Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templomFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!1998. októberében Villa atya felhívta a figyelmemet a “Luoghi dell’infinito” ["A végtelenség helyei"] újság szeptemberi számának egy oldalára. Az újság egy kereszt tervéről számolt be, amelyet Arnaldo Pomodoro szobrász tervezett, és Renzo Piano-nak a San Giovanni Rotondo-ban épülő "új templomában" akarnak felállítani.

Ezt a cikket Villa atya egy barátjától kapta, aki többek között felhívta a figyelmét a kereszten látható néhány furcsa szimbólumra, amely mintha kalapács és vakolókanál lenne. Azonnal elkezdtem vizsgálni a különös keresztet.

Az “Una Nomina Scandalo” (Egy botrányos kinevezés) dossziéEgy hónap elteltével ezt a beszámolót küldtem el Villa atyának:

" A szabadkőművesség Ősi és Elfogadott Skót Rítusának 11°, 22° és 33° fokozata van ábrázolva a kereszt alsó és oldalsó részein. A szabadkőműves kötény szimbolikusan látható a kereszt középső részén, a felső szárán pedig Lucifer van ábrázolva különféle módokon. " Azután hozzátettem: "Ezeknek a szimbólumoknak a jelentése a következő: a fallosz kultusza, az ember kultusza és Lucifer kultusza. Ezek szimbolizálják a szabadkőművesség Ősi és Elfogadott Skót Rítusát , rendszerint két "ötágú csillaggal" jelölve, amelyek közül az egyik a hegyéve felfelé, a másik pedig lefelé áll."

Ennek az "új templomnak" a főtervezője a neves építész, Renzo Piano, bár a projekt felelőssége az Egyház Kulturális Öröksége Pápai Bizottságának a kezében van, amelynek az elnöke Msgr. Francesco Marchisano.

A “Chiesa viva” 381. sz., 2006. február 20-án megjelent különkiadása, a San Giovanni Rotondo-ban Szent Pió atyának szentelt sátáni templomról. Az ezen az "új templomon" mindenütt fellelhető okkult szimbólumok a szabadkőművesség, és "istenük", Lucifer megdicsőítését szolgálják, amely borzalmasan sérti a Mi Urunk Jézus Krisztust és a Szentháromságot. A tabernákulum szabadkőműves szimbolizmusa "Jézus, a Megváltónak" "Lucifer, a megváltóval" való helyettesítését fejezi ki, míg a kőkereszten "Krisztus Királynak" a helyettesítését Luciferrel, "az univerzum királyával". De a legnagyobb sértést a Szentháromság kiiktatása jelenti, amelyet a sátáni szabadkőműves háromszoros háromsággal, a “Triple Trinity”-vel helyettesítettek.Az "új templom" liturgikus és teológiai felelőse viszont Msgr. Crispino Valenziano, aki Msgr. Marchisano alárendeltje. Egyedül ő adott utasításokat arra vonatkozóan, hogy " a projekt fokozatosan egyre kifejezőbb legyen."

Msgr. Marchisano Villa atya régi ismerőse, akit a "Chiesa Viva" újság 1981. júniusi, 109. számában már leleplezett, mint szabadkőművest, összes szabadkőműves regisztrációs adatával együtt. Msgr. Marchisano karrierje töretlenül ívelt felfelé a Vatkánváros államtitkár helyettesi és a Szent Péter Műve elnöki posztjáig, amelyet II. János Pál adományozott neki.

2002. szeptemberében Villa atya erre a két kinevezésre "Egy botrányos kinevezés" című aktacsomaggal válaszolt, amelyben bemutatta Msgr. Marchisano három levelét, amelyet Olaszország szabadkőműves nagymesterének írt, és az egyikben ez áll:

Msgr. Marchisano három levele, amelyeket Olaszország szabadkőműves nagymesterének írt.Az első levél teljes szövege:


1961., május 23.

"Tiszteletreméltó és Kitűnő Nagymester,
nagy örömömre szolgált, hogy megkaptam Öntől F. MAPA-n (Mons. Pasquale Macchi, VI.Pál titkára) keresztül a kényes megbízatást: óvatosan megszervezni egy olyan tervet egész Piedmontban és Lombardiában, amely megzavarja a szemináriumi tanulmányokat és fegyelmet.
Nem tagadom, a feladat óriási, és sok munkatársra van szükségem, főleg a tanári karból. Kérem, tájékoztasson erről, és az alkalmazandó taktikáról.
A MAPA-val való találkozás és személyes megbeszélés után pontosabb tájékoztatást tudok adni.
Kérem, fogadja imádságos üdvözletemet
Frama
A G.O. Tiszteletreméltó Nagymesterének (személyesen kézbesítve)"

A második levél szövege:


1961., szeptember 12.

"Kitűnő és Tisztelendő Nagymester,

Miután megkerestem és többször is felvettem a kapcsolatot F.F. ("Fellow Freemasons", szabadkőműves társ) Pelmo-val és Bifrával, visszatértem MAPA-hoz előterjeszteni egy munkatervet. Ő azt javasolja, hogy a tananyag bomlasztásával kell kezdeni, nyomást gyakorolni hűséges tanárainkra, mert az ál-filozófia és ál-teológia fejezeteinek új frissítéseivel elvetjük a magot a most minden új iránt érdeklődő diákok között. Így a fegyelem szétzilálása már csak egyszerű következmény lesz, amely magától be fog következni, a mi közbeavatkozásunk nélkül: a diákok azt fogják gondolni, hogy ők maguk tették.
Ezért alapvető fontosságú, hogy jól megfizessék azokat a tanárokat, akiknek a névsorát már elküldtük Önnek.
Figyelmesen fogom követni az eseményeket és mindenről hűségesen be fogok számolni Önnek.
A legodaadóbb és baráti üdvözlettel
Frama
Palazzo - Nagymester
Giustiniani (személyesen kézbesítve) "

A harmadik levél szövege:


"19... október 14.

"Kitűnő és Tisztelendő Nagymester,
A múlt éjszakai megbeszélésen, ahol F. F. Pelmo, Mapa, Bifra, Salma, Buan, Algo és Vino volt jelen, a következőkre jutottam:
- Először is próbát kell tennünk Olaszország néhány szemináriumában, azon belül is Trentóban és Torinóban, vagy még Udinében is, ahol sok F.F. (szabadkőműves társ) van;
- Másodsorban el kell terjesztenünk a szabadságról és az emberi méltóságról vallott nézeteinket az összes szemináriumban, minden ellenkezés nélkül az elöljárók vagy a törvény oldaláról. Szükségünk van átfogó kiadványokra.
Ennél a pontnál szükség van egy találkozóra mindegyikükkel, eldönteni, hogyan cselekedjünk és kikre bízzuk a különböző feladatokat.
Imádságos üdvözlettel
Frama
Palazzo - Nagymester
Giustiniani (személyesen kézbesítve) "

Az aktacsomagot ezerszámra terjesztették és a Vatikánból bizonyos személyiségek azért ellátogattak Brescia-ba, hogy vásároljanak néhány példányt Villa atya röpiratából; míg mások, Rómából, szomorúságuknak és kétségbeesésüknek adtak hangot. De úgy látszott, hogy senki sem tudja megállítani a szabadkőműves prelátus ellenállás nélküli felemelkedését.

Már csak a bíborosi kinevezése hiányzott. Ámbár a neve nem szerepelt a 2003. október 31-re tervezett Konzisztórium által támogatott jelöltek listáján. Mi úgy gondoltuk, hogy azért nem, mert széles körben ismertté vált az "Egy botrányos kinevezés" röpirat, amely egyértelműen bebizonyította Msgr. Marchisano szabadkőműves tagságát.

De három nappal azelőtt, hogy a pápa bejelentette volna a Konzisztórium által támogatott jelölteket (2003. szeptember 28), éppen Villa atya irodájában voltam, amikor csengett a telefon. Villa atya felvette a kagylót , hallgatott, majd letette és azt mondta: "Tudja, milyen hírt kaptam éppen most? Msgr. Marchisano rajta lesz a bíborosjelöltek listáján!"

Három nappal később a tévében láttam, hogy amikor II. János Pál felolvasta a leendő bíborosok névsorát, egyszer csak hirtelen megjelent személyi titkárának a keze a képben, amint egy papírlapot tartott, amelyet letett a pulpitusra. A pápa szemmel látható ingerültsége eredménytelen maradt. Kis idő múlva felolvasta a nevet: Msgr. Francesco Marchisano.

2004. július 1-jén felavatták San Giovanni Rotondo-ban a Szent Pió atyának szentelt "új templomot."

A "Chiesa viva" 2006. február 20-i speciális, 381. száma "A Szent Pió atyának szentelt 'új templom' - szabadkőműves templom?" címmel jelent meg. Megmutatta az ebben a "templomban" mindenütt fellelhető szabadkőműves szimbólumokat és az "unitárius ötletet", amelyek arra irányulnak, hogy a szabadkőműveseket és istenüket, Lucifert dicsőítsék, borzalmasan megsértve ezzel a Mi Urunk Jézus Krisztust és a Szentháromságot.

A tabernákulum szabadkőműves szimbolikája a "Megváltó Jézust" a "luciferi megváltással" cseréli fel, míg a kőkereszt szimbolikája "Krisztust, a Világmindenség királyát" "Luciferrel, a világmindenség királyával" helyettesíti. De a legnagyobb sértés a Szentháromság ellen irányul, amelyet eltávolítottak, és a szentségtörő, sátáni és szabadkőműves "Háromszoros háromsággal (Triple Trinity-vel)" helyettesítettek. A történelemben először most mutatták meg nyilvánosan a szabadkőműves "Triple Trinity" geometriai ábrázolását. Ez a legmélyebben és legféltettebben őrzött titka a Szabadkőművesség Ismeretlen Vezetőinek!

Amikor Villa atya elolvasta ezt a tanulmányt, azt mondta: "Ez a legnagyobb hatású nyilvános támadás a szabadkőművesség ellen az utóbbi háromszáz évben." Azután hozzátette, hogy a pápa nem teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja, mert egy ilyen vád mellett nem lehet csendben maradni. De nem történt semmi!

De azért két hónappal később valami mégis történt. Százötven prelátus, köztük a korábbi államtitkár, Angelo Sodano bíboros, elutazott San Giovanni Rotondo-ba, a Pió atya által alapított Casa di Sollievo della Sofferenza (Szenvedők Háza) alapításának 50. évfordulójára, és egy teljes hétig ott maradtak (2006. május 1-7.)

Egyikük így számolt be erről: "Ezek a prelátusok egy teljes héten keresztül - tudom, mert én is ott voltam az esti és az éjszakai megbeszéléseken, az Ön Pió atyának szentelt sátáni templomról szóló speciális kiadását tanulmányozták."

Meglepődve kérdeztem:"És mi lett az eredmény?" "Nem tudták megcáfolni." "És mi lett a végkövetkeztetés?" - kérdeztem. Ezt válaszolta: "Úgy döntöttek, hogy minderről hallgatni kell."

A hír azonban olyan robbanó erejű volt, hogy néhány olasz újság publikálta a botrányt, de az összes nemzeti sajtó, rádió-, és televíziócsatorna elhallgatta. Nem az bántott bennünket, hogy a "minderről hallgatni kell" politikát alkalmazták velünk szemben, hanem főleg az, hogy a Mi Urunk Jézus Krisztus és a Szentháromság borzalmasan meg lett sértve, senkinek sem lett volna szabad ezt a Három Szent Személyt közvetlenül belerángatnia ebbe az ügybe.

A sátáni templomról szóló különszám olasz kiadását követte a német, angol, francia, spanyol és lengyel kiadás. Lassanként egész Olaszországban és külföldön is elterjedt ennek a szörnyűséges sátáni templomnak a híre, és a zarándokok áradata, akik sohasem mutattak különösebb érdeklődést eziránt a furcsa "új épület" iránt, folyamatosan csökkent, és vele együtt csökkent a bevétel is.

Lehetetlen volt megcáfolni a tanulmányunkat, amelynek a tartalma felkavaró volt, de a napról napra növekvő hazai és külföldi érdeklődés miatt végül kierőltettek egy "választ", de anélkül, hogy belementek volna a speciális kiadásunkban felhozott tények taglalásába.

Eddig a "Hatalom" kötelező politikája arra korlátozódott, hogy "minderről hallgatni kell " ..., de ezeknek a szavaknak a jelentése a teljes médiacsend mellett mást is sejtetett.

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics