A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari Titkárságok részére e-mailben elküldött levele

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én a Kormányportálra elküldött levele

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros élete (hangfelvétel)

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros (hangfelvétel és szöveg)

Pater Anonymus: „Félelmetes” katolicizmus

Pater Anonymus: A liberális Egyház rosszabb, mint a liberális világ

Juliánus barát: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!"

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viganò érsek: A Szent Család nyújtson vigaszt

a COVID-zsarnokság áldozatainak idén karácsonykor(...)Mindnyájatokhoz szólok, kedves testvéreim, akik ezen orvosi őrület huszonegy hónapja alatt bátran ellenálltatok a természeti törvény és Isten elárulásában, valamint a nemzetek törvényeinek megsértésében a globalista hatalom rabszolgájává vált polgári hatalom zsarolásainak. Egy, az egész bolygóra kiterjedő puccs tanúi vagyunk, amely lehetővé kívánja tenni a Nagy Újraindítást (Great Reset), amelyet az Új Világrend gyűlöletes zsarnokságának megteremtésére használnak majd fel.

(...)Nektek, alkalmazottaknak és dolgozóknak, akiket felfüggesztettek a munkából és megfosztottak fizetésüktől, mert nem akartatok engedni az oltás-zsarolásnak; Nektek, kézműveseknek és boltosoknak, étterem-üzemeltetőknek és kisvállalkozóknak, akikre az állam olyan indokolatlan bezárásokat szabott ki, amelyek nem szolgáltak más célt, mint az elszegényítéseteket; Nektek, katonai és rendészeti alkalmazottaknak, akik kénytelenek voltatok választani a hierarchiának történő engedelmesség és az Alkotmányhoz tett hűségeskütök között; Nektek orvosoknak és mentősöknek, akiket kidobtak a kórházakból, klinikákról és idősek otthonából, amiért nem hagytátok beoltani magatokat a génszérummal – mindannyiótoknak azt mondom: álljatok ellen!

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1946-os

karácsonyi körlevele

... Kedves Híveink!

Vegyük fontolóra, hogy minden bajnak gyökere az Istentől és törvényeitől való elidegenedés és hogy a kevélyek gonoszsága megsokasodott felettünk. Jó az Úr és jobb nekünk az ő szája törvénye sok ezer aranynál és ezüstnél (Zsolt. 118, 68 ? 72.). Az Úrnak nagyhatalmú és nagyirgalmasságú Szíve és Édesanyjának is jóságos Szíve van. A magát megalázónak imája áthatol a felhőkön (Sirák 35, 21.) és az Úr tekint az alázatos imára (Zsolt. 101, 18.). Az Égre szálló imádság és alamizsna fölszáll és emlékezetben van az Isten színe előtt (Ap. csel. 10, 4.). Ha alázatosan, állhatatosan, megtérve, hittel imádkozunk és élünk, a kelevény megtalálja a gyógyító füvét. Halljuk majd az Úr szavát a kiengesztelődés nagy napján a beteg Ezekiással: "Meghallgattam imádságodat és tekintetbe vettem könnyhullatásaidat, és íme, meggyógyítottalak téged" (Kir. IV. 20, 5.). És jobb lesz az imádság végén, mint a kezdetén (Sirák 7, 9.). Azt pedig bizonyosnak tartja minden, aki téged tisztel, hogy az ő élete, ha próbálásban lesz is, megkoronáztatik, ha pedig szorongatásban lesz, megszabadul; és ha megfenyíttetik, a te irgalmadhoz juthat. Nem gyönyörködsz a mi vesztünkben. A förgeteg után csendességet szerzesz és a könnyhullatás és sírás után örvendezést adsz" (Tób. 3, 21 ? 22.).

Ha most az Úr szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket (Zsolt. 94, 8.). Ezeréves történelmetek tanítását hirdetjük nektek. A feltámadás igéit, mint az életmentő pajzsot és kötelet adjuk kezetekbe. Fogadjátok ezeket az átvészelt nehéz időket eleitek lelkületével, hitével és elhatározásával. Induljatok, árvízi hajósok és mentők, annyi és annyi szent egyéni, családi, társadalmi és nemzeti érték megmentésére. A mi természetfeletti táborozásunk történik: Istenért, hazáért és szabadságért! A kegyelmi élet megőrzi a Nagyasszony és Szent István örökségét, szentjeink együtt imádkoznak velünk, értünk. Benned bízunk, Uram, egyedül és Édesanyádban, Nagyasszonyunkban és tudjuk, nem szégyenülünk meg (Zsolt. 30, 2.). Amen.

Esztergom, 1946. Karácsony.

Hogy a körlevél gondolatai feledésbe ne menjenek, elrendeljük:

1. A csendes szentmisék után előírt, ú.n. Leo-imádságot a miséző pap ezentúl így vezeti be: "Imádkozzunk az Anyaszentegyház szabadságáért és felmagasztalásáért."


2. Újév napján reggel 6-tól este 6-ig engesztelő szentségimádást tartunk. Különösen fontos az, hogy a férfiak (ahol vannak, a munkások is) megszervezetten vegyenek részt a szentségimádásban.

3. A hóeleji háromnapi ájtatosságot (első péntek, első szombat és első vasárnap) az 1947-ik évre vezessük be mindenütt.

4. Gondos előkészítés után a keresztjáró körmenetek régi jelentőségét és látogatottságát visszaállítjuk.

5. A többi felsoroltból azt, ami a helyi viszonyoknak megfelel, kezdjük meg.

6. Ennek a körlevélnek a gondolatai gyakran kerüljenek bele szentbeszédeinkbe! Szintúgy Szent János 15, 9-17. tanításai.

7. Ahol még nem történt meg a felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének, templomonként ünnepélyesen végzendő.

8. Jézus Szíve trónraemelését minden családban végezzük el az Újévvel. Ahol megtörtént, újítsuk meg.

9. Szorgalmazzuk a gyakori szentáldozást. Pl. a házasságkötés évfordulóján az egész család járuljon közös szentáldozáshoz.

10. Egyének engesztelő felajánlása: az élet minden cselekedetét, imádságát, munkáját, kötelességteljesítését, vezeklését, a betegséget, szenvedést, nélkülözést Jézus Szívének az Istenanya Szeplőtelen Szívével egyesülve.

11. Ne engedjük a szokásból kimúlni a "Dícsértessék"-kel való köszöntést, hisz ez hitvallás, ősi magyar köszöntés és búcsúval is jár. Ez a legszebb engesztelése a káromkodás bűnének.

Bővebben »

További írásaink »-----------------------A Tartalomjegyzék ITT megtekinthető.

----------------------------------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Korda Kiadó közzétette kiadványainak honlapját, amelyről le is lehet tölteni a műveket. Majdnem kivétel nélkül mind zsinat előtti kiadványok, szépek és tartalmasak (régi nagy jezsuita atyák lelkigyakorlatos és teológiai művei a nagyközönségnek):

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek

archívuma

-----------------------
Koronavírus:

Viganò érsek felhívást intéz minden keresztényhez és egy Antiglobalista Szövetség létrehozására szólít fel, amely megállíthatná az emberiség globális rabszolgaságba taszítását

Juliánus barát: Miért lettem oltásellenes?

John-Henry Westen: A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak

Schneider püspök: A keresztényeknek el kell utasítaniuk az abortált magzatok felhasználásával készült COVID védőoltást, még akkor is, ha ezért vértanúkká kell válniuk

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Maike Hickson: ÚJ INTERJÚ: Viganò érsek elemzi a Nagy Újraindítást,reményt ad a fatimai Szűzanya fényében

Bill Gates "digitális igazolványt"akar azok számára, akik megkapják majd a Covid-19 védőoltást

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates oltásai gyermekbénulást terjesztenek Afrikában

Viganò érsek figyelmeztetése a Nagy Újraindításra (Great Reset)
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics