Viganò érsek: Az egyetemes Szabadkőműves

Testvériség retteg a Szent Rózsafüzér erejétőlTartsátok kezetekben a Rózsafüzért, amelyet egyesek azért mondanak a „vallási radikalizmus” szimbólumának, hogy lefegyverezzenek benneteket és meggyengítsék a védelmeteket. De éppen ez a Szent Rózsafüzértől való félelem kell, hogy rávegyen bennünket arra, hogy még nagyobb meggyőződéssel ragaszkodjunk hozzá.

Carlo Maria Viganò érsek beszéde, amelyet pénteken mondott a híveknek a Our Warpath (A Mi Hadi Utunk) Katolikus Nemzeti Felvonuláson.

Drága Barátaim!

A Mi Hadi Utunk elnöke, Joseph Rigi József meghívott, hogy szólaljak fel ezen az első Katolikus Nemzeti Felvonuláson, amelyet Szent Mihály arkangyal ünnepén – amelyet az Egyház szeptember 29-én ünnepel – abból a célból rendeztek meg, hogy a Kereszt zászlaja alatt összegyűjtsék mindazoknak a seregét, akik a bérmálás szentsége révén Krisztus katonái lettek. Fogadjátok tehát mindannyian üdvözletemet, bátorításomat és imáim biztosítékát.

Egy olyan társadalomban, amelynek nincsenek sem eszméi, sem arra való képessége, hogy bármiért is harcolni tudjon, amelyben képmutató pacifizmussal gyáván leteszik a fegyvert a zsarnok erőszakával szemben, ti, mint igazi katolikusok, arra vagytok hivatottak, hogy tanúságot tegyetek az evangélium mellett és megmutassátok a világnak a Mennyek Országát, amelyet az erény hősiességével, valamint az Isten és a felebarát szeretetével lehet meghódítani. Tartsátok kezetekben a Rózsafüzért, amelyet egyesek azért mondanak a „vallási radikalizmus” szimbólumának, hogy lefegyverezzenek benneteket és meggyengítsék a védelmeteket. De éppen ez a Szent Rózsafüzértől való félelem kell, hogy rávegyen bennünket arra, hogy még nagyobb meggyőződéssel ragaszkodjunk hozzá.

Íme, végre itt vannak. Íme, végre nyíltan színre léptek az egyetemes szabadkőműves testvériség hívei, hogy kiárasszák gyűlöletüket a legszentebb Rózsafüzér iránt, amelyet a Pompei Szűzhöz intézett imában „az üdvösség tornyának nevezünk a pokol támadásai közepette”, és amely biztonságos kikötő az általános hajótörésben. És nem is lehetne másként: a szellemi és az anyagi világot is érintő háborúban ismét beigazolódott, hogy a globalista délibáb mögött a Sátán és csatlósainak a zsarnoksága áll.

„Az állam világi” – mondják. Mintha lehetséges volna a kortárs ember számára, hogy megtagadja Isten tekintélyét, és elutasítsa, hogy az egyéneket, a családokat, a társadalmakat és a nemzeteket alárendelje Urának. Ám ez az állam, amely magát világinak nevezi, valójában vallástalan és istentelen, mert bár az ateizmust vagy a vallási közömbösséget választja, valójában megsérti az Isteni Felséget, amikor a bálványok és babonák szintjére süllyeszti őt; erőszakot követ el az Igazsággal szemben, egy szintre helyezve azt a hazugsággal és a tévedéssel; rosszindulatúan megtéveszti az embereket, elhiteti velük, hogy lehetünk engedelmesek a magánéletben és világiak a nyilvánosság előtt, anélkül, hogy megtagadnánk azt, aki arra teremtett bennünket, hogy ne „megvalósítsuk magunkat” vagy „együtt járjunk”, hanem imádjunk, szolgáljunk, dicsőítsünk és engedelmeskedjünk Teremtőnknek és Megváltónknak, akihez mindannyian tartozunk, és aki nélkül nem lettünk volna megteremtve és megmentve.

Ez az istentelen és katolikusellenes „világi állam” a Rózsafüzér imádságát nem „pápista babonaságnak” tekinti – ezek az antiklerikálisok és „szabadgondolkodók” általános vádjai –, hanem valódi fegyvernek, amelynek ereje rémülettel tölti el őket. Gyűlöli a katolikus szentmisét, de nem gyűlöli annak zsinati paródiáját. Gyűlöli a katolikus doktrínát, de nem gyűlöli a Szent Márta „tanítóhivatalát”. Gyűlöli a katolikus erkölcsöt, de dicséri Bergogliót a szodómia, az éghajlat és a bevándorlás érdekében tett beavatkozásaiért. Gyűlöli az imát, és különösen a Rózsafüzért, amely kicsiny hadrendünk élére állítja a Miasszonyunkat, Nikopéia titulussal, Ő, aki a Győzelmek Hordozója, Aki – akit a kereszténység a Szent Rózsafüzér Királynőjeként emleget – megengedte a Lepanto-i flottának, hogy legyőzze Mohamed híveit. Ez a „világi állam”, amely csak nevében világi, de valójában lényegében lázadó Urunkkal szemben, tudja, mi a kegyelem természetfeletti ereje, mi az ima és a böjt ereje, és ismeri a szentmise Szentáldozatának végtelen értékét. Ezért akarja megakadályozni a vallás minden nyilvános megnyilvánulását, és szélsőségesnek – „radikális tradicionalistáknak” bélyegezni azokat a katolikusokat, akik a Rózsafüzér legyőzhetetlen fegyverét forgatják, vagy akik térdet hajtanak Isten előtt, de nem térdelnek le a Black Lives Matter-ért. Nem meglepő, hogy az ellenség szolgái osztoznak vele a Rózsafüzér elleni dühös irtózásban: minden Üdvözlégy Mária, amely felszáll a mennybe, hogy tiszteletet adjon Isten Anyjának, és kéri, hogy járjon közbe „értünk, bűnösökért”, egy dárdával gazdagítja az angyalok fegyvertárát, és szétmorzsolja e világ fejedelmének bizonytalan hatalmát, aki valójában egy csaló herceg, aki megtévesztés útján kisajátítja a polgári és egyházi hatalmat, jól tudván, hogy közel a vég, és zsarnoksága közel áll a vereséghez.

Úgy tűnik, hogy a Great Reset és az Agenda 2030, a Davos és az ENSZ világa, a WHO világa és az uzsorások győztek. XVI. Benedek lemondása és az amerikai elnökválasztási csalás után a katèchon két alakja tűnt el, az előbbi egy spirituális, az utóbbi pedig egy világi tekintély, akik megakadályozhatnák az Antikrisztus fellépését. Helyükre két olyan embert ültettek, akik - eufemizmussal élve – teljesen alkalmatlanok arra a szerepre, amelyet betöltenek: az egyiket a St. Gallen Maffia, a másikat az amerikai mélyállam és az Új Világrend elitje választotta meg. Az is összeköti őket, hogy korrupt és perverz barátokat és munkatársakat választanak. A katolikus egyházat ma elhomályosítja a mély egyház, az Egyesült Államokat pedig a mély állam. Mindketten azon cél ellen használják fel hatalmukat, amelyért a megbízatásukat kapták: salus animarum [lelkek üdvössége] az Egyházban és a bonum commune [közjó] az államban. És azt találjuk, hogy az állam és az Egyház vezetői alapvetően szövetkeznek mindkettő elpusztítására: találkoznak, dicsérik, megvásárolják és eladják egymást, és prostituálják magukat az elit előtt abban a reményben, hogy nem pusztítják majd el őket akkor sem, amikor már nem lesz rájuk szükség. És hogy megmutassák, hogy mennyire elkötelezettek a globalista Leviatán iránt, elpusztítanak mindent, ami a keresztény civilizációból született társadalomra emlékeztet.

Mi vagyunk a hagyományos világ „kontrollcsoportja” egy globalista társadalomban, ahogy a pandémiás narratívát megtagadó, a génszérumnak alá nem vetettek a „kontrollcsoport”. Mi a kontrollcsoport? A kísérleti alanyok egy olyan csoportja, akiket a kísérlet során ugyanolyan körülmények között tartanak, mint a vizsgált személyeket, de nem esnek át a vizsgálat tárgyát képező kezelésen. A „kontrollcsoport” feladata, hogy kizárja az eredmények alternatív magyarázatait, és gondoskodjon arról, hogy a kísérleti csoportból származó adatok valóban a vizsgált változóból származzanak, ne pedig ismeretlen külső hatásokból.

Ezért akarnak minket eltörölni, láthatatlanná tenni, és cenzúrázni. A létezésünk egy viszonyítási pont, amely felfedi a csalást és elítéli a bűnösöket. Tehát álljatok ellen: mint katolikusok és mint amerikai polgárok! Álljatok ellen úgy, ahogy a kötelező oltás megtagadásával tettétek, mert egészségi állapototok, az a tény, hogy nem szenvedtek szívizomgyulladásban, nem lettetek sterilizálva, és nem szenvedtek hirtelen jött megbetegedésektől, összefüggést mutat a kísérleti szérum beoltása és a káros hatások között.

A bergogliói Szanhedrin és a hatóságok ismét egyetértenek abban, hogy halálba küldik Urunkat, ugyanazért a „bűnért”, mint régen: mert kinyilvánította királyságát. Azok, akik elismerik Jézus Krisztust királynak, a mély állam és a mély egyház ellenségei, mivel egyik sem hajlandó alávetni magát birodalmának és engedelmeskedni törvényeinek, és jól tudják, hogy ahol Krisztus uralkodik, ott nincs helye sem rossz pásztoroknak, sem rossz uralkodóknak.

A szentmise végén, az utolsó evangélium után elmondják az Szent Mihályhoz szóló imát, „a mennyei sereg fejedelmének” nevezve, és könyörögve, hogy vesse vissza a pokolba a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körbejárnak a világban. Az ezt megelőző imában a pap Isten közbelépését kéri pro libertate et exsaltatione Sanctæ Matris Ecclesiæ, az Anyaszentegyház szabadságáért és diadaláért. Ezért imádkozunk a dicsőséges arkangyalhoz; ezért tiszteljük az Istenszülőt a Rózsafüzér imádságával és jámbor áhítattal; ezért mutatnak be a papok minden nap szentmisét, kiárasztva erre a félrevezetett világra az Urunk szenvedéséből fakadó végtelen kegyelmet.

Amerikaiak! Amerikai katolikusok! Ha a polgári törvény elismeri azt a jogot, hogy fegyverrel védd meg hazádat, akkor az Úr törvénye megköveteli, hogy ezt a korszakos csatát azokkal a szellemi fegyverekkel vívd meg, amelyeket a Szent Egyház rendelkezésedre bocsát kimeríthetetlen fegyvertárából. Vegyétek fel a Szent Rózsafüzért, térdeljetek le – ti is, férfiak és gyerekek! – és imával mutassátok meg erőtöket, bátorságotokat és keresztényi becsületeteket. Nem emberi erőink fogják legyőzni az ellenséget, hanem az Angyalok és Szentek hatalmas falanxa, a Mihály arkangyal által magasra emelt kereszt zászlaja és a Szűzanya oltalma alatt, aki Auxilium Christianorum, a Keresztények Segítője. Csupán arra kérnek bennünket, hogy válasszuk meg, melyik oldalon állunk, és teljesítsük állapotunknak megfelelő kötelességünket.

Imádkozzatok, vezekeljetek, böjtöljetek. Éljetek Isten kegyelmében azáltal, hogy gyakran meggyónjátok bűneiteket és szentáldozáshoz járultok. Soha ne hagyjátok abba a Szűzanyához való szoros kötődéseteket a Rózsafüzér által: ha a múltban Európa ennek az imának köszönhetően megmenekült a muszlim inváziótól, a világ még inkább meg lesz mentve, ha a föld minden részéről a Szűzanya szent szavai továbbra is felszállnak a Mennybe.

Áldalak mindnyájatokat
+ Carlo Maria Viganò érsek

forrás: https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-the-universal-masonic-brotherhood-fears-the-power-of-the-holy-rosary/?utm_source=daily-catholic-2022-10-04&utm_medium=email


Real Time Web Analytics