Jan Paweł Lenga érsek: Krisztusból kommunistát csinálni?!

Ez azért már több a soknál!

Riport Jan Paweł Lenga érsekkel. Hangfelvételről lejegyezve.

Riporter: "Ha az evangéliumra csak szociológiai szempontból tekintek, kommunista vagyok, és Jézus is az volt", mondta Ferenc pápa az "American Magazin-nak", egy jezsuiták által az USA-ban kiadott újságnak adott interjújában. Kérem, érsek atyát, hogy kommentálja a pápa ezen szavait.

Lenga érsek: Sohasem voltam kommunista. A Szovjetúnióban hosszú évekig kommunizmus volt. Mindenki, aki ott élt, és azok is, akik elszöktek, elmesélték a világnak, hogy mi a kommunizmus és hogy milyen módokon vezették be, milyen terrort, erőszakot alkalmaztak, fosztották meg az embereket a vagyonuktól, hajtották ki őket a saját házaikból, abból a gazdaságból amelyek aktívak voltak, dolgoztak, és az államnak a legnagyobb hasznot hajtották - mindezt tönkretették.

A férfiakból proletárokat és lumpenproletárokat csináltak, akik a vároban jártáltak, készen a forradalomra, mert nem volt vagyonuk, nem volt mit védelmezniük, és készen álltak mindannak a szétrablására, amit valaki más még meghagyott magának. Ezért, amikor Bergoglio azt állítja, hogy kommunista, lehetséges, hogy Szent Péter székében is kommunistaként jár el, és kijelentéseit is ekként teszi.

De Krisztusból kommunistát csinálni?! Ez azért már több a soknál!

Krisztusról azt állítani, hogy kommunista, az a cinizmus netovábbja. Az evangéliumra nem lehet szociológiai szemszögből vagy valamilyen politikai párt szemszögéből tekinteni.

Argentínában volt egy párt, amelyet Juan Domingo Perón alapított, aki azt mondta a fasisztáknak: "Jó, jó, tegyetek, amit akartok." Amikor a kommunistákhoz szólt, nekik is azt mondta: "tegyetek, amit akartok". Amikor a kíséretében lévő egyik ember megkérdezte tőle, hogy mondhatod egyiknek is, másiknak is, hogy jó, azt válaszolta: "Te is jól gondolod." Bergoglióról is azt beszélték Argentínában, (lelkészek mondták nekem), hogy amikor beszélt, senki sem tudta, hogy hogy értse, így-e vagy úgy.

Jézus pedig azt mondja, hogy "A ti igen-etek legyen igen, a nem-etek nem". Krisztus tehát nem volt kommunista az evangélium semmiféle értelmezésében sem.

Krisztus a megváltás evangéliumát hirdette, "Menjetek, hirdessétek a megtérést!" Azt jött hirdetni, hogy minden ember térjen vissza Istenhez, hogy igazságban éljen, hogy újítsa meg önmagában Isten képét és hasonlatosságát. Ezért Krisztus tanítása mindannak a megújítása volt, ami benn volt a zsidó népben, mint Isten választott népében, amit ápoltak, hogy amikor Krisztus eljön, a nép készen álljon ennek a tanításnak a továbbadására.

Azonban tudjuk, hogy a zsidók szembefordultak ezzel, és a mai napig ki vannak zárva a mennyei királyságból. Saját magukat zárták ki: „Az ő vére rajtunk és gyermekeinken!” Ezt az átkot saját magukra kérték, és rajtuk is marad egészen addig, amíg Krisztus el nem jön ítélni ezt a világot, vagy megváltoztatni őket valamennyi időre, míg a Föld határai állnak.

És ha Bergoglio kommunista akar lenni, ám legyen. De ennek semmi köze a péteri szolgálathoz. A péteri szolgálat feltétele, hogy „alter Christus” [Krisztus képmása] legyen, és hogy azt prédikálja, amit Krisztus prédikált: alkalmas és alkalmatlan időben, feddve, intve, buzdítva türelemmel és tudománnyal (ld. 2Tim 4,2), senkit nem kényszerítve semmire.

Csakhogy ő a viselkedésével kényszerít másokat , és kidobálja az utolsó jó püspököket is, akik hivatalukban a péteri szolgálatot akarják végezni, az apostoli utódok szolgálatát. Kidobálja őket, mert nem hajlandók kiszolgáltatni Nancy Pelosinak az Eucharisztiát, annak a katolikusnak, aki azért megy Tajvanra, hogy Tajvant Kína ellen uszítsa, hogy háborúzni kezdjenek. Az USA ott uszítani fog, mert saját érdekeiért tönkre akarja tenni Kínát.

Ha te, Bergoglio, olyan kommunista vagy, el kell döntened: vagy a modern világ pártján állsz, vagy az igazi evangélium pártján, és nem holmi sajátos értelmezés pártján. És ha te az evangéliumot máshogy akarod értelmezni, az a te magánvéleményed, aminek semmi köze sincs Krisztus világért vállalt felelősségéhez.

Krisztus Isten és ember, Aki szavaival és tetteivel is megmutatta, hogy hogyan kell szolgálni Istent. Te sem szavakkal, sem tettekkel nem mutatod meg, hogy az apostolok utóda vagy, mert abban a hivatalban, amelyet betöltesz, azon a legmagasabb poszton, teljesen tönkreteszed az Egyházat. Tönkreteszed az Egyházat, és nem erősíted a testvéreket a hitben, hanem az egyre nagyobb és nagyobb kétségekben.

Azt mondod, hogy kommunista vagy. Csakhogy a kommunizmusnak a Szovjetúnióban rég vége – 30 éve. Most egy sokkal rosszabb kommunizmus van itt, az ún. nyugati „trockizmus”, ami alatt a liberalizmust és a totalitarizmust értem. És aztán ez az ördögi dolog elterjed a világban. Ha te, Bergoglio nem tudod, hogy ez mi felé viszi a világot, azt jelenti, hogy olyan hivatalt töltesz be, ami nem felel meg a hivatásodnak.

Nem a Katolikus Egyház lelke vezet téged, hanem elődeid utasításait tartod be: a Rahnerét, a romlott jezsuitákét, akik rég elhagyták alapítójuk, Loyolai Ignác tanítását. Okosságotok mit sem használ nektek, mert ez az okosság csak tanítást jelent, (és nem a hittételek gyakorlati megtapasztalását és teljesítését), tehát a világ kábítását – amint az Bergoglio interjúiból is lehet látni, amelyeket a jezsuita újságnak adott.

Krisztus ellenforradalmár volt abban az értelemben, eljött a zsidókhoz és látta, hogy nem tartják be Isten parancsolatait, hogy nem vezettetnek Isten lelke által, amire el lettek hívva, hogy nem élnek aszerint, amire Isten tanította őket Mózes és Áron által, hogy jó kovász legyenek a romlott világban.

Ő (Krisztus) mindent újjá tett. Az apostoloknak azt mondta: „Hagyjatok a zsidóknak békét. Ők a vakok vak vezetői. Az ő atyjuk az ördög, a sátán, és nem az igaz Isten.” Ezért alapított Krisztus saját vallást, igaz kereszténységet.

Ha te, Bergoglio, ennek csak egy részét vallod, akkor emlékezned kell arra, hogy a csúcson ülsz, és hogy téged azért ültettek ebbe a pozícióba, hogy Krisztus tanításának tegyél eleget, és ne az ENSZ vagy Biden tanításának, sem a kommunisták vagy a fasiszták vagy egyéb „-izmus” tanításának, hanem csakis Krisztus tanításának; a kereszténység, a katolicizmus az egyetlen „-izmus”, amely az egyedüli igaz hit, amelyben egyedül van üdvösség. Senki másban nincs üdvösség.

Ahol nincs Jézus Krisztusba vetett hit, ott nincs üdvösség sem. Csak Krisztusban tudunk jót cselekedni. Ahogy Jézus mondja: „Nélkülem nem tudtok semmi jót cselekedni.” Ha a zsidók nem vallják Jézus Krisztust, hogyan lehetnek a cselekedeteik jók? Hogyan tudnak a muszlimok jót tenni, ha nem fogadják el Krisztus tanítását? Hogy tudnak jót cselekedni a buddhisták, hinduk, és ki tudja még kicsodák, - 50 000 vallási irányzat világszerte, - ha nem ismerik a jót? Hogyan cselekedhetnek jót Pachamamában, ha nem ismerik Krisztust?

És te, Bergoglio, Latin Amerikában – Argentínában – voltál, és nem tanítottad meg nekik. Nem terjesztetted az evangéliumot úgy, hogy az igaz evangéliumot ismerjék meg. Hogy amikor a föld gyümölcseit fogyasztják, dicsérjék az Istent azért, hogy ilyen földet teremtett és ilyen vizet, és hogy ne tiszteljék a földet és a vizet azzal a tisztelettel, ami Istennek jár. Nem lehet, hogy nem érted ezeket a dolgokat!

A butaságaidat hirdeted a világnak, és azt akarod, hogy értsen veled egyet a világ, és hogy azt vallja, amit te mondasz. Ez Jézus Krisztus, az Igazság, az Út és az Élet kicsúfolása. Te nem prédikálod az Igazságot, az Utat és az Életet, hanem a saját evangéliumodat hirdeted, a saját szociológiádat, a más vallásokkal való különböző találkozásaidat, aminek semmi köze Krisztus tanításához.

A szabadkőművesek tanítását prédikálod, amely az ördögtől származik, az ördög befolyása alatt vagy. Arról, hogy ezt önként vagy nem önként teszed, vagy kényszer alatt, vagy belekeveredtél, - arra válaszoljon a lelkiismereted. Nem fogom megítélni a lelkiismereted, de amit kívül teszel, annak semmi köze Krisztus tanításához. Gondolkozz el ezen, és alaposan kérdezd meg a lelkiismereted, hogy ne vidd még jobban tévútra a testvéreket.

Mivel minden megnyilvánulásod egy újabb szög a Katolikus Egyház koporsójába, - a pusztuláshoz, és nem az Egyház ünneplése és Krisztus dicsőítése, amire kötelezve vagy minden időben, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben, főleg, hogy ilyen posztot töltesz be. Egy napon felelni fogsz Isten ítélőszéke előtt azért, hogy nem hirdeted Krisztus igazságát, hogy nem vagy „alter Krisztus”, hanem a papolatriát hirdeted, önmagadat hirdeted és nem a Krisztolatriát.

Nagyon komolyan gondolkodj el ezen, és nem téveszd meg a maradékot, amely még hisz Krisztusban, különben felelni fogsz azért, hogy sok juh fordul el Krisztustól és megy a pusztulásba a te zagyva tanításod miatt. Ezért, testvéreim, legyetek óvatosak, mert az ördög ravasz, gonosz, és farkával képes még azokat is, akikről úgy látszik, hogy már a mennyet fogják, letaszítani onnan.

Legyünk éberek, mert egyre több az ördög a földön. Azokat, akik Krisztus tanításához hűek maradnak, ezen a földön üldözik, kisebbségbe kényszerítik, keresztre feszítik, lenézik, leköpik … Ezek azok, akikre hallgatni kell, és nem azok, akik jelenleg hivatalt töltenek be, és Krisztus tanítása helyett az ördög tanítását prédikálják, ami aljas, hazug és gonosz, mint az ördög maga, amely a paradicsomban kígyó képét vette magára. Nem jelent meg a maga ördögi alakjában, mert akkor Éva felismerte volna ezt az ördögfajzatot, megijedt volna és nem kezdett volna beszélgetni vele.

Az ördög mindig más alakban jelenik meg, mint amilyen valójában. Az ördög dörzsölt, intelligens vadállat, amely soha nem fogadja el az igazságot, mert fellázadt Isten ellen, és saját zuhanásával egy gödröt ásott nekünk, ami a pokol. Az ördög lent van ebben a gödörben, hogy megteljen emberekkel, akik Isten képére és hasonlatosságára teremtettek.

Ezért, testvéreim, küzdjünk állhatatosan üdvösségünkért, és ne adjuk meg magunkat semmilyen erőszaknak és hamis tanításnak, még ha azoktól jön is, akik magas posztot töltenek be az egyházi hierarchiában. Vizsgáljátok meg, hogy ki az igazi pásztor, és utasítsátok el a báránybőrbe bújt farkasokat. Ámen.

Riporter:Köszönöm, Excellenciás Úr!

Lenga érsek:Istené a hála. Dicsőség Krisztusnak most és mindörökké! Ámen.

-----------------

A kommunizmus igen kegyetlen megnyilvánulásáról ír Mindszenty-Pehm József, akkor még zalaegerszegi plébános honlapunkon az Édesanyában, amit Krajsovszky Gábor idézett egyik előadásában az 1-16. oldalon, valamint szintén Mindszenty József bíboros mondotta egyik kanadai prédikációjában (5-6. oldal, de ez az egész írás tulajdonképpen erről szól).

A riport a gloria.tv-n nézhető meg.


Real Time Web Analytics