Marian T. Horvat, Ph.D.: Ki árulta el

először a kínai katolikusokat? -

XVI. Benedek kiszolgáltatja a kínai

katolikusokat a kommunistáknak


[Szerk. megj.: XXIII. János elárulta, VI. Pál pedig kiszolgáltatta Mindszenty bíborost és az európai katolikus országokat a kommunistáknak, XVI. Benedek kiszolgáltatta a kínai katolikusokat a komnunistáknak, Ferenc pedig csak dicstelen elődeinek még szorgosabb követője ...]

Sok hívő örömmel fogadta XVI. Benedek pápának a 2007. július 7-én kiadott Motu Proprio-ját, amelyben nagyobb szabadságot engedélyezett a tridenti liturgia 1962-es formájának a végzéséhez. De alig lehetett észre venni csúf testvérét, az ugyanebben az évben június 30-án diszkréten megjelent vatikáni dokumentumot, XVI. Benedek pápának a Kínai Népköztársaság Katolikus Egyházához írt hosszú - angol nyelven 18 oldalas - levelét.

Egyházi kilátások

Egyházi szinten Benedek nagyon nyugodtan és ékesszólóan elmagyarázza a kommunistáknak hősiesen ellenálló kínai katolikusoknak, hogy a jövő útja a kínai kommunista kormány által szponzorált Hazafias Szövetséggel [békepapsággal] való egyesülés.


Benedek sürgeti a földalatti kínai katolikusokat, hogy csatlakozzanak a Hazafias Szövetséghez [békepapsághoz].

Benedek sürgeti a földalatti katolikusokat, hogy fogadják el a Hazafias Szövetséget.

A legtöbb olvasó bizonyára tudatában van annak, hogy két katolikus egyház létezik Kínában, a hithű földalatti Római Katolikus Egyház, amelyet a kommunista kormány több mint fél évszázada üldöz, és az 1957-ben a kínai kommunista kormány által alapított és az azóta is általa irányított Kínai Katolikus Hazafias Szövetség (CCPA). Ez utóbbi püspököket és papokat nevez ki, és hivatalosan kijelentette függetlenségét a pápáról.

Küldetéséhez híven az Egyház mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a kommunistákkal nem paktál le. Hogyan is lehetne másként? A kommunista tanítás sok tanbeli és erkölcsi ponton ütközik a katolikus tanítással. Ezenkívül tagadja azokat az Egyháznak a magántulajdonra és a családra vonatkozó tanítását, és ellentmond több Parancsolatnak is. Ezért 1950 óta a Vatikán mindig a földalatti katolikusokat támogatta, azokat, akik ellenálltak a kommunistáknak és hűségesek voltak Rómához, különleges engedményeket nyújtva nekik a püspök- és a papszenteléshez. Ezzel párhuzamosan, azért, hogy kihangsúlyozzák a földalatti katolikusok támogatását, Róma nem adott a Katolikus Hazafias Szövetségnek felhatalmazást püspök- ér papszentelésre, nem ismerte el az általuk szentelteket és kiközösítette őket. Így a Katolikus Hazafias Szövetség és tagjai skizmatikusok voltak és Róma elítélte őket a rossz tanításuk miatt.

Meg kell jegyezni, hogy a mind a mai napig sem a a Katolikus Hazafias Szövetség, sem vezetőjük, a kommunista rezsim semmit sem változtatott politikáján a katolikus vallás irányában.

Mindezek ellenére XVI. Benedek 2007. júniusi levele a Szentszék eddigi következetes politikáját Kína irányában a feje tetejére állította. Igaz, elismeri azokat a katolikusokat, akik megszenvedték a pápa iránti hűségüket. De egyúttal azt is javasolja, hogy vessék alá magukat a kommunista Hazafias Szövetségnek, mondván, hogy a a "hiteles közösség" megköveteli a "megbékélés fáradságos erőfeszítéseit". Csakugyan, elfelejtve , hogy egy kommunista társaságról van szó, Benedek ezt mondja:

"Az emlékezet megtisztítása, a megbocsájtás a gonosztevőknek, az elszenvedett igazságtalanságok elfelejtése és a megsebzett szívek megbékélésének a szeretetteli helyreállítása ... azt követeli, hogy emelkedjünk felül a fájdalom és súlyos tapasztalatok szülte személyes pozíciókon és nézőpontokon. Sürgős lépésekre van szükség, ha azt akarjuk, hogy a kínai Egyház pásztorai és hívei közötti közösség kötelékei erősödjenek és láthatóvá váljanak."

A Kínának címzett levél úgy folytatódik, hogy a földalatti Egyház számára elérkezett az idő, hogy elfelejtsék a múlt "gonosztetteit", és feloldják a két oldal közötti "feszültséget, megosztást és viszontvádaskodást", hogy "hiteles közösségben" kiegyezzenek. Végül Benedek hatálytalanítja a " különlegesen nehéz idők szükségleteire vonatkozó összes korábban megszerzett jogot és irányelvet."

Mit jelent mindez? Nem kevesebbet, mint hogy eltörlik mindazokat az irányelveket, amelyekkel Benedek elődei különleges kiváltságokat adtak a földalatti kínai Egyház számára: mint pl. eltörlik


Egyházi szertartás a Hazafias Szövetség templomában kommunista felügyelet mellett

• Azt a jogot, hogy a földalatti Egyház püspökei püspököket és papokat szenteljenek;
• Azt az irányelvet, hogy a földalatti katolikusoknak azt ajánlják, hogy ne vegyék a szentségeket a Hazafias Szövetség püspökeitől és papjaitól ;
• Az 1988-as irányelvet, amely kimondja, hogy a Hazafias Szövetség által szentelt püspökök automatikus kiközösítés alá esnek.

Az egység és a közösség nevében mindez el lett törölve, és megkönnyítette a Vatikán számára a kapcsolatfelvételt a vörös Pekinggel. Mindez botrány, azoknak a katolikusoknak az elárulása, akik vérüket ontották azért, hogy minden megalkuvás nélkül hűségesek maradhassanak Szent Péter székéhez.

Üldözők és áldozatok együttélése

Levelében Benedek felvázolja a kommunista Kína püspökeinek három csoportját, és mindnyájuk számára megoldást kínál - mivel mindannyian a "kínai nép gyermekei", ezért elkezdődhet egy "tiszteletteljes és konstruktív párbeszéd".


Chang püspök, aki 24 évet ült börtönben a pápa iránti hűsége miatt

Először is, vannak a "titkos püspökök" , akik Péter utódával közösségben vannak és hűségesek a katolikus tradícióhoz. Benedek arra bíztatja őket, hogy amennyire csak lehetséges, forduljanak a civil hatóságokhoz, hogy elismerjék őket. Fordítva, kéri a kommunista kormányt, hogy ismerje el "ezeket a legitim pásztorokat".


A Hazafias Szövetség püspökei szabadságot élvezve támogatják az abortusz és a családonkénti egy gyerek állami törvényét

Szemet hunyva afölött, hogy a kezdeti Egyház több, mint 200 évig katakombákban élt, rámutat, hogy egy földalatti Egyház "nem normális és nem lehet hosszan tartó állapot" a katolikus Egyház számára. Célozva arra, hogy az Egyház megváltoztathatatlan tanítása napjainkban változófélben van, Benedek arra kéri a földalatti katolikus Egyházat, hogy ússzon a kommunizmus árhullámában.

Másodszor, Benedek megállapítja, hogy vannak "olyan pásztorok" is, akiket a kommunista kormány nevezett ki püspökké, és utólagosan kérték, hogy ismerje el őket a pápa. Benedek arról biztosítja az egész kínai népet, hogy a "pápa biztosítja számukra a teljes és legitim gyakorlását püspöki hatalmuknak", mert " a pápa mély lelkipásztori törekvése a teljes közösség megteremtésének az elősegítése".

A katolikus hívek többsége mindazonáltal visszautasítja, hogy elismerje azokat a püspököket, akiket a kommunista kormány kreált és akik a kommunista kormány irányvonalát követik. Most Benedek azt mondja a földalatti katolikusoknak, hogy nyilvánosan ismerjék el a Hazafias Szövetség püspökeit. El kell ismerniük és ugyan olyan tiszteletben kell részesíteniük, mint a földalatti Egyház püspökeit. Azaz, a pápa elismeri az állam által kinevezett püspököket, akik együttműködtek a kommunista rezsimmel és kötelezi a nekik eddig ellenállókat, hogy engedelmeskedjenek nekik.

Harmadszor, Benedek támogatja azokat az állam által kinevezett püspököket, akiket pápai engedély nélkül szenteltek fel és akik nem is kérték a szükséges jóváhagyást. Időközben a hívek azzal szembesülhettek, hogy az általuk kiszolgáltatott szentségek "törvénytelenek, de érvényesek". A következmény:

"Ezért a hívek, mindezeket figyelembe véve, ami az Oltáriszentség és más szentségek kiszolgáltatását illeti, a lehetségeken belül, keressenek olyan püspököket és papokat, akik közösségben vannak a pápával: mindazonáltal ahol ez nem valósítható meg súlyos kényelmetlenségek nélkül, lelki javukra való tekintettel, a hívek olyan püspökökhöz is fordulhatnak, akik nincsenek közösségben a pápával."

Amennyire én ezt értem, ez azt jelenti, hogy a híveket arra biztatják, hogy menjenek a Hazafias Szövetségbe.

Azután a pápai levél arra hívja a három csoportot, hogy csatlakozzanak egymáshoz és hozzanak létre egy közös püspöki konferenciát, hogy elérjék azt a célt, hogy együtt, közösségben kormányozzanak. Az üldözők és az üldözöttek éljenek együtt ...

Meg kell jegyezni, hogy a levél magában foglalja a Vatikánnak a püspökök kinevezéséhez való jogának a megerősítését, felhívja a kínai kommunista vezetést, hogy tartsák tiszteletben a "hiteles vallásszabadságot" és megjegyzi, hogy a Kínai Katolikus Hazafias Szövetség "nem összeegyeztethető a katolikus tanítással".

Félretéve minden retorikát , elég egyszerű a mondanivaló: "Nos, nem engedjük meg, hogy püspököket nevezzetek ki, de el fogjuk fogadni azokat, akiket kineveztetek ..."

Politikai perspektíva: a kommunizmus többé nem jelent problémát


A Hong Kong-i Zen bíboros dicséri Benedek levelét, mint ami "közös nyitás a párbeszéd felé."

A körülbelül 10 millió, Szentszékhez hűséges kínai katolikushoz szóló levelében Benedek egyszer sem említi a kommunizmust. Ehelyett biztosítja a kínai kormányt, hogy a Vatikán nem akar politikai változást a hatalmát illetően, hogy az Egyháznak "nincs arra küldetése, hogy megváltoztassa az állam adminisztratív struktúráját". Egyúttal kéri a kínai katolikusokat, hogy legyenek jó és tiszteletteljes állampolgárok és "országukban a közös jólét megteremtésének aktív résztvevői".

Üzenet a kínai katolikusoknak? Hogy az Egyház és a kommunista rezsim párbeszédben fogjon össze és hogy a katolikusok legyenek jó kínai kommunista állampolgárok.

A Hazafias Szövetség első reakciója az volt, hogy dicsérte Benedek levelét. "Különbözik a korábbi pápai levelektől", mondta Liu Bainian, a Kínai Katolikus Hazafias Szövetség helyettes vezetője. "A korábbi pápai levelek szemben álltak a kommunista és a szocialista rendszerrel. Meg akarták büntetni a Kínai Katolikus Hazafias Szövetség tagjait. Most más lett a helyzet. A pápa jobban meg akarja érteni a kínai Egyházat."

Tajvan magára hagyása

A kommunista kormány éveken át két feltételt szabott a kapcsolatok normalizásához:


A kínai Miasszonyunk, aki segíti a kínai földalatti katolikusokat,hogy állhatatosan ellenálljanak a kommunizmussal szemben

Először, hogy a Vatikán adja át a klérus tagjai kinevezésének a jogát. Másodszor, hogy a Vatikán szakítsa meg a kapcsolatot Tajvannal, amelyről Kína azt állítja, hogy az ő területe és hogy a székhelyét Pekingbe helyezze át.

A dokumentumhoz csatolt egyik megjegyzésben Benedek megerősíti, hogy a Vatikán kész "bármikor" áthelyezni a diplomáciai képviseletét Tajvanról Pekingbe. A Vatikán hivatalosan elkötelezte magát amellett, hogy megfelel Kínának a párbeszédre kikötött feltételeinek.

Ez egy második, politikai szinten elkövetett árulás, Tajvannak, mint az kommunistaellenes Kínának az elárulása.

A levél nyilvánosságra hozatala után pár órával Peking külügyminisztere kiadott egy nyilatkozatot, amely megismételte Kínának a diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele érdekében kikötött előfeltételeit: A Vatikánnak meg kell szakítania a kapcsolatot Tajvannal és "elismerni a Kínai Népköztársaságot az egész Kína egyetlen törvényes képviselőjének", és megígérni, hogy "sohasem fog beavatkozni Kína belügyeibe, a vallás nevében sem." Különös módon a vatikáni média ezt a durva választ mint a "szerény haladás jelét" értékelte. ("Elfojtott, de előre várható reakciók Kínában a pápa levelére", Asia News, 2007. július2.")

A földalatti kínai püspökök, papok és hívek, akiket a pápa, akihez mindig hűek voltak, és akiket a pápa elárult, érthetően óriási lelki megpróbáltatásba kerültek. Imádkoznunk kell értük, hogy állhatosak maradjanak a Hazafias Szövetség és néha a Vatikán által még náluk is jobban támogatott kommunista rezsimmel történő mindenfajta együttéléssel szemben való ellenállásukban.

forrás: www.traditioninaction.org.


Real Time Web Analytics