Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari:

Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápánakI. rész


Az eredeti angol nyelvű levél a The Remnant » és a a Catolic Famiy News » amerikai katolikus hírportálon olvasható.2016. szeptember 19.
A Hétfájdalmú Szűz hónapjában, Szent Januárius püspök és vértanú ünnepnapján

Szentatya:

Ezt a beszámolót mi, mint alázatos szívű, kétségbeesett laikusok írjuk, és az Ön pápasága elleni vádiratnak kell neveznünk , amely pápaság olyan mértékben csapás az Egyház számára, amennyire örömét leli a világi hatalomban. Az az esemény, amely bennünket arra késztetett, hogy ezt a lépést megtegyük, az Ön Buenos Aires-i püspököknek írt "bizalmas" levelének a nyilvánosságra kerülése volt, amelyben Ön kizárólag az Amoris Laetitia-ban kifejezett saját nézeteire alapozva megengedi "második házasságban élő" bizonyos nyilvános házasságtörőknek a szentgyónás és a szentáldozás szentségeihez való járulását azon erős elhatározás nélkül, hogy felhagynak a bűnös szexuális kapcsolatukkal.

Ön szembeszáll magával az Úristennel, aki az elvált és "újraházasodott" házasságtörőket per se , kivétel nélkül elítélte, szembeszáll Szent Pál szavaival az isteni büntetésről a méltatlanul vett Oltáriszentségre vonatkozóan, szembeszáll két közvetlen elődével az isteni kinyilatkoztatáson alapuló kétezer éves tanítást és az eucharisztikus fegyelmet illetően, szembeszáll az egyházi törvénykönyvvel és az egész katolikus tradícióval.

Ön már tett egy kísérletet, hogy törést eredményezzen az Egyház egyetemes tanításában, néhány püspöknek az Amoris Laetitia-val szembeni fenntartásai ellenére, miközben mások, közöttük a Buenos Aires-iak is, változást jelentettek be az Ön botrányos "apostoli buzdítására" hivatkozva. Soha ehhez hasonló nem történt még az Egyház történetében.

A mai napig, a főpapság konzervatív tagjai kivétel nélkül politikus csöndet érzékelnek, míg a liberálisok Önnek köszönhetően nyilvánosan ujjonganak győzelmüknek. A főpapok közül majdnem senki se száll szembe a tiszta tanításnak az Ön által történő semmibevételével, bár sokan magánemberként zúgolódnak az Ön pusztítása miatt. Mint ahogyan az ariánus válság esetén is volt, most is a laikusokra hárul a feladat, hogy védjék a hitet, a főpapok részéről a hittel szemben tanúsított csaknem teljes elszakadás közepette.

Természetesen mi semmik sem vagyunk a dolgok rendjében, és mégis, mint a Misztikus Test megkeresztelt tagjai, fel vagyunk ruházva azzal az Isten adta joggal és kötelességgel, amely az Egyházi törvényben (cf. CIC can. 212) le van fektetve, hogy beszéljünk Önnel és katolikus testvéreinkkel az Egyházat az Ön pápasága alatt sújtó égető egyházi válságról, amely a II. Vatikáni Zsinatot követően alakult ki és mára már krónikussá vált.

Az egyéni folyamodványok teljesen eredménytelenek, amint a követezőkben megjegyezzük, azért publikáljuk ezt a dokumentumot, hogy könnyítsünk a lelkiismeretünkön azzal a nagy veszéllyel szemben, amelyet Ön okozott, és azzal fenyeget, hogy csapást mér a lelkekre és az egész egyházi közösségre, és arra buzdítjuk katolikus testvéreinket, hogy következetesen szálljanak szembe az Önnek a pápai hatalommal való folyamatos visszaélésével, különösen ami az Egyház tévedhetetlen tanítását illeti a házasságtörőkre és az Oltáriszentséggel visszaélőkre vonatkozóan.

Abban a döntésünkben, hogy nyilvánosságra hozzuk ezt a dokumentumot, az Angyali Doktornak az Egyház természetes igazságára vonatkozó tanítása vezérelt bennünket:

"Meg kell jegyezni, hogy amikor a hit veszélybe kerül, egy alattvaló is szemrehányást tehet egy főpapnak nyilvánosan is. Ezért Pál, aki Péter alattvalója volt, megfedte őt nyilvánosan, a hittel kapcsolatos botrány közvetlen veszélyére való tekintettel, és amint Ágoston magyarázza a Gal 2:11-re vonatkozóan, "Péter példát mutatott a főnököknek, hogy ha bármikor megtörténik, hogy letérnek az egyenes útról, ne vessék el a beosztottjaik figyelmeztetését. "
[Summa Theologiae, II-II, Q. 33, Art 4]

Szent Bellarmine Róbert egyházdoktor is vezérelt bennünket, aki így ír egy önfejű római pápának való ellenállásra vonatkozóan:

"Ezért, mivel törvényes ellenállni egy pápának, aki a testet támadja meg, azért törvényes ellenállni neki akkor is, ha a lelket támadja vagy megzavarja az állapotát, és még inkább akkor, ha az Egyház elpusztítására törekszik. Azt mondom, hogy törvényes neki ellenállni, nem megtenni, amit parancsol, megakadályozni, nehogy véghez tudja vinni az akaratát. .."
[De Controversiis on the Roman Pontiff, Bk. 2, Ch. 29].

A katolikusok világszerte, nem csak a "tradicionalisták", meg vannak győződve róla, hogy a Bellarmine által előre látott feltételezett állapot mára valósággá vált. Ez a meggyőződésünk motiválta ezt a dokumentumot.

Isten legyen a bíránk, hogy becsületesek a szándékaink.

Michael J. Matt
Szerkesztő, The Remnant

Christopher A. Ferrara
Rovatezető, The Remnant és Catholic Family News

John Vennari
Szerkesztő, Catholic Family News

VÁDIRAT

Isten kegyelme és az Egyház törvényei alapján Ferenc római pápa elleni panasz, a hitre jelentett veszélyessége, valamint a lelkeknek és a Szent Katolikus Anyaszentegyházból fakadó közjónak okozott súlyos sérelmek miatt.

Miféle alázat ez?

Megválasztásának éjszakáján, amikor a Szent Péter bazilika erkélyéről beszélt, kijelentette: "az volt a konklávé feladata, hogy püspököt adjon Rómának." Annak ellenére, hogy az Ön előtt álló tömeg a világ minden részéből összesereglett emberekből, az egyetemes Egyházból állt, csak azért az üdvözlésért mondott köszönetet, amely "a római egyházközségből jött." Kifejezte azt a reményét is, hogy "az Egyháznak az az útja, ami ma kezdődött, gyümölcsöző lesz ennek a gyönyörű városnak az evangelizációjában. " Imára szólította fel a Szent Péter téren összegyűlt híveket, nem a pápáért, hanem "a püspökükért", és azt mondta, hogy másnap "elmegy imádkozni a Szűzanyához, hogy vegye oltalmába Rómát."

Az Ön különös megjegyzései ezen a történelmi eseményen ezzel a banális megszólítással kezdődtek: "Fivéreim és nővéreim, jó estét", és egy hasonlóan banális kívánsággal fejeződtek be: "Jó éjszakát és szép álmokat!" Első megszólalása során egyszer sem nevezte magát pápának, egyszer sem tett utalást annak a hivatalnak a legfelsőbb méltóságára, amelyre megválasztották: Krisztus helyettese, akinek az az Istentől kapott küldetése, hogy tanítsa, kormányozza és szentelje meg az egyetemes Egyházat és vezesse abban a küldetésében, hogy minden népet a tanítványává tegyen.

Csaknem megválasztásának első percétől fogva elkezdődött valamiféle véget nem érő PR kampány, amelynek a fő témája az Ön egyedüli alázatossága az összes eddigi pápa közül, aki egyszerűen csak "Róma püspöke", ellentétben elődeinek feltételezett monarchikus igényeivel, igényes ruházatával és piros cipőjével, amit Ön elutasított. Korán kifejezésre juttatta a pápai tekintély radikális decentralizációját a "szinódusi Egyház" javára, az ortodoxiából véve a példát "a püspöki kollegialitásra és szinóditásra vonatkozó tapasztalataik" alapján.

Az ujjongó tömegtájékoztatás azonnal éljenezte "Ferenc forradalmát".

De azért az alázatosságnak ez a hivalkodó kifejezésre juttatása az Egyház történetében a pápai hatalommal eddig példa nélküli módon való visszaélésével párosult. Az elmúlt három és fél évben Ön szüntelenül saját véleményét és kívánságait hangoztatta, tökéletesen figyelmen kívül hagyva az Ön elődeinek a tanítását, az Egyház kétezer éves hagyományát és a mérhetetlen botrányokat, amit okozott. Számtalan esetben Ön megbotránkoztatta és megzavarta a híveket és megörvendeztette az Egyház ellenségeit téves vagy éppen abszurd kijelentéseivel, miközben a hűséges katolikusok felé, akiket Ön folyamatosan gúnyol, és az utolsó idők farizeusainak és kérlelhetetlenül szigorúaknak, "rigorózusoknak" nevez, sértést sértés után halmoz. Az ön személyes viselkedése nem egyszer a tömegeket szórakoztató bohóckodássá alacsonyodik.

Ön folyamatosan figyelmen kívül hagyja közvetlen elődjének üdvös figyelmeztetéseit, aki titokzatos körülmények között vonult vissza a pápaságtól nyolc évvel azután, hogy megkérte az előtte összegyűlt püspököket, hogy "Imádkozzatok értem, hogy ne meneküljek el a farkasoktól való félelmemben." Idézet elődjének első pápai szentbeszédéből:

"A pápa nem egy abszolút uralkodó, akinek a gondolata és a kívánsága törvény. Ellenkezőleg: a pápai hivatal garancia a Krisztusnak és az Ő szavának való engedelmességre. A pápa nem terjesztheti saját elképzeléseit, hanem állandóan oda kell magát láncolnia az Egyházhoz, hogy engedelmeskedhessen Isten szavának az alkalmazkodás vagy a felhígítás minden kísérletével és a megalkuvás minden formájával szemben."

Szelektív beavatkozás a politikába, mindig politikailag korrektnek maradni

"Róma püspökeként" való teljes hivatali ideje alatt kevéssé volt tekintettel a pápai hivatal korlátaira és kompetenciájára. Ön olyan politikai ügyekbe avatkozott, mint a bevándorláspolitika, a büntetőjog, a környezet, az USA és Kuba diplomáciai kapcsolatának a visszaállítása, (eközben nem vette figyelembe a katolikusoknak Castro diktatúrája alatti helyzetét) és még a skót függetlenségi mozgalommal való szembenállás is. Mindeközben Ön visszautasítja, hogy szembeszálljon a világi kormányokkal, amikor azok megsértik az isteni és a természettörvényt olyan rendelkezésekkel, mint a "homoszexuális kapcsolatok" legalizálása, amely az isteni és a természettörvény tárgya és amely ügyébe egy pápának lehet és kell is beavatkoznia.

Valójában a szociális problémáknak Ön által történő számtalan elítélése - valamennyi politikailag biztonságos cél érdekében, - folyamatosan ellentmond saját cselekedeteinek, amelyek veszélyeztetik az Egyháznak a modernizmus számtalan hibája elleni tanúságtételét:

• Az Egyháznak a kinyilatkoztatáson alapuló állandó tanításával ellentétben Ön világszerte követeli a halálbüntetés teljes eltörlését, tekintet nélkül arra, hogy milyen súlyú a bűncselekmény, sőt, az életfogytiglani büntetés eltörlését is, de sohasem lépett fel az abortusz legalizálása ellen, amelyet az Egyház folyamatosan elítélt, mint az ártatlanok ellen elkövetett tömeggyilkosságot.

• Ön kijelenti, hogy az egyszerű hívő súlyos bűnt követ el, ha a háztartási szemetét nem szelektálja, és feleslegesen pazarolja az áramot, miközben Ön dollármilliókat költ a személyét körülvevő vulgáris tömegrendezvényekre különböző országokban , amelyekbe Ön nagy kísérettel charter gépeken utazik, amelyek óriási mennyiségű szén-dioxidot bocsájtanak ki a légkörbe.

• Ön nyitott határokat követel Európában a muzulmán "menekülteknek", akik többségükben katonaköteles korú férfiak, miközben Ön a Vatikán városállam falai mögött él, amely szigorúan kizárja a nem ott-lakókat, és amely falakat IV. Leó pápa építtette, hogy megakadályozzon egy második muzulmán "Sacco di Roma-t.

• Ön állandóan a társadalom szegényeiről és a perifériákon élőkről prédikál, miközben szövetkezik a gazdag és korrupt német főpapsággal, az abortusz-, fogamzásgátlás és homoszexuális párti hírességekkel és a globalizmus hatalmasságaival.

• Ön kigúnyolja a mohó testületi haszonlesést és a "gyilkos gazdaságot", miközben Ön magánkihallgatással tünteti ki és elfogadja a világ leggazdagabb technokratáinak és vállalatvezetőinek az adományait, megengedi a Porsche cégnek, hogy kibérelje a Szixtuszi kápolnát egy "nagyszerű koncertre ... amelyet kizárólag a résztvevőknek rendeztek", akik fejenként mintegy 6000 dollárt fizettek a római túráért - első ízben fordult elő, hogy egy pápa megengedje, hogy egy szent hely vállalati esemény színhelyéül szolgálhasson.

• Ön az "egyenlőtlenség" beszüntetését követeli, miközben kommunista és szocialista diktátorokat ölelget, akik a legnagyobb luxusban élnek, míg az igájuk alatt görnyedő tömegek nyomorognak.

• Ön elítél egy amerikai elnökjelöltet, hogy az "nem keresztény", mert megpróbálja megállítani az illegális bevándorlást, de nem mond semmit azok ellen az istentelen diktátorok ellen, akiket ölelget, akik tömeggyilkosságokat követnek el, akik üldözik az Egyházat és bebörtönözik a keresztényeket rendőrállamaikban.

Ön úgy terjeszti a politikáról és a közéletről a saját véleményét, mintha azok katolikus igazságok lennének, nem habozott még egy pápai enciklika méltóságával sem visszaélni vitatható dolog jóváhagyására vagy éppen a "klímaváltozás" bizonyíthatóan csalárd tudományos állításaira, a "szén-ciklus", a "szén-dioxid szennyezés" és az "óceánok elsavasodására" alkalmazva. Ugyanez a dokumentum ugyanakkor megköveteli, hogy a hívek megfelelően reagáljanak egy feltételezett "ökológiai válság" esetén a környezetvédők világi programjának támogatásával, valamint az ENSZ fenntartható fejlődés programjának céljaival, amelyet Ön dicsért annak ellenére, hogy az "általános szexuális és reprodukciós egészségi" programot hirdet, amelyben benne van a fogamzásgátlás és az abortusz.

Féktelen közömbösség

Miközben Önt nehezen lehetne a romboló a zsinat utáni "ökumenizmus" és "vallások közti párbeszéd" előfutárának nevezni, Ön a zsinat utáni válság legrosszabb éveit is felülmúló mértékben támogat egy sajátos vallási közömbösséget, ami gyakorlatilag semmibe veszi a Egyháznak, mint az üdvösség bárkájának a küldetését.

A protestánsok tekintetében Ön kijelenti, hogy ők ugyanannak a "Krisztus Egyházának" a tagjai, mint a katolikusok, függetlenül attól, hogy ők mit hisznek, és hogy a katolikus és a protestáns tanbeli különbözőség viszonylag jelentéktelen és a teológusok dolga, hogy egyetértésben kidolgozzák.

Kifejezésre juttatta azt a véleményét is, hogy ön aktívan ellene van a protestánsok megtérítésének, beleértve Tony Palmer "püspököt" is, aki egy szakadár angliai szektához tartozott, amely megengedte a nők pappá szentelését. Ahogyan Palmer beszámolt róla, amikor megemlítette a "hazatérést a katolikus Egyházba", Ön ezt a megdöbbentő választ adta:

"Senki sem jön haza. Ön útban van felénk, mi útban vagyunk ön felé, találkozni fogunk középen." Minek a közepén? Palmer nem sokkal ezután meghalt motorbalesetben. Az Ön követelésére, azt az embert, akinek a megtérését Ön szándékosan hátráltatta, katolikus püspökként temették el - ami az Ön elődje tévedhetetlen tanításának a megcsúfolása, amely szerint "az anglikán rítusban történő szentelések abszolút és teljesen érvénytelenek.

[XIII. Leo, Apostolicae curae (1896), DZ 3315]

A többi egyház irányában Ön általánosságban elfogadott egy virtuális programot, amelyet XI. Piusz pápa elítélt már 34 évvel a II. Vatikáni Zsinat előtt, mint

"azt a hamis vélekedést, amely minden vallást többé-kevésbé jónak és értékesnek fogad el, mivel ezek különböző módokon nyilvánítják ki és jelenítik meg azt az érzületet, amely mindnyájunkban velünk született, és ezek mind Istenhez és az Ő akaratának engedelmes felismeréséhez vezetnek."

Ön teljesen figyelmen kívül hagyja XI.Piusz intését, amely szerint "aki támogatja azokat, akik ezeket az elméleteket vallják és támogatják a megvalósításban, teljesen elhagyta az Istentől kinyilatkoztatott vallást." Ebben a tekintetben Ön azt sugallja, hogy még az ateisták is üdvözülhetnek pusztán amiatt, ha jót cselekszenek, amit kitörő örömmel fogadott a média.

Úgy tűnik, hogy Ön szerint Rahner eretnek elmélete az "anonim keresztényekről" virtuálisan magába foglalja az egész emberiséget és általános üdvösséget hirdet , amely határozottan a Mi Urunk ezzel ellenkező tanítása helyére lépett:

" Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik." (Mk,16:16).

(A levél II. része ITT » olvasható, a III. részének a fordítása folyamatban van.)Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.


Real Time Web Analytics