A bergoglianizmus a legrosszabb eretnekség

[Szerk. megj.: Bár a szerző, Sarah bíboroshoz hasonlóan, ő sem nevezi meg a Bergoglio-jelenség előfeltételét, a II. Vatikáni Zsinatot, ahol a paradigmaváltás tulajdonképpen megtörtént, de tökéletes képet ad Bergoglio eretnekségeiről.]

Sovány vigasz a ma hűséges katolikusainak, hogy majd egyszer az enciklopédia az eretnekségek felsorolását így kezdi: "arianizmus, apollinarianizmus, bergoglianizmus ..."

Ez az eretnekség egyedülálló az Egyház történetében

Vannak olyan dolgok, amelyek egyedülállóak Bergoglio eretnekségében, és amelyek minden idők legrosszabb eretnekségévé teszik. Ezek a következők:

1. Az eltévedt juhok elképesztő száma, akiket a világ legeldugottabb részein is becsapnak a bergogliói tévtanoknak a médián keresztül szerte a világon történő valós idejű terjesztésével.

2. Bergoglió által a pokol létének a tagadása, egyfajta nyári vakációzó helynek feltüntetve azt, mielőtt valaki a mennyei hazába jut, és a legsúlyosabb, halálos bűnök örök büntetésének a kiiktatása.

3. Az a bergogliói követelmény, hogy a bűnt és a bűnösöket nyilvánosan ünnepeljék, sőt, szentségtörően megáldják a templomok közösségének a keretein belül.

4. Jorge Bergoglio által az isteni törvény megsértése az új tanításában, amely abban áll, hogy Isten egyeseket arra ítél, hogy bűnben éljenek, míg másoktól azt követeli, hogy folytassák a bűnös cselekedeteiket; azzal az érveléssel teszi ezt, hogy az Isten bizonyos helyzetekben azt akarja, hogy az emberek bűnben éljenek, hogy Istennek van egy isteni törvénye egyesek számára, míg egy ezzel ellenkező törvénye mások számára.

5. Azoknak a sokaknak a légiója, akik ezt a teljes gonoszságot és démoni perverzitást terjesztik: laikusok, papok, püspökök és bíborosok az egész világon, úgyszintén a vatikáni tisztviselők is, akik közül egyesek nemcsak elnézik, hanem tevékenyen részt is vesznek ebben az utálatosságban.

Egyetlen dolog van, ami nem egyedüli a bergoglianizmusban, az az, hogy ez az eretnekség, akárcsak a többi, magában foglalja direkt és explicit módon mindannak az ellenkezőjét, amit a Mi Urunk Jézus Krisztus mondott. Nehéz megérteni, miféle is az olyan ember, minek kell, hogy tartsa magát, aki ilyeneket mer mondani: "Jézus, itt valamiben tévedtél" és "Isten, ezt így kellett volna tenned, legyél egy jobb isten".

A Bergoglio-féle eretnekség

Megtagadva az Egyház tradícióját, kijavítva a Mindenható Úr Istent, ellentmondva az Egyház számos zsinata által tévedhetetlenül kimondott igazságoknak, új tanítóhivatalt állítva fel, Jorge Bergoglio homokot prédikál, amelyre a Jorge egyházat szeretné felépíteni: "... többé nem mondható el egyszerűen ..." (Bergoglio Amoris Laetitia-ja, 301. fejezet, a továbbiakban "AL")

Mi következik abból, hogy Jorge Bergoglio , egyedül ő az, aki megmondja nekünk, mit lehet "elmondani".

Eretnekségének fő tanai a követezők:

1. Nincs halálos bűn, mint pl. házasságtörés vagy paráznaság, amely a kegyelmi állapot elveszítését eredményezné; még azok számára sincs, akik tisztában vannak az isteni törvények követelményeivel.

2. Az isteni kegyelem nem teszi lehetővé az összes halálos bűn elkerülését; a szituációs körülmények felmentést adhatnak az isteni törvény alól.

3. A szituációtól és a körülményektől függően Isten időnként azt akarja, hogy egy ember bűnben éljen.

4. Azok számára, akiket Isten megítél és a pokolra küld, a pokol nem végleges, a tűz nem örökké tartó. "Senki sincs véglegesen elítélve", a bergoglianizmus tőmondatban összefoglalva: Non Serviam [Nem szolgálok]

Hányan vannak a félrevezetett juhok?

A modern médiának és a föld jelenlegi népességének köszönhetően ez az eretnekség több embert vezet félre, mint bármelyik korábbi a történelem során.

Az elmúlt évszázadokban sok ezer hívő katolikus volt különféle eretnekségekkel megtámadva; de a számuk viszonylag kicsi volt a katolikusok mai létszámához viszonyítva. Ma több, mint 1 000 000 000 katolikus él a világon. Ez a plusz vagy mínusz 1,2 milliárd hívő Jézus nyájának csak egy része. A tizenegy apostolnak és az apostolutódoknak adott "Menjetek és tanítsatok minden népet" parancs további 1 000 000 000 keresztényt és mintegy 1 500 000 000 muszlimot jelent; és további 3 200 000 000 lélek él még a földön.

Jézus egyet sem akar elveszíteni közülük. A Sátán mindegyiket akarja; és a média - internet, mobiltelefon, műholdak, televízió, tömegkommunikáció, filmek és a hírek - segítségével a hívők nagy része naponta hallja a bergogliánus eretnekségeket, és sokaknak tetszik is, amit hallanak, különösen, ha az "a pápa" szájából jön. Ha egy olyan valaki mondja azt, hogy "Ki vagyok én, hogy ítélkezzem?" , aki fehér pápai ruhát visel, akkor huszonnégy órán belül mindenki azt a következtetést vonja le, hogy ő is azt csinál, amit akar, mindegy, mit tesz, Isten úgyis szereti, az Isten olyan, hogy nem akar megítélni senkit sem, a Hiszekegyben mondott szavak ellenére: "aki eljön ítélni élőket és holtakat".

És ha ugyanez az ember azt állítja, hogy a pokol, az örökké tartó pokol nem létezik, és hivatalos dokumentumba foglalja, hogy az új Ki-a Pokolból- Ingyenes-Irgalom cédulája mindenkire, minden helyzetben vonatkozik, minden, korábban halálos bűnnek mondott esetre is, akkor sokan fogják azt gondolni, hogy mindegy, milyen bűnöket követek el, az sohasem fogja azt jelenteni, hogy nem juthatok a mennyországba. Mindegy, mit mondott Isten a sugalmazott Szavaival, és azóta is mond folyamatosan a lelkiismereten keresztül, az a fehér ruhás ember a királyság kulcsát arra használta, hogy örökre megszabadítson tőlük.

Új paradigma, új dogma, eretnekség

Jorge Bergoglio és szócsövei vidáman hirdetik, hogy új paradigma van a láthatáron, amely helyettesíti a régi, a még Jézus által bevezetett ítélkezőset, és amely a szeretet és az irgalom új fényét hozza Jorge egyházába. Ezt sózzák a hívek nyakába, mint Jézus tanításának természetes fejlődését, amely folyamatosan megy végbe Jézus Egyházában már a Feltámadás óta.

A paradigmaváltás kataklizmatikus. Egyik paradigma helyettesíti a másikat. Az egyik paradigma nem a másik "fejlődéséből" fakad. Egy új paradigma lerombol egy régit, véglegesen. Ezért nem használta a paradigmaváltást népszerűsítő természetfilozófus, Thomas S. Kuhn a "paradigmafejlődés" kifejezést, hanem "A tudományos forradalom struktúrája" címet adta a tankönyvének.

Például nem létezik a geocentrikus világképnek "kopernikuszi fejlődése" ; forradalom volt, amely aláásta a ptolemaioszi geocentrikus világképet és egy teljesen új paradigmával helyettesítette, a kopernikuszi Nap-középpontú heliocentrikus világképpel.

Jorge Bergoglionak és bergogliánus követőinek igazuk van: - új paradigmát hirdetnek. Mondhatjuk azt, hogy ez egy hallgatólagos beismerése annak, hogy a bergoglianizmus eretnekség - lázadás a hit letéteménye ellen, tagadása Jézus Krisztus Egyháza két évezrede hirdetett megváltoztathatatlan és tévedhetetlen tanításának. A Jorge-középpontú paradigma-felhívás a bűnösök felé egy én-központú paradigma, egy élvezz-itt-és-most paradigma. A Jorge paradigma azt mondja: "Egyél, igyál, légy irgalmas és paráználkodj, hiszen akár holnap meghalhatsz." A Jorge-központú paradigma definíció szerint a Jézus-központú paradigma helyébe lép.

Konklúzió

Az évszázadok során a sok eretnek számára nem jelentett problémát, hogy nyilvánosan szembeszálljanak az őket vádlókkal és még ha erőtlenül és gyengén is, de válaszoljanak az eretnek tanításukat ért vádakra. Egy utolsó érv amellett, hogy Bergoglio eretneksége miért a legrosszabb; azért, mert Jorge Bergoglio megtagad mindenféle választ a kétségeiket kifejtő hívektől, akik szerető, gondoskodó pásztort keresnek, aki "Isten szolgáinak a szolgája".

Ehelyett, mint egy totalitárius despota, mint egy harmadik világbeli diktátor, az őt kérdező híveket "doktrinális ellenállásnak" nevezi, és ezt tudatta a saját szavaival: "Tudom, kik ők". Ez a pápa, Krisztus helyettese a földön, a pásztorok pásztora, Péter utóda. És azt is tudtul adta, hogy a talpnyalói tájékoztatják őt az őt érő támadásokról. A Vatikánnak is megvan a maga Ohranája, KGB-je, Gestapo-ja és Stasi-ja. Jorge egyháza az 1984, az Állatok farmja és a Szép Új Világ egyvelege. A jövőben a zsarnokok listájában a nevek ezek lesznek: Néró, Adolf, Joszif és Jorge.

Abból, hogy megtagadja a választ azoktól, akik az egyértelműsítését kérik annak, amit mondott, azt a következtetést lehet levonni, hogy a kérdések helyénvalóak. A közönye azt fejezi ki, hogy nincs megindokolható, helyes válasz. A hallgatása azt kiáltja: "Igen, eretnek vagyok és erre büszke vagyok."

Egyszer majd Jézus azt fogja mondani mindnyájunknak, Jorge Bergogliónak is és a bergogliánusoknak is , "Tudom pontosan, ki vagy". Akkor a feltámadás misztériumába vetett hit mindenkinél annak a tudásába megy át, hogy a mennyország örök, a pokol valóság, és a pokolban lévők örökre elkárhoztak.

Forrás: the-american-catholic.com.


Real Time Web Analytics