Dr. Balogh Sándor: A világi hívek szerepe és feladata

a mai zavaros időkben - Nyílt levél a hierarchiához


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).Főtisztelendő Püspök Urak,

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumait szándékosan olyan kétértelműen írták, hogy a liberális, jelenlegi aposztata egyház értelmezhesse a természetfeletti valóság kihagyásával, szemben az Egyház kétezer éves, természetfeletti szempontú hagyományával.

Az egyik elhanyagolt dokumentum, az APOSTOLICAM ACTUOSITATEM kezdetű dekrétum a világi hívek apostolkodásáról arra volt hivatott, hogy az elanyagiasodott, elpolgárosodott hívek segítsenek az Egyháznak a liberális, evilági jólétet, társadalmi igazságosságot és környezetvédelmet hangoztató programját előmozdítani.

Mindjárt az irat elején lefektetik az alapelvet:

1. Isten népe apostoli tevékenységét hangsúlyozni akarván a Szentséges Zsinat komoly figyelemmel fordul a világi Krisztus-hívők felé, akiknek az Egyház küldetésében betöltött sajátos és szükséges szerepét már több alkalommal említette. A világi hívek apostolkodása ugyanis keresztény hivatásuk közvetlen következménye, ezért sohasem hiányozhat az Egyház életéből. Maga a Szentírás többször is beszámol arról, milyen magától értetődő és milyen eredményes volt tevékenységük az Egyház történetének kezdetén.

A mi korunk nem kisebb buzgóságot vár a világi hívektől, sőt a mai körülmények éppen hatékonyabb és szélesebb körű apostolkodást kívánnak tőlük.


Azonban a Szentlélek a világiakat arra használja most fel, hogy a hagyományos katolikus tant és a hagyományos liturgiát ébren tartsák. Ebben a szellemben több cikket írtam az „utolsó időket” bevezető aposztáziáról, mivel az arra hivatottak hallgattak a témáról, pedig a Zsinati dokumentum szerint:

24. A hierarchia feladata, hogy támogassa a világi hívek apostolkodását, adja meg a szükséges alapelveket és lelki támogatást, irányítsa az Egyház közjavára, és ügyeljen, hogy tiszteletben tartsák a tanítást és a fegyelmi rendet.

Azonban a hierarchia nem csak hallgatott, hanem esetenként helyesbítő eszmecsere helyett megtorló intézkedéseket hozott, mint például egy amerikai katolikus egyetem kidobta egyik dogmatika professzorát, mert kényes témáról írt egy cikket.

Az Egyházban olyan hangulat uralkodik, hogy akik megélhetési függőségben vannak az Egyháztól, azok nem mernek nyíltan írni vagy beszélni az utolsó időkkel, illetve Bergoglio bíboros, Róma püspöke személyével kapcsolatban. A nyugati, angol nyelvű katolikus internet lapok tele vannak Ferencről szóló írásokkal. A világiak által szerkesztettek mind kritikus hangnemben írnak róla, az egyháziak pedig semlegesen vagy tisztára mosóan nyilatkoznak, fontos tények elhallgatásával.

Jó példa erre Athanasius Schneider, Kazahsztán Szovjetúnióban született, német nemzetiségű segédpüspöke, aki nemrég Magyarországot ejtette útba Anglia után, ahol adott egy interjút, ami szerint „olyanok, akik nem teljesen hiszik és vallják a katolikus hit sérthetetlenségét, stratégiai pozíciókat foglalnak el az Egyház életében, mint teológiai professzorok, szemináriumi tanárok, egyházi elöljárók, egyházmegyés papok, sőt, püspökök és bíborosok.”[1]

Magyarországi magánbeszámolók szerint budapesti beszédében Ferencről nagyon óvatosan nyilatkozik, pápának mondja, aki, mint pápa, nem bírálható, de fel lehet kérni arra, hogy térjen vissza a helyes útra. Tehát a hit hiányzik a Vatikánban, az aposztázia elkezdődött, a püspökök gyávák, és Ferencet nem szabad felelősségre vonni. Mit gondolna Athanasius segédpüspök úr, ha kiderülne, hogy Ferenc nem pápa, hanem ő a bibliai hamis próféta?

Ugyanakkor a segédpüspök arra bíztatta a laikusokat, akik nem függenek egzisztenciálisan az Egyháztól, hogy lépjenek fel határozottabban. Ő sem mondta ki a teljes igazságot, de jó volt hallgatni a mi langyos, békepapos püspökeinkhez képest! Ferenc személyétől eltekintve minden jó volt, amit mondott.

Érdekes, hogy Athanasius Schneider még segédpüspök létére sem meri levonni a következtetést, és a független laikusokra hárítja a felelősséget, hogy az igazságot kimondják.

Kíváncsi vagyok, hogy az Egyháztól függő katolikus sajtó hogyan kezeli majd ezt a kényes témát, és a független sajtó nyíltabb lesz-e?

Így most szükségét látom az apostolkodás egy másik formáját, a testvéri feddést, illetve korrekciót használni.

A Katekizmus 1829. paragrafusa szerint„ A szeretetnek gyümölcsei az öröm, a béke és az irgalmasság; jótékonyságot igényel és testvéri feddést; jóakaró; kölcsönösséget ébreszt, kitartó, anélkül hogy a magáét keresné, és bőkezű; barátság és közösség.”

A feddés szeretetből fakad, jóakaró, és imádságos lelkületű. Az amerikai Katolikus Enciklopédia[2] szerint a bibliai utasítás a testvéri feddésről (Mt 18:15) súlyos lelki következmények esetén halálos bűn terhe alatti parancs jellegű, ha a következő feltételek fennállnak:

• Ha a mulasztás súlyos;

• Ha nem valószínű, hogy a vétkes önmagától elvégzi, amit kell;

• Ha van remény, hogy a feddés sikeres lesz;

• Ha nincs más, jobban képzett, aki elvégezze ezt a szeretetből fakadó munkát;

• Ha a feddés nem okoz bajt vagy hátrányt a feddőnek.

Az utolsó pont szerint a függésben levő személy nem követ el bűnt, ha hallgat, de én, aki nem vagyok függő viszonyban, halálos bűnt követnék el, ha hallgatnék. Ami a várható sikert illeti, valószínű, hogy lesznek, akik hallgatnak a feddésre, és ugyanúgy valószínű, hogy lesznek megátalkodott püspökök, akik nem hallgatnak.

A Szentírás szerint az egyént először „négyszemközt” kell megfeddeni, azonban jelen esetben a mulasztás olyan méretű, és olyan általános, hogy négyszemközti feddésről szó sem lehet. Így tehát nyilvános levélben hívom fel a magyar egyházi hierarchia tagjainak figyelmét, hogy a jelek szerint a Jézus (Lk 18,8), valamint Szent Pál által megjósolt (2Tessz 2,3) aposztázia Ferenc megválasztásával elkezdődött. Az okokat és jeleket előző cikkeimben ismertettem, és a cikkek olvashatók a http://eucharisztikuskongresszus.hu/ honlapon. Röviden vázolva,

• XVI. Benedek kényszerített lemondása érvénytelen volt;[3]

• II. János Pál pápa új pápaválasztási törvénye értelmében Bergoglio kiközösítette magát;[4]

• Bergoglio mint pápa egyre több, pápától elfogadhatatlan ballépést csinál;

• Tanai és megjegyzései megosztják, és láthatóan megbontják az Egyház egységét;[5]

• A Gondviselés úgy intézte, hogy az aposztáziát ne egy igazi pápa vezesse, hanem a pápaként működő hamis próféta.[6]

Ezért minden igyekezet Ferenc kritizálására és/vagy elmozdítására eredménytelen, mert Ferenc nem igazi pápa, tehát elvben nem hallgat a jó szóra. Egyedüli mód Ferenc semlegesítésére, ha a hierarchia kimondja, hogy ő a Hamis Próféta, tehát ne kövessük a pusztulásba.

Aki igazi jó pásztora híveinek, az ki meri mondani, de a fizetett béres sunyin hallgat. A jó pásztor megvallja Jézust az emberek előtt. A béres nem vallja meg az emberek előtt, hogy Ferenc a Hamis Próféta, aki után az Antikrisztus jön. A jó pásztor előkészíti a rábízott nyájat[7] az Antikrisztus eljöttére, a béres nem. A jó pásztor jutalma örök boldogság, a fizetett béres bére az örök tűz.

Jézus róluk beszélt, mikor ezeket mondta:

Mert semmi sincs elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. … 32Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt, aki a mennyekben van. 33De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom Atyám előtt, aki a mennyekben van. (Mt 10; 26,32-33).

Melyiket válasszátok?

A másik feddést érdemlő ügy a híveknek a hallgatással való megbotránkoztatása. És „jaj annak, aki botrányt okoz.”(Mt 18, 7) A hívek elvárják, hogy főpapjaik megmondják nekik az igazat, és előkészítsék őket az eljövendő veszedelemre.

Hogy a testvéri feddés sikeres legyen, kérjük a híveket, imádkozzanak főpapjainkért, hogy meglássák az igazságot, és jó pásztorai legyenek híveiknek!


[1] SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb
[2] Fraternal Correction
[3],[4]Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta?
[5] Pope enters 80th year popular as ever _ but with criticism
[6] Dr. Balogh Sándor: Levél egy egyházi személy olvasómnak
[7]Dr. Balogh Sándor: Végidő stratégia


Real Time Web Analytics