Dignitatis Humanae: Az Amoris Laetitia teológiai gyökereiAz aka Catholic honlapon megjelent angol nyelvű cikk fordítása. Szintén az Amoris Laetitia II. Vatikáni Zsinati gyökereire utal honlapunkon Fr. Pietro Leone: Az Egyház és Asmodeus c. írása.

“Én vagyok az első olyan pápa, aki nem vett részt a [II. Vatikáni] Zsinaton és a Zsinat utáni teológiát tanulta ..."
Ezt mondta Ferenc 2014. júliusában.

Kevesebb, mint két év múltán a Zsinat romlott gyümölcsei testet öltöttek az Amoris Laetitia-ban ; amelynek szerzői szerint a "kulcsértelmezője", Schönborn bíboros így nyilatkozott:

“Számomra az Amoris Laetitia mindenekelőtt egy nyelvészeti esemény ..."

Egy nyelvészeti esemény?

Először megdöbbentett ez a szokatlan kijelentés, hogy így jellemezzen valaki egy olyan dokumentumot, amely alapjaiban rázta meg az egyházat.

Közelebbről megvizsgálva azonban felfedeztem, hogy ez a mondat nem Schönborn bíboros saját találmánya; mások is használtak már a II. Vatikáni Zsinat és a francia forradalom leírására.

Valóban forradalomról van szó!

Amint már tavaly decemberben írtam, az Amoris Laetitia - éppúgy, mint előtte a francia forradalom és a Vatikáni Zsinat - valóban nem kevesebb, mint forradalom a Logos ellen.

Az, hogy az Amoris Laetitia forradalmi, eléggé nyilvánvaló, ami nem feltétlenül nyilvánvaló, az az, hogy bizonyos, benne foglalt javaslatok a zsinati teológiában gyökereznek.

Például az Amoris Laetitia-ban Francis bátran állítja, hogy azok, akik paráznaságban és házasságtörésben élnek és ezt a kapcsolatukat továbbra is fenntartják, időnként "bizonyos erkölcsi biztonsággal megállapíthatják , hogy maga az Isten kéri ezt tőlük az egyén korlátainak konkrét összetettsége közepette". AL 303)

Ennek az istenkáromlásnak a teológiai csírái ( ami véleményem szerint az egész szövegben a leginkább megvetendő) talán a legváratlanabb helyen találhatók meg; a II. Vatikáni Zsinat vallásszabadságról szóló nyilatkozatában.

Fontoljuk meg: Az egyház hagyományos tanítása az, hogy az állam kötelessége, hogy "gondoskodjon a vallásról".

X. Piusz pápa ezt írta:

"Az, hogy az államot el kell különíteni az egyháztól, teljesen hamis tézis, a legveszedelmesebb hiba. Azon az elven alapul, hogy az államnak nem kell elismernie semmilyen vallási kultuszt, ami elsősorban az Isten elleni nagy igazságtalanság bűne; mert az ember Teremtője egyben az emberi társadalmak alapítója és létének valamint saját létünknek is az őrzője. Ezért nemcsak magánkultusszal, hanem nyilvánosan és társadalmilag kifejtett hódolattal is tartozunk Neki. Ráadásul ez a tézis nyilvánvalóan tagadja a természetfeletti rendet. "(X. Piusz pápa, Vehementer Nos)

Más szóval, az igazságosság elve értelmében Istennek nyilvános és társadalmi imádattal tartozunk, és az állam feladata ennek megfelelően rendezni ügyeit.

Az a nyilvános és társadalmi hódolat, amellyel Istennek tartozunk, nem akármelyik vallásé, hanem az egyetlen igazi vallásé, amelyről XIII. Leó pápa írta:

"Még akkor sem lenne nehéz kitalálni, melyik az igaz vallás, ha csak komoly és elfogulatlan elme által lenne kereshető; mert a bizonyítékok bőségesek és feltűnőek ... Mindezekből nyilvánvaló, hogy az egyetlen igaz vallás az, amit Jézus Krisztus saját maga alapított, és amellyel szemben elkötelezte magát, hogy megvédje és terjessze. "(XIII. Leó pápa, Immortale Dei)

A Szentatya így folytatta tovább az állam kötelességét a hamis vallásokkal szembeni bánásmód tekintetében:

"Az Egyház, mint az igaz vallás képviselője, igenis jogtalannak tartja az egyenlő bánásmódot az istenhódolat különböző formáival szemben , de nem ítéli el azokat az uralkodókat, akik bizonyos nagyobb jó elnyerése vagy valami nagy gonoszság elkerülése érdekében türelmesen megengedik a szokásait vagy a gyakorlatát minden olyan vallásnak, amelynek helye van az államban. "(Ibid.)

Azaz röviden, az állam a nagyobb jó érdekében tolerálja bizonyos hamis vallások gyakorlását, de nem adhatja meg számukra ugyanazokat a jogokat, amelyek kizárólag az egy igaz vallást illetik meg.

Az ok egyszerű: objektíven bűnös elutasítani egy objektíven rossz hamis vallás javára azt a vallást, amelyet Isten kinyilatkoztatott, és az állam, amelynek tekintélye Istentől származik, kötelessége ennek megfelelően cselekedni.

Az államnak soha nem szabad törvénnyel pozitívan védenie azt, ami bűnös és gonosz; ebben az esetben a hamis vallások gyakorlatát, mintha ugyanolyan joguk lenne a terjeszkedésre és a védelemre, mint az egyetlen igazi vallásnak.

Ennél a pontnál megkérdezheti valaki, "mi az igazság"?

Erre XII. Leó pápa a következőket mondja:

"Az igazság az egy erkölcsi erő, mert - mint már mondtuk, és ismét és ismét el kell ismételni - abszurd feltételezni, hogy a természet közömbös lenne az igaz és a hamis, az igazság és az igazságtalanság iránt ... Ezért, miközben az Egyház semmilyen más igazságot nem ismer el, kivéve , ami igaz és becsületes, nem tiltja meg a közhatalmat gyakorlónak, hogy eltűrjön olyasmit, ami ellene mond az igazságnak bizonyos nagyobb rossz elkerülése vagy valami nagyobb jó megszerzése vagy megőrzése érdekében. Isten Önmagában, az Ő gondviselésében, bár végtelenül jó és hatalmas, megengedi a gonosz létezését a világban, részben azért, hogy ne akadályozzon meg egy nagyobb jót, részben pedig azért, hogy egy nagyobb rossz ne következhessen be. "(XIII. Leó pápa, Libertas)

Ez a tanítást - mások tanításokkal együtt - gyakran úgy értelmezik, hogy "a tévedésnek nincs joga".

Ez egyszerűen egy másik kifejezési módja annak, amikor azt mondjuk, hogy Isten pozitívan nem fog tenni semmi olyant, ami nem igaz és becsületes (azaz bűnös és a gonosz), ezért ezeknek a dolgoknak nincs megnyilvánulási joguk, csak tolerálni lehet őket, de csak a közös jó érdekében.

A Zsinat, éles ellentétben azzal, amit az Egyház tradicionális doktrínájában addig tanított, vakmerően kijelentette:

"A vallásszabadsághoz való jog az emberi személy méltóságának az alapja, hiszen ez a méltóság Isten kinyilatkoztatott szaván keresztül és magától értetődően ismert. Az emberi személynek a vallásszabadsághoz való jogát el kell ismerni az alkotmányos törvényben, amely szerint a társadalmat irányítják, és így polgári joggá válik. ("Dignitatis Humanae ")

Más szavakkal, a hamis vallás objektíven bűnös gyakorlatát a Zsinat szerint ugyanúgy kell védenie kell a jogalkotásnak, mint az egyetlen igaz hitét.

Azt javasolva, hogy az államnak biztosítania kell a hamis vallásokhoz való ezen jogot (vagyis "ami ellentétes az igazsággal és az igazságossággal", és ennélfogva gonosz), a Zsinat implicit módon azt tanítja, hogy ezeket a dolgokat Isten pozitívan akarja, ami éles ellentétben van azzal, hogy Isten eltűri.

Barátaim, ez az a végzetesen hibás teológia, amelyben Jorge Bergoglio-t képezték.

Ferenc az Amoris Laetitia-ban egyszerűen expliciten kifejtette azt, amit a Dignitatis Humanae hallgatólagosan tanított Istennek a bűnre vonatkozó pozitív szándékáról, amikor az úgynevezett "szabálytalan helyzetekre" alkalmazta:

"Azok, akik a paráznasággal és házasságtöréssel jellemzett kapcsolatokat tartanak fenn, időnként "bizonyos erkölcsi biztonsággal megállapíthatják , hogy maga az Isten kéri ezt tőlük az egyén korlátainak konkrét összetettsége közepette"'". (AL 303)

Mindezek figyelembevételével, ki lepődne meg azon, hogy az "elvált és polgárilag újraházasodottak" beintegrálási programja a parókia életébe (pl. lásd az AL 299-et) gyorsan bővül, minden szándék és cél szerint, a szentáldozáshoz való "jog" irányába?

Mint már decemberben írtam a fent említett posztra, az Egyház mai válsága nem Ferenccel kezdődött, hanem egyszerűen csak felvirágzott a fennhatósága alatt, mint korábban még soha.

Megszabadítani az Egyházat Ferenctől, bár nagyon kívánatos lenne, csak egy különösen csúnya tünet kezelése lenne, míg maga a betegség, a II. Vatikáni Zsinat, továbbra sem lenne megnevezve.

A jelenlegi halálos helyzet csak tovább fog romlani mindaddig, amíg az Egyházat térdre nem kényszerítik, hogy végre teljesítse a Fatimai Miasszonyunk kérését; akkor számíthatunk csak arra, hogy a Mennyország akkora kegyelem kiáradásával fog válaszolni, amely egyszer s mindenkorra elfojtja a zsinati zendülést.


Real Time Web Analytics