A házasság


---------


Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Pater Anonymus: Ha a hírek igazak …

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"

René Henry Gracida püspök: Csak a Jó Isten tudja, hogy Ferenc pápa-e vagy ellenpápa

Dr. Balogh Sándor: Összefoglaló

A sötétségbe boruló Fatima: audiovizuális fény-show a fatimai Székesegyház falán

Pater Anonymus: Egy tanácstalan csacsi monológja

Dr. Balogh Sándor: Mi a különbség a "rossz pápa" és a "nem pápa" közt???

Adriányi Gábor: Árpád-házi Szent Margit kanonizációja 1943-ban

Csonka Emil: Diadalút Amerikában

Pater Anonymus: Az első szeretet…

Dr. Balogh Sándor: Jó szándékkal is lehet tévedni

Pater Anonymus: Beteljesedett…

Pater Anonymus: Megjegyzések egy nyilvánvalóan katolikus hit elleni támadás margójára

Krajsovszky Gábor: Oratio Fidelium 2017
"... a küldetésem az, hogy elmondjam mindenkinek annak a közvetlen veszélyét, hogy örökre elveszítjük lelkünket, ha megmaradunk bűneinkben." " (Lucia nővér, a fatimai látnok)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.


-----------------------
-----------------------

Fr. Robert Bruicciani: Amoris Laetitia: "Támadás

a Legszentebb Oltáriszentség ellen"

(Már csak a Szűzanya segíthet rajtunk)A szerző a Szent X. Piusz Papi Társaság (SSPX) angliai papja.

... Ma, jobban, mint bármikor korábban, az isteni pozitív törvények (a vallásra vonatkozó törvények) és a természettörvények (amelyek az emberi természetbe be vannak ültetve) elleni kétségbeejtő támadás közepén találjuk magunkat, és a támadás azok részéről történik, akiknek védelmezniük kellene őket. Az Amoris Laetitia enciklika a legutóbbi példa erre, amely támadás a Legszentebb Oltáriszentség, a bűnbánat szentségének és a házasság szentségének a szükségessége és a család ellen. A házasságtörők és a homoszexuális kapcsolatok többé nincsenek elítélve, mint eredendően rosszak, a megszentelő kegyelmet nem tartják szükségesnek az Isten törvényeinek a megtartásához, és a szokásos kegyelmi állapotot lehetségesnek tartják azok esetében is, akik halálos bűnben élnek.

(...) Amúgy "érvénytelenítéssel" történő válás a gyakorlatban is létezik, támadás alatt van a papi cölibátus, alig leplezetten folyik a női diakonátus bevezetésének a terve, amely egy lépés a női papság irányába; a fogamzásgátlás eredendően rossz volta is megváltozott; az abortusz és az eutanázia elleni harcot a pápai kinevezések és a világi intézmények - elsősorban az ENSZ - gyengítik. De miközben a modern egyházi emberek lázadása napjainkban tűnik a legerősebbnek, az erőd elárulása már 50 évvel korábban, a zsinaton megtörtént. Azok a szomorú események, amelyeket ma tapasztalunk, elkerülhetetlen következményei a természetes és a természetfeletti rend közötti alapvető különbség tagadásának, amely a zsinaton történt. Az ember magát az Istennel egy szintre helyezi, és az Isten helyett saját magát imádja. Mi szükség van egy abszolút igazságra, amikor magunk is eldönthetjük, mi az igazság? Miért van szükség törvényekre, amikor van saját lelkiismeretünk? Miért van szükségünk a megmentésünkhöz a Katolikus Egyházra, amikor személyes kapcsolatban állunk Istennel? Ilyen kérdéseket tesznek fel Krisztus hitetlen szolgái.

Ahogyan Montforti Grignon Szent Lajos emlékeztet bennünket, amikor a Szűzanya Krisztus Misztikus Testének édesanyja lett, a tagjainak is édesanyja lett. Ő a lelkek természetfeletti édesanyja. Mint ahogyan mindenkinek van apja és anyja a természetes életben, ugyanúgy van a természetfelettiben is. Krisztust foganta, és azóta is foganja a kiválasztott lelkeket. Mivel Krisztust a szent szolgák elhomályosítják , természetes, hogy a Szűzanyához fordulunk, akit sohasem lehet elrejteni a hívő lélek elől.

A kánai menyegzőn a Szűzanya azért volt ott, hogy segítsen a vőlegényen és a menyasszonyon. Jézus mennybemenetele után az apostolok és a tanítványok Mária köré gyülekeztek az emeleti teremben. Az üldöztetések és a pusztítás idején, amikor a látható Egyházat üldözték, Mária volt mindig az az oszlop, akire a hűséges lelkek támaszkodtak.

Ezekben a mai sötét napokban, amikor az Egyházat saját szolgálattevői üldözik, Mária megjelent nekünk Lourdes-ban, La Salette-ben és Fatimában, hogy megtanítson arra, hogy az Ő Szeplőtelen Szívéhez meneküljünk. Az Advent tradicionalista liturgiája telve van a Szűzanya tökéletességével és a megváltásban való szerepével. Nem vitás, hogy ez az év legszebb időszaka. Ennek az időszaknak a liturgiájában - a szentmisékben és az zsolozsmában - úgy fogjuk Őt találni, mint oszlopot, kikötőt, nyugvó helyet és a remény forrását. Menjünk hozzá, és meg fogjuk ismerni a Fiát.

Bővebben »

-----------------------

Pater Anonymus: Nyolcadik főbűn: a tradícióA Magyar Kurír című honlapon folyamatosan teszik közzé a magyar püspökökkel készült interjúkat, amelyeket az „ad limina” látogatás kapcsán a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége készített. Eddig minden nyilatkozatban azt olvashatjuk, hogy püspökeink „meg voltak hatva” – mondjuk ki: el voltak ájulva Ferenc pápától. „Milyen tájékozott? Milyen naprakész? Mennyire ismer bennünket? Azonnal válaszol! Figyelmes, közvetlen!” Ilyen és ehhez hasonló ujjongások mellett elmondják, hogy mit kérdeztek a pápától, vagy a különböző dikasztériumokban.

(...) Értelmes kérdéseik persze nem voltak főpásztorainknak, vagy ha úgy nézett is ki, mintha lenne belőle értelmes kérdés, rögtön elvették az élét, nehogy a pápa megsértődjön – ugyanis, jól tudták, hogy neki más a véleménye, mint általában az embereké. Az ilyen kérdések megválaszolásához, sem pápának, sem bíborosnak, sem érseknek, vagy adminisztrátor-féleségnek nem kellett lenni – szajkózták a sztereotípiákat, amiket a pápa eddig mondott és ennyi.

Nem került szóba a magyar katolikus médiumokban is ízekre szedett Amoris Laetitia-alkalmazás kérdése. Nem került szóba a sok kereszténygyalázó megnyilatkozás, ami a polgári médiumok szélső, de se nem bal, se nem jobboldali felületein megjelenik. Nem került szóba Mindszenty József boldoggá avatása. Nem került szóba a sok visszásság, ami akár a Cursillo, akár a Neo-katekumenátus út, akár a karizmatikusnak nevezett egyéb egyesület körül tapasztalható. (Valószínűleg azzal sem dicsekedtek el, hogy a pápa goromba megnyilatkozásai hatására üldözik a tradícióhoz hű híveket és papokat.) A pápa ugyan érintette a szellemi és anyagi multikulturalizmus hátulütőit, a nemzetben gondolkodást, stb. de ezekről nem hoztak fel egyetlen hazai sajátosságot, mint problémát, hogyan is kellene kezelni.

(...) Mindegy, lesz cigány misekönyv! Hurrá!

Eközben a szószékről, a katolikus médiában állandó gúny tárgya a hazai, vagy a külföldi tradícióhoz hű pap és hívő. Hazai – hála Istennek – fiatal tradicionalista papjaink a főpásztoraik állandó fenyegetéseinek kitéve végzik a hívek szolgálatát. Az egyetlen, éppen hogy megtűrt maroknyi csoport néha kap pontifikális szentmisét, esetleg üdvözlőlevél is felolvasására kerül, de hogy ez szervezetten, vagy a Summorum pontificum kezdetű motu proprio szellemében szabadon történjék… No, azt már nem, hiszen mi lenne a II. Vatikáni Zsinat vívmányaival. Mi lenne az ökumené jól bejáratott, egyhetes bájolgásaival? Mi lenne „modern” teológiát művelő (inkább műkedvelő) papjainkkal, vagy a kommunista párttagból lett hitoktatóinkkal? Mi lenne a volt III/III-as öntetszelgő, mindig feltűnést kereső papokkal, kántorokkal és ez utóbbiak kitartott (szintén volt párttag) családtagjaival? Mi lesz a „katekézisében” nyílt eretnekséget hirdető püspökkel, aki egyszerűen „emlékezetnek” – azaz protestáns banzájnak – titulálja a szentmisét?

No, de a lényeg, hogy püspökeink el voltak ragadtatva a pápától és – lesz cigány misekönyv! Hurrá!

A „bűnös és megátalkodott” tradicionalistákat pedig, majd elintézik a „menekült és rászoruló” Abdullah-ék, akiknek lábát személyesen a pápa mosta meg.

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom

Roberto de Mattei: "Oroszország katolikus lesz"

Burke bíboros felszólítása Oroszország felajánlására a Szűzanya Szeplőtelen Szívének

Giuseppe Nardi: "Andreas Englisch: Benedek és Ferenc nincsenek beszélő viszonyban egymással"

Új lendületet kapott a XVI. Benedek pápa lemondásáról folytatott vita

A helyi püspök megerősítette: a Medjugorje-i jelenés csalás

Tagle fogja Müllert felváltani a Hittani Kongregáció (CDF) prefektusi székében?

Mgr. Pío Vito Pinto: "A levelet író négy bíboros elveszítheti a bíborosi címét"

Józef Wróbel: Az Amoris Laetitia nem jól van megírva

Louie Verrecchio: Ferenc válasza a négy bíboros levelére (a dubia-ra)

Giuseppe Nardi: A Vatikán teológusai azt tanulmányozzák, mi a teendő eretnek pápa esetén

Burke bíboros: "Ha a pápa kitart a házasságot illető tévedésében, a bíborosok jogosultak kibocsájtani egy "hivatalos jegyzőkönyvet a súlyos hiba helyreigazítására"

Négy bíboros HIVATALOS ÚTON azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy tisztázza az Amoris Laetitia félreérthető pontjait

Nemzetközi nyilatkozat az Egyháznak a házasságra vonatkozó örökérvényű dogmái és megronthatatlan tanítása iránti hűségről

Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás

Dr. Balogh Sándor: A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson

Tóth Tihamér:Mily súlyos bűn a tisztátalanság!

dr. Balogh Sándor: NYÍLT LEVÉL A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKKARNAK - Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Holokauszt

Gyurján Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Harmat Artúr: A zene az Oltáriszentség szolgálatában

Schütz Antal: Boldog Özséb hitvalló + 1270

Prohászka Ottokár: A Pilis hegyén (1927)

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 4. vasárnapjára - Jézus szereti keresztjét (1902)

Dr. Balogh Sándor: Katolikusként kell értelmezni
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics