Carlo Maria Viganò érsek

Esdeklő ima május 13-án a SzűzanyáhozMár több, mint egy éve, hogy az egész világot túszul ejtette egy elit, amely a világjárvány ürügyén meg kívánja teremteni a Nagy Visszaállítás és az Új Világrend megalapításának feltételeit. Ez a legújabb forradalom, amelyet Isten és az emberi nem ellenségei terveltek ki, nyilvánvalóan pokoli mű, és mint ilyen, az ima, a böjt és a bűnbánat szellemi fegyvereivel kell ellene küzdeni. Arra buzdítom a hű katolikusokat, hogy ebben a Szent Szűznek szentelt hónapban naponta mondják el a Szent Rózsafüzért, a következő könyörgéssel kiegészítve. A Minden Kegyelem Közvetítője, a Győzelmek Királynője vegyen bennünket pártfogásába a hitehagyás e pillanataiban, és adjon nekünk erőt, hogy ellenállhassunk a gonosznak, és kiesdjük a bűnösök megtérését.
+ Carlo Maria Viganò, érsek

Magasztos Asszonyunk és Mennyek Királynője, fordítsd tekintetedet ránk, gyermekeidre a sötétség és a szenvedés ezen órájában. Ne vesd el alázatos és bizalmas imádságunk meghallgatását és megválaszolását abban a pillanatban, amikor az ellenség erői megsokszorozzák pokoli támadásukat Isten Egyháza és az emberi család ellen. Te, aki az alázat és az Isten akarata iránti engedelmesség mintaképe és példája vagy, világítsd meg vezetőinket, hogy emlékezzenek arra, hogy az általuk gyakorolt tekintély az Úrtól származik, és hogy felelniük kell Neki, az Igazságos Bírónak, mind a jóért, amelyet nem tettek meg, mind a rosszért, amelyet elkövettek. Te, a Leghűségesebb Szűz, tanítsd meg a közügyeket intézőket, hogy tartsák tiszteletben hivatalukból fakadó erkölcsi kötelezettségeiket, elutasítva minden bűn és eltévelyedés pártolását.

Te, aki közbenjárásoddal az Isten trónja előtt meggyógyítod a lélek és a test gonoszságait, és jogosan hívnak a Betegek Gyógyítójának, vezéreld az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat szakmájuk gyakorlásában. Segítsd őket a betegek gondozásában és a leggyengébbek segítésében. Adj nekik bátorságot, hogy szembeszálljanak azokkal, akik nem megfelelő kezelésekkel vagy káros gyógyszerekkel kényszerítenék őket meghalni vagy megbetegíteni. Hívd segítségül lelkünk isteni orvosát, a mi Urunk Jézus Krisztust, kérve Őt, hogy ébressze fel lelkiismeretükben, hogy szerepükből és kötelességükből fakadóan kötelesek előmozdítani a test életét és egészségét.

Te, aki az Egyiptomba menekülés során megmentetted Isteni Fiadat Heródes mészárlásától, szabadítsd meg gyermekeinket a rájuk nehezedő erkölcsi és szellemi fenyegetések alól. Védd meg kicsinyeinket a bűn és a gonoszság valódi pestisétől, az ideológiai diktatúra bűnös terveitől, amelyek testüket és lelküket is támadás alatt tartják. Erősítsd meg a szülőket és a pedagógusokat, hogy ne engedjék, hogy a veszélyes és erkölcsileg tiltott szerekkel gyermekeinken kísérletezzenek. Hárítsd el azoknak a támadásait, akik ártatlanságukat veszélyeztetik, kiskoruktól kezdve megpróbálják eltorzítani őket erkölcsük megrontásával és értelmük megfertőzésével.

Te, akit Fiad jelenléte vigasztalt az örök életre való átmenetben, legyél közel a betegekhez, az idősekhez és a haldoklókhoz, különösen azokhoz, akik embertelen szabályozások miatt a Szentségek vételétől megfosztva magukra hagyva halnak meg a kórházi ágyakon. Nyújts számukra vigaszt. Indítsd fel bennük a bűnbánatot az elkövetett bűnökért, és a vágyat, hogy felajánlják szenvedéseiket ezekért a bűnökért, hogy Isten barátságának vigaszával hunyhassák le szemüket.

Te, akit a Papság Anyjának hívnak, világosítsd meg Pásztorainkat. Nyisd fel a szemüket, hogy meglássák a jelenlegi fenyegetést. Tedd őket Fiadnak, Krisztusnak következetes tanúivá, az Úr által rájuk bízott nyáj bátor védelmezőivé, a tévedés és a gonoszság vitéz ellenfeleivé. Gyújtsd lángra őket Isten és felebarátaik iránti szeretettel, világosítsd meg elméjüket és erősítsd akaratukat.

Te, aki elől menekül a Pokol összes démona, legyőzöd ennek a gyűlöletes zsarnokságnak ördögi terveit, a világjárvány megtévesztését, a gonoszok hazugságát. Sugározd az Igazság fényét a hazugságra, ahogy Krisztus igazi fénye megvilágítja a tévedés és a bűn sötétségét. Zavard össze ellenségeidet, és alázd meg a lábad alatt azok büszke fejét, akik ki merik hívni a Mennyet és meg akarják teremteni az Antikrisztus uralmát.

Te, aki Istentől elrendelve az összes kegyelem közvetítője és Társmegváltónk vagy, esdekeld ki számunkra azt a kegyelmet, hogy megláthassuk Szeplőtelen Szíved diadalát, amelynek szentelhetjük magunkat, családunkat, közösségünket, a Szent Egyházat, Hazánkat és az egész világot.

Úgy legyen.

forrás: https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5397-archbishop-vigano-an-urgent-may-13th-appeal-to-the-mother-of-god .


Real Time Web Analytics