frater Anselmus: Egy öreg pap siralmaiAmíg a zsinati egyházrombolást megelőzően nevelkedett hőslelkű papok és hívek képezték az Egyházat, addig bíztam… Ma reggel – a hozzám eljutó hírek nyomán – sírva hajoltam az átváltoztatáskor az ostya fölé… Ide jutottunk???

Nem elég, hogy bő fél évszázada gyalázatos pápák ültek Szent Péter trónján, ők voltak a rombolás mesterei. Kinevezték a világ összes püspöki székére azokat, akik Krisztus gyilkosainak szándékát váltják valóra – mert bőven akad számukra 30 ezüstpénz.

Nem „csak” eretnekségekről van szó, hanem nyílt gonoszságról!

Néhány püspök szót emel a hit és a lelkiség rombolása ellen, de erőtlen a szavuk (sajnos helyzetük hamis biztonsága miatt olykor vissza is táncolnak). Aggódva figyelem a híradásokat, mikor jelenik meg egy-egy ilyen püspök „véletlen” halálának híre. Óvja meg őket az Úr, nagy veszélyben vannak.

Ma csak a liberális és globalista hangok juthatnak el az Istent keresőhöz, teljes a félrevezetés, a hazugság állandóvá lett. Az Internetről, a televízióból ömlik a szenny, amely igyekszik elborítani Krisztus leköpdösött, véresre vert arcát.

Az már szinte fel sem tűnik, hogy mindig csak a katolikus tanítással van bajuk, a protestáns liberalizmus, a bolsevista anarchizmus, a szabadosságot üvöltő (sosem létező) demokráciának nevezett torzszülemény nekik legmegfelelőbb állapot.

Még az úgynevezett egyházi médiumokból is árad az Egyház- és világromboló nézetek propagandája, mert az áruló püspökök olyan világiakat alkalmaznak, akik a régi egyházüldöző rendszerek kiszolgálói voltak, vagy olyan családból jöttek, akiknél ez volt a szemlélet.

Manipulációnak tartják, ha egy – a globalisták számára nem kívánatos – politikus, elnök, stb. nyilatkozik, tesz valamit, de az ellentmondás saját szavaikban rejlik: ők manipulálnak gyalázatos uraik mellett, a sátán irányítása alatt. Nekik az a jó, ha a világ gonoszabbik része tapsol nekik, ha számolatlanul dől a pénz, ha lelki rabszolgaságot alakítanak ki a tényleges rabszolgaságot építők akarata szerint. Az egyházrombolást megalapozó pápa álságos nyafogása ellenére, itt már nem a sátán füstjéről van szó, hanem a sátánnak gyújtott örömtüzek bűzéről.

Szentnek nyilvánítanak olyan szörnyűséges, Krisztust gyalázó tetteket végrehajtó pápákat, akik kiszolgálták a sátánt? Aki szabad utat adott a belső rothadást alakító new age-szektáknak.

Vegyük tudomásul: a politikai korrektségnek nevezett cenzúra hatalmasabb bűn minden más eretnekségnél! Itt az Igazság elhallgatásáról van szó – vajon nem a Szentlélek elleni tusakodás (Krisztus által megbocsáthatatlannak mondott) bűne van itt?

Nem szabadna olyan kétes elemeket első sorba engedni, akik eddig nyíltsisakos orvgyilkosok voltak. S a legnagyobb baj, hogy az úgynevezett tradícióhoz hű körökben is felütötte a fejét ez a jelenség.

Református orvosból lett önjelölt „teológa”, kommunistából, majd buddhistából lett tradíció-tudós? A kommunizmusban egyházáruló nagyapa kétes erkölcsű unokájából hitoktatónő? A pap pedig langyos vízben lubickol, egy értelmes mondatot nem képes elmondani, hanem csak szirupos gittegyleteket szervez.

Régen a szerzetesrendek egy része semmilyen körülmények között nem vett fel tagjai sorába más vallásból, vagy népcsoportból jövőket, ma pedig már csak ilyenek vannak köztük.

Miért mondjuk megtérésnek a köpönyegforgatást? A nemzetek testén élősködő lumpen elemek terrorcselekedeteire alkalmazott „megélhetési bűnözés”-kifejezés itt is érvényes.

A krisztusi tanításhoz minden körülmények között hűséges, imádkozó, engesztelő „lenézett és megvetett vallásosságú” hívekben reménykedem, mert borzalomnak tartom a skizofrén tekintetű, álságos bájvigyor mögé bújó Júdások hadseregét. Azon paptestvéreimben is bízom, akik velem együtt sírva hajolnak az Eucharisztia fölé…

Az igazi hívőknek nem kell aggodalmaskodniuk a szentségek érvényessége felől, akármilyen kézből veszik. Ősi teológiai tanítás, hogy Krisztus Egyházának kegyelmi kincstára biztosítja számukra az érvényességet. De a hamis tanítástól óvakodjanak! Még az internetes oldalak között is fellelhetünk olyan helyeket, ahol az igazi tanítást és lelkiséget tartalmazó régi könyvek sokaságát olvashatjuk. Nagyanyáink, dédanyáink imakönyvében olyan lelkiségi támaszra lelhetünk, amelyek megerősíthetnek minket a mostani „lelketlenségi” újításokkal szemben.

Maradj velünk Uram, mert esteledik és lemenőben már a nap – a sötétség ne legyen úr rajtunk!!!

forrás: https://traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_192_Free.html


Real Time Web Analytics