A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Rédei József: Brückner atya kispapja voltam

Gyurián Edit: Brückner atya és Mindszenty József

Joánovits Lórántné: Visszamlékezés az Eucharisztikus Világkongresszusra és a II. Bécsi döntésre

Földi Endre (+2007): Elmélkedések az Oltáriszentségről

Dr. Erdős Mátyás: Előszó

Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Földi Endre: Gondolatok

Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról

Földi Endre: Példakép-e még Szent István király?

Gyurián Edit: Részletek Brückner József atya leveleiből

Dr. Balogh Sándor: Nagy Imre és a Pesti Srácok

Földi Endre: Csodálatos lélekjárás volt

Földi Endre: Krisztus Király ünnepe

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház?Részletek Simon Galloway: No Crisis in the Church? (Nincs válságban az Egyház?) c. könyvéből. (Manchester: New Olive Press, 2006, 268 pp.)
X. Szent Piusz pápa: „… az aposztázia nagy mozgalmait szervezik szerte a világon az egységes Világegyház létrehozása céljából, amelyben nem lesznek dogmák, nem lesz papság, nem lesz lelki fegyelem, nem lesznek korlátozva a szenvedélyek, és amely az emberi szabadság és büszkeség ürügyén visszavezeti a világot (már ha ez az Egyház létre tud jönni) a legalizált erőszak és a fortélyosság uralmába, amely elnyomja a gyengéket, és azokat, akik fáradoznak és szenvednek. Túlságosan jól ismerjük azokat a sötét műhelyeket, amelyekben ezeket a gonosz terveket szövögetik. .. Valójában az emberiség igazi barátai nem a forradalmárok, sem nem az újítók, hanem a tradicionalisták.”
XV. Benedek pápa: "Az Egyház szentségeit tilos eretnekeknek és skizmatikusoknak kiszolgáltatni, még akkor is, ha ők kérik, és jóhiszeműek, hacsak előtte, félretéve tévedéseiket, nem csatlakoznak a katolikus Egyházhoz." (...)
II. János Pál pápa: "Bizonyos kivételes esetekben a katolikus papok az Oltáriszentség, a bűnbánat és a betegek szentségét kiszolgáltathatják olyanoknak is, akik nincsenek teljes kommunióban a katolikus Egyházzal."
Melyik a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet! (...)
XII. Piusz pápa: "Mária állhatatossága az Egyházat fenyegető veszélyt illetően isteni figyelmeztetés az Egyház öngyilkossága ellen, amelyet a hitének, a liturgiájának, a teológiájának és a lelkének a megváltoztatása jelentene!" (...)
VI. Pál pápa fő liturgiareformere, Annibale Bugnini, az új mise kitervelője: "Mindent ki kell vennünk a katolikus imákból és a katolikus liturgiából, ami eltorlaszoló akadály árnyképe lehet elszakadt testvéreink , azaz a protestánsok számára." Melyik a katolikus tanítás? Mindkettő nem lehet! (...)
Lérin Szent Vince: "Mit tehet egy katolikus akkor, ha az Egyház egy része leválasztja magát az egyetemes Hittel való közösségről? Mi a választása, ha valami új ragály meg akarja mérgezni többé már nem csak az Egyház egy részét, hanem egyszerre az egész Egyházat? Akkor a nagy baj hozzáköti az ősrégi tanításhoz, amelyet már nem tud félrevezetni semmilyen hazug újítás."
Bővebben ».

További írásaink »-----------------------

Szabadkőműves terv a katolikus Egyház

tönkretételére

A szabadkőműves nagymester irányelvei a szabadkőműves katolikus püspökök számára 1962. márciusában:

Távolítsák el Szent Mihályt, a katolikus Egyház védelmezőjét minden imából a szentmisén belül és azon kívül egyszer s mindenkorra. (...)

Jelöljetek ki protestáns lelkipásztorokat, hogy vizsgálják felül és deszakralizálják a szentmisét. Hintsétek el a kételkedés magvait az Oltáriszentségben való valóságos jelenléttel kapcsolatban. (...)

Tiltsátok meg a latin miseliturgiát, a szentségimádást és az énekeket, mert ezek a titok iránti tisztelet érzését hozzák létre. (...)

Ne engedjétek, hogy az áldozók a szentostyát térdelve vegyék magukhoz. Mondjátok meg a szülőknek és a nevelőknek, hogy tartsák vissza a gyerekeket attól, hogy áldozás előtt és után a kezüket összekulcsolják. (...)

Kezdjétek azzal, hogy templomokat zártok be paphiány miatt. Nevezzétek ezt gazdaságos és jó üzleti gyakorlatnak. (...)

Engedjétek a nőket és laikusokat áldoztatni. Mondjátok, hogy ez a világiak ideje.Kezdjétek azzal, hogy a szentostyát kézbe adjátok, mint a protestánsok. (...)

Válasszatok egy ellenpápát. Mondjátok, hogy ő visszahozza a protestánsokat az Egyházba, és talán még a zsidókat is. (...)

Nyilvánítsátok a régi dogmákat hamisaknak, kivéve a pápa tévedhetetlenségéről szólót. Mondjátok, hogy Jézus Krisztus forradalmár volt, de sikertelen. Mondjátok, hogy az igazi Krisztus hamarosan eljön. ...

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

A szabadkőművesség a "Sátán eszköze",

és az Egyház lerombolása a céljaAthanasius Schneider, Burke bíboros munkatársa és a kazahsztáni Astana segédpüspöke előadást tartott "Mária, minden eretnekség legyőzője" címmel, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a szabadkőművesség a "Sátán eszköze". Schneider püspök ezt a megállapítását az első londoni Nagypáholy létrehozásával megalapított szabadkőművesség 2017-ben esedékes 300. évfordulójával kapcsolatban tette.

Schneider püspök a szabadkőművesség tevékenységét az elmúlt 300 évben mint forradalmi és felforgató mozgalmakat generáló, zűrzavaros és rejtett működést írja le. Azt mondja, hogy a szabadkőművesség "a Sátán eszköze", amely alapítása óta nagymértékben távol került a nappali világosságtól.

Schneider püspök úr a továbbiakban Szent Maximilián Kolbe visszaemlékezéseire emlékeztetett, amelyeket , Szent Maximilián Kolbe 1917-ben, az első világháború közepén a szabadkőművesség 200. évfordulójának agresszív római megünnepléséről írt. A püspök úr Szent Maximilán Kolbe leírását a szabadkőművességről a katolikus Egyház elleni nyílt hadüzenetként értelmezte. A szabadkőművesek teleszórták Rómát olyan plakátokkal, amelyeken Szent Mihály arkangyal a földe taposva, legyőzve hever a diadalmas Lucifer lábai alatt. A katolikus Egyház elleni tiltakozásképpen még a szabadkőművesség központi meggyőződését, a materialista panteizmust hirdető eretnek dominikánus szerzetes, Giordano Bruno fekete zászlóját is kitűzték. (Bruno szintén tagadta a hit alapvető tanításait.)

1917-ben, megtapasztalva a szabadkőművesek ellenséges magatartását az Egyházzal szemben, Szent Maximilán Kolbe elhatározta, hogy megalapítja a Militia Immaculatae ("A Szeplőtelen Lovagjai") társaságot, Lucifer tevékenységének ellensúlyozására.

Előadásában Schneider püspök kitért arra, hogy a szabadkőművesség célja az, hogy Isten minden tanítását megszüntessék, főleg a katolikus tanítást. Céljuk elérésére a szabadkőművesek sok szövetséget és társaságot hoztak létre. Schneider püspök szerint a szabadkőművesek elsősorban az erkölcs fellazítását igyekeznek elérni, mert meg vannak róla győződve, hogy ha nem rombolják le az erkölcsöt, nem tudják legyőzni a katolikus Egyházat, mert pusztán logikai érvekkel ez nem lehetséges.

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Szeifert Ferenc: Mint a gyémánt - Mindszenty József bíboros rövid életrajza és történelemformáló hatása

Bíró Bertalan dr: Az eucharisztikus világkongresszusok története

Szent Brigitta: Az a pápa, aki feladja a cölibátust, a pokolra kerül

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Juliánus barát: Unortodox megoldás a paphiányra: nem kell feloldani az önkorlátozást...

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

Hogyan haltak meg az apostolok - Jézus halála a tudomány szemszögéből

Krajsovszky Gábor: "Ez az én testem" - az Oltáriszentség hittani alapjai és lelki gyümölcsei

Bangha Béla S.J.: Mi nekünk az Oltáriszentség? Lehet-e az Oltáriszentségben hinni?

Bangha Béla S.J.: Jézus szavai az utolsó vacsorán

Dr. Balogh Sándor: Mit jelent az "üdvözülés" szó?

Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás

dr. Balogh Sándor: A Szent Korona az európai művészetben - Nagy Károly megkoronázása

Atila Sinke Guimarães: A koronavírus-pánik

Sarah bíboros: A széles körben elterjedt kézbe és állva áldozás a Sátán támadása az Oltáriszentség ellen

Margaret C. Galitzin: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkek Múzeuma

Marcantonio Colonna: A St. Gallen maffia
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics