Ágoston atya

homíliái


---------

Választásokhoz


---------

A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Boda László: Emlékezés, rólunk

Koller Gyula: Az Ősrégi Szeminárium

Szabó Géza: Megemlékezés Városi Istvánról

Városi István (1905-1978): Az új hajlék dicsérete

Városi István (1905-1978): Ének Szent Margitról

Futó Károly: A lelkivezetésről

Földi Endre (+2007): Elmélkedések az Oltáriszentségről

Dr. Erdős Mátyás: Előszó

Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Földi Endre: Gondolatok

Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról

Földi Endre: Példakép-e még Szent István király?

Gyurián Edit: Részletek Brückner József atya leveleiből

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajsovszky Gábor társszerzőségében: Hűséggel az

Egyházhoz és a történelmi Magyar Hazához

Tanulmánykötet Mindszenty József pappá szentelésének 100., esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára. Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva.

Amikor ezt a kötetet kezébe veszi az olvasó, egy speciális Mindszenty gyűjteményt kaphat olvasmányul. Ma, amikor a hit, vallás, helyenként a kereszténység újra üldözve van, szükség van azoknak a példaképeknek az ismeretére, akik tartást és kitartást adhatnak a keresztény nemzetnek. Ilyen példakép az utolsó magyar hercegprímás, a leváltott esztergomi prímás-érsek, Mindszenty József.

A 2008-ban létrehozott Hittel a Nemzetért A lapítvány kiemelt célja volt a nemzetéért és hitéért a végsőkig kiálló főpap köztéri szobrának felállítása , mely 2009. október 25.-én megtörtént és áldásra emelt kézzel vezeti a híveket a rákosszentmihályi plébánia előtti téren. A szoborállítással egyidejűleg emlékplakett átadásával egybekötött konferencia sorozat vette kezdetét, melynek napjainkig elhangzott anyagát tartja kezében az olvasó. Igazi különlegesség ez, hiszen soha nem publikált írások, beszédek leirata is napvilágot látott benne és egy őszinte aspektusból megközelítve betekintést nyerhetünk a bíboros munkásságába és kevésbé publikált életciklusaiba. Adriányi Gábor, Csonka Emil, Horváth Attila, Kahler Frigyes, Krajsovszky Gábor, Nagy László, Pem László, Petrovics Sándor, Soós Viktor Attila, Szabó Csaba, Szántó Konrád, Vörös Géza és Zinner Tibor előadásai, tanulmányai új ismeretekkel szolgálhatnak a téma iránt érdeklődőknek.

A hitetlen erők századok óta rombolják a keresztény egyházat, melyről Bangha Béla így írt:

„Bizantinussá, stréberré, elvilágiasodottá tette a papságot; az egyház kormányzatát és egyházi fegyelmet minden eszközzel gyengítette, a papság theológiai és aszkétikai kiképzését elposványosította. Kereszténység egyház és egyháziak nélkül holt fogalom és végzetesebben nem árthatott a vallási liberalizmus az egyháznak és a kereszténységnek, mint mikor a nyájat pásztoraiban rontotta meg, a püspökök és papok értelmi és erkölcsi színvonalát mesterségesen lesüllyesztette és ezzel a kereszténység benső életét minden apostoli üdeségétől és melegétől megfosztotta. << Leütöm a pásztort és elszélednek a juhok >>”

Mindszenty József nem hagyta magát „leütni”, kiállt egyházáért, nemzetéért, dacosan kockáztatva egészségét és életét. A bolsevizmus sátáni erői megalázták, gyalázták és hazug vádakkal illették őt, de ő megmaradt végig egyenes gerincű főpásztornak, elsősorban hívő embernek. Ez a kötet igyekszik őt oda emelni, ahová szükséges, hogy elnyerje − minden vádló gyalázat ellenére − kételkedő hívői szeretetét, tántoríthatatlan segítői számára az ő mielőbbi elismerését a boldoggá-, illetve szentté avatásával.

A kötet a Magyar Elektronikus Könytárban ITT » olvasható.

További írásaink »-----------------------

Hűséggel az Egyházhoz és a Magyar Hazához

címmel 2018. május 17-én 20 részes adássorozat indult kéthetes gyakorisággal (kezdési idő 18 óra, adásonként 40 perces időtartammal) Krajsovszky Gábor (*1966) gyógyszerész, egyetemi docens (Semmelweis Egyetem) előadásában Mindszenty József bíboros-prímás, esztergomi érsek életéről és munkásságáról. A szerző Mindszenty bíboros élettörténetével több, mint két és fél évtizede magánúton, érdeklődésből foglalkozik. Mindszenty Józsefet néhai plébániai hittantanárán, Bölcsvölgyi Zoltán atyán keresztül ismerte meg és a bíboros általa vált példaképévé.

A műsor célja Mindszenty József bíboros prímás, esztergomi érsek, a nagy Egyház- és nemzetnevelő tiszteletének a növelése, emléke előtti tisztelgés a szentté avatás reménységében. Ha egy történelmi személyiség alakját ellenségei négy évtizeden keresztül folyamatosan meghamisítják, amint azt Mindszenty József bíboros prímás esetében tették (és sokszor a mai napig is teszik), akkor a jelen nemzedéknek elemi joga és kötelessége méltóképpen és igaz módon megismerni a kiváló egyházfő életét, a vele kapcsolatos vitathatatlan igazságot, hogy ezáltal példáját követve építsen Egyházat és hazát: Mindszenty bíboros szellemi öröksége tisztességes magyar jövő építéséhez nélkülözhetetlen!

A szerző tudományos kutatási engedéllyel rendelkezik az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Valamennyi releváns közleménye (amelyek e műsorsorozat alapját is képezik) megtalálható és közvetlenül is olvasható az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatbázisban (https://www.mtmt.hu/), neve mellett a „Katolikus teológia és egyháztörténet” szekciót kiválasztva. Az adásokat követően a szerzővel az alábbi elektronikus levelezési címen lehet felvenni a kapcsolatot, esetleges diszkusszió céljából: krajsovszky.gabor@pharma.semmelweis-univ.hu

Az adások a Mária Rádió műsorarchívumában regisztrációt követően visszahallgathatók.

A műsorterv ITT; letölthető.

További írásaink »


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


Roberto De Mattei: Az ellenállás szelleme és az Egyház iránti szeretet

Salwa Bachar: A szüzesség, az eredeti bűn és a házasság Aranyszájú Szent János (Szent Krizosztom) egyházatya tanításában

Diane Montagna: A Vatikán "szexuálisan szuggesztív" betlehemi jászla aggasztó kapcsolatba hozható az olasz LGBT aktivistákkal

Marcantonio Colonna: Az argentin bíboros

Fr. Robert Bruicciani: Amoris Laetitia: "Támadás a Legszentebb Oltáriszentség ellen" (Már csak a Szűzanya segíthet rajtunk)

Fr. Augustin Fuentes: A Lúcia nővérrel készült utolsó interjú - 1957

Pater Anonymus: Beteljesedett ...

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"

Pater Anonymus: Semmin sem lehet csodálkozni...

Msgr. Joseph Fenton naplója a II. Vatikáni Zsinatról:“ Ha nem hinnék Istenben, meg lennék győződve róla, hogy a katolikus Egyház a végét járja”

Schneider püspök: A katolikus család a jelenlegi aposztázia [hitehagyás] legelső védőbástyája

Miközben Ferenc Egyiptomba igyekszik, Benedek felidézi Regensburgot

Schneider püspök: Még ha egy püspök, vagy maga a pápa parancsolna is olyant, ami bűn, "vissza kell utasítanom"

Seres Ferenc: Mihalovics Zsigmond, a XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő Főbizottsága ügyvezető igazgatója

Patrick Archbold: Apokalipszis most? Az égen újabb nagy jel tűnik fel...

Dr. Török József:"EURiszlám" - Az iszlám invázió és ami mögötte van

Dr. Márfi Gyula: "A "Keresztény válasz az üldöztetésre" konferencia megnyitó beszéde
---------

Honlapok:

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics