Dr. Balogh Sándor: Eretnekség vagy aposztázia?

Nemrégiben egy érdekes cikket olvashattunk ezen a honlapon A bergoglianizmus a legrosszabb eretnekség cím alatt, amit a lap szerkesztője egy amerikai katolikus lapból vett át. Azonban sajnos, az egész írás téves alapon nyugszik, és ellentmondani látszik a honlap eddigi vonalvezetésének.

A cikk eretnekséggel vádolja Bergogliót, azaz Ferencet aki megjátssza a pápa szerepét, és nem veszi észre, hogy a pápát, akit a Szentlélek véd tévedések ellen, eretnekséggel vádolni maga is eretnekség! A pápa vagy tévedhetetlen, vagy nem védi a Szentlélek, tehát nem pápa.

A Katekizmus világosan megkülönböztet az eretnekség, aposztázia és szakadás közt:

2089 A hitetlenség a kinyilatkoztatott igazság elhanyagolása vagy elfogadásának szándékos megtagadása. "Eretnekségnek mondjuk, ha valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak makacs tagadása vagy makacs kétségbevonása a keresztség fölvétele után; aposztáziának, ha a keresztény hit teljes elutasítása; és skizmának, ha a Pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása."

Bergoglio nem tagad egyetlen hit igazságot, csak átértelemezi őket. Nem úgy hiszi, ahogy az Egyház kétezer éven át hitte, tehát aposztata!

Például tudtommal soha nem tagadta, hogy van bűn, de ő nem a házasságtörést hanem a környezetrombolást tarja bűnnek. Vagy soha nem tagadta a Mennyország létezést, csak szerinte itt a földön van, illetve lesz a Mennyország. Csupán a természetfelettit értelmezi át természetesre, a túlvilágit evilágira.

Ez fontos megkülönbözetés, mert Szent Pál 2Tessz levele szerint, a Nagy Aposztázia vezeti be az Antikrisztust, és ami még az Antikrisztus útjában van, Benedek, az igazi pápa, akinek érvénytelen lemondására volt szükség, hogy Bergoglio betölthesse a Hamis Próféta szerepét és az aposztázia vezetője legyen!

Sajnos, kevesen vannak még a hithű katolikusok közt is, akik ezt megértik, ahogy az angyal mondta Dánielnek: 8Mivel nem értettem, amit hallottam, így szóltam: »Uram, mi lesz majd ezek után?« 9Ő azonban ezt felelte: »Menj, Dániel, mert ezek a beszédek be vannak zárva és le vannak pecsételve az előre elhatározott időig. 10Kiválasztanak és megtisztítanak sokakat, tűzpróbára vetik őket, az istentelenek pedig kegyetlenül cselekszenek. Az istentelenek közül senki sem érti meg ezeket, a tanultak azonban megértik. 11Attól az időtől, hogy megszűnik az örökkön égő áldozat és felállítják a vészthozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap telik el. 12Boldog, aki kitart és eléri az ezerháromszázharmincötödik napot! 13Te csak menj az előre megszabott vég felé; nyugodni fogsz, de a napok végén felkelsz, hogy elnyerd sorsodat.« (Dan. 12:8-13)


Real Time Web Analytics