A tradícióhoz való visszatérés az Egyház

egyetlen lehetősége a jövőre vonatkozóan

Francesco Boezi exkluzív interjúja Fausto Buzzi atyával, az SSPX (Szent X. Piusz Papi Társaság) olaszországi területi helyettes vezetőjével . Az interjú az olasz Il Giornale napilapban jelent meg.Il Giornale: Mi az, ami még mindig elválasztja az SSPX-et a Katolikus Egyháztól?

Fausto Buzzi atya: Ki kell emelni, hogy a Szent X. Piusz Társaság egyáltalán nincs elválva a Katolikus Egyháztól. Mi egységben vagyunk a Katolikus Egyházzal, és sohasem váltunk le róla, az Egyház vezetőivel szemben fennálló eltéréseink ellenére sem. Nem mi vagyunk a felelősek ezekért az eltérésekért. Lefebvre érsek mindig azt mondta, hogy őt ugyanazért ítélték el, amiért a pápák (különösen XII. Piusz pápa) megdicsérték. Róma változott meg, és a II. Vatikáni Zsinattal leválasztott magát az Egyház sok évszázados hagyományáról.

IG: Egy plébános egyszer azt mondta nekem: "Sokan beszélnek skizmáról, de nincs meg hozzá az a teológiai szakértelmük, mint Marcel Lefebvre-nek volt. " Erről van szó?

FB: Sokan kritizálják vagy elítélik a Szent X. Piusz Társaságot anélkül, hogy ismernék és hogy megértenék azokat a súlyos okokat, amelyek az egyházi hatóságokkal szemben ellenséges helyzetbe hozták. Ma sok ember, papok és laikus hívek egyaránt, kezdenek meghökkenni amiatt, ami végbemegy az Egyházban, és kezdik felismerni azt a tényt, hogy azok, akiket hosszú éveken át skizmatikusokként kezeltek, talán azok maradtak a leghűségesebbek a Katolikus Egyház iránt, és paradox módon a pápaság iránt is. A szemináriumainkban Lefebvre érsek a Aquinói Szent Tamás Summa Theologica-ját és más klasszikus teológiai műveket tanulmányoztatott velünk. Biztosíthatom Önt,hogy nagy kegyelem volt a számunkra, hogy ilyen alapos és szilárd képzést kaphattunk.

IG: Mi a véleménye Ferenc pápáról?

FB: A mi szemünkben Ferenc pápa sem nem jobb, sem nem rosszabb, mint a többi zsinat utáni pápa. Ő is a XXIII. János által felállított műhelyben dolgozik, amely az Egyház ön-megsemmisítésén és egy új egyház felépítésén munkálkodik - amely összhangban van a világ liberális szellemével. Még tovább megyek: a jelenlegi pápának nincs akkora felelőssége, mint VI. Pál pápának volt. Ez utóbbi vitte végig a zsinatot, fejezte be és vezette be az összes reformot. És ez az oka az Egyházban jelenleg megfigyelhető súlyos válságnak. Persze, Ferenc pápa szavai és tettei komolyabbaknak tűnnek, mint az elődeié. De nem ebben van a lényeg. Ma a média sokkal jobban felerősíti a dolgokat, mint annak idején. Azonban VI. Pál tettei lényegüket tekintve sokkal komolyabbak voltak, mint Ferencé.

IG: De Bergoglio közeledő lépéseket tett Önök felé, ugye?

FB: Egyetlen doktrinális lépést sem tett felénk. Azonban megtűr bennünket, mint "perifériális jelenséget". A jóindulatának a tárgyai vagyunk. Amikor érsek volt Buenos Aires-ben, Társaságunk egyik papja átadott neki egy könyvet alapítónkról. Elolvasta és mélyen megérintette. Lehetséges, hogy ez is befolyásolja az irántunk tanúsított jóindulatában. Sokan kérdezik, miért nem volt olyan jóindulatú az Immaculata ferencesei iránt, akik a katolikus tradíció elfogadásának a folyamatában voltak. Velük Ferenc pápa minden irgalom nélkül, igen szigorúan leszámolt.

IG: Sokan úgy tekintenek Önökre, mint a hit "szélsőségeseire"...

FB: A hit teológiai erény, és egy teológiai erény a végtelenségig tud növekedni, mert maga az Isten a tárgya. Ezért a hitben nincs korlát. Ebben az értelemben szélsőségesnek lenni nagy erény. Idézném a Mi Urunk szavait, amikor azt mondta például: "Aki nincs velem, az ellenem van". Vagy Szent Péter szavait: " Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név [mint Jézus Krisztusé] az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” Szóljon, ha ezek "szélsőséges" szavak. És hogyan vélekedjünk azokról a mártírokról, akik inkább a halált választották,mintsem hogy elárulják a hitet? Szélsőségesek voltak? Úgy tűnik, mintha elfelejtettük volna a hit iránti érzékenységünket.

IG: Mit gondol az Amoris Laetitia körüli doktrinális vitáról?

FB: Ez a kérdés arra késztet, hogy megismételjem azt, amit már elmondtam az előbb. Minden dicséretes kezdeményezés ellenére, amely ezt a dokumentumot próbálja kijavítani, és védeni próbálja a szentséggel megerősített katolikus család felbonthatatlanságát, a probléma gyökere másutt van. Tudja, miben gyökerezik az Amoris Laetitia? Az egyik zsinati dokumentumban, a Gaudium et Spes-ben. Ezért mondtam azt az előbb, hogy a jelenlegi hatalmas válság az Egyházban a II. Vatikáni Zsinatnak köszönhető. A II. Vatikáni Zsinat ennek a válságnak a DNS-e. El tudja képzelni, hogy ez a katasztrofális Amoris Laetitia megszülethetett volna, ha a Gaudium et Spes helyett XI. Piusz Casti Conubii-ját hirdették volna ki? Én nem hiszem.

IG: Mi a helyzet Luther rehabilitásával?

FB: Mit mondhatok erre? A történelem legnagyobb eretnekének a rehabilitálása, aki az egész keresztény vallást szekularizálta, aki egész népeket véreztetett ki, doktrinális öngyilkosság és történelmi balfogás. Luther rehabilitálása az utóbbi ötven év ökumenikus utópiájának a része, annak az utópiának, amely a katolikusok tömegeit mára már nem csendes, hanem fülsiketítő aposztáziára [hitük elhagyására] vezette. Ajánlok Önnek egy új könyvet, amely nemrégen jelent meg, The True Face of Luther [Luther igazi arca] a címe. Egyik papunk, az Econ-i szeminárium egyházművészet tanára írta.Ha elolvassa a könyvet, megérti ennek a feltételezett rehabilitálásnak az abszurditását.

IG: Mit gondol, lehetséges-e a Társaságuk és a Vatikán közötti egyesülés a jövőben?

FB: Nem vagyok próféta. Mi reméljük, hogy ez be fog következni, elsősorban a lelkek mentése érdekében, akik most kockára teszik örök üdvösségüket. Ha megengedi, elmondom, mit tehetünk mi ma, hogy az Egyházban a tradíciót győzelemre segítsük. Mindnyájunknak, - minden katolikus embernek, püspöknek, hithű papnak - mindnyájunknak vissza kell térnünk a minden idők katolikus tradíciójához. És senkinek sem szabad attól félnie, hogy szembe kerül az Egyház vezetőivel. Mert, valójában ez nem ellenük irányul, hanem éppen ellenkezőleg, ez a leghatásosabb eszköz, hogy segítsünk rajtuk, hogy megértsék, hogy vissza kell térnünk a tradícióhoz, amely Anyaszentegyházunk egyedülálló és egyetlen lehetséges jövője.

forrás: https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/3731-exclusive-interview-of-father-fausto-buzzi-assistant-to-the-sspx-italian-district-superior-with-francesco-boezi-of-the-italian-daily-il-giornale


Real Time Web Analytics