A házasság
---------


Választásokhoz
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Prohászka Ottokár: Az egyházmegye fölajánlása Jézus Szívének

Schütz Antal: Kassai vértanuk + 1619

Szeifert Ferenc: Mint a gyémánt - Mindszenty József bíboros rövid életrajza és történelemformáló hatása

Prohászka Ottokár: Mint lép elénk a Boldogságos Szűz a betlehemi barlangból?

Tóth Tihamér: AZ ELSŐ PARANCSRÓL I.: «Én vagyok a te Urad, Istened!»

Prohászka Ottokár: Mária neve

Prohászka Ottokár: Kereszt-felmagasztaltás

Prohászka Ottokár: A fájdalmas Szent Szűz

Bangha Béla S.J.: Világnézeti válaszok - VI. Az Egyház

Bangha Béla S.J.: Világnézeti válaszok - VII. Istentiszteleti élet

Bálint Zsolt: Miért vessük el a szegletkövet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében?

Bangha Béla S.J.: Világnézeti válaszok - Befejezés

Tóth Tihamér: AZ ELSŐ PARANCSRÓL II.: «Idegen isteneid ne legyenek!»

Prohászka Ottokár: XIII. Leo pápaságának 25 éves jubileumán (1903)
Édesanyánk, az Egyház, meg van kötözve, nemcsak az ellenségei által, hanem a klérusnak, sőt, gyakran a legfelsőbb klérusnak az ellenséggel kollaboráló tagjai által is. Anyaszentegyházunk valamennyi jó gyermeke, mint bátor katona kell, hogy harcoljon azért, hogy megszabadítsa édesanyját, - a védelem lelki fegyvereivel, és hirdetnie kell az igazságot, támogatnia a tradicionális liturgiát, szentségimádást végezni, a szent rózsafüzért imádkozni, harcolni a bűn ellen a magánéletben és törekedni az életszentségre. ” ( Athanasius Schneider püspök: SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb.)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.


-----------------------

Magyarország lángokban - 1956

(az azonos című film szövege)


A szemtanú Dr. Erdélyi István azonos című, ITT megtekinthető, 1956-ban Münchenben készült filmjének a szövege.


... Az ifjúság 16 pontos követelése szíven találja a kommunista diktatúrát. Gerő Ernő a rádión kijelenti, hogy „Nem hagyjuk magunkat letéríteni a Szovjetunióval fennálló szoros barátság útjáról, ezért súlyosan elítéljük azokat, akik a fiatalság között soviniszta eszméket terjesztenek el.” Beszéde olaj a tűzre. A nép válasza egyértelmű: a Sztálin szobrot ledöntik. Mi főiskolások, a rádió épületéhez siettünk és a 16 pont azonnali felolvasását követeltük. Diákküldöttség ment a rádió vezetőségéhez, de 2 órai várakozás után megtudtuk, hogy küldöttségünket letartóztatták. A rádiót az ÁVÓ tartotta erős megszállás alatt. Az ÁVÓ parancsnoka felszólított bennünket, hogy azonnal oszoljunk szét. Mi nem tágítottunk. Erre közénk lövetett. Amikor egy mellettem álló asszony halálos találattól összeesett, tudtam, hogy nincs többé visszaút. Eskünkhöz híven állnunk kell a harcot. A harc megkezdődik az ÁVÓ ellen. A békés tüntetés fegyveres felkeléssé válik. A rendőrség és a hadsereg egységei azonnal a felkelők mellé állnak. Fegyvert és lőszert osztanak. 3 magyar páncélgépkocsi támogatásával a felkelők megostromolják a rádiót. A Kossuth rádió jelenti. „Az éjszaka folyamán összehívták a Kommunista Párt Központi Bizottságát, mely elhatározta Nagy Imre miniszterelnöki kinevezésének előterjesztését. Egyúttal a varsói egyezményre hivatkozva segítségül hívja a Magyarországon állomásozó orosz csapatokat. A hajnali órákban minden irányból szovjet páncélosok gördülnek végig a főváros utcáin. A szabadságharcosok hirtelen szervezett ellenálló gócokat létesítenek. A munkásság szolidárisnak jelenti ki magát a felkelőkkel és meghirdeti az általános sztrájkot. A rádiónál és a Kilián laktanyánál elkeseredett harcok folynak. Egyes orosz alakulatok nem akarnak a magyar nép ellen harcolni. Páncélkocsikat adnak át a felkelőknek. A város több helyén szabadságharcosok több csoportját megtámadják az ÁVÓsok támpontjain. Az újonnan kinevezett miniszterelnök Nagy Imre nevében a rádió kihirdeti a rögtönítélő bíráskodást. Aki délután 2 óráig nem teszi le a fegyvert, halállal bűnhődik. A kormány egyidejűleg megígéri, hogy megkezdi az ország demokratizálását. A felkelők az ígéreteknek nem adnak hitelt és nem hajlandóak a fegyvert letenni. Október 25-én elcsendesednek a harcok. Az eddig hozott áldozatok nem lehetnek hiába. Nemzeti és gyászlobogók alatt sokezres tömeg vonul a parlament elé, hogy tiltakozzék az oroszok beavatkozása ellen. A békésen tüntető hatalmas tömegre az ÁVÓ a környező házak tetejéről minden figyelmeztetés nélkül gyilkos sortüzet zúdít. Sok száz a halott és számtalan a sebesült. A harc újból fellángol az ÁVÓsok és az újonnan bevetett oroszok ellen.

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------


Mindszenty József bíboros-hercegprímás újabb szobra
Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján Mindszenty József hercegprímás emléke előtt szoborállítással tisztelgett a váci Karolina Katolikus Általános Iskola és Székesegyházi Kórusiskola. Október 21-én Beer Miklós püspök áldotta meg a Pákh Tibor adományozta szobrot. ( Magyar Kurir)


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Nemzetközi nyilatkozat az Egyháznak a házasságra vonatkozó örökérvényű dogmái és megronthatatlan tanítása iránti hűségről

Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás

Dr. Balogh Sándor: A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson

Tóth Tihamér:Mily súlyos bűn a tisztátalanság!

dr. Balogh Sándor: NYÍLT LEVÉL A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKKARNAK - Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Holokauszt

Gyurján Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Harmat Artúr: A zene az Oltáriszentség szolgálatában

Schütz Antal: Boldog Özséb hitvalló + 1270

Prohászka Ottokár: A Pilis hegyén (1927)

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 4. vasárnapjára - Jézus szereti keresztjét (1902)

Dr. Balogh Sándor: Katolikusként kell értelmezni

Athanasius Schneider: SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb

Dr. Balogh Sándor: A Sátán hatalmába kerítette az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?

Dr. Balogh Sándor: Ferenc lemond 2016-ban?
---------

Honlapok:

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics