Pater Anonymus: „Levelek Ferenc pápa védelmében" -

- Az okos kígyó„Levelek Ferenc pápa védelmében" címmel jelenik meg a Váci Egyházmegye honlapján a jeles filozófus-professzor, Turay Alfréd levélsorozata. Ebből az egyik kapcsán az alábbi reflexiót tesszük közzé.Egy bibliás keresztény levélíró kérdései: Ferenc pápa gyakran hivatkozik a hegyi beszédre: ne szálljatok szembe a gonosszal (Mt 5,39), szeres¬sétek ellenségeiteket (Mt 5,44), stb. Vajon Őszentsége nem olvasta a Bibliában azt a részt, amelyben Jézus azt mondja: Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok (Mt 10,16)? S ha olvasta, nem vette észre, hogy Jézusnak ez a felhívása ellentétben áll az ellenségszeretetről mondott tanításával, vagy legalábbis mérsékli annak egyértelmű szigorát? – Miért beszél a pápa általánosságokban, s miért nem ad a migrációs válságra konkrét politikai megoldást?

Válaszok:

Turay Alfréd (TA): 1. A hegyi beszéd kijelentései nincsenek ellentétben a kígyó okosságára vonatkozó jézusi felhívás¬sal, illetve az utóbbi mondás nem mérsékli a hegyi beszédben elhangzottak szigorát. Amikor Jézus az ellenség iránti szeretet szigorú követelményét megfogalmazva arra szólítja fel ta¬nítványait, hogy ne szálljanak szembe a gonosszal, nem bárgyúságra, ostoba passzivitásra buzdítja őket, hanem arra, hogy ne gonosz módon, hanem „a kígyó keresztény okosságával” vegyék fel a harcot ellene.

Pater Anonymus (PA): Ezt sokszor megteszik az emberek és mégis újabb fenyegetés éri az életüket, biztonságukat. Milyen sokszor a „multikulti” jegyében megbecsüljük az idegen kultúrák sajátosságait, válaszul a „vendég” a mi kultúránk ellen támad.

TA: Ez azt jelenti: az ő példája és útmutatása szerint cselekedjenek – igyekezzenek jóval legyőzni a rosszat (vö. Róm 12,21). Hogyan szállt szembe Jézus a gonosszal? Amikor például a főpap udvarán a poroszló arcul ütötte őt, nem vágott vissza. Határozottan kérdőre vonta ugyan bántalmazóját (vö. Jn 18, 22–23), de aztán ellenállás nélkül vállalta a halált az emberek (köztük az őt bántalmazó poroszlók) megváltásáért.

PA: Jézus türelme – vagy éppen az, hogy „kikérte magának” az igazságosságra hívja fel a figyelmet, nem a fent említett bárgyúságra. (NB. talán éppen ezért is kínozzák még kegyetlenebbül a római katonák a történtek után.) A megváltói halál vállalása nem mindezek ellenére, esetleg folytatásaként történt. A gondolatot folytatva: az isteni igazságosság helyreállítása érdekében – azaz ezen előzményektől függetlenül, mert ezért jött.

TA: Az okos válaszhoz az is hozzátartozik, hogy ne legyen indulatos, bosszútól lihegő vagy mások vallási meggyőződését sértő a felelet.

PA: Amikor egy protestáns – vagy éppen „erősen más felekezetű ember” – Jézust szamárral közösülő aljadéknak nevezi, vagy Máriát prostituáltnak (tessék utána nézni, le van írva!), akkor én milyen okos választ adjak? Nevezzem Luthert szentnek, stb…?

TA: 2. Amikor Ön azt kérdezi, hogy miért beszél a pápa általánosságokban, feltehetően arra gondol, hogy a pápa „csak az evangéliumot” idézgeti, de nem ad konkrét politikusi megoldást a helyzetre. Nos, a pápának nem feladata, hogy átvegye a politikusok és a nemzetek vezetőinek szerepét (s ezt nem is tudná megtenni).

PA: Ez így nem igaz! Vegyük példának okáért a környezetvédelmi enciklikát, vagy olyan fejlődéselméleti kérdéseket, vagy akár orvosi problémákat, amelyekre politikai választ ad, de súlyosan elmulasztja az Egyház tanításának idevonatkozó követelményeit emlegetni.

TA: Amikor „általánosságokban” beszél, arra figyelmezteti a keresztény politi¬kusokat, racionális megoldásaik keresése közben keresztény lelkiismeretükre hallgassanak. A nem keresztény vezetőket pedig arra emlékezteti, hogy egyszer minden embernek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, s számot kell adnia tetteiről.

PA: Neki is!!!

TA: Teljességgel alaptalan és abszurd az a vád, amely szerint Ferenc pápa a menekültek mérlegelés nél¬küli befogadására hívna, s elutasítaná racionális énünk minden megfontolását. A pápa a Katolikus Egyház Katekizmusának szellemében adja racionális útmutatásait: „A lehetőség határain belül a gazdagabb országok tartoznak befogadni az idegent, aki biztonságot és alapvető megélhetést keres, amit szülőföldjén nem találhat meg. A közhatalom tartsa tiszteletben a természetes jogot, amely a vendéget a befogadó oltalma alá helyezi. A politikai hatóságok a rájuk bízott közjó érdekében a bevándorlási jog gyakorlását különböző jogi feltételekhez köthetik, különösen azáltal, hogy a beván¬dorlókat kötelezik bizonyos dolgokra a befogadó országgal szemben. A bevándorlónak hálával tisz¬teletben kell tartania a fogadó ország anyagi és szellemi hagyományait, engedelmeskedjék törvé¬nyeinek és járuljon hozzá a terhek viseléséhez” (KEK 2241).

PA: A honlap Kedves Olvasói elég tájékozottak a kérdésben ahhoz, hogy a „válaszadót” (Ferenccel együtt) kinevessék. Tessék elolvasni a híradásokat – már a fősodratú, erősen manipulált média is elismeri a rettenetes veszélyt. Itt 99%-ban megszervezett harc folyik Európa ellen (önmaga a kontinens is oka ennek), a rászorulók kevesen vannak – a már évtizedek óta betelepült alvó terrorista sejtek ébresztői jönnek. A tengeri úton érkezők közül vízbefúlók – véletlenül – nem keresztények?

TA: A pápa a Katekizmus útmutatásai alapján szólította fel 2015-ben a vatikáni romatalálkozó mintegy 5000 résztvevőjét is: A romák ne adjanak okot arra, hogy a média és a közvélemény rosszat mond¬jon róluk.

PA: A romaintegrációról és eme pápai figyelmeztetésről már írtunk érintőlegesen. Nem létezik megoldás, amíg követelmények és alkalmasint megfelelő szankciók nincsenek. A pápa pedig – a romapasztorációt művelő püspökökkel és papokkal együtt – egy hétre költözzék pl. Miskolc-Avas-ra, aztán lehet „okosakat mondani”.


Real Time Web Analytics