Carlo Maria Viganò érsek: VIRGO POTENS:

A Szeplőtelen Fogantatás ünnepére készülődveAz evangéliumi példabeszéd lakomázó gazdag embere Lk 16: 19-31), miután a pokolba került, mert nem segített a szegény Lázáron, arra kéri Ábrahámot, hogy figyelmeztesse öt testvérét a kínokra, annak érdekében hogy ne essenek ugyanabba a bűnbe. Ábrahám így válaszol neki: "Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.” (Lk 16:31).

A történelem folyamán a Szűzanya sokszor közbelépett, hogy mint szerető anya, figyelmeztessen bennünket a bűn miatt a világot fenyegető büntetésekre, annak érdekében, hogy az emberiséget megtérésre és vezeklésre hívja, és gyermekeit számtalan kegyelemben részesítse. Amikor valahol elfeledkezni látszanak Isten szaváról, ott felhangzik Mária legszentebb hangja, hol különleges tiszteletet, hol áldozatokat és imákat kér, hogy az emberek elkerüljék a pestist és a büntetést. Quitóban, La Salette-ben, Lourdes-ban, Fatimában, Rómában, Akitában, Civitavecchiában és ezer más helyen a Minden Kegyelem Közvetítője figyelmeztetett bennünket, emlékeztetve az Isten törvénye elleni lázadásba félrevezetett emberiséget az igazi bűnbánatra és a Szent Rózsafüzér imádkozására. Bár jelenéseinek időpontjai és körülményei változnak, Ő, aki méltóztatott megmutatni magát nekünk, szegény halandóknak, mindig ugyanaz, mindig irgalmas, mindig a mi Szószólónk.

Fatimában a pásztorgyermekek előtt megjelenő Hölgy arra kérte a pápát, hogy az összes püspökkel egységben szentelje Oroszországot az Ő Szeplőtelen Szívének: ez a felhívás mind a mai napig nem teljesült, mindazon katasztrófák ellenére, amelyekkel a világnak szembesülnie kell, amennyiben nem veszi figyelembe a Legszentebb Szűz kéréseit. A kommunizmus harcias ateizmusa mindenütt elterjedt, az Egyházat kíméletlen és kegyetlen ellenségek üldözik, miközben ellepték a bűntől átitatott korrupt klerikusok is. És a jelenések természetfölötti eredetének a felismerése és az emberiséget sújtó csapások ellenére, a Klérus nem hajlandó engedelmeskedni a Boldogságos Szűzanyának. "Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül" - mondja Ábrahám a példabeszédben szereplő gazdag embernek. Lehetséges, hogy nem is tudják, hogyan hallhatják meg Isten Anyjának a hangját, aki egyben a mi Anyánk is? Mi nyomja el a szívüket, mi homályosítja el az elméjüket olyannyira, hogy süketek és vakok, miközben a világ egyre mélyebbre süllyed, és ennyi lélek elkárhozik?

Az úgynevezett Bergoglio-féle "egyház" habozás nélkül zár be templomokat, gonoszul fenntartva magának a jogot arra, hogy megtiltsa Isten nyilvános imádatát és hogy megfossza a híveket a szentségekből fakadó kegyelmektől.

Krisztus Király Egyetemes uralmának engedelmeskedve mi a Legszentebb Máriát is királynőnként tiszteljük. És amikor a „legyen meg a Te akaratod” szavakkal fordulunk Atyánkhoz, tudjuk, hogy ez tökéletesen egybeesik Anyánk akaratával, aki a megtestesült engedelmesség és alázat, aki méltó volt arra, hogy az idők kezdetétől fogva kiválasztottként a Királyok királyát szűzi méhében hordozhassa. Isten Anyjának minden kérése parancs számunkra, de amire nem is parancsként kell gondolnunk, mert a mi válaszunk és vágyunk az - és annak is kell is lennie -, hogy tetszését találja bennünk és átnyújthassuk neki hűségünk bizonyítékát. És ez messzemenően igaz a szent szolgákra, akik a szent rend szentségében magukon viselik a Jézus Krisztus főpapságának papi kenetét: minden papban a Szűzanya a Fiát látja, aki misztikusan megismétli áldozatát az oltáron, a kezünk által.

Fájdalmat okoz tehát - mélységes és szaggató fájdalmat -, látni sok felszentelt léleknek és sok püspöknek a Boldogságos Szűz Mária iránti közönyét. Fájdalmas és szívbemarkoló hallani magát Bergoglio-t a Szűzanya iránti minden tisztelet nélkül beszélni, és azt hallani, hogy a húsvéti pápai szertartások drasztikus lecsökkentése után most a Covidból fakadó előnyöket igyekezve kihasználni eltörli a szentkarácsonyi liturgikus szertartások egy részét is, és eltörli azt a tradíciót, amely szerint a pápa minden évben december 8-án a római Piazza di Spagna-ra megy, hogy lerója tiszteletét a Szeplőtelen Szűz 1857-ben ott felállított szobra előtt. Ezzel egy újabb darabot, egy újabb font húst dob el Rómából, amelyet a cinikus kereskedő követel meg a római nép életéből ahhoz, hogy az egészségügyi diktatúrához való hűségüket bizonyítsák.

A Katolikus Egyház az az Egyház, amely szereti azokat, akik a keresztény névvel tisztelik meg magukat, az az Egyház, amely sohasem hajol meg a polgári hatalom előtt, hogy maga is cinkosává és udvarhölgyévé váljon, hanem inkább az az Egyház, amely bátran és a természetfelettire pillantva elviseli az üldözést is, tudva, hogy jobb meghalni a legszörnyűbb kínzások közepette, mint megsérteni a legszebb Szűzet és Isteni Fiát. Ő az az Egyház, amely nem hallgat el, amikor a zsarnok szembeszegül Isten Felségével, amikor kínozza alárendeltjeit, és amikor elárulja az őt legitimáló igazságosságot és tekintélyt. Ez az az Egyház, amely nem enged a zsarolásnak, és nem engedi, hogy a hatalom vagy a pénz elcsábítsa. Ez az az egyház, amely Krisztus misztikus testeként fellép a Kálváriára, hogy kiegészítse saját tagjaival a Megváltó szenvedéseit és diadalmasan feltámadjon vele együtt. Ez az az Egyház, amely irgalmassággal és jótékonysággal segíti a gyengéket és az elnyomottakat, miközben félelem nélkül és rettenthetetlenül szembeszáll az arroganciával és a büszkeséggel. Amikor ennek az Egyháznak a pápája beszélni szokott, Krisztus nyája meghallotta a Pásztor vigasztaló hangját a pápák hosszú során át, akik lélekben és tettekben egységben voltak az egy igaz Hittel.

Ígéretünk van arra Máriától, hogy : "A végén Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog." Hajoljunk meg e szív előtt, amely a legtisztább szeretettel dobog, hogy ennek a szent szeretetnek a lángja beragyoghasson mindannyiunkat, hogy a benne égő láng megvilágítsa elménket és alkalmassá tegye őket az idők jeleinek a felismerésére.

Viszont Bergoglio úgynevezett "egyháza" nem habozik bezárni a templomokat, fenntartva magának azt a jogot, hogy gonoszul megtagadja Istentől a nyilvános istentiszteletet és megfossza a híveket a szentségek kegyelmétől a polgári hatalommal való nyomorúságos összekapcsolódás révén. Ez az "egyház" újpogány vallási szentségtörő szertartásaival megalázza a Szentháromságot, a bálványok és démonok szintjére süllyeszti. A szabadkőműves globalizmus jegyében elveszi a koronát és a jogart Krisztus Királytól; megsérti a Társmegváltót és Közvetítőt annak érdekében, hogy lényével ne bosszantsa az eretnekeket, akik az Ő ellenségei. Elárulja az evangélium hirdetésének kötelességét a párbeszéd és a tolerancia jegyében. Elhallgattatja és meghamisítja a keresztényeket és Isten parancsolatait annak érdekében, hogy a világi szellemnek a kedvébe járjon. Megváltoztatja az imádság magasztos és sérthetetlen szavait, amelyet maga az Úr tanított nekünk. Profanizálja a papság szentségét, megszünteti a bűnbánó lelkületet a papok és a vallások megsemmisítése céljából, és kiteszi őket az ördög csábításának. Megtagadja a kétezer éves történelmet, tagadja a kereszténység dicsőségét és az isteni gondviselés bölcs beavatkozását a földi ügyekbe. Inkább buzgón követi a divatokat és ideológiákat, mintsem hogy a lelkeket formálná Krisztus követésére. Tekintélyének és erejének megőrzése érdekében e világ hercegének rabszolgája. Hirdeti az ember istenkáromló kultuszát, és tagadja Isten szuverén jogait. Amikor pedig Bergoglio megszólal, a híveket majdnem mindig megbotránkoztatja és félrevezeti, mert szavai pontosan ellentétesek azzal, amit Krisztus helytartójától várnának. Engedelmességet követel saját tekintélyének, még akkor is, amikor azt a Pápaság és az Egyház elpusztítására használja, kivétel nélkül minden elődjének ellentmondva.

Birtokában vagyunk a Legszentebb Mária ígéretének: "A végén Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik". Hajoljunk meg e szív előtt, amely a legtisztább szeretettel dobog, hogy ennek a szent szeretetnek a lángja visszaverődhessen mindannyiunkon, hogy a benne égő láng megvilágítsa elménket és alkalmassá tegye őket az idők jeleinek a felismerésére. És ha pásztoraink félelem vagy bűnrészesség miatt hallgatnak, a laikusoknak és a jó lelkeknek lehetőségük van arra, hogy kompenzálják az árulásukat és vezekeljenek a bűneikért, Isten irgalmában bizakodva, aki "gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról" (Lk 1, 54).

Ennek a modern Sanhedrinnek a főpapjai önelégülten szolgálva a globalista elitet meggyalázzák Urunkat és Legszentebb Anyánkat, a Sátán királyságát akarják meg alapítani; de holnap meg fognak hátrálni a Virgo Potens győzelme elől, aki helyreállítja a Szent Egyházat, békét és harmóniát ad a társadalomnak, köszönhetően sok szerény Gyermeke imádságának és áldozatának. Ez lehet a fogadalmunk a közelgő Szeplőtelen Fogantatás ünnepére, amellyel megtisztelhetjük Miasszonyunkat és Királynőnket.

Carlo Maria Viganò, érsek
2020. december 1.
Feria III infra Hebdomadam I Adventus
Sancti Edmundi Campion, presbyteri et martyris

forrás: https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5180-virgo-potens-in-preparation-for-the-feast-of-the-immaculate-conception

Viganò érsek a katolikus-honlap.hu-n: Eladták magukat a Sátánnak

Viganò érsek a katolikus-honlap.hu-n: A Deep Church és a Deep State szoros szövetsége a keresztényellenes társadalom megvalósításának érdekében

Viganò érsek a katolikusvalasz blogon: Nyílt levélben reagált Viganò érsek Ferenc pápának a homoszexuális élettársi kapcsolatokat támogató szavaira

Viganò érsek további írásai honlapunkon:

Viganò érsek újabb üzenete
Nyílt levél Donald Trumpnak
Viganò érsek az amerikai katolikusoknak: ne ijedjetek meg az ellenségtől, még ebben a rettenetes órában sem
Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez
Vigano érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”


Real Time Web Analytics