Roberto de Mattei: "Oroszország katolikus lesz"

A Corrispondenza Romana-ban 2017. május 31-én és június 7-én megjelent két cikk fordítása.Az "Oroszország katolikus lesz" felirat olvasható Gregorio Agostino Maria Suvalov atya sírján a párizsi Montparnasse temetőben. Az orosz barnabita [szerk. megj.: az 1530-ban három olasz nemes által alapított barnabita kongregáció tagja] életét ennek az ügynek szentelte (Antonio Maria Gentili, I Barnabiti, Barnabiti atya, Róma 2012, pp. 395-403).

Grigorij Petrovics Suvalov gróf Szentpéterváron született 1804. október 25-én egy régi nemesi családban. Egyik nagybátyja, a hadsereg tábornoka kísérte a legyőzött Napóleont Elba szigetére, egy másik őse pedig a Moszkvai Egyetemet alapította. A szentpétervári jezsuita kollégiumban tanult 1808-tól 1817-ig, amíg ki nem utasították a jezsuitákat Oroszországból. Svájcban, majd Pisa-ban folytatta tanulmányait, ahol elsajátította az olasz nyelvet. Azonban ott a liberális körökben, - amelyeket akkoriban látogatott, - uralkodó materializmus és nihilizmus befolyása alá került. I. Sándor cár huszártisztje, 20 éves korában, 1824-ben feleségül vette a mélyen vallásos, ortodox, de "szívében és lelkében katolikus" Szofia Szoltikovot, aki azonban 1841-ben Velencében meghalt. 2 gyermekük született: Péter és Elena.

Szófia halála Suvalovot a vallás tanulmányozására késztette. Egy napon kezébe került Szent Ágoston Vallomásai: a kinyilatkoztatás erejével hatott rá: "folyamatosan olvastam, teljes oldalakat másoltam ki és hosszú kivonatokat készítettem. Szent Ágoston filozófiája jóérzéssel és szeretettel töltött el. Az elégedettségnek micsoda extázisát találtam meg ebben a nagy emberben; érzelmek és gondolatok, amelyek egészen addig a lelkemben aludtak, és olvasás közben felébredtek . "

Párizsba költözve Suvalov gróf egy olyan orosz arisztokratákból álló csoportot kezdett látogatni, akik a katolikus egyházba konvertáltak, főleg Joseph Maistre grófnak (1753-1821) köszönhetően, aki 1802 és 1817 között a szardíniai király nagykövete volt Szentpéterváron . Ezek között az arisztokraták között volt Sophie Swetchine (1782-1857), Ivan Gagarin herceg (1814-1882) és Theodore Galitizin herceg (1805-1848). Az utóbbi, felismerve barátja mély lelki válságát, segített neki újra megtalálni az igazságot, javasolva Joseph de Maistre Du Pape-jának olvasását és átelmélkedését. A gróf munkájának olvasásakor Suvalov megértette, hogy az Egyház elsődleges jele az egység, ami egy felsőbb tekintélyt igényel, amely nem lehet más, mint a római pápa. "Uram, Te azt mondod: az Egyházam, nem pedig az egyházaim. Másrészről az Egyháznak meg kell őriznie az igazságot, de igazság csak egy van; ezért az Egyház csak Egy lehet. (...). Amikor megtudtam, hogy csak egy igazi Egyház létezhet, megértettem, hogy ennek az Egyháznak egyetemesnek, katolikusnak kell lennie. "

Suvalov minden este a Notre Dame székesegyházba ment, hogy meghallgassa Francis Saverio de Ravignan (1795-1858) prédikációit, egy jól képzett jezsuitáét, aki a lelki vezetője lett. 1843. január 6-án, Vízkereszt ünnepén Suvalov esküvel megtagadta ortodox hitét, és a Chapelle des Oiseaux-ban katolikus hitre tért. Mindemellett azonban mélyebb elkötelezettségét kereste a katolikus ügy iránt. Egy fiatal olasz liberálison, Emilio Dandolo-n keresztül, akivel Suvalov egy vonaton találkozott véletlenül, bemutatták Alessandro Piantoni atyának, a milánói barnabite Longone kollégium rektorának, aki 1856-ban felvette Suvalovot a monzai barnabite noviciátusba, Agostino Maria néven.

A Szent Anthonio Maria Zaccaria (1502-1539) által alapított rendben a mély lelkiség légkörét találta. Ezt írta Ravignan atyának: "Olyan, mintha a mennyben lennék. Elöljáróink mind szentek, a novíciusok angyalok ". Fiatal szerzetestársai közül Cesare Tondrini de 'Quarenghi (1839-1907) volt az, aki mindenki másnál többet örökölt szellemi örökségéből. 1857. szeptember 19-én Agostino Suvalovot pappá szentelte Milánóban Monsignor Angelo Ramazzotti, Velence leendő pátriárkája.

Felszentelésének napján, a kehely felemelésekor Suvalov atya ezt a könyörgést intézte Istenhez: "Istenem, tégy engem arra méltóvá, hogy a Tiéddel egyesítve, életemet és véremet adhassam a Boldogságos Szeplőtelen Szűz megdicsőítéséért Oroszország megtérésében." Ez volt életének álma, amelyet a Szeplőtelenre bízott, és amelyet IX. Pius 1858. december 8-án dogmának nyilvánított [a szeplőtelen fogantatás dogmája]. Amikor a pápa kihallgatáson fogadta Suvalov atyát, Suvalov atya elmondta neki azt a vágyát, hogy életét a skizmatikusok Rómába való visszavezetésére szeretné szentelni. Ezen az emlékezetes találkozáson: "IX. Piusz Oroszországról Jézus hitével, reményével és meggyõzõdésével beszélt nekem, és az Őt mozgató lángoló szeretettel, amelyet tévelygő gyermekei: a szegények, árvák iránt érzett. Szavai lángra gyújtották a szívemet."

Suvalov atya késznek érezte magát, hogy életét áldozza Oroszország megtéréséért. - "Akkor tehát - mondta a Szentatya - naponta háromszor ismételje meg ezt a felajánlást a feszület előtt; biztos lehet benne, hogy vágya teljesülni fog. "

Párizs az apostolkodás és az önfeláldozás közegévé vált a számára: ott tette a legnagyobbat, fáradhatatlanul dolgozott a lelkek megmentésén, és életre hívta a Szeplőtelen Szűz győzelméért Társaságot a keleti skizmatikusok, különösen az oroszok megtéréséért a katolikus hitre (összességében ezt mint Suvalov atyának a munkáját tartják számon). IX. Pius 1862-ben levélben hagyta jóvá , Cesare Tondini atya pedig fáradhatatlan támogatója volt.

Suvalov atya azonban 1859. április 2-án meghalt . Éppen befejezte önéletrajzi írását: Ma conversion et ma vocation (Párizs 1859) . A könyv a 19. században több fordítást és újranyomást ért meg, és egy új olasz kiadásban mutatta be Enrico M. Sironi és Franco M. Ghilardotti atya (My Conversion and My vocation, Grafiche Dehoniane, Bologna 2004), és mi most ebből a könyvből idézünk részleteket. Ghilardotti atya mindent megtett azért, hogy visszaszállítsa Suvalov földi maradványait Olaszországba, amely most a bolognai "San Paolo Maggiore" templomban található, amelyet a barnabite atyák 1611-ben építettek. Az oltár lábánál, melyet a legnagyobb orosz ikonfestő, Andrei Rubljov, Szentháromság-ának másolata díszít, várja Agostino Gregorio Maria Suvalov atya a Feltámadás Napját.

Az orosz barnabite ezt írja önéletrajzában : "Amikor eretnekségek fenyegetnek, amikor lankad a hit, amikor a szokások romlottak lesznek és a nemzetek a mélység szélén szunyókálnak, Isten, aki mindent megmér, számban és mértékben, megnyitja kegyelmének kincstárát, hogy felébressze őket; egy jelentéktelen falucskában életre kelt egy rejtett szentet, akinek hathatós imádsága visszafogja büntetésre felemelt karját; az univerzum arcán csodálatos fény jelenik meg, egy Mózes, egy VII. Gergely, egy Bernard; Isten most sugalmaz, néhány múló vagy állandó csodálatos tény egybeesésével, egy zarándoklat gondolatával vagy egy új áldozattal, amely a formáját tekintve talán új, de a lényeget tekintve mindig ősi, tiszteletteljes és tisztességes. Ilyen volt a Jézus Szentséges Szíve iránti elkötelezettség, amely ezer ellentmondás közepette született meg egy parányi falu kolostorában, Paray-le-Monial-ban."

Mint ilyent, hozzátehetjük a Mária Szeplőtelen Szíve iránti odaadás eredetét, amelyet száz évvel ezelőtt egy kis portugál faluban maga a Szűzanya kért, hogy terjesszenek el. Fatimában a Szűzanya bejelentette Suvalov atya nagyszerű eszményének megvalósulását: Oroszország katolikus hitre térését. Ez egy rendkívüli esemény, amely a jövőnkhöz tartozik, és amely lehetővé teszi, hogy a Szentírás titokzatos szavai, amelyeket Suvalov atya saját megtérésére alkalmazott, az egész világon elhangozzanak: Surge qui dormis, surge a mortuis et iluminabit te Christus (s ami így világossá válik, fényforrás lesz. Ezért mondják: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog. Eph 5, 14 ).

***

“Oroszország katolikus lesz”. Sok XIX. századbeli orosz megtért, mint amilyen Suvalov atya is volt, álma, és egy könyv címe, amely a maga idejében szenzációt keltett: Ivan Gagarin atyának, a Jézus Társaság tagjának könyve: La Russie sera-t-elle catholique? (Oroszország katolikus lesz?)(Párizs, 1856).

Ivan Szergejevics Gagarin Moszvában született 1814. július 20-án neves hercegi családban, a kijevi hercegek leszármazottjaként. A müncheni orosz követségen volt katonatiszt, majd a párizsi nagykövetségre került, ahol a francia intelligencia része lett, Sophie Swetchine "szalonját" látogatta. Sophie és olyan szerzők, mint Pjotr Jakovlevics Csadajev (1794-1856), hatására megérett benne a katolikus hitre való áttérés gondolata. 1842. április 7-én elhagyta az ortodox vallást és katolikus hitre tért Francesco Saverio de Ravignan (1795-1858) atya hatásár, aki Suvalov megtérését is fogadta. Ivan Gagarin 28 évesen lemondott nemcsak a ragyogó politikai és diplomáciai karrierről, hanem arról a reményről is, hogy valaha is hazatérhessen hazájába.

A cári Oroszországban a katolikus hitre való áttérés a dezertálással vagy az apagyilkossággal egyenértékű bűncselekmény volt. Az ortodox hit elhagyása egy másik vallás kedvéért, még ha keresztény vallás is az, teljes vagyonelkobzással, jogfosztással, a nemesi cím elvesztésével és egy kolostorban vagy szibériai száműzetésben leélt remeteélettel járt.

Egy évvel később Ivan, most Jean Xavier Gagarin kérte a Jézus Társaságba való felvételét, és felvették St. Acheul noviciátusába. [Így] hosszú tanulmányi időszakot kezdett, amely Loyola Szent Ignác rendjében a papsági és a vallási fogadalmak letételével zárult. Gagarin atya számára, akiben a forró buzgósága, a magas intelligencia és az arisztokratikus nevelés egyesült, új élet kezdődött.

A krími háború idején együttműködött a híres Augustin Cauchy matematikussal (1789-1857) az École d'Orient munkájának megalapozásában. 1856 végéig megalapította az Études de théologie, de philosophie et d’histoire (Teológiai, filozófiai és történelmi tanulmányok) című, negyedéveként megjelenő folyóiratot, amely végül az ünnepelt Études lett. Azonban 1862-ben, amikor a kiadványt a francia jezsuiták átvették, radikális átalakuláson ment keresztül. Amikor az első Vatikáni Zsinatot megnyitották, az Études, szemben római nővérével, a La Civiltà Cattolica-val, pro-liberális álláspontot képviselt, amelyet a következő században is megőrzött.

Az orosz kormány, melynek célja volt a katolicizmus felszámolása a birodalom nyugati tartományaiban, Gagarin herceget ellenségnek tekintette. Azzal a váddal vádolták, hogy névtelen leveleket írt Alekszandr Szergejevics Puskin (1799-1837) költőnek, akit felháborítónak talált, és párbajra kényszerítette, amelyben meghalt. Az utóbbi időben egy fiatal lengyel történész, Wiktoria Sliwowska kimutatta, hogy mindez Őfelsége saját kancelláriájának a szervezése volt. (L'Affaire Gagarine, Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma 2014, 31-72. Oldal).

A La Russie sera-t-elle catholique? 1856-ban jelent. Gagarin atya munkájában hivatkozott az 1755. július 26-án XIV. Benedek által kiadott ünnepélyes Bull Allatae sunt-jára, amellyel a Szentatya kifejezte "azt a jó szándékot, melyet az Apostoli Szentszék érez a keleti katolikusok irányába, nem követelve tőlük, hogy hagyjanak fel azokkal az ősi rítusaikkal, amelyek nincsenek ellentétben a katolikus vallással vagy az illendőséggel, amennyiben visszatérnek a katolikus Egyházba. Az egyház nem követeli meg a skizmatikusoktól, hogy elhagyják a rítusukat, amikor visszatérnek a katolikus Egyházba, de azt igen, hogy tagadják meg és gyűlöljék az eretnekséget. A katolikus Egyház nagy vágya a különböző népek megőrzése és nem elpusztítása - röviden, fontosabb az, hogy minden katolikus legyen, mint az, hogy latin legyen."

Annak érdekében, hogy a szláv népet visszavezethessük az egységbe - ezek Gagarin atya megjegyzései - tiszteletben kell tartanunk a keleti szertartásokat, de le kell küzdeni a katolikus hittel ellentétes hibákat, mindenekelőtt az ortodoxia politikai-vallási koncepcióját. Az orosz jezsuiták számára az ortodox skizma mindenekelőtt a "bizánci" koncepció eredménye, amely az egyház és állam közötti kapcsolatok különbözőségét jelenti a bizánci és a nyugati világban. Bizánc számára nincs különbség a két hatalom között. Náluk az egyház ténylegesen alá van rendelve a császárnak, akiről úgy vélik, hogy az Egyház feje is, mivel ő az Isten küldötte mind az egyházi, mind a világi szférában. Az orosz autokraták, ugyanúgy, mint a bizánci császárok, az egyházban és a vallásban a politikai hatalom biztosításának és növelésének eszközét látják.

Ez a szerencsétlen rendszer három pilléren nyugszik: az ortodox valláson, az autokrácián és a nacionalizmus elvén, amelynek a leple alatt Hegel és a német filozófusok tanai behatoltak Oroszországba. Ami a fellengzős ortodoxia szó mögött rejlik, az az autokrácia és a nacionalizmus, "Nem más, mint a 19. századi forradalmi eszmék keleti formája" (74.oldal)

Gagarin érezte, hogy a forradalmi ötleteket alkalmazzák országában. A szemében Proudhon és Mazzini gondolatai jóindulatúak és udvariasak voltak az orosz agitátorok erőszakosságához képest. "Ez a kontraszt segíthet megmérni azt a különbséget, ahogyan a forradalmi elvet Európában értelmezik, és ahogyan azt majd megvalósítani fogják Oroszországban." (70-71.oldal)

Gagarin atya egy prófétikus oldalon ezt írja: "minél mélyebbre beleásod magad a dolgokba, annál inkább arra a következtetésre jutsz, hogy valójában egyetlen küzdelem van, az, ami a katolicizmus és a forradalom között folyik. 1848-ban, amikor a forradalmi vulkán a világot terrorizálta, és üvöltésével megremegtette a társadalmat, gyökerestől kiirtva annak alapjait, az a politikai oldal, amelynek a társadalmi rend megóvása és a forradalom elleni küzdelem volt a feladata, nem habozott a zászlójára írni: "Vallás, Tulajdon , Család", és nem habozott hadsereget küldeni, hogy Krisztus helyettesét visszaültesse a trónjára, akit a forradalom száműzött. Tökéletesen helyes volt; két elv van egymás ellen: a forradalmi elv, amely alapjaiban katolikus-ellenes és a katolikus elv, amely alapvetően forradalom-ellenes.

A látszat ellenére csak két politikai oldal és két zászló létezik. Az egyik oldalon a katolikus Egyház emeli fel a kereszt zászlaját, amely igazi haladáshoz, igazi civilizációhoz és igazi szabadsághoz vezet; a másik oldalon a forradalom zászlaját emelik fel, amely alatt összegyűlik az Egyház összes ellensége. Mit csinál most Oroszország? Egyrészt a forradalom, másrészt a katolikus Egyház ellen küzd. Mind külsőleg, mind belsőleg ugyanazt az ellentmondást találjuk. Nem habozom kijelenteni, hogy ami tiszteletet és erőt ad az Egyháznak, az a forradalmi elvvel való megingathatatlan szembenállás. Ugyanakkor, mindaz, ami gyengévé teszi, az a katolicizmus ellensége. És ha az Egyház koherens akar lenni, ha valóban küzdeni akar a forradalom ellen, akkor csak egyetlen választása van: dönteni, felsorakozni a katolikus zászló mögött, és kibékülni a Szentszékkel. "(La Russie sera-t-elle catholique, Charles Douniol, Párizs 1856, 63-65. Oldal).

Oroszország elvetette a bolsevik forradalmat, miután a Romanovok kiirtása után elterjesztette tévtanait az egész világon. Annak az abortusz és homoszexuális irányultságú mentalitásnak, amely ma a nyugatot a halál felé vezeti, gyökerei a marxista-hegeli filozófia területén, Oroszországban jöttek létre 1917-ben. A forradalmi hibákat nem lehet legyőzni sem Oroszországban, sem a világon másképp, csak a katolikus Egyház mögé felsorakozva.

Padre Gagarin ötletei lenyűgözték August von Haxthausen (1792-1866) német bárót, aki Münster és Paderborn püspökök támogatásával létrehozta az Imre-egyletet, a Petrusverein-t: Szent Péter Szövetségét Oroszország megtérítése céljából. Suvalov és Tondini barnabite atyák kezdeményezésére hasonló szövetség alakult ki Olaszországban és Franciaországban is. A szövetségek tagjai számára ajánlottak minden hónap első szombatján az Oroszország megtérésére vonatkozó imák. 1872. április 30-án IX. Piusz teljes bűnbocsánatot ígért mindazoknak, akik első szombaton meggyónnak, szentmisén vesznek részt, szentáldozáshoz járulnak, és imádkoznak a görögkeleti Oroszországnak a katolikus Egyházba való visszatéréséért.

A Szűzanya biztosan elégedett ezzel a felajánlással, mert 1917-ben Fatimában is öt egymás utáni első szombaton végzett engesztelést ajánlott, amely az Ő uralma megvalósulásának az eszköze lesz mind Oroszországban, mind az egész világon.

(Emlékeztetünk Burke bíboros Oroszország felajánlására vonatkozó felszólítására.)


Real Time Web Analytics