A házasság


---------


Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Szilvássy József : Egy plébános a földi pokolban

Csobay Noémi, Szakács Gábor : Egyházi tabu: Regnum Marianum, A tétovázás bére

Regnum Marianum: az altemplom feltárására és egy méltó emlékhely kialakítására van esély

Regnum Marianum-templom

Luigi Villa: Mindszenty bíboros és VI. Pál

Farkas Adrienne: Keglevich István katolikus pap

Muzslai Zsitva Ágnes: Mindszenty József hercegprímás esztergomi érsek székfoglalása - 1945. október 7.

Muzslai Zsitva Ágnes: Mindszenty bíborosról írt cikkeim

Muzslai Zsitva Ágnes: Dr. Erdős Mátyás atya

Péntek Imre: Isten foglya - Mindszenty József monológja 1948. december 26-i letartóztatása előtt és után

Bicsák Istvánné: A mi kis "forradalmunk"

Pahocsa Júlia : Mindszenty József bíboros hercegprímás életpéldája és szellemiségének rám gyakorolt hatása

Tyekvicska Árpád: Mindszenty és Zalaegerszeg politikai közélete

"... a küldetésem az, hogy elmondjam mindenkinek annak a közvetlen veszélyét, hogy örökre elveszítjük lelkünket, ha megmaradunk bűneinkben." " (Lucia nővér, a fatimai látnok)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------

Építsük fel az engesztelő kápolnát!

1947. január 3-án hirdették ki Magyarországon minden katolikus templomban a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1946-os karácsonyi körlevelét (1946.12.26.), melynek szellemében 1947. május 8-án Mindszenty József bíboros úr ismét elindította az engesztelő kápolna felépítését szolgáló mozgalmat:

„Építsük fel az engesztelő kápolnát!

A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért áldozatot hozzunk Istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb időkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig Bíboros Főpásztorunk 1947. május 8-án ismét elindította az engesztelő kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat, tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen (misemulasztás, káromkodás, paráznaság, válás, bimbózó élet ellen merénylet, gyűlölködés, könyörtelenszívűség! Gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életéről, imádkozzuk naponta a rózsafüzért! De vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki Istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevő vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerőseink között!

Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra:

Áve Mária!

Éljen a Világ Királynője!

Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője,

Légy engeszteléssel, Hazánk megmentője!


Ámen!”

Bővebben a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom honlapján.

-----------------------

Az Amerikai Egyesült Államok katolikusai

nemzeti rózsafüzér hadjáratot indítanak

az abortusz és a pornó "sötétsége" ellenA határokat védő lengyel rózsafüzér hadjárat sikerén felbuzdulva az Egyház jelenlegi állapota miatt megrettent amerikai világi katolikusok Benső Rózsafüzér: Az Egyház Megtisztulásáért felhívást intéznek a katolikus hívek felé. Biztatják a világi híveket, hogy kérjék meg papjaikat, hogy templomaik az Egyház megtisztulása érdekében váljanak a Rózsafüzér imádságok helyszíneivé.

A Benső Rózsafüzér: Az Egyház Megtisztulásáért imádság kiválasztott napja február 2. Hagyományosan ez a Gyertyaszentelő Boldogasszonynak ismert ünnep a Mi Urunk bemutatásának a templomban és a Szűzanya tisztulásának az ünnepe. (Mária a mózesi törvényt követve ment el a templomba megtisztulni.) A Rózsafüzér imádságának órája a plébánostól és a hívektől függően tetszőleges lehet.

A szervezet a honlapján ezt írja: "Felismerve, hogy egyedül a Katolikus Egyház birtokolja a bűn és a tévedések sötétsége feletti győzelemhez szükséges áldást és küldetést, amely Krisztus fényességéből fakad, és hogy ezt a fényességet ma éppen saját tagjainak bűnei és tévelygései súlyosan beárnyékolják, a rózsafüzér arra indít bennünket, hogy tekintetünket befelé fordítsunk, hogy bekövetkezhesseaz a belső megtisztulás, amely egyedül tudja Krisztus fényét újra feltündököltetni teljességében a világ számára." (...)

A csoport egyik szóvivője, Hans Kroll nyilatkozta a LifeSiteNews-nak, hogy azért nehezedik ez a sötétség "különösen" az Amerikai Egyesült Államokra, mert az USA nemzeti exportjának sok köze van az abortuszok és a pornográfia finanszírozásához szerte az egész világon. Megemlítette az amerikai katolikusok hitének siralmas állapotát is.

Az amerikai katolikusok asszimilálódtak a világi kultúrához

“Felmérések mutatják, hogy az amerikai katolikusok csaknem 50%-a nem hisz a Valóságos Jelenlétben", mondja Kroll. És nem maradtak érintetlenül az Amerikából exportált pop kultúra előtt sem. "... a katolikusok jelentős hányada oly nagy mértékben asszimilálódott a világi kultúrához!" sóhajott fel.

Bővebben »

-----------------------

Tóth Tihamér: A felbonthatatlan házasság (I.)... Mi a házasság célja?

A) Első célja az emberi nemnek emberhez méltó fenntartása.

a) Életre hívni lehet a gyermeket házasság nélkül is, de nem lehet fölnevelni, csak a nyugodt családi élet keretei között! (...)

Igaza van tehát annak a francia írónak, aki ezt mondatja az egyik férfi szereplőjével: «Ha abban a pillanatban mellettem van egy asszony, aki szeret, hova nem emelkedhettem volna! De egymagám nem őrizhettem meg a magamba vetett hitet. Kell, hogy tanúja legyen az erőnknek valaki, aki jegyzi ütéseinket, számolja a pontokat, aki koszorút tesz a fejünkre, – mint ahogy egykor, az iskolai díjkiosztások idején, könyvekkel megrakodva, anyám szemét kerestem a tömegben...» (Mauriac: «Viperafészek».)

Testvéreim! Hát volna még valaki, aki most sem értené még, miért kell a házasságnak fölbonthatatlannak lennie?

c) Pedig még mindig van tovább is. Hogy a két házastársnak semmi titka ne legyen egymás előtt, hogy minden fájdalmukat úgy kitárják egymás előtt, mint egyetlen más ember előtt sem, az is hozzátartozik a házasság lényegéhez. Viszont azonban erre csak akkor lesznek képesek, ha tudják, hogy ez a bizalom és önátadás örökké tart. Abban a pillanatban vége volna ennek a bizalomnak, amelyben csak az árnyéka is fölvetődnék a félelemnek, hogy lehet ez még másképp is; lehet, hogy az, akihez most ilyen tökéletes bizalommal vagy, valamikor vadidegen lesz számodra, sőt rosszabb az idegennél, mert legbizalmasabb perceidben tett vallomásoddal a nyilvánosság előtt durván vissza fog élni.

Túlzás ez, amit mondok? Aki úgy gondolja, csak olvassa el – ha bírja a gyomra – azokat az undorító vallomásokat, amiket a házasfelek tesznek egymásról válóperük tárgyalásán. Milyen durvák, milyen közönségesek, milyen kegyelet nélküliek tudnak lenni az emberek! (...)

És fordítva is érvényes ez a tétel: mennyit köszönhet a félénkebb és bátortalanabb női lélek az erős férfi lelkének! Mennyivel könnyebben jut el teljes kifejtéséhez, ha megértő férjének erős szeretetébe kapaszkodhat!

Igaza van tehát annak a francia írónak, aki ezt mondatja az egyik férfi szereplőjével: «Ha abban a pillanatban mellettem van egy asszony, aki szeret, hova nem emelkedhettem volna! De egymagám nem őrizhettem meg a magamba vetett hitet. Kell, hogy tanúja legyen az erőnknek valaki, aki jegyzi ütéseinket, számolja a pontokat, aki koszorút tesz a fejünkre, – mint ahogy egykor, az iskolai díjkiosztások idején, könyvekkel megrakodva, anyám szemét kerestem a tömegben...» (Mauriac: «Viperafészek».)

Testvéreim! Hát volna még valaki, aki most sem értené még, miért kell a házasságnak fölbonthatatlannak lennie?

A szentbeszéd II. része itt olvasható honlapunkon: Tóth Tihamér: A felbonthatatlan házasság (II.)

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


Christopher A. Ferrara: A közelgő III. hamis szinódusról nyilatkozó Parolin bíboros szavai újabb katasztrófára utalnak

Christopher A. Ferrara: Újabb nyílt levél Ferenc pápának - ezúttal az iszlámból megtértektől

Schütz Antal: Szent István első vértanú + 34 körül.

Pater Anonymus: Nyolcadik főbűn: a tradíció

"Üdvözlégy Máriát" imádkozó katolikusokat távolítottak el a brüsszeli székesegyházból a "Reformáció ünneplése" alatt

René Henry Gracida püspök: Csak a Jó Isten tudja, hogy Ferenc pápa-e vagy ellenpápa

Pater Anonymus: Ha a hírek igazak …

Antonio Socci: Egy pap nyilvánosságra hozta Caffarra bíboros utolsó, drámai szavait

Abszolút biztos jel Istentől Fatima üzenetének a megerősítésére

A két Lúcia nővér - tények és fotók

XII. Piusz pápa prófétai beszédében óva int egy olyan "Egyháztól, amely meggyengíti Isten törvényét"

Kánonjogászok és teológusok közelgő konferenciája arról, hogyan lehet "trónjától megfosztani a pápát"

Atila Sinke Guimarães: Ferenc gerillataktikát követ

Dr. Balogh Sándor: A kép kezd kiélesedni vagy változni?

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának, I.rész

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának, II.rész

Bangha Béla dr. S. J.: Eucharisztikus feladataink

Tóth Tihamér: AZ ÖTÖDIK PARANCSRÓL: IX. Urna vagy koporsó?

Csernoch János: A modern halottégetők végcélja: A társadalom elkereszténytelenítése, s a keresztény temetőknek eltörlése.

Dr. Balogh Sándor: A Sátán misztikus teste - Második nyílt levél a hierarchiához

Dr. Balogh Sándor: A világi hívek szerepe és feladata a mai zavaros időkben - Nyílt levél a hierarchiához

Dr. Balogh Sándor: Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Dr. Balogh Sándor: Jó pápa, rossz pápa, nem pápa ...

Dr. Balogh Sándor: A judeo-kereszténység

Mészáros Gábor Sch.P.: Keresztút

Szabó Gyula: A Pápai Magyar Intézet (PMI) vezetői és ösztöndijasai

dr. Balogh Sándor: A Szent Korona az európai művészetben

Krajsovszky Gábor: Most lett a kenyér Krisztus testévé

Burián László: Keresztény mivoltomat és a magyarságomat soha ketté nem választottam, egyiket a másik elé nem helyeztem

Athanasius Schneider: SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb

Dr. Balogh Sándor: A Sátán hatalmába kerítette az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics