Viganò érsek: Krisztus nem ismerné fel

Egyházát abban a "szektában", amely elhomályosítja

Péter Székét" Ez a szakadás, ez az erőszakos szakadás lelki szinten abban a pillanatban teljesedett ki, amikor a prelátusok tekintélye a civil szférához hasonlóan szekularizálódott."
Az alábbiakban egy szerzetesnővér és Carlo Maria Viganò érsek levélváltása olvasható. Először a nővér levele, majd Őexcellenciájának erre adott válasza következik.

Főtisztelendő Excellenciás Úr!

Krisztus Király közelgő ünnepe alkalmából írok Önnek, és bátorkodom megosztani Önnel egy alapvető kérdést:

Van-e még értelme ünnepelni és segítségül hívni azt a kegyelmet, amit ez a liturgikus ünnep annyira vágyott, amikor megalapították?

Ha a Királyok Királya és az Urak Ura (vö. 1Tim 6:15; Jel. 19:16) ma visszatérne dicsőségében, akkor felismerné-e hitvesét, az Egyházat?

Feltéve ezeket a kérdéseket, tiszteletlennek és olyannak fogok tűnni, mint aki nem hisz abban az ígéretben, hogy „a pokol kapui nem vesznek erőt rajta” (Mt 16,19), amelybe reménységként kapaszkodik az Egyházat megszálló halálos hitehagyás szelének néhány túlélője. Nos, ezeknek a kérdéseknek a provokatív hangvétele összefoglalja annak a néhány megmaradt hithűnek a zavarodottságát, akik hűségesek a Tanítóhivatalhoz, az érvényes szentségre és a pásztorok közötti élet koherenciájára való utalás után kutatva. Úgy fordulok Önhöz, mint egy „hanghoz a sivatagban”, amely oly sokszor megvilágított annyi elveszett és elcsüggedt lelket.

Szeretném megosztani Önnel a következő kis történetet, ami velem történt meg:

Néhány nappal ezelőtt egy hölgy, aki adományokat hozott a kolostorba, azt mondta nekem: „Tudod, nem nagyon követem ezeket a dolgokat, de úgy tűnik számomra, hogy az az irány, amelyet az Egyház az utóbbi időben képvisel, nem olyan jó… !” A beszédmódjából, a hangszínéből azt vettem észre, hogy zavarban van, amiért így fejezi ki magát valakinek, akiről úgy gondolta, hogy azt az „Egyházat” képviseli, akit ő az imént megkérdőjelezett. Nagyszerű választ adhattam neki: a válaszom egy egyszerű felhívás volt a személyes imáink fokozásának szükségességére, ami a hölgyet tudatlanságban hagyta, számomra pedig lehetővé tette, hogy „azonosuljak” azzal az „Egyházzal”, amelyet úgy érzem, hogy valójában nem is képviselek. … A nagy tehetetlenség érzése fogott el, az, hogy képtelen vagyok kimerítő és igaz válaszokat adni. Néhány perccel korábban olvastam XI. Pius pápa buzdítását, amikor száz évvel ezelőtt Ubi Arcano Dei enciklikájában arra buzdította a katolikusokat, hogy kötelességük siettetni Krisztus társadalmi királyságának visszatérését. Egyfajta „erkölcsi kötelesség”, személyes és kollektív elkötelezettség.

Érvényes-e még ez az elkötelezettség? És hogyan ültessük át a gyakorlatba, ha az „Egyház” többé már az „Egyház”?

Az Ubi Arcano Dei levél volt a kezdete Krisztus Király Ünnepe megalapításának, amelyre 1925-ben került sor, éppen azért, hogy elkerüljük az olyan zűrzavarokat, amelyeket az utóbbi években megtapasztalhattunk. Ebben az enciklikában Krisztus királyságát úgy értelmezték, mint a szekularizmus és mindazon tévedések elleni orvosságot, amelyeket ma – száz év távlatából – nagylelkűen üdvözöl sok elöljáró, püspök, bíboros, sőt még az is, aki úgy mutatkozik be, mint Krisztus képviselője és aki e jelvény alatt elősegítette a "megtévesztetten" benne bízó nyáj pusztulásának gyorsulását.

Ferenc pápa-e, bár aposztata [hitehagyott], vagy egyáltalán ő-e a pápa? Volt-e ő valaha is a pápa?

Amikor Pilátus megkérdezte Jézust, hogy mi az igazság, annak ellenére, hogy Maga az Igazság állt előtte, Krisztus, a világ Bírája tekintete áthatolt az előtte álló gyenge ember középszerűségén. Pilátus egy pillanatra megremegett, de győzött személyes büszkesége. Krisztus Király ma ugyanabban a formában tér vissza, és azoknak a püspököknek és bíborosoknak a szemébe néz, akik nem ismerik fel a töviskoronát, amelyet Ő visel helyettük, magára véve árulásuk, büszkeségük és méltatlan vakságuk árát.

Emlékszem, Szent Faustina Kowalska – az Irgalmasság szentjének – Naplójában olvastam, hogy egy napon Jézus megjelent neki megkorbácsolva, vérrel borítva és tövissel koronázva: a szemébe nézett, és azt mondta neki: „A menyasszonynak hasonlónak kell lennie a vőlegényéhez." A szent megértette, mit jelent ez a felhívás a „házasságra”, a mindenben való osztozkodásra. Valószínűleg ez az a formája Krisztus királysága elismerésének, amelyet e történelmi pillanatban személyesen megkövetel minden igaz katolikustól.

Igen, úgy tűnik számomra, hogy ez az „igaz Egyház” hivatása korunkban: annak a kis nyájnak, amelynek az istenkáromlás által bántalmazott és eltorzított Krisztus Király pillantásával találkozva még mindig van bátorsága a szeretet, a hűség és a következetes lelkiismeret válaszát adni, amely képtelen megtagadni Őt, mert különben megtagadná Krisztus Királyt éppúgy, mint Pilátus, Heródes és a nép összes vezetője.

Nem titkolom Ön előtt, hogy ezekkel a sorokkal egy olyan esszét szerettem volna kérni, amely tele van keresztény reménységgel a kis maradék számára, amely meg van zavarodva pásztora nélkül, Krisztus képviselője nélkül, mert nincs, akinek őrködnie kellene és megvédenie a rábízott Egyházat.

Feltettem Önnek néhány kérdést, amelyeket sokan oly fájdalommal a szívükben tesznek fel, és biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek megadja Öntől azokat a válaszokat, amelyek újra felébresztik a reményt Krisztus Királyságának győzedelmes visszatérésére a társadalomba, minden szívbe a föld egész színén!

„Pacificus vocabitur, et thronus eius erit firmissimus in perpetuum!”
["Békességteremtőnek fogják hívni, és uralma örökké megmarad!"]

– egy szerzetesnővér

Viganò érsek válasza

Tisztelendő és Legkedvesebb Nővér!

Nagy érdeklődéssel és okulással olvastam a leveledet, amit nekem küldtél. Engedd meg, hogy legjobb tudásom szerint válaszoljak.

Az első kérdésed éppoly közvetlen, mint amilyen lefegyverző: „Ha a Királyok Királya és az Urak Ura ma visszatérne dicsőségében, vajon felismerné-e még Menyasszonyát, az Egyházat?” Persze, hogy felismerné! De nem abban a szektában, amely elhomályosítja Péter székét, hanem a sok jó lélekben, különösen a papokban, vallásos férfiakban és nőkben, és a sok egyszerű hűséges lélekben, akiknek még ha nem is sugárzik az arca, mint ahogyan Mózesé (2Móz 34:29), de még mindig felismerhetőek Krisztus Egyházának élő tagjaiként. Nem találná őt a Szent Péter Bazilikában, ahol egy tisztátalan bálványt imádnak; a Szent Márta házban sem, amely a Bérlő ál-szegénysége és elbizakodott alázata hatalmas egójának emlékműve; sem a szinodalitás szinódusán, ahol a demokrácia fikciója a Katolikus Egyház isteni építményének lebontását és botrányos életformák kikényszerítését szolgálja; nem azokban az egyházmegyékben és plébániákon, amelyekben a zsinati ideológia felváltotta a katolikus hitet és eltörölte a hagyományt. Az Úr, mint az Egyház Feje, felismeri misztikus testének lüktető és élő tagjait, valamint azokat is, akik halottak és rothadtak, akiket az eretnekség, a vágy és a büszkeség elragadott Krisztustól, és akik most a Sátánnak vannak alárendelve. Tehát igen: a Királyok Királya felismerné a pusillus grex-et [a kis nyájat], még akkor is, ha egy padláson, pincében vagy az erdő közepén egy oltár körül kell keresnie.

Megemlíted, hogy a Non prævalebunt [nem vesz erőt rajta] ígérete „reményként hangozhat, amibe kapaszkodni lehet”, és hogy „e kérdések provokatív hangvétele összefoglalja annak a néhány megmaradt hithűnek a zavarodottságát, akik hűségesek a Tanítóhivatalhoz, az érvényes Szentséghez, és a pásztorok közötti élet koherenciájához való kapcsolat keresésében.”

Urunk Szent Péternek tett ígérete bizonyos értelemben provokatív, mert két feltevésből indul ki: az első az, hogy a pokol kapui nem fognak erőt venni rajta, ami semmit sem mond az üldöztetés mértékéről, amelyet az Egyháznak el kell viselnie. A második, az első logikus következménye, hogy az Egyházat üldözni fogják, de nem győzik le. Mindkettő esetében arra kérnek bennünket, hogy tegyünk hitet a Megváltó szava és mindenhatósága mellett, azzal az alázatos realizmussal együtt, hogy elismerjük gyengeségünket és azt a tényt, hogy mind a „modernisták”, mind a „tradicionalisták” között megérdemeljük a legsúlyosabb büntetést.

Azt kérdezed tőlem, hogyan lehet átültetni a gyakorlatba XI. Pius felhívását Krisztus társadalmi királyságának helyreállítására, „ha az „Egyház” többé nem az „Egyház”. Természetesen a látható Egyház, amelynek a világ a Katolikus Egyház nevet adja, és amely pápájának Bergogliot tekinti, már nem egyház, legalábbis azon bíborosok, püspökök és papok tekintetében, akik meggyőződéssel más tant vallanak, és a „zsinati egyház” híveinek vallják magukat, ellentétben a „zsinat előtti egyházzal”. De Te és én, és a sok pap, vallásos és hívő, ennek az egyháznak vagy Krisztus Egyházának a részei vagyunk? Mennyire tudjuk egymásra tenni a bergoglio-i és a Katolikus Egyházat, elfogadva, hogy bizonyos szempontból van átfedés közöttük? A probléma az, hogy a zsinati forradalom elszakította a Krisztus Egyháza és a katolikus hierarchia közötti identitás kötelékét.

A II. Vatikáni Zsinat előtt elképzelhetetlen lett volna, hogy egy pápa nyíltan ellentmondjon elődeinek tanbeli vagy erkölcsi kérdésekben, mert a hierarchia számára nagyon világos volt a Szent Kulcsok hatáskörének, Krisztus Helytartója és a pásztorok fennhatóságának kezelésében betöltött szerepét és erkölcsi felelősségét illetően. A zsinat, kezdve azzal a rendhagyó meghatározással, amelyet a kánonok és anatémák felszámolása terén önmagának adott a múlttal való szakítással, megmutatta, hogyan lehetséges, hogy bárki, aki bár méltatlan az általad helyesen felsorolt három szempontból: „Tanítóhivatal, érvényes szentség és a pásztorok közötti élet koherenciája”, és akinek nincs erkölcsi érzéke, szentséges szerepet töltsön be az Egyházban. Ezek a pásztorok, akik deviánsok a tanításban, az erkölcsben és a liturgiában, nem érzik magukra nézve kötelezőnek, hogy ők Krisztus helytartói, és ezért csak akkor tudják kormányozni az Egyházat, ha hatalmukat az azt legitimáló célokkal összhangban gyakorolják. Ezért visszaélnek saját hatalmukkal, bitorolnak egy tekintélyt, amelynek isteni eredetét tagadják, és megalázzák a szent intézményt, amely valamilyen módon garantálja e pásztorok tekintélyét.

Ez a szakadás, ez az erőszakos szakadás lelki szinten abban a pillanatban teljesedett ki, amikor a prelátusok tekintélye a civil szférához hasonlóan szekularizálódott. Ahol az a hatalom, amely egyesíti magában a Legfelsőbb Pápa lelki tekintélyét valamint a Király és az Úr időbeli tekintélyét, többé már nem felülről szentesített, ott a hatalom zsarnoksággá züllik, eladják korrupcióval, és öngyilkosságot követ el anarchiával. Ezt írod: „Krisztus Király ma ugyanabban a formában tér vissza, és azoknak a püspököknek és bíborosoknak a szemébe néz, akik nem ismerik fel a töviskoronát, amelyet Ő visel helyettük, magára véve árulásuk, büszkeségük és méltatlan vakságuk árát. " Ugyanezekben a vonásokban, Kedves Nővér, fel kell ismernünk a Szent Egyházat. És ahogy megbotránkoztattunk, amikor láttuk az Egyház Fejét megalázva és kigúnyolva, megkorbácsolva és véresen, köntöst viselve, nádszálat fogva és tövisekkel koronázva, úgy most is megbotránkozunk, amikor hasonló módon látjuk az egész Küzdő Egyházat, amint leterítve, megsebezve, köpésekkel borítva, sértegetve és kigúnyolva fekszik. De ha a Fej úgy akarta magához ölelni az Áldozatot, hogy egészen a halálig, a kereszthalálig megalázza magát, mi okból gondolnánk, hogy különb sorsot érdemelnénk, ha valóban vele akarunk uralkodni, hiszen az Ő tagjai vagyunk? Melyik trónon ül a Bárány, ha nem a kereszt királyi trónján? Regnavit a ligno Deus [Isten a keresztről uralkodik]: ez volt Krisztus diadala; ez lesz az Egyház, az Ő Misztikus Testének diadala. Jogosan írod: " Igen, úgy tűnik számomra, hogy ez az „igaz Egyház” hivatása korunkban: annak a kis nyájnak, amelynek az istenkáromlás által bántalmazott és eltorzított Krisztus Király pillantásával találkozva még mindig van bátorsága a szeretet, a hűség és a lelkiismeret következetessége válaszát adni, amely képtelen megtagadni Őt, mert különben megtagadná Krisztus Királyt éppúgy, mint Pilátus, Heródes és a nép összes vezetője.”

Leveled, Legkedvesebb Nővérem, mindannyiunk számára lehetőséget kínál arra, hogy elgondolkodjunk a passio Ecclesiæ [Szenvedő Egyház] misztériumán, amely olyan közel áll ahhoz, ami ezekben a szörnyű időkben történik. Befejezésül pedig felidézem a Non prævalebunt „provokációját”: ahogyan a Megváltó ismerte a sír árnyékát, úgy nekünk is tudnunk kell, hogy ez meg fog történni az Egyházzal is, és talán már meg is történik. De nem engedi, hogy Szentje megismerje a romlást (Zsolt 16), és feltámasztja őt, ahogyan ő maga is feltámadt a halálból. Ebben az értelemben a „Menyasszonynak hasonlítania kell a Vőlegényre” szavak teljes jelentőségűvé válnak, megmutatva nekünk, hogy csak a meredek lejtőn az isteni Vőlegényt a Golgotáig követve leszünk képesek arra, hogy dicsőségben kövessük őt az Atya jobbjára.

Arra buzdítalak benneteket, hogy merítsetek lelki hasznot ezekből a gondolatokból, miközben legteljesebb és atyai áldásomat osztom rátok és kedves nőtestvéreitekre.

+ Carlo Maria Viganò, érsek

2022.november 4.

S.cti Caroli Borromæi, Pont. Conf.

forrás: https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-vigano-francis-church-no-longer-church/?utm_source=daily-catholic-2022-11-11&utm_medium=email


Real Time Web Analytics