Pater Anonymus: „Levelek Ferenc pápa védelmében"

- Migráció„Levelek Ferenc pápa védelmében" címmel jelenik meg a Váci Egyházmegye honlapján a jeles filozófus-professzor, Turay Alfréd levélsorozata. Ebből az egyik kapcsán az alábbi reflexiót tesszük közzé.Egy plébános érdeklődik: Mi a véleménye Ferenc pápának a migrációval kapcsolatos megnyilatkozásairól? Különösen a következő kérdésekre szeretnék választ kapni: Mi a pápa megnyilatkozásainak legmélyebb indítéka? Hogyan ítéli meg Őszentsége a migrációval jelentősen megnövekedett terrorizmus veszélyét? Vajon nyilat¬kozatai után a pápa úr nyugodtan tud aludni?

Válaszok:

Turay Alfréd (TA): 1. Az első kérdésre adott válaszom: Ferenc pápa 2015 szeptemberében szólalt meg először a migránsok befogadása ügyében, és azóta is folyamatosan ennek a felhívásnak szellemében ad útmuta¬tást. Megnyilatkozásainak legfőbb indítéka az a mélységes hit, amellyel elfogadja a hegyi beszédben megfogalmazott jézusi tanítást az ellenségszeretetről (vö. Mt 5, 43–48), illetve a jézusi útmutatás Pál apostol által megfogalmazott értelmezését (vö. Róm 12, 17–21). Nézetem szerint a pápát ért támadások legfőbb oka az, hogy az emberek nem nagyon figyeltek nyilatkozatainak vallási, lelki¬ismereti indítékaira: ezért szavait és tetteit sokan (adott esetben főpapok is) kezdettől fogva zavarosnak minősítették, félremagyarázták, vagy pusztán politikusi retorikaként értelmezték. Nézzük azonban, hogy mi volt Ferenc pápa első nyilatkozata, és melyek voltak a felhívását követő első reakciók!

Pater Anonymus (PA):Mert ezek nem elsősorban vallási töltetű tények a kereszténységet megtagadó Európa esetében. Ellenben a muszlim bevándorlókról időközben kiderült, hogy nagyon is vallási töltetű terrorizmus szándékával érkeznek – vagy úgy, hogy ezért megfizetik őket, de leginkább vallási elöljáróik buzdítására. A médiumok már kényszeredetten, de részben bevallják eddigi hazugságaik tarthatatlanságát. Nem menekültekről van szó! Legtöbbjük nem háború elől menekül, nem ismerni a származásukat, életkorukat és azt az anyagi hátteret, amellyel érkeznek, s amely tekintélyesebb, mint akár egy átlag magyar ember jövedelme. A körmendi plébános befogadta a menekülteket, akik aztán leléptek – gyaníthatóan nem üres kézzel.

TA:A Magyar Kurír 2015. szept. 6-án így tolmácsolja Ferenc pápa felhívását: „Isten irgalmasságát a mi tetteinken keresztül ismerik fel az emberek, miként arról Kalkuttai Boldog Teréz anya élete tanúskodik, akinek halála évfordulójáról tegnap emlékeztünk meg. – Látva azt a tragédiát, hogy menekültek tízezrei próbál¬nak a háború és az éhség okozta haláltól megmenekülni, és útra keltek az élet reményében, az evangélium arra hív, arra kér minket, hogy legyünk „felebarátai” a „legkisebbeknek és a legelhagyottabbaknak, hogy konkrét reményt nyújtsunk nekik. Ne csak azt mondjuk, hogy „Fel a fejjel! Türelem!…” A keresztény remény küzdő remény, mégpedig a biztos cél felé haladó ember szívósságával küzd. – Ezért – az irgal¬masság jubileumi évéhez közeledvén – felhívással fordulok minden európai plébániához [egyházközség¬hez], szerzetesközösséghez, monostorhoz és kegyhelyhez, hogy mutassa meg az evangélium konkrétságát és fogadjon be egy menekült családot. Ez egy konkrét gesztus, felkészülésként az irgalmasság szent évére. Európa minden plébániája [egyházközsége], szerzetesközössége, monostora és kegyhelye lásson vendégül egy családot, kezdve az én római egyházmegyémmel! Európai püspöktestvéreimhez fordulok, akik valódi pásztorok, hogy egyházmegyéjükben támogassák felhívásomat, emlékezve arra, hogy az irga¬lom a szeretet második neve: „Mindaz, amit akár egynek is tettetek e legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek” (Mt 25,40). A Vatikán két plébániája is befogad majd ezekben a napokban két menekült családot.”1

PA: Ferenc pápa tüntetően „szegénykedik” a Szent Márta-házbeli életével – s ha a plébániáknak, egyházközségeknek, híveknek be kell fogadni az idegeneket, akkor az apostoli palota miért nincs megnyitva előttük?

TA:Az Index (2015. szept. 6.) cikkírója szerint „Nagyon komoly egyházellenes hullámokat keltett Erdő Péternek a püspöki kari konferencia után elmondott mondata, amelyben azzal magyarázta az egyház menekültügyben tanúsított magatartását, hogy kimerítették volna az embercsempészet tényállását, ha befogadták volna a Keletinél táborozó embereket. A mondat még az angolszász sajtót is megjárta, ahol a legfelháborítóbb egyházi megnyilvánulásnak minősítették.”[2]

PA:A Szent Egyed-közösség – ettől a bagázstól csalánkiütést lehet kapni – teljes liberális és globalizációs projektet valósít meg, mert személyes tapasztalatból állítom: ez a világnézetük. Miként a felszabadítás teológia (Ferenc világnézete) is marxista, tehát Isten- és emberellenes, de evangéliumi idézetekkel megspékelve. Egyébként az angolszász sajtó és csatolt részeik már visszább vettek az agyarakkal, amióta volt Manchester, London és sok más terrocselekmény, amióta no-go zónák vannak, amióta összeverik a keresztényt, ha rájönnek, hogy nem muzulmán és betévedt az utcájukba, stb.

TA:A Magyar Kurír arról tudósít (2015. szept. 7.), hogy Erdő Péter bíboros és Veres András püspök, vala¬mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a pápai felhívásra válaszolva levelet írtak Ferenc pápának. A levél szövege: „A vasárnapi Angelus előtt mondott szavait hálásan köszönjük! A menekültek befogadásáról és segítéséről szóló felhívását készséggel és örömmel követjük. Szavai nagy erősítést és bátorítást jelentenek a megkezdett munkában. Köszönjük, hogy előttünk jár az Evangélium útján, és megjelöli a cselekvés helyes irányát! Kérjük imáit az igazságosságért, a békéért, a rászorulókért és mindazokért, akik segítik őket!”[3]

PA:Az efféle levelekre nincs szükség, mert mindenki látja, hogy kényszeredett és igaztalan. Mikor kap a magyarországi hívő egy jó szót is? Amikor adakozni kell?

TA:A NOL (2015. szept. 8.) ismerteti Kiss-Rigó László püspök különvéleményét. „A püspök a Washington Postnak adott interjúban arról beszélt, Ferenc pápa egyszerűen téved, és fogalma sincs, mi a helyzet Magyarországon. »Ők nem menekültek. Ez egy invázió. ’Allah Akbar!’ kiáltásokkal jönnek, és át akarják venni a hatalmat« – nyilatkozta a püspök. – A Washington Post emlékeztet, hogy a pápa szolidaritásról szóló felszólításával ellentétben Magyarországon inkább az az Orbán Viktor miniszterelnök által artiku¬lált nézet uralkodik, amely szerint a menekültek nyílt kihívást jelentenek Európa keresztény jellege szá¬mára, és Kiss-Rigó az interjúban jelzi is, hogy ő a maga részéről a miniszterelnökkel ért egyet. »A pápa nem tudja, mi a helyzet. (...) A menekültek többsége arrogánsan és cinikusan viselkedik« – állítja a püspök, aki szerint Európát olyan emberek árasztják el, akik menekültként érkeznek, de valójában »az egyetemes keresztény értékeket« fenyegetik, a többségük pedig nem is érdemli meg a segítséget, hiszen van pénze. Szemetet hagynak maguk után, és elutasítják, ha az ember ételt ajánl nekik – tette hozzá Kiss-Rigó.”[4]

PA:A szeged-csanádi püspök egyházmegyéje hangsúlyozottan kap terror-szintű támadásokat, nem kételkedhetünk a szavaiban.

TA:Mészáros Tamás (publicista) az „Őszentsége nem érti, vagy őt nem értik?” című józan hangvételű írásá¬ban Ferenc pápa álláspontjának védelmére kel (Népszava, 2015. szept. 12.).[5]

PA:Ha a baloldali és liberális sajtó veszi védelmébe a pápát, akkor biztosra lehet venni, hogy a pápa téved, vagy éppen rosszindulattal cselekszik.

TA:Márfi Gyula érsek egy újságnak adott nyilatkozatában a pápa megnyilvánulásainak vallási indítékairól szemérmesen hallgatva és az iszlámot felületesen általánosító módon megítélve borúlátóan fogalmazza meg aggodalmát: Európa iszlám uralom alá kerülhet (VEOL, 2015. okt. 25.).[6]

PA:Az érsek nem általánosságban beszél, hanem minden bizonnyal olvassa az újságokat és összeveti a történelem különböző koraival, eseményeivel. Mindezek alapján ő igazolva van.

TA:2. A második kérdésre adott válaszom: A pápa nem naiv ember. Sőt, nagyon is realista teológusként szemléli a történelmet. Tudatában van annak, hogy bár az áteredő bűn hatalmát, vagyis az örök halál kényszerét a jézusi megváltás megszüntette, a sátán (az önzés, az idegengyűlölet szelleme, a „szemet szemért, fogat fogért” mondással jellemezhető lelkület stb.) átmeneti hatalma alatt élő ember történelmében mindig lesznek gaztettek, terrorcselekmények. Miközben ezeket a cselekmé¬nyeket a pápa elítéli, a terrorizmus kiváltó okaira is felhívja a figyelmet. Egyben Pál apostol szavait idézve („te győzd le a rosszat jóval”, Róm 12,21) arra buzdít: ne újabb világháborút kiváltó erőszakos megoldással, hanem keresztény módon válaszoljunk e szörnyű gaztettekre.

PA:A pápa valóban nem naiv ember, sőt rendkívül rafinált. Legalábbis ezt mondják neki a csahosai, viszont azok személye és ő maga is elárulja a valódi lényeget: kiszolgálni a kereszténység gyűlölőit, felszámolni Krisztus művét. Nem naiv, hitetlen és viselkedésében sokszor „irgalmatlan” – vagy éppen gonosz.

TA:A Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap szerkesztőségét ért kegyetlen támadás (2015. jan. 7.) után Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy e gaztett kiváltó okai között jelentős szerepet játszottak a hetilap által megjelenített gyalázatos Mohamed-karikatúrák. Feltehetően arra is gondolt, hogy 2010 júliusában a francia par¬lament alsóháza megszavazta a burka viselésének tilalmát célzó törvényt, ami mélységesen sértette az országban élő muzulmán kisebbséget. – Nem szabad provokálni, megsérteni mások vallását, nem szabad gúnyt űzni belőle – mondta Ferenc pápa a Srí Lankáról a Fülöp-szigetekre tartó repülőgép fedélzetén. Majd a mellette lévő Alberto Gasparrira, a pápai utazások szervezőjére mutatva így fogalmazott az őt kérdező újságíróknak: Ha az én jó barátom, Dr. Gasparri szitkokat szór az anyámra, pofonra számíthat. Ez teljesen normális. Nem szabad provokálni, nem szabad mások vallását sérteni, kigúnyolni (HVG, 2015. jan. 15.).[7]

PA:Akár a Charlie Hebdo, akár a külföldi, akár a magyarországi liberális és baloldali médiumok nyugodtan gúnyolhatják a kereszténységet? (Iszonyatosan galád karikatúrák a Szentháromságról, gúnyiratok Meisner bíboros halálakor, stb.) Mégsem számítanak – mert gyávák vagyunk – pofonra számítani. A keresztényeket ért támadások ellen nem elég egy Angelus utáni sóhaj, hanem a vatikáni diplomácia lépéseire van szükség. Ugyanakkor beleszól a pápa az országokat évtizedek óta megszálló idegenekkel kapcsolatos politikai aspektusokba. A papjait, híveit ért atrocitások, vagy éppen gyilkosságok mellett néhány kegyeskedő szóval elmegy, de a burkaviselést pártolja.

TA:3. A pápa úr éjszakai nyugalmára vonatkozó kérdésére ezt a választ tudom adni: Bár nincsenek információim a pápa éjszakai nyugalmának körülményeiről, biztos vagyok benne, hogy Ferenc pápának nincsenek nyugodt éjszakái. Iszonyatos teher nehezedik rá! Abból kiindulva ugyanis, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar (vö. 1 Tim 2, 3–4) Jézus nyomában járva azon fáradozik, hogy az üdvösség útját megmutató hegyi beszéd szellemével ismertesse és barátkoztassa meg köz¬vetlen munkatársait, a világ keresztényeit és az egész emberiséget. Igaz, hogy a Péternek adott ígéret alapján Jézus segíti őt, de egyházfői feladata így is emberfeletti erőfeszítéseket igényel részéről. Az lenne meglepő, ha nem lennének álmatlan éjszakái.

PA:Éppen ellenkezőleg, nyugodtak az éjszakái, hiszen a felforgatásért fizető megbízói elégedettek lehetnek vele. A keresztényeket saját népük gyűlöli és üldözi az evangélium meghamisítását propagáló pápa szavai és tettei miatt.

[1] Ferenc pápa: Legyünk felebarátai a legkisebbeknek és a legelhagyottabbaknak! (Magyar Kurír, 2015. szept. 6.)
[2] Erdő Péter: Az egyház emberei inkognitóban voltak a Keletinél (Index, 2015. szept. 6.)
[3] Erdő Péter bíboros és Veres András püspök, valamint az MKPK tagjainak levele Ferenc pápának (Magyar Kurír, 2015. szept. 7.)
[4] Kiss-Rigó László szerint a pápának fogalma sincs (NOL, 2015. szept. 8.)
[5] Őszentsége nem érti, vagy őt nem értik? (Népszava, 2015. október 25.)
[6] Isten helyét elfoglalták a bálványok (VEOL, 2015. okt. 25.)
[7] Ferenc pápa: „Nem szabad provokálni, megsérteni mások vallását” (HVG, 2015. jan. 15.)


Real Time Web Analytics