dr. Balogh Sándor: Ki tudja, mikor van Amerika névnapja?

(dr. Prokopp Mária és Erdélyi István kiegészítésével)Amerika mint földrész és állam egyedülálló abban, hogy van névnapja.

Mindenki tudja, hogy Amerikát Amerigo Vespucciról nevezték el. De kiről nevezték el Amerigót?

Ezt már sokkal kevesebben tudják, legalább is a magyarok közt. Legalább is én soha nem hallottam, hogy magyarok, főleg a magyar katolikusok, azzal dicsekedtek, hogy Amerika, illetve Amerigo a mi Szent Imrénktől kapta volna a nevét. Ezért Amerika névnapja november 5-én van!

Én is nagy meglepetéssel olvastam, hogy Amerika eredeti névadója Imre volt. Amerikai napilapokban volt egy rovat, ami „hiszed vagy nem” cím alatt érdekes tényeket közölt. Ide küldte be Klarkowsky atya, egy csikágói pap, ezt a meglepő információt.
A képen látható szöveg magyarul:
Hiszed vagy nem!

A MAGYAR HERCEG
AMERIKA NÉVADÓJA

NEVE, AMELYET MARTIN WALD-
SEEMÜLLER-TŐL KAPOTT
1507-BEN, AMERIGO VESPUCCI
FIRENZEI HAJÓSTÓL SZÁRMAZIK.

ŐT AMERIGONAK SZENT IMRE,
MAGYARORSZÁG ELSŐ KERESZTÉNY
KIRÁLYÁNAK FIA UTÁN NEVEZTÉK.

Beküldte Rev. Claude Klarkowsky
Chicago, Ill.Eleinte én is azok közé tartoztam, akik inkább nem hitték, vagy legalább is kételkedtek. Így, Klarkowsky atya információjára támaszkodva, ezt megírtam egy rövid levélben a helyi katolikus lap, az Evangelist-nak. Ők lehozták a levelet, és pár nap múlva kapok egy telefonhivást egy helyi paptól, aki olvasta a levelemet.

Azzal kezdte, hogy először ő is szkeptikusan fogadta a hirt, mert „ezek a kelet európai bevándoroltak azt hiszik, hogy még a spanyol viaszt is ők fedezték fel.” Majd elővette az Egyháztörténelem könyvét, amit a szemináriumban használtak, és íme, szó szerint ezt találta:

MAGYARORSZÁG … Szent Istvan, a magyar Haza Atyja, 1038. Augustus 15-én halt meg. Szerencsétlenségre, egyetlen fia, Szent Imre –Amerigo Vespucci és innen, távolról, Amerika védőszentje, egy vadászbalesetben halt meg. (A Summary of Catholic History, Volume I Ancient &Medieval History, By Newman C Eberhardt, C. M; Herder Book Co; St. Louis 2, MO. 538 o. saját kiemelésem)

Ezen felbátorodva, feltettem ezt a hirt az akkor még létező MAGYAR KATOLIKUS VASÁRNAP c. hetilapra, amire egy másik hirt kaptam. Dr. Horváth Miklós, egy pap-tanár a katolikus John Carroll Egyetemen, küldött egy kivágást az Our SundayVisitor egyik 1931-es számából, ahol John Noll érsek, a Fort Wayne-i egyházmegye püspöke írta, hogy

“Szent Imre örökös szüzességet fogadott. A tény, hogy ez a fiatalember hűségesen megtartotta esküjét négy éves házassága alatt is, és igy első lelki virága volt egy újonnan kereszténnyé lett népnek, Szent Imre emlékét olyan különleges fénybe emelte, amilyet nehéz lenne találni az emberiség történetében. Népszerűsége nőtt, Európa fiatalságának a védőszentje lett Sanctus Emericus vagy Americus név alatt. Mikor Amerigo Vespucci született, ügyvéd apja, egy firenzei nemes, állítólag szándékosan választotta Szent Imrét harmadik fia égi patrónusának olasz változatban, ezért Amerigonak nevezte. Így, Magyarországot tekinthetjük nagy Amerika névadójának.”

Egy másik levéliró küldött egy újságkivágást, amelyben Dr. Howard V. Harper veti fel, majd válaszolja meg a kérdést:

„Honnan kapta Amerika a nevét?

Okos tudósok azt válaszolják, hogy a 16. századbeli felfedezőről,Amerigo Vespucciról. Ez persze igaz. De az igazán érdekes rész az, hogy annak idején sok olasz szülő nevezte fiúgyermekét a 11. századbeli magyarról, Szent Imréről. Imre olasz formája Amerigo. Így egy nyelvi ugrással, Amerikát Szent Imréről nevezték el.” (Acron Beacon Journal, Nov. 3, 1962, p. 9).


Msgr. Pap György állítólag közölt a Magyar Kultúra 1968 decemberi számában egy szárnyas oltárképet (amit sajnos nem tudtam megszerezni) a firenze környéki Settignano St. Martino a Mensola kápolnából, amelyen az egyik férfi alak mint Amerigo D’Ungheria van azonosítva.

Végül a budai Széchényi Könyvtárban találtam, hogy Amerigó édesapja több évig Pesten dolgozott.

Erre a dokumentációra hivatkozva, megemlítettem az ügyet Főt.Csete Iván atyának, aki hajlandó volt a dokumentációt O’Connor, bíboros, New Yorki érsek úr figyelmébe hozni, és kérni támogatását.

A bíboros úr 1999 dec.2-án válaszolt: „Nagyon hálás vagyok nov. 22-i leveléért, amelyben javasolja, hogy az egyházmegye november 5-én, amikor más szentet úgysem ünneplünk, emlékezzen meg Szent Imréről.

Sok imádság és elmélkedés után jól esik, hogy értesitsem, hogy hiszem, ez nagyon jó lenne, különösen a magyar testvéreinkért. Ebben az ügyben értesitem általános helynökömet, hogy lépjen kapcsolatba önökkel, a részletek kidolgozása miatt.

Krisztusban Testvére,

Jonh O’Connor,

New York érseke”


A levelezés folytatódott, márciusban kaptam egy levelet a bíboros úr tanácsadójától, majd Brucato segédpüspöktől. Ezekkel felfegyverezve, kezdeményeztem egy aláírásgyűjtést. Küldtem egy támogatást kérő levelet az amerikai magyar papsághoz, és semmi választ nem kaptam. Ugyan kaptam vagy száz aláírást, de csak olyanoktól akik más forrásokból értesültek az ügyről. Közben Csete Atya is kilépett a munkából.

Magyarországon bementem az Új Ember szerkesztőségébe, ahol egy riporterrel beszéltem, átadtam neki minden dokumentációt, és kértem, hogy otthon is terjesszék el az információt. Pár héttel később ez a cikkecske jelent meg az Új Emberben:

2000. november 5.

LVI. évf. 45. (2728.)

Amerika névnapja?

Szent Imre az Újvilágban

Köztudott, hogy az amerikai földrészt, amelyet Kolumbusz fedezett föl, Amerigo Vespucci itáliai hajósról nevezte el Martin Waldseemüller térképkészítő. Dél-amerikai felfedező útjaira tekintettel előbb a kontinens déli fele kapta meg a hajós keresztnevét, az északi részt csak később kezdték Amerikának nevezni. A XX. század harmincas éveiben egy, majd a hatvanas évtizedtől kezdve egyre több cikk jelent meg, elsősorban amerikai magyar folyóiratokban, amelyek az Amerigo nevet a magyar Imre olasz változatának tartják, s ebből azt a következtetést vonják le, hogy az Újvilág, Vespucci révén, a magyar Szent Imre herceg nevét viseli. Az Imre eredhet a Henrik, latinosan Henricus névből, így hívták Imre herceg édesanyjának, bajor Gizellának a bátyját, aki II. Henrik néven német-római császár volt, s 1146-ban szentté avatták. Más feltételezés szerint – s az amerikai magyarok közül többen ezt tartják helyesnek – az Imre a türk Imir-Emir névből ered, ez latinosan Emericus. Ugyancsak amerikai magyar kutatók állítják, hogy a késői középkorban elterjedt volt Észak-Itáliában Szent Imre tisztelete. Ezt szerintük egy Firenze melletti templom oltárképe is igazolja, amelynek Szűz Mária mellett egyik mellékalakja Amerigo D’Ungheria – a magyar Szent Imre. Úgy vélik, Nastagio Vespucci 1451-ben született harmadik fiát ezen oltárkép alapján keresztelte Amerigóonak.

Hazai kutatók nem erősítik meg ezt a feltételezést, illetve tudomásunk szerint nem foglalkoznak a témával. Csorba László, jelenleg Rómában dolgozó történész, a Római Magyar Akadémia igazgatója teljesen valószínűtlennek tartja az amerikai kontinens neve és a mi Szent Imrénk közötti összefüggést. Balogh Sándor amerikai politológus profeszszor, az Amerikai Magyarok Országos Szövetségének elnöke ugyanakkor meg van győződve arról, hogy az amerikaiak védőszentjükként tisztelhetnék Árpád-házi Szent Imrét. Ő immár közel húsz esztendeje fáradozik azon, hogy Szent Imre kultuszát Amerikában, de legalább New York államban elterjeszsze, s a magyar szentet példaképül állítsa az amerikai fiatalok elé.

A jubileumi Szentév, úgy látszik, sikerre viszi Balogh Sándor és Csete Iván atya, a New York-i Aquinói Szent Tamás egyházközség plébánosa erőfeszítéseit. Az időközben elhunyt O’Connor bíboros, New York-i érsek, magáévá tette ugyanis a gondolatot, hogy Szent Imre ünnepnapja, november 5., bekerüljön az amerikai liturgikus naptárba. Bár jó néhány nehézség adódik még ezzel kapcsolatban, Brucato püspök és a bíboros utóda, Egan érsek is támogatja az Amerika névnapja mozgalom beindítását. Így, a tervek szerint New Yorkban, a magyar Szent István-templomban és a teljesen amerikai Szent Imre-templomban (ilyen is van!) Szent Imre-ünnepi mise lesz november 5-én. Brucato püspök azt is javasolta, hogy az amerikai templomokban, kiváltképp a magyar és az olasz közösségekben, a pap Szent Imréről, mint aznapi szentről prédikáljon, a mise után pedig ünnepségben emlékezzenek meg róla. Balog Sándor reméli, hogy a szentévi november ötödikével új mozgalom indul Amerikában, amelynek eredményeképpen sok kártékony bálvány helyett új példakép áll az amerikaiak elé, s védőszentül melléjük.
szikora

Lássuk, mit is mond az Új Ember?

1. „elsősorban amerikai magyar folyóiratokban” Ez egyszerüen nem igaz. Nézzük meg a fenti dokumentációt! Mind amerikai forrásból ered. Tehát ők többet foglalkoztak vele, mint mi, katolikus magyarok!

2. “az Újvilág, Vespucci révén, a magyar Szent Imre herceg nevét viseli.” Véletlenül elfelejtik kiirni a keresztnevet, nehogy véletlenül valakinek feltűnjön a hasonlóság.

3. Az Imre eredhet a Henrik, latinosan Henricus névből, így hívták Imre herceg édesanyjának, bajor Gizellának a bátyját, aki II. Henrik néven német-római császár volt, s 1146-ban szentté avatták. Más feltételezés szerint – s az amerikai magyarok közül többen ezt tartják helyesnek – az Imre a türk Imir-Emir névből ered, ez latinosan Emericus. Mellébeszélés, semmi köze a témához! Nem Henrik volt az oltárképen, és nem Henrik, hanem Sanctus Emericus volt az európai fiatalság védőszentje!

4. Ezt szerintük egy Firenze melletti templom oltárképe is igazolja. A cikk szerzője, ahelyett, hogy Csorba László történészt kérdezte volna meg, aki soha nem hallott erről, járt volna utána, hogy valóban létezik-e ilyen oltárkép?

5. Úgy vélik, Nastagio Vespucci 1451-ben született harmadik fiát ezen oltárkép alapján keresztelte Amerigónak. Téves értelmezés. A kép csak egy a sok érv közül, amely erősíti az érvet.

6. Hazai kutatók nem erősítik meg ezt a feltételezést, illetve tudomásunk szerint nem foglalkoznak a témával. Ha ez így van, elég szégyenletes állapotban van a mai magyar történelem szakma. Kérem, nézzék meg a 1930-31 Magyar Katolikus Almanach, 548-555 oldalakon a Szent Imre –Amerigó cikket.

7. Csorba László, jelenleg Rómában dolgozó történész, a Római Magyar Akadémia igazgatója teljesen valószínűtlennek tartja az amerikai kontinens neve és a mi Szent Imrénk közötti összefüggést. Csorba igazgató úr adja vissza diplomáját, nem csak azért, mert nem tud erről, hanem, ha nem tud róla, akkor hogy meri kijelenteni, mint tárgyilagos történész, az általam szolgáltatott bizonyítékok ellenére, hogy „teljesen valószínűtlen.”

8. Az utolsó bekezdés pozitívnak hangzik, de sajnos, Csete Atya kilépése és az amerikai magyar és az itthoni klérus közönye miatt az ügy teljesen abbamaradt, a kiváló kilátások ellenére!

Ezért nem tudunk mi erről a történelmi tényről.

***********************

[dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor megjegyzése:

A firenzei Ponte a Mensola-i templom 1391. évi FŐOLTÁRKÉPÉN ma is ott áll a Madonna mellett Szt. Imre, liliommal, és az alatta lévő képsorban látható a jelenet: Szt Imre a feleségével éjszaka két gyertya között térdelve imádkozik az ágy mellett, és a koronás idős király, Szt. István a fal résén ámulva figyeli fiát... Dr. Prokopp Mária művészettörténésznek több tanulmánya is született a képről. (Benda Iván fényképe a festmény középső részéről.)Prokop Péter USA-ban több magyar templomban, így SOUTH BEND-ben a Magyarok Nagyasszonya templom hatalmas oltárkép-freskón úgy festette meg 1962-ben a Boldogasszony körül a magyar szenteket, hogy Szt Imre lábánál ott a magyar és az amerikai címer.

Amerikát Amerigo Vespucci nevéről, a magyar védőszentjéről nevezték el!

Az iskolákban mindenhol ezt kellene tanítani!!!

Nincs semmi meglepő abban, hogy egy magyar szentről nevezte el Vespucci a fiát, ugyanis 1492-ben Amerika még NEM Nagyhatalom, míg a Magyar Királyság Világhatalom!....Amerigo büszke a védőszentjére, és megismertetik Amerikát is az egész Európában, vagyis az akkori Világban tisztelt nagy Árpád-házi királyokkal, mindenesetre Mátyás királlyal...

Firenze kis városa előtt a XV. században felmérhetetlen nagyság Magyarország! Olaszország 1860-ig NINCSEN!!!

Ezt a történészek tudják, de nem beszélnek róla...

Marad a mai magyar ember agyában is a JELEN helyzet!!!....

Erdélyi István kiegészítése: Az amerikai történészek közül, Howard V. Harper rögzitette irásban /Akron Beacon Journal, 1962 nov. 3-i sz.90./hogy Amerigo Vespuccit a szülei a 11. századi magyar Szent Imre után kereszteltették Amerigonak. A magyarok közül Farkas Zoltán irt először angol nyelven erről a kérdésről "NAMES" c. cikkében ~/Journal of the American Name Society, 1965. XIII.köt. 11-18.0./ hogy az Amerigo név az Americusnak, s így Szent Imre nevének felel meg. Az angol Clark Kinnard a World Journal Tribune 1967. márc. 29-i számában egyszerűen megállapítja hogy Vespucci a keresztségben Szent Imre (St. Emericus of Hungary) herceg után kapta az Amerigo nevet és igy az "America" név minden bizonnyal magyar eredetü. ]

***********************

dr. Balogh Sándor utólagos hozzáfűzése:

Amerika, mint befogadó földrészAmerikát a világ minden részérõl idevándorlók tették nagyhatalommá.

Szent István király fiának, Szent Imrének irt Intelmei mintegy jövendölés, elõrevetíti Amerikát:

„VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL

A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsõségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról…Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstõl elrettenti. Mert az egy nyelvû és egy szokású ország gyenge és esendõ. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak…. (Szent István király intelmei Imre herceghez)

Elképzelhetõ tehát, hogy Amerika névadásával a Gondviselés ezt az Intelmet akarta valóra váltani. Nincs a világon olyan ország, ami jobban megvalósítaná Szent István intelmeinek ezt a pontját az idegenek befogadásáról.

***********************

Ime a levelezés egy része:

Cardinal's Office New York, NY

December 2, 1999

Dear Father Csete:

I am very grateful for your letter of 22 November suggesting that the Archdiocese of New York set aside

5 November (a day in which no other saint is honored) as feast day for Saint Emery.

After payer and thought, I am pleased to notify you that I believe it would be a very good thing to do, especially for our Hungarian-American brothers and sisters. In this regard,

I will notify our Vicars General and ask them to be in touch with you to handle the details.

Fraternally in Christ

(John Cardinal O'Connor) Archbishop of New York

* * * * *

CARDINAL’S OFFICE 1011 FIRST AVENUE

Created by DPE, Copyright IRIS 2005

March 29, 2000

Dear Dr. Balogh,

On hehalf of Cardinal O'Connnor, thank you for your letter of 15 March 2000 and your offer to be of assistance in the preparations for the celebration of the Feast of Saint Emery on 5 November 2000.

His Eminence has asked the Vicars General, Bishop Patrick A. Sheridan and Bishop Robert A. Brucato, to coordinate this important event and I will forward a copy of your letter to them.

With gratitude for your kindness, and

Sincerely,

Created by DPE, Copyright IRIS 2005

Eileen M. White, Esq. Special Counsel

Dr. Sandor Balogh National President
Amerikai Magyarok Országos Szövetege National Federation of American Hungarians 7 Greenbush Avenue
East Greenbush, NY 12061


OFFICE OF THE VICAR GENERAL

ARCHDIOCESE OF NEW YORK

Aug 23,2000

Dr. Sandor Balogh,
National President National Federation of American Hungarians
7 Greenbush Ave.
East Greenbush, New York 12061

Dear Dr. Balogh:

I am pursuing the request made by Fr. Ivan Csete for an Archdiocesan celebration of St. Emery in the Jubilee year and Dther rel2'ted requests, including yours.

In light of the rapid decline in Cardinal O'Connor's health shortly after receiving Fr. Csete's letter and all the subsequent events our ability to study and to undertake a major diocesan celebration has been somewhat limited. This does not, however, preclude a celebration of St. Emery.

I offer the following possibility. This year Nov 5th, the proper date, falls on a Sunday. In any parish dedicated to St. Emery/St. Emeric it is permissible to celebrate the patronal feast, classed as a "proper solemnity" for that parish, replacing the liturgy for the 34th Sunday in Ordinary time. People of Hungarian descent might be invited to attend a special Mass and other festive events. These matters concerning ranks and precedence of Masses can sound confusing; I'd suggest consulting a priest or Chapter II ofthe General Norms printed in the front of the Sacramentary

With my prayers and best wishes, I remain:

Faithfully,

(Jc~83~

Bishop Robert A. Brucato Vicar General

Attch: Fr. Ceste Ltr w/attch


1011 FIRST AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10022-4134 TEL212-371-1000 FAX212-826-6020

Created by DPE, Copyright IRIS 2005

OFFICE OF THE VICAR GENERAL

ARCHDIOCESE OF NEW YORK

Aug 23,2000

Rev. Ivan Csete

St. Thomas Aquinas Parish I Forestburgh Road

Forestburgh, New York 12777-9720

Dear~

Thank y-'ou for your patience in awaiting response on your inquiries about St. Emeric. I want to praise your interest in steps that lead to rejuvenating religious piety among our youth. As in every worth while effort there are hurdles and problems. It appears to me that you would be more successful by reversing your tactics, starting by building up the devotion.

As you rightly conjectured, the new Archbishop is well inundated with requests, calls, briefings, etc. related to his catching up on his new responsibilities. That has also taken up time of other staff members, and myselfas well. I did give him a brief summary of the St. Emery matter and received his guidance.

I was in hopes that you would be at the Cathedral Millennium Mass for St. Stephen this last Sunday. I had inquired earlier and had been told that you might well be there. You may have heard by now that it was a grand two-hour Mass. The additional events scheduled for the year look impressive. ,

There is now a file of some pages length concerning St. Emeric, as a result of staff study and correspondence, some of which letters seem to have different approaches.

I'm attaching four pages from that file. These should help you decide any next steps. Please notice that most of these entries of regional saints into a calendar are from the bottom up, not top down. There exists a strong and popular devotion that becomes recognized in the local calendar. It is not that the calendar should become the tool to create that devotion. Rome must then review and approve the calendar entries.

I trust you are gearing up for a new year of activities in Forestburgh. Every blessing

((lru-(J5~

Bishop Robert A. Brucato

Vicar General

Attch:


Real Time Web Analytics