A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Bangha Béla

életmű-sorozata

a PPEK-ban


---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari Titkárságok részére e-mailben elküldött levele

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én a Kormányportálra elküldött levele

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros élete (hangfelvétel)

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros (hangfelvétel és szöveg)

Pater Anonymus: „Félelmetes” katolicizmus

Pater Anonymus: A liberális Egyház rosszabb, mint a liberális világ

Juliánus barát: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!"

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

"... Az Ostpolitik elnevezésű politika miatt a pápa leváltotta Mindszenty József bíborost Magyarország prímási tisztségéből, ami egy Magyarország kommunista uralkodóinak ellenőrzése alatt álló államegyház létrehozását eredményezte.” (Raymund Maria: A szabadkőművesek beszivárgása a felelős a katolikus klérus soraiban széles körben elterjedt aposztáziáért?)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajsovszky Gábor: Sicut agni inter lupos -

mint bárányokat a farkasok közé

Küzdelem a keresztény Európáért

Krajsovszky Gábornak az oroszlányi "Kereszténység és közélet Európában" című konferencián 2024. május 25-én elhangzott előadása.

„1990 óta az országban a gulyáskommunizmus vadkapitalizmussá mutált, élén ugyanazokkal a személyekkel, vagy legalább utódaikkal, akik 45 évig uralkodtak rajtunk. A helyzet megváltozására semmi remény nincs. Bár a politikai fordulattal kezdetben túlzott anyagi reményeink nem voltak, politikailag és szellemileg azért sokkal jobbra számítottunk. A 45 évig uralkodók – látván az elkerülhetetlent – átadták a hatalmat, de csak azért, hogy utána vissza is vehessék. 2010 óta történik egy sikeresnek mondható próbálkozás.”

„Pünkösd ünnepén oázist keresünk a számkivetés kietlenségében. A végtelen homoktengeri Szaharában is csobognak az élet forrásai némely helyen. Vannak ép, üde pálmák és vannak fölélénkülő emberek testben és lélekben. Az a kérdés, hol vannak a mi oázisaink, akik a Szaharát járjuk, és akik óhajtjuk az oázis könnyebbségét. A Szentlélek által vezetett Anyaszentegyháznak a kebelén van ez az oázis!” Így elmélkedett Mindszenty bíboros arról az Egyházról, amely Pünkösdkor született meg és indult el az apostolokkal, mint a hitnek bátor terjesztőivel.

Bővebben »

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Badalik Bertalan O.P. püspök: Istennek Szent Anyja

...„Oltalmad alá futunk Istennek szent Szülője!... Oltalmazz meg min ket minden veszedelemtől, mindenkor áldott Szűz!" — Az első három százados keresztény üldözés utolsó évtizedeiben az Egyház szenvedő tagjai ezzel a Máriát tisztelő könyörgő lelkülettel kapaszkodtak bele az Égi-Édesanya kezébe...

Aki ezt a könyvét ránk hagyta, ugyancsak szenvedéseinek éveiben kapaszkodott bele a Szűzanya kezébe... Óróla elmélkedett: napról-napra jobban és mélyebben tudatosította Annak felénk sugárzó gondosko dását, Akiről a haldokló Krisztus adta végrendeletül: „íme, a te Anyád!" — és Akiről egyre jobban és folyton erősödő hittel vallotta és élte, hogy anyai gondoskodása Isten-adta kiváltságai révén valóban hatékony is...

Badalik püspök könyve hejcei számkivetésének éveiben készült el, bár a kezdete már a dominikánus kolostor csendjének elmélkedéseiben fogalmazódott meg. A viharfelhők már ekkor gyülekeztek...

Bővebben »

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natália nővér

1940-ben azzal a kérelemmel fordult Serédi Jusztinián hercegprímáshoz, hogy engedélyezze Budán, a Normafánál, a Szent Anna réten a Világ Királynője Engesztelő Kápolna fölépítését. A kápolna alapkövét 1944. december 8-án tették le, de az építést már nem lehetett elkezdeni. 1946. január 25-én Mindszenty József hercegprímás jóváhagyta a kápolna tervét, majd november 19-én megbízta Bánk Józsefet, Kecskés Pált és Szabó Imrét Natália nővér magán kinyilatkoztatásainak kivizsgálásával.

Natália nővér egész életét az engesztelésnek és a Világ Királynője tisztelet terjesztésének, s ennek érdekében egy klauzúrás női rend alapításának szentelte. Egyházi jóváhagyást a rendnek nem sikerült kapnia.

1950-ben a szétszóratás után 3 nővér egy ideig Pestszentlőrincen élt, majd Pestszentimrén a Kun utcai kórház lelkészével együtt laktak egy házban. 1989-tól Natália nővér ismét Budapesten lakott és újra megpróbálta elindítani a Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai rendet. Dankó László kalocsai érsek Madarason adott letelepedési engedélyt. Utolsó éveit Hegyfaluban (Vas megye), majd Törökbálinton töltötte.

Bővebben »

A Világ Királynője Engesztelő Kápolnával foglalkozó további cikkeink:

Fülep Dániel: A Szent Anna-réti kápolna liturgiája

Natália nővér: Noé hitetlen utódai - Nyílt levél a megtévedt klerikusokhoz és az általuk megtévesztett hívekhez

Bazsó-Dombi Attila: A Magyar Engesztelő Kápolna Isten akarata szerinti felépítése

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mindszenty József: Emlékirataim

Emlékirataim úgy mutatják meg az olvasónak - mintegy belülről - az átélt valóságot, ahogyan az végbe ment. Évtizedeken át némán tartott ajkaim itt szólalnak meg először a börtönökben megjárt életutamról is. Azt kérdezheti az olvasó, elmondottam-e mindent. Válaszom: előadtam mindent, csak azt nem részleteztem, amit a jóízlés, meg a férfiúi és papi önérzet tilt. Amiről beszámoltam, azt sem azért írtam meg, hogy fájdalmaim és sebeim gyümölcseit bármilyen tekintetben learassam. Azért tanúskodom, hogy a világ újra tudomásul vegye, mit cselekszik a bolsevista rendszer az alája rendelt emberi életekkel és sorsokkal. A magyar Egyház fejének keresztjét emelem fel a világ előtt: emlékeztetni akarom magyar népem roppant szenvedéseire. Ugyanakkor fel szeretném hívni figyeimét azokra a veszélyekre, amelyek a ma még megmaradt szabad társadalmakat elpusztítással fenyegetik.
Bécs. 1974. Húsvétvasárnapján
A teljes könyv ITT » letölthető.

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endrédy F. Csanád OSB: Endrédy Vendel fogságának

hiteles története

A Sajtóklub tagjainak szerdai, soproni szereplésekor (köszönjük még egyszer a meghatóan nagy érdeklődést és a szeretetteljes fogadtatást) egy hölgy vékony kiadványt hozott asztalunkhoz. A címe: Endrédy Vendel fogságának hiteles története. A kiadó a soproni Szent Benedek Idősek Háza Alapítvány (Sopron, Templom utca 1.). A fél szemére világtalan hölgy – Endrédy Vendel rokona – kérte, egyszer említsem meg ezt a kis füzetet. Endrédy Vendel zirci apát sorsa azonban nem említést érdemel, hanem részletes ismertetést.

Az előszót dr. Endrédy F. Csanád Benedek-rendi szerzetes írta, akinek Endrédy Vendel a nagybátyja volt. Az előszó kelte: 2002. április 13. Már ebből is idézni kell: „Mindszenty József hercegprímás… magához hívatott engem Bécsben való tartózkodása alatt, a halálát megelőzően, és arra kért, hogy menjek el Endrédy Vendelhez; az Ő leghűségesebb barátjához Pannonhalmára, és mondjam el, hogy miért kellett elhagynia a szenvedő magyar népet. Mondjam el, hogy nemcsak azért, mert az amerikai nagykövetségen nem szívesen látták, hanem azért, mert VI. Pál pápa ezt kívánta tőle. Engedelmeskednie kellett.”

A zirci apát hat esztendőt töltött el kommunista fogságban, 1950. október 29-től 1956. november 1-jéig. Akkor kis időre kiszabadult, szabadulását így írja le: „A vörös csillagos őr helyett nemzetiszínű sapkarózsás őr nyitotta ki magányos börtöncellám ajtaját, és három polgári ruhás férfi lépett be ezzel az álomszerű köszöntéssel:

– Dicsértessék a Jézus Krisztus, a zirci apát úr szabad.

Velem együtt akkor kb. nyolcszázhatvan politikai rab szabadult abból az egy börtönből.”

Endrédy Vendel lakását és az apáti hivatalt 1950. július 14-én kutatták át az ávósok. Mindent megnéztek. Budapesten a falburkolatot is föltépték. Majd az apátság kulcsárnőjét elvitték kínvallatásra, vallatásakor éles tárgyakat feszítettek az ujja közé. Megint idézem Endrédy Vendelt: „Ugyanebben az időben Zirc egyik legbecsületesebb iparosát félholtra verték… Arra kényszerítették, hogy aláírja: fölbiztatásos kémkedési anyagot gyűjtött, amelyért tőlem akkora összeget kapott dollárban, melyből a zirci emeletes házát fölépíthette. Soha az illető iparossal… nem beszéltem… egy fillért sem adtam neki. Az igaz, hogy Zircen az apátság kamatmentes kölcsönökkel segített a falusiaknak házuk fölépítésében – így valószínűen ő is részesült ebben.”

A fenti idézet a Magyar Nemzetben 2002-ben megjelent Lovas István-cikkből van.

Bővebben »

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a LifeSiteNews amerikai életvédő és katolikus hitvédő honlapnak elindult a magyar nyelvű oldala, amely ITT tekinthető meg.
Ajánljuk mindenki figyelmébe, aki érzékeli és figyelemmel követi Egyházunk jelenlegi tragédiáját.

A honlap magyar oldalán megjelent a

Fiducia Supplicans-t ellenző püspökök és papok folyamatosan frissülő névsora.

(Megjegyzés: A magyar nyelvi oldal automatikus gépi fordításban készül.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Korda Kiadó közzétette kiadványainak honlapját, amelyről le is lehet tölteni a műveket. Majdnem kivétel nélkül mind zsinat előtti kiadványok, szépek és tartalmasak (régi nagy jezsuita atyák lelkigyakorlatos és teológiai művei a nagyközönségnek):

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek

archívuma

-----------------------

Felkerült az internetre a Szent István Társulat könyvanyaga is: http://szit.ppek.hu/ . Ebben persze vannak már "maiak" is (és azok közül is vannak természetesen jók), de a régiek is ott vannak, például a teljes Prohászka-anyag, azután Schütz Antal könyvei közül is több, összesen 702 kötet, 1848-tól 2004-ig bezárólag.

-----------------------
Koronavírus:

Viganò érsek felhívást intéz minden keresztényhez és egy Antiglobalista Szövetség létrehozására szólít fel, amely megállíthatná az emberiség globális rabszolgaságba taszítását

Juliánus barát: Miért lettem oltásellenes?

John-Henry Westen: A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak

Schneider püspök: A keresztényeknek el kell utasítaniuk az abortált magzatok felhasználásával készült COVID védőoltást, még akkor is, ha ezért vértanúkká kell válniuk

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Maike Hickson: ÚJ INTERJÚ: Viganò érsek elemzi a Nagy Újraindítást,reményt ad a fatimai Szűzanya fényében

Bill Gates "digitális igazolványt"akar azok számára, akik megkapják majd a Covid-19 védőoltást

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates oltásai gyermekbénulást terjesztenek Afrikában

Viganò érsek figyelmeztetése a Nagy Újraindításra (Great Reset)
---------

Honlapok:

karizmatikus.hu

Invocabo nomine Domini

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Mennyek Királynéja Kápolna
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics