segíthet a jelenlegi helyzetet távlatokba helyezni. Az alábbi elemzésben a következőkről lesz szó: Bővebben »

Pater Anonymus: Nem várok holnapig…

Feltéve: 2022.október 10-én.

A ’60-as évek fekete-fehér képernyős televíziójából süvöltötte valamelyik dalnok a címbeli refrént. Lelki előrehaladásunkban nem is rossz mottó. Előző elmélkedésünkben a megszentelődés távlatait kutattuk: hová tartunk, s főként hogyan munkáljuk haladásunkat? Amíg rendszeresen vezettem autót, ragaszkodtam a régi, nyomtatott térképek használatához. Manapság a GPS tartja szóval a sofőrt. Mulatságos volt számomra, amikor egy ismerősöm autójában hallottam a női hangú irányítót. Közölte, hogy a következő mellékutcába kell befordulni. Mivel jól ismertem az utat, visszabeszéltem a gépnek: „na öreglány, ott aztán jó helyre jutunk, a szeméttelepre”. Ismerősöm megrökönyödött, hogyan merészelem a „modern világ” eme vívmányát felülbírálni. Valóban a szeméttelepre kalauzolt a műholdas „néni” és ráadásul arcátlanul közölte, hogy „eltévedtél, tervezd újra az utat!” Bővebben »

Pater Anonymus: Távlatok

Feltéve: 2022.október 10-én.

Egyik állomáshelyemen, Mindenszentek ünnepének estéjén, régi szép hagyomány szerint a plébániatemplomból körmenetben vonultunk a temetői kápolnához, ahol elvégeztük az ünnepi szentmisét. Mire vége lett a szentmisének, már besötétedett és a temető milliónyi gyertyácskája, a virágok illata egészen különleges, misztikus élményt adott. A sötétség, a halál, az elmúlás helye az Életről énekelt. A fények egyetlen húsvéti gyertyává egyesülve hirdették, hogy „halál hol a te hatalmad, halál, hol a te fullánkod? Íme az Élet legyőzte már a halált!” Utána ismét körmenetben tértünk vissza a plébániatemplomba, ahol az elhunytakért végzett külön szertartással nyitottuk meg a Halottak napjának imádságos megemlékezését. (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Irigykedem…

Feltéve: 2022.október 10-én.

Valaha, még a katonaságnál együtt voltam két görögkatolikus kispappal (egyikük volt a 25 éven át tolókocsiba kényszerült néhai Telenkó Miklós, a másikuk Papp Miklós, jelenlegi nyíradonyi parókus) és tőlük ismertem meg néhány szép liturgikus szöveget, amelyek a keleti liturgia misztikumába vezettek be. Később a Központi Szemináriumban Orosz László, akkor harmadéves kispap mellett ültem, akit már akkor bevontak az Ókeresztény írók című sorozat fordításába, s ma Atanáz szerzetesi névvel a miskolci egyházmegye püspöke. Egy görögkatolikus szertartáskönyv is birtokomban van, abban is gyönyörű imák vannak, melyek mind-mind a szent hit tartalmát hordozzák, hűen az eredeti értelmezéshez. Megrendítő volt mindig is számomra Szent Jozafát iszonyú vértanúsága, Romzsa Tódor aljas meggyilkolása, Scheffler Jánossal, Bogdánffy Szilárd együtt vértanúságot szenvedő számtalan görögkatolikus püspök és pap. Mostani „mozizásom” egyik gyönyörű felvétele volt Szocska Ábel püspökké szentelése. Belesárgultam az irigységbe: Istenem, hogy is lehet ilyen szépen ünnepelni??? Bővebben »

Pater Anonymus: Legyetek éberek…

Feltéve: 2022.október 6-án.

... Napjaink eseménye: pedagógus (?)-tüntetés diákokkal és levitézlett politikai szereplőkkel. Ezek a gyerekek, az év végi jó jegyért, a macerálás elkerüléséért, az „ego”-juk megnyilvánulásáért (hiszen gyorsan közzéteszik a facebook-on a mocskos plakátokkal való díszelgésüket) milyen családból jönnek? A szülőknek nincs ehhez egy szavuk sem, ők milyen múlttal rendelkeznek? Szerettek a napos oldalon járni, s ezért behódoltak a pártnak, az ideológiának. S mivel mást nem is kaphattak, így vérükké vált. Ebben a szellemben indítják útnak a gyerekeiket – milyen jövőt remélünk? Bővebben »

Pater Anonymus: Ismétlés a „dudás” anyja…

Feltéve: 2022.október 6-án.

A Szent X. Pius Papi Testvérület alapítója Msgr. Marcel Lefebvre érsek úr szemináriumot létesít a svájci Ecône helységben. Az archív fotóin feltűnik két személy, akik állandóan az Érsek úr körül nyüzsögnek, szinte nincs főpapi asszisztencia nélkülük. Amikor az Érsek úr a túlkapásokat (lelkes fiatalok gyakran túl akarnak tenni az eredeti gondolaton) nyesegeti és minden keserűség ellenére is a Szent-Egyház-Szív Róma iránti elköteleződést jelöli meg (nem doktrinálisan, hanem lelkiekben), akkor ez a két személy, néhány hozzájuk hasonlóval duzzogva-hőzöngve kiválik és létrehozza a sedevacantista gondolat mozgalmát (maga a gondolat – tudjuk – régebbi). Bővebben »

Viganò érsek: Az egyetemes Szabadkőműves Testvériség retteg a Szent Rózsafüzér erejétől

Feltéve: 2022.október 2-án.

Ez az istentelen és katolikusellenes „világi állam” a Rózsafüzér imádságát nem „pápista babonaságnak” tekinti – ezek az antiklerikálisok és „szabadgondolkodók” általános vádjai –, hanem valódi fegyvernek, amelynek ereje rémülettel tölti el őket. Gyűlöli a katolikus szentmisét, de nem gyűlöli annak zsinati paródiáját. Gyűlöli a katolikus doktrínát, de nem gyűlöli a Szent Márta „tanítóhivatalát”. Gyűlöli a katolikus erkölcsöt, de dicséri Bergogliót a szodómia, az éghajlat és a bevándorlás érdekében tett beavatkozásaiért. Gyűlöli az imát, és különösen a Rózsafüzért, amely kicsiny hadrendünk élére állítja a Miasszonyunkat, Nikopéia titulussal, Ő, aki a Győzelmek Hordozója, Aki – akit a kereszténység a Szent Rózsafüzér Királynőjeként emleget – megengedte a Lepanto-i flottának, hogy legyőzze Mohamed híveit. Ez a „világi állam”, amely csak nevében világi, de valójában lényegében lázadó Urunkkal szemben, tudja, mi a kegyelem természetfeletti ereje, mi az ima és a böjt ereje, és ismeri a szentmise Szentáldozatának végtelen értékét. Bővebben »

Pater Anonymus: Nincs új a nap alatt

Feltéve: 2022.október 2-án.

Nem szeretnék itt apró részleteket idézni a kor jellemzőiből, szívből ajánlom a Kedves Olvasóknak, hogy itt, a honlap főoldala alján is fellelhető linken lépjenek be az említett Korda-anyagba, vagy a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárban keressenek olyan kiadványokat, amelyek a II. Vatikáni Zsinat előtt, avagy a két világháború közötti időszakban születtek. Egyetértenek majd velem, hogy manapság ugyanaz lenne a feladata papságunknak, mint akkor volt: a liberális közönyt, a bolsevizmus több évtizedes fertőzöttségét, a szabadkőművesek és a mögöttük álló pénzhatalom aknamunkáját ellensúlyozandó – kiművelt magyarság nevelése. Azonban ezen a ponton védelmembe veszem korunk papságát, az én generációmat, vagy ifjabb oltártestvéreimet, ugyanis nincs miből kincseket osztogatni. Az ismereteink, képzettségünk mögött nem áll szilárd katolikus tanítás, hanem éppen a nevezett bajforrások által megfertőzött hit- és életszentség-rombolás, amelyet a II. Vatikáni Zsinat és az azt követő zűrzavar – pontosabban nagyon is megtervezett rombolás – okozott. Hozzá kell tennem, milyen furcsa, hogy a bolsevizmus évei alatt a – hírhedett békepap által vezetett – Szent István Társulat értékesebb könyveket adott ki, mint manapság, mert a „kötelező” zsinati kiadványok mellett a régi szentek lelkiségi írásai, az Ókeresztény írók-sorozat, avagy a zsinati zűrzavart is leíró A Rajna a Tiberisbe ömlött című könyv, Molnár Tamás keményen elemző művei, stb. is bőven helyet kaptak, igaz néha cenzúrázva. Bővebben »

Pater Anonymus: Hitismeret nélkül?

Feltéve: 2022.szeptember 30-án.

Egyik egyházmegyénk világi hitoktatóinak összejövetelt rendeztek a püspöki székvárosban. Az előadást tartó pap azt mondta a jelenlévőknek, hogy „nem hitismeretet kell oktatni, hanem istenkapcsolatot kialakítani”.( https://www.magyarkurir.hu/hazai/-nem-hitismeretet-kell-oktatnunk-hanem-istenkapcsolatot-epitenunk-kateketak-szakmai-napja-vacon ) (...) Aki a fenti kijelentést teszi, vajon van istenkapcsolata? Pap létére mit tesz a szentmise bemutatásakor? Ilyen hozzáállással azzal is felvezethetné, amit Rodolfo mondott: a kezemet figyeljék, mert azzal csalok. Bizony-bizony ez már csak egy lutheri-kálvini emlék-lakoma, csak vallásosnak álcázott házibuli. Ezt kaptuk a II. Vatikáni Zsinattól: hitetlenséget, istentelenséget. Mindazok, akik nem foglalkoztak behatóbban a zsinati döntésekkel, készen kapják az új liturgiában: egy kis disco, egy kis pszichologizálás, egy kis ruhabemutató, egy kis buli. Lesz így megbízható ismeret arról az Istenről, akivel kapcsolatot kellene építeni? Bővebben »

Pater Anonymus: Suscipe…

Feltéve: 2022.szeptember 29-én.

Istenem, fogadd el örömömet is, bánatomat is, az eredményeket is, a kudarcokat is. „Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek” – hagyja el ajkát a péteri vallomás. Fogadd vissza tőlem, mindazt a kegyelmet, amit eddig adtál és fordítsd meggyötört Egyházad javára. Nekem csak zakatol a szívem, de Egyházadé vérzik. Nekem kevés a levegőm, de Egyházadat mindenki fojtogatja. Nekem van egy-egy aggodalmam, de Egyházadra rászakad a tető és elönti az ár. Adj erőt Uram azoknak a fiatal paptestvéreknek, akik próbálják a sebeket bekötözni; akik hitet, szentséget áruló püspökeink és papjaink helyett erejükön felül dolgoznak. Legyen nekik erőforrás az egyetlen, hamisítatlan, igazi szentmise minden lélegzetvétele. (...) Bővebben »

Burke bíboros: A hithű katolikusoknak az Egyházban kell maradniuk, a püspököket pedig az apostoli hagyomány alapján felelősségre kell vonniuk

Feltéve: 2022.szeptember 23-án.

(...)„A katolikus hit dinamizmusa a folytonosságából fakad” – mondta Burke. „A hit Isten műve, és az apostolok hagyományán keresztül jut el hozzánk. Ez nem merevség, hanem hagyományhűség, és a püspököket a püspökké szentelésükkor tett esküjük kötelezi is erre. A katolikus tanokhoz való hűséget merevségnek nevezni egyszerűen helytelen. A hívőknek joguk és kötelességük kifejezni az Egyházzal kapcsolatos aggodalmukat. A hívőknek nyíltan kell gyakorolniuk ezt a jogukat – ez benne van a kánonjogban. A bíboros megismételte, hogy a jó katolikusoknak ki kell javítaniuk püspökeiket, amikor azok a hit ellenében beszélnek vagy cselekszenek, mondván: „Azokban az esetekben, amikor a hitet még magán az Egyházon belül is elárulják, annál fontosabb az Egyház számára, hogy ragaszkodjunk a katolikus tanításhoz és gyakorlathoz. Meg kell érteniük, hogy ezt nem szabad megtenniük, hanem kötelesek megvédeni a katolikus hitet ezekben az időkben. Az engedelmesség soha nem parancsolhat nekünk olyasmit, ami a hit és a jó erkölcs ellen szól.” (...) Bővebben »

Juliánus barát: Összeomlott a Liberálisok Kedvence - Amint az várható volt, Hodász Atya bejelentette a visszavonulását

Feltéve: 2022.szeptember 19-én.

(...)De ki is ő? Akkor robbant be igazán a köztudatba, amikor 2020-ban az ellenzéki Momentum Mozgalom által szervezett tüntetésen felszólalt, és a sajtószabadságot éltette. A tüntetés apropóját az adta, hogy a kormány állítólag „beszántotta az Indexet”. A valóságban csupán annyi történt, hogy az addig erősen magyarellenes és keresztényellenes „index.hu” híroldalt addigi tulajdonosai, miután az ott folytatott liberális propaganda sem anyagi hasznot nem hozott nekik, sem a politikai céljaikat nem tudták vele elérni, egyszerűen eladták. Ezt persze az ellenzék úgy állította be, mintha a kormány tiltotta volna be az addigi Indexet – bár ha így történt volna, azt is csak helyeselni lehetne. A lila Momentum-zászlók között a színpadon álló reverendás pap képe bejárta a hazai sajtót, ekkor mindenki megtanulta Hodász András nevét. A meggondolatlan fellépésével azt a súlyosan téves, hamis látszatot keltette, mintha a keresztényeknek a feladata az lenne, hogy a (keresztény) kormány elleni lázadjanak, nem pedig az, hogy támogassák a kormányt abban a szélmalomharcban, amelyet az istentelen és nemzetromboló nemzetközi média ellen vív. Az eset után Erdő Péter „behívatta” Hodász Andrást, amelyből természetesen újabb médiakampány lett (lásd pl itt: https://444.hu/2020/08/14/erdo-peter-behivatta-magahoz-az-indexert-kiallo-hodasz-atyat-aki-azutan-lelotte-kozossegi-medias-csatornait ), miszerint a gonosz klérus megpróbálja elhallgattatni az igaz ügyért harcoló ifjú papot… „Hogy jön a Magyar Katolikus Egyház feje ahhoz, hogy csak úgy behívatja Hodász Atyát?!” – gondolták a liberálisok. Ha akkor kiközösítették volna az Egyházból, az is teljesen indokolt lett volna, de csak annyi történt, hogy megkérték, hogy kicsit vegyen vissza, ami miatt átmeneti szünetet tartott a youtube csatornáján, de nem törölte azt, sőt ezt a hamis tényt is felhasználta a sajtóban annak népszerűsítésére. (...) Bővebben »

Viganò érsek: Mind a társadalomba, mind az Egyházba „beszivárogtak” olyan emberek, akik "le akarják rombolni"

Feltéve: 2022.április 13-án.

"Dr. Armando Manocchiának Carlo Maria Viganò érsekkel készített interjúja, amelyet 2022. április 2-án sugárzott a „Canale Italia” olasz tévécsatorna.
(...) Ma Bergoglióval az árulás hitehagyásban teljesedett ki, a globalista ideológia, a migráció, a neomaltuzianizmus, az új világrend és az emberiség vallásának a támogatásával. A mélyegyház még a pandémiás csalásban és a tömeges vakcinázásban is részt vett, annak ellenére, hogy a szérumokban abortív sejtvonalak vannak jelen, és az immunrendszer visszafordíthatatlan legyengülését okozzák; ma képmutatóan a rendszer oldalán áll, és támogatja a Schwab-féle Zelenszkij bábot Ukrajnában Putyin elnökkel szemben, aki az egyetlen államfő, aki ellenzi a globalizációt és az azt inspiráló bűnös elveket. Bővebben »

Ferencz János: KÉRELEM a Legméltóságosabb Oltáriszentség védelmében

Feltéve: 2022.március 19-én.

(...)Az Örök Isten, a Katolikus Anyaszentegyház és Szűz Mária Népe iránti felelős szeretettel ezúton alázattal kérjük, hogy a joghatósága területén főpásztorként mihamarabb rendelkezzen a koronavírus járvány okán elrendelt kézbe áldoztatás kényszerének megszüntetéséről. Továbbá kérjük, hogy hozzon határozatot a Szent Eucharisztia hagyományhű, méltó kiszolgáltatásáról, hogy az imádattal teljes legyen, és el lehessen kerülni minden visszaélést, amelyeket mi, templomba járó hívők naponta nagy fájdalommal tapasztalunk. A válságos állapotban szenvedő Egyházunk, és a járványtól és háborútól fenyegetett világ egyetlen mentsvára az Eucharisztikus Krisztus. A hitehagyásnak, az istentelenségnek és a Sátán bontakozó kultuszának eme szörnyű óráiban nem győzzük elégszer megvallani, hogy egyedül Krisztus az Úr és Király mindenek fölött. Az ördögi kísértések, a világ csábításai és a rosszra hajló gyönge természet miatt a megmenekülésünk csakis a szentségtörés bűnének való ellentmondás, az Úr imádatának a megújítása és a szentségi élet újjáélesztése által lehetséges! Bővebben »

Viganò érsek: A globalisták háborút szítottak Ukrajnában, hogy megalapítsák az Új Világrend diktatúráját

Feltéve: 2022.március 9-jén.

(...)Az egykor virágzó és független nemzetek, amelyek etnikai, nyelvi, kulturális és vallási sajátosságaikban változatosak voltak, mára formátlan tömeggé alakultak át eszmék, remények és hit nélkül, a felettük uralkodók visszaéléseivel és bűneivel szembeni ellenállás ereje nélkül. Tömegfogyasztók sokasága, a világjárvány bohózata által kikényszerített részletes ellenőrzési rendszer rabszolgái, még a bizonyított csalással történt szembesülés ellenére is. Egyéni identitás nélküli személyek tömege, QR-kódokkal megjelölve, mint állatok egy intenzív farmon, mint egy hatalmas bevásárlóközpont termékei. Ha ez az összes nemzet esetében – kivétel nélkül – a nemzeti szuverenitásról való lemondás eredménye! – akik az Európai Unió kolosszális átverésére bízták magukat, miért lenne másként Ukrajna esetében? Ezt akarták, remélték, vágytak apáitok, amikor Nagy Vlagyimirral együtt megkeresztelkedtek a Dnyeper partján? Bővebben »

Juliánus barát: Mi történik Ukrajnában?

Feltéve: 2022.március 1-jén.

(...)Végére hagytuk a számunkra legfontosabbat, a konfliktus legakutabb hazai következményét: hogy megbukhat az Orbán-kormány!A korábbi nyíltan oroszbarát politika miatt sokan, akik nem figyeltek fel a politikában a rendszerváltás után lezajlott erkölcsi pólusváltásra, azt hihetik, amint Gyurcsány Ferenc is megmondta, hogy "az ostoba Orbán alulértékelte az orosz veszélyt". Hiszen utólag igazolva látja mindenki, hogy orosz veszély nagyon is van. Korábban fel sem merült, hogy az összevissza beszélő, igazikonzervatív Márki-Zay, aki "a kommunistákat és a fasisztákat egyszerre képviseli", és aki a Fidesz tagjait a lámaoszlopokra akarja felakasztani, hogy ez a közveszélyes idióta, ez kormányra kerülhetne. Ez eddig legfeljebb Soros György legrosszabb álmában fordulhatott elő. Most viszont kézzelfogható lehetőségként tűnik fel az, hogy Márki-Zay, Ferenc pápával karöltve, kiragadja Magyarországot az orosz medve öleléséből, mintegy mellékesen pedig csatlakozik az Európai Ügyészséghez, lebontja a déli kerítést (de visszatoloncolja a kárpátaljai magyarokat), aláírja az Isztambuli Egyezményt, és odaveti a gyerekeinket prédának a meleglobbi elé. Bővebben »

Juliánus barát: Úgy tűnik, Ferenc pápa nem olvasta a Bibliát - avagy hova vezet az egyházi polkorrektség?

Feltéve: 2022.február 4-én.

(...)Mint már korábbi cikkekben is említettem, szembetűnő, hogy miközben a teljes társadalomban a melegek aránya csupán néhány százalék, közben az egyház pedofil-ügyeinek az elsöprő többségét melegek követik el. A korreláció olyan magas fokú, hogy azt véletlennek minősíteni esztelenség. Ezek fényében tehát a melegek Egyházon belüli elfogadását és egyenjogúságát követelni nem csupán a Biblia tanításának a semmibevételét jelenti, hanem egyben a lehető legaljasabb, szándékos bomlasztás. Ma azt követelik, hogy vegyék fel a melegeket, hogy aztán holnap majd lecsaphassanak azok pedofil ügyeire. Bővebben »

Viganò érsek: A Szent Család nyújtson vigaszt a COVID-zsarnokság áldozatainak idén karácsonykor

Feltéve: 2021.december 24-én.

(...)Mindnyájatokhoz szólok, kedves testvéreim, akik ezen orvosi őrület huszonegy hónapja alatt bátran ellenálltatok a természeti törvény és Isten elárulásában, valamint a nemzetek törvényeinek megsértésében a globalista hatalom rabszolgájává vált polgári hatalom zsarolásainak. Egy, az egész bolygóra kiterjedő puccs tanúi vagyunk, amely lehetővé kívánja tenni a Nagy Újraindítást (Great Reset), amelyet az Új Világrend gyűlöletes zsarnokságának megteremtésére használnak majd fel. Bővebben »

Marian T. Horvat: Erkölcsileg megengedett-e elfogadni a Covid oltást?

Feltéve: 2021.december 14-én.

(...) A HEK kezdőbetűk a "vakcinaprojekthez" szükséges emberi embrionális vesét jelentik. Az életképes vesék begyűjtéséhez folyamatos véráramlásra van szükség, ami viszont dobogó szívet igényel, ami viszont megköveteli, hogy a baba életben legyen, és szinte mindig az anyaméhen kívül legyen, amikor a veséjét eltávolítják. Ez kemény szóhasználattal azt jelenti, hogy egy élő, kellően fejlett gyermekből kell kivenni a vesét (HEK) 293, akit – jellemzően császármetszéssel – kivettek az anyaméhből, majd kivágták a veséjét. Az élő gyermeknek nem adható érzéstelenítés, mert ez veszélyeztetné a veséket a kutatás szempontjából. Legalább 293 ilyen barbár gyilkosságra volt szükség ahhoz, hogy létrejöjjön az a sejtvonal, amely a különböző Covid-oltások alapját képezi. Bővebben »

Bazsó-Dombi Attila: Amint a Mennyben, úgy a Földön is - egy erdélyi csoda mennyei világosságánál

Feltéve: 2021.december 7-én.

Az élő hitet nélkülöző,csupán vallásos keresztény fejjel lefelé Krisztus Titokzatos Testének, az Egyháznak csak emberi valóját,annak is csak „lábait” – a hit-és erkölcstant – látja, az Úrral szemtől-szemben nem is találkozhat. (...) Bővebben »

Maike Hickson: Az mRNS feltalálója csatlakozik Viganò érseknek a „megátalkodottan gonosz” COVID-zsarnokság elleni szövetség létrehozására szóló felhívásához

Feltéve: 2021.december 5-én.

„A jó és a rossz valamint a gonosz és a jó tettek nyelvét az ilyen gondolkodásmódban a haszon nyelvével helyettesítették” – tette hozzá az orvos. Most van egy „nagy tőketömb, amely el van választva a nemzetállamoktól”. Ez a tőke „oda nyomul be, ahová akar, és egyetlen elsődleges hajtóerőre reagál, amely a befektetés megtérülése. Nincs erkölcsi iránytűje. Ennek nincs erkölcsi összetevője. Csak a befektetés további megtérülésének lehetőségére reagál.” Dr. Malone szerint az a probléma ezzel a fajta tőkével, hogy mára „olyan nagy, hogy képes politikát, gazdaságpolitikát és nemzeti politikát diktálni a különböző nemzetállamokban. És ez a tőke megszerezte az összes fő médiát, az összes Big Tech céget és az összes nagyobb vakcina- és gyógyszergyártó céget. És… ezért képes globálisan összehangolva működni.” A „vállalati és állami érdekek fúziója” „globális”, Dr. Malone ezért nevezi ezt „globális totalitarizmusnak”. (...) Mattias Desmetnek, a hollandiai Genti Egyetem klinikai pszichológia professzorának a meglátásairól szólva Dr. Malone megemlítette a professzor „tömegpszichózis érvelését”. Desmet azzal érvel, hogy „ők [az emberek] valójában hipnotizálva vannak, és a lakosság nagy része hipnotizált lett. Dr. Malone ezután összehasonlította jelenlegi helyzetünket azzal, ami „a német néppel az 1930-as és 1920-as években történt, ennek ahhoz hasonló pszichológiai gyökerei vannak”. Bővebben »

Márfi Gyula érsek: Jegyzetek az iszlámról: vallás és politika

Feltéve: 2021.november 29-én.

Az iszlámról és annak követőiről, a muszlimokról nagyon nehéz elfogulatlanul beszélni. Mi magyarok 300 évig álltunk harcban velük, és 150 évig iszlám megszállás alatt éltünk. Ennek emlékét még a génjeinkben hordjuk. Azok a nyugati országok viszont, akiknek ilyen élményeik nem voltak, sőt, maguk is gyarmatosítók voltak, nehezen értenek minket, és könnyen ránk sütik az "iszlamofób" jelzőt. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban valósággal nyüzsögnek az olyan "szakértők", - köztük közel-keleti vagy iszlám tanszékek professzorai, akik a "politikai-korrektség" megszállottaiként dicshimnuszokat zengenek az iszlámról, úgy állítva be azt, mint a "béke vallását", amely az algebrától és a csillagászattól kezdve az orvostudományokig és az építészetig csodálatos teljesítményekkel kápráztatta el a keresztény világot. Ezek a "szakértők" nem hazudnak, csak éppen megelégszenek a féligazságokkal, és így mégis csak szemben állnak az igazsággal. Bővebben »

Ferenc pápa a „globális kormányzás” konferencián azt mondta, hogy a COVID után többé már nem lehet „visszatérni a normalitásba”

Feltéve: 2021.november 19-én.

(...)A pápa felhívása a társadalom szerkezeti változására márciusi üzenetének folytatása, amikor „új világrendre” szólított fel, összekapcsolva az üdvösség fogalmát e „rend” előmozdításával, és egy zöld, földi központú napirenddel. Ezután a Világbankhoz és a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) fordult, ismét „globális kormányzást”, univerzális vakcinákat szorgalmazva, és nehezményezte az „ökológiai adósságot”, amellyel „magának a természetnek” tartozunk. Ferenc pápa saját maga kezdeményezte, hogy az ENSZ-szel és a globalista nagyvállalatokkal szövetkezve előmozdítsa a kapitalizmus új „gazdasági rendszerét”, és biztosítsa az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDG) az elérését. Többek között ezek a partnerségek a „fenntartható életmódot”, a „nemek közötti egyenlőséget” és a „globális állampolgárságot”, míg maguk az SDG-k a „szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat” támogatják. A Párizsi Fórumon tartott beszédet követő napon Ferenc több dicsérő üzenetet küldött az abortuszpárti UNESCO-ügynökségnek, „a Szentszék kiváltságos partnerének” nevezve a népek közötti béke és szolidaritás közös szolgálatában. Felszólította továbbá a COP26 klímaváltozási konferenciát, hogy sürgősen hajtsák végre az abortuszpárti 2015-ös párizsi klímaegyezmény céljait. Bővebben »

Viganò érsek felhívást intéz minden keresztényhez és egy Antiglobalista Szövetség létrehozására szólít fel, amely megállíthatná az emberiség globális rabszolgaságba taszítását

Feltéve: 2021.november 19-én.

(...) Felszólítom a nemzeteket és polgáraikat, hogy szövetkezzenek Urunk Jézus Krisztus, az egyetlen Király és Megváltó, a Béke Fejedelme keresztje alatt. In hoc signo vinces. Alapítsuk meg ezt az Antiglobalista Szövetséget, adjunk neki egyszerű és világos programot, és szabadítsuk meg az emberiséget a totalitárius rezsimtől, amely magában foglalja minden idők legrosszabb diktatúráinak borzalmait. Ha továbbra is késlekedünk, ha nem értjük meg a mindannyiunkra leselkedő fenyegetést, ha nem reagálunk szilárd és bátor ellenállásba szerveződve, akkor ezt a lábát mindenhol megvető pokoli rezsimet nem lehet megállítani. És a Mindenható Isten segítsen és oltalmazzon minket. + Carlo Maria Viganò érsek, az Amerikai Egyesült Államok korábbi apostoli nunciusa Bővebben »

Juliánus barát: Papi divatbemutató a templomban - a belga Egyház gúnyt űz saját magából, hogy a média kegyeit keresse

Feltéve: 2021.november 18-án.

Belgiumban, Tournai város katedrálisában divatbemutatót tartottak, amelyen a templomban őrzött régi miseruhákat vonultatták fel, papszerűen kinéző férfiakra öltöztetve, akik a templom főhajójának a közepén felállított kifutón sétáltak végig, úgy, ahogy a modellek szoktak egy "igazi" divatbemutatón, miközben orgonamuzsika szólt. A közönség kétoldalt foglalt helyet, és megtapsolta őket, a templom oszlopait pedig színes reflektorokkal világították meg, akár egy diszkóban. A divatbemutató az intézményesült úgymond “keresztény világ” egy szégyenletes, erkölcstelen megnyilvánulása, egy perverz kificamodás, amelyet az Egyháznak nem lemásolni, hanem elítélni kellene. Szomorú, hogy csak ilyen “reklámfogásokkal” lehet átütni a média ingerküszöbét. Nyilván ugyanis az mozgatta a szervezőket, hogy ennek hírértéke lesz, és ez így is van. De hol a határ? Bővebben »

Viganò érsek: Az igazi szabadság az a képesség, hogy a Jó határain belül cselekedjünk

Feltéve: 2021.november 13-án.

Carlo Maria Viganò érseknek a pénteki svájci járványintézkedések elleni tüntetőkhöz intézett szavai - angolról fordítva. (...) Önök pusztán az alkotmányos szabadságjogaik korlátozása miatt tiltakoznak, vagy mert felismerik, hogy ezek az első korlátozó intézkedések csak az első lépései az egyéni szabadság fokozatos megsemmisítésének, amelyet egy Orvos-Állam vesz át, amely eldönti, hogyan kezelje Önt? Egy Mester-Állam, amely eldönti, hogy elhagyhatja-e a házát, dolgozhat-e, elmehet-e étterembe és utazhat-e, és mikor? A zöld útlevél ellen tüntetnek, és közben elfogadják a világjárványról és az oltóanyagokról szóló narratívát, vagy rájöttek, hogy ez a kolosszális bohózat egy laboratóriumban előállított víruson alapul, amelyet azért terjesztettek el, hogy vészhelyzetet okozzanak, ürügyet szolgáltatva arra, hogy az egész emberiséget ellenőrzés alá vonják? (...) Bővebben »

John-Henry Westen: Óriási kiugrás a fiatal sportolók halálozásában

Feltéve: 2021.november 13-án.

(LifeSiteNews) – Emlékeznek arra a történetre, amelyet a LifeSite a múlt hónapban írt a 17 éves ontariói jégkorongozóról, aki COVID-oltást kapott, mert e nélkül megtagadták tőle a korcsolyaarénákba való belépést? Sean Hartman, aki előtt ott állt az egész élet, két héttel később meghalt. És ez csak a jéghegy csúcsa. Az elmúlt hetekben több tucat hasonló eset fordult elő, amikor fiatal, szuper egészséges sportolók súlyosan megbetegedtek, vagy akár meghaltak, és ezzel sportálmaik véget értek. Ennek mindenhol óriási hírnek kellene lennie. De ha még hírt is adnak róla, azt nem jelentik be, hogy mi volt az ok. Hirtelen mindenhol megjelentek jelentések fiatal futballisták, krikett-, rögbi- és jégkorongozók, táncosok és egyebek haláláról és maradandó betegségéről. De hogyan van az, hogy egyetlen fősodor médium sem hozza őket egymással összefüggésbe, és nem nevezi óriási problémának? (...) Nos, vessünk egy pillantást ezekre az esetekre. Ezeket a történeteket a közelmúltban állították össze és osztották meg Dr. Michael Yeadon Telegram csatornáján, de amint látható, a legtöbbről a fősodor médiaoldalak is beszámolták. Bővebben »

Viganò érsek figyelmezteti az amerikai püspököket a COVID oltás kapcsán: A Nagy Újraindítás (Great Reset) "krónikusan beteg emberek milliárdjait akarja"

Feltéve: 2021.október 29-én.

... Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a génszérumok összetevőit továbbra is üzleti titokként kezelik, még akkor is, ha már több tanulmány is elemezte a vakcinák tartalmát[21], ezért még nem lehet teljes mértékben értékelni a többi kritikus elemet és azok hosszú távú hatásait, mert a világ népességét érintő kísérletezés csak 2023/2025-ben ér véget, és nem tudni, hogy az újonnan elfogadott technológiának genetikai szinten milyen hatásai vannak.[22] A grafén jelenléte a beadott dózisokban, amelyről számos laboratórium számolt be, amely elemezte annak tartalmát[23], arra utal, hogy az úgynevezett vakcinák használatának kényszerítése – a már bizonyítottan hatásos kezelések szisztematikus bojkottjával együtt[24] – minden olyan beoltott emberi lénynek, - aki csatlakozni fog vagy már csatlakozott a Gondolatok Internetéhez (Internet of Things)[25] - a nyomonkövetését szolgálja az adótornyokból és műholdakról [26] sugárzott 2,4 GHz-es vagy magasabb mikrohullámú frekvenciájú kvantumkapcsolatokon keresztül. Annak bizonyítékaként, hogy ezek az információk nem egy összeesküvés-elméletek fantáziájának gyümölcsei, megemlítjük, hogy az Európai Unió két, a technológiai innovációnak szentelt projektet választott ki egy pályázat nyertesének: „Az emberi agy” és a „Grafén”. Ez a két projekt egy-egy milliárd eurós finanszírozásban részesül a következő tíz évben[27]. (...) Annyi bíboros és püspök hallgatása, valamint a védőoltási kampány felfoghatatlan előmozdítása a Szentszék által, a példátlan cinkosság egy formája, amely nem folytatódhat tovább. El kell ítélni ezt a botrányt, ezt az emberiség elleni bűnt, ezt a sátáni fellépést Isten ellen. Bővebben »

Viganò érsek: A COVID-19 vakcina és a vakcinaútlevél „korszakos háborút” generált és „a végidők bevezetője”

Feltéve: 2021.szeptember 15-én.

A veterán vatikáni újságíró, Robert Moynihan által készített 18 részes interjú első része. Az Amerikai Egyesült Államok volt apostoli nunciusa a világ jelenlegi állapotát „az Újszövetségben említett nagy hitehagyáshoz hasonlította”. (...) „Háborúban állunk - mondta [Viganò érsek] -, olyan háborúban, amelyet nem hirdetnek nyíltan, amelyet nem hagyományos fegyverekkel vívnak, hanem olyan háborúban, amelyben vannak agresszorok és elnyomottak, hóhérok és áldozatok, rendkívüli bíróságok és foglyok. Háború, amelyben látszólag törvényes formákban erőszakot követnek el a polgárok és a hívők jogainak megsértésével. „Ez egy korszakos háború, amely bevezetés a végidőkhöz és a nagy hitehagyáshoz, amelyről az Újszövetség beszél” - fejezte be az érsek. Bővebben »

Levélminta oltásmentességhez

Feltéve: 2021.szeptember 12-én.

Az Egyház tanításának középpontjában a fent felsorolt első és utolsó pont áll: az oltás nem egyetemes kötelezettség, és a személynek engedelmeskednie kell saját tájékozott és biztos lelkiismeretének ennek a megítélésében. Valójában a Katolikus Egyház katekizmusa azt tanítja, hogy a lelkiismeret követése magának Krisztusnak a követése: Mindazzal, amit mond és tesz, az embernek hűségesen követnie kell azt, amit igazságosnak és helyesnek ismer fel. Lelkiismerete alapján ítéli meg és ismeri fel az ember az isteni törvény előírásait: „A lelkiismeret a józan ész törvénye; [a keresztények] mégsem gondolják, hogy semmi több ennél; . . . [A lelkiismeret] az Ő hírnöke, aki mind természetében, mind kegyelmében függöny mögül beszél hozzánk, képviselői pedig tanítanak és irányítanak bennünket. A lelkiismeret Krisztus eredeti helytartója.Bővebben »

Az [Amerikai] Nemzeti Katolikus Bioetikai Központ [NCBC] útmutatása a COVID-19 vakcinák vallási alapon történő elutasításához

Feltéve: 2021.szeptember 12-én.

(...) Az NCBC tisztázta, hogy ”az orvosi beavatkozás erkölcsi szükségességét illetően a saját lelkiismeret „biztos ítéletére" kell hallgatni”, nem pedig egyházi vagy világi tisztviselők utasításaira, amennyiben azok ellentmondanak ennek az ítéletnek. Ezt alátámasztja a Katolikus Katekizmus CCC (n. 1777).is, az útmutató hangsúlyozta: „Az embernek minden mondatával és cselekedetével köteles hűségesen követnie kell azt, amit igazságosnak és helyesnek ismer el. Lelkiismerete alapján ítéli meg és ismeri fel az ember az isteni törvény előírásait. ” „Ezért - vonja le a következtetést az NCBC -„ ha egy katolikus lelkiismeretére alapozva azt a biztos döntést hozza, hogy nem kaphat oltást, akkor a Katolikus Egyház megköveteli, hogy a személy kövesse ezt a biztos lelkiismereti ítéletet, és utasítsa el az oltást. ” Bővebben »

Afganisztán christians menni Amerika

Juliánus barát ~ Feltéve: 2021.augusztus 31-én.

Most, hogy a tálibok elfoglalták Kabult, az első megdöbbenés után a fősodratú médiában, és a keresztény oldalak zömén is megjelentek az "imádkozzunk Afganisztánért", és a "tálibok megölik akinél Bibliát találnak" típusú hírek, amelyek közös jellemzője, hogy azt sugallják, hogy USA által 20 éve (más számítások szerint 40 éve) folytatott afganisztáni beavatkozás a keresztények védelmében történt, vagy ha nem is, de legalább mellékesen hasznos volt a keresztények számára. Ez sajnos nem igaz. Kétségtelen tény, hogy ha vannak Afganisztánban keresztények, akkor rájuk most veszedelmes idők várnak, és az is jó, ha imádkozunk. De egy pillanatra se higgyük azt, hogy az USA Afganisztánban - vagy bárhol a világban - a keresztényeket, vagy legalábbis a szabadságot és az emberi jogokat védené, vagy akár csak előnyösebb helyzetbe juttatná. Elég csak 1956-ra gondolni, akkor is milyen jól megvédtek minket, ugye? Bővebben »

Helyreállították és megáldották a néhány éve lefejezett Szűzanya szobrot Esztergomban

Feltéve: 2021.augusztus 20-án.

2021. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén áldotta meg dr. Török Csaba, a bazilika plébániai kormányzója az Esztergomi Várhegyen található lourdes-i barlang restaurált Szűzanya szobrát. Ez volt az az alkotás, melyet 2017-ben kegyetlenül megrongáltak. 2017. november 13-án ismeretlenek megrongálták és lefejezték a Szűz Mária szobrot. A fejet a padra helyezték, a testet ledöntötték, a virágokat szétdobálták. Ez a cselekedet sokakat mélységesen felháborított és a hívek már akkor remélték, hogy mihamarabb helyreállíthatják az alkotást. >Augusztus 15-én dr. Török Csaba köszöntötte az érdeklődőket a helyszínen, majd megjegyezte: a várhegyen álló lourdes-i barlang eredete még a nagyszeminárium idejéhez, az akkori Máriás-lelkülethez kötődik. (...) Honlapunkon itt lehet olvasni a szobor csodálatos történetéről: hit_34.html Bővebben »

Nekünk, katolikusoknak ma, amikor tanúi vagyunk az Egyház Keresztútjának, kötelességünk a Kereszt tövében állni

Viganó érsek ~ Feltéve: 2021.július 21-én.

(...) Az Egyháznak nincs és nem is lesz vége. Tudjuk, hogy ez a szörnyű válság, amelyben tanúi vagyunk mindannak az elpusztításának, ami még megmaradt a katolicizmusból, azok által, akiket az Úr nyája pásztorainak küldött, a fájdalmas Keresztutat és a Misztikus Test sírba süllyesztését jelzi, amelyet a Gondviselés rendelt el, mindenben utánozva az Isteni Főt. Krisztus fájdalmas kiáltását halljuk, amikor az Egyház felnyög. (...) Bővebben »

Beer Miklós "katolikus lelkészt" zavarja, ha a politikusok védelmezik a kereszténységet - ha már az Egyház nem, akkor ők se tegyék!

Juliánus barát ~ Feltéve: 2021.július 5-én.

(...) Célkeresztben Semjén Zsolt, aki - ellentétben az Egyházzal - ki merte mondani azt, hogy a homoszexuális életmód bűn, és hogy keresztény ember azt nem támogathatja. Ez nem tetszett az újságírónak, de a jelek szerint Beer Miklósnak sem, akit az index cikk szerzője stílusosan "lelkész"-nek nevez, mutatva azt, hogy halvány fogalma sincs arról sem, hogy egyáltalán melyik egyházhoz tartozik (A katolikus papokat ugyanis nem "lelkész"-nek hívják. A szót a reformáció idején találták ki, hogy megkülönböztessék a református és evangélikus egyház elöljáróit a katolikus papoktól. Egyházjogi szempontból ennél többről van szó: a papok felszentelése egészen Szent Péterig és Jézusig visszavezethető, a lelkészeknél ilyenről nincs szó.) Bővebben »

Jog az eltévelyedéshez

Feltéve: 2021.június 27-én.

(...) Csaknem valamennyi kutató szerint két típusa van a homoszexuálisoknak: úgynevezett aktív, vagy veleszületett, és passzív, vagy szerzett. Az emberiség 3%-a veleszületetten homoszexuális. Ennél a 3%-nál sokkal több a „másodlagos” homoszexualitás, amely terjed, mint a ragály. Ha egy ilyen magatartást elfogadunk mint pszichológiai normát, (a kulturális irányzat, liberális befolyás eredményeképpen), akkor ez a deviancia belerögződik az ember fiziológiájába, és villámgyorsan elterjed. Bővebben »

A Katolikus Egyház "Great Reset"-je, a II. Vatikáni Zsinat

Viganó érsek ~ Feltéve: 2021.június 24-én.

(...) Az ezek után felmerülő jogos gyanúnk megerősítést nyer, ha megvizsgáljuk, kik is voltak ennek a liturgiának a kidolgozói: feltehetően a szabadkőművességhez tartozó, köztudottan notóriusan progresszív elöljárók, és akik az 1920-as és 30-as évek Liturgikus Mozgalmával már elkezdték javasolni a több, mint megkérdőjelezhető, és XII. Piusz által a Mediátor Dei enciklikában elítélt archaeologism-mal áthatott ötletek és gyakorlatok terjesztését. A versus populum oltár nem a II. Vatikáni Zsinat találmánya volt, hanem azoknak a liturgistáknak a találmánya, akik gyakorlatilag kötelezővé tették azt a Zsinaton, miután évtizedekkel korábban már kivételként bevezették azt az ókori szokásokhoz való állítólagos visszatérés ürügyén. Ugyanez mondható el a Zsinatot megelőzően létező úgynevezett „gótikus miseruháról” , különösen Franciaországban. Ebből egyfajta poncsó lett, amelyet a zsinat után az eredeti formához való visszatérésként állítottak be, de valójában történelmi és liturgikus hamisítás volt. Ezekkel a példákkal szeretném kiemelni, hogy már jóval a II. Vatikáni Zsinat előtt olyan forradalmi erők hatoltak be az Egyházba, amelyek készek voltak végbevinni azokat az újításokat, amelyeket ad experimentum vezettek be, és amelyek aztán gyakorlattá váltak, különösen azokban az országokban, amelyek történelmileg kevésbé hajlottak arra, hogy magukévá tegyék a romanitas-t. ... A következő pápának vissza kell állítania az összes zsinat előtti liturgikus könyvet, és száműznie kell a katolikus templomokból azt a paródiát, amelynek megvalósításában közismert modernisták és eretnekek működtek közre. Bővebben »

Juliánus barát: A keresztény ember homofób

Juliánus barát ~ Feltéve: 2021.június 17-én.

(...) A nyulat, a rigót és a cserebogarat nem kell felvilágosítani arról, hogy hogyan működik az utódnemzés, mert ezek a mozdulatsorok az ösztöneikben vannak. Az állatoknál nem csak a szex, hanem a szaporodás teljes folyamata önműködő. A macska anélkül, hogy látta volna, a szülés után magától tudja, hogy el kell rágnia a köldökzsinórt, tudja, hogy szoptatnia kell a kölyköket, mert ez mind le van kódolva a macska DNS-ében. Az embernél bonyolultabb a helyzet, az embernek a jelek szerint ezeket a dolgokat tanulnia kell. Ahogy tanulni kell a kismamának, hogy mit kell tennie egy babával, ugyanúgy tanulnia kell a férfiaknak és a nőknek, hogy kikhez kell vonzódniuk. Ha ez a gyerek- és serdülőkori tanulási folyamat valamilyen torz erőtérben zajlik, szakállas királylányok és szivárványos kifestők árnyékában, téves pozitív visszacsatolásokkal, akkor abból súlyos, végzetes kificamodások származhatnak, amelyeket később már lehetetlen lesz kijavítani. (...) Bővebben »

Ferenc Pápa nem akar találkozni Orbán Viktorral - nagyon helyes!

Juliánus barát ~ Feltéve: 2021.június 8-án.

(...) Sokan ugyanis, ha nem követik figyelemmel a politikát, azt a naiv képzetet társíthatják a pápához, hogy ő a kereszténység hiteles képviselője. Így, ha Orbán visszautasítja a találkozót, akkor eme goromba gesztusa miatt az "igazikonzervatívok" azzal vádolhatják, hogy nem is keresztény; ha pedig találkozna a pápával, akkor az tovább fokozhatja a zavart a hívő keresztények körében, hogy most akkor helyes volt-e a migrációt megállítani, vagy mégis inkább a templomok menekültszállóvá alakítása lett volna a krisztusibb lépés, ahogyan azt például Pannonhalmán tették a derék bencések (és egyből az Index címlapjára is kerültek vele, még 2015-ben.) A találkozó elutasítása segíti a tisztánlátást az egyszerű emberek számára is: Bizony, az a furcsa helyzet állt elő, hogy a kereszténységet a valaha demokratából lett Orbán Viktor sokkal hitelesebben képviseli, mint maga a pápa, aki láthatóan minden megmozdulását annak rendeli alá, hogy azokkal a liberális média tetszését elnyerje. (...) Bővebben »

A gonoszság titka

Bálint Zsolt ~ Feltéve: 2021. június 4-én.

(...) 2. Négy évtizede vásároltam meg Szántó Konrád (1920-1999) kisebb rendi ferences szerzetes „A katolikus egyház története” című háromrészes monográfiáját. A harmadik kötetet különös érdeklődéssel forgattam, mert ebben vizsgálhatók voltak a hivatkozott kordokumentumok, és részben mentesek voltak a ferences páter mindent kiengesztelni vágyó pacifista-humanista hozzáállásától. A gyűjteményben különösképpen feltűnt a „Küzdelem a huszita tanok ellen” című szemelvény. Ebben a ferences atya egykori nagy elődjének, Marchiai Szent Jakab ferences (1391- 1476), moldvai területekre kiküldött inkvizítor, a Vatikánba érkezett jelentéséből idéz oly módon, hogy a moldvai utazás során összeírt eretnek huszita hittételekből felsorol huszonhármat. 3. Miért ragadta meg a figyelmemet ez a szemelvény? Ennek oka az volt, hogy a hittételek közül kevés olyat találtam, amit a II. Vatikáni Zsinat utáni modernista keresztény felekezet ne fogadna el. Elgondolkoztam azon, hogy mi értelme volt az évszázados vérontásnak, tanúságtételeknek és háborúságnak, ha az Egyház ezeket a tételeket mára magáévá tette? Vagy az Egyház sose tette volna magáévá ezeket? De aki magává tette, az felekezet, hiszen több ilyen is van, aki huszita lelkületben él? Következésképp: mi, úgynevezett katolikus felekezetűek is már protestánsok vagyunk, csak nem vesszük már észre? Azért nem protestálunk, mert pásztoraink szép csendesen kivezettek bennünk abból az akolból, amelyet az Úr Jézus őriz? Vagy otthagytak minket, és mi gazdátlan nyájként tévelygünk az évszázadok mezején? (...) Bővebben »

ÚJ INTERJÚ: Viganò érsek elemzi a Nagy Újraindítást, reményt ad a fatimai Szűzanya fényében

Maike Hickson ~ Feltéve: 2021. május 20-án.

(...) Ezen feltornászott adatok alapján a média szociális riasztást adott ki, igazi terroristaként lépve fel a teljes lakosság felé, indokolatlan lezárásokat, haszontalan álarcokat és társadalmi távolságtartást szabva ki. A vírus feltételezett pozitivitásának felderítése érdekében olyan teszteket használtak, amelyek diagnosztikai célokra teljesen alkalmatlanok, és amelyek könnyen hamisítható eredményeket adnak, amint arról az alkotójuk is beszámolt. Végül előmozdította egy állítólagos oltóanyag alkalmazását, amely valójában genetikai szérum, amely a vírusimmunitás szempontjából kétségtelenül hatástalan és széles körűen bizonyított rövid távú mellékhatásokkal jár, miközben a hosszú távú hatások még nem láthatóak. Ez egy olyan vakcina, amelyet egy mutálódó vírus ellen állítottak elő, és időnként meg kell újítani a Covid fantom "variánsai" alapján; olyan vakcina, amelynek a beadását az elemi orvostudomány a járvány közepén visszatartaná, mert immunológiai rezisztencia kialakulásához vezethet. Ebben a bűnös tervben a tudomány ezotériává, az orvosok varázslókká, a másként gondolkodók pedig eretnekekké váltak, hogy kiközösítsék vagy kötelező orvosi kezelésnek vessék alá őket. (...) Bővebben »

Miért lettem oltásellenes?

Juliánus barát ~ Feltéve: 2021. május 19-én.

(...) Szóval bizalmatlan vagyok, és erre bőséges okom van: Az eddigi élettapasztalatom alapján nincs okom feltételezni sem Hszi Csin Ping, sem Bill Gates elvtársról, sem a WHO-ról, sem a facebookról, sem a nemzetközi médiáról, hogy jót akarnának akár nekem, vagy akár bárkinek. És igen, ezektől én még annál is jobban félek, mint amennyire bízom Orbán Viktorban. A 2015-ös migránstámadás idején voltak szövetségeseink, de most nincsenek, most mindenki berendeződött a külső erőtér irányába. Orbán pedig jó politikus, aki, ha úgy látja, hogy olyan nagy a vihar, amellyel képtelenség volna szembe menni, akkor szélirányba fordítja a hajót, és pillanatok alatt az élmezőnybe vezeti az országot. Lényeg, hogy Magyarország első legyen. Hogy miben, az mellékes. Én viszont nem politikus vagyok, nem érdekel a szélirány, és többre tartom a szabadságot a túlélésnél, és többre tartom az igazságot annál, mint hogy mindenáron első legyek. (...) Bővebben »

Viganò érsek figyelmeztetése a Nagy Újraindításra (Great Reset)

Feltéve: 2021.május 19-én.

(...) A hazugság az elmúlt évszázadok Nagy Újrakezdései építészeinek a védjegye: a protestáns álreformáció, a francia forradalom, az olasz "Risorgimento", az orosz forradalom, a két világháború, az ipari forradalom, az 1968-as forradalom és a berlini fal leomlása. Minden alkalommal, ha észreveszik, e forradalmak látszólagos okai soha nem feleltek meg a valóságosnak. A Nagy Újraindítások e hosszú sorozatából, amelyeket ugyanazon összeesküvőkből álló elit szervezett, még a Katolikus Egyháznak sem sikerült elmenekülnie. Gondoljanak bele: Mit mondtak nekünk a Zsinat liturgistái, amikor a megreformált misét akarták ránk kényszeríteni? Hogy az emberek nem értették, hogy a liturgiát érthetővé kell tenni annak érdekében, hogy a hívek jobban be tudjanak kapcsolódni. És ennek a profázisnak, ennek a hamis ürügynek a nevében nem egyszerűen lefordították az apostoli misét népnyelvre, hanem egy teljesen más misét találtak ki, mert meg akarták szüntetni a protestánsokkal folytatott ökumenikus párbeszéd elsődleges doktrinális akadályait, bevezetve a híveket a II. Vatikáni Zsinat új ekkleziológiájába. (...) Bővebben »

Esdeklő ima május 13-án a Szűzanyához

Carlo Maria Viganò érsek ~ Feltéve: 2021.május 17-én.

Már több, mint egy éve, hogy az egész világot túszul ejtette egy elit, amely a világjárvány ürügyén meg kívánja teremteni a Nagy Visszaállítás és az Új Világrend megalapításának feltételeit. Ez a legújabb forradalom, amelyet Isten és az emberi nem ellenségei terveltek ki, nyilvánvalóan pokoli mű, és mint ilyen, az ima, a böjt és a bűnbánat szellemi fegyvereivel kell ellene küzdeni. Arra buzdítom a hű katolikusokat, hogy ebben a Szent Szűznek szentelt hónapban naponta mondják el a Szent Rózsafüzért, a következő könyörgéssel kiegészítve. A Minden Kegyelem Közvetítője, a Győzelmek Királynője vegyen bennünket pártfogásába a hitehagyás e pillanataiban, és adjon nekünk erőt, hogy ellenállhassunk a gonosznak, és kiesdjük a bűnösök megtérését. (...) Bővebben »

Miért történik mindez?

Danilo Quinto ~ Feltéve: 2021.május 13-án.

... Már nem tanítják a jó és a rossz megkülönböztetését. A vallás számukra alapvetően egybeesik azzal, amit Attali mond: "Válasz az egyén lelkiségére. Egyéni használatra vonatkozó szabályok sorozata." Nem azt mondta-e a Szent Márta ház lakója, hogy "mindenkinek megvan a maga elképzelése a jóról és a gonoszról, és úgy kell döntenie, hogy követi a jót és harcol a gonosszal, ahogyan ő ezt elképzeli." Ez elég lenne a világ jobbá tételéhez? (...) Ha elfog bennünket a félelem, akkor a Gonosz játékszerévé válunk. Csak a hit menthet meg minket. Nem az ember az ura életnek és halálnak. "Az Úr tesz halottá és élővé, visz le az alvilágba, s hoz vissza onnét" (1 Sám 2,6), mert "Mert hiszen neked hatalmad van élet és halál fölött, levezetsz az alvilág kapujához és újra felhozol onnét." (Bölcs 16:13). A vérfolyásos nő csodája után, miközben még beszélt, Jézus meghallotta azok hangját, akik eljöttek, hogy elmondják a zsinagóga vezetőjének, Jairusnak: "A lányod meghalt. Miért zavarod még mindig a Mestert? "(Mk 5-35). Jézus feléje fordult és így szólt: "Ne félj, csak higgy!" (Mk 5-36). A hit ment meg, ami azt a tizenkét éves kislányt is megmentette, aki Jézus szavai után: „Kislány, parancsolom, kelj föl!” (Mk 5–41), járni kezdett. Aki ezeket a csodákat megtette, nem szórja-e szét egyetlen lélegzettel, mint leveleket a szél azokat, akik gyalázatos terveiknek akarják alávetni az embert? Ennyire kevés hitünk van? Semmi - még a legjelentéktelenebb dolgok sem - kerülik el Isten szemét, Gondviselését és ítéletét. - "Ugye két fillérért öt verebet is adnak. Mégis az Isten nem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt még a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek." (Lk 12, 6-7) Bővebben »

Mikor és milyenek lesznek a végidők?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2021. március 26-án.

Lúcia nővér ezt mondta: "Ezért, Atya, nemcsak az a küldetésem, hogy arról a materiális büntetésről beszéljek, ami biztosan be fog következni a földön, ha a világ nem fog imádkozni és bűnbánatot tartani. Nem, a küldetésem az, hogy elmondjam mindenkinek annak a közvetlen veszélyét, hogy örökre elveszítjük lelkünket, ha megmaradunk bűneinkben." "Atya, ne várjunk arra, hogy Rómából a Szentatya bűnbánatra szóló felhívást tesz közzé. Ne várjunk bűnbánatra szóló felhívást sem egyházmegyéink püspökeitől, sem egyházközségeinkből. Nem, a Mi Urunk gyakran alkalmazta ezeket az eszközöket, és a világ nem törődött velük. Ezért most mindenkinek magának kell hozzáfognia, hogy lelkileg megváltoztassa magát. Mindenkinek nemcsak a saját lelkét kell megmentenie, hanem mindazok lelkét is, akiket Isten az útjába helyezett." ( Fr. Augustin Fuentes: A Lúcia nővérrel készült utolsó interjú - 1957 ). Ezért időszerű, hogy néhány régi cikkemre hivatkozzak és megismételjem őket, mivel a hallgatás tovább folyik. A világi hívek szerepe és feladata a mai zavaros időkben - Nyílt levél a hierarchiához c. cikkemben írtam, a II. Vatikáni Zsinat egyik dokumentumára hivatkozva, hogy „a függésben levő személy nem követ el bűnt, ha hallgat, de én, aki nem vagyok függő viszonyban, halálos bűnt követnék el, ha hallgatnék. Ami a várható sikert illeti, valószínű, hogy lesznek, akik hallgatnak a feddésre, és ugyanúgy valószínű, hogy lesznek megátalkodott püspökök, akik nem hallgatnak.”Tehát nem hallgathatok, ha a vészharangot kell kongatni, és most már nem csak a püspökökről van szó hanem minden hívő lelkének mentéséről. (...) Bővebben »

A nemzetközi helyzet fokozódik - a liberális média már személyesen Erdő Pétert támadja
Avagy hogyan helyezzünk aktuális kontextusba egy 20 évvel ezelőtti ügyet?

Juliánus barát ~ Feltéve: 2021. február 1-jén.

(...) Ne legyenek tehát kétségeink, ez a cikk egy figyelmeztető lövés Erdő Péternek, hogy ha beleavatkozik a politikába, akár azzal, hogy korlátozni próbálja korunk új békepapjait, akik azon munkálkodnak, hogy "az Egyház megtalálja a helyét a modern liberális társadalomban", akkor ezentúl őt is támadni fogják. (...) Bővebben »

A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak

John-Henry Westen ~ Feltéve: 2021. január 13-án.

Riport Pamela Acker biológussal, az oltásokról nemrégiben megjelent könyv szerzőjével.
(...) Acker eloszlatja azt a mítoszt is, miszerint ezeket a sejtvonalakat spontán vetélésekből állítják elő, egyszerűen azért, mert ezeket a sejteket az abortuszt követő öt percen belül össze kell gyűjteni. A vetélések egyszerűen nem szolgáltatnának olyan sejteket, amelyek elég életképesek lennének ahhoz, hogy a kutatók képesek lennének felhasználni őket. Ettől kezdve válnak nagyon felkavaróvá a dolgok, mert a legtöbb esetben ez nem „egyszerű abortusz”, hanem Acker szerint: "Valójában császármetszés során szerzik meg ezeket a babákat. A csecsemők még életben vannak, amikor a kutatók megkezdik a szövet kivonását; odáig, hogy még mindig dobog a szívük, és általában nem kapnak érzéstelenítőt, mert ez megzavarná azokat a sejteket, amelyeket a kutatók megpróbálnak kinyerni. Nos, még addig távolítják el ezt a szövetet, amíg a baba életben van és rendkívüli fájdalmai vannak. Tehát ez még szadisztikusabbá teszi.” Bár ez a beszélgetésünk széleskörű volt, kiemeljük a Moderna és a Pfizer COVID vakcinákat. A fenti egy kis minta azokról a létfontosságú információkról, amelyekről Pamela Acker-rel ma tárgyaltunk. Arra biztatok mindenkit, hogy hallgassák meg a teljes interjút, és osszák meg barátaikkal és családjukkal. [szerk. megj: sajnos, egyelőre csak angolul van meg.] Bővebben »

Mi is a baj a Nagy Újraindítással (Great Reset)?

Stacey Rudin ~ Feltéve: 2021. január 12-én.

(...)„A lezárások során sok olyan fogyasztó, aki korábban nem volt hajlandó túlságosan támaszkodni a digitális alkalmazásokra és szolgáltatásokra, szinte egyik napról a másikra kénytelen volt megváltoztatni szokásait ... Számos olyan technikai magatartás, amelyet kénytelenek voltunk alkalmazni a lezárások során, az ismeretség révén természetesebbé válik. Ha az egészségügyi [azaz: a baktériumoktól való félelem] szempontok elsődleges fontosságúvá válnak, akkor például úgy határozhatunk, hogy az otthoni képernyő előtt egy kerékpáros tanfolyam ... biztonságosabb (és olcsóbb!). Ezt megfogalmazva azok számára, akik túlságosan meg vannak döbbenve: ez egy nyílt beismerés, miszerint Schwab és Fauci politikai menetrendje számára előnyös, ha a lehető leghosszabb ideig folytatják a lezárásokat. Ugyanazok, akik véget nem érő lezárásokat akarnak - figyelmen kívül hagyva a már meglévő immunitásról, a tünetmentes terjedés téveszméjéről és és a hibás PCR-vizsgálatokról szóló tudományt - úgy vélik, hogy a lezárások tökéletesen alkalmasak a vágyott változások bevezetésére. Vajon sikerülni fog nekik? Akát halványan is igazolható a viselkedésük? A világjárvány valóban bebizonyítja, hogy társadalmunk végzetesen hibás? Miért nem használják fel a politikai kereteket többségi szavazatok megszerzésére, ha a napirendjük ennyire jó? A Covid-19 az első nagyobb járvány hat évtizede. Rosszabb járványok voltak 1918-ban, 1957-ben és 1968-ban, amikor a népesség exponenciálisan kisebb volt (1,8 milliárd; 2,8 milliárd; illetve 3,6 milliárd) , és a szén-dioxid-kibocsátás még sehol sem volt. Mivel járványok mindig előfordultak, nincs logikus alapja - még csak gyenge sem - annak a következtetésnek, hogy a „népesség növekedése”, a „klímaváltozás” vagy az „iparosítás” okozta őket. (...) Bővebben »

Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz

Krajsovszky Gábor ~ Feltéve: 2021. január 10-én.

Igen Tisztelt Miniszterelnök Úr, Igen Tisztelt Címzettek! A 2020. február 2-án, valamint 2020. szeptember 29-én Önök részére írt leveleimhez kapcsolódóan (azok aktualitását változatlanul fenntartva), jelen levelemben a hozzájuk kapcsolódó további kérdésekről írok. (...) 6/ A templomokba járó hívek közül is – ismerve a véleményeket – vannak (sajnos nem is olyan kevesen), akik rendkívül naivak, hanyagok és lelkiismeretlenek a közéleti kérdéseket illetően. Jóllehet, ha még viszonylagosan kisebb számban vannak a vallásukat gyakorlók, akik egyben szavazóképesek is, egy ilyen kritikus helyzetben (egy országgyűlési választás alkalmával, illetve annak előkészítő időszakában) minden szavazatra fokozottan szükség van a keresztény-polgári oldal felé – és ennek ma sincs más, erkölcsileg elfogadható alternatívája! Ezért volna szükséges a Kormány részéről a magyarországi egyházak vezetőinek megkeresése és az erre történő figyelemfelhívásra/konkrétumokat tartalmazó körlevél írására való felkérése (nem alaptalan a kritikai észrevétel a püspökök mély hallgatásáról). (...) Bővebben »

Az abortált magzatok sejtjeinek a felhasználásával készült oltások alkalmazása erkölcsileg nem megengedett

Athanasius Schneider püspök ~ Feltéve: 2020. december 18-án.

Egyháziak egyre növekvő kórusa (püspöki konferenciák, egyes püspökök és papok) mondja, hogy abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre alternatív, etikailag engedélyezett anyagokat felhasználó oltóanyag, erkölcsileg megengedhető lenne a katolikusok számára is az abortált babák sejtvonalaiból készült oltás. Ennek az álláspontnak a támogatói a Szentszék két dokumentumára hivatkoznak: az első, az Pápai Élet Akadémiájáé, a címe: „Morális reflexiók az abortált emberi magzatokból származó sejtekből készített vakcinákról”, és 2005. június 9-én adták ki; a második, a Hittani Kongregáció utasításai, „Dignitas Personae, bizonyos bioetikai kérdésekről” címmel, ami 2008. szeptember 8-án jelentek meg. Mindkét dokumentum lehetővé teszi ilyen oltások alkalmazását kivételes esetekben és korlátozott ideig, annak alapján, amit az erkölcsteológiában a gonosszal történő távoli, passzív, materiális együttműködésnek neveznek. A fent említett dokumentumok kijelentik, hogy ugyanakkor az ilyen oltásokat használó katolikusoknak „kötelességük közölni eltérő nézetüket és kérni, hogy egészségügyi rendszerük más típusú oltásokat is elérhetővé tegyen számukra”. (...) Az abortusz folyamatához történő bárminemű kapcsolódás, még ha a legtávolabbi és hallgatólagos is, árnyékot vet az Egyháznak arra a kötelességére, hogy rendületlenül tanúskodjon arról az igazságról, hogy az abortuszt teljesen el kell utasítani. A cél nem szentesítheti az eszközt. Az ember által ismert egyik legrosszabb népirtást éljük meg. Millió-millió csecsemőt mészároltak le világszerte anyjuk méhében, és napról napra folytatódik ez a rejtett népirtás az abortusziparon, az orvos-biológiai kutatásokon és a magzati technológián keresztül, valamint a kormányok és a nemzetközi szervek arra irányuló nyomásgyakorlásával, hogy támogassák az ilyen oltásokat, mint céljaikat. Most nem annak van itt az ideje, hogy a katolikusok engedjenek; ezt durva felelőtlenség lenne. Ezeknek az oltásoknak a katolikusok általi elfogadása azon az alapon, hogy ez csak egy „távoli, passzív és materiális együttműködés” a gonosszal, az Egyházat az ellenségei kezére játszaná át, és gyengítené, mint az utolsó fellegvárat az abortusz gonoszsága ellen. Bővebben »

A Betlehemi csillag idén újra feltűnik az égen!

Feltéve: 2020. december 18-án.

Nem tudjuk pontosan, milyen csillag vezette a napkeleti bölcseket Jézus születésekor Betlehembe. Egyik lehetséges magyarázat a Jupiter és a Szaturnusz együttállása, ami a mai helyzetből visszaszámolva Kr.e. 7-ben lehetett. Ez az együttállás fog megismétlődni 2020. december 21-én. Az alábbiakban erről olvashatunk. Honlapunkon a betlehemi csillagnak egy másik lehetséges magyarázata is olvasható: Patrick Archbold: Apokalipszis most? Az égen újabb nagy jel tűnik fel.... Jöjj el Urunk, Jézus!
... Mi is valójában ez a leggyakrabban négy vagy ötágú, csóvával ábrázolt csillag? Honnan ered a története? A Jézus születésekor feltűnt különös csillagról Máté evangéliuma számol be részletesen. A bibliai forrás szerint Heródes király idejében napkeleti bölcsek érkeznek Jeruzsálembe. A bölcsek a zsidók királyát keresik, mert látták a születendő király csillagát Babilonban. Heródes féltékenységében élénken érdeklődni kezd a király felől, meg is kérdezi a zsidó írástudókat, hogy hol kell a Messiásnak megszületnie az ószövetségi próféciák szerint. Az írástudók Mikeás próféta könyvéből idézve megmondják neki, hogy a júdeai Betlehemben. Ekkor a bölcsek tovább mennek Betlehembe, ahol megtalálják a kis Jézust, és csecsemőhöz nem, de királyhoz annál inkább illő ajándékokkal látják el: Füstölőszernek való tömjént, drága kenetek tartósítására való mirhát, és aranyat kap a szegény sorba született király. A bölcsek álmot látnak, ahol intést kapnak arra vonatkozóan, hogy más úton térjenek haza, Heródest kikerülve. (...) Bővebben »

Szégyen a gyáva főpapok és a hivatalos "katolikus" sajtó hallgatása

Feltéve: 2020. december 13-án.

A kereszténygyalázás ellen tiltakozás csak a kuruc.info-n jelent meg. Köszönjük a maradék katolikusok nevében! Nemrégiben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége különdíjjal jutalmazta a Népszava keresztényellenes karikatúráját, nem sokkal később pedig már a Momentum elnökségi tagja, Buzinkay György gúnyolódott a keresztények szent helyén. Portálunk Szász Pétert, a Depositum katolikus hitvédelmi oldal főszerkesztőjét ( www.depositum.hu), a többi között a Hír TV Credo c. vallási témákkal foglalkozó műsorának visszatérő vendégét kérdezte a jelenségről. Kérdésünkre, miszerint miért gúnyolódnak rendszerint keresztény vallási tartalmakon, elmondta, itt rögvest találó idézni Peter Viereck újságírót, aki úgy fogalmazott – utalva a New York Times-ra és a hozzá hasonló sajtótermékekre –, hogy „a katolikusellenesség a liberálisok antiszemitizmusa”. – Elkeserítő tény, hogy az ilyen és ehhez hasonló jellegű megnyilvánulások ellen nem, vagy nem kellő eréllyel áll ki a hivatalos egyházi nómenklatúra. Általános kimagyarázásként ilyenkor elhangzik, hogy „ha kiállunk, igazoljuk a bigottság és fanatizmus bélyegét, és csak reklámot csinálunk neki”. Magyarán átengedik a terepet, a tematizálást a keresztényellenes erőknek, leteszik a fegyvert, abban reménykedve, hátha nem géppuskázzák le őket, hanem meghívják őket teázni, dialogizálni. Az Üdvözítő is „dialogizált” a Sátánnal, de háromszor határozott „Nem!”-et mondott neki. Nem véletlen, hogy az általános nyugati keresztelési szertartásrendben – nemcsak a római katolikusban, hanem az evangélikusban és reformátusban is – háromszor kell nemet mondani a sátánnak, és háromszor igent az Istennek. Ez egyáltalán nem célravezető. Sajnos a laikusok is a lehető legkevesebbszer lépnek fel az ilyen megnyilvánulások ellen, tisztelet a kivételnek. A fellépések többsége is kimerül különféle petíciók megfogalmazásában és aláírás gyűjtési akciókban, ami csak önerősítő tréning, és a legtöbbször hatástalan. Direkt és tömeges akció pedig nincs – mutatott rá Szász. (...) Bővebben a kuruc.info-n

„Eladták magukat a Sátánnak”

Carlo Maria Viganò érsek ~ Feltéve: 2020. december 8-án.

(...) A francia forradalom a nyugati arisztokráciát pusztította el; az ipari forradalom a parasztság számát minimalizálta és létrehozta a proletár tömegeket, ami a szocializmus és a kommunizmus katasztrófájához vezetett; a 68-as forradalom a családot és az oktatást demoralizálta. Ez a Great Reset, amit most a globális elit akar megvalósítani, az utolsó forradalom, amivel rabszolgák alaktalan és anonim tömegét akarják létrehozni, akik az internettel összekapcsolva, de lakásukba bezárva élnek, és akiket járványok vég nélküli sorozata fenyeget, melyeket azok találnak ki, akik ezek ellen már csodálatos oltóanyagokkal rendelkeznek. Ezekben a napokban egy részletes terv szinkronizálásával, mely tervet egy központi kormány hajtat végre, különböző oldalak az oltáskényszer bevezetését javasolják, holott az oltóanyagok tényleges hatékonysága és lehetséges mellékhatásai még tökéletesen ismeretlenek. Ez a kényszer egy egészségügyi útlevél bevezetését hozza magával, melynek célja, hogy azok, akik beoltatták magukat, szabadon mozoghassanak, míg azok, akik ezt visszautasítják, se a nyilvános közlekedési eszközöket ne használhassák, se éttermekbe vagy szállodákba ne mehessenek, se iskolákat és egyetemeket ne látogathassanak, bizonyos mesterségeket és hivatásokat ne gyakorolhassanak és nyilvános helyeken ne tartózkodhassanak. [szerk. megj.: Első lépés ehhez: Könnyítésekre számíthatnak, akik beoltatják magukat Lengyelországban] Hogy ez az egyes személyek szabadságainak elviselhetetlen megsértését jelenti, az a terv előkészítőit és propagálóit teljesen hidegen hagyja. A törvényhozók nem vonakodnak megfosztani a parlamenteket mindenfajta befolyásuktól, hogy zsarnoki intézkedéseiket keresztül vihessék, jól tudva, hogy hatalmuk csak addig tart, amíg engedelmeskednek a Great Reset agendájának, amit a nemzetközi intézmények, mint az Európai Unió és az ENSZ is a magáévá tett. (...) Bővebben a katolikus-honlap.hu-n

VIRGO POTENS: A Szeplőtelen Fogantatás ünnepére készülődve

Carlo Maria Viganò érsek ~ Feltéve: 2020. december 7-én.

(...) A Katolikus Egyház az az Egyház, amely szereti azokat, akik a keresztény névvel tisztelik meg magukat, az az Egyház, amely sohasem hajol meg a polgári hatalom előtt, hogy maga is cinkosává és udvarhölgyévé váljon, hanem inkább az az Egyház, amely bátran és a természetfelettire pillantva elviseli az üldözést is, tudva, hogy jobb meghalni a legszörnyűbb kínzások közepette, mint megsérteni a legszebb Szűzet és Isteni Fiát. Ő az az Egyház, amely nem hallgat el, amikor a zsarnok szembeszegül Isten Felségével, amikor kínozza alárendeltjeit, és amikor elárulja az őt legitimáló igazságosságot és tekintélyt. Ez az az Egyház, amely nem enged a zsarolásnak, és nem engedi, hogy a hatalom vagy a pénz elcsábítsa. Ez az az egyház, amely Krisztus misztikus testeként fellép a Kálváriára, hogy kiegészítse saját tagjaival a Megváltó szenvedéseit és diadalmasan feltámadjon vele együtt. Ez az az Egyház, amely irgalmassággal és jótékonysággal segíti a gyengéket és az elnyomottakat, miközben félelem nélkül és rettenthetetlenül szembeszáll az arroganciával és a büszkeséggel. (...) Bővebben »

A SARS-CoV-2 vírusfertőzés megelőzésére hozott közegészégügyi intézkedések maszk-viselettel történő kiegészítésének a hatékonysága a maszkot viselők dánok körében

Henning Bundgaard DMSc és mtsai ~ Feltéve: 2020. november 30-án.

A Dr. Henning Bundgaard, a koppenhágai egyetem kardiológusa vezetésével készült tanulmány a Annals of Internal Medicine (impact factor: 11.5) 2020. nov. 18-i számában jelent meg. (...) Összesen 3030 maszkot viselő résztvevőt jelöltünk ki véletlenszerűen, 2994-et pedig a kontrollra; végül 4862-en végezték el végig a vizsgálatot. A SARS-CoV-2 fertőzést 42 maszkot viselő résztvevő (1,8%) és 53 kontroll résztvevő (2,1%) kapta el. A csoportok közötti különbség nem szignifikáns: –0,3% a különbség azok között, akik maszkot hordanak és azok között, akik nem hordanak. (...) Dr. Henning Bundgaard, a koppenhágai egyetem kardiológusa, a tanulmány vezető szerzője újságírói kérdésre egyenesen fogalmazott. Tanulmányunk jelzi, mennyit ér a maszk viselése - mondta a The New York Times-nak. "Nem sokat". Ezek az eredmények eget rengetőek, és nem azt mutatják, amit a maszkviselést elrendelők szeretnének hallani. (...) Bővebben »

Egy portugál bíróság kimondta: a PCR-tesztek nem megbízhatóak és a karantén törvénytelen - teljes médiahírzárlat

Tina Brooker ~ Feltéve: 2020. november 30-án.

Egy portugáliai fellebbviteli bíróság kimondta, hogy a PCR teszt nem megbízható a Sars-Cov-2 vírus kimutatására, és ezért az ennek a tesztnek az eredményén alapuló kényszerkarantén elrendelése törvénytelen. Továbbá a döntés szerint az egészséges emberekre alkalmazott bármilyen kényszerkarantén sérti a szabadsághoz való alapvető jogukat. (...) Az állami hírszolgáltatók és a fősodratú média a következőkről sem számoltak be: • A dán nép győzelme az állam által az erőszakos oltások és őrizetbe vétel révén kierőszakolt orvosi önkényuralom felett . ( https://unitynewsnetwork.co.uk/danish-people-say-no-to-lockdown-law-government-relent-peoplepower/) • A várva várt dán jelentés az arcmaszk viselésének értelmetlenségéről. ( https://unitynewsnetwork.co.uk/3-top-medical-journals-refuse-to-publish-landmark-danish-mask-study/) Bővebben »

Krajsovszky Gábor: Isten javai az élők földjén

Feltéve: 2020. november 29-én.

Dr. Krajsovszky Gábor 25 részes, egyenként kb. 20 perces lelkigyakorlatának hanganyaga, amely a Mária rádióban hangzott el.
Az előadások címei: Természetes, természeten kívüli és természetfeletti adományok, a világ teremtése, az okság elve; Isten szellemi teremtményei: az angyalok és az emberek, miért nem kaptak az angyalok megváltót?; Bocsánatos és halálos bűn értelmezése, fajtái, példák, szeretet és bűnbánat fajtái, a bűnök büntetése és jóvátétele; Bűnbánat az Ó- és Újszövetségben, szentgyónás és búcsúk; Oltáriszentség és cooblatio; Hit, imádság, angyalok; A végső dolgok: halál, ítélet, mennyország, feltámadás; Tanúságtételek vallásos hitről, Istenről. A hanganyag ITT » hallgatható meg.

Dr. Tamasi József: Világcirkusz - avagy hogyan csinálnak belőlünk bohócot

Feltéve: 2020. november 17-n.

Az https://orvosokatisztanlatasert.hu/vilagcirkusz-folytatodik/ videó lejegyzett szövege. Tamasi doktor ugyanazt mondja, mint Viganò érsek és Schneider püspök.
(...) Azt is tudjuk már, hogy a lezárások és a maszkhordás egyáltalán nem csökkenti a Covid-19 miatti halálozást. Számtalan tanulmány jelent meg már arról, hogy a lockdown-t elrendelő országok nemhogy nem javították a statisztikáikat, hanem rontották a lockdown-mentes országokhoz képest. Lásd Svédország, USA, Japán, Dél-Korea, Fehéroroszország helyzetét. Nincs tehát súlyos járvány. Akkor mégis mi a fene történik körülöttünk?. Hogy jobban megértsük, ahhoz jó, ha megnézzük azokat az országokat, ahol már a szörnyű forgatókönyvvel előbb járnak, int nálunk. Ne felejtsük el, hogy a forgatókönyv szerint minden országban ugyanazt a menetrendet követik, csak fáziskülönbségek vannak. . Magyarországon, mint más országokban is, a médiában, ahonnét az emberek a hitelességet, az igazságot, a hamis hírek kritikáját, az eligazodást várnák, egy világméretű, egységes akaratot kinyilvánítva ugyanazt az indokolatlan pánikot gerjesztik. A céljuk, hogy Ön rettegjen. Hogy fokozatosan minden óvintézkedést elfogadjon, ezzel szabadságát egyre inkább önként korlátozza, és a pszichológiai játszma kitalálói Önt feltétel nélkül engedelmességre bírják. Először csak maradj otthon. Aztán maszk nélkül ne menj sehova. Zárt térben mindig hordjál maszkot. Aztán már maszk minden térben, aztán húzzuk minél magasabbra a maszkot minden üzletben, majd a gyerekeknek is, majd pedig otthon is. Hiszen látunk már erre is példákat a világban. S ha nem tartja be, akkor betörhetnek az otthonába és elhurcolhatják, illetve oltást kell felvegyen, ha nem akar, majd kényszeríthetik is. . Aztán többször is, évente kötelező oltás kell , és egy chip, ami bizonyítja, hogy minden oltást felvett már. Ismerőseim mondják, hogy már építik az angliai repülőtereken az oltást felderítő kapukat. Hogy? Azt meg már hogyan is? Ahhoz valamit be kellett adni a védőoltással, amit a kapu érzékelni tud, hiszen normálisan egy védőoltást semmilyen kapu nem fog érzékelni. (...) Bővebben »

Viganò érsek imája az amerikai kereszténység újjáéledéséért és Donald Trump újraválasztásáért

Feltéve: 2020. november 16-án.

... Őrizz meg minket, Uram, a legszentebb szívedben, és mindenekelőtt azt, akit Gondviselésed nemzetünk élére helyezett. Áldd meg az Amerikai Egyesült Államok elnökét, hogy felelősségének és kötelességeinek tudatában az igazság lovagja, az elnyomottak védelmezője, a fény gyermekeinek büszke támogatója legyen, szilárd védőbástyaként állva ellenségeiddel szemben. Borítsa be az Amerikai Egyesült Államokat és az egész világot a Győzedelmes Királynő, a harcban legyőzhetetlen Vezetőnk, a Szeplőtelen Fogantatás palástja. A Te irgalmasságodon keresztül Neki köszönhető, hogy azoktól a gyermekektől, akiket megváltottál Urunk, Jézus Krisztus legdrágább vére árán, Feléd száll a dicséret himnusza. Bővebben »

Viganò érsek újabb üzenete

Feltéve: 2020. november 9-én.

... De mint már korábban mondtam, elfelejtenek egy apró részletet, egy olyan részletet, amelyet nem tudnak megérteni: az Igazság önmagában létezik; attól függetlenül létezik, hogy van-e valaki, aki hisz benne, mert az Igazság lényege ontológiailag saját magában rejlik, saját maga az oka az érvényességének. Az Igazságot nem lehet tagadni, mert Isten attributuma; maga az Isten. És minden, ami igaz, része ennek a hazugságokkal szembeni elsőbbségnek. Teológiailag és filozófiailag tehát biztosak lehetünk abban, hogy ezeknek a megtévesztéseknek az órái meg vannak számlálva, mert elég lesz fényt világítani rájuk, hogy összeomoljanak. Fény és sötétség, pontosan. Engedjük meg tehát, hogy fény derüljön Biden és a demokraták megtévesztéseire, anélkül, hogy egy lépést is visszalépnénk: a csalás, amelyet Trump elnök és Amerika ellen terveztek, nem fog sokáig fennállni, és a covid világméretű csalása sem, a kínai diktatúra felelőssége, a korruptok és árulók bűnrészessége, valamint a mélyegyház [szerk. megj.: ez a "mélyállam", azaz a "deep state" mintájára létrehozott "deep church" kifejezés tükörfordítása,amelyre (egyelőre) nincs magyar szó, mondhatnánk talán háttéregyháznak is] rabszolgasága sem marad meg örökre. Tout se tient [Minden mindennel összefügg]. (...) Bővebben »

Viganò érsek az amerikai katolikusoknak: ne ijedjetek meg az ellenségtől, még ebben a rettenetes órában sem

Feltéve: 2020. november 8-án.

... Valójában hónapok óta tapasztalhatjuk a lépcsőzetes hírekkel, a manipulált vagy cenzúrázott információkkal, a szembeszökő bizonyítékokkal és megcáfolhatatlan tanúvallomásokkal elhallgattatott vagy leplezett bűncselekmények folyamatos csepegtetését. Láttuk, ahogyan a mélyállam [szerk. megj.: a "deep state" tükörfordítása, jelenthet akár háttérhatalmat is] jó előre megszervezi magát a történelem legnagyobb választási csalásának a végrehajtása érdekében, annak érdekében, hogy biztosítsa annak a férfinak a vereségét, aki erőteljesen ellenezte az Új Világrend létrehozását, amelyet a sötétség gyermekei akarnak megvalósítani. Ebben a csatában nem buktatok el, mivel szent kötelességetek, hogy hozzájáruljatok a kimeneteléhez a Jó oldalára állva. Mások, akiket az ördögök rabszolgává tettek vagy elvakítottak a mi Urunk elleni pokoli gyűlölettől indíttatva, a Gonosz oldalára álltak. Ne gondoljátok, hogy a sötétség gyermekei őszintén cselekszenek, és ne ijedjetek meg, ha látjátok megtévesztéseiket. Talán azt hiszitek, hogy a Sátán követői becsületesek, őszinték és hűségesek? Az Úr figyelmeztetett bennünket az ördög cselvetéseire: "Az ördög az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.”(Jn 8:44). (...) Bővebben »

frater Anselmus: Remete-levelek – 4.

Feltéve: 2020. november 8-án.

Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Marcel Lefebvre Érsek Úr! Levelem írása előtti napon történt az Ön szeretett szülőhazájában a sokadik súlyos gyilkosság, amely az egész világot ugyanúgy megrázta, mint a csodálatos Notre-Dame katedrális felgyújtásának bűntette. A jóérzésű vallási vezetők, különböző felekezetek és más vallások képviselői, de talán még hitetlen emberek is nagy részvéttel fejezték ki együttérzésüket az események kapcsán. (...) Ferenc pápa egyre borzalmasabb megszólalásai és tettei miatt szót emelnek a bíborosok, püspökök. Ők nagyon sokáig a beidegződőtt ellenszevvel tekintettek a Pius-közösségre, ma már azonban egyre inkább felhívják a figyelmet, hogy az Ön közössége a reményt képviseli. Vajon megússza-e a Szent X. Pius Papi testvérület az Opus Dei, a Szent Péter Papi Közösség, vagy a Jó Pásztor Közösség szabadkőműves bekebelezését, vagy sem – mindenesetre Don Pagliarani Fellay-ista vezetése tovább rontja a helyzetet. Már csak Ön segíthet Érsek Úr! Járjon közben az Isteni Főpap, Boldogságos Istenanya és Szent X. Pius pápa előtt, hogy, hogy a remény ki ne aludjon holmi banditák rablótámadásai miatt. (...) Bővebben »

Juliánus barát: A békés iszlám illúziója és a kereszténység valódi ellensége

Juliánus barát ~ Feltéve: 2020. november 7-én.

(...) Békés iszlám nincs. Ha megengedjük, hogy egy férfinek több felesége legyen, abban a pillanatban létrehoztuk a felesleges férfiak hadát, akiket valahogyan el kell pusztítani (vagy rabszolgasorba vetni). Erre egy remek megoldás a folyamatos polgárháború. Ugyanezen okok miatt nincs békés liberalizmus sem. (...) De amíg a keresztény gyökerekkel rendelkező liberális embertársaink a belső frusztrációikat több munkával és több vásárlással igyekeznek levezetni, vagy nagyon durva esetben esetleg összefirkálják a középületeket, addig a mohamedán gyökerű liberális felebarátaink, ha nagyon reményvesztettek, akkor inkább felrobbantják magukat. (...) Bővebben »

Juliánus barát: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!"

Juliánus barát ~ Feltéve: 2020. november 3-án.

... Hiába engedik meg az abortuszt egyes országokban és egyes esetekben, az Istent nem érdeklik a mi "törvényeink", még ha kétharmados vagy akár kilenctizedes többséggel hozták is meg azokat a parlamentben. Az Isten csak azokat a törvényeket ismeri, amelyeket kinyilatkoztatott a számunkra, amelyek a szívünkbe és a kőtáblákba vannak vésve. Isten az ő törvényeit fogja számon kérni rajtunk. Nem fog szemet hunyni egy olyan gyilkosság felett, amelyet a legvédtelenebb, legkisebb fiai ellen követünk el. Az Egyháznak tehát kötelessége, hogy felhívja mindenkinek a figyelmét, hogy az abortusszal olyan tettet követ el, amit jóvátenni soha nem fog tudni. Megbánni meg lehet, de jóvátenni nem. Mert minden megfogant magzat egyedi és megismételhetetlen, akinek lelke van. Ezt érdemes szem előtt tartani, mielőtt a halálhoz való jogot követelnénk utódaink számára. Az unalomig ismert hazug jelszó, miszerint "Az én testem, az én döntésem!" helyett inkább mondjuk így: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!" Bővebben »

Nyílt levél Donald Trumpnak

Viganó érsek ~ Feltéve: 2020. november 2-án.

... Néhány hónappal ezelőttig könnyű volt „összeesküvés-elméleti hívőnek” bélyegezni azokat, akik elítélték ezeket a szörnyű terveket, amelyeket most a legapróbb részletekig látunk megvalósítani. Tavaly februárig senki sem gondolta volna, hogy valamennyi városunkban letartóztatják az állampolgárokat egyszerűen azért, mert sétálni akarnak az utcán, lélegezni, üzletüket nyitva tartani, vasárnap templomba menni. Mégis, ez az egész világon megtörténik, még a festői Olaszországban is, amelyet sok amerikai kis elvarázsolt országnak tart, ősi emlékeivel, templomaival, bájos városaival, jellegzetes falvaival. És miközben a politikusok elbarikádozzák magukat palotáikban, és olyan rendeleteket hirdetnek ki, mint a perzsa kényurak, a vállalkozások csődbe mennek, az üzletek bezárnak, és az embereket megakadályozzák abban, hogy éljenek, utazzanak, dolgozzanak és imádkozzanak. Ennek a műveletnek a katasztrofális következményei már most láthatók, kezdve a kétségbeesett vállalkozók és a barátaiktól és osztálytársaiktól elkülönített gyermekek öngyilkosságával, akiknek azt mondták, hogy kövessék az órákat, miközben otthon ülnek egyedül a számítógép előtt. Most már világos, hogy az, aki Péter székét foglalja el, a kezdetektől fogva áruló volt annak érdekében, hogy megvédje és elősegítse a globalista ideológiát, támogatva a "mély egyház" [szerk. megj.: ez a "mély állam", azaz a "deep state" mintájára létrehozott "deep church" kifejezés tükörfordítása, amelyre (egyelőre) nincs magyar szó, mondhatnánk talán háttéregyháznak is] napirendjét, amely a saját soraiból választotta meg őt. Bővebben »

A keresztényeknek el kell utasítaniuk az abortált magzatok felhasználásával készült COVID védőoltást, még akkor is, ha ezért vértanúkká kell válniuk

Schneider püspök ~ Feltéve: 2020. október 29-én.

... A kötelező maszkokról szólva Schneider püspök elmondta: „A maszk, amelyet a lakosságnak viselnie kell, tulajdonképpen egy jel, amit eltúlzott mértékben alkalmaznak. Ez a jel azt szimbolizálja, hogy minden ember az ő kezükben van, és engedelmes rabszolgákként és marionett figurákként akarnak bánni velük. Ez nagyon veszélyes, és mély aggodalomra ad okot.” Schneider püspök a LifeSite-nek elmondta, hogy attól tart, hogy a COVID-19 járványt úgy irányítják, hogy a „Világkormány” kialakulását segítse elő. Felszólította a katolikusokat, hogy ne csak imádkozzanak, hanem támogassák mindazokat, akik fellépnek a járványos helyzetben helyes és normális higiénián túllépő intézkedések abszurditása ellen, és tegyenek tanúbizonyságot az örök élet valódi reményéről: és ne essenek pánikba. Mindannyian Isten kezében vagyunk. A kormányok viszont azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy teljesen a ő kezünkben vagyunk, és majd ők megvédenek minket. Ez nagyon veszélyes” –(...) Bővebben »

„Félelmetes” katolicizmus

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2020. október 29-én.

... A protestantizmus – idióta ökumené ide vagy oda – önmagában is terrortámadás a katolicizmus ellen. A Zsinat nyomán a katolicizmus mindent hajlandó volt feladni, de nem kapott érte semmit, pontosabban még több támadást, egészen a legutóbbi időkig. Ne is mondjunk mást, mint a tervezett Eucharisztikus Kongresszus meghirdetésekor azonnal reagáló protestánsokat: az evangélikusok rögtön rászerveznek egy Úrvacsora-évet, a reformátusok pedig hittani zsinatukon megerősítik a kálvini tant: a szentmise a legrútabb bálványimádás (sic!). Néhány történelmi, vagy éppen közelmúltbeli esemény fényében „értékeljük” a II. Vatikáni Zsinat ökumenikus, vallásközi és a világ felé való dialóguskészségének „eredményeit”. (...) Bővebben »

A liberális Egyház rosszabb, mint a liberális világ

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2020. október 27-én.

... a biológiából tudjuk, hogy a megroppant gerincű ember (és Egyház) nem képes tevékenykedni! Ha már a biológiánál és a megroppant gerincnél tartunk: a manapság tomboló kór kapcsán a szakemberek kifejezetten állítják, hogy egy önmagában is súlyos alapbetegség az oka minden halálesetnek, ugyanis a koronavírus csak az egyébként is legyengült, fokozottan igénybe vett immunrendszert teszi alkalmatlanná a védekezésre, ezáltal a szervezet végpusztulását kiváltva. Ha ezt a képet alkalmazzuk az Egyházra, akkor mondhatjuk, hogy a súlyos alapbetegség a II. Vatikáni Zsinat volt – mégpedig összességében és nem „csak” részleteiben (e ponton a számomra oly kedves Marcel Lefebvre Érsek Úr vélekedésével is szembe helyezkedem) – a bajt végzetessé „fertőző vírus” pedig Ferenc pápa és követői. (...) S miért állíthatjuk, hogy a II. Vatikáni Zsinat az alapvető betegség? Csak azért, mert az ott kialakított „ablaknyitás” a világra csak azt eredményezte, hogy a még tiszta „tanítás”-levegőt elárasztotta a világban akkor már jócskán tomboló vírusok ezerféle válfaja. Mi több: erre meg is lett volna a megfelelő ellenszer (az igaz hit megerősítése és az erkölcsi rend megszilárdítása), de ehelyett kidobálták a „régi gyógyszerkészletet, értsd: Jézus Krisztust a tanításával és szentségi kegyelmeivel együtt” és helyette kuruzslók kencéit – pl. karizmatikus gittegyletek, ökumenikus vallásgyalázások és Pachamama-kultuszok – mérgeit helyezték el. Bővebben »

frater Anselmus: Remete-levelek – 3.

Feltéve: 2020. október 27-én.

(...) Egyik elődöm létrehozott egy kis közösséget a fogyatékos gyermekek és szüleik részére. Amikor ennek a közösségnek az öt éves alapítási jubileuma volt, nekem kellett szentmisét bemutatni a talán 100 főnél is nagyobb csoportnak. A mise előtt ott üldögéltem a katonai sátorban, amely a várható közös ebéd színhelyéül szolgált. Kevés a „megdöbbenés” szó arra, hogy kifejezze érzéseimet, amellyel szemléltem a jelenlévőket. (...) A szenvedés titka nem titok annak, aki Jézussal együtt feszül a keresztre. Rendben, pontosan lezajlik a szentmise, az áldoztatásnál még közelebb vagyok a keresztet hordozókhoz és gondviselőikhez… szép (egyáltalán nem meggyötört) arcok, az „üres sírba betekintő János apostol értő hite”. Már másnap két rendkívül lényeges gondomra a lehető legpozitívabb megoldást hozta a Gondviselő Isten jósága – hiszem, hogy ezen embertársaim „közbenjárása” miatt. Bővebben »

frater Anselmus: Remete-levelek – 2.

Feltéve: 2020. október 27-én.

(...) Excellenciád írta az Élet kenyere című művében: „Az Oltáriszentségben vett kegyelem váltja azt ki a lélekben, akinek mi kell az Isten rendelése s a Szentlélek vezetése szerint. Hiszen oly sokféleképpen mutatja be magát s oly különféle utakon vezet, aszerint, amint a tisztulás vagy a megértés s az intim közeledés s az izzó szeretet stádiumában állunk, aszerint amint a bűnbánat boldogító kínja gyötör s az alázatos bukott lelke sorában van a helyünk. Ezt a kínt szeretettel elfogadni és szeretettel győzni a szegény sor szégyenét s átérezni a szépségbe vágyó lélek kielégítetlenségét s győzni az érdemtelenség érzését!” Bővebben »

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros (hangfelvétel és szöveg)

Feltéve: 2020. október 25-én.

A 2020-ban elmaradt rákosszentmihályi Mindszenty konferenciára elkészített előadás hanganyaga és szövege , valamint a konferenciához kapcsolódó szentmisén a hívek könyörgése
(...) Európa szabadkőműves és neobolsevik tönkretevőit, a politikai degeneráltságot kellene gyors és rövid úton, végérvényesen kiiktatni Európa életéből! Sajnos Európa "keresztényeinek" súlyos mulasztásáért, a jogos önvédelem hiányáért (ami a manapság egyre inkább hangoztatott hamis és hazug "szeretetfogalom" következménye) bűnhődik az is, aki ártatlan; ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Európa ebbe az állapotba jutott. /Érdekes, ezért soha senkinek nem jutott eszébe egyszer sem bocsánatot kérni, persze nem mintha azzal valami is megoldódna, mert tenni azt úgysem tesz érte az ilyen semmit./ (...) Bővebben »

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros élete (hangfelvétel)

Feltéve: 2020. október 25-én.

Krajsovszky Gábornak Mindszenty bíboros életéről tartott előadása a Szent Korona Társaság 2016. augusztusában tartott konferencián (hangfeltével)) Bővebben »

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én a Kormányportálra elküldött levele

Feltéve: 2020. október 21-én.

(...)szeretném azt a véleményemet/javaslatomat megírni, hogy mindennemű, ilyen jellegű eltévelyedést (gender-elmélet, homoszexualitás) propagáló könyv, írás vagy egyéb publikáció terjesztését törvény-hatóságilag volna szükséges betiltani, továbbá az ilyen és más jellegű, igen alattomos fenyegetéseket a kiemelten súlyos büntető kategóriába volna szükséges besorolni és ennek megfelelően szankcionálni, elejét véve a társadalom teljes megrontásának. Az ilyenek megjelentetése nem az ellenoldal által sokat hangoztatott demokrácia-, hanem az anarchia körébe tartozik: erkölcstani szempontból áll fenn az, hogy a rossznak soha nincs szabadságjoga! Ahogyan a pedofília kiélése is büntetendő cselekmény, ugyanúgy a szodómia bárminemű propagálásának is azzá kell(ene) lennie: se könyvesboltokban, se egyéb helyeken ne lehessen ilyen irományokat árulni, valamint iskolákban is szigorúan tiltva legyen az, hogy a normális nemi identitástól eltérő devianciákat kötelező, vagy akár megengedő jelleggel - már akár óvodától kezdve is - propagálni lehessen. Ehhez kapcsolódik még az úgynevezett "meleg-felvonulások" betiltása is - itt, Magyarországon senki nem bántja őket, így nincs is mi és ki ellen tüntetniük, hacsak nem az egészséges családi szemlélet ellen teszik mindezt; és akkor már jogos önvédelemből léphet fel ellenük bárki is, nevezetesen a minősíthetetlen provokációjukkal szemben. Az ilyen jellegű eltévelyedések szigorúan a "négy fal közé" valók - megengedhetetlen az, hogy a normális irányultságú nemi identitást és az egészséges lelkületű családokat ezzel akarják egyes kisebbségi körök szinte felcserélni, mintegy ráerőszakolva ennek egész módját a többségi, egészséges lelkületű emberekre, azok teljes megrontása céljából. Csak az egészséges lelkületű emberek, családok tudják a keresztény-polgári értékrend alapjain nyugvó nemzet szilárd támaszát képezni. (...) Bővebben »

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak

Feltéve: 2020. október 16-án.

(...) Amikor ma az országban a keresztény értékek és az egész kereszténység az ellenség (ez már rég nem ellenzék) általi permanens, példátlan (és sajnos sok esetben büntetlen) meggyalázása folyik - legutóbbi példa ez az eset: https://civilosszefogas.hu/istandwithremisztokepzodmeny/ és egyre nyíltabb a keresztényüldözés a világ nagyon sok részén, elsődlegesen fontos, sőt mi több, létkérdés az, hogy az országban a kereszténységet vallók közül az országgyűlési és egyéb választások alkalmával ezek az emberek hova, melyik pártra szavaznak. Ahogyan a fent hivatkozott írásomban és annak belső jelzetében is leírom, sajnos sok esetben mérhetetlenül naivak az ezekbe a körökbe tartozó emberek is. És amit én nagyon nagy mértékben hiányolok, hogy a keresztény egyházak vezetői - én csak a katolikus vonalról tudok nyilatkozni (ezért írtam a fenti, nagyon rövid bemutatkozást magamról) - az elmúlt három évtized alatt nem fogalmaztak meg egy olyan mérvű szókimondó, az ateista kommunizmus tetteit nyíltan és konkrétan keményen elítélő, részletes körlevelet /választási körlevelek jelentek azért meg, de meglátásom szerint kevés konkrétummal/, mint amilyenre szükség lett volna ahhoz, hogy (ezt a statisztikai arányokból lehet kalkulálni) templomba járó emberek ne szavazzanak nem keresztény értékrendű pártokra, illetve ne maradjanak távol a szavazástól. (...) Bővebben »

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari Titkárságok részére e-mailben elküldött levele

Feltéve: 2020. október 15-én.

(...)Amiért most ez a levél - tiszteletteljes kérésként - Önök felé íródott, az legfőképpen a következő: egyedül Önöknek van lehetőségük a templomban ott levő hívekhez szóló olyan körlevél kötelező felolvastatásához, ami egy konkrét, nem általánosságokban megfogalmazott, hanem egy valóban hatékony, a lelkiismeretbe vágó iránymutatás, mind helyzetértékelés tekintetében – az embertelen és istentelen visszásságok, illetve azok elkövetőinek konkrét megnevezésével –, mind a jövőbe mutató egyetlen lehetséges út, a polgári-keresztény irányzat mellett /még akkor is, ha a polgári oldalon is nyilvánvalóan vannak hibák, amelyekre persze ugyanúgy fel kell hívni a figyelmet, például a szodómia hallgatólagos tűrésére, de ennek semmi esetre sem lehet alternatívája az ezt és minden normális emberi erkölcsöt támadó elvetemült, gonosz, és mindenben csak romboló baloldal/ történő egyértelmű állásfoglalással (amelytől az Egyház is és az ország egész népe is, pártállástól függetlenül, nagyon sok erkölcsi és anyagi támogatást kap). Nem lehet úgy „hitvédelmi” írást szerkeszteni, azaz csupán olyan „semleges” nyilatkozatokat adni, hogy az minden „oldalnak” megfeleljen – és az már elég nagy baj lenne, ha azt tartalmilag (különösképpen a jelen helyzetben) az ellenoldal is szó nélkül úgymond „akceptálná”. Nagyon nagy szükség van tehát egyrészt az elmúlt három évtizedben elmaradt, konkrét tényfeltárásra a magyarországi jelenlegi /és elmúlt 30 évi/ erkölcsi állapotok tekintetében, nevezetesen a liberális, szabadkőműves, Isten- és emberellenes, minden erkölcsi gátlást nélkülöző elvetemültekkel szemben, ideértve a gender-elmélet és legújabban a szódómia erőszakos, mérhetetlen aljas módon történő propagálását is! És erre már egyáltalán nem lehet ellenérv az úgymond „ne politizáljunk” kitétel – ehhez ugyanis egy nagyon alapos eligazítás és konkrét felszólítás jelenik meg (a fent idézett nagy pápák enciklikáin túlmenően) Mindszenty József bíboros politikával kapcsolatos, alkut nem ismerő, ma is teljességgel aktuális nyilatkozataiban: (...) Bővebben »

Remete-levelek-1.

frater Anselmus ~ Feltéve: 2020. október 14-én.

(...) Egy remete számára, nemcsak a „csiripelő veréb-interneten” jön be a mai Egyház eseményeinek hírzuhataga, hanem felkeresnek kérdéseikkel papok, szerzetesek és hívek egyaránt. Próbálgatok válaszokkal, tanácsokkal szolgálni, de legtöbbször elbizonytalanodom, s még imádság közben is csak növekszik az aggodalmam – vajon tényleg megengedi mindezt az Úr Jézus Krisztus? Ahogy jönnek a hírek, már-már hihetetlennek és elképzelhetetlennek tűnő szörnyűségeivel, egyre gyakrabban feltekintek kis kápolnám falán lévő fényképre, amely Eminenciádat ábrázolja – s kérdem: hogyan tenne igazságot ennyi igazságtalanság közepette? Hogyan irányítaná a magyar Egyházat, ha olyan püspökök és papok állnának rendelkezésére, mint akik most nekünk? Vajon megszervezné-e az Eucharisztikus Kongresszust, ha nem áll rendelkezésre pl. Bangha Béla és sok-sok más szellemi-lelki óriás? Ha igaz jövőre nálunk újra lesz Eucharisztikus Kongresszus, de kik is valójában a szervezők? Az Ön kései utóda olyan személyeket mozgósított, akik Bangha Béla cipője sarkáig sem érnek – divatszakállas celeb-papocskák, tv-sztárok allűrjeivel rendelkező hím-balerinák. Azt halljuk mindenfelől, hogy jeleskedik jelenkori főpapunk, mint jogász, akkor sem nevezhető Eminenciád méltó utódának. Származásából eredően törtető és anyagias, papjaival goromba és hallatlanul féltékeny. A 10-15 éve még szellemóriásnak tartott püspöktársát olyan helyzetekbe hozta, amely sajnos elvezette az alkoholizmusba és egy ragyogó elme roppant így meg, fogolyként él a prímások büszke esztergomi házában. Bővebben »

A Katolikus Egyház válságának okai - (Egy öreg pap gondolatai)

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2020. október 13-án.

... Eljutottunk odáig, hogy a magyar püspökök egy része, vagy a régi rendszer besúgója volt, vagy valamilyen new age-úttörőmozgalmi szekta (értsd: fokoláré, neokatekumenátus, cursillo, stb.) tagja, vagy az apostoli successio (=folytonosság) nem a szentelésben, hanem a származásban mutatkozik meg, köszönhetően II. János Pál ebbéli nagy igyekezetének. (...) II. János Pál megválasztása környékén, az akkor még valamelyest épeszűbben gondolkodó német papok között rögtön elterjedt, hogy a kommunista-ellenesnek tűnő pápa valójában titkos kgb-ügynök volt. A kommunistáktól sokat szenvedett Wyszynszki bíboros kitiltotta a varsói püspökségről a nyíltan Moszkva-barát Casaroli vatikáni bíboros-államtitkárt, s ez a rettenetes diplomata akkor fordult az ifjú krakkói érsek személye felé. Attól kezdve Wojtyła érsek volt az egyetlen, aki rendszeresen járhatott Rómába, szemben a többi lengyel püspökkel. Útja mindig Bécsen keresztül vezetett, de messze elkerülte Mindszenty József lakhelyét. (...) Bővebben »

New York Times cikk - a COVID-átverés
Több tízezer váratlan haláleset: az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) hallgat

Louie Verrecchio ~ Feltéve: 2020. október 5-én.

... Egyesek úgy vélik, hogy a távolságtartás által okozott egyéb hatások ugyanolyan súlyosak lehetnek, kezdve a gyermekek pszichéjére gyakorolt negatív hatástól és a fogyatékkal élők elégtelen gondozásától a szorongás okozta öngyilkosságokig." Ha ehhez hozzátesszük azt a közegészségre gyakorolt negatív hatást, amelyet számtalan emberre rákényszerítenek - akár törvényeken, akár a félelmen keresztül - , hogy órákat töltsön nap mint nap egy baktériumokkal tarkított arcmaszk mögött, és máris megvan a váratlan halálesetek tökéletes receptje. (...) Bővebben »

Elmélkedések a tridenti szentmiséről 5. Hagios o Theos, Hagios Athanatos, Hagios Iskhyros…

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2020. október 4-én.

A felajánló imádságok végén a pap megcsókolja az oltárt és a hívek felé fordulva kéri az ő imádságukat: Imádkozzatok testvérek, hogy az én áldozatom és a tiétek elfogadható legyen a mindenható Atyaisten előtt. A ministránsok a vagy a körülállók felelik, egyébként maga a pap is mondja: Fogadja el az Úr kezedből (kezemből) ezt az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, a mi javunkra és az egész Anyaszentegyház javára. – Majd a pap halkan mondja: Amen. Ezután a pap halkan imádkozza (Oremus=Könyörögjünk felszólítás nélkül) a kiválasztott adományok feletti imádságokat (secreta=csendes imádság). Pl. Szent Jusztin vértanú ünnepén: Fogadd Úristen kegyesen adományainkat, amelyeknek csodálatos misztériumát Szent Jusztin vértanú bátran védelmezte a hitetlenek rágalmaival szemben… – Majd a 2. (nagyböjti időben 3.) csendes imádság: Ez az áldozat, amelyet szentjeid születéséneki ünnepén bemutatunk, kérünk Urunk, oldja meg bűnösségünk bilincseit és eszközölje ki nekünk irgalmad adományait… (...) Bővebben »

Pater Anonymus: Elmélkedések a tridenti szentmiséről 4. A Golgota-lépcsőn állok…

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2020. szeptember 12-én.

Régi népi énekünk szavai jutnak eszembe, amikor a Hitvallás után elkezdődik a Szentmise felajánlási szertartása. Épülő gótikus katedrálisunk szentélyelválasztó rácsán belépve álljunk oda az oltár mellé, kövessük a pap szavait és gesztusait, hogy vele együtt lépdeljünk keresztet hordozó Üdvözítőnk nyomában a Golgota ormára. ** Egyik idegen nyelvben sem fordítják a „sacerdos” szót úgy, mint a mi áldott magyar nyelvünkben: áldozópap. A kifejezés olyan teológiai tartalmat hordoz, amelyet csak alapos körülmagyarázással értene meg egy külföldi. Pedig minden könyvtárnyi magyarázat benne van ebben az egy szóban. Amikor a papszentelés szertartásában a Püspök a jelölt fejére teszi a kezét és némán átadja a lelki hatalom minden kritériumát, majd az u.n. szentelési prefációban arra kéri Krisztus, hogy vegye maga mellé papját az áldozat megvalósításához. Krisztus a papja személyében és a pap Krisztus személyében cselekszik. A felajánlás szertartásának minden gondolatát értelmezhetjük úgy is, hogy a Getszemáni kertben elhangzott szavak hangzanak fel újra: „mindazonáltal Atyám ne az én akaratom teljesüljön, hanem a Tiéd!” (...) Bővebben »

Történeti bevezetés a Szentmise felajánlási szertartásához

Dr. Petró (Pétery) József ~ Feltéve: 2020. szeptember 12-én.

... a Szentmise egyetlen „igazsága”, teológiai, kinyilatkoztatást hordozó tökéletessége a Tridenti Rítusban található meg (Pater Anonymus). Az u.n. katechumenek miséje alatt az Egyház a hívek lelkét az imádságok, a zsoltáréneklés, a szent olvasmányok és a szentbeszéd által kellőképpen előkészítette a szentáldozat méltó megünneplésére. Az evangéliumi örök igazságok ereje, az énekek szép melódiája, a miséző szívhez szóló szavai megpuhították a jelenlevők szívét s forró vágyat keltettek a lelkekben az Úr után, aki a „hívek misé”-jében maga az áldozó és az áldozat. Az ún. hívek miséje három részre oszlik. Az első az áldozati anyag előkészítése, vagyis a felajánlás, a második az áldozat létrehozása, vagyis az átlényegülés és a harmadik a részesedés az áldozatban, azaz a szentáldozás. A pap a Credo után Dominus vobiscum-ot, majd Oremus-t („Könyörögjünk”) mond. Ezt a felszólítást azonban tényleg nem követi könyörgés. Itt tehát valami hiányzik a miseszertartásból. Az Oremus után a pap az oltár felé fordulva összetett kezekkel elmond egy rövid szöveget, amelyet Offertoriumnak szoktunk nevezni. Húsvét vasárnapján pl. ezt olvassa: Terra tremuit, et quievit, dum resurgeret in judicio Deus, Alleluja. A föld megrémült s el csendesedett, midőn felkelt ítélkezni az Isten, Alleluja. (...) Bővebben »

Tibi atya elfoglalta a 777-et is, avagy a Fordított Egyház, amikor nem a hívek mennek a paphoz, hanem a pap a hívekhez - sörözni

Juliánus barát ~ Feltéve: 2020. szeptember 11-én.

Az eddig is elég liberális szemléletű 777 blog ismét szintet lépett: "Hívd el a papot sörözni" - mondja a cikk, mint ha csak valami "Tibi atya"-bejegyzést olvasnánk a facebookon... A különbség az, hogy a nem létező "Tibi atya" karakterét gúnyból építették föl a facebookon olyanok, akik nyíltan vállalják is, hogy semmi közük a kereszténységhez; ezzel szemben a 777 blog önmagát egy keresztény oldalnak tartja. Aki nem hiszi, az alábbi linket elolvashatja a teli söröskorsókkal illusztrált írást, mely szerint szeptember 9. a "Hívd meg a papodat egy sörre" - világnap. Hogy mi ezzel a gond? Nem, nem az, hogy sört inni eleve bűn lenne. Mértékkel (az emberi méltóság keretein belül) nem bűn sört inni. Jézus sem a bort változtatta vízzé a kánai mennyegzőn, hanem a vizet borrá. (...) Bővebben »

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates oltásai gyermekbénulást terjesztenek Afrikában

Feltéve: 2020. szeptember 10-én.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) fennhatósága alá tartozó Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb jelentése megerősíti mindazt, amit már régen mondunk Bill Gates Harmadik Világbeli oltásprogramjának halálos természetéről. A „Védőoltás által okozott 2. típusú poliovírus - Szudán” című jelentés felvázolja, hogy a Bill & Melinda Gates Alapítvány gyermekbénulás elleni védőoltásai hogyan okoznak még több gyermekbénulást Afrikában. Nem csak ez, hanem az egyéb "segély” injekciók fiatal életeket ölnek meg olyan helyeken, mint Csád és Szudán, ahol a védőoltások által kiváltott betegség futótűzként terjed. (...) Bővebben »

Elmélkedések a tridenti szentmiséről 3. Isten szava és a Hitvallás

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2020. szeptember 3-án.

Bár sokat foglalkoztam az elmúlt években az egyházi művészetekkel, nem akadtam magyarországi példára (bár lehet, hogy tévedek), ahol a szentmisében használt felolvasó pulpitus, kiterjesztett szárnyú sast formáz. Annál többet láttam ilyet az anglikánok által sok száz éve elkonfiskált katedrálisokban és szinte minden anglikán istentiszteleti helyen. Mi ennek a jelentősége a mostani kis elmélkedésünk tárgyában? A szentmisében elhangzó szentírási szakaszok – Apostoli iratok és az Evangélium – e helyről hangzott el a pap ajkán. A ma használatos liturgikus cselekményben szerepet kapott az ószövetségi szentírás is, teljesen hiábavaló módon. Már csak azért is, mert Urunk Jézus Krisztus mindent elmond, amit az Új szövetségről tudni kell az előzmények fényében. Az Úr Egyháza Jézus személyében értelmezi az ószövetségi előképeket, míg maguk a zsidók – folyamatos „jól bevált gyakorlatukhoz” híven megszegik az összes szövetséget, amelyet az Úr kötött velük történelmük folyamán. (...) Bővebben »

Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”

Viganò érsek ~ Feltéve: 2020. augusztus 26-án.

A WHO irányítása alatt a világ egészsége multinacionálissá vált, amelynek célja a részvényesek (gyógyszeripari társaságok és az úgynevezett jótékonysági alapítványok) nyeresége, valamint a polgárok krónikus beteggé történő átalakítása, mint eszköz annak folytatására. És nyilvánvaló: a gyógyszeripari cégek pénzt akarnak keresni gyógyszerek és oltások eladásával; ha a betegségek kiküszöbölése és hatékony gyógyszerek előállítása csökkenti a betegek számát és ezáltal a nyereséget, akkor logikus levonni azt a következtetést, hogy a gyógyszerek ne legyenek hatékonyak, és hogy az oltások a betegségek terjesztésére, nem pedig a felszámolásukra szolgáljanak eszközként. És valóban ez történik. Hogyan gondolhatjuk, hogy elősegítik a gyógymódok és terápiák keresését, ha azok, akik finanszírozzák, anyagilag a betegségek fenntartásában érdekeltek? (...)A helyzet súlyosságára való tekintettel mindezeket a szempontokat is figyelembe kell vennünk: nem maradhatunk csendben, ha a hatóságok olyan kötelező oltásokat készítenek elő, amelyek komoly etikai vagy erkölcsi problémákat vetnek fel, vagy amelyek nem garantálják biztosan a tervezett hatások elérését, és olyan előnyöket ígérnek, amelyek tudományos szempontból teljesen megkérdőjelezhetők. Az Egyház pásztorai végre emeljék fel erőteljesen a hangjukat, hogy megvédjék a rájuk bízott nyájat ebben az Isten és ember elleni szisztematikus támadásban! (...) Bővebben »

Elmélkedések a tridenti szentmiséről - 2. Confiteor = Advent; Gloria = Karácsony

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2020. augusztus 26-án.

1840. május 20-án éjjel kigyulladt Anglia egyik legszebb gótikus katedrálisa a York Minster. Mint később kiderült egy anarchista gyújtotta fel. A romok eltakarítása közben az egyik lelkész felfedezte, hogy a leomló mennyezet betört egy darabot a padlózaton, alatta valami titokzatos lyuk sötétlik. Amikor kezdték kibontani, akkor döbbentek rá az elfeledett, normann-kori katolikus katedrális alsó templomára, kriptájára. A vaskos oszlopok a romanika korától kezdve, a szerzetesek által épített gótikus katedrális égbeszökő csúcsíveit évszázadokig, majd a Cromwell-kori viszontagságok közepette is szilárdan tartották. Díszes faragványok ékesítették az öles oszlopokat, köztük pl. a hét főbűnt jelképező csúf figurák. Ezek a faragványok, mondhatni afféle lelkiismeretvizsgálati szempontok voltak. A későbbi évtizedekben számos gótikus katedrális, vagy kisebb vidéki templom kapott úgynevezett „biblia pauperum” képeket, akár falfestés, akár táblakép formájában, illetve értékes faliszőnyegeken. Ezt a „szegények bibliáját” a széles néprétegek hitoktatásaként használhatta a prédikáló pap, rámutatva egy-egy képre, szőnyegre, s az azon látható bibliai jelenet szerint bontotta ki mondandóját. Még később megjelennek a csodálatos ólomüveg-ablakok, ugyanilyen funkciót betöltve, de sajnos a ma embere már nem képes felfedezni a Szentírás szavát, hiszen „csak” művészi értéket, vagyis az ember teremtő készségét látja benne. Mondhatnánk azt is, hogy a csúcsívek nem emelik fel a lelkét, hanem beleszédül saját magába és a földre tekint – mégsem veszi észre az útjába kerülő követ és elbotlik. (NB. éppen a York-i katedrális csúcsívei közé helyeztek modern ábrázolásokat is, pl. a Holdra-szállást, stb, amely az Isten helyett az embert akarja égbe emelni – aztán ha lepottyan képzelt magasából, akkor hőzöng.) (...) Bővebben »

A csalárd 2. hullám

Atila Sinke Guimarães ~ Feltéve: 2020. augusztus 3-án.

Az úgynevezett Covid-19 világjárvány minden idők egyik legcsalárdabb szociálpszichológiai hadműveleteként fog bevonulni a történelembe. Öt hónappal ezelőtt kezdődött, és most, amikor mindenkinek elege lett belőle, és készen állna a normális élet újrakezdésére, ugyanazok a hatóságok, amelyek a félelmet/pánikot kiváltották - azaz az egyházak, az ENSZ, a kormányok és a média - újra megpróbálják leállítani a vállalkozásokat és az iskolákat a vírus ún. 2. hullámára hivatkozva. Mivel úgy gondolom, hogy hasonlóan az 1-höz, a 2. hullám teljes története is csalások sorozata, ebben a cikkben felsorolom a különféle csalásokat. >1. csalás - A fent említett hatóságok hisztérikus hangnemben közlik a vírussal fertőzött emberek statisztikai adatait. Bombasztikus számokról hallhattunk - tegnap a Johns Hopkins Egyetem riasztást adott ki, hogy az Egyesült Államokban a fertőzöttek száma elérte a 4,4 milliót és a halálesetek száma 150 000 volt. Cél a félelem fenntartása és a legalapvetőbb szabadságunkat korlátozó drákói intézkedések folytatása. Mindeközben mi az, amit ezek a hatóságok elhallgatnak: Ezek a számok azért nőnek, mert a Covid tesztet egyre szélesebb körben végzik; Egy vírus esetében teljesen normális, hogy a teljes lakosságot elérje, hogy kialakulhasson a nyáj-immunitás. Ez a normális folyamat minden fertőző légzőszervi betegség, például az influenza és a Covid-19 esetében is; Komoly kétségek merültek fel a tesztek objektivitását illetően. Tanulmányok mutatták ki azt a tényt, hogy a pozitív koronavírus-tesztek sok esetben pontatlanok (ld. ld. ITT ); Emellett sok országban csak a hibás tesztek alapján kimutatott pozitív eseteket közlik (ugyanott.)(...) Bővebben »

Elmélkedések a tridenti szentmiséről – 1. Szeretem a gótikus katedrálisokat…

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2020. augusztus 1-jén.

... Ezen a ponton szeretnék átlépni a képek világából a valóságba, ugyanis nem mást állítok, mint, hogy a Szentmise önmagában is ilyen gótikus katedrális. Már nem a pap ruhája okoz csodálatot, nem a gregorián ének elmélkedő szárnyain repül a lelkem, nem a kis gyertyaláng imbolyog előttem utat mutatva – hanem a ruhátlanságában megszégyenített Üdvözítőt látom, s hallom hét fontos szavát a kereszt magasából, magam imbolygok oda a kereszt lábához, hogy a bűnömet lemosó Áldott Vér rám csorduljon. A kősziklák repednek, nap, s hold elsötétednek… de bennem világosság gyúl: ez nem emlékvacsora, hanem Krisztus itt és most, egyedül felszentelt szolgája szavára jelen van golgotai áldozatával, megváltói művével – nekem. Már tudom, hogy nem azon van a hangsúly, hogy ezt cselekedjétek az én „emlékezetemre”, hanem hogy „EZT” cselekedjétek… amit Krisztus akkor tett, ugyanazt teszi felszentelt szolgája által most – értem. Hogyan is épül fel az Isteni Mester terve szerinti gótikus katedrális az általa választott Sziklára? (...) Bővebben »

Marcel Lefebvre érsek úr 1975. december 8-án – Franz Schmidberger pappászentelésén – mondott prédikációja

Feltéve: 2020. június 15-én.

... Ó, az Egyháznak természetesen birtokában van az örökké megmaradás ígéretei, az örök élet szavai, az Egyház nem süllyedhet el. De átélhet fájdalmas próbákat, hűtlen lehet Istenhez, legalábbis sok esetben, mivel a Szentírás is azt mondja nekünk, hogy egy napon talán csak néhány hívő lesz ezen a földön. Szörnyű pillanatok lesznek az Egyház történetében, amikor úgy tűnik, hogy maga az Egyház elveszíti a hitét. Vajon nem vagyunk ma ebben az időben, vagy legalábbis azon idők egyikében, amelyek az általános hitehagyásra utalnak? Vajon elmondható, hogy ma az egyházban példát találnánk a figyelemre méltó hűségre? Éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy elhagyjuk Istent, elhagyjuk Urunkat. Mivel a hűség önmagában tartalmazza a „semper” szót (mindig), azt mondanám, hogy az a hűség, amelyet nem adnak örökre, nem az igaz hűség. Mindig legyünk hűségesek Istenhez. Ez magában foglalja a múltat és a jelenet, a jövőt. Tehát ha hűek akarunk lenni, hűeknek kell lennünk a múlthoz, ahhoz a hithez, amely mindig is az Egyház hite volt. Hűnek kell lennünk Istenhez abban, amit apostolok ígértek és amit az egész Egyház ígért az évszázadok során. Hűségesnek kell lennünk az Egyház ezen ígéreteihez. És mi, akik ebben az Egyházban vagyunk, mi vagyunk az Egyház tagjai, hűségesnek kell lennünk az őseink hitéhez. Ha nem, ne mondjuk, hogy hűek vagyunk, ha néhány napig hűtlenek lennénk, többé nem leszünk méltók azoknak, akik megelőztek minket. (...) Bővebben »

Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök beszéde a csíksomlyói búcsún 1949. június 4-én

Feltéve: 2020. június 5-én.

Kiegészítve egy ismeretlen pártaktivistának, Széll Jenő követnek és Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének a búcsúról szóló jelentésével, eredeti helyesírással
A beszédből: ... Most egy éve a háromszázezret számláló keresztény katolikusokból hetvenötezer jött el a boldogságos Szűzanyához, hogy megerősítse magát a hitében. Ma pedig százezer lelket számlálunk, ami bizonyítja, hogy dacára annak a sok akadálynak, amit elénk gördítettek, bebizonyítottátok, hogy minden körülmények között megtartottátok fogadalmatokat, amit most egy éve a boldogságos Szűzanya lábainál tettetek. (...) Május 12-én indultam főpásztori utamra, rendesen megszervezett munkaprogrammal, amelyet a világ minden püspöke megtesz, és kötelessége, hogy megtegye. Ezért előbb kérvényt nyújtottam be a közoktatásügyi minisztériumhoz, amelyben kértem, hogy a felcsíki körutam alkalmával az iskolás gyermekeket mentsék fel az iskolalátogatás alól. Erre azt a választ kaptam, hogy még szigorúbban adtak utasítást a tanulóknak, hogy ne vehessenek részt a templomokban, ahol megjelentem, és még kísérletet tettek, hogy abban az időben a felnőtteket is eltérítsék a templomoktól. Ez a vallásszabadság megsértése. (...)
A jelentésből: (...)Elvtársaink utasítás értelmében az odautazás alatt elállták a vasuti kocsik ajtaját, megakadályozva ezzel a bucsuba igyekvők felszállását. Így körübelül 1000 főnyi tömeg maradt le a vonatról. A Gyergyoszentmiklos-i vasutállomáson elvtársaink ez az akcioja, kissé kudarcot vallott, mert nemcsak a vasutasok, de a milicia is a bucsuba igyekvők segítségére sietett, és igy mintegy 500 személy vonattal mehetett el a bucsura. Bővebben »

Egy öreg pap siralmai

frater Anselmus ~ Feltéve: 2020. június 5-én.

Amíg a zsinati egyházrombolást megelőzően nevelkedett hőslelkű papok és hívek képezték az Egyházat, addig bíztam… Ma reggel – a hozzám eljutó hírek nyomán – sírva hajoltam az átváltoztatáskor az ostya fölé… Ide jutottunk??? Nem elég, hogy bő fél évszázada gyalázatos pápák ültek Szent Péter trónján, ők voltak a rombolás mesterei. Kinevezték a világ összes püspöki székére azokat, akik Krisztus gyilkosainak szándékát váltják valóra – mert bőven akad számukra 30 ezüstpénz. Nem „csak” eretnekségekről van szó, hanem nyílt gonoszságról! Néhány püspök szót emel a hit és a lelkiség rombolása ellen, de erőtlen a szavuk (sajnos helyzetük hamis biztonsága miatt olykor vissza is táncolnak). Aggódva figyelem a híradásokat, mikor jelenik meg egy-egy ilyen püspök „véletlen” halálának híre. Óvja meg őket az Úr, nagy veszélyben vannak. (...)Református orvosból lett önjelölt „teológa”, kommunistából, majd buddhistából lett tradíció-tudós? A kommunizmusban egyházáruló nagyapa kétes erkölcsű unokájából hitoktatónő? A pap pedig langyos vízben lubickol, egy értelmes mondatot nem képes elmondani, hanem csak szirupos gittegyleteket szervez. Régen a szerzetesrendek egy része semmilyen körülmények között nem vett fel tagjai sorába más vallásból, vagy népcsoportból jövőket, ma pedig már csak ilyenek vannak köztük. Miért mondjuk megtérésnek a köpönyegforgatást? A nemzetek testén élősködő lumpen elemek terrorcselekedeteire alkalmazott „megélhetési bűnözés”-kifejezés itt is érvényes. A krisztusi tanításhoz minden körülmények között hűséges, imádkozó, engesztelő „lenézett és megvetett vallásosságú” hívekben reménykedem, mert borzalomnak tartom a skizofrén tekintetű, álságos bájvigyor mögé bújó Júdások hadseregét. Azon paptestvéreimben is bízom, akik velem együtt sírva hajolnak az Eucharisztia fölé… Bővebben »

Hol rontottuk el? - Pár gondolat Trianonról

Juliánus barát ~ Feltéve: 2020. június 3-án.

Amint ülünk itt magányosan Európa közepén, és a törött eszmék és füstölgő jelszavak között turkálva próbáljuk összerakni, hogy mi történhetett, mint valami légi katasztrófa után (...) A mai felállás sokban hasonlít az 1920-as helyzethez. (...) Ha megvalósul az Európai Egyesült Államok, azzal beérik a baloldal évszázados álma: Magyarország végleg megszűnik, és ezt már soha többé nem lehet visszacsinálni. (...) hiszen kaphatunk bármilyen nagy összegű támogatásokat, ha nem születnek gyerekek, akkor már csak idő kérdése, és a "Magyarország" csupán egy felirat lesz a térképen, valós tartalom nélkül. (...)Bármilyen furcsa tehát, jelen pillanatban a legokosabb, amit tehetünk - a családalapításon túl - az, hogy ha Trianonra csak csöndesen sírdogálva emlékezünk, és közben összefogunk az egykori ellenséges népekkel, ugyanis őket ugyanúgy fenyegeti az Európai Egyesült Államokba való beolvasztás, így jelenleg ez a kelet-európai összefogás tűnik az egyetlen lehetőségnek a fennmaradásra. Szerbia (1998) és Ukrajna (2014) példája mutatja, hogy a NATO és az EU nyílt megtagadása háborúhoz és erőszakos rendszerváltáshoz vezet, tehát valóban nagyon ügyes kormányzásra, és ehhez példás összefogásra van szükség, ha azt szeretnénk, hogy lehessenek még, akár itt a csonka Magyarországon is, magyarul tudó unokáink. Bővebben »

Ferenc testvéri imájának szabadkőműves támogatása

Feltéve: 2020.május 18-án.

Ferenc pápa elfogadta az Emberi Testvériség Főbizottságának a felkérését, hogy vegyen részt a 2020. május 14-i imanapon, amelynek során az összes vallás vezetői közösen fohászkodtak az Úrhoz, hogy vessen véget a koronavírus járványnak. Valóban, Ferenc a május 14-i prédikációjában egyértelműen megemlítette ezt a célt. A katolikus egyház vezetőjének e felekezetek közötti kezdeményezéshez való ragaszkodása eszünkbe juttatta, hogy 2018. december 25-én az Urbi et Orbi üzenetében az Egyetemes Testvériséget sürgető prédikációja a spanyol szabadkőművesség teljes támogatását élvezte. Az alábbiakban közzétesszük az El Oriente, a Spanyol Nagypáholy hivatalos lapjában megjelent írás magyar fordítását, és az oldal spanyol nyelvű képernyőképét. A Ferenc pápát érintő téma a második bekezdésben van. (...) Bővebben »

Katolikus Egyház, merre tartasz?

Feltéve: 2020.május 16-án.

Őexcellenciája Athanasius Schneidernek, a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökének a beszélgetése Fülep Dániel teológussal.
Bevezető: A katolikus Egyház nehéz és rendkívüli időket él át napjainkban. Talán soha nem volt ennyire időszerű kimondani, hogy a katolikus hitben még egy pápának sincsen joga forradalmat csinálni. A drámai helyzetet azonban a katolikusok jelentős része még mindig nem ismeri fel, vagy nem veszi elég komolyan. A tájékozatlanság egyik felelőse a média. A hivatalos katolikus médiumok jellemzően inkább palástolják a nyilvánvaló problémákat. A kínos részleteket egyszerűen nem hozzák le a hírek között, vagy szépítik, átírják a valóságot. Az anomáliákat azonban nemcsak elkendőzik, hanem alkalmasint védelmükbe is veszik, és még az is előfordul, hogy a hamis tanokat meggyőződéssel propagálják. A világi média pedig vígan társul ehhez: a tradíciótól való elszakadást, az elvilágiasodást, a tanítás megváltoztatását, „modernizálását” a világ ujjongva ünnepli, és minden ártó jelenséget főcímekben közvetít. (...) Ferenc pápa a politika terén is furcsán viselkedik. A migránsok, a menekültek és a bevándorlók jogait és a befogadás kötelességét gyakran hirdeti, de mintha nem tudna a törvénytelen beözönlés következményeiről és az iszlám integrálhatatlanságáról. Az illegális bevándorlás fenyegető veszélyére, Európa iszlám megszállására és térnyerésére a pápa nem figyelmezteti a közvéleményt, továbbá a migránsok kötelességeiről (pl. törvénytisztelet) és a célországok önvédelmi jogairól sem beszél. Végeredményben az illegális, erőszakos beáramlás és az iszlám aggasztó térnyerése elleni védekezésben erre a pápára nem lehet számítani. Retorikája egyértelműen a balliberális politikusoknak kedvez, akik előszeretettel hivatkoznak is rá az illegális migráció kapcsán. Bővebben a Magyar Elektronikus Könyvtár »» állományában.

Prokopp Mária: 200 éve: Rudnay Sándor Esztergomba érkezik

Feltéve: 2020.május 16-án.

200 évvel ezelőtt, a mai napon, 1820. május 16-án RUDNAY SÁNDOR prímás, esztergomi érsek hősiességének köszönhetően visszatért az 1543-ban a törökök elől elmenekült magyar katolikus egyház központja ESZTERGOMBA. A történelemben a közel 300 éves állapot sem tekinthető állandónak! Bővebben a gondola.hu » oldalon.

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Feltéve: 2020.május 13-án.

(...) A WHO nagyon sajátos módon kezeli ezt a járványt. Amikor a vírust kizárólag Kínában észlelték, a WHO elítélte azokat a kormányokat, amelyek korlátozták a Kínából történő utazást. Minden józan ész ellenére a WHO azt állította, hogy az utazás korlátozása nem lesz hatásos a vírus terjedése ellen. Miután a vírus elterjedt az egész világon, a WHO az emberiség történelmének legkorlátozóbb és legrombolóbb elzárási politikáját erőlteti, ami hatalmas gazdasági összeomlást és a társadalom teljes átalakulását idézte elő. Ebben az egészségtelen környezetben a WHO óriási hatalmat ragadott magához. A szervezet most ezen intézkedések meghosszabbítását és csúcstechnikai rendõrállamok (azaz "okosdiktatúrák") létrehozását szorgalmazza, miközben várja az egyetlen gyógymódot, amelyet valaha jóváhagy: a védőoltást. Figyelembe véve azt a tényt, hogy Bill Gates a WHO jelenlegi legfontosabb finanszírozója, aki tagja az ID2020-nak is [szerk. megj.: az ID2020, Digital Identity Alliance, egy NGO szervezet, egy olyan globális személyazonosítás kidolgozására, amely az egészségügyi adatokat is tárolja], - amely az oltások használatát támogatja tetoválás vagy mikrochip segítségével beültetett digitális személyazonosítóval -, világosan láthatjuk, mi a WHO igazi programja: egy világméretű Kína létrehozása. Bővebben »

A fatimai zarándokokat eltiltották a Szentélytől

Feltéve: 2020.május 11-én.

A Nemzeti Gárdát (Guarda Nacional Republicana - GNR), Portugália nemzeti rendőrségét vezényelték ki, hogy megakadályozzák azt, hogy a zarándokok Fatimába menjenek. A rendőrség riadókészültségben van az ország egész területén, de főként az ország központi részén fekvő Santarem-ben, ahol Fatima is található. Háromezer rendőrt vezényeltek a körzetbe. Minden Fatimába tartó járművet megállítanak, hogy ellenőrizzék az úticéljukat. (...) Ez a rendőri intézkedés a katolikus hierarchia teljes támogatását élvezi. Lisszabon bíboros pátriárkája, valamint Leira-Fatima püspöke, Antonio Marto bíboros arra utasította a zarándokokat, hogy ne menjenek Fatimába. Ehelyett az utóbbi azt javasolta, hogy "a szívükben végezzék el a zarándoklatot", miközben a hívektől mentesített fatimai Bazilikában bemutatott szertartásokat online követik. (...) Ha figyelembe vesszük, hogy 2020-ban a Covid-19 pánik kezdete óta kb. két hónap telt el, akkor azt kapjuk, hogy normális esetben 2216 haláleset lett volna. Más szavakkal, a koronavírus által okozott elhalálozások messze a korábbi években előfordult, légzőszervi megbetegedések okozta halálozási átlag alatt vannak Portugáliában. (...) Bővebben »

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Feltéve: 2020.május 8-án.

Ebben a jelenlegi válságos helyzetben, mi, a Katolikus Egyház Pásztorai, hivatásunkból fakadóan szent kötelességünknek tartjuk, hogy felhívást intézzünk testvéreinkhez a püspökségekben, a papsághoz, az egyháziakhoz, Isten szent népéhez és minden jóakaratú férfihoz és nőhöz. A tények azt mutatják, hogy a Covid-19 járvány ürügyén sok esetben sérülnek az állampolgároknak az alapvető szabadsághoz való elidegeníthetetlen jogai, beleértve az istentisztelethez, a véleménynyilvánításhoz és a mozgásszabadsághoz való jogokat, amelyeket aránytalanul és indokolatlanul korlátoztak. A közegészségügynek nem szabad alibiként szolgálnia ahhoz, hogy emberek millióit megfosszanak jogaiktól szerte a világon, nem is beszélve arról, hogy megfosztják a polgári hatalmat attól a kötelezettségétől, hogy a közjó érdekében okosan cselekedjen. Ez különösen igaz, mivel egyre növekvő kétségek merülnek fel a vírus fertőzőképességével, veszélyességével és ellenállóképességével kapcsolatban. A világon sok tekintélyes tudományos és orvosi forrás hangoztatja, hogy a média Covid-19-cel kapcsolatos rémhírei teljesen megalapozatlanok. (...) Úgy gondoljuk továbbá, hogy egyes helyzetekben az alkalmazott korlátozó intézkedések, ideértve az üzletek és vállalkozások bezárását, olyan válságot váltottak ki, amely a gazdaság egész ágazatait lerombolta. Ez idegen hatalmak beavatkozását okozhatja, és súlyos társadalmi valamint politikai következményekkel járhat. A pszichológiai befolyásolás ezen formáit olyan intézkedések meghozatala révén kell a kormányzati felelősséggel rendelkezőknek megszüntetniük, amelyek megvédik az általuk képviselt polgárokat, akiknek érdekében komoly cselekvési kötelezettségük van. Hasonlóképpen, hagyni kell az embereket, hogy segítsenek családjuknak, a társadalom sejtjeinek, nem pedig indokolatlanul büntetni a gyengéket és az időseket, és fájdalmas elszakadásra kényszeríteni őket szeretteiktől. A személyes és társadalmi kapcsolatok kriminalizálása szintén elfogadhatatlan része azoknak a tervében, akik az egyének elszigeteltségét szorgalmazzák annak érdekében, hogy jobban manipulálhassák és irányíthassák őket. Bővebben »

Juliánus barát: Unortodox megoldás a paphiányra: nem kell feloldani az önkorlátozást...

Feltéve: 2020.május 8-án.

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a védekezés túl jól sikerült, és ebben az ütemben soha nem leszünk túl a járványon, a kijárási korlátozást Magyarországon is jelentősen lazították (bár eddig is az egyik legenyhébb volt európai viszonylatban). Az állami rendelet szerint 2020 május 4-től a Pest megyén kívüli vidéken már szabad nyilvános templomi miséket tartani, de az Egyház többnyire még várakozik. (...) De visszatérve a békés Európába, érdemes eljátszani a gondolattal, hogy mi lenne, ha a fogyasztás "templomait", például a hipermarketeket záratnák be? Vagy a dohányboltokat? Úgy látszik, a vírus csupán a történelmi egyházak templomaiban képes terjedni... És megint a keresztények azok, akikkel bármit meg lehet csinálni. Talán a jámborságnak valami téves értelmezése, hogy azt gondoljuk, bűn lenne kiállni a hitünkért, a szabadságunkért. Úgy látszik azonban, hogy ezt nem mindenki tartja problémának. Vannak ugyanis a korlátozásoknak előnyei. Például nem kell a papoknak kell rohangálni egyik falutól a másikig, vagy a nagyobb, városi templomokban nem kell egy nap három misét is tartani. Nem kell takarítani, nem kell nyitni-csukni a templomokat, a híveknek sem kell közlekedni, egyszóval nem csak biztonságosabb, hanem mindenkinek sokkal kényelmesebb is! Mivel interneten közvetítve egy-egy misét tetszőleges számú hívő hallgathat, ezért tulajdonképpen megtaláltuk a paphiány leghatékonyabb ellenszerét: hozzá kell szoktatni a híveket a digitális misékhez, és akkor elég lesz akár néhány pap az egész országban! Hát nem csodálatos? Már csak az a kérdés marad, hogy mi legyen a sok felesleges templommal... Bővebben »

A liberális katolicizmus állami egyházüldözéshez vezet

Feltéve: 2020.április 25-én.

Napjainkban, amikor azt látjuk, hogy a modern állam utasítja a katolikus Egyházat, hogy ez utóbbi mit tehet és mit nem tehet, a Felix Sarda y Salvany atya által liberális katolicizmusnak vagy katolikus liberalizmusnak nevezett jelenség következményeit tapasztalhatjuk meg. Tagadva az Egyház és az állam kapcsolatát rögzítő hagyományos tanítást, a katolikus liberalizmus tagadja napjaink társadalmában a Katolikus Egyház alapvető jogait. Az államnak jogában áll szabadon döntenie arról, mit tehet és mit nem az Egyház. Az Egyház és az állam szétválasztásának liberális tana valójában az Egyházat az állam fennhatósága alá helyezi, különösen válságok esetén. Az Egyház vezetőinek alázatos engedelmessége a civil kormányok felé a templomok bezárása és a katolikusoknak a szentségektől való megfosztása tekintetében - valamint a nép tiltakozás nélküli engedelmessége - valójában a modern demokráciák alapjaként szolgáló liberális elveknek a következménye. Sarda Y Salvany atya: A béke és a háború nem összeegyeztethető. A csata közepette az ellenségek nem lehetnek barátok. Ahol az ütköző erők közötti feszültség nagyon erős, ott nagyon csekély esélye van a kibékülésnek. Mégis ezt az abszurditást és ellentmondást találhatjuk meg a liberalizmus és a katolicizmus egyesítésének visszataszító kísérletében. Az eredmény egy szörnyszülött, amit liberális katolicizmusnak vagy katolikus liberalizmusnak neveznek. Bármennyire is furcsa, a katolikusok jó szándékkal teret engedtek ennek az abszurdumnak és az örök ellenséggel történő megbékélés hiú reményének Bővebben »

Bill Gates "digitális igazolványt"akar azok számára, akik megkapják majd a Covid-19 védőoltást

Feltéve: 2020.április 16-án.

(...) Egy RemoteControlledUser nevű Reddit felhasználó a következő kérdést tette fel: "Milyen változtatásokat kell végrehajtanunk annak érdekében, hogy a gazdaság fenntartása érdekében működjenek a vállalkozások, miközben tartanunk kell a szociális távolságot? >Bill Gates válasza: Az, hogy milyen vállalkozásokat lehet folytatni, bonyolult kérdés. Természetesen az élelmiszerellátást és az egészségügyi rendszert meg kell tartani. Vízre, villanyáramra és az internetre szükségünk van. Fenn kell tartani bizonyos kritikus ellátási láncokat. Az országok maguk döntik el, hogy mit hagynak továbbra is működni." "Végül lesznek digitális tanúsítványok, amelyek megmutatják, ki gyógyult meg vagy kit teszteltek a közelmúltban, vagy ha már lesz védőoltás, ki kapta meg." (...) Figyelembe véve azt a tényt, hogy ez a teljes projekt félelmetesen emlékeztet a Jelenések könyvének egyik szakaszára ("Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát.”, Jel. 13, 16-17), a egy ilyen rendszer bevezetése valószínűleg nagy ellenállásba ütközne. És nem csak a vallásos emberek részéről. Bővebben »

Keresztút

Feltéve: 2020.április 10-én.

Uram Jézus! Úgy álltál ott a körülötted nyüzsgő, gyűlölettől lihegő emberek között, mint egy fehér jel. „Jel, amelynek ellene mondanak.” Igen, akkor és az azóta eltelt két évezred alatt mindig. Elítéltek! A rabszolgák halálára ítéltek. Micsoda ellentmondás! A teremtmény ítéletet mond Teremtőjére! A gyűlölet megkísérli megölni a Szeretetet! Halálra ítélik azt, aki ellen az őt halálosan rettegő és gyűlölő főpapok is csak hamis tanúkkal tudnak vádat emelni. Te pedig Uram, álltál némán és mindezt megengedted! Gyötrelmeid közé tartozott a hamis vádaskodás és az igazságtalan ítélet gyalázata is. Életáldozatodhoz tartozott ez is, és értünk, értem, mindnyájunkért vállaltad. Uram! Te azt is tudtad, hogy az emberek mindig újra és újra vádolni fognak - hiszen sokan még történelmi létedet is tagadják; káromolni és szidalmazni fognak évezredek múlva is, és hányszor, de hányszor gyaláznak meg az átváltoztatott kenyér színe alatt! És ezt akkor is most is hagyod, engeded. Híveid pedig ma sem bátrabbak! Kevesen és ritkán vállalják Veled a sorsközösséget! Uram! Segíts, hogy megvalljalak! Adj erőt, hogy alkalmas és alkalmatlan időben az életemmel tegyek tanúságot Rólad! Adj Uram nekünk erőslelkű Pétereket, akik nem restellik hibájukat megsiratni - és elhagyni! Ajándékozz Uram hivatásokat nekünk, hogy mindig legyenek, akik hirdetik Evangéliumodat és vezetik, terelik nyájadat! Bővebben »

Jáki Szaniszló: A keresztút 14 állomása

Feltéve: 2020.április 10-én.

Az Úr Jézus jeruzsálemi keresztútjának nevezetesebb pontjain emlékjeleket, templomokat, kápolnákat emeltek mindjárt az első századokban. Ezek a szent jelek figyelmeztették a híveket, hogy emlékezzenek az Üdvözítő szenvedésére. Ennek az igazi, jeruzsálemi keresztútnak a másaként templomainkban keresztút állomás-képeket helyezünk el (rendesen 14 vagy 15 állomás-képet), amelyek az Üdvözítő szenvedéseinek egy-egy mozzanatát juttatják eszünkbe. Így, ha a Szentföldre nem is zarándokolhatunk, az Úr Jézus szülőhazájába nem utazhatunk, de idehaza, templomainkban is járhatunk keresztutat. Ha imádságos lélekkel végiglátogatjuk a templomokban elhelyezett keresztút-állomás képeket, rágondolunk az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára, megerősödhetünk hitünkben, és Isten iránti szeretetünkben. Ezt az Úr Jézus szenvedésére emlékező ájtatosságot nagyböjti időben a templomokban közösen végezzük, de mindenki végezheti egyénileg is. Bővebben »

Keresztúti ájtatosság

Feltéve: 2020.április 10-én.

Az Úr Jézus jeruzsálemi keresztútjának nevezetesebb pontjain emlékjeleket, templomokat, kápolnákat emeltek mindjárt az első századokban. Ezek a szent jelek figyelmeztették a híveket, hogy emlékezzenek az Üdvözítő szenvedésére. Ennek az igazi, jeruzsálemi keresztútnak a másaként templomainkban keresztút állomás-képeket helyezünk el (rendesen 14 vagy 15 állomás-képet), amelyek az Üdvözítő szenvedéseinek egy-egy mozzanatát juttatják eszünkbe. Így, ha a Szentföldre nem is zarándokolhatunk, az Úr Jézus szülőhazájába nem utazhatunk, de idehaza, templomainkban is járhatunk keresztutat. Ha imádságos lélekkel végiglátogatjuk a templomokban elhelyezett keresztút-állomás képeket, rágondolunk az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára, megerősödhetünk hitünkben, és Isten iránti szeretetünkben. Ezt az Úr Jézus szenvedésére emlékező ájtatosságot nagyböjti időben a templomokban közösen végezzük, de mindenki végezheti egyénileg is. Bővebben »

Prohászka Ottokár keresztúti elmélkedéséből

Prohászka Ottokát ~ Feltéve: 2020.április 10-én.

„Ott állok magamban, az Isten végtelen szeretetének igézetében; lelkemet elfogja a könyörület s az imádás mély érzése (…) lehajtanám fejemet, de a kereszt vonz (…) Mit adtunk neked, Uram, neked, kit szeretnünk és imádnunk kellett volna. Eljöttél, s barlangba szorultál; körülnéztél, s Egyiptomba futottál; álruhában járó, faragó ács voltál. Egyszer indultunk eléd pálmaágakkal, s te sírtál; egyszer bíztad magad ránk, s Barabást választottuk; egyszer akartunk koszorút kötni neked, s tövisből kötöttük; egy arcképedet vettük, s az »Ecce Homo« arca maradt ránk; egyszer tűnt föl, hogy anyád is van, s íme, fájdalmas anya lett belőle; egyszer kértél inni, s ecetet nyújtottunk. Ó, ki hitte volna, hogy ez legyen köztünk sorsod, hogy ilyen legyen utad. S most függsz itt, mint megfagyott imádság, mint megkövült, kiáltó szó. Kitárt karokkal, s nyílt ajakkal kiáltasz irgalomért.” Bővebben »

Az örök földi élet nem alapvető emberi jog - avagy a legvidámabb barakk

Juliánus barát ~ Feltéve: 2020.április 5-én.

Körülnézve meglepődve láthatjuk, hogy az eddig oly magabiztos és fölényes hitetlenek miként rettegnek attól, hogy elveszítik a technikai civilizációból és a jogrendből fakadó, eddig sziklaszilárdnak hitt biztonságukat, és ők vagy a szeretteik esetleg meghalhatnak -- mintha ez nem volna amúgy is elkerülhetetlen. És azt is megfigyelhetjük, hogy azok a médiafelületek, amelyek eddig a bolygó túlnépesedése, azaz a felesleges számú ember miatt aggódtak, és akik az emberi magzatok elpusztítását erkölcsös és támogatandó dolognak tartották, azok most átmenet nélkül váltottak át az öregekért és krónikus betegekért való aggódásba. Ezzel együtt a korábban szokásos üzemmódból, azaz a legabszurdabb egyéni szabadságjogokért való aggódásból egyszeriben átkapcsoltak a legelemibb szabadságjogok megvonásának a követelésébe. Hogy is van ez -- tehetnénk fel a kérdést -- hogy egy egészséges magzat halála az jó dolog, de egy öreg embernek, vagy egy ágyhoz kötött daganatos betegnek a halála az megengedhetetlen? És még ha sarkítva fogalmaztunk is, akkor is adódik a válasz, hogy: ezek szerint a liberálisok úgy képzelik el az ideális társadalmat, hogy nem születnek gyerekek, de cserébe mindenki örökké fog élni? (...) Ha tehát keresztények vagyunk, akkor nincs okunk félni se a vírustól, se semmilyen testi szenvedéstől, se a haláltól. És ha keresztények vagyunk, akkor a szentáldozást és a betegek kenetét is legalább olyan fontosnak tarjuk, mint a boltba járást és a lélegeztetőgépet. Nem emlékszem, hogy hány politikust, hírességet vagy médiafelületet hallottunk volna amiatt aggódni, hogy világszerte hányan halnak meg úgy, hogy papot nem is láttak. Bővebben »

A szentmiséről

Krajsovszky Gábor ~ Feltéve: 2020.április 1-jén.

"A magyar nép az Oltáriszentség népe. Verejtékes munkájával nem csak megtermeli és az oltárra küldi a kenyeret és a bort, hanem el is jön az oltárhoz, hogy a kenyér és a bor színe alatt magához vegye a feltámadott Úr Jézus testét és vérét. Az Oltáriszentség és a szenvedő magyar nép egymásnak valók. Senkinek úgy nem kell ma, mint a magyarnak." (Mindszenty József) (...) "Egy szellemes festő lefestette az utolsó vacsora jelenetét: Jézus, amint a kenyeret és bort nyújtja tanítványainak, s a kép alá a következő mondatokat írta: egyik oldalon ez áll - >>Luther: Ez alatt van az ő teste.Kálvin: Ez úgy hat, mint az ő teste. Zwingli: Ez jelképezi az ő testét.<< A másik oldalon e szó állt: >> Jézus Krisztus: Ez az én testem.<< Alatta: >>Kinek higgyünk ezek közül?<< Aligha lehetne rövidebben és kifejezőbben érzékeltetni és egyben összefoglalni a katolikus és katolikus-ellenes állásfoglalást az Oltáriszentség körül. Nem lehet vitás, ki érdemel több hitelt, melyik a helyes eligazodás", - írta Bangha Béla , a híres apologéta az Oltáriszentség mibenlétéről. Bővebben a Mária Rádió Magazin 2020. februári számában a 8-9. oldalon.

Tisztelt Miniszterelnök Úr, Tisztelt Címzettek! - Nyílt levél

Krajsovszky Gábor ~ Feltéve: 2020.március 31-én.

... Sajnos - és ezt most "belülről" véve kritika alá - a Magyar Katolikus Püspöki Kar, ha írt is körleveleket a választások előtt (2014-ben és 2018-ban tudomásom szerint már ez sem történt meg), nem adta tudtára egyértelműen a vezetetteik részére (a híveknek), hogy kire lehet és kire nem szabad szavazni. Amikor ez valamilyen formában feléjük bárhonnan számonkérés tárgyát képezi, kánonjogra hivatkozva szokott elhangzani az, hogy az egyház úgymond ne politizáljon. /Csak zárójelben írom, hogy például a mohácsi vésznél püspök is volt az elesettek között, aki fegyveresen harcolt az ország ellenségeivel szemben - ma "csak" tollal és szóval kellene harcot vívni, de akkor az legyen tényleg "fegyver", jogos önvédelmi fegyver; mert a jogos önvédelem mindenkor jogi birtoka minden egyes embernek, minden egyes családnak, minden egyes nemzetnek!/ Ehhez én most bemásolva idézem a levél-hivatkozásban is szereplő három nagyon fontos idézetet, amely ma is teljességgel irányadó az egyház megnyilatkozásainak tekintetében: (...) … mivel a politika ledöntheti az oltárt és romlásba viheti a halhatatlan lelkeket – ahogyan az a történelem folyamán annyiszor megtörtént -, súlyosan kötelező lelkipásztori feladatnak tekintettem a szavazó polgárok alaposabb tájékozottságát és felvilágosítását még a pártpolitika vonalán is elősegíteni. Az volt a felfogásom, hogy határozott kiállással és a lelkipásztoroktól jövő egyértelmű eligazítással megakadályozható a vallásellenes – vagy társadalmakat és a közerkölcsöket romboló – mozgalmak hatalomra jutása. A hit meggyengülésének a jele, ha az egyház ateista mozgalmakkal szemben a pártpolitikában semleges álláspontot foglal el és hívei ily módon megtévesztett lelkiismeretére hagyja a döntést. (Mindszenty József: Emlékirataim. Szent István társulat, 1989. 28-29. oldal) Bővebben »

A koronavírus-pánik

Atila Sinke Guimarães ~ Feltéve: 2020.március 28-án.

A vírust a Vuhani Virológiai intézetben fejlesztették ki 2019-ben: innét van a neve: Covid-19 (Corona Virus Desease 2019). A média szerint Vuhan volt a járvány kiindulási pontja. Véletlenül vagy szándékosan, a vírus több embert megfertőzött a kínai Vuhan városban, és ettől kezdve átterjedt Kína más területeire is. Tekintettel a Kínából Olaszországba irányuló erőteljes bevándorlásra, Olaszország is megfertőződött. Ebből a két gócpontból - Kína és Olaszország - a vírus átterjedt Európára és a világ többi részére is. (...)Vannak olyan katonai tudósok, akik azt az elméletet vallják, hogy a hagyományos háborúk, beleértve az atomháborút is, elavultak,. A nemzetek feletti uralmat most is és a jövőben azok gyakorolják, akik tudják, hogyan lehet hatékonyan kihasználni a pszichológiai hadviselést (Psy War-t). Úgy gondolom, hogy a Covid-19 kitörése az egész világra kiterjedő sikeres pszichológiai hadviselési manőver volt. Akik a Forradalmat irányítják, eldöntötték, hogy tesztelik a lakosságot, hogy egy egyszerű manőver segítségével engedelmessé tudják-e tenni az egész világot, rá tudják-e kényszeríteni arra, hogy engedelmeskedjen a parancsaiknak. Emellett tesztelik, hogy mennyi ideig tudják irracionális álhírekkel és pánikkal elkábítani a világot. Ezeket a próbálkozásokat abból a célból teszik, hogy felkészítsék a nyilvánosságot a Forradalom újabb, még merészebb lépéseire. Bővebben »

"... a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot" - A hit megélése, ha tilos a nyilvános szentmise

Athanasius Schneider ~ Feltéve: 2020.március 26-án.

Az úgynevezett szabad nyugati világ katolikusainak a milliói a következő hetekben vagy hónapokban, és különösen a Szent Hét és Húsvét során, amely az egész liturgikus év csúcspontja, meg lesznek fosztva a nyilvános istenimádattól, a kitört koronavírus (COVID-19) járványra adott világi és egyházi válasz következtében. Ezek közül a legfájdalmasabb és legfélelmetesebb a szentmisének és a szentáldozásnak a megvonása. A csaknem az egész bolygóra kiterjedő pánik jelenlegi légkörét folyamatosan táplálja az új koronavírus világjárvány egyetemesen hirdetett "dogmája". A mozgásszabadságnak, a gyülekezési jognak és a véleménynyilvánítás szabadságának, mint alapvető emberi jogoknak a megtagadása szinte egy pontos terv szerint, globálisan összehangolva zajlik. Így az egész emberiség egy "egészségügyi világdiktatúrának" a foglyává válik, amely politikai diktatúraként is megnyilvánul. (...) Hogyan reagáljanak a katolikusok és hogyan viselkedjenek ilyen helyzetben? Úgy kell felfognunk és elfogadnunk, mint próbatételt az isteni gondviselés kezéből, amely nagyobb lelki haszonnal fog járni, mintha nem tapasztaltuk volna meg. Ezt a helyzetet úgy kell felfognunk, mint isteni beavatkozást az Egyház jelenlegi példátlan válságába. Isten most az irgalmatlan világ „egészségügyi diktatúráját” használja fel az Egyház megtisztítására, hogy felébressze az Egyházat, elsősorban a pápát és a püspököket a szép modern világ illúziójából, a világgal való flörtölésből , az időleges és földi dolgokba való elmerülésből. E világ hatalma mostanra erőszakkal elválasztotta a hívőket pásztoraiktól. A papságot a kormányok arra kötelezik, hogy nép nélküli liturgiát mutasson be. Bővebben »

A koronavírus elérte azt, ami még Sztálinnak sem sikerült: Olaszországban tilos a nyilvános misézés

Julianus barát ~ Feltéve: 2020.március 12-én.

... De van még egy fontos dolog: Arra gondolunk-e, hogy az iskolák, templomok stb. gyülekezőhelyek bezárásával a közösségi média lesz az emberek között az egyetlen kapcsolattartási lehetőség? Szinte már halljuk az ellenérvet: "És ez miért baj? Hiszen ez a jövő, és az öregeket se zavarná, ha megtanulnák végre az érintőképernyő használatát!" Azért, mert a misékkel mellékesen megvolt a lehetőség arra is, hogy a területileg illetékes egyházi vezető körlevelet adjon ki, azt a templomokban felolvassák, így az emberekhez eljusson az eljuttatni kívánt információ. És akik nem voltak jelen a misén, azok is megkérdezhették a szomszédot, hogy mi hangzott el, stb., tehát mindenki értesülhetett róla. Ennek volt köszönhető, hogy például a II. világháború után, amikor Magyarországon az államiság átmenetileg megszűnt, a keletkező űrben a Katolikus Egyház képes volt ellátni a társadalom szervezését. De közelebbi példa, a jobbak még emlékezhetnek, hogy a 2002-es választások előtt az országos sajtó heteken át azzal volt elfoglalva, hogy mit mondtak a papok a templomban. Tehát még a XXI. században is számít, hogy a papok mit mondanak, és még a legtemplomkerülőbb embertársainkhoz is eljuthat. Ez egy ősi, nem digitális, nem moderálható kommunikációs csatorna, amely a facebookon streamelt misékkel megszűnik. És ismerve, hogy a közösségi média már most is milyen fokú valóságszabályozásra képes, és milyen leplezetlenül szolgálja egy bizonyos, nehezen körülhatárolható, de egyértelműen létező érdekkör hatalmi törekvéseit, akár még a saját üzleti érdekeivel is szembemenve, ez több mint aggasztó. Bővebben »

Zavaros vizeken evez az Egyház

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2018.szeptember 5-én.

... Mint ismertettem fent hivatkozott írásomban, “II. János Pál pápa új pápaválasztási törvényt hozott, amelyben előírja, hogy minden választó bíboros tartózkodjon minden paktumtól, egyezségtől, ígérettől, vagy bármilyen lekötelezettségtől, ami kötelezné, hogy egy vagy több személynek adja vagy megtagadja szavazatát. Ha ez megtörténik, én előírom, hogy az ilyen elkötelezettség érvénytelen és hamis, és ezennel AUTOMATIKUS KIKÖZÖSÍTÉSSEL SÚJTOM mindazt a választó bíborost, aki megsérti ezt a tilalmat. Ez persze nem vonatkozik arra az időszakra, amikor a pápaság üres. Akkor a bíborosok szabadon beszélhetnek és nézetet cserélhetnek a választásról.”[4] Tehát ha Jorge Mario Bergoglio bíboros részt vett ezeken a maffia megbeszéléseken, vagy köze van hozzájuk, akkor ő is automatikusan kiközösítette magát, nem kellett pápai határozattal kiközösíteni. Ebben az esetben pedig, mint kiközösített személy, nem viselhet egyházi hivatalt, nem lehet pápa. A többi bíboros kiközösítése lényegtelen” ami az akkori választást illeti, de a javasolt zsinaton, mint kiközösített személyek, nem vehetnének részt. Mint világi személyek, hallathatjuk hangunkat, de ami a fő, ne hagyjuk el sem az Egyházat, sem az igaz hitet, amit kétezer éven át őrzött az Egyház, és imádkoznunk kell, hogy a felelős egyházi személyek kapjanak isteni felvilágosítást, hogy helyes útra tereljék a sok bajtól sújtott Egyházat. Bővebben »

Két lehetőség: egyik rosszabb, mint a másik

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2018.július 29-én.

Eddig több tucatnyi cikket írtam az Egyházról és Ferencről, akit sokan pápának neveznek, azonban ilyen tragikusnak még soha nem láttam az Egyház jövőjét. Szent Pál a 2Tessz. levélben ír a második eljövetelről, és az előtte történő aposztáziáról. Röviden, két lehetőség van. Első, itt van az idő, valóban az utolsó időkben élünk, és egy felelős egyházi tekintély sem készíti elő a híveket az aposztázia lehetőségére és az Antikrisztus által való egyházüldözésre, ami megelőzi Jézus második eljövetelét. Isten hiába adta a jeleket, amiket figyelni kell, senki nem törődik velük. A pásztorok alszanak, hagyják, hogy a juhok elszéledjenek és az Antikrisztus áldozatai legyenek. A második lehetőség, hogy nem jön a világvége, hiába riasztottam mindenkit cikkeimmel. Akkor pedig itt van a nagy aposztázia, Ferenc egy csomó szexuálisan kompromittált, aposztata haverját tette meg bíborosnak, akik a következő pápát választanák. Egy csomó eretneknek tűnő tant hirdetett meg a tévedhetetlenség látszatával, és a hagyománnyal ellenkező intézkedést tett. A hagyományos vallás kihalóban van. Ráadásul a hétvégén a washingtoni bíboros lemondott korábbi szexuális viselkedése miatt, és barátja, a Newarki érsek fizette le helyette az áldozatokat a hívek pénzéből: ( Bővebben ITT (angol nyelven) »), több püspök és bíboros gyanú alatt van, a szemináriumok homoszexuális papokat nevelnek, akiknek fogalmuk sincs a hagyományos hitről és hitéletről, és senki nem kongatja meg a vészharangot. A néhány bíboros, akik mertek szólni, csak a problémák felületét kapargatják. Szerkesztői levelekben már van, aki felveti: ez az az Egyház, amit Jézus alapított és a Szentlélek megóv a tévedéstől? XVI. Benedekben volt minden remény, és ha ő nem csinál valamit a Szentlélek sugallatára, akkor valóban vagy itt a vég, vagy egy nagy csodára van szükség, hogy az Egyház kiláboljon ebből a helyzetből. Bővebben »

A piarista nevelés

Mészáros Gábor ~ Feltéve: 2018.május 14-én.

... Ez év január 2-án a Vasárnapi Újság megemlékezett a 200 évvel ezelőtt született bencés szerzetes fizikusról, JEDLIK ÁNYOSRÓL. Egyszer egy teológus barátjával folytatott beszélgetése során mondotta: „Én hamarabb találkozom az Istennel a fizikában, mint te a teológiában.” Igen, a profán tudományban is észre lehet venni és vétetni az Istent, és a hittanból is lehet hittudományt csinálni… Itt megint a Debreczeni-könyvet idézem. Az Antall-család egyik pap barátja mondotta: „A piaristákról mindenki tudta, hogy nagyon jó magyarok, de hogy hisznek-e Istenben, abban senki sem lehetett teljesen biztos.” Az éles kritikának lehet, hogy volt némi alapja, hogy a tanár urak lelki élete nem volt mindenki számára teljesen követhető… A pedagógiában egy időben nagyon hangsúlyozták az egyéni ráhatás elvét. Szent Pál is írja: „Azt is tudjátok, hogy mint az atya gyermekét, úgy intettünk, buzdítottunk, sőt egyenként rábeszéltünk titeket, hogy méltón éljetek ahhoz az Istenhez, aki meghívott dicsőséges országába.” (1Tessz 2,11–12) Korábban valamennyi főiskolára, egyetemre jelentkező diákról osztályfőnöki jellemzést kellett írni a felvételi bizottság számára, és ehhez jelentett segítséget egy-egy ún. önéletrajz, amelyet az osztályfőnököm minden évben megíratott velünk. Én szintén minden évben íratok az osztályommal egy fogalmazást Hogy látom magam? címmel. Azt közlöm, hogy „ezt soha, sehol, senkinek nem mutatom meg, és amennyire beengedsz a magad világába, annyira megpróbálok segíteni”. Volt olyan osztály, amelyikből négyen-öten azzal zárták a beszámolójukat: „Köszönöm, hogy érdeklődik a gondjaim iránt.” – Elismerésnek nem is rossz. Ezek után pedig mindegyikkel négyszemközt beszélgetek, mindenkivel annyira, amennyire ő kívánja. A kollégiumi nevelésnek ebből a szempontból nagy jelentősége van. Természetesen nemcsak szép szavakat mondanak, illetve mondok, hiszen korrigálnom is kell egy-egy jelenséget, de nem hallgathatok, még akkor sem, ha ez kellemetlen. „Engem esz a lúg, ha fejed mosom” – idézhetném ARANY JÁNOST a Bolond Istókból. De megéri, mert talán a későbbi, saját családi életét nem fogja elrontani. Bővebben »

Dr. Balogh Sándor : Mihez van joguk a menekülteknek?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2018.április 16-án.

Ferenc ál-pápa megint olyanba üti az orrát, amihez nem ért, és ami csak rosszabbítja a helyzetet. Gaudete et Exsultate című „Apostoli” levélnek nevezett förmedvényében kiáll az arab menekültek jogaiért, miszerint nekik joguk van bármely országba menni az ott lakók terhére, azok ellenzése ellenére. Ha igazi menekültek, akkor a menekülés csak szükségmegoldás. Az igazi megoldás: lehetővé tenni, hogy otthon maradjanak, amihez alapvető jogukat nem lehet elvitatni, tehát meg kell oldani a probléma gyökerét, olyan társadalmi és politikai változásokat kell létrehozni, amelyek lehetővé teszik, hogy saját otthonukban maradjanak. Bővebben »

A diktátor pápa - Bergoglio balra tolódik

Marcantonio Colonna ~ Feltéve: 2018.április 8-án.

Fejezet Marcantonio Colonna: A diktátor pápa c. könyvéből.
... Bergoglio bíboros megjelenése a nagyközönség előtt egy történelmi baleset eredménye. 2001. októberében részt vett Rómában a püspöki szinóduson, amelyet azért tartottak meg, hogy megvitassák a püspökök helyzetét az Egyházban. Bergoglio a New York-i Egan bíboros alárendeltje volt, akinek az egyhetes értekezlet végén össze kellett állítania a relatio-t, vagyis az összefoglalót. De Egant néhány héttel korábban meghívták, hogy vegyen részt egy megemlékezésen, amelyet a szeptember 11-i merénylet áldozatainak tartottak, így a feladat elvégzése váratlanul Bergoglio bíborosra hárult. Beszédével lenyűgözte a püspököket. Austen Ivereigh kiemeli saját szerepét Bergoglio jó hírének megalapozásában, és így dicséri: "Amit készített, az tömör és elegáns volt, és nagy elismerést aratott vele... A teremben Bergoglio nagy dicséretet kapott azért, ahogyan kifejezte a püspökök aggodalmait, anélkül, hogy széthúzást gerjesztett volna. Ezért csodálták az emberek, így mentette át a szinódusi vita legjavát a struktúra és a módszer korlátai ellenére", emlékszik Bergoglio régi barátja, Guzmán Carriquiry professzor (38). Ami nem került nyilvánosságra, az az, hogy Bergoglio bíboros beszédét elejétől végéig az argentin Monseigneur Daniel Emilio Estivill atya, a szinódus tagja írta meg helyette. Akik ismerték Monseigneur Estivill-t, arról számoltak be, hogy azóta nagy idegfeszültségben él a kellemetlen titok kiderülése esetén bekövetkező esetleges megtorlástól félve. Bővebben »

A diktátor pápa - Bergoglio, mint püspök és érsek

Marcantonio Colonna ~ Feltéve: 2018.április 7-én.

Fejezet Marcantonio Colonna: A diktátor pápa c. könyvéből.
... Ugyancsak jól ismert egy Buenos Aires-i pszichiáter esete, akinek a klérus gyógykezelése volt a feladata. Páciensei között szép számmal voltak olyan papok az érsekségről, akik kimerültek attól, hogy a főnökük "táncoltatta őket". Miután meghallgatta a problémáikat, a pszichiáter egyiküknek ezt mondta : "Nem tudlak meggyógyítani. Ahhoz, hogy a problémáid megoldódjanak, az érsekedet kellene kezelnem". Egy másik író, Lucrecia Rego de Planas professzor esete, aki évek óta személyesen ismerte Bergoglio érseket, is megvilágítja a helyzetet; 2013. szeptember 23-án írt egy "Levelet Ferenc pápának" (35). Zavartan írta le Bergogliónak azt a szokását, hogy nem lehet tudni, hogy kinek az oldalán áll ".. egyszer hevesen vitatkozik Msgr. Duarte-tal et Msgr. Aguer-vel [akik konzervatívok] az élet és a liturgia védelméről, ugyanazon a napon a vacsoránál Msgr. Ysern-nel és Msgr. Rosa Chávez-zel vitatkozik a bázisközösségekről [olyan csoportokról, amelyek szovjet stílusban a 'felszabadítási teológiát' terjesztik], és azokról a szörnyű béklyókról, amelyeket az Egyház 'dogmatikus tanításai' jelentenek. Egy másik alkalommal Cipriani Thorne bíboros [a limai Opus Dei érseke] és Rodríguez Maradiaga bíboros [Honduras] egy barátjával beszél az üzleti és a New Age ideológiája elleni etikai kérdésekről, kevéssel később pedig Casaldáliga et Boff [a felszabadítási teológia hírhedt vezéralakja] barátjával az osztályharcról." Bővebben »

Az Élet Kapuja - Olvasói levél

Feltéve: 2018.április 4-én.

Az április 8-i választások elé.
Herczeg Ferenc fenti című, Nobel-díjra jelölt nagyszerű regénye feleleveníti 1513 tavaszát, amikor Bakócz Tamás esztergomi érsek azzal a reménnyel indult Rómába a pápaválasztásra, hogy megválasztják pápának, (amire meg is volt minden esélye), és akkor fegyverbe szólítja a katolikus országokat, akiknek a segítségével a magyarok megmenekülnek a török veszedelemtől. De nem így történt; intrikákkal, cselszövésekkel elérték, hogy végül egy olasz Medici lett a pápa, Magyarország pedig magára maradt, és 150 évre török uralom alá került; a törökök lakosságának jelentős részét lemészárolták vagy rabszolgaságba hurcolták, településeinek 70-80%-át a földdel tették egyenlővé. Az 1513-as pápaválasztás és a most áprilisban következő választás között kísérteties a hasonlóság. 1513-ban a magyarok két hónapig az Élet Kapujában ültek, de az bezárult előttük. Így lesz-e most is? Reméljük, nem. Az április 8-i választásnak nagy a tétje: Magyarország megmarad, vagy nem marad meg. Választani akkor tudunk helyesen, ha pontosan tudjuk, mi között is választhatunk. Az alábbiakban röviden ezt szeretnénk áttekinteni. Bővebben »

A pásztói Mária-szobor könnyezése - Olvasói levél

Feltéve: 2018.március 30-án.

Hír: Beer Miklós váci megyéspüspök nyilatkozata a pásztói Mária-szobrok könnyezéséről. Az elmúlt év nagy eseménye volt, hogy az egyik vidéki kisváros temetői templomában lévő Mária-szobrok könnyeztek. Most pedig megjelent ezzel kapcsolatban a nemleges püspöki nyilatkozat. A három kiküldött „szakértő” tagadó nyilatkozata egy csapásra elmulasztotta minden kételyemet. Ha ők – akiket sajnos jól ismerek – tagadnak, akkor kétségtelenül annak az ellenkezője kell, hogy igaz legyen. Anélkül, hogy prófétai babérokra ácsingóznék, nem tartom lehetetlennek, hogy hamarosan véres könnyek jelennek majd meg, mert van miért sírni a Szűzanyának. A vizsgálatot elrendelő püspök túllihegett „ferencpápás” tettei, szavai és a „zsinatistaságban” szinte dühöngő szakértők minden megnyilvánulása okot ad Égi Anyánk keserves zokogására. (...) *** [szerk. megj.: A Magyar Kurir fenti híradásában szereplő egyik "szakértő", Turay Alfréd nyugalmazott teológiai tanár besúgói múltjáről érdekes dolgokat olvashatunk ITT ». Bizonyára a könnyezés megállapításánál is ugyanolyanolyan körültekintően járt el, mint ahogyan a spicliskedését végezte annak idején. *** Turay Alfréd hálózati elköteleződésének értelmezésével foglalkozó kitérőnket az ü. [ügynök] római működésének konkrétumaival folytatjuk. Speciális közeget jelentett „Márk”-Turay számára a Vatikán körüli eseményekről adott tájékoztatásban a PMI-be [Pápai Magyar Intézet/be] látogató magyar egyházi tényezők viselkedésének, illetve az intézmény életét és vezetését értékelő vatikáni vélekedéseknek a permanens megfigyelése. Az ü.-i munka illusztrálására röviden idézzük azt a jelentését, amelyet 1972 májusában, az akkori időkben feltűnő eseménynek számító, ún. „magyar zarándoklat” prominenciái számára rendezett fogadásról készített. Fábián Árpád, a PMI rektora, egyúttal az ÁB [állambiztonság] „Beron” fn. [fedőnev/ű] ü.-e is,1 követvén a számára előírt magatartásvonalat, igyekezett ugyan az intézmény lakóit távol tartani az odasereglő magas rangú külföldi vendégektől, „Márk” most is „nagyszerű érzék”-kel oldotta meg feladatát: a „felszolgálás ürügye alatt […] mégis sikerült [velük] néhány szót váltani[a], illetve hallani[a].” ] Bővebben »

Arnaud Beltrame, akit az Egyház a "keresztény szeretet hőseként" tisztel

Marco Tosatti ~ Feltéve: 2018.március 27-én.

... A Lagrasse-i (Aude, France) Apátság kanonokának a tanúságtétele, amelyet Beltrame halála napján, 2018. március 24-én tett. Műemlék apátságunkban tett egyik látogatása során ismertem meg Arnaud Beltrame alezredest és Marielle-t, akivel 2016. augusztus 27-én házasodott meg polgárilag. Gyorsan összebarátkoztunk, és megkért, hogy készítsem fel őket a szentségi házasságra, amelyet a következő év júniusában terveztek megtartani Vannes városa mellett. A két éve tartó felkészítés alatt több találkozót is tartottunk, amelyek során megbeszéltük a keresztény házasság alapjait. Tavaly december 16-án megáldottam a házukat, és elvégeztük az adminisztratív formaságokat. Arnaud gyönyörű szándéknyilatkozatát mindössze 4 nappal a halála előtt adták a kezembe. (...) Az, hogy a túszok helyett felajánlotta magát, valószínűleg a hősies hivatása iránti szeretetéből fakadt, mert számára csendőrnek lenni annyit jelentett, mint védelmet nyújtani. De tisztában volt azzal az óriási veszéllyel, amelynek kitette magát. Tudta az egyházi házasságból fakadó ígéretet is, amelyet Marielle-nek tett, akivel polgárilag már össze volt házasodva, és akit - sokak tanúsága szerint - gyengéden szeretett. És akkor? Joga volt-e ekkora kockázatot vállalni? Nekem úgy tűnik, hogy csak a hitével lehet magyarázni áldozathozatalának vakmerőségét, amelyért ma mindenki csodálja. Tudta, hogy Jézus ezt mondta: "Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja felebarátjáért." Tudta, hogy élete Marielle-hez tartozik, de egyúttal Istenhez is, Franciaországhoz is, és azokhoz a nővéreihez és fivéreihez is, akik halálos veszélyben voltak. Hiszem, hogy csak a szeretet által mozgatott keresztény hit lehetett képes erre az emberfeletti áldozatra. Bővebben »

A II. Vatikáni Zsinat létrehozta a II. Egyházat, amelynek most már saját II. Jézusa van

Matthew Cullinan Hoffman ~ Feltéve: 2018.március 27-én.

...Vincenzo Paglia, vatikáni érsek csalódását fejezte ki a Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdítása körül folyó vita miatt vatikáni kampánykörútja során, amelyet azért szerveztek, hogy a papsággal elfogadtassák a dokumentumot. "Elég a vitatkozásból!" kiabálta Paglia a mexikói Querétaro egyházmegyei szemináriumban összegyűlt hallgatóság előtt. "Elég!" - ismételte meg. Az emberek a második házasságukban "egzisztenciális tragédiában" élnek, és "itt az ideje, hogy véget vessünk ennek a vitának", és "hogy elkezdjük befogadni az ilyen állapotban élő embereket" az Egyházba, jelentette ki Paglia. Az érsek azt is mondta hallgatóságának, hogy "meg kell változtatni az Egyházat" , hogy az megfeleljen Ferenc pápa tanainak az Amoris Laetitiában a katolikus elvált és újraházasodottakról szóló ellentmondásos 8. fejezetében lefektetetteknek megfelelően. Bővebben »

Prof. Petr Pit’ha prágai katolikus püspök beszéde a Prágai Vár Mindenszentek templomában

Feltéve: 2018.március 27-én.

... Ma nekem jutott az a feladat, hogy itt beszéljek. Szorongok, mert a Mindentudó előtt beszélek, és tudatában vagyok, hogy nem önök előtt állok, hanem azok előtt, akik ezen ideálokért, az élet Igazságáért képesek voltak földi életüket feláldozni. Önmagunkért megtenni ezt, nem lenne értelme. Az élet másodlagos. Akikre most gondolunk, azok miattunk áldozták fel életüket. Feladatom, hogy beszéljek, tehát teszem, ami a feladatom. A megemlékezésnél több az, hogy okuljunk. Akikre emlékezünk, azért haltak meg, mert az emberek időben nem tudatosították, hogy veszélyben vannak, bajban vannak. Okulnunk kell. Mert ismét veszélyben vagyunk, és ismét nem akarjuk ezt tudatosítani. Azt mondjuk: békében élünk. Közben folyik a harc, támadások, öldöklés. Butaságunkban és büszkeségünkben kioktatjuk az egész világot. Azt mondjuk: „vallási háborúk? Ugyan, középkori értelmetlenség!” Azt várjuk, hogy eldobják az Istenüket. Azért, mert mi ezt megtettük. De ők ezt nem fogják megtenni, mert látják rajtunk, hogy ez hova vezet. Lassan kihalunk. Azt mondjuk: párbeszédet kell velük folytatnunk. De ők nem fognak bennünket meghallgatni, mert vallásról akarnak beszélni, de nekünk vallásunk nincs. Mert végtelenül liberálisak vagyunk. Azt mondjuk, hogy tisztelnünk kell egymást. De ők minket nem tisztelhetnek, mert ők képesek a saját igazukért meghalni, de mi csak hátrálunk, és megtámadjuk azt, aki kiáll Krisztus keresztje mellett. Azt mondják nekünk, hogy nem vagyunk toleránsak velük szemben, és igazuk van, mert egymással szemben sem vagyunk toleránsak. És ne hagyjuk magunkat megtéveszteni: politikusainkat végkép nem érdekli az iszlám, őket az olaj és a fegyver eladás érdekli. És mi ezt a politikusainknak nem róhatjuk fel, mert bár rövidlátó butáknak tartjuk őket, de ezt nem vallhatjuk be, mert megválasztottuk őket. Ráadásul, érezzük, hogy ők a legjobbak közülünk, mert szót fogadnak arctalan másoknak, akik valahonnan a háttérből utasítgatnak. Sejtjük, hogy valahonnan, ahol fiktív pénzekkel rulettet játszanak, ám ezek a pénzek mögött valahol szükségszerűen mégis csak a mi munkánk, esetleg életeink állnak. Békét szeretnénk Ukrajnában, de mi magunk hagytuk, hogy fenyegetettségben legyenek, sőt igyekszünk haszonélvezők lenni, mert nem ismerjük be, hogy itt nem az ukránokról, sem az oroszokról van szó, hanem ismét pénzről van szó, és a bankokról, amelyek meginogtak, mint a hullámzó tengeren a hajók. Azt mondjuk, erőseknek kell lennünk, hogy megvédjük magunkat. De mit kezdünk a fegyverekkel, ha nincsenek férfiaink, akik megfognák a fegyvereket. De miért is tennék ezt, ha nincsenek ideáljaik. Ideáljaik, amelyekért valaki meg tudna halni. Bővebben »

A diktátor pápa - Bergoglio, mint jezsuita provinciális (folytatás)

Marcantonio Colonna ~ Feltéve: 2018.március 24-én.

... Az alatt a hat év alatt, amíg Bergoglio volt a provinciális, Argentínában megerősödtek a politikai mozgalmak. 1973. júliusi kinevezése egybeesett Perón visszatérésével spanyolországi száműzetéséből. Perónt diadalmasan elnöknek választották októberben, és a következő év júliusában hivatala teljesítése közben meghalt. Özvegye, Isabelita követte az elnöki poszton, amely alatt az ország polgárháborúba sodródott, amelyet a Kuba által támogatott gerillák folytattak, akiket Kuba képezett ki Argentínában , és a nyugati féltekén a legnagyobb erőt képviselték. Isabelle Perón rájuk szabadította a halálosztagokat, ami 1976. márciusában megnyitotta az utat a katonai hatalomátvétel előtt, létrehozva egy katonai diktatúrát, amely hét évig tartott. Az elnyomás kemény volt, sok letartóztatással, kivégzéssel és a politikai ellenfelek megkínzásával. Bergoglio atya porvinciálisként felelős volt több száz jezsuitáért, akik közül sokan radikalizálódtak az előző évtizedben, és a diktatúra után nyilvánossá vált a hozzá fűződő kapcsolata. 1986-ban megjelent egy könyv, amely megerősíti, hogy kiadott két baloldali atyát, Yorio és Jalics atyát, hogy letartóztassák és megkínozzák őket. (30) Bővebben »

Ha Henry Sire óvszereket osztogatott volna a szegényeknek, még mindig máltai lovag lenne

Steve Skojec ~ Feltéve: 2018.március 23-án.

... A hét elején napvilágra került, hogy Henry Sire, egy Owfordban végzett történész és a Hamvaiból feltámadt főnix írója rejtőzik A diktátor pápa c. bombasikerű könyv “Marcantonio Colonna” szerzői álneve mögött. A hír megjelenése után körülbelül 5 másodperccel később sommásan felfüggesztették Mr. Sire-nek a Szuverén Máltai Lovagrendben a tagságát - amelynek hosszú ideig tagja volt, és amelyről két átfogó tanulmányt is írt - az alkotmányuk állítólagos megsértése miatt. A következő áll a sajtóközleményükben: "A Máltai Rend elhatárolja magát a könyv tartalmától és határozottan elítéli a pápa elleni aljas támadást." Róma, 2018. március 21. - Miután a sajtóban megjelent "A diktátor pápa" könyv szerzőjének a neve, a Máltai Rend nagymestere azt a döntést hozta, hogy felfüggeszti Henry Sire tagságát, aki a könyv szerzője és a Máltai Rend tagja. Tagságának ideiglenes felfüggesztése azonnal életbe lép és vizsgálat indul ellene. (...) Sire a Nagymesteri Palotában lakott, amikor a Máltai Rend történetéről szóló - Málta lovagjai: modern feltámadás című - könyvhöz gyűjtött anyagot, amelyet 2016-ban publikált. Sohasem volt a Renden belül semmilyen hivatalos megbízatása , kutatói szerződése volt. A Nagymesteri Palotát 2017-ben hagyta el." Ez ugyanaz a Szuverén Máltai Lovagrend, amelyik 2016. végén eltávolította a Nagykancellárját, Albrecht von Boeselagert, miután egy belső vizsgálat megállapította, hogy több ezer óvszert osztott ki a Rend humanitárius ága, a Malteser International, amely Boeselager vezetése alatt állt 1989 és 2014 között. Ez pontosan az volt, hogy egy katolikus rend megtisztítja a háza táját egy befolyásos tagjától, akiről úgy vélték, hogy közvetlenül és példátlanul megsértette a katolikus tanítást. Azonban a Boeselager elmozdításáért felelős nagymestert, Matthew Festinget ezután Ferenc pápához rendelték egy váratlan találkozóra, aki felszólította, hogy azonnal mondjon le, ott helyben (és vonja be Burke bíborost, a rend bíboros patrónusát is az ügybe). Festing tudomásul vette, és lemondását még aznap jóváhagyta a Rend független tanácsa - az "Albrecht Boeselagerrel szembeni fegyelmi eljárásokról, valamint rendi tagságának felfüggesztéséről szóló rendeletek" érvénytelenítésével együtt - Boeselager pedig azonnal teljes mértékben visszakapta a Nagykancellári posztot. Bővebben »

Leborulva imádni! – Fények és árnyak 2018 évfordulóin

Bazsó-Dombi Attila ~ Feltéve: 2018.március 20-án.

... Amint láthattuk, az Egyházban zajló rombolás nem újkeletű, lényegében pápai ítélet alatt álló tünetek, a társadalomban tomboló anarchikus liberalizmus lecsapódása. Égi és földi jelek arra mutatnak, hogy az Üdvtörténet azon szakaszába értünk, amelynek kezdete ugyan Jézus Urunk feltámadása, mennybe menetele és a Szentlélek elküldése volt, de annak a záró részét éljük. Ez általánosságban a Szentírásban megjövendölt elpártolás tüneteit mutatja, amiről a Katolikus Egyház Katekizmusa a következőket tanítja: 675 „Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. [639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a «gonoszság misztériumát» egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. [641] 676 Ez az antikrisztusi megtévesztés a világban mindannyiszor föltűnik, amikor a messiási reménységet a történelemben akarják beteljesíteni, ami csak a történelmen túl, az eszkatologikus ítélet által teljesedhet be; az Egyház az eljövendő ország ezen meghamisítását «millenarizmusnak» nevezett enyhébb formájában is, [642] és főként a «belsőleg romlott» szekularizált messianizmus politikai formájában elutasította. [643] 677 Az Egyház az Ország dicsőségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában. [644] Az Ország tehát nem az Egyház történelmi diadala által fog beteljesedni [645] állandóan növekvő fejlődés útján, hanem Istennek a gonosz utolsó támadása fölötti győzelme által, [646] melynek következtében Menyasszonya alá fog szállni a mennyből. [647] Istennek a gonosz fölforgatása fölötti győzelme az Utolsó Ítélet formáját fogja ölteni [648] e mulandó világ végső, kozmikus összeomlása után. [649] ” „Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya. Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő.” (Mk 13,32-33) „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8b) Bővebben »

A Vatikán egy homoszexuális-barát ügyvédi irodát bízott meg egy családbarát katolikus portál ellehetetlenítésével

Michael Hichborn ~ Feltéve: 2018.március 13-án.

2017. augusztusában az InfoVaticana, a madridi székhelyű kis katolikus hírportál váratlanul levelet kapott a világ második legnagyobb ügyvédi irodájától, a Baker & McKenzie-től, amelyben felszólították őket, hogy adják át domain-jüket (www.infovaticana.com) a Vatikáni Államtitkárságnak. A felszólítás indoklása az volt, hogy a Vatikán azt állítja, hogy kizárólagos joga van a katolikus világ fizikai központja nevének a használatára. A levélben az állt, hogy az InfoVaticana-nak hét nap áll rendelkezésére ennek az utasításnak a végrehajtására, és ha nem tesz eleget a felszólításnak, akkor hosszadalmas és költséges bírósági eljárásnak néz elébe. A 2013. májusában indított InfoVaticana azt mondja, hogy ők egy "szabad és független médium, amelynek a célja az, hogy a Katolikus Egyházat és a társadalmat szolgálja". Az a küldetésük, hogy "elmélyítsék az Egyházat sújtó keresztényellenesség és korrupció, a nagyhatalmú LGBT lobby totalitárius visszaéléseinek a felszámolását, és hogy támogassák testvéreinket, az üldözött keresztényeket." (...) Ez pontosan olyan, mintha az USA Szövetségi Kormánya azt mondaná az USA Today-nek [amerikai hírportál] , hogy adja át a domain-t az USA kormányának, mert az "USA" szó használatának kizárólagos joga a kormányt illeti meg. És talán New York is követelhetné, hogy a New York Times adja át a nevét és a domain-jét ugyanezen okokból kifolyólag. És az America Magazine-nal is ugyanez a helyzet. Bővebben »

Vatikáni szakértők szerint a következő támadás a cölibátus eltörlését célozza meg

Maike Hickson ~ Feltéve: 2018.március 12-én.

... Müller-Meiningen írása a német Die Zeit újság március 8-i Kereszténység&Világ rovatában jelent meg Ferenc pápaságának ötödik évfordulója alkalmából, és arról szól, miként próbálja Ferenc megváltoztatni az Egyházat. Ahogyan a német újságíró írja, Ferenc nem sokkhatásszerűen akarja bevezetni az Egyházban a változásokat, hanem lassú folyamatokkal, megadva a kezdőlökést, és azután hagyva, hogy az Egyház maga tegye meg a lépéseket, ezáltal akarja "egyben tartani az Egyházat". Ferenc pápa az Egyházba bevitte a "forradalmi elemet", amely során a pápa látszólag nem hoz döntéseket "fentről lefelé", hanem hagyja, hogy az Egyház maga döntsön. Ez, mondja Müller-Meiningen, akkor válik érthetővé, ha megnézzük a pápa tanítását az erkölcsről. Először is, itt van az új megközelítése az "elvált újraházasodottak" kérdésének, azután, mondja az újságíró, jön a "támadás a cölibátus ellen". A pápát "ravasz taktikusnak" nevezve, aki eltörli az "abszolút erkölcsi normákat", és megengedve a tanítás felhígítását, Müller-Meiningen azt mondja, hogy a pápa ezt a "trükköt" alkalmazta a házasság esetében is: hagyta, hogy a püspökök "ezüsttálcán" kínálják fel neki az "újraházasodott elváltak" szentáldozáshoz engedésének engedményét. Itt Müller-Meiningen kimondja a következő fontos mondatot: "Így a jövő el lett döntve". Ez az új elv, hogy a norma többé nem vonatkozik minden egyéni esetre, most alkalmazható a homoszexuális párokra, a fogamzásgátlásra, úgyszintén a női papokra, magyarázza az újságíró. Úgy írja le a "támadást a cölibátus ellen", mint "ezen pápaság második felének legfontosabb témáját". Itt az újságíró először egy Ferenc pápával 2017-ben készült interjúra hivatkozik, amely a Die Zeit-ben jelent meg, ahol Ferenc pápa már felvetette házas, de "tanúbizonyságot tett" (“viri probati”) férfiak pappá szentelését. Bővebben »

A napló utolsó mondata

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2018.március 11-én.

... Életem minden gazdag eseményét, a nagy emberekkel való ismeretségemet, a muzsikusi karriert, vagy éppen a papi hivatás szép pillanatait felidézve – bizony keserűen konstatálhattam – hogy a szenvedésből sokkal több jutott és jut manapság. Isten őrizzen attól, hogy kisebbítsem a saját hibáimat, bűneimet, kudarcaimat. Mégis kétkedés fog el, hogy mindezen szenvedésekben nem játszottak-e jelentős szerepet azok, akik irigységgel és megvetéssel – hatalmuk erejének bevetésével – helyezték el a „botlató köveket” utamon?! Ma már írásos, vagy „csak” logikai bizonyítékok erősítik az erre a kérdésre adandó választ. Sőt, néhány ismerősömet is megtámadták, de ők védekeztek, így a bíróság jegyzőkönyveiből nyíltan kiderülnek az elveszejtésemre vonatkozó utalások – útban voltam/vagyok. Ezért még az utolsó szalmaszálat, a tradicionalista kötődéseimet is igyekeztek/igyekeznek ellenem fordítani. Élve eltemetnek. A rám borult sötétség ellenére – Avilai Szent Teréz tanácsa alapján – nem keresek tovább külső utakat, vagy lehetőségeket. Kettesben az Úrral folytatom, amíg bírom (ez utóbbi kifejezés azonban erős kételyekkel növeli a sötétséget). S ha már nincs oltár, szószék, hittanóra az én számomra (még ott sem, ahol manapság még „talán” tudnék valamit tenni), akkor mi értelme mindenféle erőlködésnek? Beleírtam tehát az utolsó kötetbe a záróbejegyzést – ezzel meg is pecsételődött a 14 kötet sorsa – s a kályhám már ma délután várja ezeket a füzeteket. Ez a záróbejegyzés így szól: ennyi volt… Tudom, hogy néhány hónap múlva egy NATO-hadsereg erejével támadnak ellenem azok, akiknek hatalmuk van megsemmisíteni, így tehát – ha Isten még engedi – hátralévő kis rejtett életem nem lesz már útjában senkinek. Ennyi volt… Minden Kedves Olvasónak – nagyra becsült Kedves Szerkesztőnknek – Isten kegyelméből eredő hűséget kívánok és mindenkitől szeretettel elköszönök: Pater Anonymus Bővebben »

Eretnekség vagy aposztázia?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2018.március 11-én.

... Ez fontos megkülönbözetés, mert Szent Pál 2Tessz levele szerint, a Nagy Aposztázia vezeti be az Antikrisztust, és ami még az Antikrisztus útjában van, Benedek, az igazi pápa, akinek érvénytelen lemondására volt szükség, hogy Bergoglio betölthesse a Hamis Próféta szerepét és az aposztázia vezetője legyen! Sajnos, kevesen vannak még a hithű katolikusok közt is, akik ezt megértik, ahogy az angyal mondta Dánielnek: 8Mivel nem értettem, amit hallottam, így szóltam: »Uram, mi lesz majd ezek után?« 9Ő azonban ezt felelte: »Menj, Dániel, mert ezek a beszédek be vannak zárva és le vannak pecsételve az előre elhatározott időig. 10Kiválasztanak és megtisztítanak sokakat, tűzpróbára vetik őket, az istentelenek pedig kegyetlenül cselekszenek. Az istentelenek közül senki sem érti meg ezeket, a tanultak azonban megértik. 11Attól az időtől, hogy megszűnik az örökkön égő áldozat és felállítják a vészthozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap telik el. 12Boldog, aki kitart és eléri az ezerháromszázharmincötödik napot! 13Te csak menj az előre megszabott vég felé; nyugodni fogsz, de a napok végén felkelsz, hogy elnyerd sorsodat.« (Dan. 12:8-13) Bővebben »

Angol nyelvű pletykák és a Google-fordító esete

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2018.február 28-án.

Egyik katolikusnak nevezett honlapon olvasom a következő hírt. (NB. ugyanez a fórum közzétett egy három részes angol „ismeretterjesztő” filmet a szigetország szerzeteseinek történetéről – ennyi történelemhamisítást egy rakáson, aligha láthatunk.) A hivatkozott pletyka esetében nyilvánvalóan a Google-fordító „végtermékével” és a honlapszerkesztő totális hozzá-nem-értésével (sőt manipuláltságával) állunk szemben – íme a hír, eredeti helyesírással: „A francia Saint Benoît régi rítus kolostor az 1953-as misekönyv szerint fogja ünnepelni a nagyhetet. A misekönyvet XII. Piusz (kudarcba fulladt) nagyhét liturgia reformja előtt írták. A kolostor hírlevele szerint a Vatikán január 17-én adott engedélyt nekik. A világszerte elismert, osztrák születési liturgiatudós és XVI. Benedek barátja, Alcuin Reid atya, Saint Benoît-ban szerzetes. Ugyanezt az engedélyt megadták a Szent Péter Papi Testvérület két tucat plébániájában is.” Kérdéseim tehát: • Még mindig ott tartunk, hogy XII. Pius „rosszfiú”? (A nem tudni milyen címen szentté avatott II. János Pál egyetlen tisztességes megnyilvánulása az volt, hogy a XII. Pius-t ért aljas bolsevista és liberális vádak miatt megnyittatta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt, hogy tisztára mossa az „angyali pásztor” becsületét. Anglia és az USA persze üt-vág, ha a XII. Pius-t gyalázó Hohchut nevű író Churchillről szóló színműve kerül terítékre – pedig azt már itt-ott igazolta a történetírás.) • Miféle „kudarcba fulladt” liturgia-reformot tervezett – nyoma sincs az egyházi iratokban. Bővebben »

A bergoglianizmus a legrosszabb eretnekség

Feltéve: 2018.február 28-án.

... Eretnekségének fő tanai a követezők: 1. Nincs halálos bűn, mint pl. házasságtörés vagy paráznaság, amely a kegyelmi állapot elveszítését eredményezné; még azok számára sincs, akik tisztában vannak az isteni törvények követelményeivel. 2. Az isteni kegyelem nem teszi lehetővé az összes halálos bűn elkerülését; a szituációs körülmények felmentést adhatnak az isteni törvény alól. 3. A szituációtól és a körülményektől függően Isten időnként azt akarja, hogy egy ember bűnben éljen. 4. Azok számára, akiket Isten megítél és a pokolra küld, a pokol nem végleges, a tűz nem örökké tartó. "Senki sincs véglegesen elítélve", a bergoglianizmus tőmondatban összefoglalva: Non Serviam [Nem szolgálok] Bővebben »

A pokolról

Michael Baker ~ Feltéve: 2018.február 28-án.

... Sziénai Szent Katalin egyházdoktor [1347-1380] a Dialógusában, amely párbeszéd a szent és a Mindenható között, leírja a poklot a Mindenható szavaival. Az a bűn, amely nem nyer bocsánatot sem itt, sem odaát, az az irgalmam visszautasítása, mert ezzel a lélek nem akarja, hanem megveti irgalmasságomat. Valamennyi bűn között, amit csak elkövettek, azt tekintem a legsúlyosabbnak. Ezért volt annyira utálatos előttem Júdás kétségbeesése; súlyosabb bűn volt, mint hogy elárulta Fiamat. Vádolva lesznek tehát a hamis ítélettel, azzal, hogy a saját bűnüket nagyobbnak tételezték fel, mint az én irgalmasságomat; ezért az ördögök büntetését kapják, és velük együtt gyötrődnek mindörökké… (...) Amikor véget ér az ember élete, megköttetik a szabad akarata, s így – elvesztegetvén az alkalmas időt – többé már nem szerezhet érdemeket. Ha a gyűlölet állapotában, a halálos bűn vétkével fejezik be életüket, a lélek az isteni igazságosság következtében végleg megkötözött marad a gyűlölet kötelékeiben, végleg rögződik abban a rosszban, ami az övé, önmagát mardosva; így mindig gyarapodik a szenvedésben, különösen azok gyötrelmei miatt, akiknek kárhozatát ő okozta. Ezt mutattam meg nektek az elkárhozott dúsgazdagban, amikor kérte a kegyelmet, hogy elmehessen Lázár a testvéreihez, akik még a világban éltek, és hírt vihessen a kínjairól. Ezt nem szeretetből tette, s nem is a testvérei iránti részvétből, hiszen meg volt fosztva a szeretettől, és semmiféle jóra sem tudott vágyódni; sem az én dicsőségemre, sem az ő üdvösségükre. Mondtam ugyanis, hogy a kárhozottak semmi jót sem tudnak tenni a felebarátnak, és csak káromolnak engem, mivel életük az irántam és az erények iránti gyűlöletben fejeződött be. Akkor hát miért tette ezt a gazdag? Azért tette, mert ő volt a testvérei között a legnagyobb, s ugyanabban a nyomorúságban nevelte testvéreit, amiben ő maga is élt: így oka lett a kárhozatuknak. Látta, hogy ebből további gyötrelmek származnak majd számára, mert ha a testvérei is eljutnak a rettenetes kínokra, mindig marni fogják egymást a gyűlöletben, mivel életük gyűlöletben ért véget. Bővebben »

Billy Graham megpróbálta megakadályozni John F. Kennedy elnökké választását, mert az katolikus volt

Feltéve: 2018.február 25-én.

1960. augusztus 18-án , amikor a kampányban Kennedy váratlanul előre tört, Graham a svájci Montreux-ben, távol a média és a sajtó figyelő szemeitől összehívott egy konferenciát. A meghívottak között volt Dr. Norman Vincent Peale, akinek az 1952-ben megjelent "A pozitív gondolkodás ereje" c. könyve ma bestseller. Peale is megrögzött katolikus-gyűlölő volt. Összesen kb. 25 protestáns vezető volt jelen, Graham vezette a vitát. Peale felesége, Ruth teljesen egyértelműen megírta levélben egy barátjának, amelyet megtaláltak Peale hagyatékában, hogy a titkos találkozó témája az volt, hogyan gátolják JFK-t, aki az első katolikus amerikai elnök készült lenni. (...) Imádkozzunk érte, bízzunk abban, hogy a Mi Urunk tökéletes igazságot fog szolgáltatni annak az embernek, aki egész életében hamis evangéliumot hirdetett; az egyik ilyen az volt, hogy számtalan lelket hagyott Krisztus egyetlen igaz Egyházától elszakítva, a szentségek segítsége nélkül meghalni. Bár a katolikus hierarchia még nem nyilatkozott hivatalosan Graham haláláról, de várhatóan többen kezdeményezni fogják majd a szentté avatását. Bővebben »

A német püspökök? VI. Pál már 1967-ben engedélyezte a protestánsok számára a szentáldozást, amelyet II. János Pál 1983-ban megerősített

Chris Jackson ~ Feltéve: 2018.február 24-én.

Mind az újkatolikusok, mind a tradicionalisták döbbenten állnak az előtt a friss hír előtt, hogy a német püspökök katolikus személyek protestáns házastársai számára engedélyezik a szentáldozáshoz való járulást. Mint ahogyan a Catholic Register riportere, Edward Pentin írja: "Az Ingolstadt-i tavaszi konferencián a német püspökök egyetértettek azzal, hogy a katolikusok protestáns házastársai szentáldozáshoz járuljanak egy pap vagy valaki más, pasztorális felelősséggel bíró személy előtt tett "komoly lelkiismeretvizsgálat után", miután "kifejezik a Katolikus Egyház hitét", véget kívánnak vetni a "komoly lelki gyötrelmeknek", és "vágyakoznak az Eucharisztia vételére". " Azonban ennek nem szabad sokkhatásként érnie a katolikusokat. Amit a német püspökök megengednek az új iránymutatójuk alapján, az a II. János Pál által kiadott 1983-as Egyházi Törvénykönyvön alapul. Az Egyházi Törvénykönyv 844-es Kánonjának a 4. fejezete ezt írja: "Ha halálveszély, vagy a megyéspüspök vagy a püspöki konferencia megítélése alapján egyéb súlyos ok áll fenn, akkor a katolikus szolgálattevő ezeket a szentségeket törvényesen kiszolgáltathatja olyan más keresztényeknek is, akik nincsenek teljes közösségben a Katolikus Egyházzal, de akik nem találnak a közelükben saját felekezetük szerinti szolgálattevőt, és akik ezt saját maguk kérik, feltéve, hogy osztják a katolikus hitet ezekre a szentségekre vonatkozóan." " Bővebben »

Vessük el végre a hazugságokat!

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2018.február 24-én.

A II. Vatikáni Zsinat néven szereplő gyalázatos egyház- és világtörténelmi esemény nem csak néhány dokumentum erejéig,hanem teljes egészében a Szentírás és a 2000 éves Szenthagyomány meghamisítása. Egy tervezett kis gondolat-sorozat erejéig azonban félreteszem az engem ért atrocitások miatt felgyülemlett „lilagőzös” dühöt, megpróbálok tárgyilagosan rávilágítani néhány kérdés mögött rejlő sátáni munkálkodásra. Nos, vágjunk bele: kezdjük a manapság oly gyakran emlegetett „zsidó-keresztény” kifejezéssel. Ez – sajnos – az evilág történelmének bizonyos pontján lezajlott események tükrében teljesen megváltozott értelemmel bír. A mai zsidóság „megjövendölt” megtérésére semmi eshetőséget nem találunk. Arra hivatkozni, hogy az Úr Jézus, vagy a Szűzanya, vagy az Apostolok zsidó származásúak voltak és neveltetésük folytán kapcsolódnak az Ószövetségi Szentírásban foglalt isteni kinyilatkoztatás elemeihez és a prófétai tanításokhoz, a tényleges történelmi ismeretek teljes hiányára – és mint előbb jeleztem bizonyos történelmi események nyomán kialakult, pusztán evilági értelmezésre – utal. (...) Jézusban beteljesedett az üdvösség terve, megszűnt a kiválasztottság. Nincsenek „idősebb testvérek” és egyéb hasonló „funkciók”, vagy Krisztushoz tartozunk az Egyetlen Egyházban, vagy sehova. Bővebben »

A széles körben elterjedt kézbe és állva áldozás a Sátán támadása az Oltáriszentség ellen

Sarah bíboros ~ Feltéve: 2018.február 22-én.

A Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának prefektusa felszólítja a katolikusokat, hogy az Oltáriszentséget nyelvre és térdelve fogadják. Az erről szóló új könyv bevezetőjében Robert Sarah bíboros, a Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának prefektusa ezt írja: "Az ördögi legfélelmetesebb támadása az, hogy megpróbálja megszüntetni az Oltáriszentségbe vetett hitet, tévedéseket terjesztve és arra késztetve a híveket, hogy méltatlanul vegyék magukhoz a Legszentebbet. Valójában ez egy háború, amely a hívek szívében folytatódik: Mihály és angyalai vannak az egyik oldalon, Lucifer a másikon." "A Sátán támadásának célpontja a Szentmise Áldozat és Jézus valóságos jelenléte az Oltáriszentségben", mondta. A Federico Bortoli által írt új könyv olasz nyelven az alábbi cím alatt jelent meg: 'A kézbe történő szentáldozás: történelmi, jogi és pasztorális felmérés' [La distribuzione della comunione sulla mano. Profili storici, giuridici e pastorali]. A fatimai jelenések centenáriumára hivatkozva Sarah azt írja, hogy a Béke Angyala, aki megjelent a három kis pásztorgyereknek a Szent Szűz látogatása előtt, "megmutatja nekünk, hogyan kell fogadnunk Krisztus Testét és Vérét." Őeminenciája ezután megnevezi azokat a sértéseket, amelyekkel Jézust támadják ma a Szent Eucharisztia vételekor, beleértve az ún. 'interkommúniót' [más felekezetekhez tartozók Szentáldozáshoz járulása]." Bővebben »

Szabadkőművesek az Egyházban

Michael Baker ~ Feltéve: 2018.február 19-én.

...Külön részleg van a szabadkőműveseknél a beszervezésre… A szakképzett beszervezőknek erős intellektusúaknak kell lenniük, intuitívnek, ambiciózusnak, hatalomvágyónak, jó kommunikációs készségűnek, megértőnek és a megértést tettetőnek. .. Az a legfontosabb, hogy az első fázisban az alany ne vegye észre a felállított csapdát. A szabadkőműves technikák fokozatos haladást alkalmaznak úgy, hogy a jelölt előtt a feljebbvalók által meghatározott ütemben, fokozatosan tárják fel a szekta céljait. Az új tagok kiválasztása sokféleképpen történik, személyenként más-más módszert alkalmazva. Az első fázis lehet egy egyszerű meghívás egy követségre megünnepelni egy nemzeti ünnepet, vagy egy váratlan találkozás valakivel, aki azt mondja, hogy el van ragadtatva ettől az új ismeretségtől, vagy egy prelátus, aki kér valamit, és azt mondja, hogy nagyon le van kötelezve. Ezután következik a dicsérő és a hízelgő szakasz: ” Milyen csodálatos ember Ön; milyen intelligens, milyen jó modorú… Ön jobbat érdemelne; Ön itt parlagon hever. Szólíthatjuk a keresztnevén? Kigondolunk Önnek egy jobb állást.” Ezután jön a lehetőség fázis. „Ismerem ezt a prelátust, bíborost, nagykövetet, vagy ezt és ezt a minisztert. Ha Ön szeretné, vagy legalábbis nincs ellene, szólok az Ön érdekében néhány szót. Megmondom neki, hogy Ön magasabb pozíciót érdemelne; mint például miniszteri , bíborosi … nunciusi …altitkár, magántitkár..” stb. Ennél a pontnál az ügynök azonnal meg tudja állapítani, hogy a kiszemelt személy bekapta-e a horgot, még akkor is, ha szerényen állítja: „Nem érdemlem én ezt meg. Nem vagyok rá felkészülve. Egyszerű ember vagyok. vannak nálam sokkal jobbak.„ Az ügynök jól képzett, és tudja, hogy az óvatosság az erősek erénye, és az álszerénység az ambiciózusok tulajdonsága. Bővebben »

Lefebvre érsek prófétai üzenete a The Remnant-nak, 1976

Feltéve: 2018.február 17-én.

...1844-ben IX. Piusz pápa utasította Rigoli bíborsot, hogy tegye közzé a Karbonárik Utasítását [3]. A pápa személyesen kérte meg Rigoli bíborost, hogy publikálja a Karbonárik Utasítását. És mit mond ez az Utasítás? Azt mondja az Utasítás, hogy a karbonáriknak/szabadkőműveseknek úgy kell harcolniuk a Egyház ellen, hogy reformokat vezettessenek be vele. Az Utasítás megmondta, hogy a beszivárgás nem egy, nem tíz év, hanem lehet, hogy egy évszázad alatt fog végbemenni. A karbonáriknak be kell lépniük a szemináriumokba, a konventekbe, a sekrestyékbe és lassan, nagyon lassan, a papok magukévá fogják tenni a forradalom eszméit, a szabadkőművesek eszméit. Egy szép napon aztán ezek a papok, eltelve a szabadkőműves eszmékkel, püspökök lesznek, és ezek a püspökök fognak pápát választani. És még ha maga a pápa nem is szabadkőműves, ugyanazok lesznek az elvei, mint a szabadkőműveseknek. IX. Piusz pápa felhívást tett közzé, hogy ezt az Utasítást azért kell nyilvánosságra hozni, hogy figyelmeztesse majd az Egyház elleni harc idejében élő püspököket és papokat. 1895-ben a közismerten modernista katolikus Antonia Fogazzaro alapított egy szabadkőműves páholyt Milánóban. Azt írja az Il Santo c. könyvében hogy "Mi [modernisták] ... reformot akarunk az Egyházban ... lázadás nélkül, a törvényes vezetés által kivitelezve ... még akkor is, ha ez 20, 30 vagy 50 év [4] múlva fog bekövetezni." Az Egyházban a modernista eszméket az engedelmességen keresztül vezették be és fogadtatták el! És azt gondolom ..., hogy nos, elérkezett ez az idő! Itt vannak a reformok, és az engedelmességen keresztül kényszerítik rá a zsinatra, a püspökökre és a papokra. És minduntalan ezt hangoztatják: "Engedelmesség, engedelmesség,engedelmesség." Bővebben »

A tradícióhoz való visszatérés az Egyház egyetlen lehetősége a jövőre vonatkozóan

Feltéve: 2018.február 16-án.

... IG: Mit gondol az Amoris Laetitia körüli doktrinális vitáról? FB: Ez a kérdés arra késztet, hogy megismételjem azt, amit már elmondtam az előbb. Minden dicséretes kezdeményezés ellenére, amely ezt a dokumentumot próbálja kijavítani, és védeni próbálja a szentséggel megerősített katolikus család felbonthatatlanságát, a probléma gyökere másutt van. Tudja, miben gyökerezik az Amoris Laetitia? Az egyik zsinati dokumentumban, a Gaudium et Spes-ben. Ezért mondtam azt az előbb, hogy a jelenlegi hatalmas válság az Egyházban a II. Vatikáni Zsinatnak köszönhető. A II. Vatikáni Zsinat ennek a válságnak a DNS-e. El tudja képzelni, hogy ez a katasztrofális Amoris Laetitia megszülethetett volna, ha a Gaudium et Spes helyett XI. Piusz Casti Conubii-ját hirdették volna ki? Én nem hiszem. Bővebben »

Ferenc három hazugsága

Marco Tosatti ~ Feltéve: 2018.február 14-én.

... Már ennyi is éppen eléggé elszomorító. És ráadásként még tegnap egy tévéinterjúban Galantino püspök [az olasz püspöki konferencia elnöke] többek között ezt mondta: "Valahányszor csak foglalkozik az Egyház a migráció kérdésével, mindig a történetekkel, az arculattal és a migráns személyekkel foglalkozik. De nem foglalkozik a politikai vonzatával, mert a politika nem tartozik a püspökök vagy a pápa hatáskörébe." Úgy gondolja a Kedves Olvasó, hogy ez megfelel az igazságnak? Erős kétségeim vannak, mivel nemcsak a Kereszténydemokrata Párt idejében láttuk az olasz püspöki konferencia vezetőinek erős kötődését egy politikai párthoz. És sajnos, nem könnyű elhessegetni azt a gondolatot sem, hogy eltekintve attól, hogy egy olyan párthoz való ideológiai közelség, amelynek az értékrendje ellentétes a keresztény értékekkel, már önmagában is elég különös, pláne, hogy még egy vastag szelet politikai érdek is van benne. De még ha a szándékok olyan tiszták lennének is, mint a hó, az olasz püspököknek "politikai játszma" nélkül is hozzá kellene szólniuk a politikához, de még mennyire! Mint a rájuk bízott emberek pásztorainak, meg kellene mondaniuk a kormánynak, hogy nem törvényes támogatni és bátorítani a szabályok és válogatás nélküli bevándorlást, és hogy a kormány bűntárs lett az emberkereskedelemben. A püspököknek emlékeztetniük kellene arra, hogy ebbe az alkímiába nem lehet az előbb vagy utóbb bekövetkező robbanás kockázata nélkül beavatkozni. Talán a püspökökre és az afrikai kormányokra kellene hallgatnia a kormánynak ebben a témában, és meg kellene becsülnie, és nem elbújni az egyes történetek kényelmes minimalizmusa mögé, amivel mindannyian egyetérthetünk. Bővebben »

Az ellenállás szelleme és az Egyház iránti szeretet

Roberto De Mattei ~ Feltéve: 2018.február 10-én.

... A fiatalabb generáció nem tudja, az idősebb pedig már elfelejtette, milyen rettenetes évek követték a Második Vatikáni Zsinatot, amelynek a jelen kor az eredménye. Ötven évvel ezelőtt, miközben az 1968-as forradalom is kitört, bíborosok és püspökök egy csoportja, akik a zsinat szószólói voltak, elhatározták, hogy radikális változtatást visznek végbe az Egyháznak a házasságra vonatkozó tanításában. A támadásnak egyedül VI. Pálnak az 1968. július 25-én kiadott Humanae Vitae enciklikája mondott ellent, amely megerősítette a mesterséges fogamzásgátlás tiltását, visszaadva az erőt és a reményt a megzavarodott nyájnak. Ugyanakkor a Humanae Vitae VI. Pál-ja volt az, aki mély törést okozott az Egyház katolikus tradíciójában, amikor 1969-ben új miserítust vezetett be, amely jelen korunk összes liturgikus visszaélésének a forrása. 1973. november 18-án ugyanez a pápa az Ostpolitik [az Egyház keleti politikája, amely kiszolgáltatta a katolikus nemzeteket a kommunistáknak] szellemében eltávolította a kommunizmussal szembeni katolikus hőst, Mindszenty József bíborost (1892-1975) az esztergomi prímási székből. Montini pápa azt remélte, hogy történelmi kiegyezést valósít meg Olaszországban a kereszténydemokraták titkára, Aldo Moro és a kommunista párt titkára, Enrico Berlinguer között. A műveletnek 1978-ban Moro elrablása és meggyilkolása, majd Montini pápa augusztus 6-i halála véget vetett. Ennek is a 40. évfordulója lesz az ősszel. Ezeknek a véres és árulással töltött éveknek a során azért voltak bátor hangok, amelyek felszólaltak, amelyeket fel kell idéznünk, nemcsak azért, hogy ne felejtsük el őket, hanem azért is, mert segítenek eligazodni a jelen idők sötétségében. Két ilyenről emlékezzünk meg, még az úgynevezett "Lefebvre eset", a francia érsek előtti időből, akiről Monsignor Athanasius Schneider úgy emlékezett meg a közelmúltban, hogy "prófétai küldetést valósított meg az Egyház általános válságának sötét időszakában". Bővebben »

Ferenc kétkulacsos politikát folytat

Omar Bello ~ Feltéve: 2018.február 7-én.

... "Az eltávolítás támogatása" az egyik legnépszerűbb íratlan jelszó az Egyházban. Furcsán hangzik, de ha valaki rosszul viselkedik, kerülhet jobb pozícióba is, igaz, jóval messzebb az eredeti helyétől, ahol a vétkét elkövette. Természetesen a fenti jelszó ellenére, időnként valóban szükséges embereket eltávolítani, és Bergoglio ezekben az esetekben sem hagy fel a trükkjeivel. Miután elbocsájtották a szóban forgó alkalmazottat, az kihallgatást kért a bíborostól, amire minden kérdezősködés nélkül gyorsan megkapta az engedélyt. "De én erről semmit sem tudtam, Fiam. Meglepett, amit mond ..." biztosította a jelenlegi pápa [Ferenc, akkor még mint Buenos Aire érseke] az elbocsájtott alkalmazottat, amikor az beszámolt neki a bajáról. "Miért rúgták ki? Ki tette, ezt?" Emberünk munkahely nélkül és egy ajándékba kapott vadonatúj autóval abban a hitben hagyta el a bíboros irodáját, hogy Ferenc egy szent, akit az ellenőrzése alól kicsúszott, ellenséges emberekből álló környezete irányít. Ennek az elbocsájtásnak a története még a Buenos Aires-i Kúria biztonsági szolgálata körében is szájról szájra járt. Bővebben »

A kép kiegészítésre szorul

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2018.február 6-án.

... Benedek lemondása Gondviselésszerű volt. Ugyanis, ha Benedek vállalja a vértanúságot és megölik, akkor üresedés van Péter székében, de ha érvénytelenül lemond, amíg Benedek él, nem tudnak érvényes pápát választani. Ennek a jelentősége Szent Pál 2Tssz 2,1-8 soraiból lesz nyilvánvaló. A Második Eljövetel előtt jön az Antikrisztus, de még ezelőtt lesz az elpártolás, a Nagy Aposztázia, amit magas egyházi méltóság kell, hogy vezessen, hogy világméretű legyen. De az igazi pápát védi a Szentlélek, nem vezetheti az aposztáziát, tehát kell egy ál-pápa, Ferenc! Pál szerint ezt valaki akadályozza, és ez az igazi pápa, és neki el kell tűnnie az útból. Benedek érvénytelen lemondásával van pápánk, de nincs útban, hogy jöjjön egy trón-bitorló, és az aposztázia megtörténhessen. Dániel próféciája (Dániel 12, 8-12) szerint ez titokban marad egész addig, amíg el nem jön az idő, de akkor is csak az értőek értik meg, a gonoszok nem. Akinek van szeme az olvasásra és értelme az értésre, értse meg! Bővebben »

Az Egyház jövője

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2018.február 6-án.

... Ha pedig nem az apokaliptikus idők jönnek, akkor a jelenlegi ellentét formális szakadásra, esetleg a maradék Egyház üldözéséhez vezet, és az egyik csoport Ferenc, és majd a jelenlegi bíborosokból álló konklávé által választott (ellen-?)pápa vezetésével átveszi teljesen a Vatikánt és a látható aposztata egyház adminisztrációját, míg a “maradék” egyház magára marad, vagy Isten talál módot, hogy ezt egy igazi pápa vezesse. Figyelembe kell venni, hogy Krisztus misztikus teste sértetlen marad, míg a látható egyház megoszolhat. Végül Jeromos atya szeretetre bíztat és figyelmezet hogy ”nem tudjuk híveinket igazán szeretni, ha nem figyelmeztetjük őket az eretnekségekre, és hogy egy hamis próféta ül Szent Péter székében.” Bővebben »

"Hogy eljöjjön a lelkekbe az Isten országa"

Krajsovszky Gábor ~ Feltéve: 2018.február 5-én.

A Rákosszentmihályon 2017. oktber 28-án elhangzott előadás. „Új világért már sok vér folyik, sok szó esik. Mi tudjuk a kinyilatkoztatásból, de a történelem tapasztalatából is, hogy nincs más név, amelyben üdvösségünket lelhetnők, mint a mi Urunk Jézus Krisztus drága neve (ApCsel 4,12). Boldog leszek, ha ebben magyar szentjeink közbenjárására Istenünk keze megsegít és a régi magyar erények − mesékre térés (2Tim 4,4) helyett − újból visszatérnek és az egyedül kipróbált, egyedül jónak bizonyult alapon, nehéz időkben egyéni, családi és nemzeti újjászületés következik el Egyház és haza kimondhatatlan javára, lelkünk örök boldogságára.”2 Mindszenty-Pehm József fent idézett gondolatainak különös aktualitást ad az utóbbi években ellenséges szándékú fináncoligarchiák egyre nagyobb erővel megindított támadása és bosszúhadjárata Európa és az európai kereszténység ellen. Az Európai Unió hivatalosan is megtagadta alapokmányában a kereszténységet − ez teológiailag is hittagadással ér fel. Bár a küzdelem emberileg esélytelennek tűnik és szívszorítóan aránytalan, mégis meg kell próbálnunk mindent megtenni ez ellen, mert ha meg se próbáljuk, akkor esélyünk sincsen ennek megfékezésére. A másik aktualitás a 2020-ra Magyarországra kitűzött Eucharisztikus Világkongresszusra3 történő felkészülés. Az Oltáriszentségnek (és a papi hivatásoknak) magyar vértanúja is van, Brenner János, akit az akkori magyarországi isten- és emberellenes rendszer bérencei 1957. december 16-án öltek meg, 32 késszúrással.4 Lelki naplójából való a következő részlet: „Minél mélyebben átéled Krisztus lényegi valóságát az Oltáriszentségben, annál mélyebb lesz lelkiéleted. Ha nem megy az ima és az elmélkedés, éld át a Valóságot, hogy Krisztus éppen úgy ott van jelen, mint te. Nem elég a tökéletességet aprólékos gonddal teljesíteni, hanem tartalommal is meg kell tölteni, s ez a tartalom Jézus mélységes, benső, életigényként felbukkanó szeretete.” Az isteni Kinyilatkoztatáson alapuló tiszta, hamisítatlan hit megőrzése ebben a nagy aposztáziába egyre jobban belesüllyedő korban a megmaradás kulcskérdése. 1945-ben az országot megszálló, istentelen kommunizmus rombolása már akkor elkezdte sátáni működését. Bővebben »

A pap dolga

Pajor András ~ Feltéve: 2018.február 5-én.

Pajor atyának a Keresztény Élet 2018. február 4-i számában megjelent írása. Útban vagyunk. Mi, papok elsősorban, de mi, keresztények, általában is, a legszomorúbb, hogy néha önmagunknak is. Amikor a világot az Evangélium szerint kellene formálnunk, az sosem fog tetszeni a sötétség hatalmának és a magukat álcázó képviselőinek, ez természetes. Ha azonban ugyanazt a maskarát öltik fel a saját testvéreink is vallási jelleggel, az maga a modern kori tévtanítás. (..) A prédikáció ugyanúgy a tanítás kifejtése, mint a közéleti elemzések, ez nekünk nemhogy tilos, hanem elsősorban a lelkipásztoroknak kell útmutatást adni a hívők lelkiismereti állásfoglalásaihoz. A néven nevezésre akkor van szükség, amikor a kereszténység és a nemzeti szellem ellenségei valamilyen formában felöltik a vallási jelmezt, és azt mondják, hogy ezért a hívők is őket pártolják. Ilyenkor el kell oszlatni az arcátlan átverést, és ez a hálátlan feladat ránk, papokra vár. Bővebben »

Mi a baj Ferenccel?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2018.február 3-án.

Utolsó két cikkemmel ( Zsidó álláspont keresztény szemszögből nézve... és Mit jelent az "üdvözülés" szó? ) kapcsolatban kaptam egy választ. Nézzük meg kicsit részletesen, hogy mi a baj ezzel a véleményel. A piros szöveg volt a kapott válasz, fekete lesz az én reakcióm.
AZ ÜDVÖSSÉGET, üdvözülést keresztény értelemben magyarázza, értelmezi Ferenc pápa.
Igaz, hogy nem tagadja kifejezetten a túlvilágot, de minden igyekezete evilágra irányul, és a mennybe vezetés helyett az „érezd jól magad” elvet vallja, legalább is a hírhedt munkájában. Az Egyház küldetését hamisítja meg, mintha a környezetvédelem vagy a migránsok védelme, vagy hogy az újraházasodottak óhajainak kielégítése lenne az Egyház fő feladata. Hogy a gyökér a zsidóknál van, nem tagadható, az Isten ígéretei az Édenkerttől végig bizonyítják. Ez is téves, vagy legalábbis fél-igazság. A gyökerek Édenkertig, az őskinyilatkozásig mennek vissza, Ábrahám, illetve Abram sem volt zsidó, mégis előtte is volt kinyilatkozás: az „ősigéret” illetve az őskinyilatkoztatás Ádámnak. ( Ter 3, 15Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.”) Azóta is volt kapcsolat az emberiséggel, amit a Szentírás is igazol, pl. Ter4, 9-16, vagy Noé története. Tehát Abram és a zsidóság lett beoltva az egyetemes kinyilatkoztatásba. A téves felfogás, hogy a kereszténység a zsidókkal kezdődött, visszavezethető a II. Vatikán Zsinat Nostra Aetate c. nyilatkozatára (nem Deklaráció, tehát csak vélemény, nem hitétel, amelyben a kikeresztelkedett zsidó Mons. John M. Österreichernek fontos szerepe volt!), amelynek két hibája is van. Nem a teljes képet nézi, nem veszi figyelembe, ami elválaszt bennünket („most elsősorban azt veszi fontolóra, ami az emberekben közös és közösségre vezeti őket.”), figyelmen kívül hagyva Jézus tanítását és az Egyház isteni eredetét, ami elválaszt bennünket. Ebben a szellemben írja a Nyilatkozat, hogy „a Krisztus-hívők a hitben Ábrahám fiai.” Innen, ebből a féligazságból származik a mostanában divatos kifejezés, „zsidó-“ vagy “judeo-kereszténység.” Mikor még szeminarista voltam, a kifejezés nem volt divatos, de ha használták, csak az erkölcsre vonatkozott, ugyanis a Tízparancsolatot valóban a zsidók kapták, de a Krisztus-hívők Ádám és Éva fiai voltak. Még a felebaráti szeretet tanítás is, ami mindenkire vonatkozik, a szamaritánusokra is, már Jézustól származik. Bővebben »

Vélemény a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által történt „Tíz kérdés tíz párthoz” kezdeményezésről

Krajsovszky Gábor ~ Feltéve: 2018.február 1-én.

Nemrég értesültem az alábbi, az országgyűlési választásokkal kapcsolatos kezdeményezésről: a_kereszteny_ertelmisegiek_szovetsegenek_kozlemenye-1_resz, a_kereszteny_ertelmisegiek_szovetsegenek_kozlemenye-2_resz, tiz-kerdes-tiz-parthoz. Ennek pozitív kimenetelével kapcsolatban nekem − enyhén szólva − erős fenntartásaim vannak. Ezek pedig a következők. Szinte teljesen biztos és "borítékolható", hogy a múltjukból és örökségükből jól ismert liberál-bolsevik nemzet- és istenellenes (és a jelenlegi Kormány ellen is minden erejével tevékenykedő) irányvonal − amelynek képviselő pártjai sajnos szintén belekerültek a megkérdezettek listájába (lakonikusan fogalmazva, ezekkel az eddigi tetteik alapján szóba sem volna szabad állni, mivel mindig is a kereszténység és magyarság ellenségei voltak és ma is azok) − egészen biztosan újfent megragadja majd az alkalmat (mivel most felkínálásra került) a rájuk mindig is jellemző, gátlást nem ismerő hazudozásokra, a választási voksok keresztény oldalról történő megszerzésére. Nyilvánvalóan saját maguk ellen nem fognak beszélni − a körmönfont, hazug, csűrő-csavaró álnokságukról pedig meglétük óra (ideértve az 1945-ös választásokat is) mindig is híresek voltak. Majd lesznek ígérgetések, bőven! Tudjuk jól, hogy a politikai fordulat (szándékosan nem rendszerváltást írok, mert nem az volt) és hatalom-visszaszerzést követően három ciklusban is visszaszavazta a népességnek a többsége (az úgymond "hívők" közül is − csak kérdés, hogy azok miben hittek) azt a politikai fertőt, amelyről Bognár Lajos esztergomi egyházmegyés pap az alábbiakat írta: >1989. a változás éve. Nem is tudjuk kellően értékelni! Nagyobb, mint a tatárjárás után IV. Béla második országalapítása. És nagyobb 1686-tól, a törökök kiűzésének évéről kezdődő élete országunknak. Ekkor az ellenség egy szálig kitakarodott. Most egy pofon nélkül megúszták, és itt maradtak. Hangjuk és hatalmuk van! A tőlük való megszabadulás kötelező feladatunk!< Az Esztergomi Egyház fél évszázada, 69. oldal. Bővebben »

Hogyan árulta el a Vatikán a kínai földalatti püspököket másodszor is?

Marian T. Horvat ~ Feltéve: 2018.február 1-én.

Azokra az olvasókra, akik követték Rómának a kínai földalatti katolikus Egyház ellen nyilvánosan elkövetett árulását , amelyben Benedek 2007-ben írt levele óriási szerepet játszott, a mostani hírek döbbenetes erővel hatottak. A Vatikán felszólította az egyik földalatti püspököt, hogy mondjon le és egy másikat, hogy lépjen vissza és adja át a helyét a kommunista állam által támogatott Hazafias Szövetség (CPA) [békepapság] püspökeinek. Ezeket a püspököket a kommunista rezsim nevezte ki és neki kötelesek engedelmeskedni elsősorban, minden "idegen hatalmat", - beleértve a Vatikánt is - megelőzően. Az AsiaNews nyilvánosságra hozta, hogy a Szentszék által elismert Shantou -i Peter Zhuang Jianjian püspököt egy vatikáni delegáció felkérte, hogy lépjen vissza. Az érvénytelenül szentelt Huang Bingzhang püspökkel akarják helyettesíteni, akit vatikáni jóváhagyás nélkül nevezett ki a Hazafias Szövetség, és ezért kiközösítés alá esik, és aki már régóta tagja Kína parlamentjének, a Nemzeti Népkongresszusnak. A másik eset Joseph Guo Xijin püspök esete, Mindong püspökéé, akit felszólítottak, hogy álljon félre és legyen az érvénytelenül szentelt Vincent Zhan Silu püspök segédpüspöke. Egyszerűen fogalmazva: a Vatikán feladja a Szentszékhez hű püspököket és a kommunista rezsimhez lojálisokkal helyettesíti őket. [Pontosan úgy, mint Mindszenty bíboros esetében.] Bővebben »

Ki árulta el először a kínai katolikusokat? - XVI. Benedek kiszolgáltatja a kínai katolikusokat a kommunistáknak

Marian T. Horvat, Ph.D. ~ Feltéve: 2018.január 31-én.

Sok hívő örömmel fogadta XVI. Benedek pápának a 2007. július 7-én kiadott Motu Proprio-ját, amelyben nagyobb szabadságot engedélyezett a tridenti liturgia 1962-es formájának a végzéséhez. De alig lehetett észre venni csúf testvérét, az ugyanebben az évben június 30-án diszkréten megjelent vatikáni dokumentumot, XVI. Benedek pápának a Kínai Népköztársaság Katolikus Egyházához írt hosszú - angol nyelven 18 oldalas - levelét. Egyházi szinten Benedek nagyon nyugodtan és ékesszólóan elmagyarázza a kommunistáknak hősiesen ellenálló kínai katolikusoknak, hogy a jövő útja a kínai kommunista kormány által szponzorált Hazafias Szövetséggel [békepapsággal] való egyesülés. (...) Benedek sürgeti a földalatti katolikusokat, hogy fogadják el a Hazafias Szövetséget. A legtöbb olvasó bizonyára tudatában van annak, hogy két katolikus egyház létezik Kínában, a hithű földalatti Római Katolikus Egyház, amelyet a kommunista kormány több mint fél évszázada üldöz, és az 1957-ben a kínai kommunista kormány által alapított és az azóta is általa irányított Kínai Katolikus Hazafias Szövetség (CCPA). Ez utóbbi püspököket és papokat nevez ki, és hivatalosan kijelentette függetlenségét a pápáról. Küldetéséhez híven az Egyház mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a kommunistákkal nem paktál le. Hogyan is lehetne másként? A kommunista tanítás sok tanbeli és erkölcsi ponton ütközik a katolikus tanítással. Ezenkívül tagadja azokat az Egyháznak a magántulajdonra és a családra vonatkozó tanítását, és ellentmond több Parancsolatnak is. Ezért 1950 óta a Vatikán mindig a földalatti katolikusokat támogatta, azokat, akik ellenálltak a kommunistáknak és hűségesek voltak Rómához, különleges engedményeket nyújtva nekik a püspök- és a papszenteléshez. Ezzel párhuzamosan, azért, hogy kihangsúlyozzák a földalatti katolikusok támogatását, Róma nem adott a Katolikus Hazafias Szövetségnek felhatalmazást püspök- ér papszentelésre, nem ismerte el az általuk szentelteket és kiközösítette őket. Így a Katolikus Hazafias Szövetség és tagjai skizmatikusok voltak és Róma elítélte őket a rossz tanításuk miatt. Bővebben »

Schneider püspök felszólítja a világ összes főpapját, hogy írják alá a megváltoztathatatlan igazságok mellett kiálló Hitvallást

Diane Montagna ~ Feltéve: 2018.január 31-én.

Két héttel a "A szent házassággal kapcsolatos igazságok" melletti hitvallás kibocsájtása után Athanasius Schneider püspök egy interjúban püspöktestvéreit az egész világon arra hívja, hogy közösen emeljék fel szavukat a házasság szentségének és felbonthatatlanságának védelmében a mai "újpogány társadalomban", ahol a válás "pestisként" terjed. (...) Természetesen "fárasztóbb" a püspökök és a papok számára, hogy "éveken át kísérjék elvált testvéreiket". Schneider elismeri ezt, de azt mondta, hogy a klérusnak világos célt kell mutatnia az emberek számára és türelmesen segítenie kell, hogy azt elérjék. "A cél az, hogy megtartóztatásban éljenek, hogy abbahagyják az Isten elleni támadást. Mindeközben az Oltáriszentség nemhogy nem szolgál gyógyszerként, hanem egyenesen az ellenkezőjét teszi." Schneider püspök azt is elmondta a LifeSiteNews-nak, hogy úgy gondolja, hogy azok, akik az "elvált és újraházasodott" katolikusoknak az Oltáriszentséget ajánlgatják, "nem annyira az Oltáriszentség vételét tartják lényegesnek, hanem burkoltan arra használják fel, hogy bevezessék a válást az Egyházban" és engedélyt adjanak a házasságon kívüli szexhez, hogy bevigyék a mai világ szellemét az Egyházba." Utólagos kiegészítés: Schneider püspök megerősítette, hogy a világ összes püspökéhez eljuttatták a házasság szentségének megváltoztathatatlan igazsága melletti Hitvallásukat. "Most már a püspökön múlik, hogy nyilvánosan megjelentessenek egy hasonló Hitvallást vagy csatlakozzanak a miénkhez," mondta Schneider. "Az utrechti Eijk bíboros nyilvános fellépése erre az első példa." Bővebben »

Zsidó álláspont keresztény szemszögből nézve...

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2018.január 30-án.

2002-ben egy zsidó intellektuális csoport kiadott egy Dabru Emet című nyilatkozatot, amiben körvonalazzák az eddig elért eredményeket és kijelölik a tovább vezető utat. Megelégedéssel számolnak be az eddigi eredményről. Megállapítják, hogy a “holokauszt utáni évtizedekben egyre több egyházi vezető, katolikus és protestáns, nyilvánosan nyilatkozott, hogy a keresztény tanokat meg lehet, és meg kell változtatni úgy, hogy elismerjék Isten ma is tartó szövetségét a zsidó néppel…” Tehát a keresztényeknek el kell ismerni, hogy az Ószövetség még érvényben van! Majd ebben a szellemben adnak egy nyolc pontos memorandumot. 1 Zsidók és keresztények ugyan azt az Istent imádják, Ábrahám Istenét. Azon persze lehet spekulálni, hogy a Szentháromság, és ebben Jézus a Fiúisten mennyire fér bele az ábrahámi istenfogalomba. 2. Zsidók és keresztények ugyan azt az Ószövetséget használják, bár egyes helyeken másképp értelmezik. A zsidók mindig tisztelik ezeket az értelmezéseket. De persze egy szó sincs az Újszövetségről. Bővebben »

Mit jelent az "üdvözülés" szó?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2018.január 28-án.

A keresztény teológiában az egyik legfontosabb fogalom az üdvözülés. Mégis, még a Magyar Katolikus Lexikon sem határozza meg pontosan. A tágabb jelentése “üdvösség (lat. salus): tág értelemben az élet beteljesedésének állapota, melyre minden ember vágyik (→üdv) .” Szorosabb értelemben „a túlvilági boldogság, teológiailag a mennyországba jutottak állapota, az üdvözültek örök jutalma.” Azonban van egy harmadik jelentése is, főleg bibliai, illetve ószövetségi irásokban, olvassuk a szócikkben. „De ~nek nevezik Izr. fiai a más bajból, veszedelemből való szabadulást és az ehhez nyújtott segítséget is. – Isten különleges módon is szabadító, üdvözítő. Nemcsak akkor bizonyult annak, amikor kiszabadította népét (→kivonulás Egyiptomból; Kiv 14,30; 15,2;) Így a tágabb jelentésnek két értelme van: az élet beteljesedése ebben az életben, és az élet beteljesedése a túlvilágon. Természetes üdvösség, illetve üdvözülés, vagy természetfeletti. Az ószövetségben és a próféciákban kb. egyenlő arányban szerepel a két fogalom, míg az Újszövetségben túlnyomó részt a halál utáni, természetfeletti értelmet találjuk. A katolikus Egyház hagyományosan a természetfeletti értelemben használta az üdvözülés szót. Nekünk Jézus halálával az égi Mennyország kapuját nyitotta meg, míg a zsidók azért feszítették Jézust a keresztre, mert nem az evilági zsarnokságtól, a római elnyomás alól szabadította meg őket. A mai zsidóság még mindig „messiás-váró” állapotban van, és a világkormánytól várja a szabadulást, és elvárásuk szerint a világkormány vezetője lesz az ő Messiásuk, aki nekünk a keresztényeket elnyomó és üldöző Antikrisztus lesz. Bővebben »

„Jelek lesznek égen és földön”

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2018.január 28-án.

... 3.) Angelo Roncalli párizsi nunciusként az antiklerikális, szabadkőműves Vincent Auriol-nak tett gesztusaiért „kiérdemli”, hogy bíbort kapjon, majd ő legyen az, aki a szabadkőművesek győzedelmes tervét, a II. Vatikáni Zsinatot tető alá hozza. (Közbevetőleg emlékeztetném a Kedves Olvasókat a Luigi Villa atyáról szóló sorozat egyik cikkére , amelyben XII. Pius panaszkodik: „Tardini is elárult engem.” Tardini – Montininek a kommunistákkal kötött titkos paktuma utáni eltávolításakor – egyedül képviseli az Államtitkárságot, XII. Pius nem nevezi ki bíborosnak sem Tardinit, sem Montinit, de XXIII. János elsőként. Tardini a szabadkőművesek jelöltjét, Roncallit [a későbbi XXIII. János pápát] úgy állítja be XII. Pius előtt, mint aki alkalmas a bíborra, a velencei pátriárka székére, majd a pápai trónra.) Giovanni Battista Montini, vagy Karol Wojtyła kanonizálását megelőző napokban több olyan szörnyű baleset is történt, amely nem kapott elég figyelmet. Első esetben a VI. Pál emlékére emelt bresciai „görbe-golgota” rogyott össze, a másik esetben két, II. János Pál tiszteletére emelt feszület dőlt le, maga alá temetve egy-egy embert, akik ezek előtt imádkoztak. Bővebben »

A legszomorúbb „pálfordulás”

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2018.január 25-én.

1959. január 25., a II. Vatikáni Zsinat meghirdetésének dátuma – egyúttal az Egyház agóniájának kezdete. XXIII. János zsinati nyitóbeszéde igazából minta volt azoknak, akik azután keresztülverekedték a két- és háromértelmű magyarázatok lehetőségét a zsinati dokumentumok megszövegezésében. XXIII. János beszédének – minden forrás szerinti – legfontosabb mondanivalója a „modern tudományok” bevonására utalt, melyekkel az ősi tanítást magyarázni kell korunk (és minden kor) embere számára. Hangsúlyozta ugyan néhány kitétellel, hogy az Igazságtól eltérni nem szabad, de mindezt úgy tette, hogy a módszer előbbre való, mint a lényeg. (Ismerős ugye: a cél szentesíti az eszközt?) (...) Amint ma már jól ismerjük a politikából – és azt is vajon kik irányítják – a demokráciát mindig liberális diktatúrának kell látni, ha az igazságnak megfelelően gondolkodunk róla. A német nyelvterület püspökei rögtön bevetették jól előkészített stratégiájukat. Stencil- és írógépekkel, fotómódszerrel sokszorosított irataikat terjesztették , ezekben pedig minden le volt már előre fektetve az Egyház keresztútjának szcenáriumából. Az Egyház, mint Krisztus Titokzatos Teste íme ki lett szolgáltatva kínzóinak, gyilkosainak. Az „emberi méltóság” szabadkőműves tana átvette az Igazság helyét, azaz éppen az ember igazi méltóságának, az istengyermekségnek a tagadása lett immár „a tan”. Az ember-istenség eme régi gondolata volt az a Bastille-i roham, amellyel kezdetét vette az Egyház „francia forradalma” – de még annál is szörnyűbb következményeket szülve. „Ha esztek a tiltott fáról, olyanok lesztek, mint az Isten.” >S a következmény? Ősszüleink egyetlen felfedezést tettek: mezítelenek. Mára pedig még a fügefalevél is leszakadt mezítelen mivoltunkról. Bővebben »

A Vatikán, a Trappista rend és az Aix-la-Chapelle-i egyházmegye 2018. január 22-én elrendelte a Mariawald-i trappista kolostor bezárását

Feltéve: 2018.január 23-án.

2009-ben kapta Rómától a Mariawald-i cisztercita kolostor az engedélyt, hogy újra felvegye a tradicionális trappista liturgiát és a Szent V. Piusz pápa rítusa szerinti misét celebrálja. 2008. november 21-én kelt levelében XVI. Benedek pápa a kolostornak megadta azt a kiváltságot, hogy a liturgában is és a kolostori életben is visszatérhessenek a régi trappista rítushoz. Hasonlóan az Immaculata ferencesekhez, miközben ez a döntés sok fiatal hivatást eredményezett, ugyanakkor kiváltotta egy maroknyi idősebb progresszivista szerzetes ellenállását, akik Rómához fordultak és kijelentették, hogy inkább feláldozzák a 110 éves rendi múltra visszatekintő kolostort, mintsem hogy megengedjék "megújítani az Egyházat a tradíció szellemében", ahogyan Ratzinger pápa engedélyében szerepel - megtartva a II. Vatikáni Zsinat "vívmányait"- , hogy visszatérjenek a tiszteletre méltó régi rítushoz. Ezeknek az öreg zsinatistáknak az ellenállása egyházi vizitációt eredményezett, amelynek következtében az apát, Dom Josef Vollberg, 2016 végén benyújtotta a lemondását. A Mariawaldi trappista kolostor a németországi Észak Rajna Vesztfáliában a világ azon kevés kolostorainak egyike volt, amely élt a motu proprio Summorum Pontificum 3. cikkelyében leírt rendelet adta lehetőséggel, amely megengedte egy ilyen ház teljes átalakítását a tradicionális rítus kizárólagos használatára. Nyilvánvaló, hogy ez a kivétel túlságosan sok volt Róma urainak a számára, akik nem kedvelik a fiatalabb generációnak a tradíció iránti vonzódását, és kihasználva az egyházi vizitációt, a szokásos módon elrendelték Mariawald bezárását. Mint ahogyan a Rorate Caeli írja: "amit két világháború nem tudott elpusztítani, a bergoglianizmus megtette..." Bővebben »

Gondolatok Luigi Villa atya szellemében

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2018.január 22-én.

... Kétségtelen, hogy a pápaság hivatalában a leggyengébb 20-21. századi jelenség Jorge Mario Bergoglio. Az intézkedései, megnyilatkozásai messze kerülik a Szentírás és a Szenthagyomány tanítását. Ellenzőinek 99 százaléka folyton a két elődre és a II. Vatikáni Zsinatra hivatkozva cáfolják ezeket a „pápai” megnyilatkozásokat, vagy éppen rántják le a leplet az olyan dolgokról, mint az előre „lezsírozott” repülős esküvő. Ráadásul a Szűzanya fatimai jelenései, avagy pl. a Máriás Papi Mozgalom magánkinyilatkoztatásai szerepelnek érvként. A többi féldecis látnokoktól elhűl bennem a vér. (Több féldeci esetén nemcsak a Szűzanya, de az egész Szent Család megjelenik.) A teljes logikátlanság eluralkodása láttán Luigi Villa atya személye és munkálkodása jutott eszembe – vajon ő, ma mit írna, mit mondana? Talán azt mondaná, hogy Ferenc nem áll messze az eretnekség tételes megjelenésétől (habár az Amoris Laetitia dél-amerikai értelmezésének hivatalossá tétele ezt ki is meríti) ám feltenné a kérdést, mit keres itt a II. Vatikáni Zsinat, mint hivatkozási alap. Ebből következően mit keres itt az előző két, vagy több zsinati pápa. Milyen jogon forgatják ki a Szűzanya fatimai szavait, vagy miért adja Gobbi atya a Szűzanya szájába pl. Wojtyła magasztalását? (Ha a „Szűzanya” ezt a pápát reklámozza, akkor az egész jelenés valódisága rögtön hitelét veszti.) Villa atya a repülős esküvő kapcsán elámulna: megrendezett reklám- és PR-fogás? Rendben, de… Na és mi van a Wojtyła elleni merénylettel, vagy a világ szeme láttára történő haldoklásával. Nyilvánvaló, hogy mindkettő jól szcenírozott, a világot, de főleg az Egyház híveit megtévesztő olcsó kabaré-jelenet. Ali Agca csak egy statiszta, akinek el kell sütni a pisztolyát és börtönbe kell vonulni. A lövés egyértelműen a pápa közvetlen környezetéből származik, ehhez nem kell ballisztikus szakértőnek lenni, csak meg kell nézni a fotókat, hol áll Agca és melyik oldalon van a seb – a fatimai nap dátuma éppen tőle magától. Ő ugyanis ismeri a fatimai titkok mindegyikét és vastapsos sikert remél az „ártatlanul legyilkolt főpap” szerepétől – ha már egyszer a fatimai jelenésben kért Oroszország-felajánlást nem tette meg. A tv-kameráknak szánt utolsó keresztút a magánkápolnában, vagy a hangot adni már nem tudó, áldást osztó alakja az apostoli palota ablakában, egy Zeffirelli-rendezésben is megállná a helyét. Jól szcenírozott, megrendezett félrevezetés a 27 év minden romboló cselekedetének eltussolására. Cseppet sem kevesebb skandalum az Egyházban, mint Ferenc stewardess-reklámja , amit egy mára már nyugdíjas, vagyis kikezdhetetlen öreg zsinatista püspök enged meg magának. Bővebben »

Ferenc pápa pályára áll

Bruvver Eccles ~ Feltéve: 2018.január 21-én.

[ Gracida püspök honlapjáról ( abyssum.org): egy kis szatíra, "hogy megőrizhessük lelki épségünket szembesülve Ferenc pápának a sztratoszférában történt bohóckodása körüli hírveréssel" ]
Már régóta nyilvánvaló, hogy Ferenc pápának kissé unalmas itt a Földön, ezért legtöbb jótettét (pl. új katolikus tan kidolgozása, esketés, temetés, újságírók tömeges pappá szentelése stb.) a PopeJet-en repülve végzi el. Az a tény, hogy 35 000 láb magasan van a nyája nagy része felett, kellemes "zümmögést" és a hatalom levegőjét biztosítja számára. Most elérkezett az idő, hogy teljesen elhagyja a terra firma-t. Az első terv az volt, hogy örökösen világ körüli úton repkedjen a PopeJet-tel, de ez rendszeres repülés közbeni tankolást igényelne. Így az a legkézenfekvőbb megoldás Ferenc pápa számára, hogy ő legyen az első pápa a világűrben! (...)A pápa Chile-i repülése nagyon hatékony volt, azonkívül, hogy összeadta/megáldotta a házasságát/rendezte a házasságát* Carlos Ciuffardi Elorriaga ételszállító kocsi parancsnoknak és Paola Podest Ruiz helyettes mentőmellény bemutatónak, akik már 8 éve eredménytelenül kerestek templomot , a pápa eltemetett egy utast, aki meghalt, vagy legalábbis nagyon nem jól érezte magát, mielőtt kidobták testét az Andok felett. *Tetszés szerint. Bővebben »

Konferencia az Egyház megosztottságáról és a pápai tévedhetetlenségről

Edward Pentin ~ Feltéve: 2018.január 21-én.

Carlo Caffarra bíboros egyik utolsó kívánsága - hogy tartsanak az Egyház jelenlegi megosztottsága okozta válságból kiutat kereső nemzetközi konferenciát - április elején fog teljesülni Rómában, a Register tudomása szerint. Hivatalos részleteket még nem hoztak nyilvánosságra, de azt remélik, hogy sikerül felderíteni a pápai tévedhetetlenség határait és kiutat találni az Egyház megosztottságából, amelyet a legfontosabb erkölcsi kérdések tekintetében sok pap és doktrinális zavar okoz. Caffarra bíboroshoz múlt szeptemberben bekövetkezett haláláig közel álló források azt mondták, hogy a bíborost mélyen kiábrándította az Egyházban dúló válság, főleg az, amit az Amoris Laetitia VIII. fejezetének a különböző értelmezése okozott, amely szerint kiszolgáltatható az Oltáriszentség házasságon kívüli szexuális kapcsolatban élő személyeknek, mint például az elváltaknak és polgárilag házasoknak valamint a házasságkötés nélkül együtt élő pároknak. (...) Ugyanekkor Lengyelország katolikusai felhívást intéztek az ország püspökei felé, hogy "védjék meg a házasságot és maradjanak hűségesek Krisztushoz" , mielőtt közzétennék az Amoris Laetitia értelmezéséről szóló, hamarosan megjelenő iránymutatásukat. A Polonia Semper Fidelis-nek nevezett kampány arra hívja a katolikusokat, hogy adják a nevüket a lengyel püspöki kar elnökének, Stanisław Gądecki érseknek írt nyílt levélhez, amelyben felszólítják, hogy "erősítsék meg az Egyház tanítását mind a házasság felbonthatatlansága, mind az elváltak és polgárilag újraházasodottak szentáldozáshoz járulása kérdésének tekintetében". Bővebben »

A lelkiismeretes papok dolgát nagyon megnehezíti a pápa repülős esketése

Phil Lawler ~ Feltéve: 2018.január 20-án.

Annak a katolikus papnak, aki komolyan veszi a házasulandók felkészítését a házasságra, Ferenc pápa alaposan megnehezítette a dolgát. A jó pap mindent megtesz. Elmondja a pároknak, hogy komolyan gondolják meg, mielőtt leteszik az esküt. Ha együtt élnek már, a pap megkéri őket, hogy a házasságkötésig éljenek külön. Nem tesz úgy, mintha a házassági előkészítő csupán egy kötelező egyen-program vagy időrabló, bürokratikus folyamat lenne; a jó pap időt szán mindkét házasulandó fél megismerésére és beszél nekik a krisztusi házasság igazi jelentőségéről. Felkészíti őket az esküvő előtti jó szentgyónásra. Az esküvő napja előtt külön-külön beszél is velük, meggyőződve arról, hogy mindketten készek a szabad és teljes elköteleződésre. Segít nekik megtervezni az esküvői szertartást, úgy irányítva őket, hogy minden méltósággal és tisztelettel történjen. Azután elkészíti az összes dokumentumot, ami biztosítja a kanonikusan érvényes formát. És akkor Ferenc pápa találkozik egy párral a repülőn, és a pillanat hatása alatt [azóta már tudjuk, hogy nem a pillanat hatása alatt történt, ld.: A pápai repülős "spontán" esküvő egy hónappal korábban meg volt tervezve ] rábeszéli őket , hogy repülés közben letegyék az esküt. Megkérte őket, hogy komolyan nyilvánítsák ki az elköteleződésüket? Dehogy. Valószínűleg felszálláskor még nem is gondoltak a szentségi házasságra, és mire földet értek már házasok voltak. A pápa megkérdezte őket az évek óta tartó együttélésük felől? Nyilvánvalóan nem. Meghallgatta a gyónásukat? Nyilván azt sem. Méltó szertartást nyújtott? Távolról sem. Mint ahogyan a túlterhelt kánonjogász, Ed Peters megjegyezte, kérdéses, hogy a pápa egyáltalán teljesítette-e a házasságra vonatkozó kánoni előírásokat. Így azzal az épületes helyzettel állunk szemben, hogy Róma püspöke olyan házasságkötést végzett, amely érvénytelen, mert összecsapta. És ez ugyanaz a pápa, aki azon lamentált, hogy ma sok (ha nem a legtöbb) katolikus házasság érvénytelen. Megismételjük: a pápa figyelmen kívül hagyta a kánonjog előírásait. Ne feledjük, hogy a pápának megkérdőjelezhetetlen joga van megváltoztatni a kánonjogot, saját tetszése szerint. De ő nem változtatta meg; mindazok a törvények, amelyekről Ed Peters beszélt, érvényben vannak. Inkább nem vette figyelembe őket Bővebben »

A pápai repülős "spontán" esküvő egy hónappal korábban meg volt tervezve

Feltéve: 2018.január 20-án.

Az egész repülős esküvő , úgy, ahogy van, komédia volt; semmi sem volt benne spontán, beleértve a fotogén ifjú párt is, vagyis ÁLHÍR volt. A chilei média már közel egy hónappal ezelőtt, 2017. december 19-én beszámolt a tegnapelőtti "spontán" eseményről: "Mindketten [az ifjú házasok] már nyolc éve polgárilag össze vannak házasodva, és két kislányuk van, 3 és 6 évesek. Tervezték az egyházi esküvőt is, de nem sikerült nekik: az esküvő napja 2010. február 27-re volt kitűzve ... Most mindketten remélik, hogy ez a már régóta tervezett esemény januárban megtörténhet a repülőgépen, és nem más, mint maga a pápa közreműködésével. 'Nagyon szeretünk itt lenni, itt van a helyünk, ez a második otthonunk, itt érezzük biztonságban magunkat', mondta Podest." Milyen megható. Nézzünk szembe a tényekkel: a Vatikán gazemberekkel és hazugokkal van tele. De ezt már tudhattuk, legalábbis 2000 óta, amikor azt állították, hogy a teljes fatimai harmadik titkot publikálták. Bővebben »

Építsük fel az engesztelő kápolnát!

Feltéve: 2018.január 20-án.

1947. január 3-án hirdették ki Magyarországon minden katolikus templomban a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1946-os karácsonyi körlevelét (1946.12.26.), melynek szellemében 1947. május 8-án Mindszenty József bíboros úr ismét elindította az engesztelő kápolna felépítését szolgáló mozgalmat: „Építsük fel az engesztelő kápolnát! A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért áldozatot hozzunk Istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb időkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig Bíboros Főpásztorunk 1947. május 8-án ismét elindította az engesztelő kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat, tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen (misemulasztás, káromkodás, paráznaság, válás, bimbózó élet ellen merénylet, gyűlölködés, könyörtelenszívűség! Gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életéről, imádkozzuk naponta a rózsafüzért! De vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki Istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevő vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerőseink között! Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra: Áve Mária! Éljen a Világ Királynője! Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője, Légy engeszteléssel, Hazánk megmentője! Ámen!” Bővebben »

Az Amerikai Egyesült Államok katolikusai nemzeti rózsafüzér hadjáratot indítanak az abortusz és a pornó "sötétsége" ellen

Feltéve: 2018.január 20-án.

A határokat védő lengyel rózsafüzér hadjárat sikerén felbuzdulva az Egyház jelenlegi állapota miatt megrettent amerikai világi katolikusok Benső Rózsafüzér: Az Egyház Megtisztulásáért felhívást intéznek a katolikus hívek felé. Biztatják a világi híveket, hogy kérjék meg papjaikat, hogy templomaik az Egyház megtisztulása érdekében váljanak a Rózsafüzér imádságok helyszíneivé. A Benső Rózsafüzér: Az Egyház Megtisztulásáért imádság kiválasztott napja február 2. Hagyományosan ez a Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ismert ünnep a Mi Urunk bemutatásának a templomban és a Szűzanya tisztulásának az ünnepe. (Mária a mózesi törvényt követve ment el a templomba megtisztulni.) A Rózsafüzér imádságának órája a plébánostól és a hívektől függően tetszőleges lehet. A szervezet a honlapján ezt írja: "Felismerve, hogy egyedül a Katolikus Egyház birtokolja a bűn és a tévedések sötétsége feletti győzelemhez szükséges áldást és küldetést, amely Krisztus fényességéből fakad, és hogy ezt a fényességet ma éppen saját tagjainak bűnei és tévelygései súlyosan beárnyékolják, a rózsafüzér arra indít bennünket, hogy tekintetünket befelé fordítsunk, hogy bekövetkezhesseaz a belső megtisztulás, amely egyedül tudja Krisztus fényét újra feltündököltetni teljességében a világ számára." (...) A csoport egyik szóvivője, Hans Kroll nyilatkozta a LifeSiteNews-nak, hogy azért nehezedik ez a sötétség "különösen" az Amerikai Egyesült Államokra, mert az USA nemzeti exportjának sok köze van az abortuszok és a pornográfia finanszírozásához szerte az egész világon. Megemlítette az amerikai katolikusok hitének siralmas állapotát is. Bővebben »

Újabb nyílt levél Ferenc pápának - ezúttal az iszlámból megtértektől

Christopher A. Ferrara ~ Feltéve: 2018.január 18-án.

A múlt héten hithű katolikusok újabb csoportja csatlakozott az ezzel a kisiklott pápasággal szemben állók egyre növekvő táborához. A LifeSiteNews beszámolója szerint az iszlámból megtértek egy csoportja karácsonykor nyílt levelet intézett Ferenc pápához. Az iszlámból megtérteket különösen az Evangelii Gaudium 252. és 253. paragrafusa tölti el felháborodással, amelyben Ferenc dicséretekkel halmozza el a Mohamed által kitalált vallást és kijelenti - anélkül, hogy valódi szakértelme lenne hozzá - hogy a "hiteles iszlám és a Korán helyes olvasata szemben áll az erőszak minden formájával." (...) A megtértek folytatják: " Szentséged iszlámot védő beszéde arra indít bennünket, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy a muszlimok nincsenek arra meghívva, hogy elhagyják az iszlámot, és sok ex-muszlim , mint például Magdi Allam, elhagyja az Egyházat annak gyávaságától megundorodva, kétértelmű tetteitől megsebezve, az evangelizáció hiánya miatt megzavarodva, az iszlám dicséretének botránya miatt megbotránkozva ..." Az Irgalom Új Egyházának fülei süketek a hithű katolikusok könyörgéseire, akik kövek helyett kenyeret kérnek. Ez is Fatima üzenetének mai napig tartó jelentőségét mutatja. Már megírtam ezen a honlapon, hogy maga Fatima város egy katolikus hitre tért muszlim hercegnőről kapta a nevét, pontosan Portugália katolikus újjászületése és az iszlám zsarnokság alóli felszabadítása után. De ma az Egyház emberi része leborul az újjáéledő iszlám előtt és makacsul jónak mond egy ember-csinálta vallást, amelynek az egész történelme abból áll, hogy Krisztust és Krisztus Egyházát erőszakkal megpróbálja legyőzni és radikálisan szemben álljon vele. Ez az, amit Lucia nővér az Egyház "sátáni eltévelyedettségének" nevezett és a fatimai harmadik titokban előre jelzett. Bővebben »

A közelgő III. hamis szinódusról nyilatkozó Parolin bíboros szavai újabb katasztrófára utalnak

Christopher A. Ferrara ~ Feltéve: 2018.január 12-én.

... Valószínűleg az AL alkalmazása fog következni a fiatalok "gyengeségére", vagyis hogy intézményesítik a "szabálytalan kapcsolatokat", vagyis a házasság nélküli együttélést. Idézve az AL-t (n.78), amely a Mi Urunk nevét merészeli segítségül hívni a 8. fejezetben bevezetett erkölcsi felforgatáshoz: (...) Így, az "új paradigmának" megfelelően a bűnben való élet elvét az együttélés és a házasságtörés eltörli, amelyek csupán a házasság szentségéhez vezető - lehetséges, de nem szükségszerű - fejlődési fokozatok. Azt, hogy azok az emberek, akik ilyen bűnös kapcsolatban élnek, az elkárhozás veszélyének teszik ki magukat, az "új paradigma" tökéletesen elhallgatja. Így előre megjósolható, hogy a harmadik hamis szinódus jóvá fogja hagyni a "fiatalok" közötti kapcsolatokat, amely objektíven halálos bűn. Valójában gyakorlatilag az AL alkalmazása magának a halálos bűn fogalmának az eltörlésére irányul annak az őrült elképzelésnek a kedvéért, amely szerint a bűnös viselkedés csupán a jóság folyamatában egy lépcsőfok, amely többé vagy kevésbé mindig jó, és sohasem egyszerűen csak erkölcstelen. Fel kell tehát készülnünk a közelgő harmadik hamis szinódusnál a legrosszabbakra - azzal a bizalommal, hogy a Jó Isten ebből a katasztrofális pápaságból is valami nagyobb jót fog kihozni. Az Ő megengedő akarata talán azért engedte meg, hogy ez a katasztrófa bekövetkezhessen, hogy elvégezze az Egyházban a nagy rostálást , amely során lelepleződnek az Egyház ellenségei és megmutatkoznak a védelmezői Oroszország régóta várt felajánlásának nagy történelmi tetőpontjára várakozva - valószínűleg az Egyház és a világ legdrámaibb eseményei közepette. Bővebben »

Újabb püspök aláírója van annak, hogy a pápa Amoris Laetitia értelmezése "idegen" a katolikus hittől

Feltéve: 2018.január 6-án.

Andreas Laun püspök, az ausztriai Salzburg nyugalmazott segédpüspöke ma [2017. január 6.] a nevét adta a "A szent házassággal kapcsolatos igazságok" elnevezésű dokumentumhoz, így immár hat püspök és egy bíboros van az aláírók között. Hétfőn Athanasius Schneider püspök, a kazahsztáni Astana segédpüspöke , Tomash Peta érsek, Astana metropolitája és a szintén kazahsztáni Karaganda érseke , Jan Pawel Lenga kiadott egy "nyilvános és egyértelmű hitvallást az igazság mellett" az Egyháznak a felbonthatatlan házasságra vonatkozó tanítását illetően, mint a mai Egyházat és a pápát szolgáló "szeretetszolgálatot azt igazságban". A kazahsztáni főpapok nyilatkozata válasz Ferenc pápa és bizonyos püspökök Amoris Laetitia értelmezésére, akik megengedhetőnek tartják, hogy egyes "újraházasodott" elváltak (házasságuk érvénytelenítése nélkül és nem élve önmegtartóztató életet) az bűnbánat és Oltáriszentség vételéhez járuljanak. Bővebben »

A szüzesség, az eredeti bűn és a házasság Aranyszájú Szent János (Szent Krizosztom) egyházatya tanításában

Salwa Bachar ~ Feltéve: 2018.január 6-án.

... [Aranyszájú Szent János]:"A bűnbeesés előtt Ádám és Éva szűz volt.Ám ez után az első időszak után megtagadták Isten parancsának az engedelmességet és porrá és hamuvá váltak. Elveszítették a boldog életet is és a szüzesség iránti vonzódásukat is, amely elhagyta őket, mint ahogyan Isten is elhagyta őket. Amikor mentesek voltak az Ördög rabszolgaságától és Istent imádták, örvendezni tudtak a szüzességnek, amely nagyobb ékességül szolgált, mint a királyi palást és korona." "De miután fogságba estek, megfoszttattak királyi ruhájuktól, elveszítették szentségüket, és büntetésül a halált, az isteni haragot, a fájdalmat, a nyomorúságos életet kapták, és mindezekkel együtt megjelent a házasság is, a rabszolgaságnak és a halálnak a köntöse. Mint ahogyan Szent Pál mondja 'A nős azonban világi dolgokkal törődik' (1Kor, 7:33)." (De Virginitate, II. rész, XIV. fejezet) (...) Annak ellenére, hogy a szüzesség magasabb rendű állapot, semmiképpen sem lehet azt állítani, hogy a házasság rossz lenne. Aranyszájú Szent János azt mondja, hogy a házasság emlékeztető a bűnbeesésre, "a rabszolgaság és a halál köntöse", de önmagában véve jó dolog. Ezt láthatjuk nemes céljaiban: a fajfenntartásban, az utódok nevelésében és a házastársak egymás iránti kölcsönös támogatásában. A házasságot per se rossznak ítélve a manicheus, enkratit és egyéb eretnekségek hibájába esnénk. Ezért Aranyszájú Szent János dicséri a házasságot, és mi is vele együtt. De mint ahogyan az ezüst és az arany is nemesfém, de az arany értékesebb, ugyanúgy a szüzesség is magasabb rendű, mint a házasság. Mindkettő az élet dicséretreméltó állapota, de a szüzesség mindig magasabb rendű marad. A szüzesség az embert az angyalokhoz, az ég lakóihoz teszi hasonlóvá, és közelebb viszi az Istenhez, aki Maga a tisztaság. Bővebben »

"Félelmetes és baljós" jel tűnt fel, amikor Ferenc meglátogatta a vatikáni botrányos betlehemet

Feltéve: 2018.január 5-én.

... És mégis történt valami baljóslatú és hátborzongató dolog azon az estén. Pontosan akkor, amikor a pápa elhagyta a Szent Péter Bazilikát és odament a betlehemhez a Szent Péter térre, mintegy 500 sirályból álló civakodó madársereg röppent fel a bazilika mögül és kezdett körözni a betlehem fölött. Ott rajzottak a betlehem fölött, pontosan annyi ideig vijjogtak és rikoltoztak, amíg a pápa a bazilikától a betlehemhez ért. Azután eltűntek a csaknem teleholdas éjszakai égen. Sokan várták kíváncsian, mit fog szólni a pápa a betlehemhez. A Facebook letiltotta a betlehemi meztelen figura képét posztoló felhasználókat, és amikor a LifeSite kinyomozta, hogy az ötletgazda Montevergine-ből jött, abból a városból, amely szoros kapcsolatokat ápol az LGBT közösséggel, világossá vált a mocskos jelenet háttere. Bővebben »

„Levelek Ferenc pápa védelmében" - Migráció

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2018.január 4-én.

Egy plébános érdeklődik: Mi a véleménye Ferenc pápának a migrációval kapcsolatos megnyilatkozásairól? Különösen a következő kérdésekre szeretnék választ kapni: Mi a pápa megnyilatkozásainak legmélyebb indítéka? Hogyan ítéli meg Őszentsége a migrációval jelentősen megnövekedett terrorizmus veszélyét? Vajon nyilat¬kozatai után a pápa úr nyugodtan tud aludni? (...) Turay Alfréd (TA):Az Index (2015. szept. 6.) cikkírója szerint „Nagyon komoly egyházellenes hullámokat keltett Erdő Péternek a püspöki kari konferencia után elmondott mondata, amelyben azzal magyarázta az egyház menekültügyben tanúsított magatartását, hogy kimerítették volna az embercsempészet tényállását, ha befogadták volna a Keletinél táborozó embereket. A mondat még az angolszász sajtót is megjárta, ahol a legfelháborítóbb egyházi megnyilvánulásnak minősítették.”[2] Pater Anonymus (PA):A Szent Egyed-közösség – ettől a bagázstól csalánkiütést lehet kapni – teljes liberális és globalizációs projektet valósít meg, mert személyes tapasztalatból állítom: ez a világnézetük. Miként a felszabadítás teológia (Ferenc világnézete) is marxista, tehát Isten- és emberellenes, de evangéliumi idézetekkel megspékelve. Egyébként az angolszász sajtó és csatolt részeik már visszább vettek az agyarakkal, amióta volt Manchester, London és sok más terrocselekmény, amióta no-go zónák vannak, amióta összeverik a keresztényt, ha rájönnek, hogy nem muzulmán és betévedt az utcájukba, stb. Bővebben »

„Levelek Ferenc pápa védelmében" - Segítségnyújtás

Pater Anonymus ~Feltéve: 2018.január 4-én.

Egy keresztény édesanya kérdése: Jézus azt tanította, hogy saját életünk árán is nyújtsunk segítséget a reánk törőknek? (...) TA: Ha valaki nem vallásos, annak is be kell látnia, hogy háborúkkal, bosszúállással stb. a történelem folyamán megnyugtató módon még semmilyen konfliktushelyzetet sem lehetett megoldani. Érdemes elgondolkodni például azon, hogy a II. világháború kitöréséhez olyan politikusok járultak hozzá, akik az I. világháború veszte¬seit képviselve (Churchill, Sztálin – ez vicc?) „gonosz módon” szerettek volna elégtételt venni a győzteseken. Jézus azt ajánlja, hogy ha sorozatos háborúskodásainkban a gyűlöletspirált erősítve minduntalan kudarcot vallottunk, próbáljuk meg már végre az általa javasolt utat követni. PA: Tipikus liberális, globalista érvelés. Ha Trianon nem volt igazságtalan, akkor mi? Az egész ajánlás csak szószaporítás, amennyiben nincs konkrét javaslat, akkor jobb lenne hallgatni. A pápa siránkozik Siracusa-ban a tengerbe veszettek miatt – megkérdezte valakitől, hogy azok kik voltak – egyszerű válasz érkezett már erre is: keresztények, akiket a hajó muzulmán utasai dobtak a tengerbe. A meggyilkolt francia pap számára nem áldozat, még ha a fotóját meglátva egy kegyes gesztussal olyat javasol, amit az egyszerű hívő nem tehet meg: „tegyék az oltárra képet”. A szenttéavatási ügy vajon meddig fog húzódni? Bővebben »

„Levelek Ferenc pápa védelmében" - Az okos kígyó

Pater Anonymus ~Feltéve: 2018.január 3-án.

Turay Alfréd (TA): Teljességgel alaptalan és abszurd az a vád, amely szerint Ferenc pápa a menekültek mérlegelés nélküli befogadására hívna, s elutasítaná racionális énünk minden megfontolását. A pápa a Katolikus Egyház Katekizmusának szellemében adja racionális útmutatásait: „A lehetőség határain belül a gazdagabb országok tartoznak befogadni az idegent, aki biztonságot és alapvető megélhetést keres, amit szülőföldjén nem találhat meg. A közhatalom tartsa tiszteletben a természetes jogot, amely a vendéget a befogadó oltalma alá helyezi. A politikai hatóságok a rájuk bízott közjó érdekében a bevándorlási jog gyakorlását különböző jogi feltételekhez köthetik, különösen azáltal, hogy a beván¬dorlókat kötelezik bizonyos dolgokra a befogadó országgal szemben. A bevándorlónak hálával tisz¬teletben kell tartania a fogadó ország anyagi és szellemi hagyományait, engedelmeskedjék törvé¬nyeinek és járuljon hozzá a terhek viseléséhez” (KEK 2241). Pater Anomymus (PA): A honlap Kedves Olvasói elég tájékozottak a kérdésben ahhoz, hogy a „válaszadót” (Ferenccel együtt) kinevessék. Tessék elolvasni a híradásokat – már a fősodratú, erősen manipulált média is elismeri a rettenetes veszélyt. Itt 99%-ban megszervezett harc folyik Európa ellen (önmaga a kontinens is oka ennek), a rászorulók kevesen vannak – a már évtizedek óta betelepült alvó terrorista sejtek ébresztői jönnek. A tengeri úton érkezők közül vízbefúlók – véletlenül – nem keresztények? TA: A pápa a Katekizmus útmutatásai alapján szólította fel 2015-ben a vatikáni romatalálkozó mintegy 5000 résztvevőjét is: A romák ne adjanak okot arra, hogy a média és a közvélemény rosszat mond¬jon róluk. PA: A romaintegrációról és eme pápai figyelmeztetésről már írtunk érintőlegesen. Nem létezik megoldás, amíg követelmények és alkalmasint megfelelő szankciók nincsenek. A pápa pedig – a romapasztorációt művelő püspökökkel és papokkal együtt – egy hétre költözzék pl. Miskolc-Avas-ra, aztán lehet „okosakat mondani”. Bővebben »

„Levelek Ferenc pápa védelmében" - Igazságos háború?

Pater Anonymus ~Feltéve: 2018.január 3-án.

A probléma:Ferenc pápa szerint felül kellene vizsgálni az Egyház „igazságos háborúról” szóló tanítását. A tanítás felülvizsgálata mellett a pápa azzal érvelt: „Egyetlen háború sem igazságos. Az egyetlen igazságos dolog a béke.” Kérdések: Miért vonja kétségbe Ferenc pápa az úgynevezett „igazságos háborúról” szóló egyházi tanítás igazát? S miért nem igazítja nyilatkozatait az Egyház tanításához? – Mit ünneplünk például Mária szent nevének emléknapján, ha nem azt, hogy Mária 1683-ban Bécsben győzelemre segítette az igazságos (azaz védekező) háborút folytató keresztény seregeket a törökkel szemben?– Vajon az argentin pápa nem ismeri az „igazságos háborúról” szóló egyházi doktrínát? Válaszok: Turay Alfréd (TA):A pápa bírálói (adott esetben kardinálisok is) gyakorta tévedésben élnek. Az Egyház tanítását ugyanis elsősorban az egyetemes zsinatok és az ünnepélyes pápai nyilatkozatok foglalják össze, illetve értelmezik. Pater Anonymus (PA):A kérdésekkel kapcsolatban megfelelő zsinati és pápai válaszok születtek az Egyház történelme folyamán, amelyek a Szentírással és minden teológus egyetértésével összhangban voltak. Nem volt ellene senkinek sem kifogása – csak az elmúlt közel hatvan év vetette fel az elődök „hibáját”. (Kissé összecseng ez a felvetés a protestantizmus és az u.n. neokatekumenátus út nézeteivel, amely szerint az Egyház elhagyta Krisztust és csak ezek a közösségek járnak helyes úton. Ezt a nézetet a Ferencet védelmező professzor úr mentorai dobták be a zsinati levesbe – mondjuk meg őszintén jól elsózva azt. Bővebben »

„Levelek Ferenc pápa védelmében"

Pater Anonymus ~Feltéve: 2018.január 3-án.

Egy egyházjogász pap kérdése: Ferenc pápa tanítása valóban korrekcióra szorul? A probléma: Raymond Burke bíboros, az Apostoli Szignatúra (az Egyház legfelsőbb bírósága) korábbi prefektusa a The Wanderer katolikus magazinban 2017. augusztus 14-én megjelent interjúrészletében kijelentette: formálisan „korrigálni kell” Ferenc pápa egyes tanításait. A bíboros szerint: Ha a korrekció megtörténik, az felhívást jelent majd Ferenc pápa felé, hogy hozza összhangba a saját tanítását az Egyházéval, Krisztus és az Egyház Tanítóhivatala iránti engedelmességből. álaszok: Turay Alfréd (TA): A bíboros és társai szerepet tévesztenek. Az Egyház tanítását ugyanis elsősorban az egyetemes zsinatok és az ünnepélyes pápai nyilatkozatok foglalják össze, illetve értelmezik. Ferenc pápának nincs szüksége arra, hogy összhangba hozza saját tanítását az Egyházéval, mert ez a tanítás tökéletes összhangban van a Jézus által hirdetett erkölccsel és az egyetemes zsinaton megfogalmazott egyházi tanítással. Pater Anonymus (PA): A Jézus által hirdetett erkölcs világosan kifejezi a házasság felbonthatatlanságát és a házasságtörésre vonatkozó elveket is szigorúan körvonalazza. (V.ö.: „Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!” – „Ha valaki bűnös kívánsággal tekint asszonyra, szívében már házasságot tör!”) Mellesleg az alább is hivatkozott II. Vatikáni Zsinat önmagát lelkipásztori és nem dogmatikus tanítóként határozta meg, azaz nem is hozhatott olyan határozatot (még félremagyarázhatót sem), amely ellene mondana a Kinyilatkoztatásnak és az Egyház kifejezett tanításával. A tévedések felfedésére pedig, éppen ez a Zsinat nyitotta meg – még a világiak előtt is – a gazdagabb lehetőségeket. Az Egyháztörténelem bizonyítja, hogy hasonló korrekció történt már. Azt is tudjuk, hogy a Novus Ordo megjelenése előtt is figyelmeztették VI. Pál pápát a bíborosok sok visszaélésre. Bővebben »

Kit kell megvédeni?

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2018.január 3-án.

>Egyik egyházmegyénk honlapján több „levél” jelent meg (valószínűleg lesz még több is), melyeket egy valaha jeles teológia-tanár írt „Ferenc pápa védelmében”. (...) A Zsinat maga volt a ma sokat emlegetett „nagy aposztázia”. Semmiképpen nem szabad hivatkozni „orákulumként” II. János Pálra, vagy XVI. Benedekre sem. Részesei és nagyon is aktív építői voltak a zsinati rombolásnak és ezt a rozoga kalyibát vakolgatták mindaddig, amíg uralmuk tartott. Sem Ferenc, sem az Amoris Laetitia kritizálói nem hivatkozhatnak a Familiaris consortio-ra, vagy a Hittani Kongregáció írásaira, mert azok mind a zsinati szellem ébren tartói, a hit tisztaságának erősen gyanús „oltalmazói”. Nem oltalmaznak semmit, hacsak nem a zsinattól is megszokott két-három-négyértelműség szerint szaporítják a szót és elterelik a figyelmet a lényegről. (NB.: Ha a közelmúltban megjelent híresztelés szerint II. János Pálnak látomása volt a muzulmán invázióról, akkor miért csókolgatta a Korán-t? Miért hívta össze Assisi-be a különböző vallási irányzatokat, hogy megszentségtelenítsék az ősi szentélyt? Tettei és szavai nem hitelesek, akármennyire is szeretnék őt a szentek sorában látni oly sokan – gyanítom a lengyel nép és a lengyel katolikusok hősiességét vetítik ki egy kétes személyre.) Senki se csodálkozzék azon, ha manapság Ferenc belerúg néhány emberbe, akik ellenkeznek. Nyugodtan szemükbe mondhatná: ti eddig mit csináltatok? Hol fejre, hol talpra állítottátok az összedobált egyházjogi kódex paragrafusait, vagy idézgettetek egy-két zsinati pápát. (Nem lenne igaza, ha ezt tenné/teszi?) Mindazok, akik a zsinat befejezése után nyugodtan ültek a pozícióikban – akár Rómában, akár az egyházmegyék püspöki székeiben, akár teológiai katedrákon – azok ne most igyekezzenek feltűnést kelteni. (Amikor felkavarták a pocsolyát, akkor „kilóra meg lehet őket venni” – azaz egy bíboruszályért már csak a borotválkozó tükör előtt duzzognak.) it kell tehát megvédeni? Ferencet? A zsinati gondolkodású püspököket, papokat, híveket? A pénzért mindenre hajlandó karizmatikus, vagy egyéb látszat-karitatív gittegyletet? Az Egyházat és a szent hitet kell védeni. A hithű papokat és világi híveket megszentelni, úgy amint Krisztus elrendelte. Meg kell védeni Ferenctől. A zsinati gondolkodású püspököktől, papoktól, hívektől. A pénzért mindenre hajlandó karizmatikus, vagy egyéb látszat-karitatív gittegylettől. Bővebben »

Schneider püspök "Mit tegyek" listája napjainkban a hit megőrzésére

Feltéve: 2017.december 31-én.

... Kortársainknak meg kell mutatnunk és hirdetnünk ebben az újpogány világban Krisztus tanítása Jó Hírének felszabadító erejét: hogy Isten parancsai, a hatodik parancs is bölcs és szép; " Az Úr törvénye tökéletes, enyhíti a lelket. Az Úr tanúsága megbízható, a balgát bölccsé teszi. Az Úr parancsai egyenesek, földerítik a szívet, útmutatása érthető, megvilágítja a szemet. " (Zsolt 19(18): 8-9) A bíborosoknak, püspököknek, papoknak, katolikus családoknak, katolikus fiataloknak azt kell mondaniuk magukban: Visszautasítom ennek a világnak az újpogány szellemét, még akkor is, ha ezt püspökök, bíborosok [és Ferenc] terjesztik; nem fogadom el a szent isteni irgalom és az "új pünkösd" elferdített magyarázatát; visszautasítom, hogy a gender ideológia, a második házasság, a házasság nélküli együttélés bálványát tömjénezzem, és még akkor sem teszem ezt, ha püspökök teszik; Isten kegyelméből inkább a szenvedést választom, mintsem hogy eláruljam Krisztus igazságát az emberi szexualitás és a házasság tekintetében. Bővebben »

A Vatikán "szexuálisan szuggesztív" betlehemi jászla aggasztó kapcsolatba hozható az olasz LGBT aktivistákkal

Diane Montagna ~ Feltéve: 2017.december 31-én.

...Hivatalosan a Vatikán nem fűzött kommentárt a betlehemhez, így nem világos, hogy mennyire voltak tudatában a döntéshozók a betlehemnek a Montevergine apátsághoz és az olasz LGBT aktivistákhoz fűződő kapcsolatáról. A LifeSite megpróbálta a Vatikán szóvivőjét, Greg Burke-t megkérdezni, de az megtagadta a választ. Az olasz egyháztörténész, Roberto de Mattei a Lepanto Alapítványtól úgy tekinti ezt, mint az "Olaszország és Európa pogányosítására" tett legújabb kísérletet, indirekt eszközökön keresztül, amit ő "puha újpogányosításnak" nevez. Ez magában foglalja azt, hogy keresztény istentiszteleti helyeket választanak ki, hogy "visszatérítsék őket pogány eredetükhöz", magyarázza De Mattei, visszaküldve ezzel a kereszténységet a katakombák korába, amikor a pogányok üldözték őket. Az LGBT mozgalom nemcsak politikai vagy kulturális, hanem "vallási mozgalom" is, pogány jellemző vonásokkal, tette hozzá. "Ez nem lep meg bennünket, mert a pogány kultuszok középpontjában ott van a szex is ", mondta De Mattei. "Mindez előrevetíti az árnyékát egy újpogány üldözésnek azok ellen, akik hűségesek maradnak a katolicizmushoz." Bővebben »

A Vatikán LGBT aktivista társaságot kért fel új internetes hírportáljának a megtervezésére és üzemeltetésére

Matthew Cullinan Hoffman ~ Feltéve: 2017.december 30-án.

... Az emberben felszökik a pumpa, amikor hírét veszi, hogy egy vatikáni tisztviselő, aki szoros kapcsolatokat ápol az LGBT aktivistáival, egy nyíltan homoszexuális marketingcéget kért fel, hogy tervezze meg és üzemeltesse a Szentszék internetes hírportálját. Az Accenture nevű cég világszerte arról híresült el, hogy a homoszexuális politikai irányvonalat reklámozza, díjakat nyert, mint a "leg-melegbarátabb" munkaadó, és olyan videókat készít, amelyekkel az "LGBT jogokat" hirdeti az egész világon. (...) … Az Accenture Interaktív Olaszországi főnöke, Alessandro Diana szerint az Accenture nem vett részt a szerződés megfogalmazásában. Hanem a Vatikán hivatalnokai keresték meg az Accenture-t a saját elképzeléseikkel ... Bővebben »

Isten és a Szűzanya kiengesztelődésre szólítja Mária országa népeit!

Feltéve: 2017.december 28-án.

... A Szűzanya által Oroszországról előre jelzettekkel párhuzamot mutat Michael Hesemann, német író és egyháztörténész által a Vatikáni Titkos Levéltárában talált dokumentum. Ebben a német szabadkőművesek II. Vilmos német császárt értesítették a Grand Orient Páholy tervéről, amely lemondásra fogja kényszeríteni Európa összes szuverén uralkodóját, hogy megsemmisítse a Katolikus Egyházat. A terv hangsúlyosan érvényesült Szűz Mária Országa Apostoli Királya ellen akit lemondattak, a Milleniumát néhány évvel korábban ünneplő Apostoli Királyságot pedig – ha egyelőre átmenetileg, de – bolsevik köztársasággá nyilvánították! Lehetetlen ettől függetlennek tekinteni a magyarországi románok 1918-as gyulafehérvári „nagygyűlését”, amelyen csupán 1228 „küldött” hatékonyan kinyilváníthatta Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros térségeinek az ortodox Román Királysághoz csatlakozását. Ezt a szabadkőműves elnöklésű trianoni diktátum 1920 június 4.-én, Jézus Szentséges Szíve ünnepén Mária Országa további jelentős részeinek elcsatolásával tetézte! Bármily fájdalmas a magyarság számára Mária Országának földi szétszakítottsága, de leginkább éppen ezért, alapmagatartásunkat a Mária Országára vonatkozó égi szemléletmódnak kell meghatároznia, amit az Úr Jézus Natália nővérrel közölt: „Szeplőtelen Édesanyám, a Világ Királynője és a ti Győzelmes Királynőtök, nem Magyarország területét kívánja kibővíteni, határait rendezni. […] Ezt a népet Ő Szeplőtelen Szívére akarja ölelni, mert az Ő Szíve a legbiztosabb út, amelyen Hozzám, Isten Fiához juthatnak. […] Szívem nem nyugodhat, amíg Szeplőtelen Anyám, mint a Világ Királynője, el nem foglalja királynői trónusát!” (...) Szent István Apostolkirály élete végén a Szűzanya iránti ország-felajánlással éppen azt valósította meg, ami a görög szertartású püspök közelségét élvezve gyermekkorától életeleme volt: a Szűzanya királynő, ezért a Szent Korona területein Isten után Isten Anyja minden jog forrása és mértéke. Mária Országa tehát mindenekelőtt kegyelmi-spirituális valóság, amit nem befolyásolnak az ideiglenes politikai határok. Ezért Mária Országa kegyelmi-spirituális egységéért kell engesztelnünk, hogy Isten Anyja alattvalói „amint a Mennyben úgy a Földön is” a Mennyei Atya akaratát teljesíthessék! Bővebben »

Hová vezet a liberalizmus?

Msgr. Marcel Lefebvre ~ Feltéve: 2017.december 26-án.

Msgr. Marcel Lefébvre Érsek Úr, 1975. december 29-én, Barcelonában tartott konferencia-beszéde "A katolikus hit megvédése érdekében szükségesnek tartom, hogy válaszoljak a laikusok és a papok hívására, akik felismerik az egyház jelenlegi helyzetének komolyságát. Próbáljam megismertetni a válság okait, hogy felismerjék az orvoslás lehetőségeit. Nem azért jöttem ide, hogy megvédjem az egyház tézisét vagy orientációját; azért jöttem, hogy megvédjem a hitet, ahogyan azt egy hónappal ezelőtt Kanadában tettem, korábban Angliában és Belgiumban."
Úgy vélem, hogy nem lehet megérteni az egyház jelenlegi helyzetét, ha csak a mi századunkra vonatkozó adatokra hivatkoznék. A tizenkilencedik és a huszadik században a pápák, mint VI. Pius, VII. Pius, XVI. Gergely, IX. Pius, Szent X. Pius, XI. és XII. Pius kénytelen volt küzdeni a liberalizmussal és a liberális katolicizmus hibáival. Folyamatosan hangsúlyozták az egyház igazságát – mint az üdvösség egyetlen eszközét – és létének szükségességét. Figyelmeztettek, hogy egyedül csak ehhez ragaszkodjunk. Tudták, hogy kötelességük állandóan megerősíteni testvéreiket, mivel csak az Egyház rendelkezik egyedül az igazsággal, amelyet Urunk Jézus Krisztus ránk bízott. (...) Az említett kérdésben a liberálisoknak természetesen más elképzelésük volt, s ezt a pápák folyamatosan visszautasították, de ennek ellenére mindig felszínre került. Ezzel megmagyarázhatjuk az egyház jelenlegi helyzetét: mindig is az 1789-es Francia Forradalom létrehozását akarták az egyházban. Ezek az elvek – aki ismeri őket – a protestantizmuséi. De ez alapvetően liberális, és belőle származik a tizennyolcadik század filozófusainak gondolkodása: Voltaire-é, Rousseau-é, Diderot-é és mindazoké, akik a liberális filozófia szócsövei. Hirdetik a felszabadulást minden kényszer – különösen az igazság kényszere – alól. Az igazság arra kényszeríti intelligenciáinkat, hogy megismerjük a dolgokat, ahogy vannak, a valóságukban, amely ránk van bízva. De a liberális ezt nem akarja, hogy hit, a Szentírás vagy az Egyház hagyománya mintegy az emberen kívülről nyilatkoztasson ki egy igazságot. A liberalizmus azt akarja, hogy az egyes embernek legyen igaza, meg akarja szabadítani a dogmától. Az emberi értelem, a tudomány nevében a liberális is elutasítja a hitet. Végül a liberalizmus harmadik eleme: szabadulni a törvénytől. Úgy véli, hogy az ő lelkiismerete uralkodhat a törvényen, ezért elutasítja az erkölcsi törvényt. Ez az ú.n. szabadság a liberalizmus alapja. Emiatt a liberális elutasítja az összes függést: a társadalom függését az Istentől, Aki az igazság, Jézus Krisztus kinyilatkoztatásától. Így tehát a protestantizmusból és ezekből a filozófusokból, ezekből a liberálisokból és azokból, akik sikeresen teljesítik ezt a szellemi rombolást, a társadalom teljes megsemmisítéséhez jutottunk el. Bővebben »

Részletek Msgr. Marcel Lefebvre érsek úrnak az 1987-ben mondott egyik konferencia-beszédéből

Feltéve: 2017.december 25-én.

Fordította: Pater Anonymus
„Amint a liberálisok nyertek a II. Vatikáni Zsinaton – mert azt kell mondani, hogy nyertek – azonnal elfoglalták a fontos helyeket. Mint egy államban: a szocialisták megnyerik a kormányzást, azonnal visszahívják mindazokat, akik nem támogatják a szocializmust, és a szocialisták települnek minden pozícióba. Ez egyértelműen így történt a Vatikánban. Amint a liberálisok megnyerték zsinati csatájukat, akkor a konzervatívokat azonnal eltávolították a római Kúriából, és minden olyan püspökségről, ahol volt néhány erős hagyományőrző, mindegyiket eltávolították; sokan lemondtak maguktól. Látva, mi történik az Egyházban, annyira idegesek voltak, annyira undorodtak, hogy lemondtak.” (...) A Zsinat utáni helyzet szörnyű volt azok számára, akik a Szent Hagyomány szerint éltek, akik megtartották a Tradíciót. Valódi üldöztetés volt, és ez van még most is. Mindannyian ismerjük azon papok eseteit, akik az egyházmegyékben üldözöttek: Miért? „Mert ők tartják a régi lelkületet, mert ők hordozzák és átadják a szentségi kegyelmeket, mert még minden liturgikus funkciót latinul végeznek. A legkisebb falvakban is üldözik őket. Ha egy pap meg akarja tartani a hagyományt, a püspök azonnal üldözi őt, sőt még a helyi papság is üldözi, ez megdöbbentő! Láttam papokat sírni, a fájdalomtól. De mit tettünk mi? Csak amit megtanultunk a szemináriumban, folytatjuk a Szentmise bemutatását, ahogy megtanultuk, ahogy elrendelték, imádkozunk ugyanúgy, mindig mindent megteszünk szolgálatban, mi nem változta¬tunk semmit. Azelőtt dicsérték a mi püspöki szolgálatunkat, példaképnek állítottak minket és most, a Zsinat után mi lettünk a bűnözők, üldözöttek, akiket el kell távolítani a egyházmegyékből”. Bővebben »

Az argentin bíboros

Marcantonio Colonna ~ Feltéve: 2017.december 18-án.

Részlet Marcantonio Colonna: A diktátor pápa c. könyvéből.
... Buenos Aires-i katolikus iskoláztatása után Bergoglio 21 éves korában úgy döntött, hogy beáll jezsuitának, és 1958-ban belépett a rendbe novíciusnak. 1969-ben szentelték pappá, a hosszú jezsuita kiképzést két évvel később fejezte be. Pápává választása után dicshimnuszok jelentek meg pályafutásáról, de érdemes megjegyezni, - nem befeketítésként, hanem jellemtanulmányként, - néhány vonását, amelyet novícius társai mondtak róla Austen Ivereigh életrajzi könyvében. Első éveiben a jámbor vallásosság harsány kritikusaként emlegették Jorge Bergogliót novíciustársai; később, amikor igazgató és fegyelmi prefektus lett a rend egy fiúiskolájában, arról volt híres, hogy angyali arccal szabott ki kíméletlen büntetéseket. Az 1963 utáni években olyan idők jártak, hogy a jezsuitákat elérte a politizálás hulláma, mind Argentinában, mind a világ többi részén, és a baloldali politizálás lett a jellemző; bár Bergoglio kapcsolatai jobboldali peronisták voltak. 1971-ben az argentinai provinciában novíciusmester lett, és összekapcsolta ezt a feladatát a Guardia de Hierro ("Vasgárda") támogatásával, amely ebben az időben a száműzött Perón visszahozatalán munkálkodott. Austen Ivereigh megszépítve számol be erről, mint a mozgalom iránti "lelki támaszt adó" elköteleződöttségről; valójában ez inkább egy jó üzlet volt, és politikai érdekeket szolgált, amely Bergoglio egész életére jellemző. A legtöbb szabályzat szerint egy egyházi rend novícius mesterétől szokatlan, hogy a szabad idejét ilyesmivel töltse. Bővebben »

A St. Gallen maffia

Marcantonio Colonna ~ Feltéve: 2017.december 18-án.

Részlet Marcantonio Colonna: A diktátor pápa c. könyvéből.
...2013. március 17-én, az új pápa [Ferenc] első vasárnapi Angelus-ában nyilvánvaló jelét adta annak, milyen irányban szándékozik elindulni. Kasper az "Irgalom: az evangélium és a keresztény élet kulcsa" c. új könyvéről beszélve Ferenc ezt mondta: "Az utóbbi napokban olvastam egy bíboros , egy okos teológus, egy jó teológus, Kasper bíboros könyvét az irgalomról. És ez a könyv sok jót adott nekem, de ne gondolják azt, hogy reklámozni akarom a bíborosom könyvét! Távolról sem! De annyi jó nyújtott nekem, annyi jót ... Kasper bíboros azt mondta, hogy az irgalom érzete az, ami mindent megváltoztat." A Fordham egyetemen tartott egyik előadásában Kasper emlékeztetett egy "öreg bíborosra", aki elolvasván a könyvet, figyelmeztette a pápát, hogy "eretnekségek vannak ebben a könyvben." Az új pápa, mondja Kasper, továbbadta neki a történetet, és mosolyogva megnyugtatta Kaspert, hogy "ez az egyik fülemen bemegy, a másikon ki". Bővebben »

A sötétség jászla (a Vatikánban)

Carlos María Rey ~ Feltéve: 2017.december 16-án.

A Vatikán főterén felállítottak egy jászlat, de ez a sötétség jászla: egy halottal és egy mezítelen férfival. Mit keres egy halott és egy mezítelen férfi a jászol körül? Miféle elferdült elme volt a szerzője az Istengyermek születési misztériuma ilyen mértékű megszentségtelenítésének? Ezt a sértő és szentségtörő jászlat nem máshol, mint az egész kereszténység központjában állították fel. Az új evangelizáció egy példányával állhatunk szemben, amelynek a bélyege az istenkáromlás, a szentségtörés és az aposztázia. Ez a jászol kigúnyolása. Ez egy sértő és istenkáromló betlehem. Ez egy olyan betlehem, amely teljesen szakít a hagyományokkal. Ez a betlehem egy rémálom, amely nem hagy elaludni. Ez egy minden gyengédség nélküli betlehem. Ez egy olyan betlehem, amely ferde és piszkos elme gyümölcse. Ez egy olyan jászol, amelyet maga a Sátán ihletett és épített fel. Ez egy olyan jászol jelenet , amely lerombolja a katolikus hitet. Ez egy olyan jászol jelenet, amely a legmélyebb katolikus érzület ellen irányul. Ez egy csúf jászol jelenet, ízléstelen, menekülésre inspirál. Ez egy olyan jászol, amely meghamisított jelenetet ábrázol azért, hogy megzavarja és tévedésbe sodorja az embereket. Ez egy olyan jászol, amely az egész egyetemes Egyházban jogosan váltja ki a hívek elutasítását. Olyan emberi elme műve előtt állunk, amely nélkülözött minden katolikus hitet; ez egy gúnyolódó és komédiás , sarlatán és tivornyázó, szentségtörő és perverz elme műve; a szentet megszentségtelenítő elme műve, amely kineveti a tradíció megváltoztathatatlan hitét; olyan ember elméjének a műve, aki kisistennek képzeli magát, aki nyomorult elképzeléseit mint az istentisztelet és a hit tárgyát próbálja bemutatni. Bővebben »

Interjú Roberto de Mattei-vel az Egyházban egyre mélyülő válságról

Maike Hickson ~ Feltéve: 2017.december 15-én.

MH: Lát-e közeledő skizmát, és milyen lenne ez a gyakorlatban? Ki lenne a kezdeményezője ennek a skizmának, és mit jelentene ez az egyszerű hívek számára? RDM: A skizma az Egyház belső megosztása, mint ahogyan Európában 40 éven át zajlott 1378 és 1417 között, amikor úgy tűnt, hogy nem tudják abszolút bizonyossággal megállapítani, hogy hol található az Egyház törvényes uralkodója. Ezt a szakadást ma mint "Nagy Nyugati Skizmát" ismerjük, és nem eretnekség okozta. Sőt, általában az eretnekség a skizma után lép fel, mint ahogyan Angliában történt VIII. Henrik idejében. Most mi egy eddig példátlan helyzetben találjuk magunkat, amelyben az eretnekség, amely önmagában súlyosabb bűn, mint a skizma, megelőzi, ahelyett, hogy követné a skizmát. Még nincs formális skizma, de az eretnekség már jelen van az Egyházban. Éppen az eretnekek mélyítik el a skizmát, nem a hithű katolikusok. És azokat a hithű katolikusokat, akik el akarják magukat választani az eretnekektől, nem tekinthetjük skizmatikusoknak. MH: Úgy tűnik, azt sugallja, hogy a pápa mélyíti a skizmát és az eretnekséget az Egyházban. Mi lehet ennek a súlyos helyzetnek a következménye? Nem veszíti el a pápa a pápai hivatalát? RDM: Egy ilyen összetett és jelentős kérdést nem lehet pár szóban összefoglalni. Erről a kérdésről teológiai vitát kellene folytatni, amely során lehet utalni Robert J. Sisco és John Salza: Igazi vagy hamis pápa c. művére, Abbott Jean-Michel Gleize -nek a [francia nyelvű] Courrier de Rome-ben megjelent írásaira, és mindenekelőtt Arnaldo Xavier da Silveira Ipotesi teologica di un Papa eretico [Egy eretnek pápa teológiai hipotézise] c. művére, amelynek 2016-ban az olasz kiadását és az angol változatot is én szerkesztettem. [A könyv angol nyelvű változata itt » letölthető.] A szerző, akinek osztom az álláspontját, a középkori egyháztudós, Szent Bellarmine Róbert és modern teológusok, mint például Pietro Ballerini tanait fejtegeti, akik szerint miközben fennáll az eretnekség és a pápai hivatal fenntartása közötti összeférhetetlenség, a pápa mindaddig nem veszíti el hivatalát, amíg eretneksége az egész Egyházban láthatóvá nem válik. Bővebben »

A diktátor pápa

Marcantonio Colonna ~ Feltéve: 2017.december 15-én.

Részletek a 2017-novemberében olaszul, majd december 5-én már angolul, majd németül is megjelent, mindössze 141 oldalas könyvből, amely bepillantást enged a modern idők legzsarnokibb és legerkölcstelenebb pápaságába, Ferenc pápa működésébe. A könyv az angol Kindle kiadó kiadásában jelent meg és megvásárolható az Amazon internetes könyváruházban ITT ».
... "Miután Bergoglio atya jezsuita, diszpenzációra volt szüksége ahhoz, hogy püspöknek jelölhessék; szükség volt a rendjétől egy jelentésre, amelyet Quarracino bíboros 1991-ben kért meg. A jelentést a jezsuita generális állította össze, és a Jorge Bergoglióról adott legterhelőbb jellemtanulmány volt, amelyet pápává választása előtt valaha is írtak róla. A jelentés tartalmát sohasem hozták nyilvánosságra, de a következő beszámolót egy pap adta, akinek sikerült elolvasnia, mielőtt eltűnt volna a jezsuiták archívumából: Kolvenbach atya egy sereg hiányossággal vádolta Bergogliót, kezdve a vulgáris nyelvezettel a fondorlatosságon, az alázatosság álarca mögött megbúvó engedetlenségen keresztül a lelki kiegyensúlyozottság hiányáig; a jövendő püspökségre való alkalmasságát tekintve a jelentés kihangsúlyozta, hogy mint a rendjének provinciálisa, megosztó szerepet játszott. Ezek után nem meglepő, hogy pápává választása után Ferenc erőfeszítéseket tett, hogy rátegye a kezét a dokumentum összes példányára, és a római jezsuita archívumban őrzött eredeti példányra. A jelentés korrekt, de feltételezhetjük a jezsuiták ellenséges hozzáállását, mert ők akkor Argentínában erős kontroll alatt voltak, de a valóságban Bergoglio nagyon eltúlozta ezt azért, hogy Quarracino bíboros előtt mártírnak állítsa be magát (ez az a jelenség, amelyre Kolvenbach atya gondolt, amikor azt említette, hogy az alázatosság álcája mögött engedetlenség lapul.) Ha mindent kellőképpen figyelembe veszünk, a Kolvenbach-jelentés aligha tekinthető úgy, mint egy vallási vezető-modell bemutatása." Bővebben »

Amoris Laetitia: "Támadás a Legszentebb Oltáriszentség ellen" (Már csak a Szűzanya segíthet rajtunk)

Fr. Robert Bruicciani ~ Feltéve: 2017.november 29-én.

... Amúgy "érvénytelenítéssel" történő válás a gyakorlatban is létezik, támadás alatt van a papi cölibátus, alig leplezetten folyik a női diakonátus bevezetésének a terve, amely egy lépés a női papság irányába; a fogamzásgátlás eredendően rossz volta is megváltozott; az abortusz és az eutanázia elleni harcot a pápai kinevezések és a világi intézmények - elsősorban az ENSZ - gyengítik. De miközben a modern egyházi emberek lázadása napjainkban tűnik a legerősebbnek, az erőd elárulása már 50 évvel korábban, a zsinaton megtörtént. Azok a szomorú események, amelyeket ma tapasztalunk, elkerülhetetlen következményei a természetes és a természetfeletti rend közötti alapvető különbség tagadásának, amely a zsinaton történt. Az ember magát az Istennel egy szintre helyezi, és az Isten helyett saját magát imádja. Mi szükség van egy abszolút igazságra, amikor magunk is eldönthetjük, mi az igazság? Miért van szükség törvényekre, amikor van saját lelkiismeretünk? Miért van szükségünk a megmentésünkhöz a Katolikus Egyházra, amikor személyes kapcsolatban állunk Istennel? Ilyen kérdéseket tesznek fel Krisztus hitetlen szolgái. Ahogyan Montforti Grignon Szent Lajos emlékeztet bennünket, amikor a Szűzanya Krisztus Misztikus Testének édesanyja lett, a tagjainak is édesanyja lett. Ő a lelkek természetfeletti édesanyja. Mint ahogyan mindenkinek van apja és anyja a természetes életben, ugyanúgy van a természetfelettiben is. Krisztust foganta, és azóta is foganja a kiválasztott lelkeket. Mivel Krisztust a szent szolgák elhomályosítják , természetes, hogy a Szűzanyához fordulunk, akit sohasem lehet elrejteni a hívő lélek elől. (...) Ezekben a mai sötét napokban, amikor az Egyházat saját szolgálattevői üldözik, Mária megjelent nekünk Lourdes-ban, La Salette-ben és Fatimában, hogy megtanítson arra, hogy az Ő Szeplőtelen Szívéhez meneküljünk. Az Advent tradicionalista liturgiája telve van a Szűzanya tökéletességével és a megváltásban való szerepével. Nem vitás, hogy ez az év legszebb időszaka. Ennek az időszaknak a liturgiájában - a szentmisékben és az zsolozsmában - úgy fogjuk Őt találni, mint oszlopot, kikötőt, nyugvó helyet és a remény forrását. Menjünk hozzá, és meg fogjuk ismerni a Fiát. Bővebben »

Nyolcadik főbűn: a tradíció

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017.november 27-én.

A Magyar Kurír című honlapon folyamatosan teszik közzé a magyar püspökökkel készült interjúkat, amelyeket az „ad limina” látogatás kapcsán a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége készített. Eddig minden nyilatkozatban azt olvashatjuk, hogy püspökeink „meg voltak hatva” – mondjuk ki: el voltak ájulva Ferenc pápától. „Milyen tájékozott? Milyen naprakész? Mennyire ismer bennünket? Azonnal válaszol! Figyelmes, közvetlen!” Ilyen és ehhez hasonló ujjongások mellett elmondják, hogy mit kérdeztek a pápától, vagy a különböző dikasztériumokban. (...) Értelmes kérdéseik persze nem voltak főpásztorainknak, vagy ha úgy nézett is ki, mintha lenne belőle értelmes kérdés, rögtön elvették az élét, nehogy a pápa megsértődjön – ugyanis, jól tudták, hogy neki más a véleménye, mint általában az embereké. Az ilyen kérdések megválaszolásához, sem pápának, sem bíborosnak, sem érseknek, vagy adminisztrátor-féleségnek nem kellett lenni – szajkózták a sztereotípiákat, amiket a pápa eddig mondott és ennyi. Nem került szóba a magyar katolikus médiumokban is ízekre szedett Amoris Laetitia-alkalmazás kérdése. Nem került szóba a sok kereszténygyalázó megnyilatkozás, ami a polgári médiumok szélső, de se nem bal, se nem jobboldali felületein megjelenik. Nem került szóba Mindszenty József boldoggá avatása. Nem került szóba a sok visszásság, ami akár a Cursillo, akár a Neo-katekumenátus út, akár a karizmatikusnak nevezett egyéb egyesület körül tapasztalható. (Valószínűleg azzal sem dicsekedtek el, hogy a pápa goromba megnyilatkozásai hatására üldözik a tradícióhoz hű híveket és papokat.) A pápa ugyan érintette a szellemi és anyagi multikulturalizmus hátulütőit, a nemzetben gondolkodást, stb. de ezekről nem hoztak fel egyetlen hazai sajátosságot, mint problémát, hogyan is kellene kezelni. Bővebben »

Egy megemlékezés margójára

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017.november 16-án.

A Magyar Kurír című honlapon két terjedelmes megemlékezést olvastam a nemrég elhunyt Futó Károly Atyáról. Személyesen nem ismertem Károly Atyát és semmi okom nincs rá, hogy egy szót is kétségbe vonjak a megemlékező cikkek igazságtartalmából. Erdő Péter bíboros úr megemlékezése igen tisztességes és szép. Ő egyébként sem szokott felesleges körmondatokat használni – még kevésbé beszél önmagáról, ha már egyszer valaki másról van szó. Nem mondom azt, hogy a másik írás megkérdőjelezte volna bennem ezt a tiszteletet, de nem hiszem, hogy Károly Atya papi élete alapján efféle nyakatekert és öncélú megemlékezést érdemelt volna. Ebben két közlés is mellbevágott. Az egyik az a „külsős” kérdés volt, hogy „valamely lelkiségi mozgalomhoz tartozott-e Károly Atya?” A magam részéről – meggyőződésem, hogy nem vagyok egyedül, főleg a keserű tapasztalatok birtokában – minden II. Vatikáni Zsinat-tal kapcsolatos „lelkiségi mozgalmat” összehasonlítok az Egyház 2000 éves történelmében létrejött lelkiségi mozgalmakkal és így a „gyümölcseikről ismeritek fel őket” krisztusi elv alapján az elmúlt 60 év „termését” elvetem. (...) Nem olvastam sehol, hogy a szinte minden szerzetesrendhez köthető lelkiségi irányok – lett légyen az belső, vagy a világi harmadik rendjeikhez köthető – ennyi kárhoztatható önteltséggel, szektás gőggel lettek volna megáldva, vagy inkább megverve. Akár a fokolárés „kínzóan buta egyen-mosolyra” és kiforgatott ökumenizmusra gondolok, akár a neo-katekumenátus út teljesen katolikus hit elleni zagyvalékára, akkor újabb érveket találok magamnak a II. Vatikáni Zsinat káros és kóros torzulásait illetően. Ha Károly Atya nem volt semmi ilyesféle „mozgalomnak” a tagja, hanem egyszerűen jó pap volt, az bizony nagyobb értéknek tekintendő, annál is inkább, mert ezeket a mozgalmakat ijesztően futtatják a hierarchia részéről, annak ellenére, hogy ők maguk is látják a káros voltukat. (Vagy talán éppen azért???) Bővebben »

Azt írja az újság…

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017.november 16-án.

... Akit sokáig barátomnak hittem, a gyermeke születése után hónapokkal nem engem kért fel, hogy kereszteljem meg a babát, hanem elvitte a volt ferences-templomba, majd utána hőzöngött, hogy a keresztelést végző diakónus figyelmeztette őket a templomban való viselkedés alapvető szabályaira. A növekedő gyereknek gazdagon illusztrált, a kiváló nevelő piarista szerzetesek által összeállított hittankönyv-sorozatot ajándékoztam, hátha legalább saját maga nézegeti – mert abban bizonyos voltam, hogy a szülők nem lapozzák fel. A családi örökségemből egy értékes kis nyaklánccal ajándékoztam meg a kislánykát, ami aztán a harmadik élettárs nyakában landolt, aki reformátusnak lett keresztelve, de annak is kár volt. Egy másik felforgatta az életét – a kornak megfelelő erkölcsi színvonalon, majd belebetegedett és pszichológussal kezeltette bánatát, eszébe sem jutott szentgyónást végezni, visszatérni neveltetése okán az istenes élethez. Mint gyerekkori ismerős, számára nem létezem, mint pap, úgy áll össze vitatkozni velem hitbéli, vagy erkölcsi kérdésekről, mintha a fogyatékos intézményben végzett munkája közben egyik szerencsétlen kis növendéke lennék. Itt az utcánkban – amióta nyugdíjasként itthon élek csak két család ment el az éjféli misére, de ezt is beszüntették, mert szinte minden évben ez idő alatt törtek be hozzájuk. Egyikük legalább azt megtette – mivel tudták, hogy itthon misézem – hogy a házassági évfordulójukra mondjak szentmisét (melyre átjönni persze nem volt idejük). Bővebben »

„Nem érdemlünk mást”

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017.november 16-án.

Ezt a mondatot olvastam valahol, az Egyházra, Ferenc pápára és Magyarországra vonatkozóan. Akkor megdöbbentett, de az események sodrában közel állok ennek elfogadásához. (...)„Mária Országa” még a szívekben sem létezik, csak érdek-lózungokat sorjázó megnyilatkozások szalagcíme lett. Mindszenty József, Márton Áron, vagy a régebbiek közül Prohászka Ottokár és Bangha Béla nevét ajkunkra, tollunkra tűzni merő tiszteletlenség – érdek-emblémák lettek a kezünkben. Amíg valaki, vagy valakik nem lépnek ugyanarra az útra, amelyen Krisztus járt, amely az Egyházért, hitért, hazáért való vértanúsághoz vezet, addig teljesen felesleges bármiféle szócséplés, a konferenciázás, a külföldi firkálmányok fordítása, a tudományoskodó felsőbbrendűség álarca. Bővebben »

Végighallgattam egy „püspöki” előadást

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017.november 16-án.

Még a szemináriumból ismertem a nevezett személyt, s akkor, ott ő fémjelezte a Bokor-mozgalmat, mely P. Bulányi György piarista atya tevékenykedése, eszméi nyomán működött. Mindenki tudta régen is, ma is, hogy ez a szellemiség sohasem lehet katolikus, mindig romboló volt, az ma is, és az mindaddig, amíg éltetik. Sok-sok esztendő elmúlt azóta és úgy gondoltam, hogy ezt a személyt az életkora, papi életben szerzett tapasztalatai „normálissá” tudják tenni. Az előadást meghallgatva arra a következtetésre jutottam, hogy nem lett normális, de még csak egy kicsit katolikusabb (sőt hívőbb) sem. Amit elmondott, megirigyelhetné akár Ferenc pápa is, Walter Kasper is, s – ha élne – Bulányi György is. Ennyi – az egyháztörténelem 2000 éve alatt megjelent eretnekségekből forrásozó – bomlasztást, teológia-gyalázást egyetlen egységben még nem hallottam. (...) „Krisztus nem védi meg az Egyházat és azért vannak a botrányok, hogy felébredjünk, szentté legyünk” – mondja – azaz majd ez az újfajta népség megalkotja a 2000 év alatt elrontott új egyházat! Gyanítom, hogy a „neokatekumenátus út” nevű totálisan anti-katolikus mozgalom magyarországi bevezetésében nagy szerepe volt neki is. Bővebben »

Lefejezték a Szűzanya szobrát az esztergomi Lourdes-i barlangban

Feltéve: 2017.november 15-én.

Honlapunk figyelemmel kísérte az esztergomi Lourdes-i barlang történetét, többször is írtunk róla ITT » és ITT ». Most megdöbbenéssel hallottuk, hogy hétfőn, november 13-án ismeretlen gonosztevők feldúlták a régi esztergomi szeminárium területén található kegyhelyet, és ledöntötték és szó szerint lefejezték a Szűzanya szobrát. (...)"Jaj azoknak, akik a büntetést ökörlánccal vonják magukra, és a bűnt úgy húzzák, mint a kötél a szekeret." (Iz 5,18.) Bővebben »

Az a pápa, aki feladja a cölibátust, a pokolra kerül

Szent Brigitta ~ Feltéve: 2017.november 11-én.

A Szűzanya elmagyarázta Svéd Szent Brigittának, hogy ha egy pápa megengedi a papoknak a nősülést, akkor a pokolra fog kerülni. Ezt mondta a látnoknak: Tudnod kell ezt is: ha egy pápa megengedi a papoknak, hogy testi házasságot kössenek, Isten olyan súlyos büntetéssel fogja sújtani spirituális úton, mint amilyen súlyos igazságos testi büntetést szab ki a törvény az olyan emberre, aki olyan súlyos bűnt követett el, hogy azt érdemli, hogy kivájják a szemét, levágják a nyelvét, az ajkait, orrát és a fülét, amputálják a kezét és a lábát, az egész testéből folyjon el az összes vére úgy, hogy a teste kihűljön, és végezetül a kivérzett holttestét dobják a kutyák és más vadállatok elé. Ehhez hasonló dolog történik spirituálisan azzal a pápával, aki szembe megy a fent említett rendelkezéssel és Isten akaratával, és megengedi a papoknak, hogy házasságot kössenek. ... a halála utána a lelkét a pokolba vetik örök szenvedésre, oly módon, hogy a démonok eledele lesz örökké, vég nélkül." Bővebben »

Luther 450 éves évfordulójára

William Adrian püspök ~ Feltéve: 2017.november 11-én.

Dr. Guilday, a Katolikus Egyetem egykori professzora így összegezte Luther életéről szóló munkáját: "Luthernek a Katolikus Egyháztól történt elszakadásának az oka nem a pápasággal való szembenállása volt, hanem az a téves eszme, amely úgy tűnik, hogy a megszállottságig kísértette őt - a kísértéssel szembeni ellenállásra való teljes képtelenség. Ezért tagadta az emberi cselekedetek erkölcsi értékét - azaz az embernek azt a képességét, hogy legyőzze a bűnt - és ez vezette a jócselekedetek értéktelenségéről szóló hírhedt tanához. Egyetlen reménye egy Istenbe vetett vak hit volt, amely Istennek a Fia, Jézus Krisztus beborította őt saját érdemeinek a köpönyegével. Ebből kiindulva facilis descensus Averni. Szembenállása minden jócselekedettel, de különösen a szerzetesi regulával és a bűnbocsánattal, minden tekintéllyel való szembenálláshoz vezetett - a püspökével és a pápáéval is." (...) Csaknem valamennyi történész egyetért abban, hogy Luther volt a felbujtója a szörnyű parasztfelkeléseknek, amit ő el is ismert. Több, mint 100 000 parasztot megöltek, de Luthernek nem esett bántódása. Egyik történész megjegyzi, hogy ezt az eseményt Bora Catherine-nel kötött esküvőjével ünnepelte meg. (...) Élete vége felé Luther több betegségtől is szenvedett; tele volt bűntudattal és sokszor dührohamai voltak, nem kímélve sem a feleségét (?), sem a barátait. Egyik nagy bánata volt, hogy 15 éven keresztül misét mondott. Utolsó beszédében élesen bírálta azokat a szerzeteseket, akik megtagadták a habitusuk eldobását. Halálos ágyán egyik tanítványának a kérdésére válaszolva mondta, hogy kitart a tanítása mellett. Az ágya mellett a falon az orvos ezt a latin feliratot találta: "Amíg éltem , én voltam a pestised, amikor meghalok, a halálod leszek, ó Pápa". "A legkevésbé sem volt szent"- mondta egy angol protestáns püspök Lutherról, - "aligha érdemes jelölt az oltárra emelésre." Egyetért Ön ezzel? Bővebben »

"Üdvözlégy Máriát" imádkozó katolikusokat távolítottak el a brüsszeli székesegyházból a "Reformáció ünneplése" alatt

Feltéve: 2017.október 30-án.

Gyalázatos püspökeink szégyentelen hierarchiájának egyik legszégyenletesebb cselekedete. A brüsszeli székesegyházban az eretnek Luther botrányának 500 éves évfordulóját ünnepelték. És mit tett katolikusok egy kis csoportja? Kérték a Jó Isten bocsánatát, a Szűzanya közbenjárásával, az Üdvözlégy Máriával. Az eredmény? Rendőrökkel távolíttatták el ezeket a derék katolikusokat, és a rendőröket a székesegyház személyzete hívta ki! Bővebben »

Megjegyzések egy nyilvánvalóan katolikus hit elleni támadás margójára

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017.október 17-én.

Az alábbi pápai beszél a Magyar Kurír című internetes hírportálon jelent meg, Tőzsér Endre piarista atya fordításában. Bergoglio pápa vastagon szedett problémás kijelentései mellé kékkel szedettek a szerző helyreigazításai.
Október 11-én a Szentatya jelentős beszédet intézett az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa által szervezett találkozó résztvevőihez a vatikáni szinódusi teremben. Hangsúlyozta az egyház hagyományának dinamikus, élő jellegét, és kiemelte a tanfejlődést a halálbüntetés kérdésében.
Bíboros urak, kedves testvérek a püspökségben és papságban, nagykövet urak, tisztelt professzorok, testvérek és nővérek! Szeretettel köszöntelek titeket, és megköszönöm Fisichella érsek hozzám intézett szívélyes szavait.
A huszonötödik évfordulója a Fidei depositum kezdetű apostoli konstitúciónak, amellyel Szent II. János Pál közzétette a Katolikus Egyház katekizmusát, harminc évvel a II. ökumenikus vatikáni zsinat megnyitása után, jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk az azóta megtett utat. Szent XXIII. János elsősorban nem azért kívánta és akarta a zsinatot, hogy az tévedéseket ítéljen el, hanem annak lehetővé tételére, hogy az Egyház végre bemutathassa – megújult megfogalmazásban – Jézus Krisztusba vetett hitének szépségét.
Minden zsinat, amely a pápák által összehívott tanítóhivatali ténykedés volt, foglalkozni kényszerült az adott korban megjelenő régi, vagy új tévtanítások helyreigazításával, vagy elítélésével. Egyébként egy ilyen összejövetelnek nincs semmi értelme. A II. Vatikáni Zsinat úgynevezett pasztorális jellege fából vaskarika, mert hiszen a lelkipásztorkodás célja a Tanítás hiteles közvetítése, annak megvalósításában való segítségnyújtás. Semmilyen eseti megoldás nem térhet el a tanítás eredeti tartalmától, mert akkor eleve rossz lelkipásztorkodást eredményez. (...)
[Szerk. megj.: Honlapunkon a dogmafejlődésről ld.: Pezenhoffer Antal: A dogmafejlõdés, a papi cölibátusról ld.: Prohászka Ottokár: A magyar egyház sebei (a papi cölibátus kérdése), Pezenhoffer Antal(1893-1973): A papi nőtlenség (a cölibátus kérdése) c. írását.] Bővebben »

Beteljesedett…

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017.október 17-én.

Az Egyház lerombolása megtörtént. Krisztus Titokzatos Teste megfeszíttetett és lehajtván fejét, kiadá lelkét, mint Isteni Mestere a Golgota ormán. A Katekizmus és ezáltal a krisztusi tanítás, a kétezer esztendős hitrendszer megváltoztatása, sőt elvetése, Jorge Mario Bergoglio nyílt gonoszságának bizonyítéka. Ez a beszéd felülmúlja az Egyháztörténelem minden eretnekségét, mert mindegyiknek gyűjtőfoglalata. Ferenc pápa: Nem lehet megőrizni az Egyház tanítását annak továbbfejlesztése nélkül! A hithez ragaszkodó bíborosok, püspökök, papok és világiak nem engedelmeskedhetnek tovább ennek a sátáni figurának, el kell üldözni, meg kell semmisíteni őt magát és mindazt amit négy és fél éven keresztül megtett, elmondott. Ha most hallgatunk és tétlenek maradunk, tovább már nincs jogunk sem szólni, sem mozdulni. Ha most Benedek nem szólal meg, ha Burke, Müller, Schneider és sokan mások nem jelentik ki Bergoglio eretnekségét, akkor tűnjenek el a süllyesztőben.
[Szerk. megj.: Honlapunkon a halálbüntetésról szóló katolikus tanítás a következő cikkekben olvasható: Tóth Tihamér: AZ ÖTÖDIK PARANCSRÓL II.: A testi élet védelme.(1. Gyilkosság, halálbüntetés, eutanázia.), Krajsovszky Gábor: Jogos önvédelem, igazságos háború, halálbüntetés, Dr.Balogh Sándor: A halálbüntetésről és Dr.Balogh Sándor: Az Egyház, az állam és a halálbüntetés.] Bővebben »

Jó szándékkal is lehet tévedni

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2017.október 17-én.

Egy jó szándékú, de súlyos tévedéseket is tartalmazó nyílt levelet írt Alberto Villasana ( www.flagmagazin.hu ) Őszentsége XVI. Benedek Pápának, amit ezzel fejez be: (...)Villasana végigmegy a lemondás részletein és a konklúziója az, hogy mind a lemondás, mind az újpápaválasztás érvénytelen. Azonban Villanasa elnézett néhány dolgot: 1. ha a lemondás érvénytelen, akkor a pápaválasztás is érvénytelen, mert már van egy pápa, akinek a lemondása érvénytelen, és Ferenc nem "ellen" hanem "ál" pápa. 2. Ha a fenyegető meggyilkolás veszélye miatt érvénytelen a lemondás, akkor élete most is veszélyben van, és ha idő előtt jelenti ezt ki, élete újra veszélybe kerül, tehát ezt nem javasolnám. Az időzítést bízzuk a Szentlélekre. Bővebben »

Az első szeretet…

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017.október 16-én.

... Ha a püspök úrnak naponta „házi fodrász által belőtt”, lakkozott, műhullámokkal a pileolus köré machinált haja van? Keletiesnek mondott, cipőfűzőből készült karkötők; a legmodernebb (és legdrágább) farmernadrágok, méregdrága hifi-berendezések otthon és az autóban; mezítláb és szandálban, polótrikóban és rövidnadrágban (vagy testhez simuló kerékpáros latex-nadrágban) bemutatott szentmisék; s e szentmiséknél elkerülhetetlen tartozék a gyűrött, fél-lábszárig érő kukulla és a homokos-zászló szivárványszíneivel „díszített” stóla és ehhez a fésületlenség, koszos körmök. Méregdrága szemüvegkeretek, karórák, amelyeket a híveink közül senki sem tudna megvásárolni. Drága parfümök illatfelhőjében úszó ifjúsági lelkipásztorok, akik üvöltözve csinálnak botrányt a püspöknél, ha lelkipásztori munkát ad nekik a gyertyabűvöléses köldöknéző szeánszok helyett. Bővebben »

Mi a különbség a "rossz pápa" és a "nem pápa" közt???

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2017.október 16-én.

A nyugdíjas amerikai püspök, René Henry Gracida püspök, akinek egyik cikkét nemrég közölte a honlap (Csak a Jó Isten tudja, hogy Ferenc pápa-e vagy ellenpápa), egy érdekes megkülönböztetést tesz, amit jó lenne az érdekelt teológusoknak és a katolikus sajtónak tudomásul venni ( abyssum.org) A nyugati katolikus sajtó tele van Ferenc kritikájával, és több, mint 70 egyházi személy, köztük több bíboros is, írt alá egy kritikus nyilatkozatot Ferenc pápa tanításával és viselkedésével kapcsolatban. Ugyanakkor ez a honlap évek óta hangoztatja, hogy Ferenc nem pápa,választása érvénytelen. Gracida püspök úr nemrég csatlakozott véleményünkhöz, amit a honlap is közölt. Miután közölte véleményét, úgy látszik, kritikát kapott, és a fent hivatkozott cikkben igazolja magát. Ha Ferenc rossz pápa, akármilyen rossz, intézkedései és kinevezései érvényesek. Ebből az következik, hogy aposztata bíborosok kinevezésével örökre tönkreteheti az Egyházat. De ha nem pápa, akkor kinevezései érvénytelenek. Az Egyházat csak úgy tudjuk megmenteni, ha kimondjuk, hogy Ferenc nem pápa! A Szentlélek ezért inspirálta Benedeket, hogy ha érvénytelen is a lemondása, az Egyházat csak úgy mentheti meg a Hamis Prófétától, ha lemond és ha eljön az idő, visszavegye az Egyház vezetését, megtisztítsa a Ferenc által elkövetett hibák következményeitől- hacsak nem valóban az utolsó időket éljük, és Benedek lesz az utolsó pápa az Antikrisztus és Krisztus második eljövetele előtt, ahogy Szent Pál megjövendölte a 2 Tessz levelében. Bővebben »

Egy tanácstalan csacsi monológja

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017.október 14-én.

Ide figyeljenek emberek! Már nem azért a két fillérért, de – ne mondják máskor azt a saját hibáikra, hogy „szamárság”. Soha annyi butaságot nem hallottam, mint manapság, éppen azon a helyen, ahol csak okos dolgoknak szabadna elhangozni. Gondoljanak csak bele: az őseimről azt írja a Biblia, hogy különféle kritikus helyzetekben okosabban vallottak színt, mint az emberek. Olvassák csak el Bileám próféta történetét, vagy a betlehemi népszámlálásra utazó, az Egyiptomba menekülő kicsiny, de legáldottab család esetét. De leginkább olvassák el a virágvasárnapi eseményeket. Szegény ősöm, ha sejtette volna, hogy a halál felé viszi a Mester, akkor „rendes szamárként” megmakacsolta volna magát. Na és akkor itt vagyok én. Néhány éve egy dunántúli, dolgos pásztorember „megbecsült munkatársa” voltam. Aztán Kolompár Gazsi ellopott és mivel a mostani főnököm egyik kedvenceként jelentős segélyeket kap, így a lopott jószág jelenleg a püspöki udvar lakója. Vannak itt még birkák is, a főnök saját kezűleg eteti ezeket a buta dögöket – na persze hiszen a Gazsiék módjára, mindent megrongálnak, összepiszkítanak és felélnek, de hasznuk nincs. Az ilyenekért – meg legújabban a migránsokért – tűzbe menne a főnök. (Karácsonyra idehozott vendégeskedni pár „menekültet” – vajon a műkincsleltár stimmel-e azóta?) Nem győzi a haknizást egyik bolsevik tv-től a másik liberális kanálisig – mert ugye a tolvajok, gyilkosok és megszálló erőszakoskodók meg mindenféle olyan népség akik gyalázatot hoznak az emberi nemre, azok kedvesek a főnök előtt – bár úgy hallom, hogy az ő legfőbb főnöke a távoli talján-országban éppen így bosszantja a világ normálisabb részét. Azt is mondják a főnökömről, hogy annak a másiknak a „magyar hangja”. Bővebben »

A sötétségbe boruló Fatima audiovizuális fény-show a fatimai Székesegyház falán

Feltéve: 2017.október 10-én.

... 2017. október 13-án lesz a fatimai Napcsoda 100. évfordulója, amelynek annak idején mintegy 70 000 ember volt a szemtanúja, hívők és hitetlenek egyaránt. A Szűzanya előre jelezte ennek a csodának az időpontját, azért, hogy a három pásztorgyereken keresztül Fatimában adott üzeneteinek hitelességét, fontosságát és sürgősségét alátámassza. Az üzenetek 1917. május 13-án kezdődtek el. Ennek az eseménynek az emlékére és az idei 100 éves évforduló megünneplésére ismét megtalálták a módját annak, hogyan lehet megpróbálni gyalázni a Szűzanyát és profanizálni a szentet : a gyönyörű, tradicionális fatimai Rózsafüzér Nagyasszonya Bazilika homlokzatát kivetítő képernyővé változtatva audiovizuális fény-show-t vetítenek, hogy "ezzel tisztelegjenek" Isten Anyja és a fatimai jelenések előtt. Ez a gyalázatos előadás, amelynek Fátima — Tempo de Luz (“Fatima — A fénynek az ideje”) lesz a neve, viccesen, az éjszakai sötétségben fog megtörténni, amely viszont jól illeszkedik a Szűzanya által megjövendölt (ld. Franco Adessa: A fatimai harmadik titok, Fr. Augustin Fuentes: A Lúcia nővérrel készült utolsó interjú - 1957 , A két Lúcia nővér - tények és fotók ) az Egyházban bekövetkező sötétségre. A fény-show-t háromszor megismétlik, október 12-én, 13-án és 14-én, a késő esti órákban. Bővebben »

Összefoglaló

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2017.október 4-én.

... Őexc. Schneider: Biztos, hogy nem a pápa a tradíció mértéke, hanem pont fordítva van. Mindig szem előtt kell tartanunk az Első Vatikáni Zsinat következő tanítását: Péter utódainak hivatala nem abban áll, hogy új tantételeket találjanak ki, hanem hogy őrizzék és hűségesen kifejtsék a hit letéteményét, amely az apostoloktól ránk maradt (cf. Constitutio dogmatica Pastor aeternus, cap. 4). Egyik legfontosabb feladata a pápának az, hogy azon igyekezzen, hogy "az egész nyáj a tévedések mérgétől távol maradjon". (Első Vatikáni Zsinat, , ibd.). A következő kifejezés, amelyet az Egyházban az első évszázadoktól kezdve használtak, az egyik legfrappánsabb megfogalmazása a pápai hivatalnak, és valamiképpen minden pápa második természete kell, hogy legyen: " Hűségesen ragaszkodni a keresztény hit kezdeteitől kapott tradícióhoz" (Első Vatikáni Zsinat, ibd.). Schneider püspök alábbi felsorolása, sajnos, nem teljes, ő sem veszi figyelembe Pál megjegyzését a 2Tessz. ban. Ezt mondja "Az Egyház jelenlegi válsága abban az egyre jobban terjedő jelenségben áll, hogy olyanok, akik nem teljesen hiszik és vallják a katolikus hit sérthetetlenségét, stratégiai pozíciókat foglalnak el az Egyház életében, úgy, mint teológiai professzorok, szemináriumi tanárok, egyházi elöljárók, egyházmegyés papok, sőt, püspökök és bíborosok. És ezek az emberek a maguk hibás hitével a pápa alá rendelteknek vallják magukat." A bíborosoknál megáll, nem meri Ferencet hozzáadni a listához. Bővebben »

Csak a Jó Isten tudja, hogy Ferenc pápa-e vagy ellenpápa

René Henry Gracida püspök ~ Feltéve: 2017.október 3-án.

... Kétséges, hogy a megválasztása érvényes-e és törvényes-e, jó okunk van azt feltételezni, hogy vagy törvénytelen és érvényes, vagy törvényes de érvénytelen. A zűrzavar oka az Universi Dominici Gregis apostoli konstitúció (II. János Pál), amely a pápaválasztó konklávét szabályozza, és automatikus kiközösítéssel sújtja azokat a bíborosokat, akik a leendő pápa megválasztására szőtt összeesküvésben vesznek részt. Nem fér hozzá kétség, hogy Ferenc részt vett a megválasztására szőtt összeesküvésen. Ezért indokolt felvetni a kérdést, hogy lehetséges-e egy kiközösített bíborost törvényesen is és érvényesen is megválasztani pápává. Ez a kérdés nem választható el XVI. Benedek pápa lemondása érvényességének a bizonytalanságától, amely szintén alátámasztja azt a kételkedést, hogy Ferenc-e a pápa. Vannak bizonyítékok arra, hogy Benedeket kényszerítették a lemondásra. Ha ez igaz, akkor a lemondása érvénytelen. Az egyetlen személy, aki a lemondás érvényességéről vagy érvénytelenségéről dönthet, az Apostoli Szignatúra vezetője, aki akkor Raymond Burke bíboros volt. Ferenc első dolga az volt, hogy eltávolítsa Burke bíborost az Apostoli Szignatúra éléről, és kinevezte Pinto bíborost, Ferenc támogatóját. Ha Benedeket kényszerítették a lemondásra, akkor érvénytelen, és még mindig ő az Egyház pápája, de a pápai trónt elfoglalta egy ellenpápa. Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017.október 2-án.

2009.novemberében, alig pár nappal a Brescia-ban tett látogatása után, XVI. Benedek bejelentette II. János Pál "szentté avatási perének" a folytatását. 2010. február elején Villa atya elhatározta, hogy összefésüli egyetlen pdf fájl-ba a II. János Pálról szóló, a "Chiesa VIva"-ban az elmúlt években eddig megjelent húsz cikket és elküldi több ezer embernek e-mail útján: a Szentszéknek, a bíborosoknak, a püspöki konferenciáknak, az egyházi intézményeknek, a Szentszékbe akkreditált diplomáciai testületeknek, a katolikus egyetemeknek és továbbképző központoknak, püspököknek, egyházmegyéknek, követségeknek, konzulátusoknak, szenátoroknak, követeknek, egyházi tanácsoknak, a médiának, könyvtáraknak, könyvkereskedőknek, laikusoknak stb. Ezután az olasz sajtó elkezdett arról írni, hogy bizonyos nehézségek merültek fel II. János Pál "boldoggá avatási perében", majd több hónapra csönd lett körülötte. De Villa atya már készítette a "Chiesa Viva" II. János Pálról szóló különkiadását. Ez egy komplett kiadvány lett, a nagyközönség számára elérhetően, bemutatva ennek az "utazó" pápának a sötét oldalait, aki pápaságának nagy részét az összes vallást egyetlen Világegyházba tömörítő délibáb kergetésére használta fel. De a Világegyház az a legfelsőbb cél, amelyet a szabadkőművesség vezetői világszerte meg akarnak valósítani világuralmi álmaik számára. De ahhoz, hogy ezt elérjék, el kell távolítaniuk Jézus Krisztust, mint az emberiség Megváltóját, el kell taposniuk az igazságot, át kell értelmezniük Péter elsőségét, le kell rombolniuk a katolikus erkölcsöt, és egy új katolikus hatóságot kell felállítani, amely az Antikrisztus szolgálatában áll és átadja magát neki. De Jézus Krisztus keresztáldozatával, amelyet végül is Lucifer okozott az Istengyilkossággal, Lucifer elveszítette korábban meglévő abszolút hatalmát az emberiség felett. Bővebben »

Ha a hírek igazak …

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017.október 2-án.

... Ha a hírek igazak, miszerint Raymond Leo Burke bíborost visszahelyezték az Apostoli Szignatúrába és egy júliusi kerekasztal-beszélgetés keretében a Szent X. Pius Papi Testvérülettől való távolmaradásra biztatott (hangsúlyozva, hogy XVI. Benedek kiközösítést feloldó rendelete nem szabályos), akkor felülvizsgálom minden eddigi – reményteli – elképzelésemet. Ha a hírek igazak, miszerint még Williamson püspök is a Rómához való közeledés mellett tette le a voksot és ennek kapcsán az addig vele szimpatizáló Szent X. Pius Papi Testvérület-beli teljes francia district sedevacantistává lett –akkor bizony elgondolkodom azon, hogy a sátán mégis győzhetett? Marcel Lefébvre érsek nem egyszerűen a trento-i szentmise rítusa miatt emelte fel a szavát, hanem kifejezetten három olyan zsinati dokumentum eretneksége miatt, amelyeknek csak egyik „végterméke” a protestáns-utánzó Novus Ordo Missae. Akik csak a fenséges liturgia miatt járnak a Szent Péter Papi Közösség, vagy a hozzá közel álló szerzetes-személyek miséjére, vagy a Krisztus Király Intézet, vagy a Jó Pásztor Intézet, vagy a ki tudja milyen elnevezésű Róma-hű latinistákhoz, azok még a 19. századi romantikus zene szerelmeseihez sem hasonlíthatók – csak és keményen bírálva: szentimentálisak – de nem hívők. Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017.október 1-jén.

...Jézus Krisztus a "Mester", de számukra a "Mester" szabadkőműves úgy válik 15. fokozatú szabadkőművessé az Ősi és elfogadott skót rítus szerint, hogy "felemelkedik" abból az emberi "állapotból, amelyben világosan megnyilatkozott annak a végső valósága, hogy ő egy ember". Így a szabadkőműves az előző állapotából "felemelkedik", és "mester", vagy "Isten-ember" lesz, kiszabadulva minden isteni hatalom alól, hiszen ő Istenné vált! Így nem az Isten az, aki emberré lett, aki meghalt a kereszten és feltámadt, mert Ő Isten, hanem az ember az, aki Jézus Krisztusban Istennek mutatja magát, aki az ő számukra nem több, mint a "Mester" szabadkőműves szimbóluma! Így a "Feltámadt Krisztus" fogalmával ők nem Krisztus istenségét ünneplik, hanem a szabadkőműves ön-megistenítést, nevezetesen az "ember kultuszát", ami szükséges lépés a "Lucifer kultuszhoz"! De ezt az "új teológia" szerinti "krisztológiát" vallják sokan főpapjaink közül is. (...)A Rózsekereszteseknek ez a fokozata valójában az Istengyilkosság megismétlése, amelyet először a Kálvárián követtek el, míg a mise Krisztus valódi és vértelen áldozatának a megismétlése. Az "új templom" minden részlete tele van szabadkőműves és sátáni szimbólummal: a külső szökőkút, a három spirál szerkezete, a bronzkapu, a liturgikus terem mennyezete, a keresztelőkápolna, a padok, a "Feltámadt Krisztus" szobra, az ablakok, az oltár, a tabernákulum, a templomos kereszt, a Reménység Szüze, a kripta, a lángoló kereszt, a templomot körülvevő zöld terület ... mind-mind a Pán Istent magasztalja, Lucifer kabbalisztikus istenét, a szabadkőművesek "Ember-Istenét", de az egész mű központja mindezek felett az oltár és a Rózsakeresztes Lovag alakja. Ez ennek az "új templomnak" a legnagyobb titka, ez a "központi eszméje". ( A Rózsakeresztesekről nagyon jó elemző cikk olvasható a Péter Sziklája honlapon.) A Rózsakeresztes Lovag az, aki "igazságot szolgáltat" és megváltja az emberiséget a szabadkőművesek által gyűlölt, emberré vált Isten ellenében, aki letaszította Lucifert a neki az emberek felett majdnem abszolút hatalmat biztosító trónról; A Rózsakeresztesek Lovagja az, aki az oltárnál nem Krisztus vértelen áldozatát, hanem az Istengyilkosságot akarja megismételni. Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. szeptember 30-án.

... A Ruini bíboros 1992. május 13-i Rendeletében megfogalmazott meghívás: "Hívunk minden hívőt, hogy közöljenek velünk közvetlenül vagy küldjenek el Róma vikáriusának egyházmegyei bíróságához minden olyan 'információt', amelyek, bizonyos mértékben, vitatják Isten szolgájának (Montininek) a szentségét" még mindig érvényben van? És mi van azzal az emberrel, aki komolyan "engedelmeskedett" ennek a "meghívásnak" , még csak nem is úgy, mint egy egyszerű hívő, hanem mint komoly és elismert teológus, aki Pió atyától azt a megbízatást kapta, hogy szentelje életét Krisztus Egyházának védelmére az Egyházon belüli szabadkőművességgel szemben, és aki 1963 óta a Szent Szerzetes által is informálva lett arról, hogy VI. Pál szabadkőműves volt, és aki XII. Piusz pápától megbízatást kapott, hogy elvégezze ezt a különleges feladatot? Milyen sorsot szántak neki? Bővebben »

Nocsak-nocsak! – Néha még szabad katolikusnak lenni?

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017. szeptember 30-án.

... A Ferenc pápától fent idézett szövegrészletek sejteni engedik, hogy bár Ferenc is a fentebb nevezett „hívő zsinatisták közül való”, időről-időre néhány mondata elárulja, hogy járt még rendes hittanórára is gyerekkorában. Nem sokkal pontifikátusa kezdete után szigorúan a misszionálás ellen nyilatkozott, mondván: be kell fejezni a térítést! Azt hiszem Agatha Christie krimi-író fantáziája is kevés lenne megfejteni Ferenc hinta-taktikájának gyökerét. Egyszer ultramodernista, máskor már-már katolikus. Tudom, ez a kérdésfelvetés bizonyos magyarázatot lel abban a tényben, hogy jezsuita – akikről a régi vicc szerint még a Jó Isten sem tudja, hogy mi jár a fejükben. Sőt a Jézus Társasága, ma kifejezetten Anti Jézus Társasága – avagy ahogyan szintén régi papi vicc mondja: vagy az első, vagy az utolsó társaságbéliek (t.i.: elsők voltak az istálló barmai, az utolsók pedig a latrok.) Ezen gondolatsor végére illenek az Úr Jézus ismert mondásai: „Mózes tanítószékében farizeusok ülnek… tegyétek amit mondanak, de a tetteiket ne kövessétek!” Az Úr Jézus tanításából nem lehet kihagyni – még a modernisták sem merik ezt tenni – a sokszor felhangzó figyelmeztetést: „tartsatok bűnbánatot!” – illetve: „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” Bővebben »

Gerhard Müller bíboros úr „várható sorsa”

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017. szeptember 30-án.

... Müller – akit első körben már kidobtak a Hittani Kongregációból – visszatérhetne-e Németországba, mint püspök és egyházmegyét irányíthatna-e? Halvaszületett kérdés: németnek már régen nem nevezhető ország püspökei (és ugyancsak közömbösségben fuldokló hívei) vinnék azonnal máglyára, mert hiszen ilyesmi már előfordult a „dicsőséges protestantizmus fellegvárában”. Sok-sok évvel ezelőtt Meisner bíboros kölni kinevezése idején a püspöki kar állt ellen és a hívek között is tüntetéseket szervezett, sőt petíciókat küldtek II. János Pálnak. A fiatal Tebald püspököt egy életre ellehetetlenítették az aljas rágalmakkal. Müller, még sekrestyési állást sem vállalhatna a szülőhazájában. Egyet tehet(ne): nyíltan eretnekké nyilvánítja Ferencet. Ám kérdezem én, a szintén kényszeredetten lavírozgató Burke bíboros, Schneider püspök és a többiek, akik a hierarchia tagjaiként lépten-nyomon nyilatkozgatnak, miért nem teszik – miért nem írták most alá a filiáris korrekciót? Burke bíboros atya és Schneider püspök atya személyét soha nem tudom felfedezni a Szent X. Pius Papi Testvérület környékén – mindig a Rómához visszakullogott „futottak még kategóriás kisebb-nagyobb csoportosulások” körül füstölgetnek, vonulgatnak. Kicsiben nem ugyanez megy nálunk egy tanári katedráért, egy üzletvezetői állásért? Nem ugyanez megy a hierarchia és az alsópapság, vagy a szerzetesek között? A félelem korszaka mindenkit megbénít, főleg egy bizonyos életkor után. De ne mondja senki, hogy mindig másokról beszélek: én 10 évvel fiatalabb vagyok Müller bíborosnál és bár tízezreléknyi szavam sincs, félve tekintek a monitoromon „önmagától mozgó” egérmutatóra – már megint rákapcsolódott a püspökség borzasztóan buta és ugyanakkor öntelt amorózója, a smasszerból lett informatikus a gépemre – kapok-e ezek után még nyugdíjat? De még a tradicionalista vonal is fél, hogyha engem nyíltan alkalmaz, akkor mit tesz velük a magyarországi (de nem magyar) hierarchia? Abban bizonyos vagyok, hogy bármelyik pillanatban Müller, vagy Burke bíboros úr megfújja a riadót, kondenzcsíkot húzva rohanok utánuk – de addig… kényszeredetten és félve maradok az ami itt vagyok: Pater Anonymus Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. szeptember 30-án.

...2008. decemberében kapta Villa atya az első kitüntetést, amely az “International Inars Ciociaria Journalist Award,” ("Nemzetközi Inars Ciociaria Újságírói Díj) volt, amelyet a Minisztertanács Elnöke, a Kulturális Örökség Minisztériuma, az Újságírók Nemzeti Szövetsége, a Lazio Régió Tanácsa, Frosinone Tartomány, az URSE (Európa Történelmi Régióinak Szövetsége) szponzorált, és amelyet az: "... újságíróként kifejtett rendkívül kiterjedt tevékenységéért, a teológia, az aszkétikai és a prózairodalom körébe tartozó könyvek, röpiratok írásáért, ... és Európa keresztény gyökereinek a védelmében kifejtett elkötelezett tevékenységéért és a mi civilizációnktól eltérő idegen erők ellenében az igazság védelméért" kapott. 2009. októberében kapta a második kitüntetést, amely a “Cultural Prize of Val Vibrata di Teramo” (Val Vibrata di Teramo Kulturális Díj) volt, amelyet mint "újságíró, kiemelkedő író, megvesztegethetetlen szerkesztő, a 'Chiesa Viva' vezető újságírója és szerkesztője" kapott, valamint azért, mert kiváló teológusként "egész életében elkötelezetten védte a katolikus Egyházat és terjesztette a történelmi igazságot és mert ez evangélium szerint élt!" Mindez milyen ellentétben áll azokkal a "kitüntetésekkel", amelyeket Villa atya az utóbbi ötven évben az egyházi hierarchiától kapott! Bővebben »

“Ha bárki bármely megjegyzést tesz az Amoris Laetitia-val kapcsolatban, elbocsájtják"

Müller bíboros ~ Feltéve: 2017. szeptember 29-án.

...A karrieristákat és az opportunistákat nem lenne szabad előléptetni, azokat pedig, akik felkészült munkatársak, nem lenne szabad kizárni minden ok nélkül vagy elbocsájtani a Kúriából. Ez nem jó. Hallottam itt házon belül, hogy a Kúriában dolgozó emberek nagy félelemben élnek: Ha a legkisebb sértő vagy kritikai szót is kiejtik a szájukon, a besúgók azonnal jelentik a Szentatyának, és a hamisan bevádolt embernek nincs semmi esélye arra, hogy megvédje magát. Ezek az emberek, akik rosszat és hazugágokat mondanak embertársaikról, megsértik és megzavarják az igaz hitet, a másik ember jó hírét, akit pedig fivérüknek neveznek. Az evangélium és Jézus szavai nagyon kemények azok ellen, akik besúgják embertársaikat, és akik megteremtik a gyanú rossz légkörét . Hallottam, hogy senki sem beszél; mindenki fél, mert besúghatják. Ez nem felnőtt emberekhez méltó magatartás, hanem olyan, mint egy bentlakásos iskolai kollégium. (...) Ugyanez folyik egyes teológiai fakultásokon is - ha valaki bármi megjegyzést vagy kérdést tesz fel az Amoris Laetitia-val kapcsolatban, azonnal kirúgják.
(...)Müller bíborosnak legalább volt annyi bátorsága, hogy sok igazságot elmondjon ebben az interjúban, és valószínűleg ezért meg fog szenvedni. De azért udvariasan meg lehetne kérdezni tőle, miért nem szólítja fel azt az embert, hogy álljon ki, aki végül is ténylegesen felelős ezért a helyzetért, a katolikus Egyházban folyó állapotokért és ügyekért: magát Ferenc pápát. Nem kötelességünk lenne mindnyájunknak, hogy hűségesen szembeszegüljünk vele, amiért a félelem és a gyanakvás légkörét megteremtette, és az ortodox igaz tanítás elnyomásáért? Végül is nem magának Krisztusnak az igazsága az, amelyről tiszteletteljesen beszélünk? Bővebben »

Schneider püspök Seifert professzorról, Caffarra bíborosról és az ellenállás kötelezettségéről

Feltéve: 2017. szeptember 29-án.

... Amikor a papok vagy a laikusok hűségesek maradnak az Egyház állandó, megváltoztathatatlan tanításához és ennek a gyakorlatához, egységben vannak az elmúlt 2000 év összes pápájával, ortodox püspökével és szentjeivel, különleges egységben Keresztelő Szent Jánossal, Morus Szent Tamással, Szent John Fischer-rel és az összes elhagyott házastárssal, akik hűségesek maradtak a házasságkötéskor tett esküjükhöz, elfogadva a mértékletes életet, hogy ne sértsék meg Istent. A 2000 év óta állandóan, ugyanabban az értelemben és jelentéssel (eodem sensu eademque sententia) hangoztatott és az ennek megfelelő gyakorlat nagyobb erejű, mint a házasságtörőket a Szentáldozáshoz engedő disszonáns hang és gyakorlat, még ha maga a pápa vagy a megyéspüspök támogatja is ezt a gyakorlatot. Ebben az esetben az Egyház állandó tanítását kell követnünk, mert itt az igaz hagyomány működik, az "elhunytak demokráciája" , ami azt jelenti, hogy a bennünket megelőzők többségének a hangja. Szent Ágoston a hagyományt tagadó, téves donatista újrakeresztelést és az újraszentelést illetően azt felelte, megerősítve, hogy az Egyház megváltoztathatatlan tanítása az apostolok kora óta megfelel az egész világ biztos ítéletének: "Az egész világ ítélete a helyes." “Securus judicat orbis terrarum” (Contra Parmenianum III, 24). Ez azt jelenti, hogy az egész katolikus tradíció ítél biztosan és helyesen az olyan kérészéletű és összefabrikált gyakorlattal szemben, amely egy lényeges pontban ellene mond minden idők Tanítóhivatalának. Azok a papok, akiket most az előljárójuk arra kényszerít, hogy szolgáltassák ki az Oltáriszentséget a bűnüket meg nem bánó házasságtörőknek, vagy egyéb notórius vagy nyilvános bűnösnek, ezzel a szent meggyőződéssel feleljenek : "A mi viselkedésünk megfelel annak a viselkedésnek, amelyet az egész Katolikus Egyház tanúsított kétezer éven át." ; "Az egész világ ítélete a helyes ítélet", “Securus judicat orbis terrarum”! Boldog John Henry Newman mondta az Apologia pro sua vita-ban: "A megfontolt ítélet, amelyen az egész katolikus Egyház nyugszik és pihen, tévedhetetlen előírás és végső szó minden időleges újdonsággal szemben." Ezért a jelen történelmi kontextusban a papok és hívek mondhatják egyházi elöljáróiknak és püspökeiknek, mint ahogyan szeretettel és tiszteletteljesen a pápának is, azt, amit Szent Pál mondott: " Az igazság ellen nem tehetünk semmit, csak az igazságért. Örülünk, hogy gyöngék vagyunk, csak ti legyetek erősek. Imádkozunk is tökéletesedésetekért. (2 Cor. 13: 8). Bővebben »

„Képzelt válaszlevél” dr. Pétery József püspök Atyától

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017. szeptember 28-án.

Megköszönve leveledet és az évfordulóimról való imádságos megemlékezésedet – egyúttal én is köszöntelek kerek papi jubileumod alkalmából. (...)Miként szentéletű, vértanú Kardinálisunk rádiószózata is ezt visszhangozza: nem tartotta ő sem, én sem sérelemnek a gyalázkodók és kínzók gonoszságát. Üdvözítő Urunk Jézus Krisztus lelkülete – különösen azoknak, akik szent papságában részesülhettek – mindenkor ki kell, hogy mondassa velünk: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” A ti korotok másképpen hálátlan, mint a miénk volt, a minket megelőzőké. Az egyetlen és tiszta állandóság – s egyben igazság – Jézus Krisztus, Akivel, bár osztozunk keresztút- járásában, de egyedül képes Életet adni. Mit számít a pillanatnyi bántás. A sebek begyógyulnak, mert van rá gyógyír: a Legszentebb Oltáriszentség – nekünk régieknek, neked és nektek a napi szentmisétek és breviárium-imádságtok. (...)Adok neked Kedves Fiam egy feladatot: ha legközelebb betérsz pappá szentelésed katedrálisába, nézz fel arra a képre, amelyet a háború viharában készíttetem. Szent József oltalma védte székesegyházunkat a kupolát tartó nagy pillérbe fúródott gyilkos bomba robbanásától. Nem kell neked különösképpen ajánlanom Szent József személyét, hiszen a bérmálásban Őt kaptad védelmül. Sok-sok hűtlenség, támadás, bűn fel nem robbant bombáját hatástalanítja Az, Aki oltalmába vette a Szent Szüzet és az Isteni Gyermeket. Szentegyházunk is Őt kérte oltalmul. Telepedj le tehát szerény kis názáreti gyalupadja mellé, hallgassd Őt, tanuld meg védelmezni a lelkedet, s a lelkedben lakó közösséget az Ő gondjaira bízott Megváltóval. Meglátod, nem fog sérteni a gyalázó szó, a korbács, vagy a véres kereszt. Az Úr szava éltessen: „légy hű mindhalálig és neked adom az Élet koronáját!” Bővebben »

Quo vadis Domine?

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017. szeptember 28-án.

A Szenthagyomány tudtunkra adja az ősegyház meghatározó eseményét: Péter menekül, de Jézus újra halni készen az aréna oroszlánjai, a Nero-i mulatságokat megvilágító fáklyaként égő vértanúk sora, az új Golgota felé veszi lépteit. A történelem ismétli önmagát? Soha nem fogadtam el igazán ezt az állítást, inkább úgy fogalmaztam meg magamnak, én szajkózom újra a történelem „jól bevált, vagy gyalázatos” adatait. Kétezer év alatt – és ma mindennap – szembetalálkozom menekülésemben az értem újra halni kész Krisztussal. Ám nekem van-e annyi erőm, hogy megkérdezzem (sejtve az igazságot): hová mész Uram? Inkább nem teszem fel a kérdést, ráhagyom: a Te dolgod Uram. Kétezer év alatt – és ma mindennap – Pétertől kezdve mindenki menekül és nem hajlandó a szembejövővel szóba állni. Ne kelljen hallani, hogy helyettem és értem… Ott, akkor a kis galileai halász, még mert kérdezni… Lehet, hogy nem is hallotta tisztán Jézus szavát, hanem megint a kakasszót, mint évekkel korábban azon a Nagycsütörtök éjjelen. Ama éjjeli kakasszó miatt – ahogy a Szenthagyomány mondja – barázdákat vágott arcán a sok bánatkönny. E találkozás eredménye pedig: nem tartja magát még arra sem érdemesnek, hogy úgy feszítsék keresztre, mint a Mestert, hanem kéri, fejjel lefelé függhessen a szégyenfán. (...) Quo vadis Domine? Had’ kövesselek… nem akarok idegen és halálos utakra térni… nem akarom a hitet elveszíteni… nem akarok teológiákat, filozófiákat ismerni – csak Téged. Vezess vissza az Utolsó vacsora termébe, mosd meg a fejemet és a lábamat, add Megtört Testedet és Kiontott Véredet, hogy vágjon barázdát arcomon a bánatkönny, hogy a fejreállt világ ellenében világító-égő fáklya legyek. Vezess vissza üres sírodhoz, hogy „lássak és higgyek”. Vezess vissza Önmagadhoz – mindnyájunkat, akik Misztikus Tested tagjai vagyunk. Bővebben »

A hithű katolikusok sem hisznek már a pápa tévedhetetlenségében?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2017. szeptember 22-én.

... A Remnant azon néhány katolikus hetilap egyike, amely még tartja a hitet, de már az is kezd omladozni? A minap Michael Matt, a lap kiadója, egy amerikai filmet kritizált, amit Ferenc és a Vatikán dicsértek ( http://remnantnewspaper.com). A film témája, hogy katolikus misszionáriusok Japánban terjesztették a katolikus vallást, és amikor kitör a vallásüldözés, míg a megtérített hívek hűek maradnak a vértanúságig, addig a hittérítők beadják a derekukat, és a film ezt mit egy jó példát mutatja be. (...) Egyre többen, egyébként mind hithű katolikusok, teológusok, püspökök és bíborosok, kritizálják Ferencet, és nem veszik észre, hogy a pápát hit dolgában kritizálni annyit jelent, hogy nem hisznek a pápa tévedhetetlenségében. Nem veszik észre, hogy ha hisznek a pápa tévedhetetlenségében, az egyedüli logikus megoldás kijelenteni, hogy Ferenc nem lehet igazi pápa. Harmadik megoldás nincs! Ferenc vagy tévedhetetlen és elfogadjuk, amit mond, vagy nem pápa, és még mindig Benedek a pápa, akinek lemondását kényszerítették! Kényszerített lemondás pedig érvénytelen! Bővebben »

Egy pap nyilvánosságra hozta Caffarra bíboros utolsó, drámai szavait

Antonio Socci ~ Feltéve: 2017. szeptember 11-én.

Az utóbbi években sok katolikus úgy tekintett Caffarra bíborosra, mint a jelen sötétségben a kevés világító fényforrás egyikére. Egy pap bizalmasan elmondta nekem, hogy az utóbbi napokban elment a bíboroshoz panaszkodni amiatt a katasztrófa miatt, ami az Egyházat jelenleg sújtja, néhány incidenst konkrétan megemlítve. A bíboros könnyekben tört ki és ezt mondta: "Isten nem fogja elhagyni az Ő Egyházát. Kezdetben volt tizenkét apostol, így az Úr megint kevesekkel fogja kezdeni. Képzeljük el Szent Atanáziusz szenvedéseit, aki Krisztus, az Egyház és az emberek iránti szeretetétől vezérelve egyedül maradt az igazság védelmezésében. Kell, hogy legyen hitünk, reményünk és lelkierőnk." A pap bizalmasan elmondta, hogy "a bíboros nagyon szomorú volt, de sok erőt és Egyház iránti szeretet sugárzott felém." Bővebben »

A családi szentélyt ne szentségtelenítse meg a televízió

XII. Piusz pápa ~ Feltéve: 2017. szeptember 6-án.

A televíziónak arra a szuggesztív hatására, amelyet a családi szentélyben kifejt, nagy figyelmet kell fordítani, a családtagok, főleg a gyermekek lelki, intellektuális és erkölcsi formálódására kifejtett hatását nem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel főleg őket bűvöli el az új technológia. "Egy kevés kovász az egész tésztát megerjeszti." (Gal, 5,9). Ha az ifjúság fizikai életében egy fertőző csíra megakadályozhatja a normális fejlődést, annál inkább tudja egy, a nevelésben kifejtett folyamatos negatív elem veszélyeztetni lelki egyensúlyát és erkölcsi fejlődését! Jól ismert, hogy gyakran egy gyermek ellenáll egy fertőző betegségnek, ha az kívülről jön, de nem tudja elkerülni, ha a fertőzés forrása az otthonában található. A család szentsége nem lehet kompromisszumok tárgya, és az Egyháznak teljes erejéből harcolnia kell - és ez nem csak joga, hanem kötelessége is, - hogy ezt a szentélyt megőrizze a tévé rossz használatának a romboló hatásától. Amellett a nagy előnye mellett, hogy szórakozási lehetőséget nyújt az otthon falai között - fiataloknak és időseknek egyaránt- a televízió megerősítheti a családban a szeretet és a hűség kötelékeit, de mindig azzal a feltétellel, hogy a képernyő nem mutat semmi olyant, ami veszélyezteti ezt a hűséget, tisztaságot és szeretetet ... Bővebben »

Semmin sem lehet csodálkozni...

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017. augusztus 30-án.

Azt rebesgetik, hogy a jelenlegi magyarországi apostoli nuncius rövidesen nyugdíjba vonul (a korhatár mellett a kegyvesztettsége is szerepet kapott – naná, hiszen még Benedek pápa tette ide). Ha Róma – az elmúlt években megismert ferenci gyakorlat szerint – nem csak segédpüspököt, de nunciust sem ad Magyarországnak (ilyen előfordul), akkor a nunciatúrát az első tanácsos vezeti. Ez pedig nem más, mint egy bangladesh-i „menekült” pap. Abban az országban nincs háború, mitől lett üldözött? Na mármost, az amerikai konzervatív és egyben normális vonalat képviselő katolikus médiumok Magyarországról és Orbán Viktor kormányáról elismerően nyilatkoznak a muszlim áradat megállítása kapcsán, akkor tehát ez bosszú – de hogyan keveredhet ilyenbe a vatikáni diplomácia? (...) Az egyik kanálison megy – vagy ment – Jud Law főszereplésével egy idióta sorozat. Nem láttam belőle egyetlen részt sem, mert nincs televízióm. Ám a YouTube-on egy kis részletet felfedeztem és bár angolul csak bólogatni tudok, annyi átjött a jelenet értelméből, hogy a „fiatal pápának” megjelennek az elődei és – a sejtéseim szerint – kioktatják, figyelmeztetik. Kedves jó régi Szentatyák ott a vatikáni kriptában, nem tartják ezt „véletlenül” jó ötletnek, még ha egy sületlen hollywood-i fajankó találta is ki? Eleget szenvedtek Önök a saját korukban azért, hogy tisztán megőrizzék a krisztusi örökséget. Talán érdemes lenne kipróbálni kései utódjuk esetében – nemde? Bővebben »

Teológiai csűrés-csavarás

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2017. augusztus 30-án.

Teológusaink és a hierarchia egyre csűrik-csavarják Ferenc baklövéseivel kapcsolatos véleményüket. A legutóbbi ilyen vélemény, ami rosszabb, mint Ferenc tévedései, a ködös Angliából jön. ( http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/08/18/leading-theologian-change-canon-law-to-correct-papal-errors/) Fr. Nichols, egy híres és közismert angol teológus egy új javaslattal jött elő egy ökumenikus hallgatóságnak tartott előadásában Ferenc kijelentéseivel kapcsolatban. Azt javasolta, hogy a kánonjogot ki kell bővíteni arra az eshetőségre számítva, hogyha a pápa téves tanokat hirdet. Azonban a javaslat a kánonjog megváltoztatására csak súlyosbítja a problémát. Eddig nem volt szükség ilyen szabályra, mert senki nem kérdőjelezte meg a pápa tévedhetetlenségét, mivel hittük, hogy a Szentlélek védi pápát a tévedésektől. Nichols javaslata ezt a hitet veszélyezteti. Ha a pápa tévedéseire kell számítani, nem hihetünk a Szentlélek védelmében, ami egy alapvető dogmája a katolikus vallásnak. Ha már elismerjük, hogy Ferenc tévedett, nem lenne egyszerűbb, a Szentlélek szerepével összhangban kijelenteni, hogy Benedeket kényszerítették a lemondásra, ezért a lemondás érvénytelen, és még mindig ő az érvényes pápa? Bővebben »

Taigi Boldog Anna-Mária

Feltéve: 2017. augusztus 17-én.

Anna-Mária biztonsággal meg tudta mondani egy halott sorsát. Tekintete elért a föld végső határáig és észrevett olyan embereket, akiket földi szemeivel sohasem látott, és olvasott a lelkük legmélyében. Elég volt egyetlen pillantás; ha valamire gondolatait összpontosította, az feltárulkozott előtte és az értelme számára. Úgy látta az egész világot, mint ahogyan mi látjuk egy épület homlokzatát. Ugyanígy volt népekkel és az egyes emberekkel is; látta bajaik okát és a gyógymódot, amivel kilábalhatnának belőle." (...) "Az Egyház összes, ismert vagy ismeretlen ellensége, el fog pusztulni az egész földön ezalatt az egyetemes sötétség alatt, kivéve keveseket, akiket Isten gyorsan meg fog téríteni. A levegő démonokkal lesz megfertőzve, akik mindenféle förtelmes alakban fognak megjelenni. A háromnapos sötétség után Szent Péter és Szent Pál alászáll az égből, az egész világon prédikálni fog és kijelöli az új pápát. Nagy fény fog testükből kiáradni és azon a bíboroson fog megállapodni, aki a pápa lesz. Ezután a kereszténység el fog terjedni az egész földön. Ez az Isten által kiválasztott szent pápa ellen fog állni a viharnak. Végül megkapja a csodatevés képességét, és nevét az egész földön áldani fogják. Egész népek fognak visszatérni az Egyházba és a Föld színe meg fog újulni. Oroszország, Anglia és Kína is megtér az Egyházba." Bővebben »

Jövőkép: szentségi élet

Bálint Zsolt ~ Feltéve: 2017. augusztus 14-én.

Pár évszázad és nyoma se lesz az Isten által teremett világnak. Az emberiség saját önző tevékenységébe veszve, reménytelenül kusza kapcsolatok hálózatában él. És már önmaga se az, akit az Isten megteremtett, férfinak és nőnek. A gépek által szabályozott környezetben különféle „fejlesztések” által felismerhetetlen nemű és személyiségű szupermenek küzdenek nagy önfeláldozással az emberi jogok világméretű megvalósításáért. (...) Ebben a társadalomban él hét kis közösség, elszigetelve, elzárva, utolsó reményként. A közösségek életét áthatja egy olyan hagyomány, amit a halálból feltámadt Jézus Krisztusra és rajta keresztül az életet teremtő mennyei Atyára tudnak visszavezetni. Jézus Krisztus nevéhez a végletekig ragaszkodnak, mert nélküle nem érthető meg semmi. Isten milliárd neve csak puszta szofizma. A közösségek szentségi életet élnek. Keresztelnek, gyóntatnak, utolsó kenetet adnak. Kiengesztelődnek, áldoznak, nősülnek vagy életüket Istennek ajánlják. Tudják, a lelkük a legnagyobb kincs, amit az örök életre teremtettek. Papjaik vannak, akik jó pásztorok, mert nem a világ, hanem az Úr Jézus nyelvén beszélnek. (...) Amikor az Úr Krisztus Jézus visszajön, ők lesznek azok, akik felismerik a felhőkön érkezőt. Nem egy újabb varázslatra alapult fejlesztést látnak az egekben, hanem azt, akire ők annyira vártak. De örömük mélyén ott a szívfájdalom, hogy lelkek milliárdjai vesztek el, mert a népeket a varázslás elvezette az élet forrásától. Ezért mindaddig, amíg az ő Uruk fel nem tűnik a felhőkben, így imádkoznak: „Jézus, hiszek benned. Imádlak, reméllek, szeretlek. Kérlek, bocsáss meg mindazoknak Jézus, akik nem imádnak, nem szeretnek, és nem remélnek.” Bővebben »

Így kellene működnie az Egyháznak

Christopher A. Ferraral ~ Feltéve: 2017. augusztus 10-én.

Az Olvasók bizonyára emlékeznek Luis Carlos Uribe Medina atyának, a kolumbiai Pereira bátor plébánosának az esetére, akit január 16-án Pereira püspöke, Rigoberto Corredor Bermúdez felfüggesztett papi szolgálata alól, a kétezer éves egyházi tanítással nyíltan szembeforduló, a nyilvános házasságtörők számára az Oltáriszentség vételét megengedő Amoris Laetitia-val (AL) szembeni teljesen logikus, sőt erkölcsileg kötelező ellenvetései miatt. Mint ahogyan a Life Site írja, Uribe atya "azt mondta egyik homíliájában, hogy ő házasságtörőknek nem szolgáltat ki Oltáriszentséget, még akkor sem, ha a pápa ezt akarja". De ezzel a kijelentésével, amely szemben áll az egyházi fegyelemnek és a szervesen hozzá tartozó tanításnak az elferdítésével, Uribe atya csupán a lelkek pásztorának azt a kötelességét teljesítette, hogy még egy pápa sem engedélyezheti azt, amit Ferenc pápa elődje, II. János Pál világosan tiltott, mint "eredendően lehetetlent." Bővebben »

Újabb hamis szinódus a láthatáron?

Christopher A. Ferraral ~ Feltéve: 2017. augusztus 10-én.

Készül a házasságra és a családra mérendő következő csapás, miközben azt a látszatot kelti, hogy mindkettőt védi. A 2018-ra tervezett a "Fiatalok, a hit és a hivatás felismerése" nevű szinódus arról fog szólni, hogy "hallgassuk meg a fiatalokat" arra vonatkozóan, mit gondolnak, hogyan kellene az Egyháznak a különböző élethelyzeteket kezelnie (egyedülálló, házas, elvált stb.). Más szavakkal, a tanítvány fogja megmondani a tanárnak, mit tanítson neki. Itt láthatjuk azt az ördögi megfordítottságot, amely az Egyháznak a II. Vatikáni Zsinat utáni válságát nagy általánosságban jellemzi: ahelyett, hogy az Egyház minden nemzetek tanítója lenne, (emberi részét tekintve) a korszellem tanítványa lett, arra figyelve, mit kíván tőle a világ. Bővebben »

Vianney Szent János hitvalló + 1859.

Schütz Antal ~ Feltéve: 2017. augusztus 2-án.

„Ha egyszer valakinek olyan kevés a teológiai tudása, mint a plébános úrnak, írta az arsi plébánosnak működésének elején egyik szókimondó paptestvére, akkor sohasem lenne szabad a gyóntatószékbe ülnie.” A levélíró nem is sejtette, hogy a Mindenható Vianney János életével akarja igazolni az apostol szavát: „Akiket a világ balgatagoknak tart, azokat választotta Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtlenjeit választotta, hogy megszégyenítse az erő-söket” (1Kor. 1,27). Az alázatos plébános érezte, hogy a levélírónak igaza van s megköszönte az őszinte figyelmeztetést. De kötelességből tovább gyóntatott, sőt 30 éven át naponkint 16-17 óra hosszat is, s ezzel az apostoli munkával nemcsak hogy teljesen megújította a plébániája lelki arculatát, hanem tíz évi gyóntatás után évenként húszezer, élete utolsó éveiben pedig százezer zarándokot vonzott Arsba. (...) A forradalom alatt az istentisztelet halálbüntetés terhe alatt volt megtiltva. A lyoni egyházmegyének körülbelül 900 plébániáját 50 missziós kerületre osztották s a szomszéd Écully is ilyen kerület központja lett. János anyja odavaló volt s férjével és gyermekeivel nem egyszer vett részt azokon a titkos istentiszteleteken, amelyeket a munkásoknak öltözött papok pajtákban, erdőkben, magánlakásokban tartottak. Fiát is ott készíttette elő az első szentáldozásra. 1799-ben éppen a szénagyűjtés ideje volt. A derék falusiak szénásszekereikkel kora reggel odaálltak egy grófi kastély ablakai alá: avatatlan szem ne vegye észre, hogy odabenn 16 fiatal lélek, köztük a 13 éves János, először egyesül Urával-Istenével. Bővebben »

Egy kolumbiai professzor kritizálta Ferencet, kiközösítették

Feltéve: 2017. augusztus 2-án.

Ezúttal Kolumbiából érkeztek aggasztó hírek. Már korábban említettük Don Uribe Medina-nak, annak a plébánosnak az esetét, akit megbüntettek Ferenc pápát érintő kritikája és a házasságról szóló regénye miatt. Szerencsére ez az ügy jó értelemben véve megoldódott: Fr. Uribe püspöke teljesen mértékben védi az Egyháznak a házasságra vonatkozó hagyományos tanítását. A mostani esetben José Galat professzort, a La Gran Colombia Egyetem korábbi rektorát, egyúttal a Teleamiga televíziós csarnok alapítóját és tulajdonosát, kiközösítettnek nyilvánították skizmatikus értelmű magatartás miatt. Pontosabban, őt és heti TV-műsorát, az Un Café con Galat-t (Galat kávéháza) azzal vádolták, hogy nem eléggé engedelmes Ferenc pápa iránt. Jelentőségteljes, hogy Galat volt az, aki a Don Uribe eset idején tévéműsorában házigazdája volt a papnak, és megadta neki a lehetőséget, hogy megvédje álláspontját. Galat a közelmúltban nyilatkozott saját televíziós műsorában, amelyben a "Sankt Gallen-i maffiá" -ra hivatkozva, - amelynek leghíresebb tagjai közé tartozik a belga Godfried Danneels bíboros, - azt állította, hogy Ferenc pápát törvénytelenül választották meg. Azt is állította, hogy Ferenc pápa számos tekintetben elferdíti a katolikus Egyház alapvető tanítását. Ezekért a kijelentésekért - különösen tekintettel Ferenc pápa közelgő 2017 szeptemberi kolumbiai látgatására - a kolumbiai püspökök kanonikus lépéseket tettek Galat professzor ellen. Bővebben »

“Az igazág az erő, a hazugság a gyengeség jele"

Feltéve: 2017. augusztus 1-jén.

...Az igazság hatalom, a hazugság gyengeség. Minden, ami ma van, hazugság, a statisztikák azért vannak, hogy félrevezessenek, a hamis nyugtatgatások pedig azért, hogy a status quo stabil és állandó legyen. Az igazság hatalom, mert ez az alapvető dinamikája a problémák megoldásának. A hazugság, a meghamisított statisztikák és a hamis nyugtatgatások végzetesek, mert kudarcra ítélnek minden arra irányuló őszinte erőfeszítést, hogy helyrehozzák, ami megsérült, mielőtt a rendszer túllépne a visszafordíthatóság pontján. Mi már túlléptünk a visszafordíthatóság pontján. A célirányos hazugságok már leterítettek bennünket. (...) Ez a rossz oligarchiák kulcsdinamikája is: ha az igazság kimondása azzal, vagy még rosszabbal jár, hogy mehetsz Szibériába, akkor önvédelmi ösztöntől indíttatva senki sem fogja kimondani az igazságot. Ha az igazság elhomályosítása megmenti a munkahelyet, akkor az emberek ezt fogják tenni. Az, hogy ez romba dönti a szervezetet, csak másodlagos az azonnali ön-megmentéshez képest. Ugye, ismerősen hangzik? Bővebben »

Athanasius Schneider püspök: A II. Vatikáni Zsinat tévedései az Egyház protestantizálódásához vezetnek - Ne erőltessük a sikertelen "folytonosság hermeneutikáját"

Feltéve: 2017. július 24-én.

... "Kétségek esetén az állandó Tanítóhivatal állításainak (az előző zsinatok és pápák dokumentumainak, amelyek tartalma évszázadokon keresztül ugyanabban az értelemben, biztos és megismételt tradíciónak bizonyult) kell érvényesülniük a II. Vatikán Zsinat új vagy objektíven kétértelmű nyilatkozataival szemben, amelyek nehezen hozhatók összhangba az állandó és az előző Tanítóhivatal konkrét állításaival (pl. az államnak arra a kötelességére vonatkozóan, hogy nyilvánosan hódoljon Krisztusnak, minden emberi társadalom Királyának, a péteri elsőbbségre, a püspöki kollegialitás igazi értelmezésére és az Egyház egyetemes kormányzására vonatkozóan, az összes nem katolikus vallás káros természetére és a lelkek örök üdvösségére jelentő veszélyére vonatkozóan)". (...) Ami még rosszabb, figyelmeztet a püspök, az a II. Vatikán Zsinat modernista partizánjainak az Egyház "megújítására" vonatkozó visszaélései [a zsinat] kevésbé világos vagy kétértelmű tanító kijelentéseinek a felhasználásával egy másik egyház - egy relativista vagy protestáns típusú egyház létrehozása érdekében ". Összefoglalásképpen a püspök kijelenti: "Meg kell szabadulnunk a II. Vatikáni Zsinat teljes abszolutizálásától és "tévedhetetlennek" való elgondolásától. Ehhez csak egy szívből jövő Amen-t adhatok hozzá, és imádkozhatom annak a napnak az eljöveteléért, amikor az Egyház emberi vonatkozása végül felhagy a tévesen dicsőített Zsinattal, és visszatér a Tradíció útjára. Hogy ez a nap el fog jönni, az olyan biztos, mint Mária Szeplőtlen Szívének a diadala. Bővebben »
A II. Vatikáni Zsinat következményeiről honlapunkon ld.: Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház?

Benedek megfújta a harci kürtöt: Világ püspökei, halljátok a hívást?

Feltéve: 2017. július 18-án.

...Katolikus körökben - jó okkal - nagy a visszhangja Benedek üzenetének, amelyet Meisner bíboros temetésén olvastak fel. Azonban a szövegnek néhány aspektusa nem kapott elegendő figyelmet. Mielőtt belefognánk elemzésébe, vessünk egy pillantást a jelenlegi rendkívüli helyzetre. Jó okunk van azt feltételezni, hogy Benedeket "elrejtették". Még azt is feltételezhetjük, hogy fogoly. (...) Miután [Benedek] lefestette Bergoglio diktátornak ezt a szörnyű és lenyűgözően pontos portréját, Benedek felszólította az egész püspökséget: "Az Egyháznak nyomasztóan sürgető szüksége van olyan elkötelezett pásztorokra, akik képesek ellenállni a korszak diktatúrájának ..." Világ püspökei, halljátok a hívást?
(Felhívjuk Olvasóink figyelmét honlapunk állásfoglalására Ferenc pápaságát illetően: Dr.Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? ) Bővebben »

Egy muszlim mondja ki az igazságot, amelyet az Egyház vezetői elhallgatnak

Christopher A. Ferrara ~ Feltéve: 2017. július 16-án.

...Fael Farouq, a Milánói Katolikus Egyetem muszlim nyelvtudományi professzora a Corrispondenza Romana-ban írt egy figyelemre méltó vezércikket. A nyugati politikusoktól és a liberális katolikus prelátusoktól eltérően (ami gyakorlatilag tautológia) Farouq kimondja az igazságot az iszlámról: hogy radikális képviselőit pontosan a vallásukból fakadó tanítás motiválja: "Az, aki megöli magát és másokat, egy pontos tanítás követője [a világ meghódítása az iszlám által Mohamed modelljén keresztül]. És a mészárlások tovább folytatódnak Európa szívéből Ázsia és Afrika sok sebesült szívébe. Ezért, ha meg akarjuk állítani ezt a vérontást, a tanítást meg kell tisztítani az olyan értelmezésektől, amelyek a muszlim hitben élő embereket odáig juttatják, hogy elfogadják a terrorizmust." (...)Milyen keserűen ironikus idézni a Corrispondenza Romana vezércikkének a címét, hogy "egy muszlimnak kell kimondania azt, ami a pápának és a püspököknek tabu". Ez pontosan azoknak a "vak vezetőknek" az esete (Máté 23:24), amelyekre Maga a Mi Urunk figyelmeztet bennünket - ők az utolsó idők farizeusai, akik másokat hívnak farizeusoknak, amikor pedig ők azok, akik a politikai korrektség érdekében a szúnyogot is kiszűrik, miközben beengedik a radikális gonoszság elefántját. Bővebben »

A "Meglepetések Istene" és a női papság

Feltéve: 2017. július 14-én.

...Mostanra az olvasók nagy része hallott már Müller bíboros és Ferenc búcsútalálkozójáról, amikor Őalázatossága állítólag öt kérdést tett fel a volt prefektusnak. A kérdések Müller állásfoglalását firtatták a női diakonátusról, a cölibátus eltörléséről, a női papságról, az Amori Laetitia-ról, és végezetül Müller sérelmeiről Ferenccel szemben a Hittani Kongregáció három alkalmazottjának tavaly decemberi elbocsájtásával kapcsolatosan. Ezek közül a női papság kérdése az a kérdés, amely a legtöbb indulatot kiváltja. És ez érthető is, mondják sokan, mert a pápa világosan kimondta, - azaz annyira világosan, amennyire világosan ő szokott beszélni, - hogy ő azt gondolja, hogy ezt a kérdést II. János Pál lezárta. Valóban? Nézzük meg pontosan, mit is nyilatkozott Ferenc ... (...) Ferenc lényegében ezt mondja: Utoljára II. János Pál foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ez jelen pillanatban is érvényes. Ez minden. Semmi több. Nem mondja azt, hogy az Ordinatio Sacerdotalis elrendezte ezt a kérdést úgy, hogy soha többé ne kerüljön napirendre. Bővebben »

Hová lett az átlényegülésbe vetett hit?

Pater Anonymus ~ Feltéve: 2017. július 14-én.

... Ismertem egy kollégát, aki súlyos alkoholproblémái miatt orvoshoz fordult, nem sokkal a diakónussá szentelése előtt. Kis műtét keretében beültették a bőre alá azokat a tablettákat, amelyek némi segítséget nyújtanak az alkohol iránti vonzalom elkerüléséhez. Minden ilyen és hasonló gyógyszer alkalmazásánál aláíratnak a pácienssel egy nyilatkozatot, hogy nemcsak az alkoholt, de még az ecetes savanyúságokat is távol tartja magától. E gyógyszerekre ugyanis alkoholt fogyasztani rettenetes rosszullétekkel bekövetkező halállal végződhet. Amikor a diakónusszentelésre került a sor a főpásztor részére készített hatalmas kehelyben megmaradt Szent Vért az újonnan szentelt diakónusnak kellett magához venni az áldozás után. Megrémült, hiszen a híres augsburgi kehely másolata igencsak öblös kupájában tekintélyes mennyiségű Szent Vért pillantott meg. Magához vette és várta a hatást. A hatás pedig nem maradt el, mégpedig a kegyelmi hatás, mert nem lett rosszul – ellenkezőleg – mérhetetlen boldogsággal töltötte el, hogy a szentelési kézfeltétel által közvetlenül az áldozópapság előtti lépcsőfokra léphetett. Későbbiekben az alkoholproblémáktól való végleges megszabadulása ennek az eseménynek köszönhető – nem a holmi amerikás pszicho-hóbortoknak. Bővebben »

További gondolatok Müller bíboros elbocsájtásával kapcsolatban - A Hittani Kongregáció leépítésének a megrendezése

Christopher A. Ferrara ~ Feltéve: 2017. július 11-én.

... A Hittani Kongregáció leépítése elsőrendű példa erre a modus operandi-ra. Mint ahogyan egy korábbi cikkemben megjegyeztem, a "normálisok" azt akarják velünk elhitetni, hogy a Hittani Kongregáció élére a durván elküldött Müller bíboros helyére a konzervatív hírében álló volt titkár, Louis Ladaria kinevezése azt jelenti, hogy minden rendben van a katolikus hit védelme tekintetében. A neves Vatikán-szakértő Sandro Magistertől, aki jól ismeri a modernista megszállás alatt álló Róma irányvonalát, távol áll ekkora naivitás. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy figyeljük meg, Bergoglio pápa kit nevezett ki a Hittani Kongregáció államtitkárának: egy bizonyos Monsignor Giacomo Morandi-t, "akit kívülről hívtak be", aki "Modena egyházmegye helyettes generálisa" volt. És ki tanácsolta Bergogliónak, hogy Morandit behozza? Nem más, mint Beniamino Stella bíboros, "Kuba és Kolumbia korábbi nunciusa, aki jelenleg a Klerikus Kongregáció prefektusa, és aki valószínűleg minden más Kúria-beli bíborosnál közelebb áll Bergoglióhoz". Bővebben »

Ha nem hinnék Istenben, meg lennék győződve róla, hogy a katolikus Egyház a végét járja”

Msgr. Joseph Fenton ~ Feltéve: 2017. július 10-én.

... Szembesülnünk kell a tényekkel. Szent X. Piusz pápa halála óta gyenge és liberális pápák irányították az Egyházat, akik elárasztották a hierarchiát értéktelen és buta emberekkel. A jelenlegi zsinat felépítése jól példázza ezt. Ed Hanahoe atyát, aki Bea bíboros titkárságának az egyetlen intelligens és hithű tagja, kihagyták a szakértők listájából. Olyan idiótákat viszont, mint [Mgr. John S.] Quinn és az alattomos [Frederick] McManus atya, bevettek. Az amerikai [George] Tavard atya is ott van, Isten legyen hozzánk irgalmas. Felületesen nézve úgy tűnik, mintha az Úrjézus elhagyta volna Egyházát. Sokak gondolatai napvilágra kerültek. Amint egy pap mondta nekem, elnézést kérve liberalizmusáért, amelyről a szíve mélyén tudta, hogy nem helyes, 'Rómában az utóbbi évtizedekben a liberálisoknak kedvező tendencia uralkodik'. Ez most az irányvonal. Csak annyit tudunk tenni, hogy nyilvánosságra hozzuk a Krisztus iránti eddigi legtökéletesebb hűtlenséget." (1962. október 19.) (...) Sohasem gondoltam volna, hogy a püspökség ennyire liberális. Ez a végét jelenti annak a katolikus Egyháznak, amilyennek mi ismertük. Népnyelvi misék lesznek, és ami még rosszabb, az alkotmányban valami ocsmány teológia lesz. (...) Lienart [bíboros] beszél. Azt állítja, hogy az összes kereszténynek a zsidók a közös forrása. Nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy Izrael és Júda vallása Krisztus fellépése előtt egy dolog volt, és az már a múlté. A keresztény judaizmus az valami egészen más. Krisztus után a zsidó vallás középpontjában Krisztus tagadása áll. A zsinat kihagyta az Egyház alapjait. Elhanyagolta vagy átsiklott azon tény felett, hogy az Egyház szemben áll a nem csak az egyes személyek részéről, hanem a 'világ' részéről megnyilvánuló ellenségességgel is. Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. július 7-én.

... 1992. február elején Msgr. Pietro Pinius kijelentette: "Teljesen nyilvánvaló tény, hogy Ruini szabadkőműves". A "nyilvánvaló tény" az egy szóbeli vizsga volt, amelyet a pápa helyettese tett le, hogy "a negyedik fokozat titkos mestere" lehessen. "A tudósítás első oldalán ez a felirat olvasható: 'Olaszországi Nagyoriens', három komplex szimbólum kíséretében: az egyik egy zsidócsillag, körülvéve egy négy fejen nyugvó koronával (az egyik egy kecskefej). Utána ez a mondat következik: "A Tökéletesség Titkos Mesterének a páholya", és mellette Camillo Ruini neve, sietve aláírva minden oldalon." Msgr. Pintus azt állítja, hogy a jegyzőkönyvet egy komoly "bűnbánótól" kapta, és kijelentette, hogy "Biztonsági okokból azonnal külföldre küldtem az eredeti dokumentumot..." Azt mondta, hogy ezután két telefonhívást kapott: az egyiket Ratzinger bíborostól, a Hittani Kongregáció prefektusától, másikat a pápától. A bíboros és a pápa titkársága tagadta ezt, Ruini bíboros szóvivője a dokumentumot "teljesen hamisnak, nevetségesnek és méltatlannak" nevezte. Rosario Esposito atya ezt mondta: "Pinto püspök mindig a tűzzel játszik", és "A Ruinit ért támadás egyszerűen ostobaság..." Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. július 7-én.

... De a szokásos jól bevált módszer következett. Elkezdtek XVI. Benedek San Giovanni Rotondo-i látogatásáról beszélni. Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo érseke és egyúttal a Szentszék Pio atya életművének és kegyhelyének kijelölt igazgatója, Msgr. D’Ambrosio 2008. december 8-án hivatalos nyilatkozatot tett. Ismertette a Pápai Háztartás prefeketusának, Msgr. James M. Harvey-nek a nyilatkozatát a látogatás programjával együtt, aki közölte, hogy XVI. Benedek pápa 2009. június 21-én San Giovanni Rotondo-ba látogat. És ismét semmibe véve a bizonyított tényeket és a 150 prelátus mulasztását, hogy megcáfolják a sátáni templomról szóló tanulmányt, most a pápai tekintély teljes súlyát akarták latba vetni. De a "Chiesa viva"-nak a San Giovanni Rotondo sátáni templomát dokumentáló kampánya még hónapokon keresztül folytatódott, a következő év áprilisáig. Elérkezett június 21-e, XVI. Benedek látogatásának a napja. A pápának helikopterrel kellett volna San Giovanni Rotondo-ba mennie, de a Rómában kitört nagy vihar ezt megakadályozta, és így a pápa egy katonai repülőgéppel érkezett meg Foggia katonai repülőterére. Onnét autóval folytatta útját a végcélhoz. A sátáni templom előtti téren bemutatott misén nem volt rajta Isten áldása. Tény, hogy a mise vége felé ítéletidő tört ki. Szakadó eső érkezett, amelyet dió nagyságú jégdarabokból álló jégeső követett. A hívő sereg egy pillanat alatt eltűnt. Mázli volt, hogy a tévé "technikai hiba" miatt megszakította a közvetítést? Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. július 7-én.

... A papnál tett látogatás rövid volt. Mindazonáltal kínos helyzet állt elő a jelenlévők számára a pap "barát" értetlenkedő agitációja, nyomásgyakorlási kísérletei és furcsa viselkedése miatt, olyannyira, hogy miután felszolgálta a süteményt, csokoládét és teát, amit az egyetlen személy, aki ivott belőle, "kellemetlennek" tartott, a két vendég eltávozott. Villa atya nem ivott és nem evett semmit, aki evett és ivott, az az idősebb sofőr volt. Amikor beszálltak az autóba, Luigi atya megkérte a sofőrt, hogy vigye be egy közelben lakó ügyvéd barátjához. Pár perccel később már az ügyvéd ebédlőjében ültek. Miközben Villa atya az ügyvéddel beszélt, sofőr elkezdte rosszul érezni magát. Úgy érezte, mintha egy összetört és mozgó üvegen keresztül látná a világot. Egyre kevésbé volt képes mozgatni a lábait, karjait és kezeit. Mélyeket lélegzett, próbálva legyőzni ezeket az érzékcsalódásokat, de egy bizonyos pont után le kellett feküdnie a díványra, míg a többiek aggódva nézték. A sofőr nem veszítette el az eszméletét, de a furcsa érzékcsalódásai az alsó és felső végtagok teljes bénulásával együtt tovább folytatódtak. Körülbelül tizenöt perc múlva kezdte jobban érezni magát, felkelt, és azt mondta, hogy most már tud vezetni. Bővebben »

Müllert kirúgták. Készüljünk fel a legrosszabbra.

Christopher A. Ferrara ~ Feltéve: 2017. július 5-én.

... Egyet kell értenem Roberto de Mattei-vel abban, hogy Müller bíboros "fékező" stratégiája a bergoglianizmus előretörését illetően semmi egyéb eredménnyel nem járt, mint hogy engedte szétterjedni a rombolást. Úgy téve, mintha semmi rossz nem lenne az Amoris Laetitia-ban; jámboran hajtogatva az Egyház hagyományos tanítását a sajtónak adott interjúkban, közben visszautasítva annak a beismerését, hogy a hagyományos tanítás a pápa és csatlósai közvetlen támadása alatt áll; nemhogy nem támogatva a dubiát író négy bíborost, hanem éppen ellenkezőleg, a bergoglianizmus gyorsvonatának a kerekei elé vetve őket. Müller utolsó ténykedése a hit tanainak a védelme érdekében rosszabb volt, mintha nem tett volna semmit. (...) Készüljünk fel a legrosszabbra. De bizakodjunk és imádkozzunk, nem feledve a Jószerencse Anyja (Our Lady of Good Success) által nyújtott vigaszt az eretnekségeknek és zavaroknak a 20. században bekövetkező korszakára vonatkozóan: "Ahhoz, hogy megszabadítsuk az embereket ezektől az eretnekségektől, azoknak, akiket a Legszentebb Fiam irgalmas szeretete a helyreállítás nagy feladatára rendelt, nagy akaraterőre, állhatatosságra, bátorságra és istenhitre lesz szükségük. Hitük és az igazság iránti megbízhatóságuk próbára lesz téve, lesznek olyan helyzetek, amikor úgy fog látszani, hogy minden el van veszve és meg van bénítva. De ez lesz a teljes helyreállítás boldog kezdete!" Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. július 4-én.

... Msgr. Marchisano Villa atya régi ismerőse, akit a "Chiesa Viva" újság 1981. júniusi, 109. számában már leleplezett, mint szabadkőművest, összes szabadkőműves regisztrációs adatával együtt. Msgr. Marchisano karrierje töretlenül ívelt felfelé a Vatkánváros államtitkár helyettesi és a Szent Péter Műve elnöki posztjáig, amelyet II. János Pál adományozott neki. 2002. szeptemberében Villa atya erre a két kinevezésre "Egy botrányos kinevezés" című aktacsomaggal válaszolt, amelyben bemutatta Msgr. Marchisano három levelét, amelyet Olaszország szabadkőműves nagymesterének írt, és az egyikben ez áll: "Tiszteletreméltó és Kitűnő Nagymester, nagy örömömre szolgált, hogy megkaptam Öntől F. MAPA-n (Mons. Pasquale Macchi, VI.Pál titkára) keresztül a kényes megbízatást: óvatosan megszervezni egy olyan tervet egész Piedmontban és Lombardiában, amely megzavarja a szemináriumi tanulmányokat és fegyelmet. Nem tagadom, a feladat óriási, és sok munkatársra van szükségem, főleg a tanári karból. Kérem, tájékoztasson erről, és az alkalmazandó taktikáról. A MAPA-val való találkozás és személyes megbeszélés után pontosabb tájékoztatást tudok adni. Kérem, fogadja imádságos üdvözletemet Frama ..." Bővebben »

Ferenc pápa elbocsájotta Müller bíborost a Hittani Kongregáció éléről

Feltéve: 2017. június 30-án.

Most jutott a CORRISPONDENZA ROMANA és a RORATE CÆLI tudomására, hogy Öeminenciája Gerhard Ludwig Müller bíborost, aki a Hittani Kongregáció prefektusa volt 2012.július 2. óta, Ferenc a rendes 5 éves mandátumának a pontos lejártával elbocsájtotta. Müller bíboros egyike volt azoknak a bíborosoknak, akik az Amoris Laetitia-t az Egyház tradíciójának megfelelően értelmezték. Ez elegendő okot szolgáltatott arra, hogy a Bergoglio pápa által nevezett új hullám kritikusának tekintsék.

Ferenc koncelebrálásra kötelezi a római papképzők kispapjait

de Mattei ~ Feltéve: 2017. június 29-én.

... A Klerikus Kongregáció egy "munkaközi dokumentumáról" van szó, "A római szemináriumokban és egyetemeken végzett koncelebrálásról" címmel, amely nem hivatalos úton kering a római egyetemeken és szemináriumokban. A dokumentum szövegéből világosan kiderül, hogy Ferenc pápa rá akarja erőltetni a római szemináriumokra és egyetemekre a az eucharisztikus koncelebrálást, de facto, ha nem is elvileg, azt állítva, hogy: "a közösségben végzett misézést mindig előnyben kell részesíteni az egyéni misézéssel szemben." (...) Ez a 902. Kánon megsértése, amely szerint a papok „koncelebrálhatják az Eucharisztiát; azonban teljes mértékben jogosultak egyénileg is ünnepelni az Eucharisztiát" , egyértelműen és a szöveg két szakaszában is meg van ismételve, aminek következtében, ha az egyetemek szó szerint alkalmazzák a” munkaközi dokumentumot", akkor megsértik a jelenlegi egyetemes törvényt. De túl a jogi szempontokon, vannak egyéb, teológiai és lelki természetű szempontok is. Bővebben »

Álljunk ki Paprocki püspök mellett!

Christopher A. Ferrara ~ Feltéve: 2017. június 28-án.

A Bergoglio-okozta felfordulás közepette, immár ötödik éve, csak kevés püspök vette a bátorságot, hogy nyilvánosan megvédje azt, amit az Egyház mindig is tanított a házasságról, a fogamzásról és az emberi szexualitásról. Az elmúlt négy év során, apokaliptikus méretekben a Vatikán segítséget és vigaszt nyújt a Hatodik parancs szisztematikus kiforgatására, amelynek a megsértése több lélek vesztét okozza, mint bármely más bűn, amint erre a fatimai Miasszonyunk is figyelmeztetett. Így nem meglepő, hogy miközben a Vatikán hallgatásba burkolózik, Thomas John Paprocki püspök támadások kereszttüzébe került, mert megtiltotta a "meleg házasság" bármiféle egyházi jóváhagyását. A modernista szennylap, a National Catholic Reporter, például a püspököt mint "megzavarodott elmét" emlegeti. Az ez ellen a jó püspök ellen intézett támadások főkolomposa - a harcos "melegbarát" James Martin atya, S.J. Valahogyan minden következmény nélkül, Martin itt, ott és mindenütt azért kampányol, hogy a szodómia az Egyházban elismert legyen, a kampányba beleértve egy könyvet "híd építésére" a "meleg közösség felé" és a szodómiát reklámozó "New Ways Ministry " támogatását, melyet (a bergogliani zűrzavar előtt) még az amerikai püspökök, valamint a Vatikán is elítélt az Egyház tanításának nyílt felforgatása miatt. Még a Crux online liberális folyóirat is gyanakodva tekint Martin homoszexuális-párti bohóckodásaira. (...) Kérem, hogy Zuhlsdorf atyát követve, minden, katolikus hitéhez hű olvasó küldjön Paprocki atyának bátorító üzenetet, és támogassa őt az egyházmegye elérhetőségén keresztül: www.dio.org. Imádkozzunk a püspökért, és ezt mondjuk is meg neki. Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű

Dr. Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. június 27-én.

... 1984-ben történt, amikor VI. Pál személyi titkára, a szabadkőműves Msgr. Pasquale Macchi elhatározta, hogy emlékművet emelnek VI. Pálnak, a Miasszonyunk Crowned-i kegyhelyének terén, a Varese szent hegyén (város Milánótól 30 km-re északra). Az emberek hallani sem akartak erről az emlékműről, de II. János Pál 1984-es látogatása Brescia-ban hozzájárult ennek az ellenállásnak a legyőzéséhez. Az emlékművet, amely arról a furcsaságáról lett ismert, hogy van benne egy ötlábú juh, 1986. májusában avatták fel a szabadkőműves Mr. Giulio Andreotti , a szabadkőműves államtitkár, Agostino Casaroli bíboros, és a szabadkőműves Msgr. Pasquale Macchi , VI. Pál személyi titkára jelenlétében, akiknek a neve mind rajta volt "Pecorelli listáján", Casaroli bíborosével együtt. 2000. novemberében írtam egy könyvet "A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű" címmel, amelyben megmutattam, hogy ebben a szoborban a szabadkőművesek felmagasztalták emberüket, VI. Pált, mint a szabadkőművesség "legfelső vezetőjét" és mint "zsidó pápát", és dicsőítették a "szabadkőműves igazság három tettéért", amelyek a következtők: Krisztus elárulása, az Egyház elárulása, és a keresztény nemzetek történelmének az elárulása. Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban

Dr. Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. június 26-án.

FRISSÍTVE VI. Pálnak a Szent Péter Bazilika bronzkapuján látható alakjával, kezén a szabadkőművesek ötágú csillagával.
...Ezután Villa atya így folytatta levelét: "Eminenciás Uram! Jézus lelkipásztori szinten rendre utasította őket [a farizeusokat] hitetlenségükért. És megfeddte őket bizonyos hitszegőkkel szemben mutatott "toleranciájukért", hogy azok akadálytalanul kifejthessék aknamunkájukat, így osztoztak azok bűnében, amely félrevezette a híveket. Nos, nem ugyanez a helyzet VI. Pállal is? Nem véletlenül VI. Pál volt az, aki a szabadon hagyta uralkodni a progresszivistákat, a többé-kevésbé eretnekeket, megengedve nekik, hogy aláássák a Hit legmélyebb alapjait? És ezért most az Egyház kiégett; csak nyomokban található meg mögötte a keresztény civilizáció! Ezért ezzel a könyvvel e levél írója megpróbálta az igazság tükrébe nézve lerántani a maszkot! Azért, mert senkinek sem áll jogában becsuknia a szemét az előtt, ami az Egyházban történik egy olyan pápa gondatlansága miatt, akit most még oltárra is akarnak emelni!" És még: " Ezért, Excellenciás Uram, megismétlem: "Hogyan tudná a pápa (II. János Pál) akár akadémikus retorikával megvédeni VI. Pált, azok után, amit leírtam és "dokumentáltam" róla, és az után a "levél" után, amelyet elküldtem az összes olasz püspöknek, - egy hónappal ezelőtt! Amelyben megmutattam 'egy 'VI. Pálról készült fotót', a bal kezén látható "ötágú csillaggal", vagy másképpen a 'szabadkőművesek pentagrammájával', amelynek az eredetije bele van metszve a római Szent Péter Bazilika 'bronzkapujának' első paneljébe, és az 'Osservatore Romano' 1977. szeptember 25-i számában is megjelent?" Bővebben »

Az utolsó kihívás

Dr. Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. június 22-én.

...Fatimában tett utazása során idén májusban Ferenc megpróbálta nevetségessé tenni a Lucia-n keresztül a Miasszonyunk által adott üzenetet: meg sem említette a pokol vízióját, a bűnbánatra és a megtérésre való meghívást, az ateista kommunizmus kialakulását, amely a bűncselekményeivel egész országokat borított vérbe; tagadta, hogy a bűnöket Isten igazságossága megbünteti, mert az irgalmat kell hirdetnünk, nem az ítéletet, arra vagyunk meghívva, hogy megszabadítsuk magunkat az "istenfélelemtől", amelyre a Miasszonyunk tanított, és "mert az istenfélelem nem illik ahhoz, aki szeretve van". Ráadásul célba vette Miasszonyunk népszerű tiszteletét, iróniával mondva, hogy ne csináljunk belőle "egy kis Szentet, akitől alacsony költségekkel járó kedvezményeket kapunk", és ne úgy tekintsünk rá " szubjektív érzékenységgel, amint visszafogja Isten büntetésre felemelt karját." Ferenc nevetségessé akarta tenni a Szűzanya üzenetét? A Bazilikával szemben felállított emelvény díszletét tanulmányozva felfedeztük, hogy Ferenc látogatásának igazi, rejtett célja egészen más: Krisztus keresztáldozatából fakadó megváltásnak a forrása, Jézus Szentséges Szíve! (...) A fatimai jelenések 100. évfordulóján bemutatott mise celebrálására felállított emelvényen az uralkodó, temetési hangulatot árasztó fekete szín mellett, ami még szembeszökő, az a keresztről levett Krisztus és a mellkasa, amely a szív fölött deformált. Döbbenetes az ellentét a téren álló, aranyból készült Jézus Szentséges Szíve szobor és eközött a "Krisztus" között. Ez a tanulmány a liturgia konfliktusával kezdődik, amely Egyházon belüli konfliktus is és egyúttal a "babiloni szajha" célja is: Krisztus keresztáldozatának a kiiktatása a katolikus miséből! Bővebben »

Burke bíboros: a muzulmánok és a keresztények NEM ugyanazt az Istent imádják!

Feltéve: 2017. június 22-én.

... "Nem hiszem, hogy igaz az, hogy mindannyian ugyanazt az Istent imádjuk, mert az Iszlám Istene uralkodó Isten" - fejtegette. "Más szóval, alapvetően az iszlám, a saria a törvényük, és annak a törvénynek, amely Allahtól származik, végül minden emberen uralkodnia kell." (...) Megjegyzés: Ez persze közvetlenül szemben áll a II. Vatikáni Zsinat új uralkodó tanításával (...) A II. Vatikáni Zsinat Nyilatkozata az Egyház nem keresztény vallásokhoz való viszonyáról, a Nostra Aetate szerint: "Az egyház megbecsüli a mohamedánokat is, akik az egyetlen Istent imádják, aki önmagában él és létezik; irgalmas és mindenható, az ég és a föld Teremtője, aki szólt az emberekhez; azon fáradoznak, hogy teljes szívvel alávessék magukat még kifürkészhetetlen parancsainak is, akárcsak Ábrahám, akihez örömmel kapcsolódik, Istennek alávetve magát, az iszlám hite." És II. János Pál pápa ismételten többször is megismételte ezt az új tant; [ld. pld. Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház?); talán leginkább említésre méltó a marokkói fiatal muzulmánokhoz 1985. augusztus 19-i intézett beszéde ( August 19, 1985 address to young Muslims in Morocco:) "Keresztények és a muzulmánok, sok közös dolog van bennünk, úgy is, mint hívők és úgy is, mint emberi lények. Ugyanabban, a remény, de ugyanakkor az aggodalom sok nyomával, megjelölt világban élünk. Számunkra Ábrahám, Isten akaratának való alávetettségében és Isten jósága iránti bizalmában az Istenben való hit igaz modellje, Hiszünk ugyanabban az Istenben, az egyetlen Istenben, az élő Istenben, az Istenben, aki teremtette a világot és teremtményeit tökéletességre hozza." Raymond Burke bíboros abba az irányba tart, ahová csak néhány magas rangú egyházi ember merészkedett az elmúlt fél évszázadban. Vitatja a zsinat utáni rendszer újításainak kulcsfontosságú elemeit, ami kétségtelenül az Egyház egyik legmerészebb bíborosává teszi. Imádkozzunk érte, és kérjük Istent, hogy figyelje és oltalmazza minden lépését! Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. június 16-án.

... A szabadkőművesek oltárra akarták emelni emberüket, VI. Pált. Tervük része volt két pápának, XXIII. Jánosnak és VI. Pálnak az oltárra emelése, hogy ezzel is igazolják a II. Vatikáni Zsinat "természetfeletti" voltát. Az Olasz Püspökök XXXV. konferenciáján Ruini bíboros a jelenlévő püspökök és bíborosok előtt bejelentette a döntést VI. Pál "boldoggá avatási perének" az elindításáról. (...) De Villa atya világosan akart látni. Ezért 1992. május 25-én felhívta hűséges barátját, a "Chiesa viva" munkatársát, Msgr. Nicolino Sarale államtitkárt, és Ruini bíborosnak VI.Pál "boldoggá avatását" kezdeményező döntése iránt érdeklődött. Nos, Msgr. Sarale elmondta Villa atyának, hogy ez a döntés Ruini bíboros "erőszakos puccsa" volt, mert az olasz püspökök többsége nem akarta! A "boldoggá avatási per" egészen 1997-ig folyt. Villa atya megtudta, hogy Pietro Palazzini bíboros levelet írt VI. Pál "boldoggá avatási" posztulátorának, amely tartalmazta VI. Pál három legutóbbi homoszexuális szeretőjének a nevét. Pietri Palazzini bíborosnak tekintélye volt ezen a területen, mert két kötet dokumentuma volt, amely bizonyította VI. Pál tisztátalan és természetellenes bűneit. A "VI. Pál boldoggá avatása?" c. könyv 1998-ban jelent meg. Az én feladatom volt az első 5000 példány szállításának a megszervezése. A pápa, a bíborosok, a püspökök és olasz papok ezrei kapták meg egyszerre a könyvet. Rómából az a hír érkezett, hogy a pápa helyettese, Ruini bíboros dühöng. Tudni akarta, ki finanszírozta ezeknek a könyveknek a nyomtatását és ingyenes kiküldését az olasz klérus több ezer tagjának. Amikor Villa atya beszámolt nekem erről telefonon, nevetve mondta: "Megmondhatjuk Őszentsége helyettesének a három elkövető nevét: az Atya, a Fiú és a Szentlélek volt." Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. június 15-én.

... Mindeközben Msgr. Sanguineti nemcsak Martini bíboros irányában mutatott elkötelezettséget, hanem "felelős mestere", Camillo Ruini bíboros irányba is. Sok cikk jelent meg a "Chiesa viva"-ban az eretnek neokatekumenátus mozgalom ellen, amelynek a hivatalos patrónusa Camillo Ruini bíboros, a Vatikán legbefolyásosabb embere. Msgr. Sanguineti Brescia-ban töltött első püspöki éve után 1999. december 19-én hivatalos találkozót tartott Lombardia, Verona, Piacenza és Fidenza neokatekumenátus közösségeinek, ahol bátorító szavakkal buzdította ezt az eretnek mozgalmat. Pár hónappal később, 2000. május 13-án Villa atya kiadott egy 373 oldalas könyvet "Eretnekségek a neokatekumenátus mozgalomban" címmel, felsorolva Kiko titkos katekizmusának 18 eretnekségét. Msgr. Sanguineti ezután más, utazást igénylő feladatok után nézett, amelyek Dél-Amerikába szólították. Brescia egyházmegyében Msgr. Sanguineti-t egy másik műve tette feledhetetlenné. Három héttel Bresciai-i püspöki megbízatásának lejárta előtt, 2007. szeptember 23-án felszentelte az egyházmegyének a harmadik évezredben épült első templomát. A templom, amelyről kiderült, hogy sátáni-szabadkőműves templom, csodálatos környezetben, a Padergnone hegy lábánál, Rodengo Saiano (Brescia) faluban. található. A templomot körülvevő külső fal különös spirális alakjáról ismerhető fel. Bővebben »

XII. Piusz prófétai figyelmeztetése Fatimáról és a hitnek a liturgia megváltoztatásában jelentkező öngyilkosságáról

Andrew Guernsey ~ Feltéve: 2017. június 13-án.

... A Szűzanyának a kis fatimai Lúcia felé tett kijelentéseire szeretnék utalni. A Boldogságos Szűz kitartó szembenállása az Egyházat fenyegető veszéllyel szemben isteni figyelmeztetés arra az öngyilkosságra, amelyet a hitnek a liturgiájában, a teológiájában és a lelkében történő megváltoztatása jelentene. Látok magam körül olyan újítókat, akik lebontanák a Szentségi Kápolnát, tönkretennék az Egyház egyetemes ragyogását, visszautasítanák díszeit, történelmi múltja miatt bűnbánásra kényszerítenék. Nos, barátaim, meg vagyok róla győződve, hogy Péter Egyháza vagy megerősíti a múltját, vagy megáshatja a saját koporsóját. Ezt a harcot fogom megharcolni a lehet legnagyobb energiával mind az Egyházon belül, mind azon kívül a gonoszság erői ellen, még akkor is, ha a gonosz egy napon kihasználja az én személyemet, cselekedeteimet vagy írásaimat is, mint ahogyan ma az Egyház történelmét próbálja eltorzítani. " (...) A hítükhöz hű katolikusok saját katolikus társaik (fehér vértanúság) és a nem katolikusokok (időnként vörös vértanúság) kezétől szenvednek üldözést, mivel megtagadják az uralkodó erkölcsi relativizmust és a vallási szinkretizmust. Bővebben »

Abszolút biztos jel Istentől Fatima üzenetének a megerősítésére

Feltéve: 2017. június 12-én.

A II. világháború végén két japán városra, Hirosimára és Nagaszakira atombombát dobtak az amerikaiak. Rendkívüli eset történt mindkét helyszínen. Emberek kis csoportja túlélte a nukleáris támadást, amely mindenki mást megölt a robbanás epicentrumától számítva tízszer távolabb is. Tudományosan teljesen megmagyarázhatatlan, ami történt. (...) A csoport egyedi volt: katolikus szerzetesek, akik Fatima üzenete szerint éltek. (...)(...) Mit jelent az, hogy "Fatima üzenetének megfelelően élni"? 1. Az embernek először MEG KELL TÉRNIE: el kell fordulnia a bűntől, és vissza kell térnie Istenhez. Ebből következik a szokásos követelmény, amelynek a keresztények meg kell, hogy feleljenek: az imádság, a Szentírás olvasása, engedelmesség a parancsolatoknak, a másokkal való törődés. Ezeken felül a Szent Szűznek speciális kérései is vannak: 2. NAPONKÉNTI FELAJÁNLÁS. "Minden nap ajánld fel mindazt, amit az Úr kér tőled ... a bűnösök megtéréséért és a bűnök jóvátételéért." 3. JÓVÁTÉTEL. "Imádkozz, böjtölj, és hozz áldozatokat a bűneidért és minden bűnös és hitetlen bűneiért." 4. OLTÁRISZENTSÉG. Gyakori ima, szentségimádás és jóvátétel felajánlása az Oltáriszentségben rejtőző Jézus előtt. 5. ÖT ELSŐ SZOMBAT. "Gyónj, vegyél részt Szentmisén, vedd az Oltáriszentséget öt egymást követő hónap első szombatján. .. azzal a szándékkal, hogy nekem ajánlod fel jóvátételként." 6. RÓZSAFÜZÉR. "Minden nap imádkozd a Rózsafüzért, legalább öt tizedet - elmélkedve a titkokon - engesztelésül a bűnökért. 7. MEGSZENTELŐDÉS. Szenteld magad Jézus Szentséges Szívének és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének . Ez azt jelenti, hogy az Ő oltalmukba és védelmük alá helyezed magad. Viseld a barna skapulárét, mint jelet. (...)Schiffer atya [az egyik túlélő] úgy érzi, hogy védőpajzsot kapott a Szűzanyától, amely megvédte őt mindenféle sugárzástól és betegségtől. Schiffer atya ezt a Szűzanya tiszteletének és a napi Rózsafüzér-imádságnak tulajdonítja be: "a házunkban minden nap együtt imádkoztuk a Szent Rózsafüzért ." Természetesen a világi tudósoknak a szava is elakadt ettől a számukra hihetetlen magyarázattól, és biztosak abban, hogy van "reális" magyarázat a történtekre, de több, mint 50 év elteltével is értetlenül állnak a tudósok, amikor elfogadható magyarázatot kellene adniuk a misszionáriusok egyedülálló megmeneküléséről az atombomba poklából. Tudományos szempontból az, ami a hirosimai jezsuitákkal történt, meghalad a jelenkori (vagy bármely jövőbeli) fizikai törvényekből levezethető minden logikát. Arra lehet következtetni, hogy egy másfajta (külső) erő volt jelen, amelynek az ereje és/vagy energiaátalakító képessége és anyaga a jelenlegi emberi tudás felett áll; egy megalapozott érv a Teremtő létezésére, aki Hirosimában otthagyta a "névjegyét". Bővebben »

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. június 11-én.

... Miután több éven át kísérgettem Villa atyát magas rangú barátaihoz, és komoly ismeretekre tettem szert az Egyházba beszivárgott szabadkőművesekről, részt vettem egy találkozón, amelyet a "Pecorelli listájával" kapcsolatban szerveztek, amelyet a "Chiesa viva" pár hónappal az előbb említett mérgezéses ügy előtt publikált. A találkozó egyik résztvevője megemlítette Silvio Oddi bíboros szavait a "listával" kapcsolatban. A bíboros ezt mondta: "Ez egy partizán lista". Egy másikuk viszont ezt mondta: "'Pecorelli listája' az Casaroli összes emberének a listája", majd hozzátette: "Casaroli bíboros a négy vatikáni szabadkőműves páholy feje". Majd elhangzott egy mondat, ami megérttette velem, hogy a jogász Pecorelli , aki maga is a P2 páholy tagja és az "OP" (Osservatore Politico) kiadója volt, amelynek 1978. szeptember 12-i számában megjelent a "lista", valójában miért is publikálta a listát. A két beszélgető fél egyike ezt mondta: "'Pecorelli listáját' azért publikálták a szabadkőművesek, mert így akarták megakadályozni, hogy Casaroli pápa lehessen." Valóban, a vitázók arra a következtetésre jutottak, hogy Casaroli bíborosnak akkora hatalma volt a Vatikánban, hogy pápává választását csak maguk a szabadkőművesek tudták megakadályozni, ha nem őt akarták pápának. Bővebben »

"Oroszország katolikus lesz"

Roberto de Mattei ~ Feltéve: 2017. június 10-én.

... A gróf munkájának olvasásakor Suvalov megértette, hogy az Egyház elsődleges jele az egység, ami egy felsőbb tekintélyt igényel, amely nem lehet más, mint a római pápa. "Uram, Te azt mondod: az Egyházam, nem pedig az egyházaim. Másrészről az Egyháznak meg kell őriznie az igazságot, de igazság csak egy van; ezért az Egyház csak Egy lehet. (...). Amikor megtudtam, hogy csak egy igazi Egyház létezhet, megértettem, hogy ennek az Egyháznak egyetemesnek, katolikusnak kell lennie. " (...) "Amikor eretnekségek fenyegetnek, amikor lankad a hit, amikor a szokások romlottak lesznek és a nemzetek a mélység szélén szunyókálnak, Isten, aki mindent megmér, számban és mértékben, megnyitja kegyelmének kincstárát, hogy felébressze őket; egy jelentéktelen falucskában életre kelt egy rejtett szentet, akinek hathatós imádsága visszafogja büntetésre felemelt karját; az univerzum arcán csodálatos fény jelenik meg, egy Mózes, egy VII. Gergely, egy Bernard; Isten most sugalmaz, néhány múló vagy állandó csodálatos tény egybeesésével, egy zarándoklat gondolatával vagy egy új áldozattal, amely a formáját tekintve talán új, de a lényeget tekintve mindig ősi, tiszteletteljes és tisztességes. Ilyen volt a Jézus Szentséges Szíve iránti elkötelezettség, amely ezer ellentmondás közepette született meg egy parányi falu kolostorában, Paray-le-Monial-ban." (...) A látszat ellenére csak két politikai oldal és két zászló létezik. Az egyik oldalon a katolikus Egyház emeli fel a kereszt zászlaját, amely igazi haladáshoz, igazi civilizációhoz és igazi szabadsághoz vezet; a másik oldalon a forradalom zászlaját emelik fel, amely alatt összegyűlik az Egyház összes ellensége. Mit csinál most Oroszország? Egyrészt a forradalom, másrészt a katolikus Egyház ellen küzd. Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. június 9-én.

XII. Piusz uralkodásával véget ért az a korszak, amikor Villa atyát a Vatikánban örömmel fogadták, és megkezdődött elszigetelődésének és üldöztetésének időszaka. A XII. Piusz pápa részéről tanúsított jóindulat egy csapásra véget ért és Villa atyával szemben elkezdődött egy vérre menő politikai játszma: "Nem venni róla tudomást és elérni, hogy mindenki más is hagyja figyelmen kívül!" Az alábbi két tény igazolja ezt a kétféle magatartást. Egyszer Villa atya az "Angyali Pásztor" XII. Piusz pápától kért és azonnal kapott kihallgatást. A helyszín egy tágas terem volt, tele emberekkel. XII. Piusz pápa hívatta Villa atyát. Villa atya kiment, és rövid eszmecsere után XII. Piusz pápa kézen fogta és a nagy tömeg előtt megölelte, mintegy jelezve a szeretetét az iránt a pap iránt, akire titokban óriási feladatot bízott, olyant, amilyent korábban még sohasem bíztak egy egyszerű papra. De milyen más volt évekkel később a Villa atya és VI. Pál közötti találkozó! Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. június 5-én.

... 1965. december 8-án Bosio püspök megküldte Villa atyának az "Operaie di Maria Immacolata" Intézet számára az engedélyt. 1967. május 20-án az Intézet elköltözött a Brescia, Galileo Galilei utca 121. szám alá, ahol mind a mai napig működik. Msgr. Giambattista Bosio pedig rá pár napra, 1967. május 25-én meghalt. Villa atyának nem volt arról tudomása, hogy püspökének olyan egészségi vagy egyéb problémái lettek volna, ami hirtelen halált okozhatna. Csak pár héttel halála előtt mondta Villa atyának, hogy:"Ha nyugdíjba megyek, én is Önökkel szeretnék élni az Intézetükben". Az Intézet nővérei előre örvendtek annak, hogy ilyen híres és fontos személy lesz a körükben. Amikor Bosio püspök meghalt, Villa atya külföldön volt. Amikor visszatért Chieti-be, azonnal a sírjához ment imádkozni. Pár hét múlva Villa atya unokaöccse, Fulvio, aki mérnöki diplomát szerzett , egy barátjával nyaralni indultak Gargano-ba, amikor egy acélsodrony, amely az út fölé volt kifeszítve, lefejezte őket. Az autóból semmi sem tűnt el. (...) 1968. február 4-én Villa atya levélben panaszkodott Brescia helyettes generálisának, Msgr. Pietro Gazzoli-nak Msgr. Morstabilini “csekély megértésére és bcsületességére" és kétszínű cselekvéseire és két dokumentumot mutatott be, amely ezt a kétszínűséget igazolja: (...) Ezek csak a legjelentősebb példák Villa atya ellenségei "modus operandi"-jára [működési módjára]: ellenségek, akik sohasem léptek fel ellene szemtől szembe és nyíltan, hanem mindig a háttérben tevékenykedtek, kétszínűen, minden eszközt latba vetve sújtottak le rá, ahol csak tudtak, beleértve a gyilkossági kísérleteket is, amint azt a következőkben látni fogjuk. Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. június 5-én.

... Villa atya személyesen több, mint ötven hivatást talált, akik beléptek valamelyik missziós szemináriumba. Férfiakat, akik ma mind papok. Mára már nyilvánvaló, hogy többé egyetlen lépését sem engedélyezték, egyetlen ötletét sem engedték megvalósítani, egyetlen, a katolikus hitet védő projektjébe sem engedték belefogni. Villa atyának vissza kellett utasítania barátai ... és ellenségei ajánlatainak az elfogadását is. Több épület- és nagy összegű pénzadományt utasított vissza. Egy bíboros egész birodalmat akart neki adni; két nagy, már működő általános és középiskolát, két nagy épületet 60 acre olívaültetvénnyel és egy templommal. Azután Siri bíboros kínálta fel neki a Genoa-i bencés kolostort. De Villa atya ezt is visszautasította, mert előre látta az Egyházat fenyegető vihart, és ezért úgy tartotta jobbnak, ha szegény marad. Nem akart gazdasági és pénzügyekhez kötődni. És ami a legfontosabb, szabadon akart azzal a küldetésével foglalkozni, amit Pió atyától és XII. Piusz pápától kapott: kiszabadítani az Egyházat abból a zavaros helyzetből, amelybe az egyházi szabadkőművesek juttatták! Ezért mondott nem-et két gazdag amerikainak is, akik milliárdokat ígértek neki, ha eladja nekik a "Chiesa viva" újságot. Bővebben »

Csíksomlyó 450. pünkösdi búcsújára

Bazsó Dombi Attila ~ Feltéve: 2017. június 3-án.

(A Szózat c. internetes folyóiratban 2017. Pünkösdjére közölt írás).
... Michael Hesemann, német író és egyháztörténész erre vonatkozóan a minap közzétette a Vatikáni Titkos Levéltár egy dokumentumát, amelyben német szabadkőművesek értesítették II. Vilmos német császárt a Grad Orient Páholy tervéről amellyel lemondásra fogja kényszeríteni Európa összes szuverén uralkodóját, hogy megsemmisítse a Katolikus Egyházat. Ez a katolikus uralkodókkal meg is történt 1918-ban, így Magyarországon is: Szűz Mária Országának apostoli királyát is lemondatták, a Milleniumát néhány évvel korábban ünneplő Apostoli Királyságot köztársasággá nyilvánították! A magyarországi románok 1918-as balázsfalvi „nagygyűlése”, amelyen csupán 1228 „küldött” hatékonyan kinyilváníthatta Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros – összesen 26 történelmi vármegyének a Román Királysághoz csatlakozását, a katolikus monarchiák elleni nemzetközi szabadkőműves összeesküvés része volt. Ma sajnos Európában nincsen olyan állam, de még kisebb térség sem, ahol bármely egyházmegye hívei ne volnának kitéve a felsorolt események közvetlen vagy közvetett hatásainak, annak ellenére, hogy a Szűzanya közvetítette Isten irgalmas útmutatásait az Egyetemes Egyházra vonatkozóan La Sallette és Fatima látnokai által, a Magyar Egyházra vonatkozóan Mária Natália nővér és Kindelmanné Erzsébet asszony által, amelyek teljesítésével a bűnök megsokasodása miatt kilátásba helyezett csapások elháríthatóak lettek volna. A legfőbb egyházi tisztségeket viselők engedetlensége miatt azonban a helyzet mára sajnos odáig fajult, hogy az igaz hit fennmaradására a legfőbb veszélyt a Katolikus Egyház legfőbb tisztségeit betöltő nem kevés eltévelyedett gondolkodású főpap jelentik. Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? - 3. rész, A titkos ügynök

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. június 2-án.

... Egy másik kényes feladat, amivel Ottaviani bíboros bízta meg Villa atyát, az volt, hogy keresse fel a fatimai Lucia nővért. Egy napon Ottaviani bíboros azt mondta Villa atyának: "Azt gondolom, elküldöm Önt Fatimába, hogy közvetlenül beszéljen Lucia nővérrel." Villa atya örömmel vállalta a feladatot. Csatlakozott hozzá egy páduai üzletember, Mr. Pagnossin, Pió atya lelki gyermeke, aki felajánlotta, hogy kifizeti Villa atya útiköltségét és a portugáliai tartózkodás költségeit. Ottaviani bíboros személyes ajánló levelet adott Villa atyának, mint a Szentszék prefektusa írta alá. A levél Coimbra püspökének szólt, hogy engedélyezze a Lúcia nővérrel való találkozást. De Coimbra püspöke, mielőtt engedélyezte volna a látnokkal való találkozást, felvette a telefont és felhívta a Vatikánt. Msgr. Giovanni Benelli vette fel a kagylót, és azt felelte, hogy meg kell kérdeznie VI. Pált, mivel Róma szigorú parancsot adott ki: "Lúcia nővérrel csak királyok és bíborosok készíthetnek interjút." Msgr. Benelli, az államtitkárhelyettes továbbította Coimbra püspöke felé VI. Pálnak a Lúcia nővérrel készítendő interjúra vonatkozó tiltó parancsát. Így Villa atya hiába volt a Szentszék prefektusának a küldötte. De azért Portugáliában maradt, megpróbálva legyőzni a püspök ellenállását. (...) Visszatérve Olaszországba, Luigi atya azonnal Ottaviani bíboroshoz sietett, hogy elmondja neki kudarcát. A bíboros ezt VI. Pál támadásaként értelmezte és azonnal írt neki egy levelet tiltakozásképpen. Amikor Villa atya később visszatért Rómába, Ottaviani bíboros mondta neki, hogy VI. Pál bocsánatot kért, mondván, hogy Msgr. Benelli volt a döntéshozó. De a bíboros kihangsúlyozta, hogy ez volt VI. Pál szokásos kétkulacsos taktikája. Amíg XII. Piusz élt, a Vatikán Villa atya számára több, mint barátságos hely volt: a titkos ügynökségéhez kapcsolódó találkozókon felül Villa atya legalább ötven alkalommal ebédelt és vacsorázott együtt bíborosokkal és püspökökkel. De amikor VI. Pál került a pápai trónra, eltűnt ez a barátságos légkör, megfosztották minden lehetőségtől, hogy védje a katolikus hitet. Nem sokkal halála előtt Villa atya ezt mondta nekem bizalmasan: "Msgr. Bosio továbbította nekem XII. Piusznak államtitkárhelyettesére vonatkozó szavait: "A végén már Tardini bíboros is elárult engem." És még ezt is mondta: "Nem vagyok biztos abban sem, hogy amit mondok, az egyáltalán átlépi az irodám küszöbét." Villa atya kérdésére, hogy miben áll Tardini bíboros árulása, azt a választ kapta, hogy abban, hogy Pió atya és Krisztus Egyházának ellenségei kezdettől fogva tudtak Villa atya pápai megbízatásának okáról; egy order, amit halála előtt Pió atya így fejezett ki: "A küldetésem a halálom után fog kezdődni". Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? - 2. rész, Találkozások Pió atyával

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. május 31-én.

... Msgr. Bosio továbbította Villa atyának XII. Piusz feltételeit, de saját részről még hozzátett egyet: "Magamra vállalom, hogy a püspöke legyek, de megmondom Önnek: Montinit kerülje el!" Villa atya elképedt ezeknek a szavaknak a keménységén, és megkérdezte: "Ki az a Montini?" Msgr. Bosio ezt felelte: "Mondok egy példát: En vagyok az asztal egyik felén, Ön a másikon. Ezen az oldalon van Msgr. Giambattista Montini, a másik oldalon az emberiség többi része." (...) 1963 második felében Villa atya másodszor is felkereste Pió atyát. Amint meglátta őt Pió atya, így szólt: "Már régóta várok Önre!" Pió atya panaszkodott arra a lassúságra, amellyel Luigi atya a megbízatását végezte. Beszélgetésük végén Pió atya megölelte Villa atyát és azt mondta: "Bátorság, bátorság, bátorság kell az Egyház számára, amelyet már elárasztottak a szabadkőművesek! " Majd hozzátette: "A szabadkőművesség már elérte a pápa papucsát." (VI. Pál!) Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? - 1. rész, A Hit

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. május 30-án.

... Luigi Villa 1918. február 3-án született Lecco-ban született, három fiú közül másodikként. Édesanyjától csodálatos ajándékot kapott: a Hitet. Hányszor hallottam tőle ezeket a szavakat: "Édesanyám hite van bennem." Édesanyja olyan anya volt, aki, ha a plébános meglátogatta otthonában, letérdelt előtte és megcsókolta a kezét: olyan anya volt, aki azt tanította a fiának, hogy az Isteni Gondviselés mindig fél órával korábban ébred fel, mint ő maga. Olyan anya volt, aki azt tanította a fiának, hogy mindent fogadjon el, amit Isten kimér a számára, még a szerencsétlenségeket is ... amiben nem is volt hiány Villa atya családjában! Egyszer látott egy Comboni atyát és elhatározta, hogy követi a példáját. Befejezvén a gimnáziumot és a teológiai tanulmányokat, 1942. június 28-án pappá szentelték. Másnap, 1942. június 29-én mutatta be első szentmiséjét a Lecco-i székesegyházban. Ő maga mesélte el nekem ennek a napnak a történetét. Megérkezett Lecco-ba. Belépve a székesegyházba, a pap azt mondta neki, hogy kezdheti a szentmisét. A templomban talán húsz idős ember, ha volt, akik kíváncsian nézték, ki is ez az új pap. Nem volt meghirdetve, semmi jel, semmi utalás nem volt arra, hogy egy fiatal pap az újmiséjét fogja bemutatni! Nem volt egyáltalán semmi! (...) De volt Valaki, ki megértette ennek a szentmisének a jelentőségét. Ezért volt az, hogy az 1942. június 29-i dátumtól számítva pontosan 21 évvel később a Sátánt egy kettős fekete mise keretében trónra emelték a a vatikáni Szent Pál kápolnában: megszületett az Ember Új Egyetemes Egyháza, amelyet a Sátán sugalmazott, és ezzel megkezdődött az Antikrisztus uralkodása. [szerk. megj.: a fekete mise szörnyű szertartását Malachi Martin atya részletesen leírja a "Windswept House" c. könyvében (Broadway Books, New York), magyarul egy részlet belőle: Lucifer intronizációja: fekete mise Rómában]. Bővebben »

Egyszerű logika

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2017. május 29-én.

... A szillogizmus jutott eszembe, mikor olvastam az interneten Müller Gerhard bíboros május 25-i interjúját az amerikai katolikus EWTN hálózaton. Müller azzal kezdte az interjút, hogy kifejtette a pápa tévedhetetlenségéről szóló dogmát: „Abszolút lehetetlen, hogy egy pápa… Krisztus tanításával ellenkezőt tanítana.” Legyen ez a felső premissza. Ugyanakkor Burke Raymond bíboros, több bíboros kollégájával kerülgetik, mint a forró kását, de nem merik egyenesen kimondani, hogy Ferenc Amoris Laetitia dokumentuma ellentmond Jézus és az Egyház kétezer éves tanításának. Például egy interjúban Burke kijelenti, hogy „még nem tiszta, hogy lesz-e nyilvános korrekció. Normálisan mielőtt ezt nyilvánosan csinálják, személyesen megmondják a pápának, hogy a dolog olyan komoly (grave), hogy az egyház vezetői (tehát a bíborosok) kénytelenek lesznek azt kijavítani.” Ha ezt kimondjuk, akkor ez lesz a szillogizmus alsó premisszája. Formálisan: FELSŐ PREMISSZA: Abszolút lehetetlen hogy egy pápa… Krisztus tanításával ellenkezőt tanítana. ALSÓ PREMISSZA: Az Amoris Laetitia dokumentum ellentmond Jézus és az Egyház kétezer éves tanításának. TEHÁT az Amoris Laetitia szerzője nem lehet pápa. Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. május 28-án.

Msgr. Giovanni Benelli először államtitkárhelyettes volt, majd 1977-ben Florence püspöke lett, és hamarosan ezután bíborosi címet kapott. VI. Pál halála után az 1978-as konklávén Benelli megpróbálta pápává választatni magát, de helyette ismét Giuseppe Siri bíborost választották meg, immár harmadszor. Ő azonban, mivel Benelli bíboros egyházszakadással fenyegetőzött, ha elfogadja a pápai címet, visszalépett. Az 1978-as konklávé így kompromisszummal végződött: Luciani bíborost, - akit VI. Pál velencei látogatása során, mint utódját emlegetett, - választották pápává, aki az I. János Pál nevet vette fel. Azonban, miután I. János Pál meggondolatlanul közölte államtitkárával, Jean-Marie Villot-val bizonyos személyek tervezett cseréjét az államtitkárságon, másnap meggyilkolták. Ugyancsak Villa atya kérte Palazzini bíborost, hogy boncoltassa fel a pápát, és hogy meggyőzőbb legyen, elterjesztette a sajtóban a gyilkosság lehetőségét. Palazzini bíboros ezután három halottszemlét is tartott, amelyet "orvosi vizsgálatnak" neveztek. Mindhárom ugyanazzal az eredménnyel végződött: "Meggyilkolták!" Mivel Villa atya az események középpontjában állt, egyszer megkérdeztem tőle, tudja-e a gyilkosok nevét. Válasza ez volt: "Tudom a két gyilkos püspök nevét, de nem mondhatom meg. Ezt a titkot meg kell őriznem." Nem erősködtem tovább, és később sem állt szándékomban visszatérni a kérdésre. Azonban egyszer kezembe került David Yallop "Isten nevében: Luciani pápa halála" c. könyve, ahol megtaláltam az I. János Pál pápát meggyilkoló két gyilkos nevét. Elmentem Villa atyához és beszámoltam neki a felfedezésemről. Azt mondta: "Mondd a két nevet." "Jean-Marie Villot bíboros és Paul Casimir Marcinkus püspök". Ekkor ő lehajtotta a fejét és csendesen azt mondta: "Igen, ők voltak". Pecorelli listájának [1] a nyilvánosságra hozatala I. János Pál rövid pápasága alatt Casaroli bíboros reményeit széjjelfoszlatta. Luciani halálakor egy Siri és Benelli közötti újabb összecsapás után Karol Wojtyla bíborost választották pápává. Ő volt a szabadkőművesek és VI. Pál előre kiválasztott jelöltje, akit VI. Pál 1973 és 1975 között 11-szer fogadott magánkihallgatáson, ami korábban sohasem fordult még elő egy külföldi bíborossal! Bővebben »

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? - 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros

Franco Adessa ~ Feltéve: 2017. május 28-án.

... 1971-ben Villa atya megalapította a "Chiesa viva" [Élő egyház] lapot a világ összes országából toborzott munkatársakkal. Az első szám 1971. szeptemberében jelent meg. Pár hónappal később, 1971. december 14-én Luigi atya személyesen találkozott Mindszenty bíborossal, aki, miután VI. Pál megalázta és megfosztotta címétől, mert nem fogadta el a kommunizmust, elhagyta Rómát. A bíboros olvasta a Chiesa viva első számát, és annyira fellelkesült, hogy a nála lévő példányra ráírta a nevét. A találkozó végén, két és fél órás, szenvedélyes és megvilágosító interjú után Mindszenty bíboros ezt mondta Villa atyának: "Higgye el, VI. Pál egész keresztény országokat szolgáltatott ki a kommunistáknak..." (...) A szabadkőműves államtitkárhelyettes, Msgr. Giovanni Benelli dolgozta ki az új hivatalos stratégiát a Villa atya elleni hadműveletekhez. A stábjának ezt mondta Villa atyáról: "El kell hallgattatnunk ezt a Villa atyát!" De amikor valaki megjegyezte: "Eminenciás uram, inkább bizonyítsuk be róla, hogy nincs igaza!" A bíboros bosszúsan felelte: "Jó, akkor ne vegye figyelembe, és érje el, hogy mások se vegyenek róla tudomást." De mindez nem volt elég, mert Villa atya hangja a "Chiesa viva" újság volt, és azt is el kellett hallgattatni. Hogy az újságot nem lehetett szemből megtámadni, az az igazgatóhelyettesének, a híres német zsidó konvertitának, Dietrich von Hildebrand professzornak volt köszönhető, akit VI. Pál ismert és akitől tartott. Bővebben »

A harmadik fatimai titok

Ottaviani bíboros ~ Feltéve: 2017. május 27-én.

1963. október 15-én, körülbelül 3 évvel az után a dátum után, amit Lucia dos Santos megjelölt a Vatikán számára a "harmadik fatimai titok" nyilvánosságra hozatalára, a stuttgarti "Neues Europa-ban" egy Louis Emrich nevű újságíró publikálta "Fatima titkát" "Az emberiség jövője a moszkvai egyezmény és Isten Anyjának La Salette-ben és Fatimában történt üzenetei fényében"címmel. A szöveget a vatikáni hatóságok diplomáciai indiszkréció útján, információs célból szivárogtatták ki a washingtoni, londoni és moszkvai hatóságok felé, elengedhetetlenül fontosnak tartva a nukleáris vizsgálatok leállításáról szóló egyezmény megkötéséhez. (...) Alfredo Ottaviani bíboros volt a szerzője a fatimai "harmadik titok diplomáciai változatának", amelyet informálás céljából elküldtek Washington, London és Moszkva kormányának, és amelyet azután ugyancsak Ottaviani bíboros jóváhagyásával publikáltak 1963-ban a stuttgarti"Neues Europa"-ban. (...)
A fatimai harmadik titok: Az egész emberiséget egy nagy büntetés fogja sújtani; nem ma, nem holnap, hanem a huszadik század második felében. Akármerre nézünk, többé már sehol sem a rend uralkodik, és a Sátán fog uralkodni, a legmagasabb helyekről irányítva az események menetét. Ő (a Sátán) nagyon sikeres lesz, és be fog épülni az Egyházba a legfelső szintig. Az Egyház számára a legnagyobb megpróbáltatás ideje fog elkövetkezni. Bíborosok fognak bíborosokkal, püspökök fognak püspökökkel szemben állni; és a Sátán masírozni fog híveivel és Rómában változások lesznek. Ami rothadt, le fog esni, és ami le fog esni, az többé nem fog felemelkedni.Az Egyház el fog sötétedni, és a világot a terror fogja elborítani. A huszadik század második felében nagy háború fog kitörni. Tűz és füst fog az Égből alászállni, az óceánok vizéből gőz lesz, tajtékjuk megemelkedik, eláraszt és elsüllyeszt mindent. Millió és millió ember fog meghalni órák alatt, és a túlélők azt fogják kívánni, bárcsak meghaltak volna. Bővebben »

A Lúcia nővérrel készült utolsó interjú - 1957

Fr. Augustin Fuentes ~ Feltéve: 2017. május 26-án.

"... Mondja meg nekik, Atya, hogy a Szent Szűz ismételten mondta - Francisco és Jacinta unokatestvéremnek és nekem is - hogy sok nemzet el fog tűnni a föld színéről [szerk.megj.: "migránsok"?], hogy Oroszország az Ég büntetésének eszköze lesz az egész világ számára, hacsak az a szegény nép meg nem tér előbb." (...) A pokolra vonatkozó látomásról, amelyet a Miasszonyunk megmutatott Luciának, Jacintának és Francesconak, Lúcia nővér ezt mondta: "Ezért, Atya, nemcsak az a küldetésem, hogy arról a materiális büntetésről beszéljek, ami biztosan be fog következni a földön, ha a világ nem fog imádkozni és bűnbánatot tartani. Nem, a küldetésem az, hogy elmondjam mindenkinek annak a közvetlen veszélyét, hogy örökre elveszítjük lelkünket, ha megmaradunk bűneinkben." "Atya, ne várjunk arra, hogy Rómából a Szentatya bűnbánatra szóló felhívást tesz közzé. Ne várjunk bűnbánatra szóló felhívást sem egyházmegyéink püspökeitől, sem egyházközségeinkből. Nem, a Mi Urunk gyakran alkalmazta ezeket az eszközöket, és a világ nem törődött velük. Ezért most mindenkinek magának kell hozzáfognia, hogy lelkileg megváltoztassa magát. Mindenkinek nemcsak a saját lelkét kell megmentenie, hanem mindazok lelkét is, akiket Isten az útjába helyezett." (...) "Imádság és áldozat az a két eszköz, ami megmenti a világot. Ami a Szent Rózsafüzért illeti, Atya, ebben a mostani végidőben, amelyben élünk, a Szent Szűz új erőt kölcsönzött a Rózsafüzér imádkozásának. Ezt oly módon teszi, hogy nincs olyan probléma, bármilyen nehéz is legyen, - legyen akár földi, akár lelki, - a mi magunk vagy a családunk lelki életében, a családunkban, a világban vagy egyházközségünkben, vagy akár a népek és a nemzetek életében, amit ne lehetne megoldani a Rózsafüzér imádkozásával." "Megismétlem, nincs olyan nehéz probléma, amit ne lehetne megoldani ebben a mai időben a Szent Rózsafüzér imádkozásával. A Szent Rózsafüzér imádkozásával megmentjük magunkat, megszenteljük magunkat, Isten ügyét támogatjuk és sok lelket megmentünk." Bővebben »

A két Lúcia nővér - tények és fotók

Feltéve: 2017. május 26-án.

A Tradition in Action katolikus honlap évekkel ezelőtt több cikket is megjelentetett arról, hogy a fatimai látnok Lúcia nővért az 1960-as évektől kezdve egy ál-Lúcia nővér helyettesítette. Az igazi Lúcia nővér utoljára 1957. december 26-án jelent meg egy vele készült interjú erejéig a nyilvánosság előtt, azután örökre eltűnt. 10 év múlva, 1967-ben, VI. Pál fatimai látogatása idején felbukkant egy új, joviális Lúcia nővér. Ez a szögletes arcú, vidám és robosztus alkatú Lúcia nővér, - aki teljes mértékben különbözött az ovális arcú, szomorú és sápadt, az 1957-es interjút tett Lúcia nővértől - 1982-től, II. János Pál fatimai látogatásától kezdve egyre gyakrabban mutatkozott a nyilvánosság előtt. De beszéljenek a tények és a fényképek, és mindenki döntse el maga, hogy a Lúcia I. és a Lúcia II. nővérről készült fényképek ugyanazt a személyt ábrázolják-e. (...) Az egész probléma legnagyobb nehézsége az, hogy Lúcia nővér egy dolgot mondott az 1960-as évekig, majd az évek során ezt később megváltoztatta. Mi lehet ennek az oka? Ha továbbra is megjelent neki az Úr Jézus és a Szűzanya, miért nem szólt semmit a II. Vatikáni Zsinatról és az úgynevezett reformokról, mint amilyen az új miserítus (Novus Ordo Mass), az egyéb liturgikus újításokról és a hivatások számának csökkenéséről? Sőt, éppen ellenkezőleg, Lúcia II. nővér teljesen alkalmazkodik ezekhez az újításokhoz; például a jobb oldali fotókon, 1991. május 13-án (felül) és 2000. május 13-án (alul) állva fogadja az Oltáriszentséget. Ha komoly aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos lenne a harmadik titkot 1960-ban feltárni, miért nem szólt egy szót sem erről a következő 40 év során? Ellentétben azzal, amit korábban mondott, hogyan tudta megerősíteni a Vatikán által 2000-ben előadott harmadik titkot, valamint Ratzinger bíboros és Tarcisio Bertone érsek "hivatalos értelmezését", akik ezt követően kijelentették, hogy a Fatima-epizód már a" múlté"? Igaz, Ratzinger bíboros már mint XVI. Benedek pápa később azt nyilatkozta, hogy "tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy a fatimai üzenetek beteljesedtek." Ezek, és még sok más kérdés is csak azzal magyarázható, hogy 1958 után egy másik Lúcia nővér jelent meg a nyilvánosság előtt. Bővebben »

A katolikus család a jelenlegi aposztázia [hitehagyás] legelső védőbástyája

Schneider püspök ~ Feltéve: 2017. május 22-én.

... A világ jelenlegi helyzete és részben az Egyház katolikusainak és papjainak élete egy nagy hitehagyással jellemezhető: a Krisztus valódi istenségében való hit elhagyásával, az abban való hit elhagyásával, hogy az üdvösségre vezető út egyedül Krisztuson keresztül lehetséges, és az isteni parancsolatok örök érvényességébe vetett hit elhagyásával. Az ilyen hitehagyás végső soron azt jelenti, hogy lemondanak Krisztusról és elfogadják a világ szellemét, gnosztikus módon felhigítva Krisztust a világ anyagi, naturalista és ezoterikus szellemével. A közelmúltban Robert Sarah bíboros a következő megdöbbentő nyilatkozatot tett az Egyházban uralkodó valódi lelkiségről: "Európát politikailag rákényszerítik a keresztény gyökerek elhagyására vagy megtagadására. De az első, aki elhagyta a keresztény gyökereit és a múltat, az vitathatatlanul a Zsinat utáni katolikus Egyház.[...] Míg a magas rangú főpapok közül egyre többen erősítik meg makacsul a már százszor elítélt nyilvánvaló tanbeli, erkölcsi és liturgikus tévedéseket, és igyekeznek összezúzni Isten népének a még megmaradt kis hitét, míg az egyház bárkája egy dekadens világ viharos tengerén hánykódik, és a hullámok összecsapnak a vízzel teli hajó fölött, egyre több egyházi vezető és laikus kiabálja: "Tout va très bien, Madame la Marquise!" "Minden rendben, Milady! " (" A jövõ forrása " nevű összejövetelen elhangzott beszéd, amelyet a XVI. Benedek pápai Motu proprio Summorum Pontificum kiadásának 10. évfordulója alkalmából tartottak, Herzogenrath-ban, Németországban március 29. és április 1. között , Németország). Bővebben »

Burke bíboros felszólítása Oroszország felajánlására a Szűzanya Szeplőtelen Szívének

John-Henry Westen ~ Feltéve: 2017. május 19-én.

Raymond Burke bíboros ma (2017. május 19-én) reggel egy felhívást tett közzé a katolikus hívek felé, hogy "dolgozzanak Oroszországnak a Szűzanya Szeplőtelen Szívének történő felajánlásán". [szerk. megj: Ez volt a Fatimában a három pásztorgyereknek megjelent Szűzanya egyik nem teljesített kérése.] Burke bíboros, aki egyike annak a négy bíborosnak, akik Ferenc pápától az Amoris Laetitia egyértelműsítését kérték, ezt a felhívását a római Élet Fórumon tette közzé, a Miasszonyunk fatimai jelenése 100. évfordulójának a hónapjában. (...) "Akármilyen szörnyűek is az embernek az Isten elleni engedetlen lázadásához kapcsolódó fizikai büntetések, még sokkal végtelenül szörnyűbbek a lelki büntetések, amelyek a legsúlyosabb bűn gyümölcsei: az örök halál" - mondta. A hit tanítása a maga teljességében és teljes bátorsággal az Egyház pásztori hivatalának a szíve: a római pápa, a Péter székével egységben lévő püspökök és fő munkatársaik, a papok. Emiatt a harmadik titok különös erővel azok felé irányul, akik az egyházban lelkipásztori hivatalt gyakorolnak. Ha a hitet nem az egyház állandó tanításához és gyakorlatához való hűségben tanítják, akár felszínes, zavaros vagy akár világi megközelítésen keresztül, a papok hallgatása halálosan, a legmélyebb lelki értelemben veszélyezteti azokat a lelkeket, akiknek a gondozására lettek felszentelve. Az egyház lelkipásztorai tévedésének mérgező gyümölcse az istentisztelet, a tanítás és az erkölcsi fegyelem olyan formája, amely nem felel meg az isteni törvényeknek. (...) II. János Pál pápának szándékában állt Oroszország kifejezett megemlítése a felajánlásban, ahogyan azt a Szűzanya kérte, de tanácsadói nyomása miatt végül is elállt a szándékától. Ezt a tényt legutóbb Ferenc pápa hivatalos képviselője megerősítette a múlt héten a Fatima-ünnepségen a kazahsztáni Karagandában. Bővebben »

"A Ruini-jelentés": Mintha csak egy vicc lenne, teret nyer az anti-fatimai jelenés

Christopher A. Ferrara ~ Feltéve: 2017. május 19-én.

Nyilvánosságra hozták a Ruini-bizottság (amely az elnöke, Camillo Ruini bíboros nevéről kapta a nevét) régóta várt "Ruini-jelentésének" a megállapításait a Medjugorje-ben állítólag 1981-óta történő jelenések érvényességéről. A bizottság, amelynek a munkássága még XVI. Benedek pápasága idején kezdődött , éppen azt eredményezte, amit ebben a zsinat utáni békéltető korszakban elvárnak: visszautasítva azt, hogy világosan kimondják, hogy egy hitre vonatkozó állítás egyszerűen igaz vagy hamis, helyes vagy rossz. Ez a nevetséges jelentés "kiegyezett a felében" aközött a nyilatkozat között, hogy a hat Medjugorje-i állítólagos "látnok" által látott jelenések nem természetfeletti eredetűek, és így hamisak, és aközött a - a Fatimához hasonló jelenésekre vonatkozó - nyilatkozat között , hogy a jelenések természetfeletti eredetűek és így méltóak a hitre. Más szavakkal: a látomások igazak is, hamisak is, attól függően, hogy melyiket vizsgálják meg! Mintha csak egy vicc lenne. A Catholic News Hírügynökség áttekintést ad erről a felfoghatatlan megközelítésről: az első hét "jelenés", amelyek állítólag 1981. június 24. és július 3. között történtek, "13 szavazatot kapott arra, hogy természetfeletti volt. Egy tag szavazott ez ellen, és egy szakértő nem nyilvánított véleményt .... " (...) Tehát teret nyernek az anti-fatimai jelenések, míg Fatima üzenetét maga a pápa redukálta a társadalmi igazságosság és a béke iránti elkötelezettségre mindenféle valláshoz tartozó vagy vallástalan ember számára. Milyen sértés ez az Isten Anyja Mária számára, akinek a Fatimában az Egyházra és az egész emberiségre vonatkozó figyelmeztetését továbbra is tagadják a felső hierarchiában lévő vak vezetők, miközben diadalmasan haladnak a mélység széle felé, amelybe a többieket is vezetik. Bővebben »

Dignitatis Humanae: Az Amoris Laetitia teológiai gyökerei

Feltéve: 2017. május 18-án.

...“Én vagyok az első olyan pápa, aki nem vett részt a [II. Vatikáni] Zsinaton és a Zsinat utáni teológiát tanulta ..." Ezt mondta Ferenc 2014. júliusában. Kevesebb, mint két év múltán a Zsinat romlott gyümölcsei testet öltöttek az Amoris Laetitia-ban ; amelynek szerzői szerint a "kulcsértelmezője", Schönborn bíboros így nyilatkozott: “Számomra az Amoris Laetitia mindenekelőtt egy nyelvészeti esemény ..." X. Piusz pápa ezt írta: "Az, hogy az államot el kell különíteni az egyháztól, teljesen hamis tézis, a legveszedelmesebb hiba. Azon az elven alapul, hogy az államnak nem kell elismernie semmilyen vallási kultuszt, ami elsősorban az Isten elleni nagy igazságtalanság bűne; mert az ember Teremtője egyben az emberi társadalmak alapítója és létének valamint saját létünknek is az őrzője. Ezért nemcsak magánkultusszal, hanem nyilvánosan és társadalmilag kifejtett hódolattal is tartozunk Neki. Ráadásul ez a tézis nyilvánvalóan tagadja a természetfeletti rendet. "(X. Piusz pápa, Vehementer Nos) Más szóval, az igazságosság elve értelmében Istennek nyilvános és társadalmi imádattal tartozunk, és az állam feladata ennek megfelelően rendezni ügyeit. (...) Azaz röviden, az állam a nagyobb jó érdekében tolerálja bizonyos hamis vallások gyakorlását, de nem adhatja meg számukra ugyanazokat a jogokat, amelyek kizárólag az egy igaz vallást illetik meg. (...) a hamis vallás objektíven bűnös gyakorlatát a Zsinat szerint ugyanúgy kell védenie kell a jogalkotásnak, mint az egyetlen igaz hitét. Azt javasolva, hogy az államnak biztosítania kell a hamis vallásokhoz való ezen jogot (vagyis "ami ellentétes az igazsággal és az igazságossággal", és ennélfogva gonosz), a Zsinat implicit módon azt tanítja, hogy ezeket a dolgokat Isten pozitívan akarja, ami éles ellentétben van azzal, hogy Isten eltűri. A jelenlegi halálos helyzet csak tovább fog romlani mindaddig, amíg az Egyházat térdre nem kényszerítik, hogy végre teljesítse a Fatimai Miasszonyunk kérését; akkor számíthatunk csak arra, hogy a Mennyország akkora kegyelem kiáradásával fog válaszolni, amely egyszer s mindenkorra elfojtja a zsinati zendülést. Bővebben »

Kik állnak az Opus Dei mögött?

Randy Engel ~ Feltéve: 2017. május 11-én.

... Az Opus Dei titkos társaság. Míg a prelatúra közzéteszi papjainak, nemzetközi és regionális igazgatóinak a nevét, az Opus Dei laikus tagjainak tilos feltárni tagságuk létét, kivéve, ha a Központ igazgatója kifejezetten jóváhagyja. Marc Brammer kivétel a szabály alól. Ő része a prelatúra "nyilvános arcának" , és annak a központnak a igazgatójává nevezték ki, amelyhez megbízást kapott. Az ő "sejtjének" minden tagja "nyilvános arcot" visel. Az Opus Dei-tagságra vonatkozó titoktartás, a "mérlegelési jogkör", vagyis a "körültekintő csend" célja, hogy tagjai "rejtett életet élhessenek a társadalomban", úgy, ahogyan Jézus élt Názáretben, mielőtt elkezdte volna nyilvános fellépését; hogy lehetővé tegye a prelatúra hatékony működését; és az emberi társadalom tömegében kovászként műküdjön. A valódi okok: könnyebb beszivárgás a társadalomba és intézményeibe; hogy könnyebben, minimális ellenállással apostolkodhassanak; hogy könnyebben tudjanak jelölteket toborozni; és hogy megakadályozzák a potenciális tagok és egyéb források szüleinek esetleges ellenkezését. Szintén titokban kell tartani a prelatúra belső munkadokumentumait, szokásait, szellemiségét, szertartásait és apostolkodási módszereit, beleértve a toborzási módszereket is. (...)Michael Voris és a Church Militant weboldal is az Opus Dei irányítása alatt áll. 2015 szeptemberében Voris [szerk.megj.:a Church Militant weboldalon "Vortex" címmel az Egyházat egyoldalúan kritizáló videókat jelentet meg] különleges sorozatot indított el a "Vortex az SSPX-ről" címmel, amelyben megismételte Carroll vádját, hogy "minden egyes SSPX pap és püspök halálos bűnt követ el, amikor szentmisét mond." Voris azt is állította, hogy az SSPX kápolnákat látogató katolikusok számára fennáll az örök kárhozat veszélye. A tradicionisták közül John Vennarit (CFN), Michael Matt-ot (The Remnant) és Louie Verrecchio-t (AKA Catholic) támadta. Ezen sorok írója büszke arra, hogy az elmúlt harminc évben számos cikkeket írt ezen tiszteletreméltó katolikus urak számára. Miután egy nap alatt átolvastam az egész sorozatot, szöget ütött a fejembe, hogy vannak ismétlődő témák Voris előadásaiban. Az egyik, amit Voris ismételten hangsúlyoz, az a vak engedelmesség erénye. "Számos út van a pokolba és csak egy a mennybe" - mondja Voris -, és ez "az engedelmesség, az abszolút és teljes engedelmesség". Mint ahogyan már írtam, ez nem igaz. (...)Az Opus Dei nem Istentól való. A Sátántól van. Az Opus a katolikus Egyházat saját céljaira használja fel, amelyek pénz és hatalom. Titkos, önálló, önfenntartó és robotszerű szervezetük egy kultuszra utal. Az Opus Dei valódi természetének megismerésében nem arra kell hallgatni, amit a prelatúra mond, hanem meg kell nézni, mit csinál. Bővebben »

Az Egyház és Asmodeus - 5. rész Konklúzió

Fr. Pietro Leone ~ Feltéve: 2017. május 7-én.

... A fatimai Lucia nővér azt írta Caffara bíborosnak, hogy a végső összecsapás az Ördög és az Egyház között a család és a házasság terén fog történni. Ha pártatlanul nézzük az Egyház jelenlegi helyzetét, akkor is megállapíthatjuk, hogy a csata elkezdődött Asmodeus démonának, a paráználkodás szellemének beférkőzésével az Egyházba. (...) Az eredmény az, hogy a házaspárok házasságot kötnek anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy mi az, és így végül vállalkozásukat kudarc követi; és egyre kevesebb fiatal vállalja az egyházi állapotot[7]. Mert az egyházi ember tökéletes tisztasági fogadalmat tesz, de ha az Egyház nem mondja meg, mi ez a fogadalom vagy mit is jelent, akkor miért kellene egy fiatalembernek megtennie? És ha a házasság ugyanolyan szinten van, mint az egyházi állapot (amely az egyházi formában a szüzesség/ cölibátus), akkor miért kell ezt a fáradságot vállalni? A hierarchia és a klérus nem teljesíti a hit terjesztése vonatkozó kötelességét ezekben a kérdésekben. Számos tagjuk át van itatva ugyanazzal az erotikus szellemmel, amelyről prédikálnak. Követelik a cölibátus eltörlését, utálatos botrányaik [8] napról napra folytatódnak. Itt ismét Asmodeus működését láthatjuk ebben a számára legörömtelibb és legvégső feladatában: beszennyezni az embereket és az egyház tanítását. Átsiklottak Isten felett és figyelmen kívül hagyták az emberi természetbe beírt céljával együtt, amely a gyermekek nemzése és a Mennyország lakói számának a növelése; a szentül vett Eucharisztiában való valóságos jelenlétével együtt; a neki kijáró szeretettel együtt, amely teljes önátadó szeretet, a tökéletes tisztaság iránti szeretet, a tisztaság szeretete, a jótékonyság természetfeletti szeretete a Neki való tökéletes alávetettségben, az osztatlan szívvel való szeretet, a szeretet, ami áldott és magasabb, és amelynek tökéletesebb jele Krisztus és az Egyház egysége, mint maga a házasság [9], az a szeretet, amelyről maga a Mi Urunk mondta: "Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent". Bővebben »

XII. Piusz pápa prófétai beszédében óva int egy olyan "Egyháztól, amely meggyengíti Isten törvényét"

Feltéve: 2017. május 9-én.

Napjainkban, amikor új keresztényüldözés ütötte fel a fejét az iszlamisták, a szekularisták, a szexuális anarchisták és egy olyan pápa részéről, aki nyíltan támogatja ezeket az erőket és Anyaszentegyházunk egyéb ellenségeit, miközben elhanyagolja azt a kötelességét, hogy erősítse testvéreit a hitben, az alábbiakban közzétesszük a Tiszteletreméltó XII. Piusz pápa prófétai szavait, amelyeket 1949. február 20-án intézett Róma népéhez, elítélve a szocialista és kommunista diktátorok kelet-európai keresztényüldözését. XII. Piusz óva int "egy olyan Egyháztól, amely meggyengíti Isten törvényét, az emberi vágyakhoz igazítja, amikor hangosan hirdetnie és védenie kellene" és amelyik átengedi magát "a napi közvélemény futóhomokjának". Azt mondja a pápa: "Ráismernének-e a hívek egy ilyen Egyházban Édesanyjuk arcvonásaira? El tudnának képzelni olyan Péter-utódot, aki ehhez hasonló kívánságoknak eleget tenne?" Bárki is tagadná, hogy napjainkban ezt éljük meg?
XII. Piusz kiközösíti Mindszenty bíboros üldözőit (rövid filmhíradó részlet).

... Rómaiak! Krisztus Egyháza az isteni Megváltó által feltárt utat követi. Örökkévalónak érzi magát; Ő tudja, hogy nem tud elpusztulni, hogy a legerőszakosabb viharok sem fogják elsüllyeszteni. Nem kér előnyöket; a földi hatóságok fenyegetései és rosszallásai nem félemlítik meg. Nem avatkozik bele tisztán gazdasági vagy politikai problémákba, és nem vesz részt vitákban egyik vagy másik kormányzati forma hasznosságáról vagy megbélyegzéséről. Mindig türelmes, amennyire csak lehetséges, hogy békében legyen minden emberrel (lásd Róm 12: 8), a császárnak megadj, ami a császárnak jár, de nem árulhatja vagy hagyhatja el azt, ami Istenhez tartozik. Nos, jól ismert, hogy a totalitárius és vallásellenes állam milyen követelményeket támaszt az Egyházzal szemben, és mit vár el tőle toleranciaként és vitatható elismerésként. Ez az, amit kíván: olyan Egyházat, amely hallgat, amikor beszélni kellene; olyan Egyházat, amely meggyengíti az erkölcsi törvényeket, hozzáigazítva az emberi vágyakhoz, amikor hangosan hirdetnie és védeni kellene; Bővebben »

XII. Piusz pápa: Az öltözködésnek az erkölcsi szépséget kell kifejeznie

Feltéve: 2017. május 7-én.

Az alábbi pápai nyilatkozatban XII. Piusz pápa öltözködésre vonatkozó tanítását olvashatjuk. Azt tanítja, hogy az öltözködésnek inkább a személy erkölcsi szépséget kell kifejeznie, mint a fizikait. Az öltözködés stabilitásával is foglalkozik, amelynek nem kellene minden szezonban változnia, mint ahogyan az napjainkban történik.
Függetlenül attól, hogy a ruhát a fizikai tökéletlenségek elrejtésére használják fel, a fiatalok azt várják az öltözettől, hogy kiemelje az élet örömteli tavaszának pompáját, és biztosítsa - a szerénység normáit követve - az új családok kialakításához szükséges pszichológiai előfeltételeket [azaz, a fiatal hölgyek olyan szerény ruhákat viseljenek, amelyek arra hívják fel a fiatal férfiakat figyelmét, hogy feleségül vegyék őket]. Az idősebb emberek viszont olyan ruhát keressenek, amely a méltóság, a komolyság és a békés derű légkörét teremti meg körülöttük. Minden olyan helyzetben, amikor valaki a személy erkölcsi szépségét akarja kihangsúlyozni, az öltözetnek olyannak kell lennie, amely csaknem elhomályosítja a fizikai szépséget a szerénység mértékletes árnyékában, amely elvonja a figyelmet az érzékekről, és inkább a szellemre összpontosítja a látványt. ... Az öltözék kifejezhet örömöt és gyászt, tekintélyt és hatalmat, büszkeséget és egyszerűséget, gazdagságot és szegénységet, szentet és a profánt. Expresszív formáinak szilárdsága az emberek hagyományaira és kultúrájára támaszkodik, míg változékonyságának olyan lassúnak és stabilnak kell lennie, mint azoknak a intézményeknek, jellemzőknek és érzéseknek, amelyeket a divat közvetít.
XII. Piusz, Felszólalás a Nemzetközi Divatkongresszuson, 1957. november 18. , Petrópolis: Vozes, 1958, pp. 6-7.

A "Feltámadott" (Risen) c. film és a kereszt győzelme: filmajánló

Feltéve: 2017. május 6-án.

Az elmúlt években burjánzásnak indult egy olyan jelenség, hogy azokat a filmeket, amelyek kedvezően mutatják be a kereszténységet, egyes filmkritikusok lenézően, alig titkolt erőfeszítéssel beskatulyázzák az alig ismert, gyakran a lenézett kategóriába, és "propagandista", "túlságosan didaktikus" jelzőkkel illetik. És bár a műfaj egyes filmjei valóban túlzott szentimentalizmussal próbálnak hatást gyakorolni a nézőre, de azért nem mindegyik. Most, a húsvéti időben különösen aktuális, nagyszerű filmet ajánlunk, a címe magyarul "Feltámadott!" (Risen). A film története röviden a következő: Poncius Pilátus elküldi a római Clavius tribunust, hogy felügyelje Jézus Krisztus keresztre feszítését. Azután pedig, amikor szárnyra kap a hír Jézus Krisztus feltámadásáról a benne hívő zsidók körében, azt a feladatot kapja, hogy keresse meg az állítólag halott Krisztus eltűnt "testét". A film középpontjában Clavius útja és fokozatos felismerése áll arról, hogy itt valójában egy nagyon kivételes Valaki volt - valószínűleg az Isten Fia. Ami még említésre méltó az az, hogy a film ellenáll a "Feltámadott" keresztény üzenet erőltetésének. Sőt, a főszereplő Joseph Fiennes (mint Clavius) szerepét fokozatos kibontakozással és megértéssel játssza. Teljesen hiteles kezdeti szkepticizmusa és számtalan kételye is. Az egyre erőteljesebb bizonyítékok hatását, amelyek elkerülhetetlenül elébe tárulnak, amint követi az apostolokat és beszélget a feltámadt Krisztussal, nagyrészt Clavius esdeklő tekintete és testmozgása bizonyítja: a csodálatos események, amelyeket látott, megváltoztatták. Az Úr Jézus több csodája, mint például a leprás meggyógyítása, a csodálatos halfogás a Galileiai tóban, realistán, de visszafogottan kerül bemutatásra. Clavius itt mint néző van jelen, akinek a kétségei lassan kezdenek megszűnni. És a film vége felé, amikor Krisztus arra készül, hogy elhagyja tanítványait, Clavius egyedül marad vele és a Mi Urunk megkérdezi tőle, mit keres: "Biztonságot, békét, halál nélküli életet?" És Clavius, mélyen megrendülve térdre ereszkedik és lassan lehajtja a fejét. A Hit magja el lett vetve a lelkében.
A film magyar szinkronnal több helyről is letölthető vagy DVD-n megvásárolható.

Az Egyház és Asmodeus - 4. rész: Az Amoris Laetitia-ban rejlő rossz

Fr. Pietro Leone ~ Feltéve: 2017. május 2-án.

Hogyan is gondolhatnánk, hogy ez az enciklika, amelyet ugyanaz a Caffarra bíboros kérdőjelezett meg nyilvánosan , akinek Lucia nővér levelet írt, nem része az Egyház és a Sátán közötti összecsapásnak, amelyről már írtunk az előbbiekben? Az alábbiakban gyors pillantást vetve az Amoris Laetitia-ra, megvizsgáljuk a házasság, a házasságtörés és a "szexuális nevelés" kérdését. (...) A házasságtörők szentáldozásának az engedélyezése: A 298. § és a 329.lábjegyzet fenti elemzése alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ha a házasságtörés többé nem halálos bűn, akkor a házasságtörőknek joguk van beintegrálódni az Egyházba, sőt, akár az Oltáriszentség vétele is megengedett a számukra. Vizsgáljuk most meg a dokumentum egyik fejezetét, amely nyíltan kijelenti: "[...] egy szabály hatása vagy következményei nem feltétlenül ugyanazok mindig [...]. Ez az eset áll fenn a szentségeknél is, mivel megkülönböztetést tehetünk, hogy egy adott szituációban nem lép fel súlyos hiba". (300. § , 336.lábjegyzet.) Az Oltáriszentség vételének miféle igazolására gondol itt a pápa? "Szituációs etika"? , de, mint azt az előbb láttuk, ez az etika érvénytelen. Vagy talán a pár részéről fellépő tudatlanság afelől, hogy amit tesznek, halálos bűn, vagy afelől, hogy az Oltáriszentség vétele halálos bűn állapotában egy újabb halálos bűn? Igaz, hogy a halálos bűn nem róható fel annak a bűnösnek, aki nem tudja, hogy halálos bűn, amit tesz; azonban a kérdéses bűn objektíven halálos és súlyos támadás Isten ellen. Ezért az Egyház részéről minden lelki támasznak, megkülönböztetésnek, kijelentésnek vagy közreműködésnek abba az irányba kell mutatnia, hogy a pár figyelmét felhívja arra, hogy tartsa be az isteni és a természeti törvényt, és arra vezetni őket, hogy Isten kegyelmében éljenek: nem hagyni őket tudatlanságban a bűnük felől azért, nehogy megsértsék az érzékenységüket. Röviden összefoglalva, az Egyház feladata itt nem az, hogy elkerülje a hívek megbántását, hanem az, hogy elkerülje Isten megbántását. Bővebben »

Miközben Ferenc Egyiptomba igyekszik, Benedek felidézi Regensburgot

Feltéve: 2017. április 28-án.

Nehéz lenne véletlen egybeesésnek nevezni, hogy miközben Ferenc pápa egyiptomi útra kel, nem kétséges, hogy azért, hogy az iszlámmal folytatott "párbeszédet" szorgalmazza, XVI. Benedek emeritus pápa néhány nappal korábban nyilvánosságra hozta egy lengyel konferencia számára írt levelét az Egyház-állam kapcsolatát érintő gondolatairól, amelyben felidézi híres regensburgi beszédét, ahol az iszlám és az erőszak kapcsolatát eredendőnek nevezte, mert az ok magában az iszlámban rejlik. Miközben Ferenc az üldözött egyiptomi keresztényeknek arról készül beszélni, hogy "nem létezik muszlim terrorizmus", és "nem helyes az iszlámot az erőszakkal azonosítani", Benedek nem habozik nevén nevezni az "iszlám mozgalmakat" és a "radikalizmust" , amelyek "kontinensünk jövőjét fenyegetik", és amelyek "korunkat robbanásveszélyes helyzetbe hozták, amelynek a következményeit naponta megtapasztaljuk". Alább olvasható a teljes levél. Bővebben »

Az Egyház és Asmodeus - 3. rész - A test teológiájának téveszméje

Fr. Pietro Leone ~ Feltéve: 2017. április 27-én.

Az Egyház mindig figyelmeztette a híveket arra, hogy halálos bűn állapotában nem járulhatnak szentáldozáshoz. A nagycsütörtöki és az úrnapi liturgiában az Egyház a régi rítus liturgiájában Szent Pálnak a korintusiakhoz írt 1. leveléből idézi a 11. fejezetet, amelyben Szent Pál figyelmeztet, hogy az Oltáriszentség méltatlan vétele kárhozathoz vezet. Az utóbbi ünnepen maga Aquinói Szent Tamás pontosan megismétli ezt a mondatot az általa írt szentáldozási imában és a Lauda Sion szekvenciában, egyértelműen kijelentve: (...) Ezt olvashatjuk Szent X. Piusz katekizmusában (§ 630): "... ha egy személy tudja, hogy a halálos bűn állapotában van, szentáldozás előtt egy jó szentgyónást kell végeznie; mivel nem elegendő, hogy tökéletes bűnbánatot tartson gyónás nélkül az a személy, aki a halálos bűn állapotában van, ahhoz, hogy helyes szentáldozást végezhessen [1]." (...) A jelenlegi Tanítóhivatal Egyházi törvénykönyvében ezt olvashatjuk: " Az a személy, aki a halálos bűn állapotában van, nem celebrálhat szentmisét és nem veheti magához az Úr szent testét szentgyónás nélkül, hacsak nem merül fel súlyos ok és nincs lehetőség a gyónásra; ebben az esetben ez a személy kötelezve van arra, hogy tökéletes bánatot tartson, amely magában foglalja azt is, hogy amilyen gyorsan csak lehetősége nyílik, elvégezze a szentgyónást ( CIC 1983 can. 916 [3]). " A kánon elsősorban a papokra utal, de világos, hogy a laikusokra is vonatkozik. Igazolja az Oltáriszentség vételét "súlyos ok" esetén, de mi lehet ez a súlyos ok? Egy pap esetében lehet a szentmise bemutatásának a kötelezettsége egy adott egyházközség számára [4], de mi lehet ez egy laikus hívő esetében? Mi lehet olyan súlyos ok, amely megéri, hogy megkockáztassa az ember a szentségtörő módon történő szentáldozást? Szégyenkezés, hogy mit gondolnak az emberek? Emberi szempontok? Az a gondolat, hogy az Oltáriszentség segít legyőzni a bűnét? Bővebben »

Az Egyház és Asmodeus - 2. rész

Fr. Pietro Leone ~ Feltéve: 2017. április 26-án.

... Az 1917-es Egyházi Törvénykönyvben (can. 1013) ezt olvassuk: "A házasság elsődleges célja az utódok nemzése és felnevelése; a másodlagos cél egymás kölcsönös segítése és az érzékiség orvoslása [8]". Az 1983-as Egyházi Törvénykönyvben (can. 1055) ennek az ellenkezőjét olvashatjuk: "A házassági szövetség ... a házastársak javát és az utódok nemzését és felnevelését szolgálja [9]." Az utóbbi kánon az alábbiakban különbözik az előbbitől: i)A korábban elsődleges célként tanított cél (az utódok nemzése és felnevelése) a korábban másodlagosként említett cél (a házastársak java) mögé lett helyezve; ii)A házastársak java egyáltalán nincs meghatározva: akár "szeretetként" vagy akár más valamiként; iii) Sem a házastársak javát nem nevezi "elsődlegesnek", sem a gyermekek javát nem nevezi "másodlagosnak", bár a sorrend megcserélése ezt sugallja; iv) Az érzékiség orvoslásáról nem esik szó; v) A "cél" kifejezés nem szerepel sehol sem. Röviden megvizsgáljuk az új kánonhoz fűződő kapcsolatukat: a) "A házastársak java"; b) "Az érzékiség orvoslása"; c) "A véglegesség (befejezettség) fogalma". (...) Mielőtt rátérnék a következő fejezetre, nézzük át röviden, hogyan erősítette meg a szexuális szeretet fontosságát folyamatosan a Tanítóhivatal. A házasság Egyházjog (CIC 1983) szerinti új megközelítését átvették a különböző pápai enciklikák, mint a Familiaris Consortio, és a Katolikus Egyház Katekizmusa (§ 1601). Ebben a katekizmusban találjuk azt a tanítást is, hogy a "szexualitás a férfi és a nő házastársi szeretete alá van rendelve (§ 2360)." Itt a házastársi szeretet mint szexuális szeretet van értelmezve, és említés sem esik az utódok nemzéséről. Egy további, a szexualitásról szóló új tant találhatunk a Katekizmus § 2332-ban: "A szexualitás az emberi személyt minden szempontból érinti testének és lelkének egységében. Sajátosan az érzelmi életre vonatkozik, a szeretet és az élet továbbadásának képességére, általánosabban az alkalmasságra, hogy közösségi kapcsolatot teremtsen másokkal. " Bővebben »

Az Egyház és Asmodeus - 1. rész

Fr. Pietro Leone ~ Feltéve: 2017. április 25-én.

... Ez a tanulmány azt a kérdést próbálja megvizsgálni, hogy a Katolikus Anyaszentegyház, amely 2000 éven át ellenállt, képes volt győzni, megtisztulni és felmagasztalódni üldözőinek minden kegyetlen és embertelen erőszaka, az eretnekek félrevezetései ellenére is, most hogyan adja meg magát egy olyan alapvető és primitív dolognak, mint a hús érzéki vágya. Hogy válaszolhassunk erre a kérdésre, röviden bemutatjuk: 1) Az Egyház hagyományos tanítását a szexualitásról, amely ellentétben áll a világéval; 2) A modern Egyház (pontosabban a modern egyházi emberek) hozzáállását a szexualitáshoz a II. Vatikáni Zsinattól kezdve Ferenc pápa hivatalba lépéséig ; és végül 3) Az Amoris Laetitia szemléletmódját. (...) Az Egyház azt tanítja, hogy a szexualitás, lévén érzéki képesség, a bukott emberi természet és az eredeti bűn következtében rendezetlen. Ezért éppúgy, mint a többi érzék és érzelem működését, kontroll alatt kell tartani és a mértékletesség sarkalatos erényével fegyelmezni, amit a szexualitás területén "tisztaság"-nak nevezünk. A házasság, amely a szexualitás helyes gyakorlását lehetővé teszi, az "érzéki vágy gyógyszere". Azok számára, akik házasok, a tisztaság azt jelenti, hogy ezt a képességet mértékletesen alkalmazzák; a nemházasoknak teljes önmegtartóztatást jelent. A tisztaságtól eltekintve van egy másik erény is, amit az Egyház a szexualitás terén javasol, és ez a szemérmesség, vagy más szóval szégyenérzet. Ez vonatkozik a viselkedésre, az öltözködésre és a beszédre. Az elkötelezett katolikusok a szexualitást nem tárgyalják, kivéve a legnagyobb tapintatot és diszkréciót. A világ, ellenkezőleg, a szexualitást önmagában jónak tekinti, mivelhogy az az emberi természet része. "Isten teremtett engem ilyenné", szokták mondani minden olyan vágyról, amely gyötri őket. A világot nem érdekli a szemérmesség. Teljes szabadságot ad a szexualitás gyakorlásához, az öltözködéshez és a beszédhez. Nyitott és őszinte, amikor ilyesmi jön szóba, ez a kedvenc témája. A vicceket, a viszonyokat, a "hódításokat" és a botrányokat vidáman kitárgyalják, mint biztos mutatóját a férfiasságnak és az emancipációnak [2]. ... megjegyezzük, hogy a hedonizmus ellentmondásos, mivel az önkényeztetés szomorúságot okoz, míg az (keresztény erény értelmében vett) önfegyelem boldogságot eredményez. Bővebben »

Az Egyházat felforgató válság mindenekfölött liturgikus válság

XVI. Benedek pápa ~ Feltéve: 2017. április 18-án.

... A ma emberének a lelkiismeretében Isten dolgai és ezzel együtt a liturgia sem jelent sürgősséget. Rengeteg sürgős dolgunk van az életben, de Isten ügye egyáltalán nem az. Ezt az is támogatja, hogy a szerzetesi élet minden tekintetben különbözik a világi ember életétől, és ez kétségtelenül helyénvaló is. Azonban az Isten elsőbbsége, amelyről gyakran megfeledkezünk, mindnyájunkra érvényes. Ha Isten többé nem fontos, megváltozik annak a megítélése, mi a fontos. Így félretéve Istent, az ember önmagát az anyagi javak rabszolgasága kényszerének veti alá, és ezért szembefordul emberi méltóságával. (...) A II. Vatikáni zsinatot követő időszakban lettem ismét tisztában Isten és az isteni liturgia elsőbbségévelA. A liturgikus reform félreértelmezése, amely villámgyorsan elterjedt az egész katolikus Egyházban oda vezetett, hogy az első helyre az oktatás, valamint a ember saját aktivitása és kreativitása került. Az emberi működés majdhogy nem elfeledkezett Isten jelenlétéről. Ebben a helyzetben még világosabbá vált, hogy az Egyház léte a liturgia helyes bemutatásán nyugszik, és hogy az Egyház veszélybe kerül, ha a liturgiában, és ezzel együtt az életben is megszűnik Isten elsőbbsége. Az Egyházat felforgató válság legmélyebb oka, hogy kitörölték Isten elsőbbségét a liturgiából.
forrás: rorate-caeli.blogspot.com
Olvasóink figyelmébe ajánljuk a II. Vatikáni Zsinat torzításait tárgyaló Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház? c. írását.
Bővebben »

Vallásháború folyik

De Mattei ~ Feltéve: 2017. április 14-én.

... Húsvétnak ezen az előestéjén, milyen szavakat várnának a hívek a katolikus Egyház fejétől? Azt várnánk, hogy azt halljuk, hogy a háború igazi oka nem gazdasági vagy politikai jellegű, hanem alapvetően vallási és erkölcsi. A gyökerei mélyen az emberi szívekben vannak, és végső gyökerük a bűnből táplálkozik. A világ bűneinek váltságdíja volt Jézus Krisztus szenvedése, amely ma az egész világon üldözött Egyház szenvedéseivel azonos. Miután kitört az I. világháború, XV. Benedek pápa 1914. szeptember 8-án békéért könyörgő imádságában arra buzdított, hogy "Isten a bírája és irányítója mindennek, úgy, hogy szem előtt tartva Irgalmát, elhárítja isteni haragjának a csapását, amely az embereket jogosan éri bűneik miatt. Könyörögjünk, a Szűzanyának, Isten anyjának tett közös fogadalmunkban, akinek a mai napon tartjuk a születésnapját, hogy védelmezzen és vegyen pártfogásba bennünket, hogy [ha teheti, ] ragyogtassa fel fényesen a béke hajnalát a bajba jutott emberi nem számára, Ő, ki világra hozta azt, akiben az Örök Atya mindent mindennel kibékített, hozzon békét Krisztusnak a kereszten mind a földiekért, mind az égiekért kiontott vére által." Vajon csak álom lenne elképzelni, hogy egy pápa ehhez hasonló szavakat intézzen az emberiséghez ebben a viharos nemzetközi helyzetben, amelyben ma élünk? Bővebben »

Hogyan haltak meg az apostolok - Jézus halála a tudomány szemszögéből

Feltéve: 2017. április 8-án.

... Máté - Etiópiában szenvedett mártírhalált, kard által okozott halálos sebtől. Márk - Egyiptomban, Alexandriában halt meg, miután lovak után kötözték és addig húzatták velük, amíg meg nem halt. Lukács - Görögországban akasztották fel egy nagyhatású prédikációja után. (...) "A hit nem az, hogy elhisszük, hogy Isten megteheti, hanem az, hogy tudjuk, hogy megteszi!" (...) Jézust 33 éves korában halálra ítélték. Abban az időben a kereszthalál a "legrosszabb" halálnem volt. Csak a leggonoszabb bűnözőket ítélték erre a halálra. Jézus számára még rettenetesebb volt, hogy míg más bűnözőket keresztre feszítettek, Jézust odaszegezték a keresztre a kezénél és a lábánál fogva. Minden szög 6 és 8 coll közötti hosszúságú volt (1 coll= 2,54 cm). A szögeket beleverték a csuklójába. Nem a tenyerébe, mint ahogyan sokszor ábrázolják. A csuklóban van egy ín, ami a vállig nyúlik ki. A római katonák tudták, hogy amikor a csuklóba verik a szöget, ez az ín elszakad és Jézus arra kényszerül, hogy a hátizmait használja, hogy megtámassza magát, amikor levegőt akar venni. A két lábát egymásra téve szegezték át. Így kénytelen volt arra a szögre támaszkodni, amely a lábát a kereszthez szögezte. Jézus nem tudott folyamatosan a lábaira támaszkodni a fájdalom miatt, ezért felváltva meghajlította a hátát, majd a lábait használta, hogy levegőt vehessen. Képzeljük el ezt a viaskodást, ezt a szenvedést, ezt a bátorságot! Bővebben »

Ferenc pápa a tűzzel játszik - a Pokol tüzével

Christopher A. Ferrara ~ Feltéve: 2017. április 5-én.

... [Burke bíboros:] "A tanbeli fejlődés azt jelenti, hogy mélyebben megértünk valamit, ami már addig is az Egyház állandó tanítása volt, és teljesebben ki tudjuk fejezni, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy megváltoztathatjuk a tanítást, vagy eltérhetünk tőle, és ez a nehézség áll fenn azoknak az esetében, akik a hírhedt 8. fejezetet mint "tanbeli fejlődést" akarják feltüntetni. Ha a tanbeli fejlődés azt jelenti, hogy most az Egyházban azok, akik szabálytalan élettársi kapcsolatban élnek, az Oltáriszentség vételéhez járulhatnak, akkor ez nem tanbeli fejlődés, hanem az Egyház tanításának a megváltoztatása." A bíboros elismeri, hogy egyházi katasztrófa kialakulása van folyamatban - amelyben nem kevesebb van benne, mint az, amire Lucia nővér figyelmeztette Burke bíboros dubia-szerzőtársát, Caffarra bíborost a "végső összecsapásról az Úristen és a Sátán között" a házasság és a család tekintetében. (...)Ezen a ponton nincs menekülés a a római pápával szembeni jogos ellenállás elől, mert hacsak nem fojtjuk el a tévedést a forrásánál, lehetetlen megakadályozni, még kevésbé megfordítani a terjedését. Nem kisebb személyiség, mint Szent Bellarmine Róbert egyházdoktor tanítja: "mint ahogyan jogos szembeszállni egy pápával, ha az a testet támadja meg, ugyanúgy törvényes szembeszállni vele, ha a lelkeket támadja ... és még inkább, ha az Egyházat akarja lerombolni." .” [De Controversiis on the Roman Pontiff, trans. Ryan Grant (Mediatrix Press: 2015), Book II, Chapter 29, p. 303]. (...) Emlékeztetünk Szent Pál halhatatlan szavaira, amely Szent Péter nyilvános helyreigazításakor hangzott el egy lényegesen kisebb botrány alkalmával, amikoris Péter a megtérteknek meg akarta tiltani, hogy együtt étkezzenek a pogányokkal: "1Amikor azonban Kéfás Antióchiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mert méltó volt a feddésre." (2 Gal. 11) (...) Ha Bergoglio pápa nem jelentene közvetlen veszélyt a hittel kapcsolatos botrányra, ezek a szavak elveszítenék értelmüket. Bízzuk a bíborosokra, hogy tegyék meg, amit tenniük kell, hogy az Egyház ne szenvedjen végzetes sérüléseket. Imádkozzunk Burke bíborosért és az Egyház minden elöljárójáért ebben a példátlan krízishelyzetben, hogy legyen erejük megtenni azt, amire az esküjük kötelezi őket. John-Henry Westen helyesen jegyezte meg a jelen helyzetet illetően: "Ferenc pápa a tűzzel játszik. A Pokol tüzével". Bővebben »

"Andreas Englisch: Benedek és Ferenc nincsenek beszélő viszonyban egymással"

Giuseppe Nardi ~ Feltéve: 2017. március 27-én.

... Ferenc pápa és elődje, XVI. Benedek teljesen szemben állnak egymással: "Szóba sem állnak egymással". Ezekkel a szavakkal kezdte meg a Vatikán-szakértő Andreas Englisch március 16-án Limburgban az elődását. Englisch hosszú éveken át a német Axel Springer médiakonglomerátum vatikáni és olasz sajtótudósítója volt Rómában. 30 éves római tapasztalattal a háta mögött neves Vatikán szakértőként tartják számon. Limburgban a Josef Kohlmaier Kollégiumban Englisch a "Ferenc - a Vatikán harcosa " [ez a legutóbbi könyvének a címe] témában mondott el belső információkat, egy március 18-án a Nassauische Neue Post újságban megjelent riporthoz kapcsolódóan. Az a bepillantás a Vatikán kulisszái mögé, amelyet Englisch nyújtott a hallgatóinak, még drámaibb, mint a Nassauische Neue Post -ban megjelent cikk. (...) Englisch szerint különféle egyházi erők gyakoroltak nyomást Bendekre, hogy mondjon le. Ennek a kijelentésnek óriási jelentősége van. Azok, az Egyház történelmében eddig még elő nem fordult körülmények, amelyek a XVI. Benedek pápa lemondásához vezettek, erős kétségeket erősítenek meg. Konkrétan, hol a határ a törvényes befolyásolás és a kényszerítés között? Benedek maga erősítette meg, hogy szabadon, a saját akaratából mondott le. Amíg az ellenkezőjét be nem bizonyítják, ezt el is kell fogadni igaznak. Ugyanakkor a törvényességtől eltekintve, egy különös sakk-matt lóg a levegőben. Főleg, ha figyelembe vesszük Carlo Maria Martini bíboros teljes erőbedobással 2012. júniusában megfogalmazott kívánságát, hogy XI. Benedek mondjon le, és a Martini által alapított Szent Gallen-i maffia szerepét Jorge Mario Bergoglio megválasztásában. Tény az, hogy Benedek visszavonult, és a helyét, mint egy katonai tábornok vezérkara, elfoglalta a titkos Szent Galleni maffia Bergoglio-ja és csapata, és amelynek esze ágában sincs távozni. Bővebben »

Bűnös-e az Egyház? Hogyan ünnepeljünk a Luther-évben?

Bálint Zsolt ~ Feltéve: 2017. március 21-én.

< 8. Mindezt a kissé hosszú bevezetőt azért írtam, mert az elmúlt hetekben maga a katolikus klérus is rábólintott az Egyház kollektív bűnösségére. (...) 9. Hát itt tényleg megáll a hívő ember esze. Mert elcsodálkozik mindafölött, amit Luther művelt. A 95 tétel oka nem az Egyház kollektív bűnössége volt, hanem Luther saját, személyes bűnei. A nagy reformátort az őt belülről őrlő saját, kínzó problémái mozgatták. Nem az isteni kegyelem, hanem valami szörnyű benső kényszer vezette őt egész élete során. És mondjuk ki: félre, egyre távolabb az Úr Jézustól, a szőlőtőtől. Az egyik, Luther által sokat hangoztatott tétel forrása - hogy üdvözülni kizárólag a hit által lehetséges, – biztosan a Szentlélek ellen elkövetett bűnökben ered. (...) 14. Most ez az ószövetségi kollektív bűnösség elve éled újjá a modern médiában, és jelenik meg az Egyház és Luther kapcsán. Kollektíve bűnös az Egyház, mert a Luther idejében vétkező püspökök bűnben éltek. De Luther nem volt bűnös, bár az Egyház hagyománya szerint bűnben élte le egész életét, és már fellépésekor is tévtanító volt. Hogyan lehet, hogy idáig jutottunk? (...) 18. A templomainkban ünnepeljünk . Tartózkodjunk a vásári hangulattól. És igen, katekétáink hangsúlyozzák csak a szentséget és álljanak őrt templomaink ajtajai előtt. A pap vagy a püspök, mint jó pásztor vezessen minket a szentélyhez. Őrizze a hitünket. Emeljen ki minket a világból, és tárja elénk a mi Urunk nagyszerű országát. Vegyünk részt az örök áldozatban, mert Jézus ezáltal örök életet ígért, elvéve tőlünk a halált. A legszentebb áldozat az, ha az ő testét és vérét magunkhoz vesszük. Ha arra gondolunk, hogy Luther ezt az áldozatot az ördög praktikájának nevezte és el akarta törölni mindenestül, a papsággal együtt, örüljünk kimondhatatlanul, hogy még ötszáz év múlva is van engesztelő szentmise áldozat! És hogy amíg világ a világ, lesznek még papok, akik ezt az áldozatot bemutathatják addig, amíg az Úr Jézus újra el nem jön. Ez lehet a mi ünneplésünk oka a Luther-évben. Veni Domine Jesu. Bővebben »

"Ez az oka annak, hogy miért döntött úgy a négy bíboros, hogy NEM tesz hivatalos korrekciót"

Fra Cristoforo ~ Feltéve: 2017. március 20-án.

< Fra Cristoforo [Kristóf atya] cikke a anonimidellacroce honlapon jelent meg. Fra Cristoforo egy magas vatikáni kapcsolatokkal rendelkező olasz pap, aki ezen az [ál]néven írja blogját.
... Buzgó hívei vagyunk ennek a négy szent bíborosnak, akik arcukat Krisztus igazsága felé fordították. Az egyetlen dolog, amit kérünk, hogy vigyék végbe a szándékukat, hogy helyrehozzák a MULASZTÁS hibáját; azokat a hibákat, amelyek zavart és reménytelenséget keltettek sok katolikus hívőben. A forrásomtól tudom, hogy Müller, a Hittani Kongregáció prefektusa intette óvatosságra a négy bíborost. Valóban, a négy bíboros megbeszélésén Müller is jelen volt. A hivatalos korrekciót illető óvatosság Müllernek abból a kijelentéséből fakadt, hogy : "válasszák a kisebbik rosszat. Ha a közzéteszik a korrekciót, skizmát [egyházszakadást] okozhatnak." Azt gondolom, valójában Müller nem tévedett. Természetesen valószínű lenne az egyházszakadás. És a négy bíboros a nyilatkozat előtt egy perccel meghátrált. Nem szép dolog skizmát okozni, megértjük a habozásukat. De van egy dolog, kérem: igaz az, hogy a skizma komoly dolgokat eredményezne. De így hagyni mindent szintén komoly dolog. Mert az Amoris Laetitia mérge napról napra egyre mélyebbre hatol. Az Amoris Laetitia az újegyház alakövévé vált. Ma másról sem beszélnek. Minden egyházközség, egyházmegye, plébánia az Amoris Laetitia-n nyugszik. És nincs menekvés, a méreg terjed. Bővebben »

Kánonjogászok és teológusok közelgő konferenciája arról, hogyan lehet "trónjától megfosztani a pápát"

Feltéve: 2017. március 18-án.

< Pete Baklinski cikke a lifesitenews honlapon jelent meg. Kánonjogászok, teológusok és hittudósok gyűlnek össze Párizsban 2017. március 30-án és 31-én , hogy megvitassák azt, ami eddig még sohasem volt katolikus konferencia témája: Hogyan lehet megfosztani trónjától egy eretnek pápát. "A pápa trónfosztása: Teológiai premisszák, kánoni modellek, alkotmányi feladat" címet viselő konferencia fel kívánja tárni a katolikus Egyházba beépített azon mechanizmusokat, amelyek segítségével kezelni lehet egy olyan pápa esetét, aki nyíltan hazugságokat , sőt, eretnekségeket tanít. A konferencián fel fog szólalni a Párizsi Egyetem professzora, Laurent Fonbaustier, aki tavaly egy 1200 oldalas könyvet írt a témáról "Az eretnek pápa elűzése" címmel. A konferencián 15 előadó fog felszólalni, akik a tárgykör széles skáláját fogják bemutatni ilyen előadáscímekkel: "“Zsinatizmus és a pápa trónfosztása a gallicizmus szemszögéből nézve", "A pápa megbuktatása: lemondatás vagy trónfosztás", és "XXIII. János pápa trónfosztása és XIII. Benedek Constance-ban, 1415–1417". (...) Az előadók között van Nicolas Warembourg és Cyrille Dounot professzor, ketten aközül a 45 katolikus akadémikus közül, akik tavaly júniusban felhívást intéztek a Római Bíborosi Kollégium Dékánjához, követelve, hogy vonják vissza azokat a téves állításokat, amelyeket Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdításában találtak. A 45 akadémikusból álló csoport kijelentette, hogy a pápai buzdítás "veszélyt jelent a katolikus hitre és erkölcsre nézve", mivel "számos olyan állítást tartalmaz, amelyeket lehet a katolikus hittel és erkölccsel ellentétesen is értelmezni". Bővebben »


Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.

Új lendületet kapott a XVI. Benedek pápa lemondásáról folytatott vita

Feltéve: 2017. március 14-én.

Maike Hickson cikke a onepeterfive honlapon jelent meg. XVI. Benedek pápa 2013. februári lemondása óta nem szűnnek meg a spekulációk arról, hogy vajon nyomást gyakoroltak-e rá, hogy átadja a helyét egy progresszívebb utódnak. Luigi Negri érsek új lendületet adott a vitának a LifeSiteNews-ban március 6-án John-Henry Westen-nek adott interjújában.
Egy XVI. Benedek pápához közel álló olasz érsek [Luigi Negri] azt állítja, hogy az előző pápa "óriási nyomás" hatására mondott le. (...) XVI. Benedek, még a pápai hivatalban, kapott egy "ajánlatot". Azt javasolták neki, hogy "fogadjon el egy ökumenikus újraegyesülést Észak-Európa és/vagy Észak-Amerika protestánsaival annak érdekében, hogy létrejöhessen a Nyugatnak valamifajta 'közös egyháza.'" A katolikus Egyház számára, mondja Socci, ez azt jelentené, hogy "belépne az egységes politikailag korrekt gondolkodás masszájába" és "egy jelentéktelen népi múzeum lenne a 'multikulturális' Európán belül". Socci így folytatja: "A 'relativizmusnak erre a diktatúrájára ' Benedek azt mondta, hogy 'nem'! Ezt válaszolta: 'Amíg én itt vagyok, ez nem fog megtörténni.'" Az olasz újságíró ezután hozzáteszi, hogy ezután Benedeket "kényszerítették, hogy adja fel az a Péteri hivatal 'aktív gyakorlását'. (...) mindentől eltekintve, még csak az elején vagyunk a Szent Anyaszentegyházunk elleni támadásoknak. De biztosíthatom Önt , hogy az Egyház meg lesz védve, ha kell, mártíromság útján, olyan emberek által, mint amilyen Monsignor Negri is. Ez lesz a különbség egy hozzá hasonló szent ember és a sok 'talpnyaló' között." Bővebben »


Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.

Borbély Imre: Miként vált a Katolikus Egyház a globális háttérhatalom eszközévé? A II. Vatikáni Zsinat mögöttesei

Feltéve: 2017. március 11-én.

A nemrég elhunyt Borbély Imrével, a nagyszerű erdélyi katolikus gondolkodóval Tóth Károly Antal, a legendás „Ellenpontok” című szamizdat folyóirat egyik szerkesztője készített riportot, amely bemutatja, miként torzította el az egyházat a II. Vatikáni Zsinat, hogy milyen erők munkáltak a zsinat mögött s valójában hol kezdődött az az út, amely elvezetett oda, hogy ma a Katolikus Egyház a globális háttérhatalom eszköze, vezetője pedig az évezredes európai kultúrát tervszerűen, örök időkre tönkretevő, nem kis részben hódító szándékkal érkező, már görög földön „dzsihádot” üvöltő muszlimokkal elárasztó globális háttérhatalom támasza. Borbély Imre életrajza ITT » olvasható.
... Többször előfordult beszélgetéseimben, hogy katolikus papok arra az álláspontra helyezkednek, hogy nem a zsinat határozataival van baj, hanem a zsinat utáni értelmezők aknamunkájával és tudatos kisiklatási igyekezetével. Arra emlékeztetnek, mint amikor, nem is olyan régen, a csalódott hithű kommunisták, látva a csődtömeget és az elkövetett bűnöket, a tan hamis értelmezésével próbálták menteni a menthetetlent – holott már Engels műveiben is feltűnik a diktatúra és proletár terror szükségszerűsége. Amire persze Lenin és Sztálin még rátett néhány lapáttal. Esetünkben is igaz, hogy a kárt, az egyház bomlását és tekintélyvesztését nagyrészt a zsinat utáni „értelmezők” (Holland Katekizmus stb.) okozták. De a váltókat maga a zsinat állította. A „Szent X. Pius Papi Közösség” püspökei hivatalos közleményük 2. pontjában Msgr. Marcel Lefebvre érseket idézik (...) „Lefebvre érseket követve megállapítjuk, hogy az Egyházat elpusztító súlyos tévedések okai nem a zsinati szövegek téves értelmezésében (a törés hermeneutikájában, ami lehetetlenné tenné a reformok folytonosságban történő értelmezését), hanem éppen magukban a szövegekben vannak, amik a zsinat elképesztő döntésének a következményei. Ez a döntés válik nyilvánvalóvá a zsinati dokumentumokban és a zsinat szellemiségében: Látván a laikus és profán humanizmust, az önmagát istenítő ember vallását, az Egyház, az emberré lett Isten kinyilatkoztatásának egyedüli birtokosa azt akarta, hogy megismerjék az ő újfajta humanizmusát, ezért azt közvetítette a világ felé: „Nekünk is, sőt jobban, mint másoknak, van ember-kultuszunk.” (VI. Pál pápa záróbeszéde 1965. december 7.) – Az Isten és az ember kultuszának ez a mai egymás mellett élése gyökeresen ellene mond a katolikus hitnek, amely azt tanítja, hogy csak az egy, igaz Istené az elsőség, Őt kell imádnunk, és Fiát, Jézus Krisztust, akiben az istenség teljessége testileg lakozik. (lásd: Kol 2,9) (A II. Vatikáni Zsinattal kapcsolatban ld. még honlapunk Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház? c. írását) Bővebben »

Marco Tosatti: Már folyamatban van az ökumenikus mise? Az átváltoztatás a protestánsoknak kényelmetlen. A trükk a csend ...

Feltéve: 2017. március 7-én.

... Egy katolikusokból, luteránusokból és anglikánokból álló bizottság a titoktartás terhe mellett egy olyan miserítus kidolgozásán dolgozik, amelyen ezen mindhárom keresztény felekezet tagjai részt vehetnek. Az ortodoxokról nincs említés. Erről még nincs írásba fektetett dokumentum, még csak a szóbeli kommunikáció folyik. A feltételezett munka elsőként az "igeliturgiát" érinti, de azzal nincs semmi probléma; a bűnbánat megvallása után, kérve Isten bocsánatát, és elmondva a Glóriát, jönnek az olvasmányok és az evangélium. (...) A központi kérdés az Eucharisztia kérdése. A katolikusok alapvetően máshogyan értelmezik az Eucharisztiát, mint a luteránusok vagy egyéb protestáns felekezetek. És természetesen ebben a döntő pillanatban, amikor a katolikus liturgia (de nem a protestáns) esetében az átlényegülés bekövetkezik, a liturgia nem különbözhet a különféle celebránsok számára. De hogyan lehet úgy közös liturgiát bemutatni, hogy világosan ekkora eltérés van a helyes megfogalmazásban az esemény legfontosabb pontjában? Az egyik javasolt megoldás a csend. Ez azt jelenti, hogy amikor a Sanctus után, abban a pillanatban, amikor a normális szentmisén a pap a következő szavakat mondja: " Valóban szent vagy, Istenünk, ...", a különféle celebránsok csöndben maradnak, mindegyik magában mondva a "saját formuláját". (...) Ennyi a rendelkezésünkre álló információ, amit továbbadunk. Egy részleges megerősítése annak, hogy ez a munka valóban folyamatban van, Luisella Scrosati-nak a Bussola Quotidiana-ban megjelent cikke, amelyben bemutat egy cselt, amelynek a 10 éven át a Walter Kasper bíboros által vezetett Keresztény Egység Pápai Tanácsa "rakta le az alapjait". Bővebben »

A helyi püspök megerősítette: a Medjugorje-i jelenés csalás

Feltéve: 2017. március 2-án.

... Mostar-Duvno püspöke, Őexcellenciája Ratko Peric, ismét határozottan kijelentette a nyilvánvalót - a Medjugorje-i jelenés csalás. Sőt, még tovább ment, és azt mondta, hogy a hamis látnokok és papok részéről, akik hasznot húztak az odalátogató becsapott katolikusok tömegeiből, egy bizonyos manipuláció történt. A püspök úr elődje, Őexcellenciája Pavao Žanic, szintén csalásnak ítélte a Medjugorje-i pénzügyi szélhámosságot. (...) Azt a nőt ismertetve, akit a hamis látnokok megjelenni láttak, Peric püspök ezt mondta: "Gyakran nem ő szólal meg elsőként, furcsa nevetése van, néhány kérdés után eltűnik, majd visszatér; bár vonakodva, de szót fogad a 'látnokoknak' és papoknak, hogy jöjjön le a dombról a templomba. Nem mondja biztosra, hogy még hányszor fog jönni, néhány látnoknak megengedi, hogy a földön heverő fátylán álljon, másoknak megengedi, hogy megérintsék a ruháját és a testét. Ez tényleg nem az evangélium Szűz Máriája." Bővebben »

Tagle fogja Müllert felváltani a Hittani Kongregáció (CDF) prefektusi székében?

Feltéve: 2017. február 23-án.

A jelenleg már kiszivárogtatott hírekhez, miszerint Müller bíboros már benyújtotta lemondását a Hittani kongregáció éléről, a Rorate Caeli annyit tesz hozzá nagyon magas pozícióban lévő forrásra hivatkozva, hogy legmagasabb körökben már készen áll a terv, hogy Müllert a Hittani Kongregáció élén nem kisebb valaki, mint az ázsiai "Ferenc pápa", akit sokan Ferenc "trónörökösének" tekintenek, Luis Antonio Tagle bíboros fogja felváltani. (...) Tagle teológiai munkássága nagyon szerény és tudományos hírneve főleg azokon az esszéken nyugszik, amelyeket a II. Vatikáni Zsinat Bolognai Történelmi Iskolájának a tagjaként írt. A fősodratú katolikus média ravasz támogatása, ("mérsékelt nyelvezetű") progresszivista nézetei a Nemzetközi Teológiai Bizottságban végzett feladataival és a Joseph Ratzingertől először, mint a Hittani Kongregáció vezetőjétől, majd mint pápától kapott támogatással párosulva olyan tudományos aurát kölcsönzött neki, amely a valós teljesítményét messze felülmúlja. Bővebben »

Schneider püspök: Még ha egy püspök, vagy maga a pápa parancsolna is olyant, ami bűn, "vissza kell utasítanom"

Feltéve: 2017. február 23-án.

Schneider püspök: A II. Vatikáni Zsinat iránymutatását korrigálni kell a jövőben; időnként a papoknak is ellen kell állniuk. (...) Arra a kérdésre, hogy egy pap megtagadhatja-e a kézbe történő szentáldozást, Schneider püspök II. János Pál Redemptoris Sacramentum (2004) útmutatását idézi. Ezen dokumentum szerint a papnak jogában áll megtagadni a kézbe történő szentáldozást , "ha a megszentségtelenítés (vagy még rosszabb!) veszélye" fennáll. Példaként a főpap megemlíti , hogy a Szentostya darabkái a földre hullhatnak, vagy fennáll az ellopásának a veszélye. A pap ilyen esetben "visszautasíthatja a kézbe történő szentáldozást". Schneider azt javasolja, hogy a pap ezután tartson erről a plébánián a híveknek egy jó hitoktatást, amely megmagyarázza a döntését. És azt gondolja, hogy a hívek többsége követni fogja a pap útmutatását. (...) Amikor egy püspök ilyent tesz, [kényszeríti papjait, hogy szolgáltassák ki a Oltáriszentséget az "újraházasodottaknak"]; bűnt parancsol. És amikor egy püspök - vagy akár a pápa - azt parancsolja, hogy bűnt kövessek el, vissza kell utasítanom [ a parancsot], mert nekem Istennek kell engedelmeskednem. Ezért, ebben az esetben a papnak ezt kell mondania: "Excellenciás Püspök Úr, Ön azt parancsolja nekem, hogy bűnt kövessek el, és ezt én nem tehetem, nekem Istennek kell engedelmeskednem. Ezért ebben az esetben nem tudok Önnek engedelmeskedni." (A II. Vatikáni Zsinattal kapcsolatban ld. még honlapunk Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház? c. írását) Bővebben »

Erdő Péter bíboros úr állásfoglalása az újraházasodottak áldozásáról

Feltéve: 2017. február 23-án.

"Ami az elváltakat és polgárilag újraházasodottakat illeti, helyes a lelkipásztori kísérésük – ez a kísérés azonban nem hagy kétséget a házasság felbonthatatlanságának igazsága felől, amelyet maga Jézus tanított. Isten irgalmassága bocsánatot kínál fel a bűnösnek, de megtérést kíván." (Erdő Péter)
A világegyház baljós helyzetére tekintettel fontos értékelnünk és megszívlelnünk Erdő Péter bíboros álláspontját az úgynevezett Kasper-javaslattal kapcsolatban, amely javaslat látszólag irgalmasan ad új esélyt azoknak, akiknek a házassága valamiért zátonyra futott, ám valójában Isten hatodik parancsának, és az Egyház házasságról és szexualitásról szóló tanításának a feladását jelenti, lelki veszélybe sodorva a híveket, a szentségek kiszolgáltatóit, és a hit tanítóit egyaránt. A Ferenc pápa Amoris Laetitiájában sejtetett Kasper-javaslat miatt egy év leforgása alatt olyan helyzetben találjuk magunkat katolikusként, hogy az Egyház egyetemes hite hivatalosan is országról országra, egyházmegyéről egyházmegyére változni látszik. Az argentin, a római, a német, a máltai példák mutatják, hogy bizonyos püspökök készek hivatalosan is ellene mondani Jézus tanításának és az Egyház világosan kifejtett, definitív hitének. Ennek tükrében nagyra kell tartanunk, hogy Erdő Péter bíborosunk többször is világossá tette hithű álláspontját mind interjúkban, mind a szinódusi atyák és Ferenc pápa előtt is - nem mellesleg a családszinódusok főrelátoraként. Megjegyzendő, hogy az Amoris Laetitia megjelenése óta a magyar bíboros nem nyilatkozott a kérdésben; megtette azonban segédpüspöke, Székely János, aki mérvadónak a Hittani Kongregáció prefektusának, Müller bíborosnak az értelmezését jelölte meg. Bővebben a Katolikus Válasz honlapon.

Apokalipszis most? Az égen újabb nagy jel tűnik fel...

Patrick Archbold ~ Feltéve: 2017. február 19-én.

... Vajon, ha Isten adna nekünk jelet, észrevennénk? Vajon, ha Isten, mint ahogyan korábban is tette, nagy és szörnyű eseményekre figyelmeztetve adna nekünk jelet, észrevennénk? Vagy mi is úgy tennénk, mint eleink, hogy annyira el vagyunk foglalva mindennapi ügyes-bajos dolgainkkal, hogy nem is törődünk azzal, hogy felfelé is tekintsünk? Vajon, ha Isten manapság adna nekünk égi jelet, észrevennénk? És ha észrevennénk, törődnénk-e vele, vagy úgy kezelnénk, mint babonás ostobaságot? Vajon, ha azt mondanám, hogy van egy közeli csillagászati esemény, amely lenyűgöző pontossággal, összefüggéssel és időzítéssel pontosan követi a Jelenések könyvének egyik versét, felfigyelnének rá az emberek? (...)Abban az összefüggésben, amit leírtam, ha tekintetünket a jövő égboltja felé emeljük, akkor ismét megtalálhatjuk az égi jelek nagyszerű szimbolizmusát. (...) A Jelenések könyvének szerzője világosan jelzi, hogy ez a látomás egy égi jel. Nézzük meg, mit láthatunk az égen a közeljövőben? 2016. november 20-án kezdődik egy csillagászati esemény, amely kilenc és fél hónapig tart, és amely megdöbbentő egyezést mutat a Jelenések könyve 12. versével. Bár én nem vagyok csillagász, kutatásom azt az eredményt adta, hogy ez a csillagászati esemény egyedülálló az emberiség történelmében. 2016. november 20-án a Jupiter (a királybolygó) belép a Szűz csillagkép testébe ( a méhébe). A Jupiter a direkt és retrográd mozgásának köszönhetően a következő 9 és fél hónapot a Szűz méhében tölti. Ez az idő még normális terminus túllépéssel megfelel a terhesség idejének. 9 és fél hónap után a Jupiter kilép a Szűz méhéből. A Jupiter kilépésekor (születésekor), szeptember 23-án, közvetlenül a Szűz csillagkép mögött kel fel a Nap ( a "Napbaöltözött Asszony") . A Szűz lábánál pedig a Holdat találjuk. A feje fölött pedig látjuk a 12 csillagból álló koronát, az Oroszlán csillagkép 9 csillagával, valamint a Merkur, Vénusz és a Mars bolygókkal. Ez a valóban figyelmet érdemlő és amennyire meg tudom ítélni, egyedülálló eseménysorozat megdöbbentő egyezést mutat a Jelenések könyve 12. versével. Bővebben »

Luther Márton nem az evangélium tanúságtevője

Feltéve: 2017. február 18-án.

Részlet a Schneider püspökkel február 16-án készült interjúból.
... a dokumentumot a Keresztény Egység Pápai Tanácsa adta ki, ennek a hatóságnak nincs tanítói jogosultsága. Nem kell komolyan vennünk ezt a dokumentumot, amely objektíven rossz. A nyilvánvaló ellen lép fel. Nem tehetjük egy szintre Luthert és Szent Ignácot. Ez ellentmondás. Luther nem lehet az evangélium tanúságtevője, és az Egyház nem kéri tőlünk, hogy ezt elfogadjuk, mert ez csak a pápai tanács nyilatkozata, és ezt nem kötelező komolyan venni. Ha őszintén és becsületesen nézzük Luthert és művét, mérhetetlen kárt okozott az egész Egyháznak. Megosztotta a kereszténységet. Luther nem az evangélium tanúságtevője. Csaknem az egész, 1500 éves tradíciót megtagadta.
Nem lehet az evangélium tanúságtevője az, aki saját magát tolja az előtérbe, mint Isten szavának hiteles tolmácsolóját. Ez ellentétes azzal a hittel, amelyet Krisztus adott nekünk, és amely alapvetően az apostolokon keresztül jutott el hozzánk - elutasítani a Szenthagyományt, amely az igazi kútfeje a kinyilatkoztatásnak és az egész Egyház gondolkodásának, amely Egyházat a Szentlélek vezet dogmatikai és doktrinális kérdésekben, erről van szó. Luther nem pusztán a fegyelmi és lelkipásztori hagyományt utasította el, hanem az Egyház alapvető doktrinális hagyományát. És az Egyház doktrinális hagyománya az evangélium. Ez az evangélium. És ha én elutasítom az Egyház egész apostoli és megváltoztathatatlan, 1500 éves tradíciójának a létét (mint Luther tette), akkor elutasítom az evangéliumot. Bővebben »

Frissítve! Ferencet helyettesítő személy fog holnap választ adni az Amoris Laetitia dubia-jára?

Feltéve: 2017. február 13-án.

Frissítve február 14-én: Coccopalmerio bíboros úgy döntött, hogy nem megy el a hivatalos bemutatóra. Ezt a tájékoztatást üzente Edward Pentinen keresztül a sajtókonferenciára: "Coccopalmerio nem tudja bemutatni az Amoris könyvét a körülötte zajló csatározások miatt, interjúkat fog adni pár napon belül." A konferencia előadói szerint "Coccopalmerio könyve nem a dubira-ra adott válasz, hanem csak saját véleményét tükrözi." Köszönjük a Szentléleknek, aki Római Egyház tanításhoz való hűségének legnagyobb hatalmú védelmezője, - Coccopalmerio valószínűleg megérezte a jelenlétét, aki, mint a Törvényszövegeket Értelmező Pápai Tanács elnöke egy hivatalos vatikáni satótájékoztatón hivatalos véleményt kellett volna mondjon az Amoris Laetitia-nak a tanítástól való eltéréséről, amely jelenleg is pontosításra vár.
A tegnapi hír: A Rorate Caeli értesülése szerint holnap sajtókonferenciát fognak tartani az Amoris Laetitia-ról. Úgy hírlik, hogy választ fog kapni a négy bíboros dubia-ja. A választ adó személy Francesco Coccopalmerio bíboros, a Hivatalos Szövegeket Értelmező Pápai Tanács elnöke lesz. A fenti hírhez kapcsolódik, hogy a napokban jelent meg Coccopalmerio bíborosnak Ferenc pápa kérésére az Amoris Laetitia-ról írt könyve. Részlet a könyvből: "Az elvált és újraházasodott, de facto házaspárok, akik együtt élnek, kétségtelenül nem modelljei a katolikus tanítással szinkronban lévő házasságnak, de az Egyház nem teheti meg, hogy nem vesz róluk tudomást. Ezért a bűnbánat és a szentáldozás szentségét ki kell szolgáltatni egy megfelelő megkülönböztetési időszak eltelte után ezeknek az úgynevezett megsebzett családoknak és mindazoknak, akik annak ellenére, hogy nem a hagyományos házasság keretében élnek, de kifejezik a szentségek iránti őszinte vágyukat... Bővebben »

A nagy üldöztetés előtt?

Bálint Zsolt ~ Feltéve: 2017. február 9-én.

1. Sokat olvasom a szentek életét és a kommunizmus alatt üldözést szenvedtek visszaemlékezéseit. Hallatlan gazdag ez az irodalom, és kimondhatatlanul sok tanulságot tartalmaz a mi katolikus hitünkkel kapcsolatban. Olvasmányaimban különösképp megragad a börtönviselt papok legvégsőkig kitartó egyházhűsége és az, hogy mennyire ragaszkodtak a miseáldozat bemutatásához. Ezek a tanúságtevők bármennyire is szerettek volna hűek maradni az Egyház hagyományához és rendelkezéseihez, a misével kapcsolatban számos dolgot helyzetükből fakadóan nem tudtak betartani. Az élet, az Úr Jézus mellett való elköteleződésük átírta a rubrikákat, a szép hagyományokhoz való ragaszkodás képtelenségnek tűnt az embertelen körülmények között. (...) 6. És ha az új rend szerinti szentmise bemutatását nézzük, már kinn a világban és magában az Egyházban is ezek, a börtönben kényszerből megélt körülmények lettek elfogadottá, és tették őket általánossá a rendelkezések. Ezek következményeként nagyon sokszor a pap már nem törekszik arra, hogy felszentelt helyen mutassa be az áldozatot. Bár közel van a templom vagy a kápolna, „pasztorális” okból inkább háznál vagy a hittanteremben mutatja be a misét. (...) 7. Mi történt? A régi világ volt a rendetlen, és most került minden a helyére? Évszázadok hagyományai és szokásai babonás hiedelmekre épültek, és épp itt volt az ideje megszabadulni tőlük? Vagy az Egyház fölismerte azt, hogy hamarosan eljönnek azok az idők, amikor nem lesznek templomaink, liturgikus ruháink, és üldöznek majd bennünket? Emiatt adott lehetőséget papjainak bárhol és bármilyen körülmények között a mise bemutatására? Közeleg a nagy üldöztetés ideje, és erre az Egyház már felkészült? A szentmise új liturgiája ezt tükrözi. A politikai korrektség jegyében ezt nem lehet kimondani? Vagy egészen másról van itt szó? Bővebben »

Ferenc gerillataktikát követ

Atila Sinke Guimarães ~ Feltéve: 2017. február 6-án.

... Megpróbálom megmagyarázni Ferenc igazi tervét: Meggyőződésem, hogy Ferenc bel et bien (teljes bizonyossággal) egy programot követ, amelyet ugyanaz a német klikk írt elő a számára, amelyik VI. Pál pápasága óta irányítja a katolikus Egyházat. Ez a klikk választotta meg és tartotta ellenőrzése alatt I. János Pált, II. János Pált, XVI. Benedeket és legutóbb Bergogliót a pápai trónon, naponta utasítva őket, mit tegyenek. Mivel ez a progresszivista program Ratzinger lemondásáig alapvetően meg volt bénítva, a németek eldöntötték, hogy Ratzingert helyettesítik egy argentin bohóc-bábbal és a zsarnokság légkörével, hogy a progresszivista program gyorsabban haladhasson előre. (...) És miből is áll ez a program? Abból, hogy a pápát a királyi rangról elnökké kell átalakítani, és az Egyházat monarchiából demokráciává. Ez áll a szinódusi Egyház mögött, amelyről Bergoglio pápa annyit beszél. Bővebben »

Ki a müezzinnel a minaretből! Ki a törökkel Hazánkból, s Európából!

Feltéve: 2017. február 3-án.

Mire végigolvastam a cikket, amelyik örömmel tudósítja, hogy újra szól a müezzin Egerben, reflexből a baloldalamhoz kaptam, keresve a szablyámat...de nem találtam. Ez a baj. Tudniillik, hogy senki nem találta. Ha nem is a szablyáját, de az ellenállás vagy tiltakozás bármilyen formáját.
Az is dilemmát okozott, hogy melyik hír felháborítóbb, nemzetgyalázóbb. A müezzin, aki imára hívja a muszlimokat, vagy a török férfi (mármint a müezzin), aki Egerben él magyar feleségével, sőt még azt is volt képük leírni, hogy a két vallás, a katolikus és a muszlim jól megfér egymás mellett... Ez a hazugságok logikája, s tudatlanság, ostobaság, mindenféle hagyomány, ősök tiszteletének semmibe vétele, hittagadás! Egyrészt a két vallás messze nem egyenrangú. S a katolikus hit sokkal több, mint egy vallás: hit, világnézet, objektív, megismerhető igazság, mely az üdvösségre vezet! Másrészt pedig őseink, akik több mint 300 évig harcoltak a törökkel ( hiszen Mohács előtt már 150 éve küzdöttek velük), ezt törökösségnek tartották és többek közt a turbán fejhez szegezésével büntették...joggal! Ha szó nélkül hagyjuk, ha tiltakozás nélkül hagyjuk, hogy ezek a bűnös, destruktív tendenciák teret nyerjenek, előbb-utóbb az lesz mint nyugaton, mecsetek, minaretek fognak állni a keresztény magyar földön, történelmi városainkban. Sőt..! Már állnak..még csak egy-egy, az is jobbára a székesfővárosban, de ez csak a kezdet...ne hagyjuk testvéreim! Pro Hungaria Sacra

Üzentek a klérusnak?

Feltéve: 2017. január 31-én.

Az alábbi rövid hír az Indexről van. Mi lehet olyan fontos ebben az ügyben, hogy a Népszava és az Index is ennyit foglalkozik vele, hacsak nem az utolsó mondat? Valakik ezúton üzentek volna a klérusnak, hogy aki a homoszexualitást, amely a Magyar Katolikus Lexikon szerint égbekiáltó, azaz a legsúlyosabb bűnök egyike, halálos bűnnek merészeli nevezni, az repül? "Az elmúlt évek sorozatos botrányai miatt kellett távoznia Erdő Péter bíboros húgának a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) rektori székéből, írja a Népszava. A hírt hivatalosan még nem jelentették be. Fülöpné Erdő Máriát 2012-ben nevezték ki az AVKF rektorává, és nyomban elküldte az oktatói gárda felét. A dolgozók a feudális szellemiségre panaszkodtak, közben a hallgatók száma a felére csökkent. Az intézmény 1286 hitelesített diplomájából 62 esetben nem lett volna szabad kiadni az okmányt különféle szabálytalanságok és hiányosságok miatt. Sokan úgy végezték el a képzést, hogy a felvételi követelményeknek sem feletek meg. Jelenleg három kirúgott dolgozó pereskedik a főiskolával. Egyiküket például gerincműtétje után rúgták ki, állapota annyira súlyos volt, hogy két hétig be se tudott menni, a főiskola vezetése mégis arra kötelezte, hogy jelenjen meg. A rektor írói munkásságával is gondok voltak, a rektor Élet a hitben című hittankönyve például halálos bűnnek nevezi a homoszexualitást."

"EURiszlám" - Az iszlám invázió és ami mögötte van

Dr. Török József ~ Feltéve: 2017. január 29-én.

A "TITEKET IS ÜLDÖZNI FOGNAK" (A keresztények válaszai az üldöztetésre régen és ma) konferencián elhangzott előadás hangfelvételről lejegyezve. A konferenciát 2017. január 28-án az Irgalmas nővérek (FdlC) rendházában tartották, a szervező a Pro Hungaria Sacra egyesület volt.
Az ENSZ-nek van egy 6-os számú terve, ami szerint egy nyugdíjasra 4 aktív ember jut. Ez szerint 2050-ig - elképesztő szám - , 701 millió migránsnak kellene érkeznie, egyedül Franciaországba 93 millió migránsnak. Európa vesztébe rohan. Wolfgang Schauble német pénzügyminiszter így nyilatkozott: "szükségünk van a migrációra, együtt kell élnünk a migránsokkal, ez mindennapi életünket megváltoztatja, nem rosszabbá, hanem jobbá teszi. Az emberek rettegjenek a terrorizmustól, az iszlámtól ne féljenek." Na most Gérard de Buié-nek az alaptétele, hogy nem lehet különbséget tenni a terrorista iszlám és az iszlám között. Ez nem jelenti azt, hogy minden muszlim terrorista lenne, de ez a megkülönböztetés ez az európai széplelkek agyában létezik, a valóságban nem. (...) tavaly nyáron volt, hogy arab nők, az ő hagyományos ruhájukban, a burkában mentek a nagy tengerparti fürdőhelyekre. A franciák szellemesen rögtön a burka és a bikini szóból megalkották a burkini szót. Ez a szellemesség. Azonban eddig nem akartak az arab nők fürdeni a nagy francia üdülőhelyeken, a Riviérán? Kérem, ez a türelmes iszlám. Tesztelik a francia társadalmat, hogy vajon milyen téren mekkora az ellenállás. Azok a nők nem önszántukból mentek oda, a kislányok nem önszántukból mentek kendőben iskolába, hanem tesztelni a francia társadalmat, van-e még benne ellenállás , vagy pedig nincs. Hát, a jövő ezt megmondja. Ugyanakkor tudom én is ebből a püspök úr által idézett könyvből, hogy 15 éven belül Franciaországban több lesz a nem-francia származású, mint a francia-származású, egyszerűen a szülési arányok miatt. Végezetül pedig azt mondom, elnézést, hogy ilyen töredezetten adtam elő a dolgokat, egy nagyobb ívű előadásba is be lehetett volna építeni ezeket az elemeket. Ezek egyszerű információk, de segítenek megértetni velünk azt, hogy miért lehetünk hálásak minden nap, hogy mi itt, a Kárpát-medencében szépen élünk, és nem tőlünk 300 km-re, nyugatabbra. És én bízom abban, hogy a magyarság, a Kárpát-medencei magyarság a józan eszét megőrzi. Bővebben »

"A "Keresztény válasz az üldöztetésre" konferencia megnyitó beszéde

Dr. Márfi Gyula ~ Feltéve: 2017. január 29-én.

A "TITEKET IS ÜLDÖZNI FOGNAK" (A keresztények válaszai az üldöztetésre régen és ma) konferencia megnyitó beszéde hangfelvételről lejegyezve. A konferenciát 2017. január 28-án az Irgalmas nővérek (FdlC) rendházában tartották, a szervező a Pro Hungaria Sacra egyesület volt.
... Nos, annyit szeretnék csak mondani, hogy mindenképpen ki kell tartanunk a hit mellett, mert nincs is más választásunk. Mi tudjuk, hogy a migrációnak az alapvető célja Európa iszlamizálása. A muszlim az nem is hagyhatja el a hazáját, ha nem a hitterjesztés, ha nem az iszlamizálás céljából. Ezt akár tudják az európaiak, akár nem tudják, ez így van. Az alapvető cél ez. Amellett sok minden egyéb ok és cél is van, de ez a legalapvetőbb. És ez azért van így, mert Európában létrejött egy légüres tér, egy vákuum szellemileg is meg demográfiailag is. Egy olyan világban, ahol például a szexualitás elszakad a szeretettől, a szerelemtől és az élettől, ott az van, ami nálunk van, egy vákuum. Ismerjük a mondást: "Natura horret vacuum", "a természet irtózik a légüres tértől". Itt választásunk van, vagy újra vállunkra vesszük Krisztus szelíd igáját vagy pedig nyakunkra teszik Mohamed vasigáját. Mondhatnék megint egy latin mondatot: "Tercia via non datur" , harmadik út nincsen. Még akkor sem, ha sokan azt gondolják, hogy van. Kicsit megbérmálkozom, aztán nem lesz rá gondom. Nálunk divatosak ezek. Kicsit szeretlek is meg nem is, tudod, így van ez, énekelte a barátunk, most nem jut eszembe a neve. Meg az István, a király hogy végződik, "veled, Uram, de nélküled". Hát ilyen nincs. Ez az, ami nincs. Vagy veled, vagy nélküled. Veled, Uram. "Tercia via non datur". Válasszuk mindannyian Krisztust. Mert csak általa juthatunk el mi az üdvösségre. Bővebben »

Megkezdődött a Bergoglio-féle egyházüldözés

Feltéve: 2017. január 21-én.

Kolumbiában, Pereira egyházmegyében figyelmeztetett és felfüggesztett egy papot a püspöke kizárólag azért, mert nyilvánosan kritizálta Ferenc pápának a házasságra és a Legszentebb Oltáriszentségre vonatkozó új tanát. Luis Alberto Uribe Medina atya az áldozata püspöke, Rigoberto Corredor ijesztő eljárásának. (...) PEREIRA PÜSPÖKE: Figyelembe véve, 1. hogy Luis Carlos Uribe atya nyilvánosan és magánúton is kifejezte Ferenc Szentatya doktrinális és pasztorális tanításának az elutasítását, főleg a családra és az Oltáriszentségre vonatkozóan. 2. hogy ma, 2017. január 16-án Őexcellenciája a püspök behívatta Luis Carlos Uribe Medina atyát, hogy magyarázza meg álláspontját a Szentatya tanítását illetően. Ez, az egyházmegye négy papjának jelenlétében felvett jegyzőkönyv mellékelve van. 3. hogy Luis Carlos Uribe Medina atya ezen a megbeszélésen kitartott Ferenc Szentatya tanítása elleni álláspontja mellett. Ezért a püspök úr Őexcellenciája és a jelenlévő papok arra a határozott következtetésre jutottak, hogy a fent említett pap leválasztotta magát a pápával és az Egyházzal való közösségről. 4. hogy az Egyházi Törvénykönyv 1364. Kánonjának 1. paragrafusában ez áll: "a hit aposztatája, eretnek, vagy skizmatikus automatikus kiközösítés alá esik." A 2. paragrafus szerint: "ha a makacsság hosszú ideig tart vagy a botrány súlyossága indokolja, ki lehet egészíteni más büntetéssel, beleértve az egyházi státuszból való elbocsájtást is." Továbbá figyelembe véve a 194. Kánon 1. par. 2. pontját, a fenti papot a törvény erejénél fogva eltávolítjuk az Egyház állományából. Ugyancsak a 751. Kánon így határozza meg a skizmát: "visszautasítja, hogy alávesse magát a pápának, vagy hogy közösséget vállaljon az Egyháznak azon tagjaival, akik a pápa alá vannak rendelve." 5. hogy 2017. január 2-án Luis Carlos Uribe Medina atya elhagyta a Risaralda-hoz tartozó Pueblo Rico-i Santa Cecília plébániát anélkül, hogy püspökét értesítette volna. [Megjegyzés, hogy egyértelmű legyen a határozat: a "tan", aminek a kritizálása miatt a papot felfüggesztették, az Amoris Laetitia-ban kihirdetett, a házasságtörők számára engedélyezett szentáldozáshoz járulás "új tana" volt, amelyet az Adelante la Fe honlapra feltett egyik szentbeszédében kritizált az atya. Mi lenne, ha Ferenc pápára alkalmaznák a fenti kánonokat?] Bővebben »

Imádkozzunk az Egyházért!

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2017. január 16-án.

Néhány barátom olvasta utolsó írásomat[1] és felvetették a kérdést, mit tehet az átlag és egyszerű hívő. Csak azt tudtam javasolni, hogy követni a hagyományos erkölcsi normákat, hit-elveket és hittételeket és imádkozni. Négy évvel ezelőtt javasoltam egy Rózsafüzér imádságot[2] az Egyházért, Szent Máté Evangéliuma alapján, ami soha nem volt időszerűbb és szükségesebb mint napjainkban. Elmélkedjünk rajta, és imádkozzuk ezt az Egyházért:
Az öt tized: 1. Aki az Egyházat alapította – „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” (Mt. 16,18) 2. Aki az Egyházat fenntartja – „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.” (Mt. 21,42) 3. Aki az Egyházat irányítja – „Én veletek vagyok a világ végéig” (Mt. 28,20) 4. Aki az Egyházat védelmezi – „az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta” (Mt. 16,18) 5. Aki az Egyházat megdicsőíti – a világ végén angyalai „hangos harsonaszóval” összegyűjtik a választottakat (Mt. 24,31) Bővebben »

A kép kezd kiélesedni vagy változni?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2017. január 12-én.

... Először egyedüli, pusztába kiáltó szó voltam, hogy Ferenc nem igazi pápa, mert Benedek lemondása érvénytelen volt. Majd néhány nem klerikus személy és honlap csatlakozott, és egy amerikai civil, családos teológiai tanár fel merte vetni a kérdést, „Mi van, ha Ferenc nem igazi pápa?” Logikusnak tűnő kérdéséért kirúgták állásából, azonban mint író és keresett szónok most talán többet keres, mint tanári fizetése volt a katolikus egyetemen. Ez egyelőre elhallgattatta az állásuk miatt az egyháztól függő személyeket. (...) Közben néhány püspök kezdte el kritizálni Ferencet, majd négy bíboros nyilvánosságra hozta dogmatikai „dubiumát,” és most derül ki, hogy még a nyilvánosságra hozás előtt több ország püspökkara és 30 bíboros kételyeit fejezte ki Ferenc Amoris Latitia „apostoli buzdításával” szemben. Azonkívül a Hittani Kongregáció is tiltakozott. (...) A www.catholicherald.co.uk szerint az akkor még Ratzinger bíboros megjósolta 1970-ben, hogy „A jelen krízisből kikerül egy egyház, amely rengeteget veszített. Nem áll majd rendelkezésére a struktúra, amelyet a jólét éveiben épített. A hívek csökkent száma miatt nem áll rendelkezésére majd a társadalmi előnyök nagy része. Kicsiny lesz, és nagyrészt újra kell neki kezdeni. Spirituálisabb lesz, és nem lesz politikai mandátuma, hogy egyszer a jobbal, másszor a ballal flörtöljön. Szegény lesz, és a szűkölködők egyháza lesz.” De a hivatalos klérus mégsem hajlandó ráébredni, hogy Ferenc nem igazi pápa. Inkább hajlandók feladni a Vatikánt az aposztatáknak. Lesz majd egy ökumenikus egyház, vatikáni központtal, és lesz egy Egyház egyházi struktúrák, püspöki paloták és bazilikák nélkül, esetleg föld alá üldözve, de hű Krisztus tanaihoz. Bővebben »

A szabadkőművesség a "Sátán eszköze", és az Egyház lerombolása a célja

Athanasius Schneider püspök ~ Feltéve: 2017. január 8-án.

Nick Donnelly diakónus írása a www.ewtn.co.uk angol katolikus honlapon 2017. január 5-én jelent meg.
... Nagyon nehéz lenne konkrétan kimutatni, azonosítani, hogy ki a tag. Nagyon bonyolult és veszélyes, mert megvádolhatunk valakit, hogy tag, aztán bebizonyítják, hogy formálisan nem tag. A szabadkőművesség titkossága és ezoterizmusa miatt ez nagyon bonyolult. Feltételezhető a megnyilatkozásaik alapján, hogy ez vagy az a klerikus, pap, püspök vagy bíboros kapcsolatban áll a szabadkőművességgel. Hallhatunk egyértelműen úgy beszélni egyházi embereket, mintha szabadkőművesek lennének, amikor kinyitják a szájukat, szabadkőművesekre jellemző fogalmakat és kifejezéseket használnak. Lehet, hogy szabadkőműves, de ezt be kellene bizonyítani, de legalábbis, amikor beszél, szabadkőműves szellemisége van, lehet, hogy formálisan nem tag, de egyes püspökök és bíborosok egyértelműen szabadkőműves szellemben beszélnek. (...) Dr. Rudolf Graber, Regensburg püspöke (1903-1992), "Athanasius és napjaink Egyháza" címmel könyvet írt a szabadkőművesek azon tervéről, hogy lerombolják az Egyházat. A könyvben (40. oldal) idéz egy szabadkőműves 1839-ben kelt leveléből: "Nem szabad egyéniesítenünk a bűnt; ennek érdekében növelni kell a hazafiasságot és az Egyház iránti gyűlöletet, általánosítanunk kell. A katolicizmus többé már nem fél attól az éles tőrtől, amit a monarchia jelent, de ez a két társadalmi szerveződés valószínűleg össze fog omlani a megrontástól; de mi semmi esetre sem hagyjuk magunkat megrontani. Nem, inkább csináljanak belőlünk mártírokat, csak hagyják, hogy népszerűsítsük a bűnt a tömegek számára. Bármit is kíván az öt érzékük, törekedni kell a kielégítésére... Teremtsünk bűnnel teli szíveket, és nem lesz több katolikus. Ezzel a nagy léptékű rontással, amelyet mi folytatunk, az emberek megrontása a klérus által, a klérus megrontása általunk, ezzel a rontással ássuk meg az Egyház sírját." Bővebben »

A tradicionális szentmise a Szentlélek műve és megállíthatatlan

Athanasius Schneider püspök ~ Feltéve: 2017. január 5-én.

Az Adelante La Fe spanyol nyelvű tradicionalista katolikus honlap Őexellenciája Athanasius Schneider püspökkel készített egy exkluzív interjút. A válaszok, amelyeket a püspök úr adott, nyíltak és kemények - még a nagy püspököt illetően is. Ha akár csak átfutjuk a válaszokat, egyértelműen kiderül, hogy úgy gondolja, hogy elérkezett az idő a Szent X. Piusz Társaság (SSPX) számára.
Címszavakban a tartalom:“Sok helyen a papok inkább református prédikátoroknak tűnnek, mint katolikus papoknak. " “Vannak családok, amelyeknek több, mint 100 km-t kell utazniuk, hogy méltó szentmiséhez jussanak és igaz tanítást halljanak." "A híveknek meg kell kérniük a papokat, hogy használjanak térdvédőt, hogy tudjanak térdelni." "Eucharisztikus-szívbetegségünk van, és amíg ki nem gyógyulunk belőle, az egész test beteg marad és nem fog gyümölcsöt teremni." "A mai légkörben igazi csoda az, hogy még egyáltalán vannak hivatások". "A gender ideológia romlottság, a marxizmus végső formája." "Azok a szülők, akik ezt megtehetik, vegyék ki gyerekeiket azokból az iskolákból, ahol a gender ideológiát tanítják." "Az Egyházon belül eluralkodott a radikális relativizmus légköre. " "Fel kell szólalnunk annak érdekében, hogy a Tanítóhivatal világosan nyilatkozzon." "Az erkölcsi relativizmussal, főleg, ami az elváltak és az újraházasodottak szentáldozását illeti, azt akarjuk, hogy Isten tegye meg a mi akaratunkat, ahelyett, hogy mi tennénk meg az övét." (...) "Ha a II. Vatikáni Zsinat atyái látták volna a különbséget egy mai mise és a hagyományos szentmise között, a nagy többségük azt mondta volna, hogy a hagyományost akarja, nem az újat." Bővebben »

Gondolatok 2016 Adventjén

Márfi Gyula veszprémi érsek ~ Feltéve: 2016. december 31-én.

... Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektora mesélte nemrég, hogy egy idős katolikus házaspár bement az Érseki Hivatalba, és felajánlott egy megüresedő lakást egy menekült keresztény családnak. A válasz szigorú kioktatás volt: "Mi az, hogy "keresztény" családnak? Önök diszkriminálják a muszlimokat? Önök nem is igazi keresztények ..." A megszégyenített házaspár szóhoz sem jutott. Én azonban elgondolkoztam azon, vajon nem a keresztények az igazi "menekültek"? Az biztos, hogy ők nem Európa iszlamizálásának vagy destabilizálásának a céljából jöttek. Több, migrációval foglalkozó fórum is beszámolt arról, hogy az ún. menekülttáborokban a keresztényeket inzultálják, keresztjeiket megtapossák, bibliáikat összetépik, asszonyaikat molesztálják, és bizony - a korábban bevándorolt, már integráltnak vélt - muszlim felügyelők nem védik meg őket. Vallomásaikat szándékosan félrefordítják, hogy ne kaphassanak menekültstátuszt. Nekem úgy tűnik, hogy Európa és az európai keresztény társadalom egy része - az ultraliberális elvárásoknak való megfelelés jegyében - eljutott a teljes önfeladásig, megtagadva még az igazságosság alapelveit is. - Nem fogadja be az üldözöttet, nehogy úgy tűnjék, mintha diszkriminálná az üldözőket; - eladná saját templomait, hogy muszlim mecsetek építését tudja támogatni; - eltávolítja karácsonyfáit, betlehemeit és keresztjeit, mert nem akarja sérteni a keresztet "kutyafának" csúfolók érzékenységét; ... Bővebben »

A harmadik bíboros szólalt fel a négy bíboros és a dubia védelmében

Maike Hickson ~ Feltéve: 2016. december 31-én.

A négy bíborost támogató nagyszerű püspökök, Józef Wróbel , Athanasius Schneider, Jan Watroba és a 23 neves katolikus személyiség és pap után újabb három bátor bíboros, Renato Raffaele Martino, George Pell és Paul Josef Cordes mondja ki az igazságot. Érdemes megjegyezni a nevüket!
... Martino bíboros idézi a Katolikus Egyház házasságról szóló hagyományos tanítását, amikor az elváltak és újraházasodottak szentáldozáshoz járulásáról szólt: "Nem, a tan nem változott és nem változhat. A házasság szentsége felbonthatatlan. " Martino hozzátette : "az esetenkénti megközelítés, amint azt az Amoris Laetitia teszi, kétes értelmezésekhez vezet." Ugyanebben az interjúban az olasz bíboros egyértelműen leszögezi, hogy a Katolikus Egyház törvénytisztelő tanítása szerint mind a házasság nélküli együttélés, mind a válás utáni második polgári házasság ugyanaz, mivel mindkettő "rendezetlen" kapcsolat és nem szentség. Pár nappal korábban a Római Kúria egy korábbi tagja, Paul Josef Cordes bíboros hasonló kijelentéseket tett. Az osztrák Kath.net honlapnak adott interjújában ezt mondta: "A négy bíboros objektív hangnemben az Amoris Laetitia szövegében található kételyeket kérte eloszlatni. Aránytalan mértékű tiltakozással kellett szembesülniük. Nem tudom mire vélni ezt a nagy felháborodást: kétségbe kell vonnom, hogy ezeket a felháborodott személyeket az igazság kiderítése iránti vágy vezérelné". Nem számíthatunk eget rengető dolgokra, de minden kiegészítő támogatás nagyon sokat számít Dávidnak ebben a Isten igazságának védelméért Góliát ellen folytatott küzdelmében.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával. Bővebben »

23 neves katolikus akadémikus és pap nyílt levelet tett közzé, amelyben támogatásukról biztosítják a dubia-t író négy bíborost

Feltéve: 2016. december 18-án.

... A jelenleg regnáló pápa igen bizonytalan trombitát fúj ebben az ellenséges "fejedelemségek és hatalmasságok" elleni harcban, Péter bárkája veszélyesen sodródik, mint egy kormánylapát nélküli hajó, és valójában a kezdődő szétesés jeleit mutatja. Ebben a helyzetben, hisszük, hogy az apostolok valamennyi utódának súlyos és sürgős kötelessége világosan és határozottan fellépni a korábbi pápák és a trentói zsinat tanításai alapján a Tanítóhivatal tanításában világosan kifejtett erkölcsi tanítást megerősítendő. Néhány püspök és bíboros már kifejtette, hogy a dubia-t időszerűnek és megfelelőnek tartja. Nagyon reméljük és buzgón imádkozunk érte, hogy közülük minél többen jelentsék ki nyilvánosan, nem csak azt, hogy helyeslik a négy bíboros kérését, hogy Péter utóda erősítse meg a híveket a hitnek ebben az öt pontjában, "... küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek" (Jud,3), hanem Burke bíboros ajánlását illetően is, hogy ha a Szentatya mulasztást követ el, akkor a bíborosok kollektíven felszólíthatják egy testvéri korrekcióra, Pál lelkületével, amikor Péter apostoltársát megfeddte Antióchiában (Gal, 2:11). Bízzuk ezt a súlyos problémát az Egyház édesanyja és minden eretnekség legyőzője, a Szent Szűz gondjaira és égi közbenjárására.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával. Bővebben »

Laetitia adulterii, avagy a házasságtörők öröme

Athanasius Schneider ~ Feltéve: 2016. december 8-án.

Athanasius Schneider püspök további írásai honlapunkon:, Római Katolikus Anyaszentegyházunk négy bíborosának prófétai hangja, SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb , A családszinódusról , 12 tanács eretnek környezetben élő katolikus családoknak.
Tudjuk, hogy a papság első bűnét Áron főpap követte el, amikor engedett a bűnösök arcátlan követeléseinek és megengedte nekik, hogy Isten első parancsát lecserélve imádják az aranyborjút (Kiv. 32:4), vagyis Isten szavát és akaratát felcseréljék az ember bűnös akaratával. Áron az irgalomra és az emberi igények iránti megértésre hivatkozva igazolta cselekedetét. A Szentírás ezt így mondja: "Mikor Mózes látta a magáról megfeledkezett népet – mivel Áron engedte, hogy ellenségei közepette átadja magát a bálványimádásnak" (Kiv, 32:25). (...) Napjainkban a klérus számos tagja, beleértve a legfelsőbb klérust is, a hatodik parancsot az érvényes házasság nélküli szexualitás új bálványával helyettesíti, ami bizonyos értelemben aranyborjú, amelyet a felsőpapság tagjai közül is sokan imádnak. Az így élő emberek szentáldozáshoz engedése anélkül, hogy vállalnák az önmegtartóztató életet, mint alapvető feltételt, ugyanaz, mint arra biztatni őket, hogy ne tartsák be a hatodik parancsot. És ezek a főpapok, mint megannyi új "Áron", azzal áltatják ezeket az embereket, hogy élhetnek békében és boldogan, azaz csak élvezzék nyugodtan a házasságtörés örömét, a laetitia adulterii -t, egy új “via caritatis”-tól [szeretet útjától] és az Egyház állítólagos "anyai" ösztönzésétől indíttatva, és még az Oltáriszentség vételéhez is járulhatnak. Ezzel a pasztorális iránymutatásssal a felsőpapság új "Áronjai" a katolikus embereket ellenségeik előtt nevetség tárgyává teszik...
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával. Bővebben »

"A levelet író négy bíboros elveszítheti a bíborosi címét"

Pío Vito Pinto ~ Feltéve: 2016. november 29-én.

A négy bíborost támogató nagyszerű püspökök, Józef Wróbel , Athanasius Schneider és Jan Watroba után megszólalt a Vatikán is.
Mgr. Pío Vito Pinto, a házassági érvénytelenítés folyamatában a Római Katolikus Egyház legmagasabb tekintélye,a Római Rota dékánja, előadást tartott a madridi Szent Damáz Egyházi Egyetemen. Kemény és nyomatékos hangnemben kijelentette, hogy az a négy bíboros, aki Ferenc pápától levélben kérte, hogy tisztázza az Amoris Laetitia apostoli buzdítás bizonyos félreérthető pontjait, súlyos botrányt okozott azzal, hogy a médiában közzétette a levelet. (...) Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra és Joachim Meisner bíborosok írtak egy levelet a Szentatyának, az Amoris Laetitia az Amoris Laetitia-t érintő kétségeikről. Ferenc pápa nem válaszolt, és a főpapok erre nyilvánosságra hozták a levelüket. "Melyik Egyházat védik ezek a bíborosok? A pápa hűséges Krisztus tanításához. Amit a bíborosok okoztak, az egy súlyos botrány, ami arra indíthatja a Szentatyát, hogy visszavonja tőlük a bíborosi kalapot, mint ahogyan ez az Egyház történetében korábban is előfordult már," mondta Pio Vito a Confidencial-nak. A Római Rota dékánja hozzátette: "Ami nem azt jelenti, hogy a pápa vissza fogja vonni bíborosi státuszukat, de megtehetné."
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával. Bővebben »

Burke bíboros látogatása Csehországban

Feltéve: 2016. november 20-án.

Őeminenciája Raymond L. Burke bíboros, a Máltai Lovagrend patrónusa két polgári társulás meghívására érkezett Csehországba. Elmondása szerint soha nem járt ebben az országban. A látogatás hivatalos programja 2016 október 12-én, szerdán kezdődött október 15-én, szombaton ért véget. A bíboros kedden érkezett repülővel Prágába, ahol a prágai érsek, Dominik Duka bíboros ünnepi ebéddel fogadta, majd kíséretével a Dél Csehországi Vyssí Brod /ném. Hohenfurth, lat. Altovado/ciszter apátságba utazott. A helyi szerzetesek fokozatosan áttértek a régi rítusra, a Summorum Pontificum megjelenése után kizárólag hagyományos rítus szerint végzik a liturgiát a ciszter misekönyből, amely 1962-ben érvényes volt és a zsolozsmát is a Szent Benedek Regulájában leírt mód szerint éneklik. (...) A főpapi szentmise október 12.én, szerdán 9 órakor kezdődött. Az aszisztencia a bíboros urat az apátsági templom kapujában fogadta, ahová cappa magnában érkezett. Hagyományos módon zajlott a litugia menete, ahogyan azt az éves Szentkúti zarándoklatról is ismerjük. A ministri sacri feladatait cseh papok és szerzetesek biztosították, a ministránsok pedig a helyi fiatalok és a Szlovákiából érkezett zarándokok közül kerültek ki. A helyi prior, Justin OCist atya felkérésére az első ceremonár e sorok írója, Takács Dénes felvidéki magyar áldozópap volt. (...) A szentmise végeztével a České Budejovicei püspök látta vendégül a bíboros urat, majd délután a Dél-Csehországi Egyetemen tartott előadást a bíboros úr: Kitartani Krisztus igazságában: a házasságról, a természeti törvényről és az Egyház tanításáról címmel. Itt elmondta, hogy az Egyház tanítása változatlan, a bűn bűnnek számít, és az érvényes házasság felbonthatatlan, valamint, aki tartósan bűnben él, nem járulhat szentségekhez.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Burke bíborossal készül interjút: "Ha a pápa kitart a házasságot illető tévedésében, a bíborosok jogosultak kibocsájtani egy 'hivatalos jegyzőkönyvet a súlyos hiba helyreigazítására'" . Bővebben »

Ferenc válasza a négy bíboros levelére (a dubia-ra)

Louie Verrecchio ~ Feltéve: 2016. november 18-án.

Két hónapnyi késlekedés után Ferenc az olasz Avvenire-nak adott interjújában (...) válaszolt mind az öt feltett kérdésre anélkül, hogy megnevezte volna a dubia-t. "... Néhányan még mindig nem értik meg a lényeget. A dolgokat feketének és fehérnek látják annak ellenére, hogy életünk során mindnyájan hivatottak vagyunk arra, hogy megkülönböztetéseket tegyünk." (...) A döntés most a bíborosok és a püspökök kezében van, hogy világossá tegyék, hogy a pápa tanítása téves. Ferenc lehetőséget kapott vezető bíborosok nyilvános felhívásán keresztül, hogy erősítse meg az igaz hitet azzal az eretnekséggel szemben, amelyet ő maga terjeszt az egyetemes Egyházban az Amoris Laetitia-val, és ő visszautasította ezt. Ferenc nem hajlandó a dubia-val foglalkozni közvetlenül, de ez semmit sem változtat az objektív valóságon. Még ha más katolikus médium fél is kimondani hangosan, én nem félek: Ferenc saját magát hivatalosan eretneknek ítélte. Ezért ő egy ellenpápa.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával. Bővebben »

A Vatikán teológusai azt tanulmányozzák, mi a teendő eretnek pápa esetén

Giuseppe Nardi ~ Feltéve: 2016. november 17-én.

A tűzijáték folytatódik. Amint azt a hiteles vatikáni tudósító, Giuseppe Nardi mai beszámolójából kiderül, egy 1975-ben megjelent, a tudós brazil laikus, Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira teológiai tanulmánya jelen pillanatban a legnépszerűbb olvasmány a Vatikánban. Ez nem akármilyen tanulmány: azt vizsgálja, lehetséges-e, hogy egy pápa eretnek legyen, vagy azzá váljon, és ha igen, mik ennek a következményei.
... Három és fél éves pápaság után Ferenc elérte a határait. Annak a benyomásnak, amelyet az Egyház tanításának megváltoztatására irányuló gesztusai és szavai rejtetten sugallnak, egy bizonyos ponton vagy határozott formát kell öltenie, vagy össze kell omlania. Ferencet a saját maga által teremtett atmoszféra szorítja a sarokba. Többé nem lehet szó erről vagy arról történő spontán megnyilatkozásról, mint ami csupán rögtönzött és nem kötelezően betartandó. Pasztorális munkája és vezetési képességei, amelyek felelősségérzetet és példamutató személyiséget követelnének, elérkeztek a végső határig. Mindez Ferenc végét jelentheti.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával. Bővebben »

Burke bíboros: "Ha a pápa kitart a házasságot illető tévedésében, a bíborosok jogosultak kibocsájtani egy 'hivatalos jegyzőkönyvet a súlyos hiba helyreigazítására'"

Feltéve: 2016. november 16-án.

A National Catholic Register riportja Raymond Burke bíborosal a négy bíboros által írt levéllel kapcsolatban.
... nem a számok a lényeg. Az igazság a lényeg. Valaki azt mondta Szent Morus Tamásnak a bírósági tárgyaláson, hogy Anglia legtöbb bíborosa elfogadta a király parancsát, de ő azt válaszolta, hogy lehet, hogy ez igaz, de a szentek a mennyben nem fogadták el. Itt van a lényeg. Azt gondolom, hogy ha más bíborosok nem is írták alá, de egyetértenek vele. De ez engem nem zavar. Még ha egyedül is lennék, vagy ketten, hárman lennénk, és az a kérdés, hogy valami, ami az üdvösség szempontjából alapvető fontosságú, igaz-e, akkor ki kell mondani.
(...)Az egyházi hatóságok és a katolikus Szenthagyomány közül a híveknek melyiket kell követniük és kinek áll hatalmában ezt eldönteni? Ami a kötelező, az a Szenthagyomány. Az egyházi hatóság csak a Szenthagyomány szolgálatában működhet. Szent Pálnak a Galátákhoz írt levelére gondolok, (Gal, 1:8), " De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen!"
Ha a pápa súlyos tévedést vagy eretnekséget tanít, milyen törvényes hatóság tudja ezt kijelenteni, és ez milyen következményekkel járhat? Ilyen esetben, amint az a történelemben már előfordult, a bíborosok és a püspökök kötelessége világossá tenni, hogy a pápa tévedést tanít és meg kell kérni, hogy javítsa ki.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával. Bővebben »

Edward Pentin interjúja Burke bíborossal a négy bíboros levelét illetően

Feltéve: 2016. november 16-án.

A négy bíboros levele itt olvasható.
... Óriási megosztottság lépett fel az Egyházban, amely nem az Egyház útja. Ezért kell tisztázni azokat az alapvető erkölcsi kérdéseket, amelyek bennünket egységben tartanak. (...) Még az egyházmegyei irányelvek is zavarosak és tévesek.. Az egyik egyházmegyében például az az irányelv, hogy a gyóntató pap a gyóntatásban szabadon eldöntheti, hogy szentségekhez enged-e járulni olyan személyt, aki házasságtörő kapcsolatban él, - míg egy másik egyházmegyében, összhangban az Egyház örökérvényű gyakorlatával, a pap csak azoknak adhat ilyen engedélyt, akik erős fogadalmat tesznek, hogy szűzi módon, mint fivérek és nővérek élnek új házasságukban és a szentségeket csak egy távoli helyen vételezik, ahol nem okoznak vele botrányt. Ezzel valóban foglalkozni kell. De a dubia-ban az elváltak és újraházasodottak kérdése mellett a"benső rosszal", a bűnös állapottal és a lelkiismeret helyes értelmezésével foglalkozó egyéb kérdések is voltak.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával. Bővebben »

Négy bíboros HIVATALOS ÚTON azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy tisztázza az Amoris Laetitia félreérthető pontjait

Feltéve: 2016. november 14-én.

Pápához az ellenreformáció óta még sohasem fordultak saját bíborosai nyilvánosan olyan kényes ügyben kérdéssel, hogy tisztázzon egy általa kibocsátott dokumentumot. A levél öt tisztázandó kérdést ("dubia" -t) tartalmaz és négy bíboros írta alá szeptember 18-án: az olasz Carló Caffarra, Bologna nyugalmazott érseke, az amerikai Raymond Burke, az Apostoli Signatura jelenlegi elnöke, a német Walter Brandmüller és Joachim Meisner, Köln nyugalmazott érseke. Ez az igazi - erkölcsi természetű - földrengés. A pápai szenátus négy tagja (akik velük egyetértenek, de nem vállalják a nyilvánosságot, sokkal többen vannak) a hitet és erkölcsöt érintő kérdéssel, dubia-val fordult Ferenc pápához, amelyre az egyházi törvények értelmében a pápa köteles lett volna választ adni: vagy pozitív igen-t, vagy negatív nem-et, akár magyarázattal is, de köteles lett volna választ adni. És a pápa tudtul adta a négy bíborosnak, hogy NEM FOG NEKIK VÁLASZT ADNI. És ez a csönd az, ami megrengeti a földet.
1. sz. tisztázandó kérdés: Azt kérdezzük, hogy az Amoris Laetitia állítását (nn. 300-305) követően, lehetséges-e most egy olyan személynek feloldozást adni és a bűnbánat szentségét kiszolgáltatni és szentáldozáshoz járulni engedni, aki, bár érvényes házassága van, de egy másik személlyel él együtt úgy, mint férj és feleség anélkül, hogy teljesítenék a Familiaris Consortio n. 84 feltételeit, amelyeket a Reconciliatio et Paenitentia n. 34 és a Sacramentum Caritatis n. 29 is megerősített. A "bizonyos esetekben" kifejezés, amely az Amoris Laetitia 351. lábjegyzetében (n. 305) található, alkalmazható-e azokra az elvált személyekre, akik új kapcsolatot létesítettek és férj-feleségként élnek? (...)
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával, valamint John Vennari témához kapcsolódó A XII. Piusz pápa által elítélt szituációs etika és az Amoris Laetitia c. írását. Ferenc pápa utólagos "válasza" ITT » olvasható. Bővebben »

Igenis, a természeti katasztrófák lehetnek Isten büntetése az emberek romlottsága miatt

Roberto de Mattei ~ Feltéve: 2016. november 9-én.

A jelenlegi olaszországi földrengéssorozat kapcsán.
...Hogy lehet elfeledkezni arról, hogy augusztus és szeptember között köttettek az első azonos neműek közötti házasságok. „Mindent ujjá fogunk építeni” - mondta az olasz miniszterelnök, Matteo Renzi. De 2016 július 23-án írta alá ugyanezen Renzi a végrehajtási utasítását a 76/2016-os törvénynek, amely a homoházasságot Olaszországban legalizálja. Ez a törvény egy morális földrengés, amely az isteni természettörvény falait átszakítja. Hogyan képzelhetné bárki is, hogy ez a szörnyűséges törvény következmények nélkül marad? Aki nem mond le egészséges emberi értelméről, az rögtön tudatára ébred ennek. Ma az ember fellázad Isten ellen, és a természet fellázad az ember ellen. Vagy jobban fogalmazva: az ember fellázad a természeti törvény ellen, amelynek alapjai Istenben vannak, és a természet rendetlensége felrobban. A Lex Cirinna nem a házakat rombolja szét, hanem a házasság intézményét, és egy erkölcsi és szociális pusztulást idéz elő, amely nem kevésbé súlyos, mint a földrengés anyagi károkozása. Ki tagadhatná meg tőlünk azt a jogot, hogy azt gondoljuk, hogy a természet rendetlenségét Isten a nyugat uralkodó osztályának a természetes rend tagandásának a következményeként engedi meg. És mivel a szimbólumok különféle értelmezési módokat is megengednek – vannak, akik egy katedrális homlokzatában annak a szimbólumát látják, amely ma emberi nézőpontból szemlélve a Katolikus Egyházból megmaradni látszik: egy romhalmaz.
Angol eredeti: http://rorate-caeli.blogspot.com/
Bővebben »

Közös nyilatkozat a pápa és a luteránus egyház között: a Szent X. Piusz Papi Testvérület francia körzetének a közleménye

Christian Bouchacourt ~ Feltéve: 2016. november 2-án.

Christian Bouchacourt atya a Szent X. Piusz Papi Testvérület (SSPX) francia körzetének az elöljárója
Olvasva a közös nyilatkozatot, amit a pápa írt alá a luteránus egyház képviselőivel Svédországban [2016] október 31-én, Luther katolikus Egyház elleni lázadásának ötödik centenáriumán, szomorúságunk még jobban elmélyült. A felebaráti szeretet csalóka ürügyével, valamint egy illuzórikus és mesterkélt egység iránti vággyal a katolikus hit fel lett áldozva annak az ökumenizmusnak az oltárán, amely veszélyezteti a lelkek üdvösségét. A leghatalmasabb tévedés és Urunk Jézus Krisztus igazsága egy platformon van tálalva. Hogyan tudnánk mi "mélységesen hálásak lenni a reformációtól kapott lelki és teológiai ajándékokért", amikor Luther a pápa iránt ördögi gyűlöletet, a szentmise áldozat iránt istenkáromló megvetést tanúsított, valamint visszautasította a Mi Urunk Jézus Krisztus üdvözítő kegyelmét? Luther, tagadva az átlényegülést, lerombolta az Oltáriszentség tanát, elfordította a lelkeket a Boldogságos Szűzanyától és tagadta a tisztítótűz létezését. Nem, a protestantizmus semmit sem adott a katolicizmusnak! Tönkretette az egységet, egész országokat választott el a katolikus Egyháztól, a lelkeket tévedésbe, az örök üdvösségüket veszélybe sodorta. Mi, katolikusok azt szeretnénk , ha a protestánsok visszatérnének Krisztus nyájába, amely a katolikus Egyház, és ezért a célért imádkozunk.
Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával. Bővebben »

Jézus országa vagy Európai Unió? Krisztus Király ünnepe előtti gondolatok

Bálint Zsolt ~ Feltéve: 2016. október 14-én.

... Vessünk egy pillantást arra, mi is történik valóban. Ebben a történésben pusztul az Egyház főnélküli teste a közelgő szép új világban. Az evolúció hite teszi elfogadhatóvá azt a nézetet, hogy az Egyház alulról szerveződik, és lényegében egyszer csak eléri az Omega pontot, amiben mindenki mindennel mindenképpen – ha akarja, ha nem – egyesül. Az Egyház ezért is fenntarthatóan fejlődik. Ebben a fejlődésben már nincs szükség mártírokra, sem pedig az Úr Jézusig visszavezethető hagyományra. Ha voltak is vértanúk, azok már csak szép elemei az emberiség kulturális üveggyöngyjátékának, aranyos meséi a nagy forgatagnak. A forradalmi politikai korrektség mindent egy közös nevezőre hoz, ahol nincsen Isten, vagy ha van is – akkor elvont fogalom. Ezért nem kezdődhet semmi politikailag korrekt dolog az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében: se egy zsinagóga-látogatás, se egy vallásközti imádság Assisiben, se hivatalos főpásztori látogatás egy államfőnél. A keresztet szemérmesen el kell dugni, sőt jobb, ha el is tüntetjük minden nyilvánosságból. És Jézus Krisztus nevét, amire minden meghajol az égen és a földön, kínosan kerülni kell. És mivel kézzel megragadható valóságban Istent meg lehet ismerni saját művein keresztül, a fenntartható fejlődés vak evolucionista hitével és a politikai korrektség szofisztikájával épül a szép új világ úgy, hogy Isten nehogy valóságos legyen. A szép új világ számítógépeinek képernyőin keresztül bámulhatjuk, és kábítószer segítségével léphetünk be virtuális kapuin. Ebben a szép új világban az anyag rabszolgái fölött uralkodnak a Mammon urai és építik demokrácia országát, aminek része lesz Európa is, mert nagy örömben egyesül vele. Bővebben »

Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának, II. rész

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari ~ Feltéve: 2016. október 12-én.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.
... Ön egyenesen megpróbálja minimalizálni az iszlám terrorizmust a Közel-Keleten, Afrikában és Európa szívében, erkölcsi egyenlőséget merészelve tenni a muzulmán fanatikus dzsihád - ami azóta létezik, amióta az iszlám, - és az Ön által szünet nélkül elítélt és nyilvánosan inzultált, hitüket gyakorló katolikusok képzeletbeli "fundamentalizmusa" között. A repülőgépen tartott zavaros sajtókonferenciái egyikén, amelyeken során oly gyakran megzavarta az Egyházat és aláásta a katolikus tanítást, Ön közzétette azt a hírhedté vált véleményét, amely jellemző az Ön abszurd ragaszkodására ahhoz, hogy a Megtestesült Isten által alapított Egyház és annak az állandósult erőszaknak a kultusza, amelyet a degenerált Mohamed alapított, egyenlő erkölcsi alapokon nyugszik(...) (...) Ez a válság az Ön katasztrofális "családszinódusát" követően érte el a csúcsát. Habár Ön az elejétől végéig manipulálta az eseményeket , hogy azt az eredményt hozzák, amit Ön akart, - szentáldozást a házasságtörőknek "bizonyos esetekben" - mégsem váltotta be az Ön reményeit a konzervatív szinódusi atyák ellenállása miatt, akiket Ön demagóg módon elítélt, mint akiknek " zárva van a szívük , akik gyakran az Egyház tanítása vagy jó szándéka mögé rejtőznek, hogy Mózes ítélőszékébe ülve ítélkezzenek, időnként fölényesen és felületesen, bonyolult esetek és megsebzett családok felett." (...) A végén az Ön által felmagasztalt "szinódusi kaland" nem volt semmi egyéb, mint egy abból a célból történt csalás, hogy megjelentethessék az Ön megdöbbentő, előre kitervelt "apostoli buzdítását", az Amoris Laetitia-t . Ezt illetően az ön négerei, főleg a nyolcadik fejezetben, ravasz kétértelműséggel szélesre tárták az ajtót a nyilvános házasságtörők előtt a szentáldozáshoz való járuláshoz, leredukálva a házasságtörést tiltó természettörvényt egy "általános szabállyá", amely alól lehet kivétel azoknak a számára, akiknek "nagy nehézséget jelent a 'benne rejlő értékek' megértése vagy 'olyan konkrét élethelyzetben vannak, amely nem teszi lehetővé, hogy másként cselekedjenek. … (¶¶ 2, 301, 304) Bővebben »

Nemzetközi nyilatkozat az Egyháznak a házasságra vonatkozó örökérvényű dogmái és megronthatatlan tanítása iránti hűségről

Feltéve: 2016. szeptember 27-én.

80 rangos katolikus személyiség - sajnos, magyar egy sincs köztük, - közöttük bíborosok, püspökök, szemináriumi tanárok, családvédő szervezetek vezetői és a civil társadalom befolyásos alakjai, erősíti meg újra hűségét az Egyházi Tanítóhivatalnak a családról és a házasságról szóló tanításához A nyilatkozat teljes szövege angolul és az aláírók névsora ITT » olvasható, alább egy összefoglalót olvashat a kedves Olvasó magyarul.
... - A férj és feleségként való együttélésnek minden formája az érvényes házasság keretein kívül súlyosan ellentmond Isten akaratának; A házasságnak és a házassági aktusnak nemző és egyesülési célja van, és így minden nemző aktusnak nyitottnak kell lennie az élet ajándékának az elfogadására; - Az ún. szexuális felvilágosítás a szülők alapvető és elemi joga, amelyet mindig az ő gondos felügyeletük mellett szabad csak folytatni; - A személy önátadása Istennek egy tökéletesen szűzi élet során objektíven értékesebb, mint a házasság. (...) - A rendezetlen kapcsolatokat sohasem szabad egyenlővé tenni a házassággal, nem szabad erkölcsileg helyesnek gondolni vagy törvényesnek elismerni; (...) - Azokat a elvált és polgárilag "újraházasodottakat", akik megmaradnak házasságtörő állapotukban, a gyóntatók sohasem tekinthetik úgy, mintha kegyelmi állapotban lennének, és nem adhatnak nekik feloldozást, nem engedhetik őket szentáldozáshoz járulni, hacsak bűnbánatot nem mutatnak és nem tesznek szilárd elhatározást, hogy felhagynak bűnös életállapotukkal; - Felelős ítélőképességgel senki sem állíthat olyant, hogy az Oltáriszentség vétele megengedhető azoknak, akik elváltak, polgárilag "újraházasodottak" és nyíltan férj és feleségként élnek, azt állítva, hogy a csökkentett felelősségtudatnak köszönhetően nincs súlyos bűn, mert a külvilág felé mutatott életállapotuk objektíven ellentmond a keresztény házasság felbonthatatlanságának; Bővebben »

Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának, I. rész

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari ~ Feltéve: 2016. szeptember 22-én.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.
... Az az esemény, amely bennünket arra késztetett, hogy ezt a lépést megtegyük, az Ön Buenos Aires-i püspököknek írt "bizalmas" levelének a nyilvánosságra kerülése volt, amelyben Ön kizárólag az Amoris Laetitia-ban kifejezett saját nézeteire alapozva megengedi "második házasságban élő" bizonyos nyilvános házasságtörőknek a szentgyónás és a szentáldozás szentségeihez való járulását azon erős elhatározás nélkül, hogy felhagynak a bűnös szexuális kapcsolatukkal. Ön szembeszáll magával az Úristennel, aki az elvált és "újraházasodott" házasságtörőket per se , kivétel nélkül elítélte, szembeszáll Szent Pál szavaival az isteni büntetésről a méltatlanul vett Oltáriszentségre vonatkozóan, szembeszáll két közvetlen elődével az isteni kinyilatkoztatáson alapuló kétezer éves tanítást és az eucharisztikus fegyelmet illetően, szembeszáll az egyházi törvénykönyvvel és az egész katolikus tradícióval. (...) A főpapok közül majdnem senki se száll szembe a tiszta tanításnak az Ön által történő semmibevételével, bár sokan magánemberként zúgolódnak az Ön pusztítása miatt. Mint ahogyan az ariánus válság esetén is volt, most is a laikusokra hárul a feladat, hogy védjék a hitet, a főpapok részéről a hittel szemben tanúsított csaknem teljes elszakadás közepette. (...) Abban a döntésünkben, hogy nyilvánosságra hozzuk ezt a dokumentumot, az Angyali Doktornak az Egyház természetes igazságára vonatkozó tanítása vezérelt bennünket: "Meg kell jegyezni, hogy amikor a hit veszélybe kerül, egy alattvaló is szemrehányást tehet egy főpapnak nyilvánosan is. Ezért Pál, aki Péter alattvalója volt, megfedte őt nyilvánosan, a hittel kapcsolatos botrány közvetlen veszélyére való tekintettel, és amint Ágoston magyarázza a Gal 2:11-re vonatkozóan, "Péter példát mutatott a főnököknek, hogy ha bármikor megtörténik, hogy letérnek az egyenes útról, ne vessék el a beosztottjaik figyelmeztetését. (...) Szent Bellarmine Róbert egyházdoktor is vezérelt bennünket, aki így ír egy önfejű római pápának való ellenállásra vonatkozóan: "Ezért, mivel törvényes ellenállni egy pápának, aki a testet támadja meg, azért törvényes ellenállni neki akkor is, ha a lelket támadja vagy megzavarja az állapotát, és még inkább akkor, ha az Egyház elpusztítására törekszik. Azt mondom, hogy törvényes neki ellenállni, nem megtenni, amit parancsol, megakadályozni, nehogy véghez tudja vinni az akaratát. .." Bővebben »

Az Antikrisztus és a Hamis Próféta egymásra talált

dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. augusztus 30-án.

... Azt hittem, már semmi újat nem írhatok Bergoglió volt bíborosról, de hála a legújabban kiszivárogtatott wikileaks, azaz wiki leleplezéseknek, kiderült, hogy ki a főnök, és ki az alázatos szolga a Vatikánban. A világiak által szerkesztett, tehát nem Vatikán-függő amerikai konzervatív katolikus hetilap nagybetűs címe így szól: A PÁPA FŐNÖKE – A pápa és Soros egy aljas szövetségben (...). A liberális katolikus szervezeteknek és sajtónak juttatott pénztámogatás mellett a Soros csoport jó viszonyban van a liberális hondurasi Oscar bíborossal, „al-pápával,” aki Ferenc bizalmas barátja, és kulcsjátékos a Vatikánban. A bíboros a Soros szervezet szerint jól használja befolyását a Vatikánban. 2015-ben a Vatikánba beépített Soros ügynökök készítették el Ferenc környezetvédelmi programját, amit Ferenc, mint apostoli exhortációt adott közzé, és amit elmondott a ENSZ-ben. Ugyancsak Soros befolyására adta apostoli áldását az ENSZ programra és a párizsi környezetvédelmi szerződésre. Soros ezzel hármas győzelmet aratott, Ferenc közreműködésével. Bővebben »

Helytállni, ez Isten parancsa!

dr. Márfi Gyula érsek ~ Feltéve: 2016. augusztus 26-án.

... a nácizmus hatmillió, a kommunizmus százmillió, az iszlám pedig 270 millió embert pusztított el. (...) A nácik faji, a kommunisták osztály-, a muszlimok pedig vallási alapon gyilkoltak. Mindhárman felsőbbrendűségük tudatában léptek fel. Úgy tudják, az Iszlám Állam fennállása óta 7500 keresztényt ölt meg. Szerintem erősen alábecsülik a számukat. A muszlim államokban élő keresztények egyébként másod- és harmadrendű állampolgároknak számítanak. Nem tölthetnek be vezető szerepet, a keresztény csak baka lehet a hadseregben: kizárt, hogy muszlim katonának keresztény őrmester parancsoljon. Külön adót is kell fizetniük, és ahol a saríja alapján kormányoznak, ott keresztény nem tanúskodhat muszlim ellen, sőt semmilyen keresetet sem nyújthat be vele szemben. Az arab térségben csak Kuvaitban épülhetett keresztény katolikus templom az elmúlt ötven évben, az is a vendégmunkások számára, kereszt azonban így sem lehet rajta. Közben gombamód emelkednek a mecsetek Európában és Amerikában. (...) Én nem érzek haragot vagy megvetést a muszlimok iránt. Egy cseppet sem. Ők a számukra meghatározott kötelességüket teljesítik, azaz igyekeznek sikerre vinni a dzsihádot. Ez a muszlim világ kultúrájának alapköve. A dzsihád az iszlám vallás terjesztésére tett erőfeszítést jelenti, s minden eszközt megenged ennek érdekében. A kétszínűséget is. Mohamed is kétféleképpen jelenik meg. Mekkában mint próféta és igehirdető, Medinában viszont mint hadvezér. Itt hatszáz zsidót ölt meg, mert azok nem fogadták el a prófétaságát, hanem Mózest tartották a legfőbb prófétájuknak. A Korán is kettős arcot mutat. Mások azon részei, amelyek még Mekkában s megint mások, amelyek Medinában keletkeztek. A mekkai Korán még Allah irgalmasságát hirdeti, a medinai viszont már a kérlelhetetlenségét, a bosszúját. Az iszlám vallásban tapasztalható fejlődés az irgalmas Allahtól a bosszúálló Allah felé halad. A kereszténységben és a zsidóknál épp fordítva van, a bosszúálló Istentől az irgalmas Isten irányába haladunk. Megjegyzem, a Korán medinai szúráiban sokkal több az antiszemita kitétel, mint a Mein Kampfban. A mekkaiakban viszont semmi. A liberálisok álszentek. Jézus mondta azt, hogy legyetek szelídek, mint a galambok. De azt nem mondta, hogy hívjuk be a ragadozó madarakat a galambok közé. Ő és a Szent Család sem azért ment Betlehembe, hogy elfoglalja. Akik most menekültként kopogtatnak nálunk, azok el akarják foglalni Európát. Bővebben »

A szeretet nem zárja ki a védekezést

dr. Márfi Gyula érsek ~ Feltéve: 2016. augusztus 23-án.

... Igaz, hogy nem minden muszlim és bevándorló terrorista, az viszont megfontolandó, hogy majdnem minden terrorista muszlim illetve bevándorló. Nyilvánvaló, hogy van kapcsolat a kettő között. Egy olyan világ áll szemben a mi keresztény kultúránkkal, amelyik ezt nem viseli el. És az egyáltalán nem jelent vigasztalást, hogy a mostani erőszakos cselekmények elkövetői jórészt korábban Európában élő, majd az Iszlám Államhoz csatlakozó és visszatérő személyek voltak, mert ez is csupán azt mutatja, hogy nem képesek integrálódni. Hadd mondjak el önnek egy történetet! De Gaulle francia tábornok 1962-ben adta meg Algériának a függetlenséget, de azt is kérték tőle, hogy minden algériainak adja meg a francia állampolgárságot. Erre ő így felelt: „Nagyon jó dolog, hogy léteznek sárga franciák, feketék, vagy barnák. Ez azt bizonyítja, hogy Franciaország nyitott minden faj számára és egy világegyetemes szemlélettel rendelkezik. Viszont ez csak egy feltétellel lehetséges: hogy ők a lakosság egy csekély hányadát képezzék. […] Ne gyertek nekem gyerekmesékkel! Muzulmánok? Teljesen nyilvánvaló, hogy azok nem franciák! Azok, akik az integrációt propagálják, kolibri eszük van, még ha nagy tudósoknak is hiszik magukat. Próbáljátok integrálni az olajat az ecettel, öntsétek össze egy üvegbe, aztán rázzátok jól össze és mégis egy idő elteltével ismét szétválnak.” Ők sosem fognak minket magukkal egyenrangúnak tekinteni, mert a szemükben mi hitetlenek, kafírok vagyunk. Amint többségbe kerülnek és át tudják venni a hatalmat, ezt érvényesíteni is fogják velünk szemben. Kérdezzük csak meg azokat, akik nem muszlimként muszlim országokban élnek. Ne a politikusokat, turistákat, akiket nagyon nyájasan fogadnak. Már most is látszik, hogy amikor egy tömegben vannak, elég durvák és kemények tudnak lenni. Bővebben »

Az Úr színeváltozása

Bálint Zsolt ~ Feltéve: 2016. augusztus 21-én.

... A protestáns hagyomány ezt az ünnepet Jézus megdicsőülésének mondja – tévesen. Hiszen az Úr megdicsőüléséhez, a bűnön való végső győzelméhez szükséges volt az áldozat, a halál önmagára vétele, amit a kereszten meg is mutatott. Ezzel végérvényesen kiengesztelt mindent az égen és a földön, és a bűnre predestinált emberi nemzedékeket visszaadta az életnek. A színeváltozás eseménye a három apostol hitének megerősítésére szolgált, hogy majd azok, amikor tanúságot kell tenni az Úr Jézus feltámadásáról, emlékezzenek erre az eseményre, és képesek legyenek helyt állni. Ne féljenek többé, mert a bűnön úrrá lett az élet, erre Jézus feltámadása lesz a bizonyíték. A Színeváltozás ünnepét III. Kallixtusz pápa rendelte el arra emlékezve, hogy a keresztény hadak 1456. július 22-én győzedelmeskedtek Nándorfehérvárnál (a mai Belgrádnál). Visszaverték a mohamedán támadókat. A Pápa ezzel a rendeletével hangsúlyozni kívánta minden időkben, amíg világ a világ, hogy az emberiség történelmének formálója az Úr Jézus. Ő az a Király, akinek hálát kell adni, hogy otthonaink, asszonyaink és gyermekeink megmenekültek a gonosz támadásától. A benne való hit erejével a keresztény seregek képesek voltak megvédeni erdőségeiket, termőföldjeiket, városaikat és falvaikat a sátáni pusztítástól. Vajon ma, több mint öt évszázad elmúltával, élünk-e ezzel a hittel? Meg akarjuk-e védeni otthonainkat, szeretteinket? Föl tudunk-e nézni úgy is a mi Urunkra, mint Királyra és oltalmazóra? Gyönyörködünk-e a mi Urunkban, és arcra borulunk-e előtte? Vagy ez az egész egy mese, és inkább sátrakat verünk, és jól érezzük magunkat, mert vannak mózeseink és vannak prófétáink? Felfogjuk-e, hogy azokat, akik szeretik az Urat, azok életét az Úr meg akarja őrizni, nemcsak amíg világ a világ, hanem mindörökké? Bővebben »

Bernard Janzen emlékezik Malachi Martin atyára

Feltéve: 2016. augusztus 18-án.

Malachi Martin atya határozottan állította, hogy XXIII. János, VI. Pál és II. János Pál pápák mind elmulasztották, hogy engedelmeskedjenek a Szűzanya Fatimában adott üzeneteinek. "Ezek a pápák nem törődtek a Szűzanya üzenetével, aki azt mondta, hogy "Az összes püspökkel közösen, egy napon, szenteljétek nekem Oroszországot. És Oroszország meg fog térni." Ha ez a felajánlás megtörtént volna, Oroszország katolikussá lett volna, a marxistáknak befellegzett volna, és nem lenne büntetés. De Ő azt is mondta: "Ha nem történik meg ez a felajánlás, Fiam mindnyájatokat meg fog büntetni. " XXIII. János, VI. Pál, és II. János Pál nem törődött ezzel a figyelmeztetéssel és ezzel a paranccsal..." Annak magyarázatára, hogy ez a felajánlás valóban nem történt meg, Martin azt mondta, hogy az ok "Luciferig nyúlik vissza. Túl nagy a hatalma az Egyház prelátusai felett. Semlegesíteni tudja azokat az embereket, akik valamit tennének." (...) "Jelen pillanatban (1977) a katolikusok jelentős többsége aposztata. Aposztata egyháziak vitték őket aposztáziába. A bíborosok, püspökök, papok egyháziak egy jelentős kisebbsége aposztáziában van. Többé már nem vallják a kereszténységnek egyedül a katolicizmusban lefektetett egyetemes igazságait." (...) "Az utolsó pápa" c. könyvében Martin atya azt állítja, hogy Lucifer trónra emelése 1963. június 29-én történt meg, másutt pedig azt írta, hogy a trónra emelés megismétlése a Vatikánban ettől a dátumtól számított 50 éven belül kell megtörténjen, amely 2013. június 29-én járt le. Más szavakkal, nem sokkal azután, hogy Jorge Bergoglio átvette az uralmat a Vatikánban, és odavitte kedves barátját, Monsignore Ricca-t. Kilenc évvel ez után a trónraemelés után 1972. június 29-én Pál pápa így siránkozott: "Mi azt hittük, hogy a II. Vatikáni Zsinat napfelkelte lesz az Egyház történetében. De ehelyett felhők és viharok jöttek, és sötétség. ... " (...) "A Lucifer-hívőknek nagyon szoros határideje van. Van egy belső, luciferista próféciájuk, amely azt mondja, hogy hacsak a herceg [Lucifer] nem lesz egyértelműen hatalomra segítve a citadellában, nevezetesen a Vatikánban, elvesznek. Ahhoz, hogy a herceget trónra segítsék, meg kell szabadulniuk a jelenlegi pápától [II. János Páltól]. " (...)"Igen, lehetséges, hogy egy aposztatát válasszanak pápává. Ebben az esetben rettenetes helyzetbe kerülünk. Rémálom-szerű helyzetbe kerülünk. A legnagyobb szentek hite is próbára lesz téve ...A hiteteket darabokra törik. Ha ez megtörténik, ők (a sötétség urai) fognak uralkodni és mindennek illegalitásba kell vonulnia. Bernard, úton vagyunk afelé, hogy, amint VI. Pál pápa szenvedésében megjövendölte, az emberiség jelentéktelenül kicsiny részévé zsugorodjunk." Bővebben »

A kiforgatott katolicizmus

Malachi Martin ~ Feltéve: 2016. augusztus 7-én.

Az 1990-ben Malachi atyával készített 3 interjút Bernard Janzen készítette, és ajánlja mindazoknak a katolikusoknak, akik a hagyomány megőrzéséért harcolnak az Egyház történetének legsötétebb órájában.
... Beszélhetünk a Szűzanyával, és segítséget kaphatunk tőle, hogy felnőtté érésük során fiainknak Krisztus, lányainknak a Szűzanya legyen a példaképe. Van olyan, hogy különleges emberek Krisztusnak szentelik életüket, és papok, apácák vagy vallásos rendek tagjai lesznek. De történhetnek különös események, mint amilyen egy zarándoklat vagy egy különleges küldetés. Mindez a maga nemében páratlan katolikus vonás, az istenivel való meghitt kapcsolat körül szerveződik. Mi bírunk az éggel való társalgás adományával. Napjainkban a mindennapok embere azt tapasztalja, hogy ez a társalgás hirtelen megszakadt. Hirtelen mindenkitől azt várják el, hogy egymással társalogjanak. Hirtelen azt várják el tőlük, hogy a papot éppen olyan valakinek tekintsék, mint amilyenek ők maguk. Hirtelen úgy kell tekintsék Jézust az Oltáriszentségben, mint aki nagyon távol van az életüktől. Hirtelen szociológiai és környezetvédelmi tanulmányokkal kell foglalkozzanak, ahelyett, hogy a hitüket próbálnák inkább megismerni. Egyszerre csak rájönnek, hogy a rózsafüzér nem fontos többé, és már nem is árusítják a templomaikban. Más szóval hirtelen mindent kihúznak alóluk. Az iskolából hazatérő gyermekeiktől azt hallják, hogy „A buddhisták éppen olyan jó emberek, mint mi vagyunk, csak éppen más a vallásuk”. Aztán látják, hogy a püspökök csak szociológiai, antropológiai és politikai kérdésekről írnak, nem árasztják többé a Jézus életéről, a pokolról, a mennyről, a bűnről, a tisztítótűzről és hitünk más igazságairól szóló tanításokat. Mindez eltűnt hirtelen. Mintha elvágták volna. Ez az alapvető akadály, amellyel ma találkoznak. Ennek eredményeként felfedezik, hogy amiről azt hitték, hogy katolicizmus volt, többé már nem az. (...) hogy Rómában ott van ez a szupererő, amelyet nem tudnak onnan eltávolítani. A tanító Egyház a szupererő hatalmában van. Nemrég, amikor a pápa [II. János Pál] konzervatív püspököket nevezett ki Európában, nagyszámú teológus írt alá egy beadványt, amelyben megállapítják, hogy a pápa túllépte az illetékességét. És senki nem ítélte el ezért őket. Midőn II. János Pál alá szándékozott írni egy okmányt, amely a tridenti misét – mert így is nevezhetjük –, egyenértékű szertartásnak nyilvánította volna a Novus Ordóval, több bíboros is közbelépett, mondván, hogy ő nem írhatja alá ezt a dokumentumot. És a pápa végül nem írta alá. Bővebben »

Jönnek, hogy elfoglalják Európát

Dr. Márfi Gyula érsek~ Feltéve: 2016. július 21-én.

... Sohasem gyaláztam a muszlimokat, de nekik teljesen mások az erkölcseik, mint nekünk. Ami nálunk bűn, náluk erény. Ami szerintünk nem olyan nagy vétek, szerintük halálos bűn. Például nekik egy kafirt, azaz hitetlent átverni, kifejezetten jó cselekedetnek számít. Ezzel tisztában kell lenni, anélkül, hogy elítélnénk őket. Senki nem akarja őket bántani, magam sem gyűlölöm őket, sőt szeretem és tisztelem. Mindennap imádkozom értük. Azért nem ők a hibásak, hogy el akarják foglalni Európát, sokkal inkább mi. (...) Annyit mondanék erre, hogy nem ítélem el a falak építését. Nem normális az, hogy a migránsok mindenféle papír nélkül jönnek, mi meg befogadjuk őket, köztük még a terroristákat is. A szabadságnak is megvan a maga mértéke. Ha túl sok sót tesz valaki a levesbe, ehetetlen lesz, nem ízes. Bizonyos rendre szükség van. Ugyanakkor a helyzet rendkívül összetett. (...) Alapvető feladat, hogy újra komolyan vegyük a keresztény hitet. Nem a „se hit, se erkölcs” hozzáállás jelenti a modernséget, azt már Szodomában és Gomorrában kipróbálták az emberek, vagyis régi, téves út ez, a hanyatlás elavult világa. Az említett kezdeményezések talán erősíthetik a pozitív folyamatokat. A legfontosabb egyébként az lenne, ha a hitehagyott szülőknek újra lennének hívő gyermekeik. A fiatalok felé kell fordulni, ebben segíthetnek a megerősödő egyházi iskolák, még az információktól hemzsegő, hangos világ dacára is. A jövőbe ugyanis nem vezet más út: vagy vállunkra vesszük Krisztus keresztjét, vagy megkapjuk Mohamed vas igáját. Nincs harmadik út. A mondás szerint a természet ugyanis irtózik a légüres tértől, márpedig most Európa abban van. Ezt meg kell szüntetni. Bővebben »

Nizza - folytatódik a vallásháború

De Mattei ~ Feltéve: 2016. július 19-én.

... Abu al Adnani, az ISIS szóvivője, május végén a Twitteren közzétett üzenetében ezekkel a szavakkal sürgette az Allah nevében elkövetett gyilkosságokat "verjétek szét a fejeiket kővel, mészároljátok le őket késsel, dobjátok le őket magas helyekről, fojtsátok vagy mérgezzétek meg őket." A Korán nem tesz semmilyen különbséget a hitetleneket illetően. Továbbra sem véve ezekről tudomást a vak őrültség jele. Azzal áltatjuk magunkat, hogy a lassan kibontakozó háborút nem a nyugati iszlám indította el, hanem ez egy olyan háború, amely a muzulmán világon belül zajlik, és az egyedüli módja a megmenekülésünknek, ha segítjük a mérsékelt iszlámot legyőzni a fundamentalista iszlámot. A mérsékelt iszlám az egy ellenmondás, ugyanúgy, mint az, hogy muzulmánok szekularizálhatók vagy beintegrálhatók a modern társadalmakba, és akkor megszűnnek muzulmánoknak lenni, vagy vallásukat nem gyakorló vagy rossz muzulmánok lesznek. Egy igazi muzulmán lehet, hogy ideiglenesen elutasítja az erőszakot, de mindig jogosnak fogja tartani a hitetlenekkel szemben, mint ahogyan Mohamed tanítja. A jelenleg folyó háború az háború a Nyugat ellen, de egyúttal háború a kereszténység ellen is, mert az iszlám Krisztus vallását Mohamedével akarja felcserélni. Ezért a végső célpont nem Párizs vagy New York, hanem Róma városa, annak az egyetlen vallásnak a központja, amelyet az iszlám a kezdetektől fogva el akar törölni. A Róma elleni háború kezdete visszanyúlik az iszlám születésének az idejére, a nyolcadik századba. Az arabok célpontja lett Róma Kr. u. 830-ban és 846-ban, amikor elfoglalták, kirabolták és végül kénytelenek voltak elhagyni az Örök Várost. Azoknak a muzulmánoknak is Róma volt a céljuk, akik 1480-ban 800 keresztényt lefejeztek Otranto-ban, és azoknak is, akik lemészárolták a honfitársaikat és honfitársnőiket 2016-ban Dacca-ban. Bővebben »

A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkek Múzeuma

Margaret C. Galitzin ~ Feltéve: 2016. július 19-én.

... Egyik római látogatásom alkalmával barátnőm azt ígérte, hogy olyan különleges dolgot mutat nekem, amelyet a legtöbb turista sohasem talál meg. A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkek Piccolo Múzeumáról van szó. Egy nagy bemutató falitárlóból áll, eldugva a Szent Szív Templom (Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio ) oldalában. (...) Az első kiállítási tárgyon az elhunyt Mrs. Leleux keze nyomát láthatjuk, amelyet fiának, Josephnek a hálóinge ujján hagyott, amikor megjelent neki 1789. június 21-én Wodecq-ben, Belgiumban. A fia elmondta később, hogy előtte 11 egymást követő éjszaka ijesztő zajokra ébredt fel. A 12. éjszaka megjelent előtte az édesanyja, és figyelmeztette arra a kötelességére, hogy misét mondasson a lelkéért, ezzel teljesítve az édesapja által meghagyott végrendeletet. Azután szemrehányást tett fiának az életmódjáért, és könyörgött, hogy változtasson viselkedésén és gyakorolja katolikus vallását. Mielőtt eltűnt az édesanya, rátette kezét a fia hálóingének az ujjára, világosan kivehető nyomot hagyva rajta. Joseph Leleux megtért, és később világiak számára alapított kongregációt. (...) Nem nagyon nehéz megmagyarázni, hogy a halottak lelke (amelyek vagy az Égben vannak üdvözülve, vagy a tisztítótűzben szenvednek, vagy a pokolban vannak elkárhozva) hogyan tud megjelenni testi formában a földön. Az Egyház azt tanítja, hogy Isten engedélyével a lélek felvehet anyagi szubsztanciát azért, hogy az emberi szem számára láthatóvá váljon. Ez a szubsztancia lehet test, fénysugár, vagy a felhő és a pára valamilyen formája. (...) Ennélfogva nekünk vannak tárgyi bizonyítékaink, mint például ebben, az Egyház által hitelesen jóváhagyott a kis múzeumban is, amelyeket a szenvedő lelkek megjelenésükkor hagytak hátra, amikor engedélyt kaptak arra, hogy visszatérjenek a földre imákat, szentmiséket kérni, vagy figyelmeztetni egyes szeretteiket arra, hogy változtassanak az életükön. Amit az Egyház tilt, az az, hogy kapcsolatba lépjünk a halottak lelkeivel, ahogyan a Második Törvénykönyv figyelmeztet bennünket: Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át, aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát, aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez, aki halottat idéz.(18:10-11) Az Egyház azt tanítja, hogy ekkor az ördög, aki szintén lélek, testi formát tud ölteni azért, hogy rászedje azokat, akik ilyen praktikákat űznek. Mivel nagyon könnyen lépre mehetünk, a hívó embernek nagyon óvatosan kell eljárnia, amikor megjelent lelkekkel van dolga . (...)Ezekből a példákból láthatjuk, hogy Isten időnként megengedi egyes szenvedő lelkeknek, hogy visszatérjenek a földre, hogy imákat és szentmiséket kérjenek a lelkükért, hogy szenvedéseik enyhüljenek és minél előbb véget érjenek. Ez arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy segítsünk a tisztítótűzben szenvedő lelkeken, főleg ma, az Egyház válsághelyzetében, amikor róluk annyira megfeledkeznek. Bővebben »

A hálátlanság kora

Bálint Zsolt ~ Feltéve: 2016. június 21-én.

Nemcsak a csillagokban, hanem a világban is vannak jelek, amik üzenik: közel van az Úr, hamarosan eljön azokhoz, akik őt várják. Ezek a jelek egy bizonyos időszakra, a végidőkre mutatnak. Szent Pál apostol sok ilyen jelre hívja fel a figyelmünket, közülük egy az emberek között fellépő hálátlanság. Erről írok most. Végidőkben élünk, mert valóban, hogyan jellemezhetnénk találóbban korunkat, mint a hála megfogyatkozásával? Tehát: a hálátlanság korában élünk. Mert a hála fogyatkozásával kell szembesüljünk, és talán egy idő után teljes hiányát is tudatosítanunk kell. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a hála szónak „ódivatú” csengése van. Olyan cselekedet, amiről már nem is beszélnek, vagy csak legyintenek fölötte. Bizonyos, hogy előbb vagy utóbb egészen ismeretlenné válik a virtuális világ után vágyakozó társadalomban. A hála átvedlik olyan cselekedetté, amit teljességében érzelmek befolyásolnak és már semmi egyéb nem lesz, mint a Spinoza féle „ha-engem-szerettek-én-is-szeretek” vagy „ha-nem-szeretnek-és-se-szeretek” pogány „adok-kapokja”, de majd értelmezhetjük az Ószövetségből ismert fogat-fogért vagy szemet-szemért szelídebb változataként. (...) Manapság, amikor tervezik a „gyermekáldást”, és nem ritkán meg is előzik, nehogy megtörténjen, de ha mégis, a foganás után eszébe jut-e a leendő édesanyának hálát adni az új életért, amit ő hordozhat a szíve alatt? Manapság, amikor a szentmise megint csak ünnep, akár a szédereste, sokszor valóságosan is zajosan-táncosan és az azt követő „agapékban” részegesen, ki gondolkozik el azon, hogy a kereszt alatt hogyan adott hálát a megrendült János apostol, és fájdalom súlya alatt zokogó Szűzanya? Nem lehettek hálátlanok, hogy hárfát és fuvolát elővéve örüljenek a Legszeretettebb kereszthalála fölött. Ma ki gondolkozik el ezek fölött? Bővebben »

Megérdemeljük Ferencet

Feltéve: 2016. június 19-én.

Megérdemeljük Ferencet. Sok lélekből hiányzik a tipikus keresztény hozzáállás: a belenyugvás. Ferencet nem a Szentlélek választotta meg [szerk. megj.:honlapunkon erről itt olvashatunk: Dr.Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta], a konklávék nem így működnek. De Isten biztosan megengedte, és megengedi, hogy tovább folytatódjon, és megengedi mindaddig, amíg Ő szükségesnek nem tartja, hogy véget vessen helyettese földi idejének, mint ahogyan Ő ezt mindnyájunkkal teszi. A belenyugváson kívül ami még hiányzik sok lélekből, az a kollektív igazság és a kollektív büntetés tudata. Bűnösök vagyunk, súlyos bűnösök. Oly sok katolikus mérhetetlenül hűtlen az áthagyományozott apostoli tanításhoz, a tiszta tanhoz: meglepő-e tehát, ha ebből a szennyezett talajból hitetlen hierarchia nőtt ki? Megérdemeljük Ferencet. A katolikus hívek a földön jelen pillanatban megérdemlik - és megérdemlik azt a még rosszabbat is, aminek az előkészületei most folynak. El kell viselnünk, mert el kell viselnünk mindent, amit Isten készített számunkra. Ha valaki valami jobbat szeretne, akkor a válasz: ima, böjt, alamizsnaosztás, személyes erőfeszítéseink, hogy megmaradjunk a kegyelmi állapotban, az Evangélium igazságának a tanítása, főleg saját gyermekeink számára. Egy nap egy új Jósiás fog felemelkedni Péter római székébe. És még ha azután is újabb büntetések és száműzetés marad csak a katolikusok számára, ennek az Egyháznak az alapítója ," Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért" (1Pét, 3:18). Bővebben »

12 tanács eretnek környezetben élő katolikus családoknak

Athanasius Schneider ~ Feltéve: 2016. június 14-én.

Azzal a szexuális anarchiával szemben, amit "nevelésnek" neveznek, és amely aláássa férfi és a nő közötti különbségeket a "gender jogokra" hivatkozva, valamint a házasság intézményének az "egyenlőség" jegyében történő lerombolásával szemben indítandó harcra hívja fel a katolikus szülőket a kommunista terror alatt sokat szenvedett egyházi vezető. Athanasius Schneider püspök túlélési tanácsokat ad a katolikus szülőknek, akik egy elvilágiasodott, relativisztikus értékrendet valló, ellenséges környezetben találják magukat vagy egyszerűen csak biztosítani szeretnék gyerekeiknek az örök mennyi életet . (...) Schneider püspök azt mondta, hogy az eretnek környezetben élő katolikus szülőknek [szerk. megj.: vagyis mindenkinek] a következőket kell tenniük: 1. Az üldözőket mint Isten kegyelmének eszközeit kell fogadni, akiket azért kaptunk, hogy megtisztítsanak és megerősítsenek bennünket. 2. Mélyedjenek el a katolikus hitben a katekizmus tanulmányozásával. 3. Védjék a családjuk egységét mindenek felett. 4. Katekizálják a gyerekeiket, ami elsőrendű hitbeli kötelezettségük. 5. Imádkozzanak naponta közösen a gyerekeikkel, a litániákat és a Rózsafüzért is. 6. Alakítsák át az otthonukat házi templommá. 7. Vasárnapi mise és pap hiányban végezzenek lelki áldozást [ld. Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás] 8. Tartsák távol a családjukat az olyan plébániától, ahol hamis igét hirdetnek és olyan plébániát látogassanak, ahol az igaz katolikus hitet hirdetik, még akkor is, ha sokat kell utazni. 9. Vegyék ki a gyerekeiket az olyan iskolából, ahol erkölcstelen szexuális oktatásnak vannak kitéve. 10. Ha nem lehetséges kivenni a gyereküket az ilyen iskolából, akkor szövetkezzenek a többi szülővel és harcoljanak ezért a jogért. 11. Harcoljanak a szülői jogokért a rendelkezésre álló demokratikus eszközökkel. 12. Készüljenek fel az üldözésre, amelyet a gyermekeik védelmében kell elszenvedniük (ld. 1.pont). Bővebben »

A lélek halhatatlansága

Pezenhoffer Antal ~ Feltéve: 2016. május 23-án.

... Hogy ez a halál után következő élet milyen, azt Isten kinyilatkoztatásából tudjuk. (...) A kinyilatkoztatás is ezt mondja. Az Evangéliumban az van, hogy Krisztus Urunk az utolsó ítéleten jobbjára állítja a jókat s azt mondja nekik: "Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!" A gonoszokat pedig a baljára állítja, s azt mondja nekik: "Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre" és - mondja az Írás - "ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre". (Mt 25,31-46) A Szentírás igen sokat emlegeti a pokol tüzét (...) s hangsúlyozza az örökkétartóságot. Krisztus Urunk arra is újra meg újra figyelmeztet bennünket, hogy ha bűnben halunk meg, azt többet nem lehet jóvátenni. A lélekvándorlás tana, melyet napjainkban a spiritizmus terjeszt, a kereszténységben teljesen ismeretlen. Hogy a Szentírás is utal rá, légből kapott állítás, teljesen a képzelet szüleménye. A Szentírásban a lélekvándorlás lehetőségének nyoma sincs, mert az, hogy Krisztus Urunk egyszer Keresztelő Szent Jánosról azt mondta, hogy ha akarjátok, hát ő az Illés (Mt 11,14), egyáltalán nem bizonyíték arra, hogy Illés lelke Keresztelő Szent Jánosban internálódott. Krisztus e kijelentését lehet szóról szóra is érteni, de lehet képletesen is, és az összefüggésből láthatjuk, hogy képletesen kell érteni. Egyébként is, ha lélekvándorlás valóban lenne, akkor ez a kereszténység egyik legfontosabb tana kellene legyen, hiszen a másvilág a kereszténység alapja és célja. Még gondolatnak is képtelenség tehát, hogy az Üdvözítő erről a legfontosabb dologról csak egyszer szólt volna egy szót, s azt is csak úgy mellesleg s azt is úgy, hogy így is lehet érteni, meg úgy is. De Jézusnak ezt a szavát nem is lehet a lélekvándorlásra és a lélek többszörös újjászületésére érteni, mert Krisztus Urunk sokszor beszél a másvilágról és egész világosan megmondja, hogy örökké tart és hogy mennyországból és pokolból (és tisztítóhelyből) áll. (...) A spiritiszták érvére, hogy az az Isten, aki minket pokollal büntetne, azaz olyan büntetéssel, mely örökké tart, szívtelen és kegyetlen lenne, ezt feltételezni pedig istenkáromlás, azt feleljük, hogy mivel Isten végtelenül jó, ebből természetszerűleg következik, hogy ártatlanul senki se juthat a pokolba. De csekélységért sem. Ezért különböztet meg a katolikus erkölcstan halálos és bocsánatos bűnt, melyek között a fő különbség az, hogy az egyik büntetése az örökké tartó pokol, a másiké pedig csak ideiglenes. Halálos bűnt akkor követünk el, ha készakarva, teljes öntudattal és fontosabb dologban szegjük meg a törvényt. Fontosnak minősíti a katolikus erkölcstan még a vasárnapi mentség nélküli misemulasztást és a pénteki húsevést is azért, mert másképp az emberek nem vennék komolyan. Pénteken nem az a bűn, hogy valaki evett, vagy mit evett, hanem az, hogy az egyháznak nem engedelmeskedett. Bővebben »

Május van ...

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. május 16-án.

„Májusi üzenet” címen intézett Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi megyéspüspök úr felhívást a nemzethez. (...)Sajnos, nem csak Szegeden változtak a dolgok: „Ma már bizony inkább csak parasztok hódolnak a Boldogasszony előtt.” Május az imádság, és a Boldogasszony hónapja, de kit érdekel már! A májusi litániák hónapja, mikor kis falunk apraja nagyja szokott menni a májusi litániákra, és imádkoztuk a Loretói litániát, ami a Boldogasszony különböző címei alatt kéri a Szűz Anyát, hogy „Könyörögj érettünk!” és énekeltük a gyönyörű Mária énekeket: “Néked ajánljuk Szűzanyánk, a hónap legszebb alkonyát...,” vagy a „Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk,” és a „Lelkem tiszta lánggal ég, Ó Mária éretted …” Ebben az imádságos és kicsit nosztalgiás szellemben támogatjuk Püspök Atya felhívását: Bővebben »

Májusi üzenet

Gyulay Endre ~ Feltéve: 2016. május 16-án.

Május van. Asztalomon Mindszenty József bíboros érme. Mária hónapjában halt meg. Az érem felirata: Istenért, Egyházért, Hazáért. A második világháború után a magyar népért imádkozva hívta a híveket a Mária-kegyhelyekre, hogy Magyarok Nagyasszonyának oltalmát kiesdjék hazánkra. Mondta, nem félti népét, ha egy millió imádkozó esdekel országunkért. Átvészeltük a kommunista évtizedeket. Az egymillió imádkozó közül már többen túl vannak földi életükön. Vannak-e nyomukba lépő újabb imádkozók? A Bíboros atya, mint Mária a hitünk titkait felidőző rózsafüzér imádkozást ajánlotta beszédeiben. Családok, plébániai közösségek, fiataljaink használják ezt az évszázadok alatt oly hasznos és hitet megőrző, Mária oltalmát kiesdő imádságot! Nálunk sem fogy az Istent megbántok száma, hogy hazánkat ne sodorja pusztulásba a világon száguldó, minden értéket elpusztító történelmi vihar és ne hódítsa meg az új aranyborjú bálvány imádása. Kézbe újra a rózsafüzért, kicsik és nagyok, vezekelve kérjük a Magyarok Nagyasszonyát esdje ki a bűnösök megtérését, és hazánk igazi keresztény jövőjét. (...) Május van. Asztalomon Isten szolgája Bálint Sándor plakettje, Szathmáry Gyöngyi művésznő alkotása. Miért? Mert Ő is májusban távozott e földről. Népét és Egyházát szerető ember volt. (...) A Boldogasszony vendégségében című kötet Szegedről szóló részében így sajnálkozik: „ A kultusz harmadik nagy hatása a XIX. század folyamán, a szegedi tanyavilág kialakulásával bontakozik ki: az alsóvárosi barátok a tanyai pasztoráció úttörői közé tartoznak. A havi búcsú a tanyavilágnak, bár területén új plébániák keletkeztek, most is pirosbetűs ünnepe. Hazajönnek ők is a búcsúra, meglátogatják a városban maradt nemzetségüket és halottjaikat.” „Ez a csodálatos ősi kultusz, sajnos, mintha hanyatlóban volna. Szeged nagyvárossá lett. Más tájakról sokan vándoroltak be, akik nem asszimilálódtak Szeged vallásos levegőjéhez. Bővebben »

Katolikus dilemma: szabad-e kritizálni a pápát? Öntsünk tiszta vizet a pohárba

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. május 10-én.

XII. Piusz pápa halála óta nincs nyugalom az Egyházban. A modernistáknak sikerült a II. Vatikáni Zsinatot annyira zavarossá tenni, olyan kétértelmű dokumentumokat elfogadtatni, hogy sokan megtagadták elfogadni a Zsinat érvényességét. II. János Pál hosszú, gyenge kezű uralkodása alatt a modernisták és a szabadkőművesek befolyása annyira megnőtt, hogy Benedek pápát le tudták mondatni, és egy liberális dél-amerikai bíborost választani helyébe. (...) Egy amerikai civil, családos teológia professzor, Dr. Kelly Bowring, először óvatosan vetette fel, hogy „Mi lenne, ha Ferenc nem igazi pápa?”[2] A kérdésnek még csak a felvetése miatt is elvesztette állását. Kirúgása után könyveket ír és előadásokat tart, és keresett előadó, a tömeg akarja hallani. Utolsó cikkében sokkal bátrabb, a katekizmust idézve, kijelentette, hogy Ferenc a Hamis Próféta. Ezt mondja a katekizmus: 675 Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. Bővebben »

Szakítás a hagyománnyal

Robert Spaemann ~ Feltéve: 2016. május 4-én.

A CNA Deutsch interjút készített Robert Spaemann katolikus filozófus professzorral az Amoris laetitia kezdetű buzdításról. Ennek az interjúnak a magyar fordítását olvashatjuk a John Henry Newmann Felsőoktatási Központ honlapján. A riportban szereplő szituációs etikáról honlapunkon A XII. Piusz pápa által elítélt szituációs etika és az Amoris Laetitia címmel olvasható John Vennari nagyszerű elemzése, valamint ajánljuk dr. Balogh Sándor Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? című cikkét
- Úgy gondolja, hogy itt valóban szakítás történik az Egyház hagyományával?
- Hogy itt szakításról van szó, az minden gondolkodó ember számára világos, ha ismeri a megfelelő szövegeket.
- Akár egyetért az ember Önnel, akár nem, felvetődik a kérdés: hogyan kerülhetett sor erre?
A tulajdonképpeni probléma azonban az az irányzat, amely már a 17. században is jelen volt a jezsuiták körében, és sok éve igen nagy befolyásnak örvend az erkölcsteológiában: a szituációs etika. Mikor a pápa az Amoris laetitiában Aquinói Szent Tamást idézi, láthatóan ezt az irányzatot támogatja. Arról azonban megfeledkezik, hogy Tamás olyan cselekedeteket is ismer, amelyek objektíve bűnösek, és amelyek semmilyen helyzetben nem fogadhatók el. Ezek közé tartozik valamennyi rendezetlen szexuális viselkedésforma is. Karl Rahner nyomdokain járva, aki az 1950-es években írt tanulmányában az összes lényeges, máig érvényes érvet felsorolja, II. János Pál elutasította és Veritatis splendor kezdetű enciklikájában el is ítélte a szituációs etikát. Az Amoris laetitia a Tanítóhivatal ezen dokumentumával is szembehelyezkedik.
- Milyen következményekkel kell számolni az Egyház életére nézve?
- A következmények már most láthatók: elbizonytalanodás és zűrzavar a püspöki konferenciáktól kezdve az őserdő legeldugottabb helyén szolgálatot teljesítő papokig. Néhány napja egy kongói pap mondta el nekem, mennyire tanácstalannak érzi magát ezen tanítóhivatali dokumentum és a világos normák hiánya miatt. Pontosabban meg nem határozott „enyhítő körülmények” esetén nemcsak az újraházasodott elváltak járulhatnak a bűnbánat szentségéhez és szentáldozáshoz az Amoris laetitia vonatkozó pontjai szerint anélkül, hogy a szexuális viselkedésüket meg kellene változtatniuk, vagyis gyónás és megtérés nélkül, hanem minden „rendezetlen helyzetű” ember. Minden pap, aki a szentségek kiszolgáltatásának eddig érvényes rendjéhez tartja magát, arra számíthat, hogy hívei fúrni fogják, püspöke pedig nyomást gyakorol rá. Róma előírhatja, hogy ezentúl csak „irgalmas” püspököket nevezzenek ki, akik készek rá, hogy a fennálló rendet aláássák. A káosz egyetlen tollvonással az elvek szintjére emelkedett. A pápának tudnia kellett volna, hogy ezzel a lépésével megosztja az Egyházat és skizma felé vezeti, olyan skizma felé, amely nem az Egyház peremén, hanem a szívében megy végbe. Isten őrizzen bennünket ettől! Bővebben » .

Fejétől bűzlik a hal?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. május 2-án.

Igen, de ez nem jelenti azt, hogy a test nem romlott! Rengeteget beszélünk Ferencről, de a hiba nem Ferenccel kezdődött. A politikai korrektség lassan szivárgott be az Egyházba is. A Katolikus Nevelés napilap szerint csak Amerikában nyolc katolikus egyetem és kollégium rendezett „levendula évzárót,” a levendula a nemi identitászavarokban szenvedők színét jelenti. Az egyetemek a legismertebb katolikus intézmények közé tartoznak: College of St. Rose, DePaul University, Georgetown University, Loyola Marymount University, St. Mary’s College of California, Santa Clara University, Seattle University and the University of San Francisco.[1] A cél ünnepelni a különböző identitászavarban szenvedőket. A DePaul egyetem, nehogy valaki kimaradjon, hétfajta zavarban szenvedőket sorol fel, köztük akik „megkérdőjelezik” nemiségüket, az aszexuálisokat a bizarrokat és a szimpatizálókat. Ezeknek külön szolgáltatásokat nyújt az egyetem, hogy jól érezzék magukat, és év végén még külön elismerést találtak ki ezeknek a szerencsétlen állapotú diákoknak. Georgetown University külön „ünnepli a haladást”, amit ez a csoport elért. Egyszóval, a keresztény értékekkel egyenrangúként, esetenként előnyösebben kezelik a bizarrságot. Persze, ez nem csak ezeket az amerikai egyetemeket és főiskolákat érinti. Érdekes lenne statisztikát készíteni világviszonylatban, de magyar viszonylatban is, hány egyházmegye és plébánia, hány iskola, kórház és más katolikus intézményt fertőzött meg a politikai korrektség vírusa.
[1] http://www.cardinalnewmansociety.org/CatholicEducationDaily/DetailsPage/tabid/102/ArticleID/4871/Lavender-Graduations-Harmful-to-Students-at-Catholic-Colleges.aspx

A családszinódusról

Athanasius Schneider ~ Feltéve: 2016. április 29-én.

Őexcellenciája Athanasius Schneider püspök úr 2016. március 4-től 7-ig tartó magyarországi látogatása során exkluzív interjút adott Fülep Dánielnek, a Newman Központ igazgatójának.
... Akik az újraházasodottak szentáldozását támogatják, például Kasper bíboros és a csoportja, nyíltan kijelentették, hogy jóllehet az Egyház tanítása nem változik, van lehetőség arra, hogy az újraházasodottak szentáldozáshoz járuljanak, vagyis szerintük a gyakorlat ellentétbe kerülhet a tanítással. Ez tipikusan protestáns hozzáállás. Ragaszkodnak az elmélethez, illetve a tanításhoz, ugyanakkor a cselekedeteket nem tartják annyira fontosnak. Arról a veszélyes alapelvről van itt szó, miszerint az ember egyedül a hit által üdvözül. A fenti pontok ugyanakkor egyetlenszer sem utalnak az érvényes házasságon kívüli együttélés bűnös voltára, ami súlyos mulasztás. Az összefoglaló jelentés hallgatólagosan azt mondja, hogy az új polgári házasságban élő párok együttélésének bűnös voltát bizonyos körülmények vagy a szenvedélyeik csökkenthetik, sőt akár meg is szüntethetik. Rá kell azonban mutatnunk arra, hogy a fenti elv alkalmazása a házasságon kívüli együttélésre minden alapot nélkülöz. Azok, akik együtt élnek, folyamatosan bűnös cselekedetet szándékoznak elkövetni, vagyis nem pillanatnyi erkölcstelen cselekedetről van szó. Meg kell lennie bennük a szándéknak, hogy elkerülik a házasságon kívüli nemi aktust. Továbbá az együttélés bűne az együtt élő fiatalok esetében is kimagyarázhatóvá válik.Mikor magukévá teszik ezt az elméletet, ezek a püspökök Isten hatodik parancsolatát érvénytelenítik. És ha ez az elv igaz, akkor a hatodik parancsolat ellen elkövetett egyik bűn sem tekinthető többé bűnnek. A hatodik parancsolatot ezzel ki is iktatták. Bővebben »

Friss hír

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. április 28-án.

A National Catholic Register, a legnagyobb tradicionalista katolikus lap Amerikában, tegnapi száma egy régóta suttogva terjesztett elvárás beteljesedéséről ad hírt.[1] A lap szerint Ferenc kész rendezni a viszonyt a Lefebvre-féle tradicionalista SSPX társasággal. Sokan csóválhatják a fejüket, mi történt? Amit Benedek nem tudott véghez vinni, Ferencnek sikerül! II. János Pál kiközösítette a Társaságot, XVI. Benedek feloldotta a kiközösítést, de az egyházi funkcióktól való felfüggesztés érvényben maradt. Ferenc ideiglenesen, az Irgalom Évével kapcsolatban, visszaállította a gyóntatási jogukat. A Társaság bűne az volt, hogy nem ismerte el a II. Vatikáni Zsinat egyes határozatait. Most úgy látszik, a zsinat elismerése nélkül visszakapják reguláris állapotukat. (...) Attól függetlenül, hogy ez jó hírnek tűnik, nem mehetünk el a hír mellett anélkül, hogy meg ne vizsgáljuk, mi okozza az Egyház nehéz helyzetét, mi a belső rendetlenség oka? Első pillantásra Ferenc problematikus pápasága jut az ember eszébe. Mikor a tradicionalista oldal következetesen és szünet nélkül kritizálja Ferencet, a kiegyezéssel az SSPX elismeri Ferencet pápának, ami nagyban elősegítheti Ferenc tekintélyét. Ha így nézzük,a II. Vatikáni Zsinat kritikáját megengedni nagyon kis ár Ferenc pápaságának elismeréséért. Bővebben »

Egyre vészesebbek a hullámok

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. április 28-án.

... Athanasius Schneider, az asztanai érsekség (Kazahsztán) segédpüspöke [szerk. megj.: honlapunkon SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb címen olvasható egy vele készült riport], aki nemrég járt Magyarországon, egy húsz oldalas, 7500 szavas kommentárjában[2] elemzi Ferenc írását. (...) Egyik cikkünkben említettünk egy régi mondást,hogy ha katolikus mondja, katolikus módon kell értelmezni. Erre gondol a püspök, amikor azt írja, hogy nagyon nehéz Ferenc írását a hagyományos katolikus tanítás szerint értelmezni. A kritikában lejjebb azt írja Athanasius, hogy aki azt mondja, hogy „az érvénytelen házasságban a nemi aktus bizonyos körülmények közt nem súlyos bűn, az nem mond igazat, az hazudik!” Ha Isten azt mondta, hogy „ne kövess el házasságtörést,” akkor senki nem mondhatja, hogy „bizonyos esetekben, egy jó cél érdekében, megengedett a házasságtörés.” Majd két nagy eretnekséggel, az ariánus és a gnosztikus eretnekségekkel kapcsolatos hasonlóságot lát a mai helyzetben. Végül kéri a Vatikánt, hogy adjanak ki az AL-nak egy hivatalos értelmezését. A harmadik kritikus véleményt Michael Matt-tól, a Remnant hagyományos katolikus lap szerkesztőjétől hallottuk egy TV monológban.[3] Matt szerint apokaliptikus időket élünk. Az AL 297. pontjával kezdi a kritikát, ahol Ferenc kijelenti, hogy „senki sem kárhozhat el örökké. Nem ez az Evangéliumok logikája.”"Mi?" - kérdezi Matt. „Még Isten sem kárhoztathatja el örökre a javíthatatlan bűnöst? Vagy Ferenc nem ezt akarta mondani, csak átcsúszott az ellenőrző teológusok szeme előtt? Miért nem tudta egyből világosan kifejezni a katolikus tanokat, miért kell detektívest játszanunk, hogy mit is akar egy „pápa” mondani? Ez nem a mi feladatunk. Vagy lehet, hogy ez a zavarkeltés szándékos? Mi megy itt végbe? Az Egyház is teljesen alá van vetve a kor luciferi szellemének? Szinte hallod a kígyó sziszegését: senki nem kárhozik el örökre, csináld nyugodtan, kövesd el, ha bűnnek nevezik is, csak ember vagy, csak nem akarsz szent lenni?" Bővebben »

A migrációnak nem okai, céljai vannak

Márfi Gyula ~ Feltéve: 2016. április 27-én.

Márfi Gyula veszprémi érsek nyilatkozata a vehur.hu veszprémi hírportálon.
... A veszprémi egyházi vezető a Szaléziánumban tartott „Demográfiai problémák a Mediterráneumban a 19-20. században” nevű tudományos konferencián tőle megszokott őszinteséggel beszélt arról, hogy mit gondol Európa iszlamizációjáról. „Azt gondolom, hogy a migrációnak nem elsősorban okai, hanem céljai vannak. Aki csak okokról beszél, az vagy hazudik, vagy téved. A túlnépesedésnek, a szegénységnek, vagy a háborúnak csak másod, vagy harmadrendű szerepe van a migrációban.” „A muszlimoknál nem elsősorban szerelemből születik 8-10 gyerek családonként, hanem azért mert ők egy magasabb rendű lénynek tartják magukat, és a dzsihád azt követeli meg tőlük, hogy valamilyen módon elfoglalják az egész világot.” „Európában jelenleg mindenki azt hisz, amit akar, és általában senki nem hisz semmit. Ez ideális terep az iszlám számára, hogy bejöjjön”- mondta Márfi Gyula, aki szerint egyetlen földrész sem maradhat fenn sokáig erős ideológia nélkül. Szerinte látni, és komolyan kellene már venni azt, hogy a migrációnak a végső célja Európa iszlamizációja. „Speidl Bianka iszlámszakértő nemrég számolt be arról, hogy egy londoni iszlámról szóló konferencián egy amerikai muszlim professzor bocsánatot kért a terrorcselekményekért, melyekkel lejáratják az iszlámot. A jelenlevő igen nagyszámú muszlim egyetemista válaszul kifütyülte. Ezen érdemes elgondolkodni”- elevenítette fel Márfi. Bővebben »

A vallások átalakítása egy dogma nélküli egyveleggé

Donald J. Sanborn ~ Feltéve: 2016. április 26-án.

Donald J. Sanborn püspök úr 2016. április 2-án Budapesten, a Gellért szállóban tartott előadásának leirata.
(...) Modernizmus: benne maradni az Egyházban, hogy átalakítsák azt
Az 1890-es években jelent meg a modernizmus néven ismert mozgalom, ami a katolikus vallást át akarta formálni egy dogma nélküli, humanitárius vallássá. A modernistákat elítélte az Egyház [ld. honlapunk következő írásait: Prohászka Ottokár: A modernizmus, Prohászka Ottokár: A modernizmus és a keresztény katolicizmus, Az antimodernista eskü, Tóth Tihamér: Az antimodernista eskü és a tudomány szabadsága, Szent X. Piusz pápa: Pascendi dominici gregis], ennek ellenére az Egyházban szándékoztak maradni, hogy belülről átalakíthassák azt. Ennek igazolására tekintsük át a következő bizonyítékokat. 1850-ben Charles-Théodore Baudry atya – egy korai modernista – így fogalmaz: "Magunkban hordozzuk az Egyház jövőjét, és semmit sem szabad elpusztítanunk, hanem mindent át kell alakítanunk." A racionalista Renan szerint: "A katolicizmus nem tűnhet el; a katolicizmus nem maradhat az, ami." Albert Houtin – maga is modernista – így ír: ” Őnekik [a modernistáknak] tehát az Egyházban kellett maradniuk. Észben kellett tartaniuk az elme társadalmi szabályait, vagyis fel kellett áldozniuk elképzelésük azonnali megvalósítását, és várniuk kellett arra, hogy a katolikusok többsége késznek mutatkozzék végrehajtani a lelki átalakítást, melyre vágytak. [Mármint a modernisták.]" Továbbá: "Szükséges volt, hogy az újítók, amilyen sokáig csak lehet, az Egyházban maradjanak; hogy abban a legbuzgóbb liberális propagandát fejtsék ki, és hogy a számuk nagyon megnövekedjék, olyannyira, hogy egy napon képesek legyenek legyőzni a pápát, hogy a pápa, ha ki kellene közösítenie őket, ezáltal elveszítse nyájának legnagyobb és legjobb részét." (...) A teljes könyv a Kapisztrán Szent János Kiadó honlapján olvasható.

A XII. Piusz pápa által elítélt szituációs etika és az Amoris Laetitia

John Vennari ~ Feltéve: 2016. április 24-én.

... Aki követte a 2014. és 2015. évi szinódusok viharos eseményeit, nem lepődhet meg ezen a buzdításon. A szinódusok, az őket követő sajtókonferenciák , a szinódusi anyagok szövegei és a frissen megjelent buzdítás a modernista forradalom kőkemény vonulatát jelentik. (...)1956-ban a Szent Hivatal expliciten elítélte a szituációs etika minden formáját. A dokumentum figyelmeztetett, hogy ez az "új erkölcsiség" "befurakodott a katolikusok köreibe is, annak ellenére, hogy ellentmond a katolikus Egyház erkölcsi tanításának. A szituációs etika nem az önmagában gyökerező objektív etika elvein nyugszik, hanem azt állítja, hogy túlmutat az objektivitás határain. A rendszer támogatói azt állítják, hogy az emberi cselekedetek végső és döntő normája nem valamely,a természettörvény által szabályozott jognak az objektív szabálya. Hanem, azt állítják, hogy az erkölcsi cselekedetek az egyén elméjének valamilyen intim fényében és megítélésében gyökereznek [kövesd a lelkiismeretedet]. Ez a szubjektív hozzáállás lehetővé teszi valaki számára, aki különleges konkrét helyzetben van, hogy ő maga döntse el, mi az erkölcsileg helyes az adott hic et nunc [itt és most] helyzetben. (...) Az Amoris Laetita -ban mértéktelenül sok hangsúlyt fektetnek az egyén adott szituációjára - ami a szituációs etika szóhasználata - , és arra, hogy ez állítólag hogyan enyhíti az objektíven bűnös cselekedet súlyát. (...) Nézzünk néhány példát az Amoris Laetitiae-ból: #301: “Az Egyház a reflexió szilárd testével rendelkezik az enyhítő és tényezőket és szituációkat illetően [a dokumentum elmulasztja megerősíteni, hogy nincs olyan enyhítő tényező , amely bárhogyan is helyeselhetne valamit, ami eredendően gonosz, mint például a paráznaság, házasságtörés, fogamzásgátlás és homoszexualitás. JV]. Ezért már nem lehet mondani, hogy mindazok, akik "rendezetlen" állapotban élnek, a halálos bűn állapotában vannak és meg vannak fosztva a megszentelő kegyelemtől [eldobva az abszolút erkölcsöt , ami a szituációs etika kulcsfontosságú tétele, JV]." Bővebben »

A lélek léte és halhatatlansága - A lélek fogalma

Pezenhoffer Antal ~ Feltéve: 2016. április 18-án.

Azt állítjuk, hogy az ember testből és lélekből áll. Nemcsak olyan lélekből, mint például az állati lélek, amely az érzéki élet hordozója, az állati élet velejárója, az anyag legmagasabb életformája, de mint ilyen, vele el is pusztul, hanem egy, a testtől egészen különböző állagból, mely a testtől független, annak mérhetetlenül fölötte áll s természeténél fogva ura az anyagnak. Az állítjuk, hogy az ember, még ha testileg az állatoktól is származott volna, mint ember, egészében akkor se magyarázható meg egyszerűen csak az állatból, az anyagból, hanem akkor is Isten külön, mégpedig legmagasabb rendű teremtő tevékenységére volt szükség, hogy ember létrejöhessen, a földön megjelenhessen. (...) A lélek, a szellem ugyanaz, mint az Isten, annak végtelensége nélkül. Ezért mondja a Szentírás, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. (Ter 1,26-27) Azt állítjuk tehát, hogy minden emberben (az állatokkal lényegében egyező testében) egy-egy ilyen istenszerű lény is lakozik. (...) az anyag öntudatlan. Nem tudja, hogy ő van, nincs tudatában létezésének, sem erejének, sem hiányainak, sem a környező dolgoknak. Az asztal nem tudja, hogy ő bükk- vagy tölgyfából van-e, nem tudja, kerek-e vagy szögletes, milyen színű, mekkora, mi van rajta, ki ül mellette. De az állat se tud magáról vagy környezetéről. Az állat érzi, hogy van s néha jobban, néha rosszabbul érzi magát, nem tudja azonban, hogy van. Miért nem fordult még soha elő, hogy például egy tanya háziállatai elhatározták volna, hogy nem tűrik tovább az emberek zsarnokságát s adott jelre, mikor eloldják láncaikat s az itatóhoz hajtják őket, felöklelik az egyetlen, egyébként is fegyvertelen bérest, aki velük van, s visszaszerzik szabadságukat? Bővebben »

Lelki áldozás

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. április 14-én.

Az elvált és újraházasodott személyek szentáldozáshoz járulása körüli vita a Vatikáni Zsinat utáni Egyház lelki szegénységére mutat. Pedig az Egyháznak van egy dogmatikailag jól megalapozott gyakorlata, amiről senki nem beszél. II János Pál[1] is csak az ájtatos lelki áldozásról ír. A katolikus lexikon szerint, a lelki áldozás[2] régi, bevett és jóváhagyott intézmény, amelyet a bűnösök is nagy haszonnal gyakorolhatnak. (...) Tehát aki halálos bűn állapotában áldozik, az csak szentségi módon áldozik, azaz valójában nem is áldozik. Magához veszi az Oltáriszentséget, de nem, hogy semmi kegyelemben nem részesül, hanem ráadásul még egy halálos bűnt, a szentségtörés bűnét követi el. Ez a hagyományos egyházi tanítás, amit senki nem látszik figyelembe venni. Az átlag katolikus szentségi-lelki áldozást végez, azaz részesül a szentáldozás kegyelmeiben. Akkor mit csináljon az elvált és újraházasodott személy, ha az áldozással járó kegyelmeket óhajtja? A tridenti zsinat megadja a választ: a lelki áldozás megadja a kegyelmet, újabb bűn elkövetése nélkül. (...) Ha Ferenc valódi pápa lenne, erre kellett volna, hogy felhívja a figyelmet, és ezt kellett volna előmozdítania, ha a rendezetlen házasságról akart tanítani, de a Sátán teremtett egy problémát, ahol eddig nem volt, hogy az Egyházat megossza, ami sikerült is neki. Bővebben »

A gyermeki lelkület

Bálint Zsolt ~ Feltéve: 2016. április 10-én.

... A kicsi gyermek az őt megcsaló és elhagyó édesanyára, ha újra meglátja, reményteli szeretettel néz föl és kéredzkedik vissza az ölébe. Elfelejti mindazt, ami előtte volt. Ő képes új életet kezdeni. De méltók vagyunk-e erre a bizalomra? A gyerek örömmel adja át magát a visszatérő édesanyja akaratának. Egészen egyszerű szívvel megint a jelenben él és boldogsága teljes, mert magával tudja azt, akit szeret, feltétel nélkül. De kérdezem újra: mi a sorsa az olyan édesanyának, aki nem méltó erre a szeretetre? Mi a sorsa annak, aki nem akarja betölteni azt a hivatást, amire meghívta őt a mi Urunk? (...) És mi történik abban az egyedülálló közösségben, aki Jézus óta védi az emberiséget a gonosztól, és próbálja azon az úton tartani, hogy az Atya akaratát teljesítse: hogy életük legyen, és az bőségben legyen? A püspöki szinódusa összeül, és igazi farizeusi játékot játszik. Mintha nem lennének tisztában azzal, mit mondott az Úr. Akár a farizeusok, tudnak mindent a Törvényről, mégis, a világnak játsszák ki a kártyáikat. Csak a világnak az ő kártyáik nem mondanak semmit, nincs értékük, kezükben nincs egy adu ász sem, a piros hetesről nem is beszélve. Ezzel a játékkal viszont a sajátjaikat megbotránkoztatják, szakadást okozva ezzel a népben. Bármennyire is okosak és politikusak, tetteiknek ez a gyümölcse. Valahogy így vagyunk a családszinódus után. Bővebben »

A Maradék Egyház

Msgr. Vida Elemér ~ Feltéve: 2016. április 9-én.

... [Krisztus] Egyházát nem lehet lerombolni, de méreteiben lecsökkenhet, mint ahogyan ez napjainkban is történik. Ma csak nagyon kevés ember hűséges Krisztushoz, kevesen vannak, akik nem imádják a vadállatot, és "akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe." (Jel. 21,27) Ők a tagjai a Maradék Egyháznak, mint ahogyan Szent Pál írja: "5Így a jelenben is van egy maradék, akiket a kegyelem választott ki."(Róm, 11,5). Szent Athanáziusz ezt mondja: "Még ha a tradícióhoz hűséges katolikusok száma maroknyira is csökken le, ők lesznek azok, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát jelentik." Sok félrevezetett katolikus tévedése abban áll, hogy azt hiszik, hogy ha a nagy többséghez tartoznak, akkor megmenekülnek, mert azt gondolják, hogy Krisztus a nagy többséget nem fogja elítélni. Holott a Mi Urunk nem éppen az ellenkezőjét mondta? "Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak." (Máté, 22,14). Biztonságos helyen vagyunk, ha ehhez a Maradék Egyházhoz tartozunk, amelynek a tagjait "a kegyelem választotta ki". A Maradék Egyházban élvezhetjük annak a három legyőzhetetlen védőpajzsnak a védelmét, amelyeket a Mi Urunk adott nekünk. Ezek a következők: Krisztus tanítása (a hamisítatlan), Krisztus keresztáldozata (a változatlan, hagyományos szentmise), A Boldogságos Szűzanya (aki legyőz minden eretnekséget). (...) Krisztust és az Ő igaz követőit sértegetni, megvetni, üldözni fogják. Még a vértanúság is lehetséges számunkra, de ez nem vereség lesz, hanem győzelem. Bővebben »

Cukros mázzal bevont patkányméreg

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. április 8-án.

A várva-várt vatikáni dokumentum a családról megjelent. Az angol nyelvű elektromos sajtó példa nélküli fenntartással fogadta. Ilyen mikoszkópikus vizsgálatra nincs példa a pápai és vatikáni kiadványok történetében. Az első cikk ezzel a címmel jelent meg az interneten: „Gyönyörű, érzelmileg megindító és megosztó.”[1] Olyan mint a cukros mázzal bevont patkányméreg. Már maga a cím is figyelemkeltő. Nem a válásról vagy az elváltak szentáldozásáról szól, hanem ”A szeretet gyönyöréről.” A házasságot valóban mint egy Isten-adta gyönyörű intézményt írja le, teljes összhangban a katolikus tanítással. Nyitva van a gyermekáldás felé, a homoszexuális közösség még távolról sem hasonlít a házassághoz, a gyermekek természetes fogamzással szülessenek egy apából és anyából álló családi közösségbe, stb. stb. (...) Azonban manapság messze esünk az ideális házasságtól, ami sajnos,tény. És itt jön a méreg. Ahelyett, hogy buzdítana és megmagyarázná, hogy hogyan menjünk közelebb az ideálishoz, jönnek a kifogások, hogy enyhítsük az elvárásokat. Úgy tűnik, hogy az irgalom „rövidre zárja” a hagyományos katolikus tanítást a házasságról. Mintha Jézus szavai a házasságról csak tanácsok lennének, amit az irgalom nevében figyelmen kívül lehetne hagyni. A szentségeket egyszer említi, egy lábjegyzetben figyelmezteti a papokat: a gyóntatószék ne legyen egy kínzókamra, (mintha eddig az lett volna), ahelyett, hogy a híveket nyugtatná meg, hogy ne féljenek a gyóntatószéktől és paptól. (...) Egy másik cikk[2] címe kifejezetten mondja, hogy Ferenc eltér a katolikus tanítástól. Ferenc talál jó „magokat” olyan viszonyokban, amelyek objektívan ellenkeznek Isten törvényeivel, és egyáltalán nem beszél a bűnről azokkal az életmódokkal kapcsolatban, amelyek súlyosan veszélyeztetik az ember örök üdvösségét. (...) a dokumentum szétválaszt. Nem a szétvált házastársakat egyesíti, hanem a katolikusokat, a katolikus sajtót, és a katolikus Egyházat választja szét. Bővebben »

Katolikusként kell értelmezni

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. április 7-én.

A Vatikán bejelentette, hogy Ferenc beszámolója (apostoli exhortáció) a családszinódusról, amely várhatóan határoz az elvált és újra megházasodott személyek áldozáshoz járulásáról, április 8-án lesz nyilvánosságra hozva, és az osztrák Schönborn Kristóf bíboros fogja ismertetni. A hír azonnal kritikát váltott ki a hagyományos oldalon állók részéről, írja az amerikai Life Site News,[1] egy abortusz ellenes lap, mert röviddel az őszi családszinódus után Schönborn nyilatkozott, hogy a homoszexuális egyesülésnek is van hasznos oldala, és sürgette a homoszexuális házasságok törvényes állami elismerését. A lap szerint Schönborn nagyban elősegítette az áldozáshoz való engedés ügyét a szinóduson, és Ferenc ezért őt választotta erre a „megtisztelő” pozícióra. Schönborn azzal hálálta meg a kinevezést, hogy pár órával kinevezése után előre ellentámadásba ment a hagyománytisztelő oldal ellen. Akik nem értenek egyet a liberális oldallal, akik katolikusként értelmezik majd a dokumentumot, azok „keményszívűek,” a papok farkasok, a bíborosok meg ördögök.[2] A tekintélyes amerikai katolikus újság, a Wanderer szerint,[3] a német Walter Brandmüller, nyugalmazott bíboros, azonnal viszonozta a tüzet, és Schönborn feje fölött, direkt Ferencet figyelmeztette, hogy „a katolikus erkölcsi tanokat nem lehet megváltoztatni.” Az előzetes ismertetések szerint azonban Ferenc nem merte átlépni a határt. Csupán párbeszédet javasolt ott, ahol nem lehet párbeszéd. (...) Azonban még ez sem elfogadható, mert Jézus nem párbeszédre utasította az apostolokat és tanítványokat, hanem hogy tanítsanak és térítsenek. Legfeljebb, ahogy ezt Brandmüller mondja, katolikus szellemben kell értelmezni: a párbeszéd célja tanítás, a befogadás célja térítés és keresztelés, stb. Bővebben »

Elsőszombati szentmise a Szent Anna Réten 2016. április

Feltéve: 2016. április 6-án.

Az egyház ma üldöztetésének, szétverésének, keresztre feszítésének az óráit éli. Azt gondolom, ezt nem kell részletezni. Akinek van szeme, az látja, akinek van füle, az hallja. Papok, püspökök, bíborosok miért nem akarják ezt látni, miért nem adják jelét annak, hogy bizonyos dolgok nagyon nincsenek rendben? - mert hitük megfogyatkozott, mert nem lett bennük személyes hit az, amit a teológián tanultak, mert nem ellenőrizték a teológián tanultakat, mert féltik pozícióikat, mert jobban félnek az emberektől, mint Istentől, mert bűneik, megalkuvásaik miatt nem mernek szembenézni a valósággal, mert nincs meg a bátorságuk, mert túl vannak terhelve, nincs idejük arra, hogy igazán utána járjanak annak, ami az egyházban ma zajlik. mert – sajnos ezt sem lehet kizárni - Júdás módjára fontosabbak nekik saját előnyeik, és ezekért hajlandók akár el is árulni saját Mesterüket. Bővebben »

A húsvéti liturgia fontossága

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 30-án.

... Papp Lajos, a híres szívsebész, mondta el az alábbi történetet a csákvári templomban egyszer: „… az ember megszakította a Föntivel a kapcsolatot, és egymással is. Már nem törődik a másikkal, csak önmagával. Önmagához mér mindent. Ezt a következőképpen magyarázza el nekünk Huntington, amerikai történész: A pók valamikor, amikor föntről ereszkedett lefelé, rendkívül erős szálat szőtt, mert tudta, hogy erre fogja építeni a pókhálót. Elkezdte építeni, körkörösen, sugár irányban. Minél nagyobb lett a pókháló, annál több bogár, légy ragadt fönt rajta. Annál teljesebb, boldogabb lett a pók világa. Aztán a pókháló már akkora lett, hogy a póknak dolgoznia sem kellett, csak elfogyasztania azt a táplálékot, amit a pókháló biztosított számára. Unalmában elment egy kicsikét kirándulni, körbenézni a világban, és véletlenül odatévedt ahhoz a szálhoz, ami fölfelé megy. Elfelejtette már, hogy miért csinálta ezt a szálat. Nem tetszett neki. Minek ide ez a szál? Nincs ennek semmi értelme, nem marad fönn rajta bogár, légy, ebből nem lesz táplálék, ez a földi élethez semmi segítséget nem ad. Átvágta ezt a pókhálószálat. Ezen lógott az egész pókháló, ami leesett és elpusztult. Na, mi … így vagyunk ezzel, hogy megszakítva Istennel a kapcsolatot, a földi világunk óhatatlanul elpusztul. Tehát a legfontosabb dolgunk az, hogy ezt az elszakított szálat visszaépítsük! Mert még nem szakadt el, csak nagyon vékony. Nem szabad elszakítani! A Jóisten hihetetlen kegyelemmel van irántunk.”[1] Bővebben »

Húsvéti jó hír: HABEMUS PAPAM

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 28-án.

...Ferenc teológiája, hogy Isten mintegy bűntudatból, szinte rátukmálja az emberre irgalmát, innen látszik kiindulni. Az irgalom túlhangsúlyozásánál Benedek még egy problémát lát, és ez szinte egyenesen Luther és Ferenc tanításához vezet. Ferenc szerint az irgalmas Isten mindenkinek megbocsájt. Benedek szerint ”az irgalmasságnak ez az új értelmezése azt jelenti, hogy az ember csupán hit által is üdvözül.” Íme a két vélemény fehéren és feketén. Most tiszta a választék! „kit kövessünk?” Nem mintha Isten nem lenne irgalmas. Jézus azért alapította a gyónás szentségét. Luther nem tehetett mást, neki ki kellett találni, hogy a hit egyedül is üdvözít. Az ő felekezetébe nem mentek át katolikus püspökök, nem volt apostoli folytonosság, tehát nem volt gyóntatás és bűnbocsánat, tehát el kellett valahogy tekinteni a bűnöktől. Azonban a katolikus egyházban vannak püspökök és papok, akik az irgalmas Isten nevében megbocsájtják a bűnöket, és ide kellene vezetni az embereket. Benedek és Ferenc egyeznek abban, hogy „ahol van irgalom, ott megszűnik az erőszak.” Azonban ennyi az egész, amiben megegyeznek. A következő mondatban már van egy fontos megkülönböztetés. Benedek itt már nem a tanról beszél. „Az ő (Ferenc) pasztorális gyakorlata (tehát nem a tan, Ferenc óvatos, nem akar nyílt eretnekséget) kifejeződik abban, hogy folytonosan az irgalomról beszél.” Erről rántotta le Benedek a leplet, ”az irgalmasságnak ez az új értelmezése azt jelenti, hogy az ember csupán hit által is üdvözül.” Bővebben »

Quo vadis, Domine? – 2016 Húsvétján

Bazsó-Dombi Attila ~ Feltéve: 2016. március 26-án.

... a Szentszék szolgálatában álló L'Osservatore Romano olasz nyelvű napilap Virágvasárnap előtt néhány nappal tavaly októberben készített beszélgetést[2] közölt XVI. Benedek Emeritusz Pápával. (...) Benedek Pápát idézzük az októberi beszélgetésből: „Ha igaz, hogy a XVI. század misszionáriusai meg voltak győződve, hogy a kereszteletlenek lelkei örökre elvesztek – és ez magyarázza a misszionárius elkötelezettséget –, ez a meggyőződés a Katolikus Egyházban a Második Vatikáni Zsinat után megszűnt. Ez erős kettős krízishez vezetett. Egyrészt megszüntetett minden motivációt a misszionárius elkötelezettségre. Miért próbálja valaki meggyőzni az embereket, hogy elfogadják a keresztény hitet, mikor anélkül is meg vannak mentve? De a keresztényeknél is felmerült egy probléma: a hit kötelező ereje, és az aszerinti életmód kezdett problematikussá és bizonytalanná válni. Ha valaki másképp is megmentheti magát, végső soron nem világos, hogy a keresztényt miért kötik a hit és erkölcs követelményei. Ha a hit és üdvözülés többé nem függnek egymástól nincs oka, hogy higgyünk. Újabban többen próbálták összeegyeztetni a keresztény hit szükségességével, hogy az ember anélkül is üdvözülhessen. Itt kettőt említek: egyik Karl Rahner anonim keresztényei. Szerinte a keresztény lét alapténye az üdvösséget meghatározó tudat transzcendentális szerkezetében áll, amely nyitott a másikkal, az Istennel való egyesülésre, a keresztény hit pedig csak tudatiságra emelné ami az emberben strukturális, mint olyan. Így, amikor az ember elfogadja önmagát lényegi valójában, megvalósítja önmagában a kereszténység lényegét, még akkor is, ha nem tudja, hogy fogalmilag mi az. A keresztény eszerint azonos az emberrel, és ebben az értelemben minden ember keresztény, aki elfogadja magát, még ha nem is tudná azt. Igaz, hogy ez káprázatos elmélet, de a kereszténységet magát annak tudati megjelenítésére redukálja, hogy mi az ember önmagában, átnézve a változás és megújulás drámáján, ami lényegi a kereszténységben. Még kevésbé elfogadható a pluralista valláselméletek javasolta megoldás, miszerint a maga módján mindenik üdvösségre vezetne, és ebben az értelemben hatásaikban egyenrangúaknak tekintendők.” (...) A hit európai csődjéért ugyan felelősek az egyes „hitetlen hívők”, azonban náluk sokkal felelősebbek a XVI. Benedek Pápa által megnevezett Rahner-féle modernista „hitetlen teológus papok”! Ahol valamely szellemi hatás meggyengül, óhatatlanul helyébe áramlik valamely erősebb szellemi hatás. Ezért az előbbiek alapján levonhatjuk a következtetést, hogy az Európában elsorvadt keresztény hit helyébe ok-okozati következményként áramlott az erősödő muszlim hit. (...)Ebben a vonatkozásban hasonlítsuk össze a mai helyzetet azzal, amiről eredeti elgondolásom szerint írni terveztem: a kahlenbergi csatában Avianói Márk imáira Isten után a Czestochowa-i Fekete Madonna[5] és a harcoló angyalok segítségével Szobieszki János lengyel király vezette keresztény sereg 1683. szeptember 12.-én szétverte az ostromlók jóval nagyobb seregét. Boldog XI. Ince pápa e fényes diadal emlékére elrendelte Szűz Mária Neve ünnepet. A kahlenbergi győzelem nyomán nyílt meg a lehetőség Buda felszabadítására is, ami végül 1686. szeptember 2.-án sikerült, szintén a Szűzanya közbenjárásának köszönhetően. (...) A Duna felőli oldalról ágyúzták, gyengítették a falakat. Egyszer csak a dzsáminál egy falszakasz leomlott, előtűnt egy, a hajdani Nagyboldogasszony templomban korábban elfalazott Mária-szobor. A Gyermeket kezében tartó Madonnát a törökök elől rejtették el, nemzedékekkel korábban, már senki nem tudott létezéséről. A keresztény katonák döbbenten néztek felfelé. Az első ámulat hihetetlen erővé változott, halált megvető bátorsággal indultak a falakra, ugyanakkor a várvédők ereje megtört. Egy óra múlva Buda felszabadult. Buda Eliberta! A hagyomány szerint ez a szobor látható ma is a Mátyás templom lorettói kápolnájában. A segítő, a győzelmet hozó Mária neve egybe forrt BUDA várával. Budam Virgo Dabit Auxilium. Talán nem meglepő, hogy manapság is sokan értik és éltetik ezt a legendát. Tovább akarják adni a pápa üzenetét. Tudják, hogy fentről kapott kegyelem nélkül nem tudjuk legyőzni a minket fenyegető kishitűséget, hitetlenséget, és beletörődést.” Bővebben »

Akkor kit kövessünk?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 23-án.

... Elsősorban püspökeinknek lenne feladata, hogy a hagyományos hitet őrizzék és tanítsák. Ha püspökeink túl elfoglaltak, vagy maguk is hadilábon állnak a hagyományos hittel, a pápának a feladata mind a püspököket, mind a híveket irányítani. Három évi hallgatás után végre Benedek is megunta, ami végbemegy, és megszólalt. 2015. októberében adott egy interjút, ami most került nyilvánosságra és nagy port vert fel világszerte, kivéve talán nálunk. A NewsMax című világi internet lap például nagy betűs cím alatt, „Az Egyház ’mély válságban’ van, ahogy katolikusok elvetik a hagyományos tanokat, mondja Benedek volt pápa,” ismerteti a pápa interjúját. Ha az interjút mint XVI. Benedek adja, és nem mint emeritus pápa, néhány katolikus lap egy rövid hírben esetleg megemlítette volna, de nem okozott volna ilyen szenzációt. Nem a tartalom, hanem a körülmények tették világszenzációvá az interjút. Az interjú először is megnyugtatja a világot, hogy Benedek még mindig a régi, éleseszű teológus, tehát nem azért mondott le, mert az agya nem képes megbirkózni a pápai hivatal szellemi feladataival. (...) Benedek kétoldalú krízist lát: egyrészt azt a véleményt, hogy ami az üdvözülést illeti, minden vallás egyforma, másrészt, hogy az ember elvesztette az elkárhozástól való félelmet. Az üdvözülésre való koncentrálás nélkül pedig, a hit elveszti az alapját. Bővebben »

A föld kovásza?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 22-én.

... A Magyar Kurir[1] érdekes elmélkedést közölt március 19-i számában Jelenits István Széchenyi díjas piarista atyától. (...) Valamikor ezt az Egyházra értettük, hogy az Egyház kezdetben kicsi volt, és egyre nő, amíg az egész világot behálózza. „Ma azonban elgondolkodunk azon, hogy talán másképp is lehet értelmezni ezeket a példabeszédeket,” mondja Jelenits atya, és kifejti az ő értelmezését. (...)Szerinte „nemcsak az ateista diktatúra szakadt ránk, de sokan el is szakadtak a hittől, a kereszténység kisebbségi helyzetbe került, sőt, sok esetben üldöztetést szenved. El kellett gondolkodni: hogyan lehet így kovász az egyház? Hiszen misszióra nem nagyon lehetett gondolni, a sokaság megszólításáról intézményes módon szó sem lehetett.” (...) az egyháziak hitetlensége, a Sátán és a szabadkőművesség sikeres előrenyomulása egyházi körökben az oka az Egyház hanyatlásának, és Jelenits atyának erről kellene prédikálni, és arról, hogy mi az egyháziak felelőssége, nem csak arról, hogy mi a világiak feladata. Így Jelenits atya csak félrevezeti olvasóit, ahelyett, hogy felvilágosítaná őket. Tanuljuk meg, hogy a Sátán látszólag mindig jót akar és mindig igazat mond, csak mindig a kisebbik jót akarja az igazi, a nagyobbik jó helyett, vagy a féligazságot mondja az egész igazság helyett. A féligazság pedig rosszabb, mint a hazugság! Aki vak és nem látja az igazság másik felét, sajnálom, imáinkra szorul. Jelenits atyának is igaza van, de az csak a féligazság. Imádkozzunk őérte is, és mindenkiért, aki olvas és nem ért. Bővebben »

Szűz Mária gyergyói könnyezése kezdetének 8. évfordulója

Bazsó-Dombi Attila ~ Feltéve: 2016. március 21-én.

Gyergyószentmiklós egykor a Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökségbe sorolt magyar – ma román ortodoxoknál levő – templomában 2008. február 17.-étől közel 5 évig tartó Istenszülő-ikon könnyezésének 8. évfordulója volt. A legtovább tartó ilyen jellegű ismert csoda kegyelmeiért február 16.-a estére megemlékezést szervezett az Erdélyi Görög Katolikus Magyar Misszió és a helyi Egység Királynője Engesztelő Szolgálat. A helyi római és örmény katolikus plébániák, valamint a Gyergyói Hírlap által is hirdetett programnak a Szent Miklós Római Katolikus Plébánia és Templom adott helyet. Házigazdaként Msgr. Ft. Portik-Hegyi Kelemen plébános, főesperes a plébániai könyvtárteremben bizalomkeltő gondolatokkal köszöntötte a résztvevőket. Bővebben »

Politikai korrektség a gyakorlatban

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 19-én.

Egykori veszprémi kispap lévén, megnéztem, mit találok az interneten a Veszprémi Nagyszeminárium bezárásáról és letartóztatásunkról. Nem találtam sokat. Az Egyházmegye honlapján simán átsiklanak felette: “A Boldog Gizella Szeminárium a Veszprémi Szeminárium 1952-es feloszlatása után 1994. szeptember 12-én kezdte meg működését.” http://veszpremiersekseg.hu/intezmenyek/oktatas/boldog-gizella-szeminarium/ Egy szó sincs arról, hogy kik, hogyan és miért oszlatták fel a szemináriumot. Az is lehetséges, hogy anyagiak hiányában a püspök oszlatta fel? (...) Hogy egy kicsit többet megtudjunk, nézzük meg a Katolikus Lexikont Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, ahol ezt találjuk: „A veszprémi szem. feloszlatása Badalik Bertalan pp. (1949–57/65) alatt következett be. 1952. II. 27: az ÁVH letartóztatta Major Kálmán spirituálist, Ágotha Tivadar, Balogh Sándor, Dervenkár György, Domschitz József és Szabó István kispapokat. III. 4: a szem-ot bezárták, IV. 23: a „veszprémi szeminaristák perében” a spirituálist 9, a kispapokat 4–6 év börtönre ítélték, a többi elöljáró működési engedélyét megvonták.” Hála Isten, nem vesztünk el teljesen, de azért az Egyházmegye honlapja is kitérhetne a részletekre, ha politikailag nem is korrekt megmondani az igazat. Bővebben »

Nincs válságban az Egyház?

Simon Galloway ~ Feltéve: 2016. március 18-án.

Részletek Simon Galloway: No Crisis in the Church? (Nincs válságban az Egyház?) c. könyvéből. (Manchester: New Olive Press, 2006, 268 pp.)
X. Szent Piusz pápa: „… az aposztázia nagy mozgalmait szervezik szerte a világon az egységes Világegyház létrehozása céljából, amelyben nem lesznek dogmák, nem lesz papság, nem lesz lelki fegyelem, nem lesznek korlátozva a szenvedélyek, és amely az emberi szabadság és büszkeség ürügyén visszavezeti a világot (már ha ez az Egyház létre tud jönni) a legalizált erőszak és a fortélyosság uralmába, amely elnyomja a gyengéket, és azokat, akik fáradoznak és szenvednek. Túlságosan jól ismerjük azokat a sötét műhelyeket, amelyekben ezeket a gonosz terveket szövögetik. .. Valójában az emberiség igazi barátai nem a forradalmárok, sem nem az újítók, hanem a tradicionalisták.”
XV. Benedek pápa: "Az Egyház szentségeit tilos eretnekeknek és skizmatikusoknak kiszolgáltatni, még akkor is, ha ők kérik, és jóhiszeműek, hacsak előtte, félretéve tévedéseiket, nem csatlakoznak a katolikus Egyházhoz." (...)
II. János Pál pápa: "Bizonyos kivételes esetekben a katolikus papok az Oltáriszentség, a bűnbánat és a betegek szentségét kiszolgáltathatják olyanoknak is, akik nincsenek teljes kommunióban a katolikus Egyházzal."
Melyik a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet! (...)
XII. Piusz pápa: "Mária állhatatossága az Egyházat fenyegető veszélyt illetően isteni figyelmeztetés az Egyház öngyilkossága ellen, amelyet a hitének, a liturgiájának, a teológiájának és a lelkének a megváltoztatása jelentene!" (...)
VI. Pál pápa fő liturgiareformere, Annibale Bugnini, az új mise kitervelője: "Mindent ki kell vennünk a katolikus imákból és a katolikus liturgiából, ami eltorlaszoló akadály árnyképe lehet elszakadt testvéreink , azaz a protestánsok számára."
Melyik a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet! (...)
Lérin Szent Vince: "Mit tehet egy katolikus akkor, ha az Egyház egy része leválasztja magát az egyetemes Hittel való közösségről? Mi a választása, ha valami új ragály meg akarja mérgezni többé már nem csak az Egyház egy részét, hanem egyszerre az egész Egyházat? Akkor a nagy baj hozzáköti az ősrégi tanításhoz, amelyet már nem tud félrevezetni semmilyen hazug újítás." Bővebben »

Ki is Donald Sanborn püspök?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 17-én.

... Honlapunk felhívta olvasóink figyelmét Sanborn amerikai püspök magyarországi látogatására. Illik tehát, hogy bemutassuk, ki is Sanborn püspök úr. Háttérnek tudni kell, hogy a II. Vatikáni Zsinat óta nemcsak Lefebvre érsek szakadt el a látható Egyháztól, hanem több más püspök is, akik aztán újabb püspököket szenteltek. (...) 2002-ben Robert T. McKenna O.P. szentelte püspökké Sanborn püspököt. (Magyar szempontból érdekes, hogy McKenna 1988-ban püspökké szentelte az 1956-os menekült, szegedi egyházmegyés Vida Elemért is, ld. THE SMOKE OF THE ANTICHRIST). McKennát 1986-an szentelte püspökké Mgr. Michel Guerard des Lauriers, O.P., akit a vietnami disszidens püspök, Ngo Dinh Thuc szentelt püspökké. Így van a Vatikántól, illetve az aposztata egyháztól független, szabálytalanul, de érvényesen szentelt hierarchia, püspöki hálózat. Ezeknek a püspököknek általában az a közös nevezője, hogy ellenzik a II. Vatikáni Zsinat utáni hagyományellenes változásokat. Ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy bár elszakadtak a látható Egyháztól, sok, a látható Egyházhoz tartozó püspökkel ellentétben, Krisztus Misztikus Testének tagjai. (...) Ami a mi nézetkülönbségünket illeti, a Szeminárium honlapja szerint ők remélik, hogy az Egyház helyzete rendeződik. Mi lezártuk a múltat, hisszük, hogy eljött a Szent Pál által megjövendölt aposztázia Ferenccel, és az Antikrisztus kora, és imádságos lélekkel várjuk az utána jövő Isten Országát. Ezen ismertetés után üdvözöljük hazánkban Sanborn püspök urat, és reméljük, hogy útja a lelkek hasznára válik! Bővebben »

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 16-án.

... a Szentlélek vigyáz az Egyházra és a pápára! Ezért, amikor eljött az aposztázia ideje, amit Szent Pál megjövendölt (2Tessz2,3), a Sátán és a „bűn embere,” az Antikrisztus, elhitetik az emberekkel, hogy a pápa, az ő tévedhetetlenségével vezeti az Egyházat a tévedésbe. Az igazi pápa kényszer alatt, tehát a kánonjog szerint érvénytelenül lemondott. A lemondás nem volt érvényes, tehát nem volt üresedés, de a Sátán, a Hazugság Atyja, elhiteti az emberekkel, papokkal és püspökökkel is, hogy kövessék Ferenc „pápát” az aposztáziába, illetve a hitehagyásba. Közben Benedek, az igazi pápa, pedig vatikáni házi őrizetben várja a következő lépést. (...) A Biblia ezt mind megírta. Mikor Gábriel arkangyal utasította Dánielt, hogy a végső időkre vonatkozó jövendöléseket zárja le és pecsételje le a könyvet az utolsó időkig, hozzáadta, hogy akkor majd az „értő szívűek meg fogják érteni.” (Dán 12, 4-10). Úgy látszik, kevés az értő szívű ember manapság! Az aposztaták biztos nem értik meg, a Sátán eltereli a figyelmüket! Bővebben »

Politikai korrektség az Egyházban

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 11-én.

... A katolikus lexikon szerint az „igazmondás (lat. veracitas): →erény, mely képessé tesz arra, hogy a szó összhangban legyen a belső meggyőződéssel és a külső tényekkel. Ellentéte a →hazugság.” Ha valakit meg tudunk akadályozni, hogy “belső meggyőződését” kimondja, akkor azzal nem kell vitatkozni, a tényeket tagadni, vagy elismerni, hogy a külső tények szerint neki van igaza. Persze, van egy bizonyos határ, mikor az eretnekeket ki kell zárni, de amikor nem dogmát, hanem személyeket kritizál valaki, akkor nem a személy, hanem az igazság a fontos. Így egyfajta PC jött a létre az Egyházban is, amikor valaki a tisztelendő urat, vagy a püspököt, netán a pápát kritizálja. Nem elfogadható érv, hogy a kritikával az Egyházat megosztjuk. Miért lenne baj, ha szétválasztjuk Krisztus misztikus testét a Sátánétól? A PC ellentéte nem mindent megengedni és elhinni, amit valaki mond, hanem elhallgattatás, szőnyeg alá való söprés helyett megvizsgálni a tényeket: az átvilágítás mutatott volna-e valamit püspökeinkről, Benedek lemondása valóban érvénytelen volt-e, Ferenc megválasztása valóban érvénytelen-e, Ferenc valódi pápa-e, az Egyházat az aposztázia osztja-e meg? Amíg a sajtót cenzúrázzuk, ha félelemből fakadó öncenzúra is, amíg a tényeket nem vizsgáljuk meg mindkét oldalról, addig mindenki bizonytalan, minden rémhírt elhisznek a hiszékenyek, és az Egyház tekintélyét csak rontjuk és a hívek hitét csak romboljuk. Sokkal jobban, mint ha kiderítjük és megírjuk az igazságot. Aki az igazságot vallja, annak nincs mitől félnie, nincs szüksége PC-re! Bővebben »

Hiszem, hogy a Sátán létezik és működik

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 11-én.

... Hiszem, hogy a Sátán nem akkor a legveszélyesebb, mikor láthatóan megszáll valakit, hanem amikor láthatatlanul befolyásol embereket, politikusokat, tudósokat, művészeket, és egyéb vezető személyeket;
Hiszem, hogy ördögűzéssel (exorcizmus) meg lehet a megszállott személyt szabadítani;
Hiszem, hogy a Sátán ősellensége az emberiségnek, Krisztusnak és az Ő Egyházának;
Hiszem, hogy a Sátán nem lerombolni akarja a látható Egyházat, hanem átvenni;
Hiszem, hogy a Sátán befurakodott az Egyház legfelsőbb intézményeibe, még a Vatikánba is;
Hiszem, hogy a Sátánnak emberfeletti képességei vannak;
Hiszem, hogy a Sátán képes a természet törvényeit felfüggesztve, csodálatos tényeket létrehozni;
Hiszem, hogy a Sátán képes az embert kísérteni és bűnre vezetni;
Hiszem, hogy a Sátán a hazugság atyja;
Hiszem, hogy a Sátán az élet minden területére behatolt;
Hiszem, hogy a Sátán irányítja a pozitivista tudományokat;
Hiszem, hogy a Sátán a demokrácia álarca mögött irányítja a politikai életet; (...)
Hiszem, hogy a Sátán van a globalizmus mögött, hogy előkészítse az Antikrisztus hatalomra lépését;
Hiszem, hogy a Sátán tudja, hogy Mária országa vagyunk, és ismeri küldetésünket, azért hozott ránk annyi szenvedést, a Habsburgokat, törököket, Trianont, a kommunizmust, az EU kényszert, és a belső ellenségeket; Bővebben »

Érdekes hír

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 10-én.

A Magyar Kurir beszámol Athanasius Schneider, az asztanai érsekség (Kazahsztán) segédpüspöke.magyarországi négynapos látogatásáról. ( Magyarországon járt Athanasius Schneider kazahsztáni segédpüspök). Érdekes, hogy egy magyar püspökkel sem találkozott? Milyen vendéglátók a magyar püspökök? Vagy Schneider nem találta méltónak őket, hogy találkozzon velük? Vagy ha volt találkozó, a Magyar Kurir megemlíti a Soltész államtitkárral való találkozást és a magyar kormány elismerését, de nem tartotta fontosnak a püspökökkel való találkozást? Bővebben »

A Sátán misztikus teste - Második nyílt levél a hierarchiához

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 9-én.

... XII. Piusz pápa Krisztus misztikus teste című enciklikájában azonosítja Krisztus misztikus testét az Egyházzal. Jogilag minden megkeresztelt és az Egyház által anyakönyvezett személy tagja az Egyháznak. XII. Piusz szerint ”Az Egyház tagjai közé azonban valójában csak azokat kell számítanunk, akik az újjászületés fürdőjében részesültek és az igaz hitet vallják, és sem önként ki nem vonták magukat szánalmas bukással a test szervezetéből, sem a törvényes tekintély nem zárta ki őket valami súlyos vétek miatt.” Tehát akik nem az igaz hitet vallják, hanem valami természetes ideológiát, mint például az aposztata egyháztagok, ha megkeresztelték is őket, és mint katolikusok vannak is anyakönyvezve, nem tartozhatnak Krisztus misztikus testéhez. Ez fontos, mert a mai modernista egyháziaknak pont a hittel van bajuk. (...) de honnan származik ez a fogalom? Aquinói Szent Tamás szerint ”két misztikus test van a világon: Krisztus misztikus teste, és az Ördög, vagy az Antikrisztus misztikus teste. Minden ember az egyikhez vagy a másikhoz tartozik. Krisztus misztikus teste az Egyház. Az Ő tiszta és hű jegyese… Az Ördög misztikus teste a hitetlen emberek gyülekezete. Mint egy hamis szoptatós dajka, táplálja ezt a gyülekezetet. Az Ördög a fej, és a rossz emberek a tagok. Akárcsak Jézus, aki maga és tanítványai által mindig igyekszik az ördög tagjait levágni és magával egyesíteni, ugyanúgy csinál az Ördög. A saját és csatlósainak igyekezetével le akarja vágni Krisztus tagjait és egyesíteni őket az ő aljas parázna tagjaival. (...) Ha püspökeink valóban jó pásztorok akarnak lenni, nem kell, hogy Ferencről nyilatkozzanak. Hagyják Ferencet a világiakra és Istenre. Isten majd elintézi Ferencet. A püspökök írjanak körlevelet papjaiknak és híveiknek, prédikáljanak a mennyországról és a pokolról, buzdítsák híveiket, hogy ellenálljanak a kor szellemének és a hamis prófétának, függetlenül attól, hogy ki az és minek hívják, és az eljövendő Antikrisztusnak. Lássák meg a hívek, hogy megéri hithű katolikusnak, esetleg még mártírnak is lenni! Bővebben »

A világi hívek szerepe és feladata a mai zavaros időkben - Nyílt levél a hierarchiához

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 8-án.

... Az Egyházban olyan hangulat uralkodik, hogy akik megélhetési függőségben vannak az Egyháztól, azok nem mernek nyíltan írni vagy beszélni az utolsó időkkel, illetve Bergoglio bíboros, Róma püspöke személyével kapcsolatban. A nyugati, angol nyelvű katolikus internet lapok tele vannak Ferencről szóló írásokkal. A világiak által szerkesztettek mind kritikus hangnemben írnak róla, az egyháziak pedig semlegesen vagy tisztára mosóan nyilatkoznak, fontos tények elhallgatásával. Jó példa erre Athanasius Schneider, Kazahsztán Szovjetúnióban született, német nemzetiségű segédpüspöke, aki nemrég Magyarországot ejtette útba Anglia után, ahol adott egy interjút, ami szerint „olyanok, akik nem teljesen hiszik és vallják a katolikus hit sérthetetlenségét, stratégiai pozíciókat foglalnak el az Egyház életében, mint teológiai professzorok, szemináriumi tanárok, egyházi elöljárók, egyházmegyés papok, sőt, püspökök és bíborosok.”[1] (...) minden igyekezet Ferenc kritizálására és/vagy elmozdítására eredménytelen, mert Ferenc nem igazi pápa, tehát elvben nem hallgat a jó szóra. Egyedüli mód Ferenc semlegesítésére, ha a hierarchia kimondja, hogy ő a Hamis Próféta, tehát ne kövessük a pusztulásba. Aki igazi jó pásztora híveinek, az ki meri mondani, de a fizetett béres sunyin hallgat. A jó pásztor megvallja Jézust az emberek előtt. A béres nem vallja meg az emberek előtt, hogy Ferenc a Hamis Próféta, aki után az Antikrisztus jön. A jó pásztor előkészíti a rábízott nyájat[7] az Antikrisztus eljöttére, a béres nem. A jó pásztor jutalma örök boldogság, a fizetett béres bére az örök tűz. (...) A másik feddést érdemlő ügy a híveknek a hallgatással való megbotránkoztatása. És „jaj annak, aki botrányt okoz.”(Mt 18, 7) A hívek elvárják, hogy főpapjaik megmondják nekik az igazat, és előkészítsék őket az eljövendő veszedelemre. Hogy a testvéri feddés sikeres legyen, kérjük a híveket, imádkozzanak főpapjainkért, hogy meglássák az igazságot, és jó pásztorai legyenek híveiknek! Bővebben »

Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Fiai - konstitúció

Feltéve: 2016. március 4-én.

...A rendalapítás gondolatát a Szűzanya kérésének tekintjük, Őt tekintjük a rend alapítójának, amennyiben létre jön. Az Egyházban pedig Máriás Lajos atyát tekintjük a gondolat elindítójának. Máriás atya 1960-ban beszélt karizmájáról Szegedi László váci egyházmegyés újmisés papnak. Szegedi Lászlót a karizma megragadta, ezt tekintette élete legnagyobb kegyelmének. Ígéretet tett Máriás atyának, ha lesz rendje, belép, de a rend gondolata nem ragadta meg. Máriás atya Sülysáp plébániáján fejezte be életét. Szegedi Lászlóban 2013-tól erősödött az érdeklődés a rend gondolata iránt. Azt nem határozza el, hogy rendet alapít, de ha a Szűzanya akarja, és hoz társakat, akkor képességei szerint szolgálatára lesz a közösségnek, ahogy szolgálatára volt az egyházmegyei ifjúsági szervezésben. 2015-ben jött két testvér, Badics Lajos és Hosszú Zoltán, akik beköltöztek az öreg plébániára, és bekapcsolódtak az itt folyó állandó szentségimádásba. Meggyőződésünk szerint a Normafánál építendő Kápolna történetében annak a szentségimádásnak az elindulása az elsődleges, amit a Szűz Anya Máriás Lajos atyának adott. A tagok képességeik, lehetőségeik szerint állandó szentségimádást végeznek.(...) A szentségimádás központi tevékenysége Jézus Szíve engesztelése az Oltáriszentségben. Ennek a tevékenységnek központi imája Máriás Lajos atya Jézus Szíve litániája, amelyben az imádkozók azonosulnak Jézus Szívével, aki az egész világ élén áll, és bekapcsolódnak Jézus oltáriszentségi Szívének világot átölelő könyörgésébe, dicsőítésébe, engesztelésébe. Továbbá a Mennyei Atyával és a Szentlélekkel világméretekben megadják az egész világ nevében Jézus Szívének a viszonzó tiszteletet, dicsőítést, engesztelést. Bővebben »

Amit az utolsó időkről tudni kell és tudni lehet - I. Az aposztázia

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 3-án.

... P. Huchede, egy teológia professzor a francia Laval Nagyszemináriumban, 1884-ben írt egy érdekes tanulmányt az Antikrisztusról.[2] A tanulmány azért is érdekes, mert egy ortodox metropolita tette fel az internetre, megjegyezve, hogy a könyvet ugyan egy, a római juriszdikcóban szolgáló pap írta, amely nem egy Egyház önmagában, hanem a ma ún. Ortodox Katolikus Egyház leszármazottja, de a könyv a Szentírást és az apostoli atyák írásait használja, ezért elfogadható. Huchede az előszóban megmagyarázza, hogy a jövendöléseket hogyan kell értelmezni általában, és hogyan a végső időkre vonatkozóakat. Elöljáróban megjegyzi, hogy „Egyedül az utolsó időkkel kapcsolatos események fogják eloszlatni a misztériumot, ami jelenleg fedi a Szentírást,” ami harmóniában van Dániel írásával, hogy az eseményt a Szentírás megjövendöli, de hogy mikor és hogyan fog történni, azt csak az esemény megtörténtekor fogjuk megtudni. Így vagyunk például az aposztáziával. Felesleges lett volna spekulálni róla, amíg meg nem történik, mert azt a Szentírás sötétben tartotta, le volt pecsételve. Csak most, amikor történik az esemény, lebben fel a fátyol és láthatjuk, hogy a Szentlélek milyen bölcsen rendezte az eseményeket, hogy az megtörténhessen. Hogy az aposztázia valóban általános legyen, kell, hogy legyen annak egy nagy befolyással rendelkező feje. Ki lenne erre alkalmasabb, mint a pápa? De a pápát védi a Szentlélek a tévedéstől, tehát a pápa nem vezetheti az aposztáziát. Íme a zseniális megoldás: egy érvénytelenül lemondott pápa után érvénytelenül válasszanak egy utódot, aki Róma püspöke lesz, és mint ilyen, sokan pápának tekintik, tehát meg lesz a befolyása, hogy az aposztázia vezetője legyen, a Hamis Próféta, aki bevezeti az Antikrisztus uralmát. Bővebben »

Levél egy egyházi személy olvasómnak

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. március 1-jén.

... miután teológia tanárok vesztik el pozíciójukat, mert fel merik vetni, hogy mi lenne, ha Ferenc nem igazi pápa, ránk, világiakra, és világiak által fenntartott honlapokra, akik nem vagyunk függő helyzetben a hierarchiától, vár a feladat a dolgokat tisztázni. Sajnos, a hierarchia nem sokat segít, hogy a helyzet tisztázódjon. Hibái mellett a II. Vatikáni Zsinat a Szentlélek sugallatára egy nagyon időszerű pozitív tant is bevezetett, a klérustól megélhetés szempontjából független világiak jogát és felelősségét, hogy a klérus helytelen lépéseit kritizálják és helyesbítsék, illetve az igazságot kimondják. A Szentlélek világiakat is használhat, ha a klérus eltunyul vagy nézetei eltorzulnak! (...) Ami a fenyegetést illeti, (levelében azt írja, hogy: „Szerencse, hogy a pápa az Irgalmasság szent évét hirdette meg az idén. Írásai alapján egyház büntetést is kiszabnának más években. Aki az egyház egységét írásaival megbontani akarja azt érdemelné.”), ahhoz nem csak azt kell az illetékes fórumnak kijelenteni, hogy az Egyház egységét meg akarom bontani, hanem azt is, hogy a II. Vatikáni Zsinat után az Egyház egysége még létezett-e, és azt nem a modernisták bontották-e meg először , amire Lefebvre érsek is reagált, amiért kiközösítését a modernista, Don Gobbi szerint szabadkőműves, és az ördögűző Amorth atya szerint sátánimádóktól vezetett Vatikán érvényesítette. A sátánimádók, szabadkőművesek és modernisták a jó katolikusok, mert titokban dolgoznak, de aki kimondja és leírja az Egyház sanyarú helyzetét, azt büntetni kell? (...) Jelenleg nem sok fórum létezik, amelyiknek a kiközösítését komolyan lehet venni. Különösen a magyar hierarchiát, akik sokakat, közönséges katolikusokat is, megbotránkoztattak, amikor átvilágítás helyett nemzetellenes kijelentéseikkel és az Engesztelő Kápolna felépítésének megtagadásával nemzeti botrányt okoznak. (...) Milyen pápa az, akinek a szinódusnak szánt írásában és egyes felszólalásokban megengedi, hogy egy érsek „a sátán füstjét” fedezze fel? Milyen pápa az, aki a reformáció 500. évfordulójára egy imát ad ki, amely köszönetet mond a sok kegyelemért, amit a reformáció hozott? Vagy aki a fatimai kérés teljesítése helyett aláír egy nyilatkozatot a moszkvai ortodox metropolitával, amely szerint az ortodoxia Egyház, a katolikusok pedig egy csoportosulás? Bővebben »

A Magyar Engesztelő Kápolna Isten akarata szerinti felépítése

Bazsó-Dombi Attila ~ Feltéve: 2016. február 23-án.

...Isten Lúcia nővér által Portugáliában az I. világháborúban, Natália nővér által Magyarországon a II. világháborúban kilátásba helyezte az elöljárói engedetlenség következményeit: "1941-ben egyszer azt mondta nekem Jézus: «Az akciót (Az engesztelés művének hirdetéséről van szó) bátran és buzgón meg kell kezdened, hogy isteni terveim megvalósuljanak. […] Isteni akaratommal ne helyezkedjenek szembe; célom […] eltévelyedett és bűnös papjaim visszavezetése Szívemhez, kiválasztott edényeim által.» Az elöljárók megbíztak, hogy jelentsem Jézusnak: az engesztelés műve négy, vagy öt év múlva kezdődhetne. Az Úrtól a következő választ kaptam: «Leányom, mondd meg gyóntatóatyádnak, és általa az elöljáróknak, hogy az engesztelés művének most rögtön el kell kezdődnie, hogy a lanyha papokat és a Nekem szentelt lelkeket megmenthessem; vajon el lehet-e odázni az aratást, ha a gabona már beérett? Vajon meg lehet-e várakoztatni a magas vendéget, ha a házatokba betérni készül? Ha nem siettek, eső és jég veri tönkre a vetést, s a vendég más szállást keres magának.» Az elöljárók úgy gondolták, sok idő van még arra. Képtelenségnek tartották, hogy Magyarországon háború lehet. […] És engem a bolondok házába akartak csukatni. Ám mikor mégis bekövetkezett, akkor sem hitték buzgalommal, hogy végre komolyan az egész országnak engesztelnie kell. Holott Jézus, kérésükre jelet is adott: Előre megmondta, hogy az első bombatalálat a városmajori templomot fogja érni. […] Lucia nővér még 1940-ben is így ír XII. Piusznak: «A mi Urunk továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Szentséged a világot Mária Szeplőtelen Szívének ajánlja, Oroszország külön megemlítésével, és ezenkívül úgy rendeli, hogy a világ valamennyi püspöke Szentségeddel együtt teljesítse ezt a felajánlást.»"36 Később egyik-másik pápa végzett a Szűzanya iránti felajánlásokat, de a 3 feltételt egyikük sem teljesítette: (1) Oroszországot felajánlani (2) a Szűzanya Szeplőtelen Szíve iránt (3) egységben az Egyház püspökeivel. Bővebben »

A Mária-országa ikon ismertetése

Bazsó-Dombi Attila ~ Feltéve: 2016. február 22-én.

... Az egyházatyák a „4. században világosan kifejtették azokat az alapelveket, amelyeket hivatalos dogma tekintélyére emelt a VII. Egyetemes (II. Niceai) Zsinat (787.)4 A bálványimádás vádjának elkerülésére megalkották a „prototüposz” (őskép) fogalmát. Eszerint a képnek adott tisztelet annak eredetijére száll vissza, arra vonatkozik. Minden ikontípus eredetije és minden további példánya egyaránt az ősmintát, azaz az ábrázolt valóság (mennyei személy és üdvtörténeti esemény) Istennél levő archetípusát jeleníti meg. Az archetípus a teremtett valóság és annak isteni eredete közötti kapcsolatteremtés egyik alapvető formája. Krisztus minden idea ősmintája, archetípusa – az eredeti kép, Rá tekintve alkotta meg a Teremtő az embert. Ezért az előírás szerint elkészített és megszentelt ikon előtt imádkozót a kegyelem valóságos kapcsolatba emeli az ábrázolt mennyei valóságok Istennél levő ősképeivel. Például a Szent Korona is csak ikon-együttes mivoltából értelmezhető helyesen, mint az ábrázolt mennyei személyek közösségének kegyelmi megnyilatkozása, amely a Szent Korona Jogrend ihletője is. Ez a sokat emlegetett „működés” egyetlen helyes magyarázata, bármiféle mágikus jellegű értelmezési próbálkozás a Szent Korona elleni merényletnek minősül.(...) A Mária Országa-ikon születési vajúdását azon belső bizonyosságból táplálkozó erős vigasztalás kísérte, hogy Isten a szeretet találékonyságával az akaratának ellenszegülő bármilyen akadályt elháríthat. Isten mindenhatósága az ideális A-forgatókönyvön kívül A', B, B', C, C', stb. változatokkal is célra vezetheti terveit, csak az a kérdés, hogy adott terv szolgálatával megbízott személy teljesíti-e azt, s ha igen, mely változat szerint? Minthogy «a Lélek ott fúj ahol akar» (Jn 3,8), a Szentlélek változatos formákban adhat ihletést az időbeli valóságok emberi együttműködéssel történő bontakozásához. Bővebben »

A szenvedő Istenszülő gyergyói könnyezése - hajdúdorogi egyházmegyés vonatkozások

Bazsó-Dombi Attila ~ Feltéve: 2016. február 19-én.

Gyergyószentmiklóson a Kisboldogasszony titulust viselő – egykor Hajdúdoroghoz tartozó görög katolikus magyar, 1948-tól máig ortodox román adminisztrációjú – templom oltár-ikonján 2008. február 17-én könnyezni kezdett a Szűzanya jobb szeme. A templomot adminisztráló ortodox parókus 2013 januárjában jelezte a könnyezés elapadását, de az olajos tapintású könnyfolyás besűrűsödése lefelé nyíló legyezőszerű fényes nyomban továbbra is láthatóan tanúsítja az Egyetemes Egyházban eddig ismert legtovább tartó ilyen jellegű csodát. A jelenlegi templom előtti fatemplom a XIX. században porig égett, de a könnyezés előzményeként a végül könnyezéssel kitüntetett Mária-ikon, valamint az eredeti ikonosztáz keresztje csodásan maradtak meg. A mindkét oldalán festett kereszten Jézus Jordán-beli megkeresztelkedése az Atya és a Szentlélek jelenlétében, illetve a keresztre feszített Krisztus, kitárt karjai mellett jobbról a Nap, balról a Hold ábrázolásai láthatóak. „A gyergyószentmiklósi ikon a bizánci hagyományban az ún. «Szenvedő Istenszülő» ikoncsoportba tartozik. A képtípus első ismert variánsa a 12. század végén jelenik meg ciprusi freskókon, majd a 15. században egy krétai ikonfestő, Andreas Ritzos működése nyomán nyeri el a mai napig legnépszerűbb formáját: az Istenszülő bal karján ülő gyermek Jézus hátrafordul és a szenvedés eszközeivel közelítő angyalokra tekint, miközben mindkét kezével Édesanyja jobb kezének hüvelykujjába erősen kapaszkodik, jobb lábát pedig fölhúzza oly hevesen, hogy saruja is lecsúszik. Az ábrázolás szentírási alapja az agg Simeonnak az Úr Jézus templomi bemutatásakor elhangzott, szenvedést előrevetítő jövendölése (Lk 2,34-35). A gyermek Jézus tehát ezen az ikonon nem játszik, hanem gyermeki módon megijedve Anyjánál keres menedéket. A képtípus a nyugati kereszténységben is hallatlan népszerűségre tett szert a «Mindenkor segítő Szűz Mária» (Madonna del Perpetuo Soccorso) címmel. Bővebben »

Levél egy olvasónak

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. február 17-én.

... Gondolom, nincs egyedül kételyeivel, így megpróbálok nyilvánosan válaszolni. Nem vagyok mérges, nem ezért szólítom Ferencnek. Ferencet nem ismerem személyesen, soha nem találkoztam vele, soha nem ártott nekem személyesen. Csupán a természetfelettibe vetett hitemet támadja, és Egyházamat akarja tönkretenni. Nemrég attól írtam, hogy a reformációt dicséri, most a moszkvai pátriárkával írt alá egy dokumentumot, amely a katolicizmust nem az egy igaz Egyháznak veszi, hanem egy vallásos közösségnek, akárcsak a reformátusok, és nem a katolikus, hanem az orosz ortodox egyház a nagybetűs Egyház. Ezt írta alá Ferenc. Tulajdonképpen Ferenc rossz név, egy választott név, ami a pápaságával függ össze, pedig ha megvizsgáljuk a tényeket az elejétől, egyre több bizonyíték van, hogy Benedek lemondása érvénytelen volt, így nem volt üresedés, tehát nem lehetett új pápát választani azoknak a bíborosoknak, akik Benedek pápát lemondatták. (...) Még egy megjegyzés. A cikkek alapgondolata, hogy elérkeztünk a megjövendölt utolsó időkhöz, amikor Jézus nem talál hitet, Szent Pál szerint eljön a nagy aposztázia, vagy a Jelenések könyve szerint jön a Hamis Próféta. A baj a történelemmel az, hogy még nem volt világvége. Ebből az emberek arra következtetnek, hogy nem is lesz. „Úgy még nem volt, hogy sehogy sem lett volna,” mondjuk magabiztosan. A tragédia az, hogy mikor eljön a vég, már nem lesz idő tanulni hibáinkból! Bővebben »

Az Ukrán Görögkatolikus Egyház elárulása

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. február 16-án.

Ferenc és a moszkvai pátriárka Kubában közös nyilatkozatot[1] adott ki, amelyben szó van az Ukrán Görögkatolikus egyházról, és az orosz-ukrán ellentétről. Szvjatoszlav Sevcsuk érsek, az Ukrán Görögkatolikus Egyház feje, a Ferenc iránti szinte kötelező alázatos tiszteletteljes elismerés után elismeri, hogy a zárónyilatkozat általában jó, azonban kritizálja a Vatikánt,[2] hogy bár elismerik egyháza létezésének jogosultságát, nemzetközi politikában járatlan hivatalnokok amatőr módon nyilatkoznak az orosz agresszióról Ukrajnával szemben, amit konfliktusnak neveznek. Kár,hogy az érsek politika helyett nem az egyházát érintő teológiai kérdést említette A nyilatkozat szerint „Ma már világos, hogy az 'uniátus[3] ' múlt rendszere, amit úgy kell érteni, hogy az egyik közösség egyesült a másik közösséggel, elválasztva az ő Egyházától, nem az egyesülés útja.” Nézzük csak, mit is mond ez a mondat. Hogy megértsük a lényeget, tudni kell, hogy a katolikus álláspont szerint egyedül a Katolikus Egyház viseli az „Egyház” nevet jogosan, a többi keresztény csoportosulások csak „közösségek.” Tehát a nyilatkozat szerint, a Római és a Uniátus egyházak csak 'közösségek', és az ukrán vallási 'közösség' az Ortodox 'Egyháztól' szakadt el. Így pedig nem lehet egységet létrehozni. És Ferenc aláírta, hogy az egyedüli út az egységhez, ha az uniátus 'közösség,' azaz az Ukrán Görögkatolikus Egyház, a Római 'közösséggel' való egyesülés helyett visszatér az Ortodox 'Egyházba'! Bővebben »

XVI. Benedek pápa beszéde a regensburgi egyetemen

Feltéve: 2016. február 15-én.

Elhangzott 2006. szeptember 21-én. Valószínűleg ezért (is) váltották le Benedeket. Az ő pápasága alatt nem lehetett volna ezt a "migránshadjáratot" megvalósítani. XVI. Benedek pápa vagy látnok volt, vagy tudott valamit ...

... Mindez eszembe jutott, amikor a minap elolvastam annak a dialógusnak a Theodor Khoury professzor (Münster) által kiadott részét, melyet a tudós bizánci császár, II. Paleologosz Manuel, valószínű a téli táborban, 1391-ben Ankara közelében egy művelt perzsával a kereszténységről és az iszlámról és e kettő igazságáról folytatott. (...) A Khoury professzor által kiadott hetedik beszélgetésben (dialekszisz – controversia) – a császár érinti a dzsihád, a szent háború témáját. A császár bizonyára tudta, hogy a 2,256 szúrában ez olvasható: „A hit dolgaiban semmiféle kényszer”. Ez a szúra a kezdeti időszak szúráinak egyike, mondják a szakértők, amikor Mohamednek még nem rendelkezett hatalommal és fenyegetettség állapotában élt. De természetesen a császár ismerte azokat a szent háborúra vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek később keletkeztek és kerültek be a Koránba. Anélkül, hogy olyan részleteknél időznénk, mint például a „Könyvet” birtoklókkal [keresztények és zsidók, szerk. megj.], illetve a „hitetlenekkel” kapcsolatos különböző bánásmód, meglepő számunkra, hogy a császár milyen nyerseséggel fordul beszélgetőpartneréhez a központi kérdéssel, mely általában a vallás és az erőszak közti összefüggésre vonatkozik: „Mutasd meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat fogsz találni, mint az a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni”. Bővebben »

Jó pápa, rossz pápa, nem pápa ...

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. február 12-én.

... Hogy a mai helyzetet megértsük, az érvényes pápák közt is különbséget kell tennünk. Vannak jó pápák és rossz pápák, akik esetleg gyengén kormányozzák az egyházat, és a rossz pápák közt vannak hanyag pápák, és hívő, de gyengehitű pápák. Az utolsó pápák rossz pápák voltak, mert gyengehitűek voltak. A hitnél is meg kell különböztetni intellektuálisan hívő pápákat, akik elhitték a katolikus tanokat, de nem hitték, hogy a Szentlélek vagy a Szűzanya megsegíti őket, ha baj van az Egyházban.Így például Malachi Martin, valószínűleg Bea bíboros elmondása alapján leírja, hogy XXIII. János miért nem ajánlotta fel Oroszországot, ahogy a Szűzanya kérte Fatimában. (...) nyilvánvaló, hogy a Vatikán nem hitte, hogy a Szűzanyának van hatalma Oroszországot békésen megtéríteni [ azaz visszatéríteni a Katolikus Anyaszentegyházba, szerk. megj.]. Ahelyett, hogy bíztak volna, féltek, hogy a Szűzanya kérése csak nagyobb bajt okoz. Hasonló bizalmatlanságot mutatott VI. Pál is, aki tudott a sátán füstjéről, de nem mert tenni ellene semmit, amíg időben lett volna. II. János Pál majdnem harminc éves pápasága alatt a Vatikán annyira a sátáni szabadkőművesség befolyása alá került, hogy II. János Pál nemcsak egyházfegyelmi ügyekben volt laza, hagyta, hogy a pedofília megfertőzze az Egyházat, hanem rossz püspököket és bíborosokat nevezett ki, és hagyta, hogy a II. Vatikáni Zsinat kétértelmű dokumentumait a legrosszabb értelemben értelmezzék. A hagyományos vallást képviselő és védő érseket, az általa felszentelt püspököket és követőit, a Szent X. Piusz Társaságot kiközösítette, míg a modernista eretnekeknek szabad volt a vásár. Benedek már nem tudott (vagy ő sem mert?) rendet csinálni. A lengyel pápa nem volt rossz ember, hitt is, de nem bízott, illetve saját magában bízott, nem a Szentlélekben vagy a Szűzanyában. Mindent kompromisszummal akart megoldani, és a kompromisszumban mindig ő, illetve az Egyház húzta a rövidebbet. Bővebben »

Nem vagyok szedevakantista

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. február 11-én.

... A szedevakantisták valami nyakatekert elméletre építve azt állítják, hogy XII. Piusz pápa halála óta nincs érvényes pápája az Egyháznak, és Szent Péter trónja üres. (...) II. János Pál pápasága alatt Don Gobbi, a Máriás Papi Mozgalom alapítója, lokúciókat5 kapott a Szűzanyától, amelyekben a Szűzanya többször beszélt az „egyházi szabadkőművesekről", akik az Egyházat akarják belülről lerombolni. Azt is mondta, hogy a szabadkőművesek központja a Vatikánban van, és II. János Pál nem tett ellenük semmit. II. János Pál lehet, hogy egy jámbor ember volt, de mint pápa, felelős az Egyház mai helyzetéért. Rossz pápa volt, de pápa volt. Ha a szedevakantisták történelmi párhuzamot keresnek, hogy igazolják álláspontjukat, igazi párhuzam nincs. A múlt problémái zavaros egyházpolitikai kérdéseken múltak, nem doktrinális alapon, mint a maiak. Tehát a múlt történelmi példái nem mérvadók. Még Lefebvre érsek, a Szent X: Piusz Társaság kiközösített alapítója sem volt szedevakantista. A II. Vatikáni Zsinat utáni pápák legfeljebb rossz, de érvényes pápák voltak, és most is van érvényes pápa, XVI. Benedek. Tehát a helyzet más, nem szabad a pápai trón múltbeli üresedéseit a mai helyzettel összekeverni.. Most van egy érvényes pápa, és egy hamis ál-pápa, aki pápának adja ki magát, míg az érvényes pápa, akinek az erőszak miatti lemondása érvénytelen, jelenleg házi őrizetben van a Vatikánban. Tehát Ferenc, függetlenül viselkedésétől, nem volt érvényesen megválasztva. A leglényegesebb különbség azonban minden hasonlattal az, hogy Ferenccel megvalósult Szent Pál jövendölése a 2Tessz 2-ben, hogy Jézus Második Eljövetele előtt lesz az Antikrisztus, és őelőtte lesz a nagy aposztázia. Az aposztázia korát éljük, és Ferenc, a Hamis Próféta vezeti az aposztáziát. (...) A hamis ál-pápa igazában a Sátán embere, a Hamis Próféta. A múltban senki sem gondolta, hogy az ellen-pápa a Sátán embere, mint most. VI. Pálról vagy XXIII. Jánosról nem gondolta senki, hogy Hamis Próféta, legfeljebb azt, hogy rossz pápák voltak, vagy a szedevekantisák csupán azt gondolják, hogy nem igazi pápák. Ez is egy jel, ami az Antikrisztus eljövetelét jelzi, jó lesz felkészülni a Második Eljövetelre. Bővebben »

Újra Ferenc?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. február 9-én.

Magzatok százezreit abortálják, keresztények ezreit fejezik le a szélsőséges arabok, homoszexuálisok házasodnak, és Ferencnek legfontosabb problémája, hogy szennyezzük a környezetet. Miért nem dicséri inkább az eddig tett lépéseket a környezet tisztulása irányában, kérdezik. Beszéljünk tehát Matt-ról és a többi kritikusról, akik Ferencet egy rossz pápának tartják. Mit kell még Ferencnek tenni, hogy ezek a tiszteletreméltó kritikus urak felébredjenek, hogy kicsoda is Ferenc, és miről is beszél Ferenc. Először is Ferenc nem egy rossz pápa, hanem nem pápa. Legfeljebb Róma püspöke. Érdekes lenne, ha teológusaink kibogoznák, hogy lehet-e valaki Róma püspöke anélkül, hogy érvényes pápa legyen? Van egy modernista diakónus barátom, akit egyszer megkérdeztem, miért nem prédikál a mennyországról. Válasza először meglepett, de végül rájöttem, hogy a nagy aposztázia idején ez nem is egy meglepő válasz. Ő prédikál a mennyországról, de nem az enyémről, hanem az övéről. Én azt hiszem, hogy a mennyország ott fenn van, ő azt hiszi, hogy az itt lenn van. És Ferenc tanítását hozta fel igazolásul. (...) Tehát Ferenc nem rossz pápa, jól csinálja a maga szempontjából, és akik még mindig nem ismerik fel az igazi Ferencet, és azt hogy ő nem igazi pápa, azokkal van a baj! Ferenc egy igazán jó és látszólag sikeres Hamis Próféta. Bővebben »

Jó és rossz hír

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. február 5-én.

Sajnos, nem egyenlő súlyú a két hír, de azért kezdjük a jó hírrel. Egy bolíviai püspök, a lengyel származású, a verbita rendhez tartozó Krzysztof Białasik formálisan megtiltotta egyházmegyéjében a kézben való áldozást jan. 6-án kelt utasításával. Bárcsak adna Isten több ilyen püspököt! A rossz hír, illetve hírcsoport a Vatikánból származik ugyan, de az egész világ katolikus sajtója tárgyalja. Januárban a Vatikánban megáldoztattak, tiltakozásuk ellenére, egy luteránus (evangélikus) csoportot. Egyedüli tiltakozó hang egy finn püspöktől jött. A Vatikánban szinte mintha semmi nem történt volna, illetve tévedésnek könyvelték el az esetet. A katolikus sajtó[1] utólag ezt egy bejelentés előszelének vette: a reformáció ünnepén, október 31-én Ferenc együtt ünnepel Svédországban a luteránusokkal, előkészítendő a jövő évi ünnepléseket a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Az alkalomra kiadtak közösen a luteránusokkal egy közös ima-szöveget. Még a szekuláris New York Times[2] is megjegyzi, hogy az ima szövegét a Rorate Coeli lap „botrányosnak tartja.” A tradicionalista Remnant ezzel a címmel tárgyalja a témát: „Luther bosszúja: Ferenc Pápa kapitulálása.”[3] Emlékezzünk, a Remnant volt a lap, amely felszólította Ferencet pár hete, hogy mondjon le, de azért még mindig érvényes pápának tarja. (...) Szerintem ezzel Ferenc átlépte az első kritikus határt. Megköszönni Istennek a reformáció kegyelmét, nem jöhet egy igazi pápától, vagy egy igazi pápa által vezetett Vatikánból! Mostantól ki lehet jelenteni, hogy Ferenc nem az én pápám, a Sátán átvette a Vatikánt, a Malachi Márton által leírt vatikáni Fekete (sátáni) misén[4] a Sátánnak tett fogadalom beteljesedett, így Ferenc esete számomra befejeződött. Egyedüli kérdés, hogy a papság és a püspökök mikor veszik ezt észre. Bővebben »

Honlapunkon a reformáció és a többi vallás eredeti, igazi, modernizmus-mentes katolikus értelmezése - többek között - az alábbi cikkekben olvasható: Pezenhoffer Antal: Katolicizmus és protestantizmus , Pezenhoffer Antal: Melyik az igaz vallás?. Bangha Béla S.J.: Panaszi Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek, Tóth Tihamér: A szabadelvű hittudomány pusztítása.

Az irgalmas Isten igazságossága avagy Az igazságos Isten irgalma

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. február 4-én.

... ... Ferenc szerint nem a bűnös megy a gyóntatószékhez, hanem Isten gyóntatószék helyett odamegy a bűnöshöz és felajánlja, hogy megbocsájtok, ha elfogadod. Ha nem, akkor is megbocsájtok, és akaratod ellenére is üdvözülsz. (...) Nem tudom, Ferenc milyen Bibliát használ, az én Bibliám szerint, miután Ádám és Éva ettek a tiltott fa gyümölcséből, tudták, hogy bűnösek voltak, ezért, mikor hallották, hogy Isten közeledik, elbújtak. Tehát tudták, hogy bűnösek. Ezzel Ferenc szerint készek voltak Isten irgalmát befogadni. És az irgalmas Isten mit csinált? Kizavarta őket a kertből, és nem csak őket, hanem utódaikat, az egész emberiséget megbüntette, amiből Jézus hozott szabadulást. Miért zavarta ki az Irgalmas Isten Ádámot a Paradicsomból? Azért, mert ettek a tiltott gyümölcsből, vagy azért, mert elbújtak bocsánatkérés helyett? Valószínűleg mindkettőért. De mi lett volna a büntetés, ha bocsánatot kérnek? Az irgalmas Isten mit csinált volna, ha Ádám őszintén bevallja bűnét és bocsánatot kér??? Ha kicsit továbbmegyünk és megvizsgáljuk Ferenc lehetséges motivációját, feltehetjük a kérdést, kinek, vagy minek érdeke, hogy az emberek ne halljanak a bűnbánatról és ne kérjenek, illetve kapjanak bűnbocsánatot? Csak az ember, és az Egyház esküdt ellenségének, a Sátánnak. És mindezt Isten irgalmasságát hirdetve. Sátáni terv. Csak a Sátán tud ilyen ravasz, pokoli tervet kieszelni. Bővebben »

A Sátán hatalmába kerítette az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. február 3-án.

Reflektálás a Schneider püspök úrral készült interjúra.

Érdekes interjú, de pár kérdés sajnos, kérdezetlenül maradt. Mint az interjúból látszik, a katolikus sajtó nagyon kesztyűs kézzel kezeli, ha egyáltalán kezeli, a "Ferenc-kérdést" és az aposztázia, illetve az utolsó idők kérdését. Schneider püspök úr sincs nagyon megelégedve Ferenccel, mint pápával. Így logikus lett volna a kérdés, mit gondol a püspök atya, XVI. Benedek lemondása érvényes volt-e; a magánkinyilatkozásokat is figyelembe véve, Ferenc igazi pápa-e; miért nem említette püspök úr mindjárt az elején az eretnekség és a skizma említésénél a Nagy Aposztáziát, amit Szent Pál említ a 2Tessz 2-ben, mint lehetőséget; a pápa vezetheti-e az aposztáziát, és ha szakadás van, ki a szakadár, a hithű katolikusok, beleértve az SSPX csoportot, akik ragaszkodnak a latin miséhez,a katolikus tanokhoz, és a hagyományokhoz, vagy Ferenc, és akik mindezt elhagyják; végül ha szakadás van a látható Egyházban, a szakadás, illetve az aposztázia hogyan érinti Krisztus misztikus, láthatatlan testét? Egyesek talán furcsának tartják ezeket a kérdéseket, de ha nem kapunk ezekre kielégítő választ, könnyen úgy tűnik, hogy a Sátán legyőzte az Egyházat, illetve az egyháziakat, és rajtunk, egyszerű civileken múlik az Egyház jövője. Bővebben »

SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb

Feltéve: 2016. február 1-jén.

A Rorate Caeli angol nyelvű katolikus honlap exkluzív riportja Athanasius Schneider püspökkel. Az eredeti angol nyelvű riport ITT » olvasható.
... Az Egyház jelenlegi válsága abban az egyre jobban terjedő jelenségben áll, hogy olyanok, akik nem teljesen hiszik és vallják a katolikus hit sérthetetlenségét, stratégiai pozíciókat foglalnak el az Egyház életében, mint teológiai professzorok, szemináriumi tanárok, egyházi elöljárók, egyházmegyés papok, sőt, püspökök és bíborosok. És ezek az emberek a maguk hibás hitével a pápának alárendelteknek vallják magukat. (...) Mindezt most vonatkoztassuk konkrétan a női lábak mosására az Utolsó Vacsora szentmiséjén, Nagycsütörtökön: Ez a szentmise az Eucharisztia és a papság szentségének a megalapításáról való megemlékezést ünnepli. Ezért a női lábaknak a férfiakéval együtt való mosása nemcsak elterel a fő célról, az Eucharisztiáról és a papságról, hanem zavart kelt a történelmi szimbolikus "tizenkettő" és az apostolok férfi voltát illetően. Az Egyház egyetemes hagyománya sohasem engedte meg a lábmosást a szentmise keretén belül, hanem a szentmisén kívül, egy külön szertartás keretében. Egyébként: a női lábak nyilvános mosását, sőt, csókolgatását egy férfi, esetünkben egy pap vagy egy püspök részéről az átlagember minden kultúrában ízléstelennek és illetlennek tartja. Istennek legyen hála, egyetlen pap vagy püspök sincs kötelezve arra, hogy nők lábát mossa Nagycsütörtökön, nincs köteező erejű norma és maga a lábmosás is fakultatív. XVI. Benedek pápa szándéka és az “Universae Ecclesiae,” utasításai szerint minden katolikus szeminaristának ismernie kell a szentmise tradicionális formáját és képesnek kell lennie bemutatni. Ugyanez a dokumentum mondja, hogy a szentmisének ez a formája az egész Anyaszentegyház kincse, - tehát minden hívő számára szól. II. János Pál pápa sürgető felhívást intézett az összes püspök felé, hogy vegyék figyelembe a hívek igényét a szentmise tradicionális formája iránt. Ha az egyháziak vagy a püspökök megakadályozzák vagy megtiltják a szentmise bemutatását a hagyományos rítusban, nem engedelmeskednek annak, amit a Szentlélek sugall az Egyháznak, és lelkipásztor-ellenesen viselkednek. Úgy viselkednek, mint a liturgia birtokosai, amely pedig nem az ő tulajdonuk, ők csak az intézői. A hagyományos latin mise bemutatásának a megtagadása vagy megakadályozása vagy hátrányos megkülönböztetése esetén úgy viselkednek, mint a hitetlen és önfejű intéző, aki - a gazda útmutatása ellenére - zárva tartja a kamrát, vagy mint a gonosz mostoha, aki sovány koszton tartja a gyerekeket. Lehet, hogy ezek a klerikusok félnek a hagyományos szentmise bemutatásából áradó igazság nagy hatalmától. A tradicionális szentmisét egy oroszlánhoz hasonlíthatjuk: engedjük szabadon és majd megvédi magát! Bővebben »

Végidő stratégia

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. január 27-én.

Egyik írásomban már foglalkoztam a kérdéssel hogy a Sátánnak van végidő stratégiája, amit elég sikeresen végrehajt, nekünk is fel kellene készülnünk, hogy hogyan viselkedjünk, ha el jön az idő. Jakobius német teológus felveti a kérdést: Hol fognak a Rómához hű katolikusok szentmisét hallgatni? Hogy néz ki a római-katolikus Egyház struktúrája az Antikrisztus megjelenéséig? Megkapják már az emberek a 666 jelet a hamis egyház bevezetésévei, vagy csak az Antikrisztus megjelenésekor? Milyen lesz az új, hamis egyház viszonya a római-katolikus Egyház kis maradékához, a kis nyájhoz? Akkor is folytatódik azoknak a katolikusoknak az üldözése, akik hűek maradtak a római-katolikus Egyházhoz? Érdekes lenne olvasni a teológiai véleményeket, hogy pl. a 666, vagy bármi hasonló jel elfogadása az Istenben való hit tagadása-e, és inkább a következményeket, esetleg a vértanúságot kell-e vállalni. A többi kérdésre, amit Jakobius felvetett, egy amerikai hitvédő javasol bizonyos megoldást. Solange Hertz, miután átvette a Sziénai Stent Katalin kitüntetést, rövid beszédet mondott,[3] amit ennek a témának szentelt. Miután röviden vázolja a hátteret, hogy a modernisték átvették a Tanítóhivatalt és a szabadkőművesek a hatalmi pozíciókat, az Egyházat beviszik az egyetemes Világvallásba, felveti a kérdést, „Mit tud a közönséges katolikus csinálni, mikor Mesterét követve az Egyház elkezdte a saját Passióját, és közeledik a keresztrefeszitése? Tehetetlenül álljon, mint a tanítványok akik tehetetlenül látták az Urat a Golgotára vezetni, és az apostolok megfutamodtak??” Érdekes megjegyezni, hogy Hertz, egy laikus teológus kell, hogy a témával foglalkozzon, mert az apostolutódok most is megfutamodnak, akárcsak kétezer éve az első eljövetelnél. Bővebben »

A bűn vagy a bűnös, avagy miben különbözünk a protestánsoktól?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. január 24-én.

Az interneten egyre több írás jelenik meg Ferenc Irgalom évéről. Papok és teológusok panaszkodnak, hogy túl sokat beszél Ferenc az irgalomról, és keveset a bűnről: Irgalom Éve, Isten Neve Irgalom, stb. Ezekre a panaszokra reagál a Catholic Register, egy általánosságban konzervativ hetilap Amerikában.[1] A cím hosszú, és még hosszabb az alcím: Az Irgalom Évének csak akkor van értelme, ha nem vesztetted el a bűn fogalmát –kommentár: Az Isten neve Irgalom (című könyvben) Ferenc leckét ad a bűnről, hogy igazán értékeljük Isten Irgalmát. A több, mint 1800 szavas cikk érdekesen magyarázza meg Ferenc elképzelését a bűnről. (...) Hogy az ortodoxia, azaz a hitelesség látszatát adja, a cikk szerint Ferenc még a Sátánt is belevonja. „A Sátán igyekszik elhallgattatni a lelkiismeretünket, hogy ne tudjuk megmondani a jót és a rosszat, ami relativizmus…. No, az nem bűn,… nem nagy bűn.” Ferenc is ezt a fajta sátáni relativizmust látszik alkalmazni a gyónással kapcsolatban: ’No, a gyónás nem fontos, legalább is nem annyira fontos, hogy érdemes lenne megemlíteni, mikor a bűnről beszélünk. Elég, ha tudomásul vesszük bűnös voltunkat.’ Bővebben »

Az irgalom éve

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. január 20-án.

A tavalyi szinódus óta egyre több katolikus folyóirat, nyomtatott vagy elektronikus, kérdőjelezi meg, vagy éppen kritizálja Ferencet. Ez a folyamat szinte elképzelhetetlen lett volna a II. Vatikáni Zsinat előtt pápák, sőt, még XVI. Benedek alatt is. A sort talán a Remnant nyitotta meg, mikor nyílt levélben Ferenc lemondását kérte. A legutolsó cikk ma reggel [2016. jan.18.] jelent meg a Katolikus dolgok című elektronikus lapon annak kiadója, dr. Royal Roberttől, Irgalom, irgalom, irgalom címmel.[1] (...) „Ha ma van valami közös abban, amit ma kereszténységnek ismerünk, írja Dr.Royal, a panasz, hogy elvesztettük a bűntudatot.” A hangsúly a szeretet különböző formáin van. A bűntudat hanyatlása és a szeretet hangsúlyozása közt „az ember gyakran úgy érzi, hogy a vallások nem nagyon különböznek a New Age-szerű kényelmes begubózás valamiféle kozmikus tudatától." (...) Dr. Royal idéz egy nagyon szép és érzelgős bekezdést Ferenctől, ahol Ferenc beszél a papokról mint „Isten irgalmának eszközeiről. Ez nagyon szép. Ennek nagy jelentősége van, mert társas lények vagyunk. Ha nem tudsz beszélni testvérednek a hibáidtól, Istennek sem tudsz beszélni róluk, és végül magadnak gyónsz a tükörben.” [B.S.: Elemezzük kicsit ezt a bekezdést. Igaz, hogy „a papok Isten irgalmának eszközei.” De precízebb és helyesebb lenne Istennek „bűnbocsájtó irgalmáról” beszélni. „Ez nagyon szép”, de nem azért, mert társas lények vagyunk, hanem mert természetfeletti hivatásunk van. Nem „beszélni” kell a gyónás alatt, hanem bűnöket bevallani és megbánni. A pap nem „testvéred”, hanem alter Krisztus, Jézus képviselője, akire egy nagy feladat van bízva. Gyónásnál nem a „hibáidról,” hanem bűneidről beszélsz. Végül, fogalmam sincs, mit gondol Ferenc, mikor azt mondja, „Istennek sem tudsz beszélni róluk”? Ez már több, mint hangsúlyozási hiba. Itt már nyilvánvaló a hamisítás, az Egyház tanának félremagyarázása, a természetfelettiben való hit semmibevétele, az aposztázia. Bővebben »

Egy Habsburg véleménye Ferencről

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. január 19-én.

...Az egyik legnagyobb amerikai katolikus lap[1] közölt egy kb. 3200 szavas interjút Magyarország új vatikáni követével, Habsburg-Lotaringiai Eduárddal. (...)Azonban az új követ elmondta véleményét Ferenc pápaságáról. Mindenkit arra biztat, hogy elmélkedjen, „Mit jelent Isten irgalma nekem?” Eduárd úgy látja, hogy a „világ sír egy, az irgalomról szóló üzenet után.”
[B. S.: Ferenc irgalomról szóló üzenete lényegében azt mondja a bűnöző világnak: bűnözzetek nyugodtan. Bűnt ugyan nem szabad elkövetni, mert a bűn az bűn, de legyetek nyugodtak, az irgalmas Isten úgy is mindent megbocsájt. A „bűnös világnak,” Ferenc és Eduárd szerint, ezt jelenti „Isten irgalma”! Majd a tékozló fiú példáját hozza fel Eduárd, mikor az apa örömmel fogadja a fiát, „együnk és vigadjunk24, mert ez a fiam meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott.’ (Lk. 15:23-24). De elfelejti, hogy először a fiú így szólt hozzá: ‘Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened; már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz.21 Eduárdnak igaza van, ami Ferencet illeti. Egyikük sem beszél bűnbánatról. De a bűnbánat is hozzátartozik a tékozló fiú történetéhez. Mindkettőjüknek, Ferencnek is, újra kell olvasni a tékozló fiú történetét, az egészet, semmit sem kihagyni belőle, hogy azt valójában megértse.] Bővebben »

"Isten névjegye irgalom"

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. január 13-án.

Ferenc, (...) egy hosszú interjút adott egy olasz újságírónak, amit egy könyvben kiadtak. Ennek angolra fordított ismertetőjéből[1] idézem az alábbi sorokat: „Az Egyház elítéli a bűnt, mert az igazság az, hogy ’az egy bűn’,” mondja Ferenc.” De ugyanakkor átöleli a bűnöst, aki elismeri magáról, hogy ő bűnös, … és beszél hozzá Isten végtelen irgalmáról.” Az irgalomról beszélve, Ferenc szerint ez a kereszténység ”legfontosabb üzenete” és „Isten névjegye”. Ugyancsak sürgeti a keresztényeket, hogy „tegyék túl magukat az előítéleteken és a merevségen.” A pápa szerint az Egyház nem azért van, hogy elítéljen embereket”, hanem hogy átadja az üzenetet ”Isten végtelen irgalmáról.” (...) nézzük meg óvatosan, a szentmise elején imádkozott Confiteor bűnbánó imádság szellemében: „…sokszor és sokat vétkeztem, szóval, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.” Ehhez hozzá lehetne tenni, hogy kétértelműséggel. Ha egy magát pápának, Jézus „helytartójának” tartó személy a katolikus igazságot kétértelműen adja elő, az bizony bűnnek számit. A pápa feladata egyértelműen és félreérthetetlenül tanítani. (...) „Elismeri magáról, hogy ő bűnös…” vajon mit jelent? Tudatában van bűnösségének? Önmagában megbánja bűnösségét? Elmegy gyónni és elismeri bűnösségét? Ferenc eddigi munkásságát ismerve, nem valószínű, hogy ezt az utolsót gondolta. Ha Ferenc nem a gyónásra gondolt, legalábbis a fordító, illetve kivonatoló ezt nem említette, ez egy pápánál nemcsak egyszerű mulasztás, nemcsak egy újabb meggyónni való bűn, hanem egy olyan mulasztás, ami megkérdőjelezi, hogy valójában a Szentlélek sugalmazza-e ezt az embert, vagy valaki más? Bővebben »

Urunk megkeresztelkedésére: forradalom, világosság, bűnbánat

Bálint Zsolt ~ Feltéve: 2016. január 11-én.

... Egy dolgot azonban biztosan látni. Egészen kristálytisztán. Aki ezt nem látja, bizony vak: az élet nem növekszik, hanem fogyatkozik. Gyönyörű otthonunk, az Isten által élettel beborított Föld nevű bolygó organikus szövetét egyre fokozódó sebességgel, egyre eredményesebben ziláljuk és pusztítjuk. Felkiáltójelként látjuk a családok pusztulását, a szodómia terjedését és a cinikus békefelhívások sorozatát. Templomok százait zárják be, szemináriumok és szerzetesházak ürülnek ki. Drasztikusan csökken a keresztelések száma. Ki ébreszt fel minket csipkerózsika álmunkból? A Keresztelő nem békét hirdetett a pusztában, hanem megtérést az Istenhez, az élet forrásához, hogy lemossuk a bűnt és életet adjunk mindenkinek, aki velünk kapcsolatban van. És egész Jeruzsálem kiment hozzá és hallgatta a teveszőrbe öltözött prófétát. Pedig nem azt hirdette, hogy puszilják meg Heródest vagy fogadják el Pilátus diszkriminatív intézkedéseit a görög betelepítésekkel kapcsolatban. Nem ez volt nála a téma. A bűn eltussolása mérgezi a testet és a lelket, nem engedi az élet kibontakozását. Nemhiába mutatott példát az Úr Jézus, akinek nem volt szüksége alámerítkezésre. Meg kellett mutassa tanítványainak, hogy minden emberek közötti cselekvés kezdete a bűnbánat. És mivel a mi Urunk ember is volt, másképp nem cselekedhetett. Tehát Jézus nem békecsókkal ment a világ hatalmasai elé, és nem csókolta meg Kaifást vagy Pilátust. Nem adta fel a világgal és az akkor vallásossággal inkompatibilis nézeteit, hanem párbeszédet folytatott a farizeusokkal, rámutatott a zelóták és az esszénusok hibáira, és kitért a szadduceusok pártoskodása elől. Ha a Keresztelő megtette, aki pedig minden prófétánál nagyobb volt, mi miért nem vagyunk elég bátrak rámutatni a mi Urunkra: íme, itt van, aki elveszi a világ bűneit! Ki enyhíti ma a világ lázát békecsókok és elcsépelt jelmondatok helyett a bűnbánat enyhítő és életet adó folyóvizével? Bővebben »

Valóban lemond Ferenc? És mi lesz akkor?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2016. január 9-én.

... Ami az előző cikkben idézett állítólagos „rábízott munkát” illeti, az nem olyan egyszerű. Ferenc „elismeri, hogy talál ellenállást az Egyházban, de a feladata az Egyház egységét megőrizni.” És ez egy komoly probléma. A tavalyi püspöki szinóduson ketten is hivatkoztak a Sátánra[3] Ferenccel, illetve a szinódussal kapcsolatban.(...) A Sátán az egész Egyházat akarja, minden hívőt, téged is, engem is, mindenkit. Nem elégszik meg töredék egyházzal! Ezt nehéz lesz Ferencnek megoldani, ugyanis hiába tekintik egyesek pápának, az Egyházon belül olyan mély szakadás létezik már, hogy nem tudja mindkét oldalt kielégíteni. Nemcsak a hívők egy része nem hajlandó követni Ferencet az aposztáziába, hanem a klérus sem, még akkor sem, ha pápának adja ki magát, mint azt az utolsó szinódus bebizonyította. Erről a helyzetről irt Jakobius német teológus Utolsó Harc c. könyvében. (...) Mint tudjuk, Dániel próféta megjövendöli, hogy az idők végén egy hitvány, hatalmas király (Antikrisztus) az egész világon megszünteti a napi szentmiseáldozatot (" hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött"), és azoknak a tanait ismeri el, akik elhagyták a szent szövetséget, a római katolikus Egyházat (szobor vagy hamis Krisztus és hamis egyház). Ha Jézus valóban jelen van a szent Eucharisztiában, amint ígérte: "Íme én veletek vagyok a világ végéig" (Mt 28,20), a napi szentmise betiltásával ezt a jelenlétet megszüntetik és megtiltják, akkor bekövetkezik a templomrombolás, ahogy Jézus a tanítványoknak megjövendölte. Ezzel beköszönt az Idők vége, a világ, az emberiség és az Egyház tisztulása. (...) azóta, hogy Jakobius ezt írta, láthatjuk, hogy az idő közeledik, és csak Ferencnek, illetve a Sátánnak van „végidő stratégiája. Nekünk még mindig nincs. De fel kell készülnünk a végidőre!! Főleg a 3. ponttal kellene komolyabban foglalkozni, az abban említett témákkal foglalkozni, arra előkészíteni a híveket. A szentmise áldozat úgy is megszűnhet, ha nem lesz érvényes a szentmise, vagy az érvényes miséket betiltják az (egyházi?) elöljárók, és nem lesz oltáriszentségi jelenlét. Akkor mi lesz? Ha nem lesz pap, aki érvényesen gyóntat? Akkor mi lesz?! Ha megkövetelik a 666 szám elfogadását, vagy ha nem, éhen halhat az ember. Akkor mi lesz? Mi lesz a „kis nyáj,” és (hangsúlyozom a KIS-t) viszonya az eltérített Egyházhoz? Ideje lenne felkészülni és erről beszélni a pásztoroknak, és stratégiát kidolgozni hozzáértőknek! Irányt mutatni a népnek! Nincs sok időnk, ha az eltérítés megtörtént, mint azt Benedek lemondatása, Ferenc viselkedése, és (...) sok más jel igazolni látszik. Bővebben »

Karácsonyi érseki üzenet

Dr. Márfi Gyula ~ Feltéve: 2016. január 3-án.

... Napjainkra, sajnos, kialakult egy olyan közfelfogás, amely nemcsak a szüzességet utasítja el, hanem az állapotbeli tisztaságot is. A régi elv így szólt: Szüzen a házasságig, és hűségesen a sírig. Az emberek többsége ma már ezt az elvet is idejétmúltnak, sőt megtarthatatlannak tekinti. Pedig ez az elv tökéletes összhangban van a természettörvénnyel, a szép és boldog családi élettel, azon belül a nevelésre szoruló gyermekek javával. A mai átlagember természetellenesnek tartja azt, ami természetfölötti (például a szüzességre képesítő sajátos isteni karizmát), ugyanakkor természetesnek tekinti azt, ami természetellenes. A tisztaságot durván sértő magatartásformákat a “tiszteletre méltó másság” kategóriájába sorolja. Ezt a fajta másságot aztán azonosítja a modern ember erkölcsi felfogásával. Ám ha elolvassuk Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelének első fejezetét, vagy a Teremtés könyvének 18-19. fejezetét, akkor jól láthatjuk, hogy a sokak által modernnek hazudott erkölcs már kétezer, sőt négyezer évvel ezelőtt is elavult volt. Nemcsak Szodoma és Gomorra pusztulása, hanem a büszke és hatalmas Római Birodalom bukása is a természetes emberi erkölcsök megromlásának volt a következménye. Igen: a Római Birodalom elsősorban nem a csatákat veszítette el, hanem a békét. Amikor az Úr Jézus megszületett, a görög-római birodalomban élt szülők és hitvesek már nem gyermekeikkel dicsekedtek, hanem az úgynevezett “partnereikkel”, a színházak pedig már nem katarzist (lelki megtisztulást) nyújtottak, hanem az emberek alantas ösztöneinek kielégítését szolgálták. (...) Mindenekelőtt vissza kell térnünk a tízparancsolathoz, ezen belül a hatodik és a kilencedik parancsolathoz is. – Szent komolysággal kell közelítenünk a szentségekhez, így a házasság szentségéhez is. El kell felejtenünk azt, hogy “kicsit szeretlek is, meg nem is, tudod: így van ez”, és újra meg kell tanulnunk kimondani e mázsás súlyú szavakat: “holtomiglan-holtodiglan…” Bővebben »

Ferenc lemond 2016-ban?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. december 30-án.

December 8-an, s Szeplőtelen Fogantatás ünnepén egy konzervatív amerikai katolikus hetilap, a Remnant, felszólította Ferencet, hogy mondjon le a pápaságról. [1] A Remnant nem „sede vacantista,” azaz nem ért egyet a szélsőséges katolikus csoporttal, akik nem ismernek el egy érvényes pápát sem a II. Vatikáni Zsinat után. A Remnant elismeri Ferencet mint érvényesen választott pápát, csak nincs megelégedve Ferenc pápaságával. A közel négyszázötven szó hosszú nyílt levelet számos ismert katolikus írta alá, és egy ötezer szavas függelékben sorolják fel a sérelmeket, azaz Ferenc baklövéseit, amit az alábbiakban kivonatolok. (...) 2. Ismételten téves és lekicsinylő kifejezéseket alkalmazott az egyházi és apostoli hagyományokra és az azt vallókra, mintha azok lennének az ellenség. Megáll az ész, mikor a pápa a katolikus egyház alkotmányáról, tanairól, szokásairól és a hithű katolikusokról így beszél.(...) 3. Az Egyház hagyományos tanainak és fegyelmének programszerű leépítése mellett elnökölt az utolsó szinóduson, amely a házasság és szexualitás tévedhetetlen tanait akarta legyengíteni, hogy harmóniába hozzák a kor téves eszméivel. Robert Sarah bíboros szerint „egyfajta eretnekség, egy patológus skizofrénia” amit az isteni irgalom alatt meghirdet, t. i. az elmélet és gyakorlat szétválasztása: doktrinálisan bűn valami, de pasztorálisan meg lehet engedni, mert mindenki csinálja, és mert a mindent megbocsájtó Isten úgy is megbocsájt mindent mindenkinek.(...) Idáig jutottam a cikkel, mikor egy újabb hír érkezett a Vatikánból, amit szerint Ferenc 2016-ban lemond.(...) Azonban ne értsük félre, nem a kritikák hatására megy nyugdíjba, hanem „miután elvégezte szolgálatát mint jezsuita és az Új Világrend pápája. Sikeresen előmozdította az „Agenda 30”-t (szénégetés illetve a füst adóztatását), a családi értékek felbomlasztását, valamint a Kereszt szentségét (?). Támogatta a mexikóiak beözönlését az USA-ba, mivel az növeli a katolikusok számát, az európai menekült krízist, amire szükség van a keresztény civilizáció tönkretételéhez, hogy annak helyét elfoglalja a „Crislam” és az Egy Világvallás. Az Új Világrend Bábuja jó munkát végzett.” Így az egyre gyorsuló ütem érthető, be akarja fejezni a munkát – ha Isten megengedi és mi, mármint az Egyház, hagyjuk neki, a hátralevő idő alatt A lemondás is érthető. Ha nem az Isten, Egyház és a hívek iránti hűségből és szeretetből fogadta el a pápaságot hanem egy feladatot teljesített, miután a feladatot, az Egyház lerombolását és az Antikrisztus globális uralmának előkészítését sikeresen elvégezte, egy 80 éves személy miért kötelezze le magát egy idegen országban a pápasággal járó feladatokra, mikor nyugodtan élhet szülőhazájában minden gond nélkül? Bővebben »

Krajsovszky Gábor: A keresztény értelmiségiek szerepe korunk társadalmában

Feltéve: 2015. december 11-én.

... Jézus Krisztus, a keresztény vallás alapítója, feltámadása után az apostoloknak kiadta a missziós parancsot: „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Ez a parancs nem csak az apostolokat kötelezte, hanem valamilyen szinten minden keresztényt kötelez, adottsága szerint. Aki az Istentől több tehetséget és lehetőséget kapott, attól az Isten többet is kér majd számon. Éppen ezért szükséges a kapott tehetséget intellektuális síkon is minél jobban kiaknázni. Ha ezt valaki elmulasztja, akkor az ismeretei is sekélyesek maradnak és ennek következtében nem lesz mit és miből másoknak ismereteket továbbadni; mert nyilván senki sem adhatja azt, amije nincs.Tudnunk kell hitünket szóban is megvallani, különösen ott, ahol az életünknek közéleti súlya támad –a hitetlenségnek az alapja sok esetben a vallási műveletlenség, éppen ezért elengedhetetlen a hitismeretek folyamatos gyarapítása is. Mindszenty József bíboros 1946-ban Pécsett a hithirdetésről, az igaz vallásról többek között a következőket mondta: „A vallás nem holmi jelentéktelen, liliputi tényező, hanem az emberi élet tengelye és mestergerendája, a társadalom alapja, az élet hajójának iránytűje, fáklyája, az élet tengerén átkísérő és kikötőbe vezérlő kormányos. (...) Ahol a vallás már magánügy, ott korrupcióba, bűnbe és kegyetlenségbe fullad az egész élet.” (...) Jáki Szaniszló a „Katolikus értelmiségi” című tanulmányában a következőket írja: „A Katolikus értelmiséginek késznek kell lennie arra, hogy ússzon az ár ellenében, amely a világ végéig szembe fog folyni vele. (...) ezért mindenekfölött a megtestesülés tényéből és tartalmából kell táplálkoznia, úgy ahogy az kezdettől fogva értelmeztetett. Bővebben »

Szent Imrével Amerikában

Feltéve: 2015. november 4-én.

Az Amerikai Egyesült Államokban élő Dr. Balogh Sándor professzornak sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítania, hogy az amerikai földrész nevét Amerigo Vespucci révén Árpád-házi Szent Imre hercegről kapta. E hír hallatán hét jeles közéleti személyiség – Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Prof. Dr. Prokopp Mária (ELTE – Budapest), Prof. Dr. Balogh Sándor (New York), Borbély Imre (Temesvár), Botos László (Groton, USA), Dr. Drábik János, Patrubány Miklós (Budapest – Kolozsvár) – felhívással fordult az Amerikában élő magyar közösségekhez, hogy ünnepeljék meg ennek a korszakos felismerésnek birtokában újszerűen Szent Imre napját. A hét ismert személyiség idén is felhívással fordul az amerikai magyarokhoz, és arra biztatja őket, hogy a Szent Imre-napot követő első vasárnapon, 2015. november 8-án emlékezzenek meg templomaikban, illetve a Magyar Házakban, lehetőségeik szerinti ünnepségekkel arról a fontos tényről, hogy Amerika névadója nem más, mint Szent Imre, Szent István király fia.
Honlapunkon a kövekező írások foglalkoznak a témával: Dr. Balogh Sándor: Ki tudja, mikor van Amerika névnapja? , Szent Imre herceg a firenzei San Martino a Mesola templom oltárképén , Dr. Prokopp Mária: Szent Imre, Magyarország hercege Amerika védőszentje - Saint Emericus Dux Hungariae – America Patronus. , Bővebben »

A szinódus háttere

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. október 22-én.

Bár még nem világos, hogy mi lesz a szinódus végkimenetele, amit eddig láttunk, elég ijesztő, sőt, mondhatjuk, tragikus. A véleményeltérés gyakran előfordul, ahol emberek tárgyalnak. De itt a véleménykülönbség alapvető dogmákról szól, mint a házasság, család, homoszexualitás, a dogmák országonkénti értelmezése, a dogma és az erkölcs szétválasztása, hogy néhány témát említsünk. Ha ezek közül bármelyik „reformot” elfogadja Ferenc, az Egyház megszűnik Katolikus Egyház lenni. Az Egyház nem jutott ide hirtelen, minden előzmény nélkül. A mostani püspökgeneráció a II. Vatikáni Zsinat szellemét képviseli. Fontos mérföldkő az Egyház életében a „fekete mise,” mikor a vatikáni bürokrácia, közük több vezető bíboros, trónra emelték a Sátánt a Vatikán Szent Pál kápolnájában, ahogy Malachi Márton Vatikán szakértő leírja (lásd http://uzenete.blogspot.com/2013/06/malachi-martin-vegido-elojelei.html második fele). Erre reagált „Boldog” VI. Pál, (Ferenc tavaly októberben boldoggá avatta) mikor a Sátán beszivárgó füstjéről beszélt, de semmi határozott intézkedés nem követte a figyelmeztetést. Az őt követő pápát, I. János Pált meggyilkolták, és az őt követő „Szent” II. János Pálnak jó alkalma lett volna a gyilkosság ürügyén kitakarítani a Vatikánt és megbüntetni a gyilkosokat, de nem tette, inkább engedte, hogy a Sátán füstje terjedjen. II. János Pál igazi bűne azonban a püspökök és bíborosok kiválasztása és kinevezése volt. Így jutottunk a mostani szinódus botrányához. (...) Érdekes a szinódust megvizsgálni üdvtörténeti szempontból is. Mindenki fél felvetni ezt a kérdést, pedig lehet, hogy az üdvtörténet harmadik legfontosabb eseményének vagyunk tanúi. A Bűnbeesés és Megváltás után a Második Eljövetel előkészületei folynak. A szabályok megváltoztak, minden a feje tetejére áll, és a Sátán orgiája csúcspontjára hágott, nemcsak az Egyházban, hanem a társadalomban is, az egész világon. Bővebben »

Forradalom vagy háború a szinóduson?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. október 20-án.

... 13 bíboros egy udvarias, de határozott levelet írt Ferencnek, melyben az atyák nevében tiltakoznak a végső jelentéssel kapcsolatban, hogy a jelentés szerkesztői nem tagjai a szinódusnak, és a jelentés pontjait nem egyenként szavaztatják meg, hanem egy szavazás lesz az egészről. Érdekes, hogy az aláírók kiszivárogtatott listáján Erdő Péter neve is szerepelt, de ő tiltakozott és a nevét levették, és a sajtójelentésekben egy új lista jelent meg, 13 névvel, a négy tiltakozó neve nélkül. George Pell, ausztráliai bíboros, az ellenállás vezetője szerint „jobb lenne az Isten szavából kiindulni, mint szociológiából.” (...) Remélhetőleg a helyi ordináriusok nagy része nem veszi figyelembe, és egyházmegyéjében minden marad a régiben. Azonban a Sátán, ha már idáig eljutott, nem adja fel könnyen. Minden valószínűség szerint Ferenc erre kizárással válaszol, mint ahogy II. János Pál kizárta Marcel Lefebvre érsek csoportját, az SSPX-t. Ezzel itt lesz a Nagy Aposztázia kora, amit Szent Pál megjósolt a 2Tessz 2-ben. Érdekes lesz megfigyelni, XVI Benedek hogyan reagál erre? Átveszi-e az Egyház és a katolikus dogmákhoz ragaszkodók lelki vezetését? Ugyanis ő szinte előre látta, hogy mi fog történni. Az ő beiktató miséjén a prédikációban kijelentette, hogy „a pápa nem egy abszolút uralkodó, aki új törvényeket hozhat.” Ha pedig valaki új törvényeket akar hozni, az nem lehet pápa. Bővebben »

Ferenc igazi Rubikonja

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. október 18-án.

Pár napja egy amerikai elemző az idei szinódust Rubiconhoz hasonlította, hogy Ferenc átlépi-e visszavonhatatlanul az eretnekség határát a szinóduson, azaz sikerül-e neki keresztülvinni liberális-eretnek tervét. (...) Ha a szinóduson az egyház tanításához hű oldal lesz többségben, Ferencnek nem számit. A szinódus elején kijelentette, hogy beszélhetnek szabadon, ez nem egy törvényhozó gyülekezet. Egy példa erre a módszerre a történet, hogy állítólag Reagan elnök egy kabinetgyűlésen megszavaztatta a kabinetet és Reagan bejelenti eredményt: 11 nem, egy igen, „a javaslat megszavazva.” Persze az egy szavazat az övé volt, és a többi szavazat nem számított. Lehet, hogy ezt a módszert kell neki is használni, mert a többségi hangulat ellene és a liberális oldal ellen szól. Ahogy látszik, az Egyház két oldalra osztott: Európa a világ ellen. A hanyatló Európa magával akarja rántani a mélybe a többi világrész katolikusságát. A jelek szerint csak az európai és amerikai látható Római Egyház van bajban, aposztáziában. A görög és a többi rítus, a „szakadár” SSPX és hasonló társaságok, valamint a másik kontinensek egyházai Európához viszonyítva egészségesnek látszanak. A két oldal annyira elszántnak mutatkozik, hogy a szakadás elkerülhetetlennek látszik. Egyik oldal megmarad katolikusnak, a másik oldal csatlakozik Ferenc vezetésével egy ökumenikus világegyházhoz, mint annak „katolikus” alosztálya. (...) Hogy most végre az asztalra került a de facto szakadás, az ellentét mérete és lehetséges következménye, két kimenetel lehetséges vagy végleges szakadás, vagy a tévedés beismerése, és az Egyház megreformálása, az eretnekek kiűzése az Egyházból, és egy kisebb de egészségesebb Egyház. Ezért nevezhetjük a 2015-ös szinódust Ferenc Rubiconjának. Bővebben »

A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. október 16-án.

... Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita (...) felszólalásában [a családszinóduson] a Ferenc által készített Instrumental Laboris, azaz a szinódus Munkatervére hivatkozva mondta, hogy „Az 1. fejezet 8. paragrafusára összpontosítanék, de valójában az egész szövegben olyan alapvető hiányosságokat érzek, amelyek nem kerülhetik el a figyelmünket. Ezért felszólalásom az olyan összes, a mai helyzetet elemző szituációra, a társadalmi változásokra utaló beszédre vonatkozik, amely ezeket a nehézségeket a mai idők „kihívásának” nevezi. Úgy tűnik, hogy a szövegből alapjaiban, a kezdetektől fogva hiányzik a világos megfogalmazása annak: honnan jönnek ezek a gondolatok? A nagy részük nem egyeztethető össze Isten tervével, tehát nem Tőle valók. Ha így van, akkor fel kell tenni a kérdést: Honnan jönnek, kitől erednek ezek a nehézségek, ezek a változtatások? Ki kell mondani világosan, hogy megromlott világunkban a család és a jóakaratú, jó szándékú emberek támadás alatt állnak, hatalmas és kegyetlen támadás alatt. És ez a támadás az Ördög támadása. Nevén kell neveznünk ezt a sátáni erőt, amely ezekben a jelenségekben óriási szerepet játszik, mert csak így tudjuk megtalálni a lehetséges megoldásokat.” [3] (...)Egy másik érsek, a kazahstáni Thomas Peta, egy lépéssel tovább ment. VI. Pál „Sátán füstje a Vatikánban” kijelentésére hivatkozva, magát a Ferenc által írt Instrumentum Laborist kritizálja: „Sajnos, ezt a füstöt fel lehet fedezni az Instrumental Laboris egyes pontjaiban, és a zsinati atyák egyes felszólalásaiban is.”[4] Milyen pápa az, akinek az írásában „fel lehet fedezni a sátán füstjét?" Bővebben »

A II. Vatikáni Zsinat és a muzulmán invázió

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. október 10-én.

... Nem állítom, hogy az Egyház felelős mindezért, de igen is felelős olyan kulturális környezet kialakításáért, amely ide vezetett. A II Vatikáni Zsinatba befurakodott liberálisok, a zsinati atyákat félrevezetve, egy irreális képet alakítottak ki nem csak a zsidó és cionista közti különbség elmosásával, hanem egy hamis ökumenizmus jegyében, fél évszázaddal ezelőtt, az arabokról is hamis, félrevezető képet festettek, aminek most isszuk a levét. A Nostra Aetatis Nyilatkozat ... az iszlámról írva így folytatódik: (...) Bár a századok folyamán a keresztények és a muszlimok között nem kevés nézeteltérés és ellenségeskedés támadt, a Szentséges Zsinat mindenkit arra buzdít, hogy a múltat feledvén, őszintén törekedjen a kölcsönös megértésre és mindenki számára közösen gyarapítsák és óvják a társadalmi igazságosságot, az erkölcsi értékeket, a békét és a szabadságot. (...) Most láthatjuk ( lásd Maróth Miklós orientalista, egyetemi tanár rövid helyzetértékelését »), hogy a muzulmán vallású betolakodók mennyire tisztelik a társadalmi igazságosságot, az erkölcsi értékeket, a békét és a szabadságot. Ha ez valóban háború, akkor a betolakodó arabokat úgy kell kezelni, mint az elfogott partizánt, akire nem vonatkozik a Genfi Egyezmény. Ebbe nem szólhat bele a Vatikán, ugyan is az államvédelem a kormány, és nem az Egyház feladata, bár amikor a keresztényeket irgalmatlanul lefejezik Allah nevében, lehet úgy értelmezni, hogy a zsinat szerint "(a muzulmánok) egy élő és önmagában létező, irgalmas és mindenható Istent imádják,… kinek még rejtett határozatait is teljes szívből engedelmeskedve akarják követni.” Mondj el egy Miatyánkot, hogy a Vatikán térjen észhez! Bővebben »

Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta?

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. október 2-án.

... nagyon valószínűsíthető, hogy Benedek lemondása érvénytelen volt, de senkinek nem volt bizonyítéka, ami a tényeket illeti, csak erős gyanú, ami nem elég a véleményt határozott ténynek tekinteni, legfeljebb erős gyanúnak, ami csak az belső fórumon, lelkiismeretben kötelezi az embert. Azonban a múlt héten Godfried Danneels Biboros életrajzában elmondja, hogy még II. János Pál pápasága alatt alapítottak, az ő szavai szerint egy „maffiát,” aminek hivatalos neve Szent Galleni csoport.[2] Céljuk a következő pápaválasztás befolyásolása volt. „Voltak püspökök, néhány bíboros, túl sok ahhoz, hogy most itt megnevezzem,” –mondta a bíboros a könyv bemutatóján. Ez már egy beismerés, van valami fogódzó, amit egy újságíró, különösen aki ért az egyházjoghoz is, meg tud fogni. Marco Tosatti, olasz újságíró, jogilag elemezte a helyzetet és szerinte a választás jogilag érvénytelen volt.[3] II. János Pál pápa új pápaválasztási törvényt hozott, amelyben előírja, hogy egy választó bíboros tartózkodjon minden paktumtól, egyezségtől, ígérettől, vagy bármilyen lekötelezettségtől, ami kötelezné, hogy egy vagy több személynek adja vagy megtagadja szavazatát. Ha ez megtörténik, én előírom, hogy az ilyen elkötelezettség érvénytelen és hamis, és ezennel AUTOMATIKUS KIKÖZÖSITÉSSEL SÚJTOM mindazt a választó bíborost aki megsérti ezt a tilalmat. Ez persze nem vonatkozik arra az időszakra, amikor a pápaság üres. Akkor a bíborosok szabadon beszélhetnek és nézetet cserélhetnek a választásról.”[4] Tehát ha Jorge Mario Bergoglio bíboros részt vett ezeken a maffia megbeszéléseken, vagy köze van hozzájuk, akkor ő is automatikus kiközösítette magát, nem kellett pápai határozattal kiközösíteni. Ebben az esetben pedig mint kiközösített személy, nem viselhet egyházi hivatalt, nem lehet pápa. A többi bíboros kiközösítése lényegtelen. Bővebben »

Szakadás vagy hitehagyás? Mi a teendő? NYÍLT LEVÉL MINDENKINEK

Dr. Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. szeptember 29-én.

... Tudom, ez felelősségteljes kijelentés, hogy akit a világ nagy része pápának tart, tulajdonképpen a Sátán embere. De el kellett idáig jutnom, nem kíváncsiságból, hanem hogy az emberiség tisztán lásson. Sokkal kisebb probléma ha egy gyermekmolesztáló költözne a szomszédságba, mégis figyelmeztetném a szülőket. Ne figyelmeztesse az ember hittársait, hogy a Sátán eltérítette a Vatikánt, és a dolgok nem azok, amiknek látszanak? A lelkeket árultam volna el, ha ezt nem hozom nyilvánosságra. Ez talán segít megérteni, miért csináltam ezt, és főleg, miért hoztam nyilvánosságra. Isten nem azért adja a tehetséget és meglátást, hogy az ember véka alá rejtse. Itt kell idézni Jakobius német teológus Utolsó Harc c. könyvét.5 Ő irja, Legyen nekünk is, mármint a „kis maradék” Egyháznak végidő-stratégiánk, mint a Sátánnak. Mit értek végidő stratégia alatt, Jakobius segít megválaszolni az alábbi sorokban. Mikor Jakobius ezeket a sorokat írta, még nem volt látható, hogy a pápa szerepe is megkérdőjelezhető, de az aposztázia illetve a hithagyás ténye a II. Vatikáni Zsinat óta egyre világosabb lett. „A legnagyobb hit-elhagyás a római-katolikus Egyházon belül következik be, irta Jakobius, amikor majdnem minden katolikus, követve a hamis ökumenizmust, elszakad Rómától, a pápától [mármint Benedektől! B.S.] és a tanító hivataltól, és csatlakozik a hamis Krisztushoz, a hamis egyházhoz, amely a "vadállat” szobra, és minden keresztény vallás egyesítése. (...) Még nem tudjuk megállapítani, vajon a hamis ökumenikus egyház megalapításakor is már véres üldözés lesz, vagy csak megvetés és besúgás. Biztosan lesznek mesterségesen szított vallásháborúk és elviselhetetlen mértékűvé válik a fanatikus vallási terror, amely a lakosság gyűlöletét a római-katolikus Egyházra (és, a hozzá hűséges hívekre) irányítja, akik 2000 éve tartják magukat tanaikhoz, és ma már konok, megcsontosodott, középkori struktú­rának gyalázzák, és megbélyegzik őket. Majdnem minden embernek megmagyarázzák, hogy egy egységes vallást kell létrehozni, amely mindenki számára elfogadható, és biztosítja a világbékét. A római-kato1ikus Egyházat, vagy jobban mondva a maradékát, aki semmi esetre sem akar csatlakozni ehhez az új egyházhoz, veszélyes szélsőségesnek mondják, gyűlölik és üldözik őket. Pillanatnyilag nem tudjuk még elképzelni ezt a helyzetet.” Bővebben »

A Vatikán a vörös csillag árnyékában

Józef Mackiewicz ~ Feltéve: 2015. június 25-én.

... Ezen a néven ismert az alighanem legnépszerűbb elmélet, amely a gyakorlatban valósítja meg az "irenizmust". Nevezhetjük "legendának", de mondhatjuk rá azt is, hogy "recept". Nem állapítható meg teljes biztonsággal, ki találta ki elsőként. Egyesek azt állítják, a nevezetes szovjet "disszidens", Szaharov professzor találmánya. Mindenesetre tény, hogy nemcsak a nyugati világ haladó, nem kommunista értelmiségének támad gusztusa rá, hanem láthatóan a római pápának is tetszik, pedig ő sem kommunsta! Az imént idézett cikkben már futólag mlített recept a következőket írja elő: Elég, ha a "Nyugat" kicsit szocialistább lesz, a "Kelet" pedig kicsit kapitalizálódik, és már semmi sem akadályozhatja meg azt, hogy összeolvadjanak a kölcsönös megértésben, egymás mellett élésben és az örök békében. (...) Mint VI.Pál eddigi politikai manipulációi alapján feltételezhetjük, meg van győződve arról, hogy a "nyugati" világnak kell megtennie az első lépéseket a kölcsönös engedmények terén, függetlenül attól, hogy "kereszténynek, kapitalistának, demokratikusnak, szabadnak" nevezik, és más hasonló jelzőkkel illetik. Vagyis, röviden fogalmazva: az eddig kultivált hagyományos értékek, a magántulajdon, az egyéni gondolkodás világának kell engedményeket tennie, nem pedig a kollektív szocializmusnak. Abban a hitben, hogy az utóbbi, miután felébredt a lelkiismerete, meghatódik a mindenek fölé emelt "Béke" őszinte, jó szándékú propagálásától, elindul vele szemben, és addig lazítja a szigorú kommunista doktrínát, amíg csak el nem jut a szimbiózis ideáljáig. Ez tényleg az egész emberiségre kiterjedő kísérlet lenne. Azzal a megkötéssel, hogy ha mégis kiderülne, hogy hamis előfeltevésen alapul, globális szerencsétlenségbe taszíthatja az egész emberiséget. Vagyis olyan kísérletnek bizonyulhat, melynek tévedéseiért nemcsak az egyház fizetne,hanem minden ember a földön. Bővebben »

A liberális hegemónia

Molnár Tamás ~ Feltéve: 2015. június 17-én.

... A liberalizmus lényege szerint tagadja az államot és az egyházat, mivel az a meggyôzôdése, hogy a hatalom abszolút rossz, melyet azonban talán sohasem lehet teljes mértékben kiküszöbölni. Ennélfogva fel kell osztani kicsi és viszonylag csekély befolyással bíró egységek között: ezek fôként az egyének, de szóba jöhetnek a csoportok, lobbyk, önkéntes egyesületek, spontán tömörülések is. A liberalizmus arról is meg van gyôzôdve, hogy a vallásos hit kvázirossz, mert gátolja az értelmet abban, hogy mindenkor a kellô hévvel hassa át az emberiség tevékenységét, ily módon átalakítsa az Univerzumot. Valójában a liberalizmus csöbörbôl vödörbe kerül. Elítéli az intézményeket mint koncentrált és önmagukat tartósító hatalmakat -- és nem veszi észre, hogy helyettük feudális jellegű szervezeteket hoz létre, melyek új forrásai a visszaéléseknek, és végsô soron újabb hatalomkoncentrációk. Márpedig az újonnan felállított hatalmi központoknak az a sajátosságuk, hogy áthágják a rendelkezéseket, melyeknek meggyengítéséhez maguk is hozzájárultak -- kihasználván frissen szerzett hatalmukat, jóllehet nem ezzel a névvel illetik azt. Hódításokba kezdenek tehát, melyek végül is mindig a hatalom meghódítását jelentik. Ez történik minden alkalommal, amikor új hatalom születik, legyen az a virágzó középkorban vagy a mi korunkban. A középkori feudalizmus szabályozta a struktúráját, de csak saját keretein belül: az erôtlen állammal és a gyengén fejlett községi önkormányzatokkal szemben a hűbérurak szinte korlátozás nélkül tevékenykedtek.[5] Hasonlóan viselkednek manapság a médiák, az állammal dacoló újfajta feudális jellegű szervezetek, vagyis nemigen törôdnek az információs eszközökrôl elfogadott etikai kódex betartásával. Mily szerény kifejezés a ,,média'' egy ilyen erôteljes jelenségre! Bővebben »

Ékverés vagy hídépítés?

Dr.Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. június 16-án.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem provokatív határozata tette aktuálissá ennek a régi témának a felhozását.
Az alábbi kézirat közel húsz éve lapult csendben a számítógépem egyik cserélhető lemezén. Azonban a közelmúlt eseményei időszerűvé tették leporolását és végre itt az alkalom nyilvánosságra hozni. A kommunizmus a végét járta, mikor egy lelkes fiatal gárda, Salom név alatt, merészet gondolt. Elegük volt a gyűlöletből, az esetleges antiszemita fellobbanásoktól való félelemből amit az akkori hivatalos zsidó intézmények provokatív, nemzetidegen viselkedése kirobbanthat, és elhatározták, hogy a legjobb módszer megelőzni egy antiszemita kirobbanást hidakat építeni a többségi nemzettel. Ezért kezükbe vették a dolgot és meghívták a nemzetet egy párbeszédre, aminek célja ékverés helyett hídépítés. Sajnos, az akkori körülmények közt a felhívás nem jutott el megfelelő kezekbe, így az óhajtott párbeszéd elmaradt. Azonban most, hogy az Israeli nagykövet, durván beavatkozva belügyeinkbe, pont a Katolikus Egyetemet szúrta ki egy provokatív, ékverő javaslat kivitelezésére, talán megérett a helyzet ékverés helyett hidakat építeni a nemzet és a magyar zsidóság közt. Az ékverésből, provokációkból és ellenségeskedésből senkinek nincs haszna, legfeljebb egy kis elit csoportnak, akik erősíteni akarják gyarmatosító pozíciójukat hazánkban.. Reméljük, a tiltakozások hatására a kötelező tantárgy bevezetése elmarad. Azonban hogy ez az epizód ne maradjon haszon nélkül, javaslom, keressük meg a régi Salom felhivást, és keressük meg annak szerzőit és hídépítésre hajlandó zsidó fiatalokat, akiknek jövője Magyarországon van, és érdeke a békés együttélés. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ha valóban akar valamit tenni az antiszemitizmus ellen, ékverés helyett kezdeményezze a hídépítést, egy békés közös jövő reményében. Bővebben »

NYÍLT LEVÉL A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKKARNAK - Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Holokauszt

Dr.Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. június 14-én.

... Az egyik hírforrás beszámolója alapján úgy tűnik, hogy az egyetem döntését bejelentő sajtókonferencia fő szereplője Ilan Mor, Magyarország izraeli nagykövete volt, és Szuromi Rektor atya csak kényszerített mosollyal statisztál. Mor úr már egy tavalyi konferencián előkészítette a talajt erre a lépésre, mikor a második vatikáni zsinat által elfogadott Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatra hivatkozva érvelt, hogy „a holokauszt megismertetését és az antiszemitizmus terjedését az oktatás-nevelés területén kell elkezdeni” Mint nyugalmazott egyetemi tanár, meg kell állapítanom, hogy a követ úr tévedett, mikor azt mondta, hogy „három dolog kell, hogy hatásosan fel lehessen lépni az antiszemitizmus és rasszizmus ellen: "the first very important element is oktatás, the second very important element is oktatás, the third very important element is oktatás". Ha szabad kioktatnom a követ urat, a létező antiszemitizmus ellen nehéz fellépni. Sokkal könnyebb azt megelőzni úgy, hogy nem beszélünk róla, nem hívjuk fel rá a figyelmet, és nem provokáljuk ki! Ami az oktatást illeti, negyven év tapasztalata alapján mondom, hogy a három dolog ami szükséges minden igazság megértéséhez is 1. maga az igazság, 2. az igazság utáni igény, és ezután jön a 3., az oktatás. Ebben az esetben a történelmi igazság nincs megállapítva, és az mivel érvényes törvények Európa szerte kétségessé teszik, hogy szabad eszmecserében az igazságot egyáltalán megtaláljuk, nem csoda, hogy az emberek torkig vannak a holokauszttal, és nem akarnak többet hallani róla, tehát nincs meg az igény. Ilyen körülmények közt kötelező formában lenyomni a tanulók torkán egy kötelező tantárgyat nem tud mást, mint negatív reakciót kiváltani. (...) Az eddigi internet reakciókból következtetve, nem lehet kizárni a lehetőséget, hogy a javaslat csupán provokáció volt, egy antiszemita reakciót kiváltani, amit aztán a nyugati sajtóban fel lehet hozni a magyarság további lejáratására. Ugyanis sokak szerint az időnkint fel-fel lobbanó antiszemitizmus provokációk eredménye. Mikor Oroszországban kommün kezdetén a radikális zsidók miatt az ártatlan zsidók szenvedtek, Mazeh moszkvai főrabbi állítólag megjegyezte, a zsidó Trockijra utalva - akinek eredeti neve Bronstein volt - hogy "A Trockijok csinálják a forradalmat, és a Bronsteinok fizetnek érte". (...) tisztelettel kérjük a Püspöki Kar sürgős beavatkozását a fenti, a nemzet katolikus híveit is megosztó rektori döntésbe, mielőtt a kérdés nemzetközi szintű vitára adna okot. Bővebben »

Gideon trombitája

Dr.Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. június 10-én.

Előző cikkemben a halálbüntetéssel kapcsolatban említettem a Gideon döntést, amiben az Amerikai legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy minden vádlottnak joga van ingyen ügyvédhez. A Gideon eset említése kicsit felrázta memóriámat, és hadd meséljem el az egész történetet, ahogy azt annak idején egy Anthony Lewis nevű író leírta Gideon trombitája című munkájában, amiből mozit is csináltak. Gideon volt a vádlott vezetékneve, és Gideon volt a bibliai alak, akinek a trombitájára az ellenség megadta magát (Bírák 7:16-22). Gideon egy otthontalan alak volt, aki a falú kocsmája körül szokott csellengeni. Egyik éjjel betörtek a kocsmába, és elloptak egy láda sört, közben feltörték a zenegépet, és elvitték az aprópénzt. Másnap a rendőrség letartóztatta Gideont, akinek zsebében egy csomó aprópénzt találtak. Gideon tiltakozott, de a bizonyíték hatására, annak rendje és módja szerint ötévi börtönre ítélték. Bővebben »

Római jog, kontinentális jog, és angolszász jog

Dr.Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. június 9-én.

Az Egyház, állam és a halálbüntetés cikkem alapján többen kérdezhetik, mi a különbség a római és az angolszász jog között? (...)politológiai szempontból felsorolok néhány fontos különbséget, megjegyezve, hogy a kontinentális jog országonként változik, de mind a római jogra alapul. Hasonlókép az angolszász jog is országonként változik. Az alábbiakban főleg az USA-ban kialakult jogrendet ismertetem, ami jelentős befolyást gyakorolt az EU jogrendjére is. Természetesen az EU és a magyar jogrendszer nem vette át az egész angolszász jogot, csak egyes „demokratikusnak” és emberi jogvédőnek tűnő részeit. A fő különbség a mi szempontunkból az, hogy a hangsúly a római illetve kontinensi jogrendszerben a bűnösség megállapítása, az angolszász jogban, legalább is ahogy Amerikában gyakorolják, a vádlott jogainak tiszteletben tartása fontosabb, mint a bűnösség megállapítása. (...)Ez mögött a liberális-szabadkőműves irányzat mögött, amely rengeteg vallással és erkölccsel kapcsolatos határozatot is hozott, egy liberális értékrend található, amely a vádlottak jogait a társadalom békéje és biztonsága fölé helyezte. Paul A. Fisher szerint „ezeket az éveket (a szabadkőműves évek) egy forradalmi liberalizmus jellemezte: Ez nyilvánvaló volt nem csak a Legfelsőbb Bíróság elhatározásában, hogy a nemzetet elmozdítsa a judeo-keresztény értékrendtől a nyilvános életben, hanem egy sorozat döntéssel, amelyeknek a végeredménye utat nyitott a buja, trágár és erkölcstelen termékek szabad árusításának” (13 o.). Bővebben »

Az Egyház, az állam és a halálbüntetés

Dr.Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. június 6-án.

Reflektálás az Erdő Péter bíboros úrral készült riportra, amely a Magyar Kurir 2015. május 21-i számában jelent meg. (Nem a halálbüntetésre kell törekedni )
... A vitában megszólalt Erdős Péter Bíboros úr is, mint a katolikus álláspont képviselője. (...) Itt két kapcsolt célról van szó, megelőzés, és hatékony, igazságos büntetés. Ha valaminek „meg kell, hogy legyen,” az nem jelenti, hogy meg is van! Ha Bíboros úr tud olyan modern eszközről, amivel hatékonyan meg lehet előzni a gyilkosságokat (a nyilvános kivégzéseken kívül) és garantálni az igazságos büntetést, erkölcsi és hazafiúi kötelessége megmondani, hogy az állam azt tudja alkalmazni. Anélkül úgy látszik, hogy a Bíboros úr a liberális ideológia szószólója lett aki, az Egyház kétezer éves tanításával ellentétben, elvből ellenzi a halálbüntetést. (...) Dr. Samuel Holmes "Sam" Sheppard orvost 1954-ben elítélték terhes feleségének brutális meggyilkolásáért. Fellebbezések során a Legfelsőbb Biróság elé került az ügy. A Legfelsőbb Bíróság, az angolszász jog alapján megsemmisítette az ítéletet, mert a tárgyalás, a nagy érdeklődés miatt, „cirkusz-szerű” körülmények közt zajlott le, tehát súlyos jogsértés történt. A döntés után a riporterek megkérdezték a híres védőügyvédet, F. Lee Baileyt, hogy akkor Dr. Sheppard ártatlan, nem ő ölte meg a feleségét? Bailey klasszikus öt szavas válasza ez volt: „nem az volt a téma.” A téma a tárgyalás volt, hogy kapott-e jogszerű tárgyalást.(...) Ha a Bíboros úr, és az Egyház, csökkenteni akarja az ártatlanok kivégzését, és emelni a bűnösök elitélését, javaslom, követeljék, hogy térjünk vissza a római jogrendszerhez, amiben a bűnös akkor lesz bűnös, amikor elköveti a bűnt, és nem akkor, amikor a védő és az ügyész párharcából az ügyész kerül ki győztesen. Dobjuk ki az alapjaiban hibás angolszász jogot. Ez lenne jó példa az állam és az egyház közti feszültség hasznosságára. Bővebben »

A halálbüntetésről

Dr.Balogh Sándor ~ Feltéve: 2015. május 26-án.

A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd börtönbe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, anelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik, mentesek a korunk Egyházát sújtó súlyos eretnekségtől, a modernizmustól.

... Jack Gibbs amerikai szociológus szerint, „minél gyorsabb, minél biztosabb, és minél szigorúbb a büntetés, annál nagyobb hatása van a büntetésnek. (Jack Gibbs, Crime, Punishment, and Deterrence, 1975) Erre az USA-ban a liberálisok csináltak egy tanulmányt, és azt találták, hogy ha egy államban megszavazták a halálbüntetést, annak nem sok eredménye volt. Erre egy szociológus, David Philips, egy másik tanulmánnyal válaszolt. Angliában 1858-1921 közt heti statisztikát adtak ki a gyilkosságokról. Ezt összehasonlította a halálbüntetések számával, és a London TIMES-ban megjelent beszámolókkal, és azt találta, hogy minden kivégzés után, a gyilkosságok száma jelentősen csökkent kb. két hétig, és a csökkenés mértéke arányos volt a kapott nyilvánossággal, mint képek, cikk terjedelme, stb. (Phillips, Davis P. 1980, “The Deterrent Effects of Capital Punishment: New Evidence of an Oold Controversy, “ American Jurnal of Sociology, 86:139-148). Ezt a tanulmányt utánozva, a kivégzések hatását a gyilkosságokra, Steven Stack azt találta, hogy az USA-ban is, 1950 -1980, a havi gyilkosságok száma kb. 30-al csökkent egy hiresebb kivégzés után. (Stack, Steven, 1987, Publicized Executions and Homicide, American Sociological Review, 52:532-540) Konklúzió: nem a törvény számit, főleg, ha fellebbezések miatt nem is hajtják végre, hanem maga a kivégzés, illetve a nyilvánosság. Erre egyik diákomnak az az ötlete támadt, hogy ha sikerülne zéróra csökkenteni a gyilkosságokat, hetenként kellene emlékeztetőül újra közölni egy-egy gyilkosság évfordulóján a cikkeket. Bővebben »

Jogos önvédelem, igazságos háború, halálbüntetés

Krajsovszky Gábor ~ Feltéve: 2015. május 15-jén.

Ma egyre többször vetődik fel a kérdés, hogy a halálbüntetés mennyire egyeztethető össze, és egyáltalán összeegyeztethető-e a katolikus keresztény tanítással. Ehhez legelőször azt kell leszögezni, hogy a katolikus keresztény erkölcstanban (morálisban – de nem a „modernista” változatokban) kezdettől fogva határozottan tétel a jogos önvédelem, valamint az ehhez kapcsolódó arányos eszközök alkalmazása. Egyik szentünk mondotta: „Sok fejnek kellett ártatlanul hullania azért, mert az a fej nem hullott le, amelyiknek le kellett volna hullania.” (...) Azzal, hogy nincs halálbüntetés – az ál-liberális szólamok ellenére – alapot adnak arra, hogy a gyilkos bátorságot nyerjen, és tovább tevékenykedjék a néhány évig (esetleg évtizedig) tartó büntetésének letöltése után, és ezzel tulajdonképpen megmeneküljön mindenféle arányos földi számonkéréstől. Igenis erős visszatartó ereje van a halálbüntetés törvényes létének (természetesen csakis egy olyan rendszerben, ami valóban jogállam, tehát ahol – példának okáért – nem totalitárius rendszer uralkodik, vagy ahol háborús bűnös utódpártok súlyos anyagi, erkölcsi és emberéletekben károkat okozó tagjai nem uralmon, hanem legalább börtönben vannak). Ilyen törvények meghozásával (tudniillik, a halálbüntetés mindenáron való eltörlésével) azonban a törvényhozók megint csak ártatlan életek indirekt kioltóivá válnak. Másrészt, a halálbüntetés megtorló intézkedés; tehát, ha a gyilkos meg is bánja tettét (akár még szentgyónásban is megvallja azokat), attól még annak következményeit viselnie kell. Gondoljunk csak a jobb-, illetve a bal lator esetére! (...) a katolikus erkölcstan nem vonja kétségbe az államnak halálbüntetési jogát. De hát van-e joga az államnak hozzányúlni az emberi élethez? A halálbüntetés nem ütközik-e az V. parancs tilalmába? A külső látszatra valóban beleütközik. De csak külső látszatra. „Ne ölj” – hangzik az Isten parancsa. Így valóban beleütköznék. De ha más szavakkal fejezzük ki ugyanezt az igazságot: „Ne gyilkolj!”, vagyis „ártatlan életet ki ne olts”, mindjárt észrevehetővé válik a parancs tulajdonképpeni lényege. És ez a lényeg nem zárja ki az államhatalom által hozott halálítélet jogosságát. Mondhatná valaki, hogy az V. parancsnak ilyetén értelmezése erőszakolt. De hogy nem az, világosan kitűnik magából a Szentírásból. Mert ugyanaz az Isten, aki Mózesnek kiadta az V. parancsot: „Ne ölj”, ugyanaz felsorol olyan bűnöket is (Kiv 21,12.), amelyekért halálbüntetés jár. Tehát az Ószövetségben a törvényes állami hatalomnak maga az élet és halál Ura adta meg a halálbüntetés jogát. (...) Szent vallásunk érzi, hogy itt a társadalom végső önvédelmi fegyveréről van szó. Ezt sajátságosan kifejezésre is juttatja azzal, hogy a papságra alkalmatlannak (irregularis) jelenti ki azt a bírót, aki halálbüntetést hozott, s aki az ítéletet végrehajtotta (akkori CIC 984 can. 6. és 7. n). Szent vallásunk mindenesetre jobban szeretné, ha ki lehetne jönni halálbüntetés nélkül is. De nem lehet! Kell halálbüntetésnek lenni azok számára, akik a mások ártatlan életét megfontolt tervszerűséggel ki tudják oltani. Amelyik ország eltörölte a halálbüntetést, ott felszökött a gyilkosságok száma. Azoknak a jogbölcselőknek tehát, akik tiszteletreméltó meggyőződéssel érvelnek a halálbüntetés ellen, csak azt felelhetjük, amit a franciák feleltek hasonló törekvésekre: »Töröljük el a kivégzéseket? Helyes! De kezdjék el ezt előbb a gyilkos urak!« (Tóth Tihamér) (...) „A társadalom közjavának megőrzése megkívánja, hogy ártalmatlanná tegyék a támadót. E téren az Egyház hagyományos tanítása elismerte a törvényes közhatalom jogának és kötelességének jogosságát, hogy szigorú büntetést szabjon ki az elkövetett bűntény súlyosságának arányában, nem zárva ki súlyos esetekben a halálbüntetést sem. Hasonló okokból a hatalom birtokosainak joga van fegyverrel visszaverni a támadót abból a városból, amely irányításuk alatt áll.”(A Katolikus Egyház katekizmusa) (...) Az eltorzított „demokrácia”-fogalom nevében ma sok esetben szinte minden bűnözés szabad – és akkor a börtönben tartsa el a bűnözőt az állam? Utána pedig, a kiszabadulása után ott folytatja, ahol abbahagyta! A börtönökben ma többnyire már luxus körülmények vannak (nem olyanok, mint amilyenek annak idején például az Andrássy út 60-ban voltak). A társadalomnak tehát joga van végérvényesen is kiiktatni az ártó támadót! A halálbüntetés eltörlése olyan embert feltételez, mint amilyen nincs – a concupiscentia (rosszra hajló természet) mindig és minden korban meglesz!
Részlet a szerző 2014-ben megjelent "Válogatott közlemények a katolikus dogmatika, a hitvédelem és a XX. századi egyháztörténet témaköréből" c. tanulmánykötetéből (146-154. oldal), amely ITT letölthető. Bővebben »

Az igazság ismertetõjelei: Az igazság elõtt nincs úr

Pezenhoffer Antal ~ Feltéve: 2015. február 8-án.

Negyediknek hozzátehetjük az igazság tulajdonságaihoz még azt is, hogy nincs az a nagy úr a földön, akit tekintetbe vehetne, akivel kivételt csinálhatna, aki neki büntetlenül ellenszegülhetne. (...) Milyen gyakori és milyen elkeseredett harcokat vívott például a pápaság a középkori királyokkal azért, mert megunták feleségüket és helyette másikat akartak elvenni! A protestantizmus ezzel szemben nemcsak a királyokat, hanem a parasztokat és a proletárokat is mindig készséggel kiszolgálta és kiszolgálja e tekintetben, még ha még oly szigorúan tiltja is ezt a Szentírás. A protestáns felekezetekben egész a legújabb idõkig még a lelkészek is minden akadály nélkül szeghették meg e tekintetben a Szentírást. (...) Aztán milyen harcok folytak az uralkodóházakban az újkorban is vegyesházasságok esetén a reverzálisok miatt! Ferdinánd bolgár király hasonló esetét említettük már, de ott van fiának, Borisz bolgár cárnak és Mihály román királynak esete is. Mindkettõnek országában az alkotmány írta elõ, hogy király csak görögkeleti lehet. Ha tehát ez országok királyai katolikus leányt vettek feleségül, egyenesen lehetetlen volt számukra, hogy minden utóduk katolikus legyen. Az egyház mégse engedhetett s nem is engedett se Borisz, se Mihály esetében. Az igazság ugyanis még a trónnál is elõbbre való és szolgálata a királynéra is épp úgy kötelezõ, mint más halandóra. Ezzel szemben, ha protestáns hercegnõk kerültek hasonló helyzetbe, még csak nehézség se adódott soha. Ilyenkor magától értetõdõ volt, hogy ezek a protestáns hercegnõk engedjenek az akár katolikus, akár görögkeleti dinasztikus érdeknek. Ilyenkor a protestáns királyi nõ kivétel nélkül mindig lemondott összes utóda protestáns vallásáról, sõt a legtöbb esetben (régebben, mikor még ezt fontosnak tartották, kivétel nélkül mindig) õ maga is áttért. Bővebben »

Az igazság ismertetõjelei: Az igazság erõszakos

Pezenhoffer Antal ~ Feltéve: 2015. február 4-én.

Az igazság harmadik feltûnõ és egyúttal elengedhetetlen tulajdonsága: az erõszakosság. Mindenki elõtt ellenszenves tulajdonság ez, de hogy az igazság erõszakos és hogy szükségképpen annak is kell lennie, azon mégse botránkozik meg senki, mert ez a józan észbõl a legtermészetesebben következik. Aki ezen csodálkozik, annál a józan ítélõképesség körül baj van. Nem kell-e például minden tanítónak erõszakosan fellépnie, mikor igazságokat közöl? Eltûrheti-e számtantanár számtanórán vagy akár számtanórán kívül is, hogy tanítványai rosszul számoljanak vagy hibásan mondják az egyszeregyet? (...) Ugye, milyen nevetséges? Vajon miért? Mert itt igazságokról van szó s az igazság olyan dolog, melyben alkudni nem lehet. (...) Épp így nem lehet alkudni vallási téren se, ha a vallás igazság. Ez esetben a vallás képviselõinek is épp oly mereveknek, épp oly meg nem alkuvóknak, épp oly erõszakosaknak kell lenniük, mint a számtan, fizika vagy vegytan tanárainak. Sõt még náluk is merevebbeknek s még erõszakosabbaknak. Õk ugyanis még fontosabb és még végzetesebb kihatású igazságokat képviselnek, mint azok. (...) Aki az igazságból a szeretet nevében enged, az árulója az igazságnak, de a szeretetnek is. Aki az igazság rovására hódol a szeretetnek, az a legveszedelmesebb ember a világon és felebarátait, honfitársait, hazáját teszi tönkre ugyanakkor, mikor honfitársai és hazája (kétségbeejtõ eszmezavaruk miatt) mint hõst és követendõ példaképet ünnepli. (...) Az igazság e kérlelhetetlensége és meg nem alkuvása az oka annak is, hogy az egyház az öngyilkost vagy más nyilvános bûnöst (például érvénytelen házasságban élõt, aki a halálos ágyán – akár mert nem akart, akár mert nem volt rá ideje – nem mutatott bûnbánatot) nem temet el. Nem a halott iránti gyûlölet, annál kevésbé bosszú akar ez lenni (hiszen a halott már nem látja vagy tudja, hogy eltemetik-e vagy nem, és hogy kik temetik el, az egyház-e, vagy a kommunisták vagy eretnekek), hanem a még élõk iránti szeretet a forrása. Az élõket – hogy okuljanak – akarjuk vele figyelmeztetni arra az igazságra, hogy Isten igéje és parancsai megmásíthatatlanok és hogy a bûnökre bocsánat csak itt, ebben a földi életben lehetséges, a halál után már minden késõ. (Ezt az evangéliumban maga Krisztus Urunk hangsúlyozza.) Bővebben »

Az igazság ismertetõjelei:Az igazság nem tűr szabadságot

Pezenhoffer Antal ~ Feltéve: 2015. február 2-án.

Az igazság második fõ és jellegzetes tulajdonsága, hogy szabadságot nem tûr, hogy vele szemben szabadság nincs, sõt nem is lehet. (...) A kinyilatkoztatott igazságokkal szemben az eszem, a tízparancsolat törvényeivel szemben a lelkiismeretem nem szabad. Hisz-e például a Szentháromságban az, aki hisz ugyan, de azért azt is mondja, hogy azért szabad ugyanezt nem hinni is? Hisz-e Krisztus istenségében az, aki tetszésemtõl teszi függõvé, hogy elfogadom-e vagy nem, s ha nem fogadom el, akkor is megtûr azért vallása tagjai között? Tiszteli-e a tízparancsolatot az, aki az emberek lelkiismereti szabadságára bízza, hogy káromkodnak-e vagy nem, tisztelik-e a szüleiket vagy nem, paráználkodnak-e vagy nem, egykéznek-e vagy nem? (...) Egyébként az se igaz, hogy például a Szentháromság vagy Jézus istenségének tagadását a protestantizmus se engedi meg. Mikor ugyanis úgynevezett ökumenikus mozgalmukat megindították, hogy a keresztény felekezeteket egyesítsék, és megpróbálták megállapítani, mi az, amiben mindnyájan megegyeznek, se a Szentháromságot, se Jézus istenségét nem lehetett felvenni a közösen elfogadott igazságok közé, mert sokan tiltakoztak ellene. De láttuk, hogy a Szentírás megtartásában is vagy meg nem tartásában is szabadságot engednek híveiknek, mert a Szentírásban semmi sincs oly határozottan megtiltva, mint az elválás után való újabb házasságkötés s éppen ezt engedi meg legjobban kivétel nélkül minden protestáns felekezet nemcsak híveinek, hanem még lelkészeinek is. Ezt még azok a túlzó nazarénusok is megengedik, akik még a fegyver érintését is szigorúan tiltják híveiknek. Ha a szülõk szegények és már két-három gyermekük van, a gyermekáldás elleni védekezést is megengedi minden protestáns felekezet (az anglikán például ezt hivatalosan is kimondta). Pedig hát ezzel vagy a paráználkodásra (óvszerek használata), vagy a gyilkosságra (abortusz), tehát valóban a tízparancs megszegésére adnak híveiknek szabadságot. A katolikus egyházban a gyermekáldás elleni védekezés csak a házasélettõl való tartózkodás által van megengedve, mert a katolikusnak valóban tilos a paráználkodás is és a gyilkosság is. Bővebben »

Az igazság ismertetõjelei: Az egyformaság

Pezenhoffer Antal ~ Feltéve: 2015. február 1-jén.

Melyek az igazság ismertetõjelei? Kétségtelen, hogy elõször is az egyformaság. Bármiféle igazságot nézünk, az egyformaságot mindenképpen megtaláljuk benne, legyen az az igazság akár bölcseleti, akár mennyiségtani, akár természettudományi igazság. El lehet-e például képzelni, hogy Kanadában más egyszeregy legyen, mint Albániában, vagy hogy a koszinusztétel csak Franciaországban legyen igaz és érvényes, Mongóliában például már nem? Hogy az elektromosság törvényei mások legyenek Németországban, mint például Chilében? (...) Nem. Ami igaz ma, az igaz volt ötszáz vagy ezer évvel ezelõtt is, csak legfeljebb akkor még nem ismerték, még nem tudtak róla az emberek. Nem az igazság – mely szükségképpen változatlan – változott meg azóta, hanem a mi hozzá való viszonyunk, a mi tudatlanságunk oszlott el. (...) Ahogyan a katolicizmusnak úgyszólván még a neve is ordítja és közös latin nyelve is tüntetõen hirdeti ezt az egyformaságot, az igazság e jellegzetességét, a protestantizmus egyenesen azonos az egyformaság hiányával. Ezt már a neve is jelzi. Õ csak protestál, csak tiltakozik, neki ez a lényege. Az õ neve csak azt hangsúlyozza, hogy nem katolikus, hogy az egyház ellen van, de a pozitívumról, arról, mi az, amit hisz, már nem beszél. Neki a neve is azt mutatja, hogy a dacolás a lényege, neki csak ez a fontos, õ csak azt hangsúlyozza, hogy csak azért se katolikus. (...) Ha felszabadítom a lelkiismereteket és mindenkinek jogot adok arra, hogy maga szabja meg magának a hitét, vagy akárcsak arra, hogy a maga felfogása és lelkiismerete szerint értelmezhesse azt a Szentírást, melybõl hitét meríti, tehát ha nem ismerek el olyan intézményt, mely a hit tartalmát mindenkire kötelezõen megszabhassa, akkor olyan vallásról, mely mindenki számára továbbra is egyforma marad, tehát olyan vallásról, mely a hívõ számára igazságként is szerepelhet, szó se lehet, sõt nem lehet szó egyáltalán még vallásról se, mert hiszen akkor tulajdonképpen annyiféle a vallás, ahány „hívõ” van. Bővebben »

Nyitott ajtót bíztam rád, amelyet senki be nem zárhat előtted! (Jel 3,8)

Krajsovszky Gábor ~ Feltéve: 2014. december 1-jén.

... Az üdvözülésnek két alapfeltétele van: a parancs szükségessége (szükséges lehet valami azért, mert meg van parancsolva – necessitate praeceptii), és az eszköz szükségessége (lehet szükséges azért, mert nélkülözhetetlen eszköz a cél elérésére – necessitate medii). Előbbire példa a Tízparancsolat ismerete és megtartása, utóbbira pedig a megszentelő kegyelem állapotának szükségessége, vagy az egyházhoz való tartozás, mint az üdvözülés feltétele. A megszentelő kegyelem elnyerésének módja a keresztség szentségében való részesülés (amely egyben az egyház testébe és lelkébe is belekapcsolja az embert), illetve visszanyerésének lehetősége a megkeresztelt ember részére a bűnbocsánat szentsége, a szentgyónás, ami a személyes bűnök megvallása a töredelem szentségében nyerendő feloldozás végett. Az Üdvözítő az egyháznak bűnbocsátó hatalmat ígért és adott (Mt 16,18-19; 18,18; Jn 20,19-23) – először Péternek ígérte meg az oldás és kötés hatalmát, aztán később, feltámadása után az összes apostolnak. Ez joghatósági hatalmat jelent, valamennyi megbánt bűn Isten nevében történő megbocsátását illetően. A bűnbocsátó hatalom gyakorlása szentségi jellegű, kegyelemből és külső jelből áll. A töredelem szentségének kiszolgáltatója az arra jogosított pap. Nyilvánvaló, hogy az üdvözítő a világ végezetéig adta ezt a hatalmat az egyházban – ezért az apostolok halála után is fenn kell, hogy maradjon ennek gyakorlata. Így az apostolutódok, azaz a püspökök, valamint az általuk érvényesen felszentelt szolgálati papság szolgáltatja ki ezt a szentséget az arra lélekben felkészülteknek. (...) Schütz Antal, a nagy hittudós pedig így összegzi az ellenérvekre, nehézségekre adott válaszokat: “Az Üdvözítő az Egyháznak a bűn körül alternatív hatalmat adott: megbocsátani, vagy megtartani. Ha azonban a töredelem szentségének megkerülésével is el lehetne nyerni a bűnök bocsánatát, az Egyháznak bűn-fönntartó hatalma illuzórikus volna; hiába tartaná meg az Egyház azt, aminek föloldozását a bűnös másutt is elnyerhetné. Másrészt a töredelem szentsége a bűnügyek lelki ítélőszéke Isten földi országában. Rendezett országban azonban a bűnügyeket a törvény elé kell vinni: ott senki sem lehet bíró a maga ügyében. Ez a két megfontolás érvényes a halálos bűnökkel szemben, mint amelyek fölségsértések Istennel szemben. A bocsánatos bűnök apró hűtlenségek és gondatlanságok, és ezért más elbírálás alá esnek. Tévednek tehát azok, akik azt tanítják, hogy a töredelem szentségének szükséges voltát nem lehet a Szentírásból igazolni.
Részlet a szerző 2014-ben megjelent "Válogatott közlemények a katolikus dogmatika, a hitvédelem és a XX. századi egyháztörténet témaköréből" c. tanulmánykötetéből. Bővebben »

Szent Imre herceg a firenzei San Martino a Mesola templom oltárképén

Feltéve: 2014. november 9-én.

"Boldog Imre ezért megelégedvén kevés alvással, minden éjszakákon, mikor is már mindenek ágyra vetették magukat s előtte, miképpen királyi magzathoz illik, két gyertyatartó világított, ő, Istennek zsoltárokat énekelve virrasztott és mimdegyik zsoltár végezetén szívének töredelmével Istennek bocsánatát kérte. Mit is, mikoron atyja eszébe vett, őt vigyázatost és titkon a falnak nyílásán át gyakorta szemlélte, mindazáltal övéi közül kinek sem akarta a látottakat tudtára adni." (Szent Imre legendája). Bővebben »

Szent Imre, Magyarország hercege Amerika védőszentje - Saint Emericus Dux Hungariae – America Patronus

dr.Prokopp Mária ~ Feltéve: 2014. október 24-én.

Az Indiana (USA) állambeli South Bend városa katolikus templomának óriási freskóján látható Szent Imre herceg alakja, lábánál az USA és az Árpád-ház címerével. A freskó Prokop Péter pap-festőművész alkotása. Bővebben »

"A katolikus hit igazsága I.(Hitvédelem)” c. könyv bevezetője

Pezenhoffer Antal ~ Feltéve: 2014. október 14-én.

... Sajnos, a vallási igazságok szintén olyanok, hogy érdekelve, sõt nagyon is érdekelve vagyunk bennük. Ezért mindenki már eleve ellenszenvvel, rosszakarattal fogadja õket, s tárgyilagos csak az tud lenni irányukba, aki ezt a természetes ellenszenvet megfigyelni, ellenõrzi és legyõzi magában. Egy kommunistának, egy szociáldemokratának vagy protestánsnak ugyancsak könnyû beláttatni, sõt megszerettetni a maga „igazát”, hiszen csupa olyat hirdet, ami – katolikus igazságokkal szemben – könnyebbséget, kényelmet, kellemeset jelent: Ne tiszteld a papot, ne böjtölj, ne gyónj; ha elváltál, újraházasodhatsz; ne tûrd, hogy te csak munkás légy, a másik pedig munkaadó; követeld magadénak azt a földet, amelyet te mûvelsz meg, ne tûrj urat magad felett stb.(...) Aztán hányan vannak, akik elvált egyének, s már a második (vagy talán már egyenesen a harmadik) asszony vagy férfi oldalán élnek, s vajon van-e egyáltalán annyira erõs érv a világon , amely õket rá tudná bírni arra, hogy újra visszatérjenek az elsõhöz, vagy ha annak többet már nem kellenek, további életüket szerelmi örömök nélkül, tehát lemondásban töltsék? Pedig ha a katolikus igazságot belátják, ez következik részükre.(...) Aztán ki vállalkozik ma már arra, hogy hat vagy nyolc, vagy akár még több gyermeket is elfogadjon és felneveljen? Pedig a katolicizmus igazságának belátásából ez is következik. Hát arra hány embert lehet rábírni, hogy ha nem él házasságban, akkor a szerelemnek bármely alakban megnyilvánuló örömeirõl is teljesen mondjon le? Pedig a katolikus igazságok ezt is megkövetelik mindenkitõl, még a terheltektõl is. Bővebben »

Miért vessük el a szegletkövet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében?

Bálint Zsolt ~ Feltéve: 2014. szeptember 18-án.

... a katolikus tanítás az egyetlen biztosíték arra, hogy akik vágyakozzák, megismerhetik az egy igaz, szentháromságos Istent. Ezért adta feladatul az apostoloknak az Üdvözítő, hogy „tegyetek tanítványommá minden népet”. Aki lemond erről a hivatásról, az lemond arról is, hogy az Úr Jézust elismerje Istennek, és nem hisz abban, hogy Jézusnál mindenki vígaszra talál. Nem hisz abban, hogy a Fiú az örök élet záloga, és hogy ezt másoknak is meg kell mutatnia. Ha nem teszi, úgy viselkedik, mint a példabeszédben a szolga, aki az urától kapott talentumot elásta, nemcsak afölötti félelmében, hogy elveszíti, hanem kényelmében is: mert ő, amit rábíztak, megteszi, de annál egy porszemmel se többet. (Mt 25,14-30) Lám, ez a humanista világ kényelmes programja, benne az ökumenikus keresztényekkel, akik saját magukon és teremtő Istenükön kívül mindennel és mindenkivel kiengesztelődtek. Nem hajtja őket a vágy, hogy Jézust megismerje az, aki nem ismeri. Ezzel nemcsak a másiktól tagadják meg azt a gyönyörűséget, hogy majd egyszer örök részese lehessen mindannak, ami él, hanem ezt biztosan megtagadják maguktól is. Amikor Jézus visszajön, az Atya előtt ráismer-e az ilyen kényelmes lélekre? Nem, mert ő se tett mellette tanúságot. Ez hát a cél? A világ szerint igen. De ez gonosz cselvetés, a Mammon módszere. Csapda. (...) Nem, nem lehet tudatlanságban hagyni az embereket! Meg kell keresztelni minden lelket, és Jézus tanítványává tenni! Nemcsak azért, hogy egykor megkapjuk fáradságunkért a jutalmat, akár a derék szolga az evangéliumban, hanem hogy mások is megláthassák, milyen magasztos és szépséges az Isten, aki a semmiből teremtette mindazt, ami él és körülvesz minket. És hogy velünk együtt örülhessenek mindazok, akik megismerhették az ő szent nevét. (96 Zsolt) Vágyakozzunk rá, hogy minél több lélek eljusson a mi Urunk Jézus ismeretére, hogy ez a hit legyen az ő kincsük is! Ez a közös kincs nem érzelmek és ködös hagyományok tárháza, hanem tanuságtételek és ismeretek rendszere, ami biztosan nyugszik a szegletkövön, aki maga az Úr. Miért bontanánk le ezt a gyönyörű épületet, ami nekünk lakást ad? Miért ásnánk el a hit kincsét? Miért vetnénk el Jézust, a szegletkövet? Hogyan tehetnénk ezt, keresztet vetve az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében? Bővebben »

Erdős Mátyás atya elmélkedései, beszédei, előadásai II.

Krajsovszky Gábor ~ Feltéve: 2014. augusztus 8-án.

Részlet (47.-53. oldal) Krajsovszky Gábor "Erdős Mátyás atya elmélkedései, beszédei, előadásai II." c. könyvéből. A könyv a Pázmány Péter elektronikus könyvtárban jelent meg és a "Bővebben"-re kattintva az egész könyv letölthető.

... A Credo-ban valljuk: „Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis et incarnatus est.” Az Úr Jézus értünk emberekért, a mi üdvösségünkért emberré lett. Megváltani, üdvözíteni az embereket, ez istenemberi hivatásának célja. Mint Isten és ember a legtökéletesebb közvetítő Isten és ember között. Pontifex, hídverő, az eget és földet összekötő aranyhíd megépítője. Pontifex, főpap, aki keresztáldozatával kiengesztelte a mennyei Atyát és megnyitotta a kegyelem forrásait. A megváltó kereszthalál csak egyszer, csak egy helyen, csak kevés ember jelenlétében történt. Isten azonban azt akarta, hogy a megváltás kegyelméből ne csak egy kor, egy nép merítsen, hanem minden ember. Azt akarta, hogy a megváltás hatóereje törje át az idő és tér korlátait, a Megváltó legyen „lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum” /Jo. 1,9/. Krisztus megváltó művét tehát állandósítani kellett. Ezért alapította meg az Úr Jézus az újszövetség papságát. (...) A papnak hatalma van Krisztus teste fölött. Az Úr Jézus mondotta, hogy hatalma van életét odaadni és újra visszavenni azt. /Ján. 10, 18/ Hasonló hatalmat kap a pap a szentelésben. A szentmisében megjeleníti Krisztust az oltáron és titokzatos módon, de valósággal feláldozza Krisztust a mennyei Atyának. A „Hoc est corpus meum”-ot a szentatyák a teremtő Isten „Fiat”-jával hasonlítják össze. A pap átváltoztató szavaira mintegy újra teremtődik Krisztus teste és vére. Összehasonlítják Szűz Mária „Fiat”-jával. „O veneranda sacerdotum dignitas – mondja Szent Ágoston – in quorum manibus Dei Filius velut in utreo virginis incarnatur”. A pap szava bizonyos értelemben még hatalmasabb, mint Szűz Mária szava. Szűz Mária csak egyszer mondotta: „Fiat mihi secundum verbum tuum”, a pap mindennap ismétli a „Hoc est corpus meum”-ot, Szűz Mária „Fiat”-ja csak passzív volt. (...) Amikor a pap keresztel, gyóntat, áldoztat, a természetfölötti életet adja, növeli a hívekben, beépíti őket Krisztus titokzatos testébe és bekapcsolja őket e titokzatos test vérkeringésébe. Megértjük tehát a szentatyákat, amikor szinte versengenek egymással a papi méltóság dicséretében és egy Szent Efrém és Aranyszájú Szent János alig talál szavakat a „summa dignitas” kifejezésére. Assziszi Szent Ferenc mondotta: Ha angyallal és pappal találkoznék egyszerre, a papnak köszönnék előre, a szentelésben kapott nagy hatalma miatt. Bővebben »

Lourdes - A jelenés

Pezenhoffer Antal ~ Feltéve: 2014. július 21-én.

... [Bernadette] újra felnéz s látja, hogy az éppen vele szembenézõ barlangba rózsaszínû felhõ száll alá, aztán pedig a barlang belsejébõl egy fehérbe öltözött, fehér, derékig érõ fátyolos, világoskék övű, 16-17 évesnek látszó csodaszép nõ lép ki, karján lecsüngõ olvasóval és szeretettel néz rá. Bernadette ott a réten azonnal térdre borult, kivette a kezébõl olvasóját és elkezdett rajta imádkozni. A nõ figyelemmel kísérte imádságát s végeztével – körülbelül egy negyed óráig tart az olvasó elmondása – ismét eltûnt a barlang belsejében s utána a rózsaszínû felhõ is eloszlott. (...) Bernadette közben igen kívánkozott a nõ látása után, társnõi is kíváncsiak voltak rá. (...) Bernadettet a húgán, Abadie Jankán kívül még 5-6 társnõje kísérte a szomszédságból. Most szenteltvizet is hoztak a templomból, hogy így gyõzõdjenek meg róla, nem ördög-e. Most természetesen nem a La Fitte-rétre, a szigetre mentek, hanem az árkon túl, a barlang tövéhez. Alig borult térdre Bernadette és kezdett el imádkozni, már örömmel fel is kiáltott: „Ott van! Ott van!” Erre Hillot Marie, egyik társnõje, kezébe adta a szenteltvizes üveget: „Hintsd meg hamar!” – mondta neki. Bernadette megtette s monda a lányoknak, hogy a nõ nem haragszik érte, hanem mosolyog rájuk. Bernadette azonban hamarosan meghalt a külvilág számára s olyan elragadtatásba merült, hogy társnõi megrémültek külseje elváltozásától s egyikük felkiáltott: „Jaj, ha Bernadette meghal!” (...) Végül három hét múlva, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én, óriási néptömeg jelenlétében, mert mindenki számított arra, hogy ezen a Mária-ünnepen valami történik, megint megjelent, sõt – ami eddig még sohase történt meg – mikor Bernadette a barlanghoz ért, a nõ már ott volt. Várta. Most se történt azonban semmi különös, legalábbis olyan nem, amit a tömeg láthatott volna. Most azonban végre „a nõ” megmondta a nevét. Azt mondta: „Én vagyok a Szeplõtelen Fogantatás”. Mivel a pápa csak jó három évvel elõbb, 1854 végén mondta ki dogmának Szûz Mária szeplõtelen fogantatását, a nõ kijelentése azt jelenti, hogy én vagyok az, akit az egyház feje szeplõ nélkül fogantatottnak nyilvánított, tehát tulajdonképpen az egyház tekintélyének és a pápa tévedhetetlenségének (mert a pápa „ex cathedra” mondta ezt ki) megerõsítése is volt a nyilatkozata. (...) Azóta az egyház már Bernadettet is szentté avatta. Halála után 30 év múlva, 1909. szeptember 22-én Dr. Jordan és Dr. David orvosok közremûködésével felbontották a sírját és megnyitották koporsóját. Testét olyan épnek találták, hogy újra fel lehetett öltöztetni. Még az erek is látszottak rajta. Bővebben »

Fényképek az esztergomi Lourdes-i barlang hálaadó miséjéről (2014. július 15.) - videókkal frissítve

Feltéve: 2014. július 10-én.

JÚLIUS 15-én, kedden, a Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepének, - mely egyben az utolsó Lourdes-i jelenés napja is -, előestéjén, 18:30-kor az esztergomi ezüstmisés SZERENCSÉS ZSOLT atya vezetésével HÁLAADÓ szentmise volt az esztergomi Bazilikában a VÁRHEGYI LOURDES-i barlang helyreállításáért, és utána ima a Barlangnál. Máriát dicsérni hívek jöjjetek!
Bővebben »

Az esztergomi Lourdes-i barlangba visszakerült a Szűzanya szobra - Kabar Sándor atya kiegészítésével

Feltéve: 2014. július 10-én.

... A mai napig kiáltó mondanivalója és szelleme az egész szobortörténetnek: A Szűzanya oltalmába helyezzük a szemináriumot, a kispapokat, ő terjessze palástját a Ház fölé. Igérjük, hogy hálánk maradandó jeléül egy lourdesi barlangot fogunk építeni Néki. Ez épült föl -azt hiszem, harmadéves korunkban, 1948-49 tanévben, amikor Major Sándorék ötödévesek voltak. (...) A LÉNYEG a fölirat hangsúlyozása, grottáról készülő képeken is rögzítése: "In bello quos es tuta, exsolvimus haec vota." (Áldott emlékű Erdős Matyi bácsi!) És évszám -emlékezetem szerint. Ez volt a vörös márvány lépcsőbe vésve a szobor előtti -alatti kőfalnál -a márvány tetején. Matyi bácsi a szöveget klasszikusan szerkesztette meg, a nyomtatott betűkkel vésett szöveg nagy betűi római számjegyekként kiadták az esztendő évszámát. A Mária Szobor a Szöveggel a mai napig a szeminárium hitvallása, hiszen a Pázmány alatt Nagyszombatban alapított szeminárium Esztergomban a várhegyen élte át és túl a háborút, és bár az épület légitámadás és ostrom alatti sérülései sok áldozatra, lemondásra, szegénységre és nélkülözésre adtak alkalmat, s a helyreállítás rengeteg munkája várt ránk,de úgy hozzá is nőttünk ahhoz a Hajlékhoz, -a 44-53 közötti évfolyamok, hogy a szülői ház "otthon" létével egyenrangú lett számunkra a SZEMINÁRIUMUNK, a ház minden zuga a fagypont alatti hálóteremmel, pala helyett lassan üvegszeművé váló ablakjaival, szentéletű, hiteles előljáróival, a valóban testvérré kovácsolódott kispaptestvérekkel. Ennek a HAJLÉKNAK a szelleme, lelkisége költözött le a vizivárosba a SZOBOR-ral együtt, a Szűzanya ott vigyázta az oda számkivetettek lépteit. (...) És legyen áldott annak a szent, hiteles Főpásztornak, Mindszenty Józsefnek az életpéldája, aki kemény, vezeklő életével nevelt bennünket arra az életmódra, amely - ha már ember voltánál fogva nem lehet bűntelen, de bűnbánó az igen -, ám két úrnak semmiképpen nem szolgálhat. Bővebben »

Múlt és jelen találkozása a Kis-Somlyón

Daczó Árpád (P. Lukács OFM) ~ Feltéve: 2014. július 10-én.

...Évszázadokig elegendő volt a búcsúsok részére az a hely, amit Mária temploma biztosított. A két világháború, de különösen a kommunista diktatúra után azonban, évről évre mind nagyobbra duzzadt a zarándokok száma. Nem fértek el a templomban. Az 1990-es évek kezdetén, a templom előtti téren szabadtéri oltáron végezték el a búcsús szentmisét. Már 1992-ben valósággal ömlött a nép a templom felé. A keresztalják már a Szék útján megrekedtek. Ezen segíteni kellett! Bővebben »

A csíksomlyói pünkösdi búcsú és az Egészen szép vagy, Mária ének

Daczó Árpád (P. Lukács OFM) ~ Feltéve: 2014. június 15-én.

...Az Egészen szép vagy, Mária énekről viszont többet is kell tudnunk! Miért szép Szűz Mária? Az ének, "egészen szép"-nek nevezi. Kosteleken erre a kérdésre így felelne még a gyermek is: - Azért szép Szűz Mária, mert ő babba, mert a babba azt jelenti, hogy szép. Ezért őt úgy hívjuk, hogy Babba Mária. Az ősmagyarok a Boldogasszonyukat Babbának nevezték, vagyis Szépnek. Miután keresztények lettek, Szűz Máriát is ezzel a névvel tisztelték meg. Mert Mária is szép volt. Csíkban, de különösen a Gyimesekben, az egyszerű emberek, maguk között még ma is Babba Máriának nevezik a Szűzanyát. A csángó nép úgy tudja, hogy Babba Mária Csíksomlyón lakik és a - Somlyói Mária, az a Babba Mária. Neki szól tehát, őt dicsőíti az Egészen szép vagy Mária kezdetű ének. Éppen a Szép elnevezés, vagyis a Babba név bizonyítja ennek a névnek az évezredes ősiségét. Ez az ősiség pedig azt bizonyítja, hogy Somlyón, a napkultuszal együtt nagy volt az ősi Boldogasszonyunknak a tisztelete is. Bővebben »

A Szenvedő-kápolna Jézus képe

Daczó Árpád (P. Lukács OFM) ~ Feltéve: 2014. június 6-án.

...A magyar nép mindig egyistenhívő volt. Hitének külső megnyilvánulása pedig a napkultusz! Nem a Napot imádta, hanem a Mindenség Teremtőjét, aki a napból mosolygott leginkább őreá. Kultikus helyei is voltak ennek a tiszteletnek, ahol különösképpen is találkozni akartak a napon keresztül Istenükkel. Ilyen hely volt biztosan Csíksomlyó is, már ősidők óta. Egymás után örökölték itt a napkultuszt a rövidebb- hosszabb ideig itt élő, vagy átvonuló népek. Éppen csak a nagyobbakat sorolom fel: a szkítákat, a hunokat, az avarokat. A ránk maradt kulturális, de különösen kultikus emlékeink bizonyítják mindezt. Gondoljunk csak Torma Zsófia őskori kutatásaira, köztük a világhírűvé vált tatárlaki leletekre! Amióta geológiailag csak létezik a Kárpát-medence, és benne Erdély földje, azóta, amelyik nép megismerte ezt a helyet, mindegyik igyekezett ideköltözködni. Elmondhatjuk, hogya Terra bolygón, vagyis a Földön, egy akkora helyen, mint a Kárpát-medence, kevés olyan terület van, ami annyira megfelel az Isten által teremtett ember életterének, mint ez. Különösen Erdély az a földdarab, ahol minden adottság megtalálható ahhoz, hogy ott boldogan leélhesse viszonylag rövid földi életét az ember. Bővebben »

Napkelte-nézés Csíksomlyón

Daczó Árpád (P. Lukács OFM) ~ Feltéve: 2014. június 5-én.

...Akkor került a kezembe, Vigílía 1984. augusztusi száma. Abban, a 626-627. oldalakon, volt egy cikk. Kóka Rozália írta, "Csíksomlyói csodák" címen. Három csodát említ ott, amelyek közül mindjárt az első az volt, hogy egy lészpedi csángó leány, a Kis-Somlyó hegyén, pünkösd vasárnap hajnalán, azt látta, hogy a felkelő napból kirepült a Szentlélek. Akkor történt meg velem is a csoda. Akkor hullott le a szememről a hályog, és megláttam a Gondviselés által, már oly rég a markomba tett csillog - kavicsban a gyémántkristályt, amiből őseink naptisztelete ragyogott felém! Köszönöm, Uram! - fohászkodtam fel. Immár segíts, hogy ezt másoknak is, a tudománynak, de különösen ennek az annyiszor megalázott, letiport, kisemmizett népünknek is felragyogtassam! De tudja meg az egész világ is, hogy mi, magyarok, de különösen a székelyek, micsoda kincseket hordunk még most is. Itt Európában! Most, a harmadik évezred küszöbén. (...) Hogy mi történik odafenn? Népünk legarchaikusabb rétege, a moldvai és gyimesi patakok csángó népe, társulva Gyergyó, Csík, Kászon peremvidékének népével, és az Erdély minden részéből Csíksomlyóra jött, eziránt érdeklődő búcsúsokkal, pünkösd vasárnapjának hajnalán, Kis-Somlyó hegy keleti oldalán, a napfelkeltét nézi. Azt látják, hogya Csíki-havasok mögül felbukó nap tűzvörös korongja egyszer csak kettéválik. A hasadékból kirepül a Szentlélek madara, "repecsél" (csángó szó, annyit jelent, hogy repdes), és szórja magából a tüzes lángocskákat. Azok pedig, szállnak, szállnak rá a fákra, az egész erdőre, az emberek fejére. így jön el akkor részükre a Szentlélek! Mások Krisztus arcát látják a napban, vagy egészen magát, a feltámadt Jézust. Vannak, akik Máriát látják, vagy egyedül, vagy a kis Jézussal. Egy szárhegyi asszony a napban angyalokat látott. Azt mondják, tiszta lelke kell legyen annak, aki meg akarja látni a Szentlelket, amint a napban galambocska képében "repecsél". Bővebben »

Mint a vándormadár - készülődés a csíksomlyói búcsúra

Daczó Árpád (P. Lukács OFM) ~ Feltéve: 2014. június 2-án.

A székely és csángó ember is így van Csíksomlyóval! Ha megjött a tavasz, és az első hazaérkezett fecskepár csivitelése rákőszönti az aranylón napsugaras jó reggelt, őrajta is erőt vesz valami nyugtalanság. Tesz-vesz az életében, a háza táján, de közben el-elszáll a gondolata. Mintha valami hívást is hallana. Lelki génjeinek legmélyéről, felszáll fülébe, valami titokzatos hang, mely lassan elönti egész lényét, mely feléje suttog háza, udvara minden szeglétéből, az éjszaka csendjének roppant mélységeiből és hívni kezdi. Erre a hívásra pedig, valami titokzatos vágy zúg fel benne, valami ősi vágy, a mindenkori embernek mindenkori legóhajtottabb vágya: vágy az anya után! Vágy oda, ahol ez az anya várja! Vágy az édes anyai otthon után. Még a kiskapuba is kiáll és lefelé néz az utcán, arra, amerre az út odavezet az ősi, édes, anyai otthonba! Van neki neki külön fészke, élete, otthona, de egy évben egyszer, mintegy "ráomlik" az évezredes ősi vágy, az ősi, a közös, a mindenkit egyformán szerető, s a minden hozzámenő gyermekét egy nagy családba ölelő égi édesanya után! (...) Egy szép hajnalon, az ugyanilyen vágyaktól hajtott rokonokkal, "falusfelekkel", az Ősi, Örök Anyát kereső lelkületűekkel, mint a vándormadarak összeállnak és elindulnak. Lábukkal ugyan a föld porát taposva, de lelkileg, mint a vandormadarak, úgy repülnek. Repülnek, mert repíti őket a sok szép ősi ima, a sok szép ősi ének szárnyaló dallama is, amit akkora áhítattal mondanak és énekelnek. Ilyenkor nincs fájó láb, nincs fáradó test, még éhség és szomjúság sincs. Mert ilyenkor csak egy van: az a boldog tudat, hogy teljesülhet a vágy, mert már mennek is, már repülnek oda, ahol az édes anyai otthon várja őket, és benne a rájuk mosolygó Isten Anyja, a Boldogságos Szép Szűz Mária, akiről még ma is azt mondja Gyimes elrejtett patakjainak népe, hogy ő a Hold Istenasszonya is, a Babba Mária! Pünkösd elérkeztével, így indul útra a székely és csángó ember a csíksomlyói búcsúra. Bővebben »

Boldogasszony, Anyánk

Szakács Gábor ~ Feltéve: 2014. május 27-én.

Interjú Daczó Lukács atya ferences szerzetessel.
... A Boldogasszony, a Babba tisztelete oly szép és fennkölt volt, hogy amikor ősapáink a kereszténységben megismerték Máriát, az Úrjézus édesanyját, azonnal rádöbbentek, hogy ősidők óta őt szerették, tisztelték, csak nem tudták, hogy ki volt valójában. Amikor megismerték a jót, szépet, igazat és szentet, ezek a nagy értékek, kereszténységükben minden további nehézség nélkül elfogadták a Szűzanyát Isten anyjaként, a megtestesült Istenanyából így lett Boldogságos szép Szűz Mária. (...) Ha egy király [Szent István] az országát Máriának ajánlja, és hogy a nép ezt minden nehézség nélkül elfogadja, annak előzménye kellett legyen. A krónikák is bizonyítják, hogy a király az ország nagyjait összehívta, hogy az ő jelenlétükben történjék meg a történelmi jelentőségű tett, amikor koronáját, országát, népét a fő pátrónánk, a mi igazi égi édesanyánk anyai szeretetébe helyezi, hogy ő vigyázza tovább. A krónikák nem jegyezték fel, hogy valaki is szót emelt volna a felajánlás ellen. Ebből arra következtethetünk, hogy mindenkinek ez volt a meggyőződése, hiszen amikor a király elvesztette fiát, megjegyzem, Szent Imrét is olyan „vadkan” ölte meg, mint más történelmi nagyjainkat, csak isteni hatalomra bízhatta az ország jövőjét. Ez a felajánlás akkora jelentőségű tett volt, hogy azt csak a nagy hagyományra épült Mária-tisztelettel magyarázhatjuk meg. Valójában Európában is akkor kezdődött a határozott Mária-tisztelet, amikor a magyaroktól ezt látták és eltanulták, jóllehet a Nyugat ezt a mai napig nem akarja tudomásul venni. Bővebben »

Az ember testi származása

Pezenhoffer Antal ~ Feltéve: 2014. május 25-én.

... A majomi származás tarthatatlanná válása s így elvetése után az egészen kalandos, a majom s az ember között álló, az õsemberrel azonosított majomembertõl való származtatás csak akkor veszthetné el komikus jellegét, ha lenne rá valami tárgyi, tehát paleontológiai bizonyíték, azaz valami kézzelfogható lelet. (...) Majdnem egész természettudományos irodalmunk tele van az így értelmezett õsember emlegetésével, pedig hogy vol