A házasság
---------


Választásokhoz
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Schütz Antal: Szent Péter apostol vértanú (+67)/a>

Schütz Antal: Szent Pál apostol vértanú (+67)

Schütz Antal: Taigi Boldog Anna-Mária özvegy (+1837)

Prohászka Ottokár: Magyarok Királynőjet

Tóth Tihamér: Az ember tragédiája

Daczó Árpád (P. Lukács OFM): Múlt és jelen találkozása a Kis-Somlyón

Az esztergomi Lourdes-i barlangba visszakerült a Szűzanya szobra - Kabar Sándor atya kiegészítésével

Dr. Balogh Sándor: Megemlékezés az U.S.A. képviselőházában Mindszenty bíboros halálának 10. évfordulójáról

Szabó Gyula: Egy magyar pap levele a hazai helyzetről

Fényképek az esztergomi Lourdes-i barlang hálaadó miséjéről (2014. július 15.) - Videókkal frissítve

Pezenhoffer Antal: Lourdes - A jelenés?

Szabó Gyula: Az ÁEH és a BM intézkedési terve a Pápai Magyar Intézettel (PMI-vel) kapcsolatban

Szabó Gyula: A Pápai Magyar Intézet (PMI) vezetői és ösztöndíjasai

Szabó Gyula: Az Állambiztonság és a Pápai Magyar Intézet (PMI)
„Maradjatok katolikusok és magyarok. Csak katolikus irányt vegyetek. [...] Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában közelítenek. [...] Magyarok legyetek, Szent István és a Nagyasszony népe egyéni, családi és közéletben.” (Idézet Pálos Frigyes: Mindszenty József bíboros, hercegprímás és a Váci Egyházmegye kapcsolata c. könyvéből.)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.


-----------------------

Schütz Antal: Szent Mihály arkangyal


... Az angyalok egyéni sorsa ugyanis öt fordulón keresztül teljesedik. Az első a teremtésük, a második a kegyelembe való öltözésük, a harmadik a próba, a negyedik a helytállás a jóknál, a bukás a lázadóknál, az ötödik a jók örök boldogsága, a bukottak örök kárhozata. A próba Isten örök gondviselő bölcsességének titka. Az aranyat tűzben kell próbára tenni, az eszes teremt-ményt az engedelmességben és hódolatban. Akkor mutatja meg eszes teremtmény, akár angyal, akár ember, hogy megérdemli Isten barátságát, a kegyelmet és az örök boldogságot, ha nehéz körülmények között hűnek bizonyul. Az angyalok égy része nem állta a próbát. Fejükbe szállt épen az, aminek hálás hódolatra kellett volna indítani őket: kiválóságuk, eszük és erejük. Meg-ejtette őket az a kísértés, mely nagytehetségű embereket, sőt egész korokat is annyiszor környékez: nem akarnak Istenre szorulni, tőle és az ő kegyétől függni, hanem úgy gondolják, hogy a maguk erejéből, a maguk esze szerint megalkotják a maguk világát, lesznek a maguk istene, sőt kisebb szellemeknek is ők lesznek az istene. A paradicsomi kísértő ezzel csábította az embert, amiben ő annak idején elbukott: „lesztek, mint az istenek”, s még az Úr Krisztust is így biztatta: Az egész világot neked adom, ha leborulva imádsz engem! Könnyű elgondolni, micsoda lángoló szent haragot és Istenért égő buzgóságot váltott ki ez a káromló vakmerőség a hű angyalokban. Ki meri kisajátítani Isten fölségét? Kicsoda olyan, mint az Isten (héber nyelven: mí khá él = Mihály)? harsogott föl a szent harci jelszó, és „nagy harc lőn az égben. Mihály és angyalai harcolának a sárkánnyal, s a sárkány harcola és az ő angyalai; de nem diadalmaskodának, sem helyük nem találtaték többé az égben. És levettetik az a nagy sárkány, az őskígyó, ki ördögnek és sátánnak neveztetik, ki elcsábítja az egész világot; és a föld-re vetteték, és angyalai vele együtt letaszíttatának” (Jelenések k. 12,7-9).

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------
-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Nemzetközi nyilatkozat az Egyháznak a házasságra vonatkozó örökérvényű dogmái és megronthatatlan tanítása iránti hűségről

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának

Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás

Dr. Balogh Sándor: A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson

Tóth Tihamér:Mily súlyos bűn a tisztátalanság!

dr. Balogh Sándor: NYÍLT LEVÉL A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKKARNAK - Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Holokauszt

Gyurján Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Harmat Artúr: A zene az Oltáriszentség szolgálatában

Schütz Antal: Boldog Özséb hitvalló + 1270

Prohászka Ottokár: A Pilis hegyén (1927)

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 4. vasárnapjára - Jézus szereti keresztjét (1902)

Dr. Balogh Sándor: Katolikusként kell értelmezni

Athanasius Schneider: SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb

Dr. Balogh Sándor: A Sátán hatalmába kerítette az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?

Dr. Balogh Sándor: Ferenc lemond 2016-ban?
---------

Honlapok:

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics