Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

12. rész, II. János Pál Brescia-ban

FRISSÍTVE VI. Pálnak a Szent Péter Bazilika bronzkapuján látható alakjával, kezén a szabadkőművesek ötágú csillagával.

Fejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!De voltak, akik nem adták fel [VI. Pál oltárra emelésének az ügyét]! Anélkül, hogy megfontolták volna a Villa atya által felhozott érvek megalapozottságát, csak egy Brescia-i pápai látogatás mozdíthatta előre VI. Pál "boldoggá avatási perének" a sorsát. És akkor bejelentették, hogy II. János Pál pápa 1998. szeptember 19-20-án Brescia-ba látogat. Giuseppe Tovini boldoggá avatása volt az alkalom, amely egyébként összefüggésben volt VI. Pál "boldoggá avatási perével". De Villa atya nem veszítette el a fejét. 1998. augusztus 15-én hosszú levelet írt Angelo Sodano bíboros államtitkárnak, kifejezetten megkérve, hogy töröljék a pápa Brescia-i látogatását. Az volt az ok, hogy megtörtént a "VI. Pál boldoggá avatása?" c. könyv terjesztése, és lelkendező leveleket kapott a bírósági és kulturális világ befolyásos embereitől. De a legkomolyabb érv az volt, hogy az Egyház kárt szenvedne a pápa óvatlan hozzáállása miatt, figyelembe véve a Villa atya könyvében található nyugtalanító tényeket és nyers igazságot. A levélben Villa atya elismerte a könyv kemény hangját és azt, hogy a klérus nincs hozzászokva ehhez a hangnemhez. De kihangsúlyozta, hogy ez csak az Egyház és a Hit iránti "szeretetének az erőszaka"! És hogy ez az "erőszak" kötelesség, amikor a Hit legfőbb értékei veszélyben forognak:

"Aki igazán szereti az Egyházat, nem hallgathat, amikor zűrzavarban van. Gyávaság lenne a csendet választani a tiltakozás helyett! Milyen gyáva is az, akinek nincs elég bátorsága és érzékenysége ahhoz, hogy támogassa a fronton lévők harcát, a Hitért folytatott 'jó harcot'! Ezért a könyvemet nem ajánlom olyanoknak, akik csak kissé szeretik az Igazságot, akik felületességben szenvednek, és azoknak sem, akik a 'szeressük egymást' félreértelmezésével hagyják magukat megtéveszteni. Az én bátorságom csupán azok bátorsága, akik szabadnak tekintik magukat az igazi felelősséggel szemben ('Az igazság szabaddá tesz', János, 8.32). Ez valójában nagyon nehéz feladat. És ehhez manapság nagy bátorság kell! Mégis, alapvető a fontossága, még akkor is, ha kockázatokkal jár! Ha Krisztusnak nem lett volna 'bátorsága' nyíltan beszélni és ostorozni ellenségeit, (a farizeusokat, az írástudókat, a tanítókat, a főpapokat!), akkor Ő is kényelmesen, ágyban halt volna meg, a kereszthalál elszenvedése nélkül."

Angelo Sodano bíboros, II. János Pál államtitkáraEzután Villa atya így folytatta levelét:

"Eminenciás Uram! Jézus lelkipásztori szinten rendre utasította őket hitetlenségükért. És megfeddte őket bizonyos hitszegőkkel szemben mutatott "toleranciájukért", hogy azok akadálytalanul kifejthessék aknamunkájukat, így osztoztak azok bűnében, amely félrevezette a híveket. Nos, nem ugyanez a helyzet VI. Pállal is? Nem véletlenül VI. Pál volt az, aki a szabadon hagyta uralkodni a progresszivistákat, a többé-kevésbé eretnekeket, megengedve nekik, hogy aláássák a Hit legmélyebb alapjait? És ezért most az Egyház kiégett; csak nyomokban található meg mögötte a keresztény civilizáció! Ezért ezzel a könyvvel e levél írója megpróbálta az igazság tükrébe nézve lerántani a maszkot! Azért, mert senkinek sem áll jogában becsuknia a szemét az előtt, ami az Egyházban történik egy olyan pápa gondatlansága miatt, akit most még oltárra is akarnak emelni!"

És még:

" Ezért, Excellenciás Uram, megismétlem: "Hogyan tudná a pápa (II. János Pál) akár akadémikus retorikával megvédeni VI. Pált, azok után, amit leírtam és "dokumentáltam" róla, és az után a "levél" után, amelyet elküldtem az összes olasz püspöknek, - egy hónappal ezelőtt! Amelyben megmutattam 'egy 'VI. Pálról készült fotót', a bal kezén látható "ötágú csillaggal", vagy másképpen a 'szabadkőművesek pentagrammájával', amelynek az eredetije bele van metszve a római Szent Péter Bazilika 'bronzkapujának' első paneljébe, és az 'Osservatore Romano' 1977. szeptember 25-i számában is megjelent?"

A római Szent Péter Bazilikának a II. Vatikáni Zsinatot megörökítő bronzkapuja.VI.Pál keze kinagyítva, amelyen jól látható az ötágú csillag, a szabadkőművesek pentagrammája.A levél ezekkel a szavakkal végződött:

"Az abban való erős és természetfeletti hittel, hogy kötelességből írott kérésemet Eminenciás Uram kegyesen fogadja, a Anyaszentegyházunk és Édesanyánk iránti szeretettel Jézus és Mária nevében fogadja papi tiszteletemet." De a kérés nem talált meghallgatásra és II. János Pál ellátogatott Brescia-ba, hogy felélessze VI. Pál boldoggá avatási perének az ügyét.

A "VI. Pál, egy pápa a bíróság előtt?" című könyv, a "VI.Pál boldoggá avatása?" folytatásának a borítója. A könyv válasz volt a Vatikánnak arra a próbálkozására, hogy II. János Pál Brescia-i látogatásával folytassa VI. Pál "boldoggá avatási perét".Azután egy év múlva, 1999. decemberében, Villa atya kiadott egy második könyvet "VI. Pál, egy pápa a bíróság előtt?" címmel, amely az első folytatása volt. Ezt a könyvet is elküldték a pápának, a bíborosoknak, a püspököknek és az olasz klérus egy részének. A reakció ezúttal sokkal szerényebb volt.

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics