Választásokhoz


---------

A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Dr. Tóth Zoltán: Mindszenty József védelmében

Mindszenty bíboros teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálása

Mindszenty József végrendelete

Mindszenty József: Ifjúság, értsd meg, mi vagy

Andor Imre, dr. Köpeczi Bócz Edit: Mindszenty József halála

Köpeczi Bócz Edit: A titkosszolgálatok hálójában

Krajsovszky Gábor: Csak az imádkozó emberiség építhet jobb világot

Krajsovszky Gábor: Isten játszik a történelem orgonáján

Krajsovszky Gábor: Így szeretett az Isten!

Krajsovszky Gábor: Mindennél magasztosabb utat mutatok nektek!

Krajsovszky Gábor: Az örökkévaló boldogság ígérete A lourdes-i Mária-jelenések 150. évfordulójára

Krajsovszky Gábor: A Mindszenty-per

Krajsovszky Gábor: Végy fel minket választottaid körébe!

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------

Február 25: a kommunizmus áldozatainak emléknapja

Kedves Olvasóink! Szíves figyelmükbe ajánljuk honlapunk következő írását és a Kommunista egyházüldözés fiókban találhazó írásokat. A Vatikánt megszállva tartó idegen, ellenséges erők most kínai testvéreinket éppen úgy tervezik eladni a kommunistáknak, mint annak idején Mindszenty és Slipij bíborost és a Kelet-Európai szocialista országok katolikusait.

-----------------------

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak

emléknapjára

„... Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet meg. A kommunizmus, mint eszme javíthatatlanul, önmagában gonosz.”(Mindszenty József, Mészáros Tibor)

Bővebben »

-----------------------

Chris Jackson: A német püspökök? VI. Pál már

1967-ben engedélyezte a protestánsok számára a

szentáldozást, amelyet II. János Pál 1983-ban

megerősített

Mind az újkatolikusok, mind a tradicionalisták döbbenten állnak az előtt a friss hír előtt, hogy a német püspökök katolikus személyek protestáns házastársai számára engedélyezik a szentáldozáshoz való járulást.

Mint ahogyan a Catholic Register riportere, Edward Pentin írja:

"Az Ingolstadt-i tavaszi konferencián a német püspökök egyetértettek azzal, hogy a katolikusok protestáns házastársai szentáldozáshoz járuljanak egy pap vagy valaki más, pasztorális felelősséggel bíró személy előtt tett "komoly lelkiismeretvizsgálat után", miután "kifejezik a Katolikus Egyház hitét", véget kívánnak vetni a "komoly lelki gyötrelmeknek", és "vágyakoznak az Eucharisztia vételére". "

Azonban ennek nem szabad sokkhatásként érnie a katolikusokat. Amit a német püspökök megengednek az új iránymutatójuk alapján, az a II. János Pál által kiadott 1983-as Egyházi Törvénykönyvön alapul. Az Egyházi Törvénykönyv 844-es Kánonjának a 4. fejezete ezt írja:

"Ha halálveszély, vagy a megyéspüspök vagy a püspöki konferencia megítélése alapján egyéb súlyos ok áll fenn, akkor a katolikus szolgálattevő ezeket a szentségeket törvényesen kiszolgáltathatja olyan más keresztényeknek is, akik nincsenek teljes közösségben a Katolikus Egyházzal, de akik nem találnak a közelükben saját felekezetük szerinti szolgálattevőt, és akik ezt saját maguk kérik, feltéve, hogy osztják a katolikus hitet ezekre a szentségekre vonatkozóan." "

És honnét jött ennek a kánonnak az ötlete? A légből kapták az 1983-as kánon modernista teológus kidolgozói? Korántsem. A nem-katolikusok számára kiszolgáltatott Oltáriszentség engedélyezésének a bevonása az 1983-as kódexbe egy, a zsinati Egyház által már 1967 óta legálisan folytatott gyakorlatot erősített meg.

A II. Vatikáni Zsinatnak 1964-ben az ökumenizmusról hozott rendelete, az Unitatis Redintegratio, a követezőket írja a katolikusok és nem-katolikus keresztények közös istentiszteletéről:
"... a szükséges kegyelem elnyerése érdekében néha ajánlatos [a közös istentisztelet]. Ennek gyakorlati kivitelezése, alaposan figyelembe véve minden körülményt, időt, helyet és személyt, a helyi püspöki hatóság feladata, hacsak a püspöki konferencia alapszabálya vagy a Szentszék nem határoz másként." (Rendelet az ökumenizmusról, D. 32, n.8.) "

Bővebben »

-----------------------

Pater Anonymus: Vessük el végre a hazugságokat!

A II. Vatikáni Zsinat néven szereplő gyalázatos egyház- és világtörténelmi esemény nem csak néhány dokumentum erejéig,hanem teljes egészében a Szentírás és a 2000 éves Szenthagyomány meghamisítása.

Egy tervezett kis gondolat-sorozat erejéig azonban félreteszem az engem ért atrocitások miatt felgyülemlett „lilagőzös” dühöt, megpróbálok tárgyilagosan rávilágítani néhány kérdés mögött rejlő sátáni munkálkodásra.

Nos, vágjunk bele: kezdjük a manapság oly gyakran emlegetett „zsidó-keresztény” kifejezéssel. Ez – sajnos – az evilág történelmének bizonyos pontján lezajlott események tükrében teljesen megváltozott értelemmel bír.

A mai zsidóság „megjövendölt” megtérésére semmi eshetőséget nem találunk. Arra hivatkozni, hogy az Úr Jézus, vagy a Szűzanya, vagy az Apostolok zsidó származásúak voltak és neveltetésük folytán kapcsolódnak az Ószövetségi Szentírásban foglalt isteni kinyilatkoztatás elemeihez és a prófétai tanításokhoz, a tényleges történelmi ismeretek teljes hiányára – és mint előbb jeleztem bizonyos történelmi események nyomán kialakult, pusztán evilági értelmezésre – utal.

A Jeruzsálemi templom pusztulását és a zsidó nép szétszóratását követően a Talmud vette át a Tóra (Törvény), a Nebiim (prófétai írások) és a Ketubiim (egyéb ószövetségi könyvek) helyét, alaposan átértelmezve a kiválasztottság mivoltát a zsidóság történelmében. Jól tudjuk – és sajnos az eltelt századok szomorú igazolásokat hoznak fel e téren – a kiválasztottságot gyökeresen másként értelmezi a mai zsidóság, mint akár Jézus korában, noha már akkor is leginkább politikai színezetet kapott, igaz jórészt helyi szinten.

Jézusban beteljesedett az üdvösség terve, megszűnt a kiválasztottság. Nincsenek „idősebb testvérek” és egyéb hasonló „funkciók”, vagy Krisztushoz tartozunk az Egyetlen Egyházban, vagy sehova.

Bővebben »

További írásaink »-----------------------MeghívóAz 1972. október 18-án meggyilkolt, a besúgást megtagadó Kormos Ottó papunk tanítója, Brückner József kanonok atya vértanúsága (1973. március 15.) 45. évfordulójának emlékére 2018. március 26-án, Nagyhétfőn este 6 órakor a budapesti Egyetemi templomban Béres György atya főcelebrálásával szentmisét mutatunk be.

Kérjük Mária országa papjait, mozgósítsák ifjúságukat, tagjaikat, hogy elhallgatott vértanúink emlékezetét megőrizzük, és boldoggá avatásukat kiimádkozhassuk!

(Brückner atyáról honlapunkon - többek között - az alábbi írások olvashatók: Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza, Dr. Prokopp Mária: Dr. Brückner József és kora, Dr. Csapody Vera: Emlékeim Brückner atyáról, Kabar Sándor: Isten igaz embere, Gyurián Edit: Brückner atya és Mindszenty József.)

Emlékezzünk Brückner atya elöző években meghalt hitvalló tanítványaira is!

Parádi Gyula (1929-2016. márc. 28.)

(Parádi atyáról honlapunkon az alábbi írások olvashatók: Nagy Ferenc: A XX. század magyar és magyarul tudó püspökeinek szentelési leszármazása és Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén).

Kabar Sándor (1928-2016. jan. 9.)

(Kabar atyáról és atyától honlapunkon sok írás olvasható, néhány ezek közül: Kabar Sándor: Isten igaz embere (Brückner atyáról) és Kabar Sándor: Életem dióhéjban.).

Major Sándor (1920-2015. máj. 1.)

(Major atyától honlapunkon az alábbi írás olvasható: Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról).

Burián László (1922-2014. ápr.22.)

(Burián atyától és atyáról honlapunkon nagyon sok írás olvasható, néhány ezek közül: Szilvássy József: Egy plébános a földi pokolban és Burián László: Az üldöztetések kora).

Tarnai Imre (1927-2014. okt.27.)

Boda László (1929-2014. aug.12.)

(Boda atyától honlapunkon az alábbi írások olvashatók: Boda László: Emlékezés, rólunk és Boda László: Mindszenty József bíboros erkölcsi személyisége és az erények (A boldoggá-avatási kérelemhez csatolva)).

Szeifert Ferenc (1930-2010. nov. 5.)

(Szeifert atyától honlapunkon az alábbi írás olvasható: Szeifert Ferenc: Megemlékező találkozó a „vértanúság” jegyében. Ő adta ki saját költségén a kommunisták által a papi működéstől eltiltott Pezenhoffer Antal hatalmas, 13 kötetes "A magyar nemzet történelme" c. művét és a "A katolikus hit igazsága" c. 3 kötetes hitvédelmi könyvét. )


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


A sötétség jászla (a Vatikánban)

Marcantonio Colonna : A diktátor pápa

Szent Brigitta: Az a pápa, aki feladja a cölibátust, a pokolra kerül

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban

Újabb hamis szinódus a láthatáron?

Így kellene működnie az Egyháznak

Egy kolumbiai professzor kritizálta Ferencet, kiközösítették

Msgr. Joseph Fenton naplója a II. Vatikáni Zsinatról:“ Ha nem hinnék Istenben, meg lennék győződve róla, hogy a katolikus Egyház a végét járja”

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet

A "Meglepetések Istene" és a női papság

Marco Tosatti: Már folyamatban van az ökumenikus mise? Az átváltoztatás a protestánsoknak kényelmetlen. A trükk a csend ...

Dr. Balogh Sándor: Ferenc lemond 2016-ban?

Athanasius Schneider: Laetitia adulterii, avagy a házasságtörők öröme

Bálint Zsolt: Jézus országa vagy Európai unió? Krisztus Király ünnepe előtti gondolatok

Schütz Antal: Szent Mihály arkangyal

Dr. Balogh Sándor: Az Antikrisztus és a Hamis Próféta egymásra talált

Pezenhoffer Antal: A papi nőtlenség (a cölibátus kérdése)

Aquinói Szent Tamás: Mohamed

Megérdemeljük Ferencet

Athanasius Schneider: 12 tanács eretnek környezetben élő katolikus családoknak

Prohászka Ottokár: A nagyhét: A főparancsolat

Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén

Kabar Sándor: Az esztergomi szeminárium kórusa

dr. Balogh Sándor: Kell nekünk két új modell pápa?

dr. Balogh Sándor: Erősödik az aposztázia

Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére

Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon

Prohászka Ottokár: A böjt lelke

Tóth Tihamér: Krisztus bennünk - a szentáldozás hatásai (erő és öröm)
---------

Honlapok:

Dzsihádfigyelő

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics