A házasság


---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Schütz Antal: Szűz Mária

Prohászka Ottokár: A fájdalmas anya

Dr. Kerényi Lajos Sch. P.: Az Istentől kapott hatalomról (Szent István királyunk augusztus 20-ai ünnepére)

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának. I. rész

Nemzetközi nyilatkozat az Egyháznak a házasságra vonatkozó örökérvényű dogmái és megronthatatlan tanítása iránti hűségről

Tóth Tihamér: A pap és az Oltáriszentség

Schütz Antal: Liziői Szent Teréz szűz + 1897.

Schütz Antal: Assisi Szent Ferenc hitvalló + 1226.

Prohászka Ottokár: Szentolvasó Királynéja I. A szentolvasó a hitnek az imádsága (1895).

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának II.rész

Bálint Zsolt: Jézus országa vagy Európai unió? Krisztus Király ünnepe előtti gondolatokt

Magyarország lángokban - 1956 (az azonos című film szövege)

Mindszenty bíboros váci szobra

LUCTUOSISSIMI EVENTUS - XII. Piusz pápa enciklikája a magyar nép békéjéért és szabadságáért folyó nyilvános imákról
Szent Athanáziusz ezt mondja: "Még ha a tradícióhoz hűséges katolikusok száma maroknyira is csökken le, ők lesznek azok, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát jelentik." Sok félrevezetett katolikus tévedése abban áll, hogy azt hiszik, hogy ha a nagy többséghez tartoznak, akkor megmenekülnek, mert azt gondolják, hogy Krisztus a nagy többséget nem fogja elítélni. Holott a Mi Urunk nem éppen az ellenkezőjét mondta? "Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak." (Máté, 22,14).

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.


-----------------------

Schneider püspök: A katolikus család a jelenlegi

aposztázia [hitehagyás] legelső védőbástyájaEzt a beszédet Őexcellenciája Athanasius Schneider, a kazahsztáni Astana segédpüspöke 2017. május 19-én mondta el a negyedik római Élet Fórumon, amelyet a Voice of the Family szervezett. A Voice of the Family honlapon megjelent angol nyelvű cikk fordítása.

... XIII. Leó pápa nagyon tömör magyarázatot adott a szülők eredeti és első kötelességéről a gyermekeik nevelését, és elsősorban a katolikus hitben való nevelését illetően. Ez a kötelesség az isteni teremtés természetes rendjéből fakad: "Az emberiség józan fele tökéletesen egyetért abban, hogy szembe kell szállni azokkal, akik azt merészelik állítani, hogy a gyermekek inkább az államhoz tartoznak, mint a szüleikhez, és hogy az államnak abszolút joga van az oktatásukhoz. Tarthatatlan az az érvelés, hogy az ember állampolgárnak születik, és ezért elsősorban az államhoz tartozik, nem tartva szem előtt, hogy már az állampolgárság megléte előtt létezett; és ez a létezés nem az államtól, hanem a szülőktől származik. A gyermekek az apáéi, mintha az apa személyének kiterjesztései lennének; és hogy tökéletesen pontosak legyünk, belépnek a civil társadalomba és a részeivé válnak, de nem közvetlenül maguktól, hanem azon a családon keresztül, amelyben beleszülettek "(Rerum novarum enciklika). "És ezért - mondja ugyanaz a XIII. Leó pápa -, az apai hatalom olyan természetű, hogy az állam nem pusztíthatja el és nem olvaszthatja magába; mert ugyanolyan eredetű, mint maga az emberi élet. "(Ibid.). XIII. Leó pápa egy újabb nevezetes enciklikában így összegzi a szülők jogait és kötelességeit: "A szülőknek természetadta joguk van gyermekeik neveléséhez, de azzal a kiegészítő kötelességgel, hogy a gyermek nevelése és oktatása összhangban legyen azzal a céllal, amire Isten kegyelméből megszülettek. Ezért a szülők kötelessége minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy megakadályozzák jogaik megsértését ebben a kérdésben, és teljes mértékben biztosítsák, hogy gyermekeik oktatása felügyeletük alatt maradjon keresztény kötelességüknek megfelelően, és feltétlenül utasítsák el,hogy olyan iskolába kerüljenek, ahol fennáll a veszélye annak, hogy a tisztátalanság halálos mérgét szívják magukba. "(XI. Pius, Divini illius magistri enciklika, 35).

Már több mint hetven éve, hogy XII. Piusz pápa felszólította a keresztény családokat, hogy legyenek az igaz katolikus hit terjesztésének és védelmének új kereszteslovagjai azon általános és súlyos kábulat közepette, amelybe a huszadik században a széles körben elterjedt hamis eszmék kábítószerei süllyesztették az emberiség családját. Ez a diagnózis, melyet XII. Piusz adott korának lelki egészségéről, teljesen alkalmazható korunkra, csak még sokkal rosszabbá vált. XII. Piusz ezt mondta: "A keresztény család legjobb és legkiválóbb tagjai, akiket a kereszteslovagok lelkesedése fűt, az igazságot, az igazságosságot és a szeretetet egyesítve feleljenek a hívásra; Isten akarja, legyenek szolgálatra készek, áldozzák fel magukat, mint a régi keresztesek. Annak idején a feladat az Isten Megtestesült Igéjének életével megszentelt föld felszabadítása volt, a mai hívás pedig az, ha szabad úgy kifejezni Magunkat, hogy lépjünk túl napi hibáink tengerén és meneteljünk felszabadítani a lélek szentföldjét, melynek az a rendeltetése, hogy alapjaiban fenntartsa azokat a megváltoztathatatlan normákat és törvényeket, amelyeken a szilárd belső állandóság társadalmi szerkezete nyugszik. "(Christmas Message of 1942).

(...) Ezek a szavak tökéletesen tükrözik Szent X. Piusz pápának a modern világ elemzéséről száz évvel ezelőtt elhangzott szavait: „… az aposztázia nagy mozgalmait szervezik szerte a világon az egységes Világegyház létrehozása céljából, amelyben nem lesznek dogmák, nem lesz papság, nem lesz lelki fegyelem, nem lesznek korlátozva a szenvedélyek, és amely az emberi szabadság és büszkeség ürügyén visszavezeti a világot (már ha ez az Egyház létre tud jönni) a legalizált erőszak és a fortélyosság uralmába, amely elnyomja a gyengéket, és azokat, akik fáradoznak és szenvednek. Túlságosan jól ismerjük azokat a sötét műhelyeket, amelyekben ezeket a gonosz terveket szövögetik. .. Valójában az emberiség igazi barátai nem a forradalmárok, sem nem az újítók, hanem a tradicionalisták.” (Notre Charge Apostolique enciklika).

(...)A világ jelenlegi helyzete és részben az Egyház katolikusainak és papjainak élete egy nagy hitehagyással jellemezhető: a Krisztus valódi istenségében való hit elhagyásával, az abban való hit elhagyásával, hogy az üdvösségre vezető út egyedül Krisztuson keresztül lehetséges, és az isteni parancsolatok örök érvényességébe vetett hit elhagyásával. Az ilyen hitehagyás végső soron azt jelenti, hogy lemondanak Krisztusról és elfogadják a világ szellemét, gnosztikus módon felhigítva Krisztust a világ anyagi, naturalista és ezoterikus szellemével. A közelmúltban Robert Sarah bíboros a következő megdöbbentő nyilatkozatot tette az Egyházban uralkodó valódi lelkiségről: "Európát politikailag rákényszerítik a keresztény gyökerek elhagyására vagy megtagadására. De az első, aki elhagyta a keresztény gyökereit és a múltat, az vitathatatlanul a Zsinat utáni katolikus Egyház.[...] Míg a magas rangú főpapok közül egyre többen erősítik meg makacsul a már százszor elítélt nyilvánvaló tanbeli, erkölcsi és liturgikus tévedéseket, és igyekeznek összezúzni Isten népének a még megmaradt kis hitét, míg az egyház bárkája egy dekadens világ viharos tengerén hánykódik, és a hullámok összecsapnak a vízzel teli hajó fölött, egyre több egyházi vezető és laikus kiabálja: "Tout va très bien, Madame la Marquise!" "Minden rendben, Milady! " (" A jövõ forrása " nevű összejövetelen elhangzott beszéd, amelyet a XVI. Benedek pápai Motu proprio Summorum Pontificum kiadásának 10. évfordulója alkalmából tartottak, Herzogenrath-ban, Németországban március 29. és április 1. között , Németország).

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------
-----------------------
"Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. (2Kor, 4,7)"


Az Éghajlat könyvkiadó kiadásában megjelent könyv a Regnum Marianum két hiteles tanújának, Balás Béla püspök úrnak és Bolberitz Pál professzor úrnak a visszaemlékezéseit tartalmazza.


-----------------------
"De hát tökéletes hazugság még nem volt a világon."


A Mindszenty Alapítvány és az Aethenaeum Kiadó kiadásában megjelent könyv Mindszenty bíborosnak az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos naplójegyzeteit, gondolatait tartalmazza. Interneten megrendelhető a bookline könyváruházban, de kapható a könyvesboltokban is. Érdemes elolvasni!


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Burke bíboros felszólítása Oroszország felajánlására a Szűzanya Szeplőtelen Szívének

Giuseppe Nardi: "Andreas Englisch: Benedek és Ferenc nincsenek beszélő viszonyban egymással"

Új lendületet kapott a XVI. Benedek pápa lemondásáról folytatott vita

A helyi püspök megerősítette: a Medjugorje-i jelenés csalás

Tagle fogja Müllert felváltani a Hittani Kongregáció (CDF) prefektusi székében?

Mgr. Pío Vito Pinto: "A levelet író négy bíboros elveszítheti a bíborosi címét"

Józef Wróbel: Az Amoris Laetitia nem jól van megírva

Louie Verrecchio: Ferenc válasza a négy bíboros levelére (a dubia-ra)

Giuseppe Nardi: A Vatikán teológusai azt tanulmányozzák, mi a teendő eretnek pápa esetén

Burke bíboros: "Ha a pápa kitart a házasságot illető tévedésében, a bíborosok jogosultak kibocsájtani egy "hivatalos jegyzőkönyvet a súlyos hiba helyreigazítására"

Négy bíboros HIVATALOS ÚTON azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy tisztázza az Amoris Laetitia félreérthető pontjait

Nemzetközi nyilatkozat az Egyháznak a házasságra vonatkozó örökérvényű dogmái és megronthatatlan tanítása iránti hűségről

Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás

Dr. Balogh Sándor: A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson

Tóth Tihamér:Mily súlyos bűn a tisztátalanság!

dr. Balogh Sándor: NYÍLT LEVÉL A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKKARNAK - Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Holokauszt

Gyurján Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Harmat Artúr: A zene az Oltáriszentség szolgálatában

Schütz Antal: Boldog Özséb hitvalló + 1270

Prohászka Ottokár: A Pilis hegyén (1927)

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 4. vasárnapjára - Jézus szereti keresztjét (1902)

Dr. Balogh Sándor: Katolikusként kell értelmezni
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics