Dr. Balogh Sándor: Mi a baj Ferenccel?

Utolsó két cikkemmel ( Zsidó álláspont keresztény szemszögből nézve... és Mit jelent az "üdvözülés" szó? ) kapcsolatban kaptam egy választ. Nézzük meg kicsit részletesen, hogy mi a baj ezzel a véleményel. A piros szöveg volt a kapott válasz, fekete lesz az én reakcióm.

AZ ÜDVÖSSÉGET, üdvözülést keresztény értelemben magyarázza, értelmezi Ferenc pápa.

Igaz, hogy nem tagadja kifejezetten a túlvilágot, de minden igyekezete evilágra irányul, és a mennybe vezetés helyett az „érezd jól magad” elvet vallja, legalább is a hírhedt munkájában. Az Egyház küldetését hamisítja meg, mintha a környezetvédelem vagy a migránsok védelme, vagy hogy az újraházasodottak óhajainak kielégítése lenne az Egyház fő feladata.

Hogy a gyökér a zsidóknál van, nem tagadható, az Isten ígéretei az Édenkerttől végig bizonyítják.

Ez is téves, vagy legalábbis fél-igazság. A gyökerek Édenkertig, az őskinyilatkozásig mennek vissza, Ábrahám, illetve Abram sem volt zsidó, mégis előtte is volt kinyilatkozás: az „ősigéret” illetve az őskinyilatkoztatás Ádámnak. ( Ter 3, 15Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.”) Azóta is volt kapcsolat az emberiséggel, amit a Szentírás is igazol, pl. Ter4, 9-16, vagy Noé története. Tehát Abram és a zsidóság lett beoltva az egyetemes kinyilatkoztatásba. A téves felfogás, hogy a kereszténység a zsidókkal kezdődött, visszavezethető a II. Vatikán Zsinat Nostra Aetate c. nyilatkozatára (nem Deklaráció, tehát csak vélemény, nem hitétel, amelyben a kikeresztelkedett zsidó Mons. John M. Österreichernek fontos szerepe volt!), amelynek két hibája is van. Nem a teljes képet nézi, nem veszi figyelembe, ami elválaszt bennünket („most elsősorban azt veszi fontolóra, ami az emberekben közös és közösségre vezeti őket.”), figyelmen kívül hagyva Jézus tanítását és az Egyház isteni eredetét, ami elválaszt bennünket. Ebben a szellemben írja a Nyilatkozat, hogy „a Krisztus-hívők a hitben Ábrahám fiai.” Innen, ebből a féligazságból származik a mostanában divatos kifejezés, „zsidó-“ vagy “judeo-kereszténység.” Mikor még szeminarista voltam, a kifejezés nem volt divatos, de ha használták, csak az erkölcsre vonatkozott, ugyanis a Tízparancsolatot valóban a zsidók kapták, de a Krisztus-hívők Ádám és Éva fiai voltak. Még a felebaráti szeretet tanítás is, ami mindenkire vonatkozik, a szamaritánusokra is, már Jézustól származik.

Mária Fia is körülmetélt, de senki sem tagadja a keresztények közül, hogy fogantatása az Atya akaratából a Szentlélektől történt, tehát így Isten Fia, más kinyilatkoztatási részből világos, nem csak a zsidó népet akarta megváltani, nem a földi élet kincseit és hatalmát akarta nekik megszerezni, hanem halálával, feltámadásával megváltani, azaz a Sátán kötelékékéből kiszabadítani és üdvözíteni, azaz a mennyország ajtaját kinyitni a megtértek számára és az örök boldogságot megszerezni. Ferenc pápa ezt tanítja. - Egy egyszerű példa: Mezőhegyesen voltam és előző helyemről Domaszékről jöttek a gazdák madárcseresznyefa magját gyűjteni, ez lett a gyökér és idővel beojtva lett jól termő őszibarackot termő fa.

Jobb példa, hogy Ádámtól származó emberiség az alany, amibe Isten Ábrahámmal beoltotta a zsidóságot, aminek gyümölcse lett a kereszténység. A zsidóság nem gyökér, hanem csak egy ág az Emberiség fáján. A cikkeimben említett zsidó igyekezet le akarja szakítani az ágról a gyümölcsöt, a természetfelettiben és Jézus istenségében való hitet és azt akarják, hogy a meddő ággal elégedjünk meg.

Szent Pál írja a zsidókról, akik nem tértek meg a Rómaiakhoz írt levelében:

A zsidó nép hitetlensége.

101Testvérek! Szívből óhajtom üdvösségüket, s imádkozom érte az Istenhez. 2Tanúságot teszek mellettük, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a kellő megértés. 3Mert félreismerik az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják behelyettesíteni, nem vetik alá magukat az Istentől származó megigazulásnak. 4Márpedig a törvény végső célja Krisztus, minden hívő megigazulására. … 9Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. 10A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. 11Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki benne hisz. 12Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül ívják. 13Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.


Érdekes megjegyezni, hogy Szent Pál megkülönbözteti a megigazulást és az üdvözülést: “10A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál.” A “szívbéli hit” megigazulásra, azaz a mennyországba vezet, a szájjal való megvallás pedig a zsidók által értelmezett evilági üdvösségre, evilági jólétre és boldogságra vezet (lásd előző cikkem, MIT JELENT AZ “ÜDVÖZÜLÉS” SZÓ?)

A másik más irányú példám: munkából hazamenet egy férfi bement a borosgazdával annak pincéjébe. Venni akart és végigkóstolta a hordók borát. Egyik sem volt jó neki. Végre a gazda azt mondta: Menjen haza, az olajos munkaruhát vesse le, és aztán jöjjön, addig ugyanis minden borban az olajos ruha szagát, és nem a bor illatát fogja érezni. Ha Ferenc pápa megnyilatkozásaiban előítélettel fog Sándor közelegni, mindig az eretnek vélt szagát fogja érezni.

Ami az olajos szagot adja, a Benedek érvénytelen lemondása volt, (az angol nyelvű interneten számtalan bizonyíték van erre, és az utolsó pápáról szóló próféciák), és amíg az nem tisztázódik, addig olajos szagot érzek, illetve érzem a 2Tessz. második fejezetének az illatát, hogy a második eljövetel előtt jön az Antikrisztus, de előtte jön a nagy aposztázia, amit még a Katekizmus is elismer (673, 675).

Szent Pál a 2Tessz levelében tömören foglalja össze az utolsó idők eseményeit:” Az Úr eljövetelét megelőzi a törvénytipró."

21Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, 2hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem prófécia, sem beszéd, sem nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már itt volna. 3Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. 4Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten. 5Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? 6És tudjátok, hogy mi az, ami most még visszatartja, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. 7A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. 8És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. 9Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával 10és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. 11Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, 12és ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek.”

Tehát Jézus második eljövetele előtt lesz az Antikrisztus, de “az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.” A hittől való elszakadás folyik. Ez Ferenc, az ál-pápa szerepe, ezt véghezvinni. Szent Pál folytatja: “aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból.” Ki tartja vissza a gonoszt? A pápa, XVI. Benedek. Őt el kellett távolítani, hogy létrejöjjön a hittől való szakadás, ami Ferenc apokaliptikus feladata.

Dániel könyve sok mindent megmagyaráz. A 12. Fejezetben ezt írja az utolsó időkről: “Jövendölés a próbatétel végéről és a feltámadásról"

121Abban az időben eljön Mihály, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. 2Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. 3Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.

4Te pedig, Dániel, tartsd titokban ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik.

5Azután én, Dániel, láttam, hogy még ketten állnak ott: egyikük a folyam innenső oldalán, a másik pedig a túlparton. 6Az egyik megkérdezte a gyolcsruhába öltözött férfit, aki ott állt a folyam vize mellett: Mikor fognak bekövetkezni ezek a csodálatos dolgok? 7Hallottam, hogy a gyolcsruhába öltözött férfi, aki ott állt a folyam vize fölött, jobbját és balját az égre emelve megesküdött az Örökké Élőre: Egy időszak meg két időszak és egy fél időszak múlva! Mert amikor véget ér a szent nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek.

8Hallottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem: Uram, mi lesz végül mindebből? 9Ő így válaszolt: Menj el, Dániel, mert ezek az igék titkosak, és le vannak pecsételve a végső időkig. 10Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az értelmesek megértik. 11Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatot, és felállították az iszonyatos bálványt, ezerkétszázkilencven nap telik el. 12Boldog, aki állhatatos marad, és megéri az ezerháromszázharmincöt nap végét. 13Te pedig menj a vég felé! Elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső napon!


Úgy látszik, Önnek nem adatott meg a kegyelem, hogy az "értelmesek " közé soroltassék. Imádkozom, hogy az Ön szíve is megértse, ami a bűnösök előtt el van zárva. Imádkozom, hogy Ön is megkapja az értelmesség kegyelmét.

Kiket nevez az angyal bűnösöknek? Jelen esetben, ahogy a tények mutatják, mindazokat, akik állás vagy jövedelem szempontjából függő helyzetben vannak a hierarchiával szemben, és nem hajlandók vállalni a felelősséget az igazság megvallásáért.

Keresztelő Szent János nem félt Heródes szemére vetni, hogy testvére feleségét vette el feleségül, és nem vonta vissza nézeteit, mikor élete forgott kockán. Morus Szent Tamás nem tette le a hűségesküt 8. Henrik mellett érvénytelen házassága miatt, és életével fizetett érte. Hány püspök és pap fogja megtagadni a hűség esküt Ferenc alatt és vállalja a következményeket, esetleg a vértanúságot is, ha eljön az idő, ahogy azt híresztelik a világhálón?

Amíg elismerik Ferencet, mint pápát, ha rossz pápa is, nem lesz okuk megtagadni az esküt!


Real Time Web Analytics