Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titokAz egész emberiséget egy nagy büntetés fogja sújtani; nem ma, nem holnap, hanem a huszadik század második felében.

Akármerre nézünk, többé már sehol sem a rend uralkodik, és a Sátán fog uralkodni, a legmagasabb helyekről irányítva az események menetét. Ő (a Sátán) nagyon sikeres lesz, és be fog épülni az Egyházba a legfelső szintig.

Az Egyház számára a legnagyobb megpróbáltatás ideje fog elkövetkezni. Bíborosok fognak bíborosokkal, püspökök fognak püspökökkel szemben állni; és a Sátán masírozni fog híveivel és Rómában változások lesznek. Ami rothadt, le fog esni, és ami le fog esni, az többé nem fog felemelkedni. Az Egyház el fog sötétedni, és a világot a terror fogja elborítani.

A huszadik század második felében nagy háború fog kitörni. Tűz és füst fog az Égből alászállni, az óceánok vizéből gőz lesz, tajtékjuk megemelkedik, eláraszt és elsüllyeszt mindent. Millió és millió ember fog meghalni órák alatt, és a túlélők azt fogják kívánni, bárcsak meghaltak volna.

Mindenütt a halál fog uralkodni az ostobák és a Sátán hívei által elkövetett eltévelyedések miatt, és a Sátán, csakis a Sátán fog uralkodni egyedül az egész világon.

Végül, akik túlélik mindezeket az eseményeket, ismét Istent és az Ő győzelmét fogják hirdetni, és úgy fognak Neki szolgálni, mint azelőtt, amikor még a világ nem volt ilyen romlott.

Franco Adessa: Tanúvallomás

A titok nyilvánosságra hozatalának a története1963. október 15-én, körülbelül 3 évvel az után a dátum után, amit Lucia dos Santos megjelölt a Vatikán számára a "harmadik fatimai titok" nyilvánosságra hozatalára, a stuttgarti "Neues Europa-ban" egy Louis Emrich nevű újságíró publikálta "Fatima titkát" "Az emberiség jövője a moszkvai egyezmény és Isten Anyjának La Salette-ben és Fatimában történt üzenetei fényében"címmel.

A szöveget a vatikáni hatóságok diplomáciai indiszkréció útján, információs célból szivárogtatták ki a washingtoni, londoni és moszkvai hatóságok felé, elengedhetetlenül fontosnak tartva a nukleáris vizsgálatok leállításáról szóló egyezmény megkötéséhez.

Ugyanezt a dokumentumot publikálta a “The St. Anthony Herald” 1975. május 15-i számában Isten szolgája, Pietrelcina-i Pió atya lelki fiainak egy csoportja.

1963-ban, amikor a "Neues Europa" német lap közreadta a"harmadik titok" feltételezett részletét: bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen", megkérdezték Ottaviani bíborost - aki olvasta a "harmadik titkot", - hogy a "Neues Europa"-ban megjelent cikket lehet-e sokszorosítva terjeszteni. Indulatosan ezt válaszolta: nyomtassák ki 10 000, 20 000, 30 000 példányban! Ottaviani bíboros szájából ez a kijelentés annál is inkább meglepő, mert ő hűvös, fegyelmezett személyiség volt, aki mindig szkeptikusan viszonyult a jelenések többségéhez (Ld. Paul Kramer atya: Az ördög utolsó csatája (The Devil's Final Battle) c.könyvét, The Missionary Association, Buffalo, New York - USA, 213. oldal).

Marco Tosatti írja: "Mastrocola atya, a Szent Rita Egyházi röpiratok kiadója, engedélyt kért Ottaviani bíborostól, hogy a "Neues Europa"-ban megjelent üzenetet kinyomtathassa. A válasz bíztató volt: "Tegye csak, tegye csak, - mondta a bíboros. Nyomtassa csak ki annyi példányban, amennyiben akarja, mert a Miasszonyunk ezt már 1960 előtt nyilvánosságra akarta hozatni."

A Vatikáni Rádió is említette ezt a szöveget 1977-ben, VI. Pál pápa fatimai látogatásának 10. évfordulóján. A "Neues Europa" szövege nagy sikert aratott, és 1978. október 15-én újranyomták a L’Osservatore Romano-ban. (Ld. Paul Kramer atya: Az ördög utolsó csatája (The Devil's Final Battle) c.könyvét, The Missionary Association, Buffalo, New York - USA, 213. oldal, 18. megjegyzés).

A "Neues Europa"-ban a "Fatima titkairól" megjelent cikk bevezetőjében ez áll: "Ennek a dokumentumnak a hitelességét a Vatikán sohasem tagadta." Nem is volt semmi cáfolnivaló a Vatikán részéről, mert a dokumentum megcáfolta saját magát a bőbeszédűségével: túl terjengős volt és ezért szükségképpen hamis!

Azonban az Ottaviani bíboros által írt szöveghez van egy "kulcs": felismerni a fatimai "harmadik titok" mondatait ebben a dokumentumban!

Ennél a pontnál emlékeztetünk arra, hogy 1956-ban Luigi Villa atya közvetlenül Pio atyától azt az utasítást kapta, hogy szentelje egész életét Krisztus Egyházának védelmére az Egyházon belüli szabadkőművességgel szemben. [szerk. megj.: Luigi Villa atya személyesen is találkozott Mindszenty bíborossal, erről honlapunkon ITT » olvashatunk.] Ezt a megbízatást XII. Piusz pápa pápai mandátummal is megerősítette. Ezért játszotta Luigi Villa atya Ottaviani bíboros "titkos ügynökének" a szerepét hosszú éveken keresztül. Ottaviani bíboros megbízást kapott XII. Piusz pápától, hogy tájékoztassa Villa atyát az Egyháznak azokról a titkairól, amelyek az ő pápasága idejére vonatkoznak.

Az egyik titkos feladat, amivel megbízták, az volt, hogy a Szentszék prefektusának, Ottaviani bíborosnak "személyes levelével", amely igazolja őt, keresse fel a fatimai Lúcia nővért, és kérjen tőle egy interjút. 1973. március 3-án, belépve a Leiria-i püspök irodájába, Luigi Villa atya " a VI. Pál alatt gyakorolt szokásos taktikázásba ütközött, amelyet azokkal szemben gyakoroltak, akik ellenálltak a pápa progresszivizmusának és akik nem úgy gondolkodtak Fatimáról, mint ő.

A püspök kapcsolatba lépett Benelli érsekkel, a helyettes államtitkárral, aki elment konzultálni VI. Pálhoz. Leiria püspöke megkapván a választ, felém fordult és nyersen azt mondta, hogy számomra Lúcia nővérrel nemhogy beszélni, de még találkozni sincs lehetőség." [szerk. megj.: persze, hogy nem volt, mert akkor az igazi Lúcia nővér talán már nem is élt, ld.: A két Lúcia nővér és A Lúcia nővérrel készült utolsó interjú - 1957 c. írásainkat.]

Amikor Ottaviani bíboros tudomást szerzett az incidensről, "a lélegzete is elállt, és azt mondta: "Ezt teszik velem! Én vagyok a Szentszék prefektusa, és egy szót sem szólnak nekem! ... Azonnal írni fogok a pápának! Amint megkapom a választ, visszahívom Önt és informálni fogom". (Chiesa viva, 356. szám, 2003. december, 14.oldal).

Ottaviani bíboros, aki 1960-ban olvasta a "harmadik titkot", miért küldte Luigi Villa atyát 1973-ban személyes interjúra Lúcia nővérhez? Amikor az atya elmesélte nekem ezt a kalandját, ezekkel a szavakkal magyarázta: "Mielőtt elmentem, Ottaviani bíboros azt mondta nekem: 'Biztos vagyok benne, hogy Önnel fog beszélni Lúcia nővér."

Alfredo Ottaviani volt a szerzője a fatimai "harmadik titok diplomáciai változatának", amelyet informálás céljából elküldtek Washington, London és Moszkva kormányának, és amelyet azután ugyancsak Ottaviani bíboros jóváhagyásával publikáltak 1963-ban a stuttgarti"Neues Europa"-ban.Ottaviani bíboros nyilvánvalóan nem a "harmadik titok" tartalmára volt kíváncsi, amelyet jól ismert, és nem is arra gondolt, hogy "újabb információkat gyűjtsön" Lúcia nővértől azzal, hogy odaküld egy papot, aki még nem ismeri a fatimai "harmadik titok" tartalmát!

************************

Az alábbiakban olvasható a "Neues Europa" 1963. október 15-i számában megjelent cikk. Kiemelve vannak Luigi Villa atya útmutatása alapján azok a sorok, amelyeket Lucia dos Santos írt le saját kezűleg, mint a fatimai "harmadik titkot" 1944. január 3-án, és amelyet Ottaviani bíboros elolvasott 1960. május 13-án délben.

Luigi Villa atya tisztában volt ennek a "diplomáciai szövegnek" a "titkával": Annak ellenére, hogy "hamis", tartalmazza a Lucia nővér által leírt "harmadik titok" összes mondatát. Villa atya tudta, melyek ezek a mondatok, és egyenként felhívta rájuk a figyelmemet ebben az Ottaviani bíboros által írt "diplomáciai szövegben".

Fatima titka

(ahogyan a stuttgarti német lapban, a "Neues Europa"-ban 1963. október 15-én megjelent.)

A titok szövegeNe félj, drága gyermekem. Én, az Isten Anyja szólok hozzád és kérlek, hogy továbbítsd az egész világ felé nevemben a következő üzenetet. Ha megteszed, nagy ellenkezést fogsz vele kiváltani. De legyél állhatatos a hitben és akkor le fogod győzni ezt az ellenségeskedést. Figyelj rám és jegyezd meg, amit mondok: Az embereknek jobbá kell válniuk. Könyörögniük kell eddig elkövetett és ezután elkövetendő bűneik bocsánatáért. Csodajelet kérsz tőlem, hogy elhiggyék neked, hogy Én szólok általad az emberiséghez. Ez a csoda a bekövetkezett, a Napcsoda volt az! Mindenki láthatta - hívők is, hitetlenek is, falusiak, városiak, tudósok, újságírók, laikusok és papok egyaránt. És most mondd a nevemben:

Az egész emberiséget egy nagy büntetés fogja sújtani; nem ma, nem holnap, hanem a huszadik század második felében. Amint már La Salette-ben is tudtul adtam a gyerekeken, Melanie-n és Maximin-on keresztül, ma előtted is megismétlem. Az emberiség nem Isten elvárásai szerint fejlődik. Az emberiség félrecsúszott, és lábbal tapossa a kapott ajándékokat.

Akármerre nézünk, többé már sehol sem a rend uralkodik, és a Sátán fog uralkodni, a legmagasabb helyekről irányítva az események menetét. Ő (a Sátán) nagyon sikeres lesz, és be fog épülni az Egyházba a legfelső szintig.

Sikerülni fog neki zavart kelteni a nagy tudósok fejében, akik olyan fegyvereket találnak fel, amelyekkel pár perc alatt az emberiség felét ki lehet irtani. Ha az emberiség nem hagyja abba a gonosz cselekedeteket, és nem tér meg, hagyni fogom, hogy Fiam karja lesújtson rájuk. Ha azok ott a világ és az Egyház legfelső szintjén nem hagyják ezt abba, én fogok így tenni, és imádkozni fogok az Úristenhez, hogy látogassa meg igazságával az emberiséget. És akkor meg fogjátok látni, hogy Isten még keményebben is meg tudja bünteti az embereket, mint az özönvíz idejében. Ha az emberiség nem fog megtérni, el fog jönni az idők és a végek vége; és ha minden úgy fog maradni, mint korábban, rosszabb lesz, a hatalmas és az erős együtt fog elpusztulni a kicsivel és a gyengével.

Az Egyház számára a legnagyobb megpróbáltatás ideje fog elkövetkezni. Bíborosok fognak bíborosokkal, püspökök fognak püspökökkel szemben állni; és a Sátán masírozni fog híveivel és Rómában változások lesznek. Ami rothadt, le fog esni, és ami le fog esni, az többé nem fog felemelkedni. Az Egyház el fog sötétedni, és a világot a terror fogja elborítani.

El fog jönni az az idő, amikor sem király, sem császár, sem bíboros, sem püspök nem fogja várni Azt, Aki mindenképpen el fog jönni, de azért, hogy büntessen, az Atya tervének megfelelően.

A huszadik század második felében nagy háború fog kitörni. Tűz és füst fog az Égből alászállni, az óceánok vizéből gőz lesz, tajtékjuk megemelkedik, eláraszt és elsüllyeszt mindent. Millió és millió ember fog meghalni órák alatt, és a túlélők azt fogják kívánni, bárcsak meghaltak volna.

Amerre csak a szem ellát, szenvedés, nyomor és romok lesznek minden országban. Látod?

Az idő folyamatosan közeledik és a szakadék egyre szélesebb, minden remény nélkül. A jó a rosszal, a nagy a kicsivel, az Egyház vezetői a híveikkel, az uralkodók a népeikkel együtt fognak meghalni

Mindenütt a halál fog uralkodni az ostobák és a Sátán hívei által elkövetett eltévelyedések miatt, és a Sátán, csakis a Sátán fog uralkodni egyedül az egész világon. Végül, akik túlélik mindezeket az eseményeket, ismét Istent és az Ő győzelmét fogják hirdetni, és úgy fognak Neki szolgálni, mint azelőtt, amikor még a világ nem volt ilyen romlott.

Menj, gyermekem, és hirdesd! Én mindig melletted leszek és segíteni foglak.


Real Time Web Analytics