A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Rédei József: Brückner atya kispapja voltam

Gyurián Edit: Brückner atya és Mindszenty József

Joánovits Lórántné: Visszamlékezés az Eucharisztikus Világkongresszusra és a II. Bécsi döntésre

Földi Endre (+2007): Elmélkedések az Oltáriszentségről

Dr. Erdős Mátyás: Előszó

Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Földi Endre: Gondolatok

Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról

Földi Endre: Példakép-e még Szent István király?

Gyurián Edit: Részletek Brückner József atya leveleiből

Dr. Balogh Sándor: Nagy Imre és a Pesti Srácok

Földi Endre: Csodálatos lélekjárás volt

Földi Endre: Krisztus Király ünnepe

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bazsó Dombi Attila: Csíksomlyó 450. pünkösdi

búcsújára(A Szózat c. internetes folyóiratban 2017. Pünkösdjére közölt írás).

... Michael Hesemann, német író és egyháztörténész erre vonatkozóan a minap közzétette a Vatikáni Titkos Levéltár egy dokumentumát, amelyben német szabadkőművesek értesítették II. Vilmos német császárt a Grad Orient Páholy tervéről amellyel lemondásra fogja kényszeríteni Európa összes szuverén uralkodóját, hogy megsemmisítse a Katolikus Egyházat.

Ez a katolikus uralkodókkal meg is történt 1918-ban, így Magyarországon is: Szűz Mária Országának apostoli királyát is lemondatták, a Milleniumát néhány évvel korábban ünneplő Apostoli Királyságot köztársasággá nyilvánították! A magyarországi románok 1918-as balázsfalvi „nagygyűlése”, amelyen csupán 1228 „küldött” hatékonyan kinyilváníthatta Erdély, a Körösök vidéke, Bánát és Máramaros – összesen 26 történelmi vármegyének a Román Királysághoz csatlakozását, a katolikus monarchiák elleni nemzetközi szabadkőműves összeesküvés része volt.

Ma sajnos Európában nincsen olyan állam, de még kisebb térség sem, ahol bármely egyházmegye hívei ne volnának kitéve a felsorolt események közvetlen vagy közvetett hatásainak, annak ellenére, hogy a Szűzanya közvetítette Isten irgalmas útmutatásait az Egyetemes Egyházra vonatkozóan La Sallette és Fatima látnokai által, a Magyar Egyházra vonatkozóan Mária Natália nővér és Kindelmanné Erzsébet asszony által, amelyek teljesítésével a bűnök megsokasodása miatt kilátásba helyezett csapások elháríthatóak lettek volna.

A legfőbb egyházi tisztségeket viselők engedetlensége miatt azonban a helyzet mára sajnos odáig fajult, hogy az igaz hit fennmaradására a legfőbb veszélyt a Katolikus Egyház legfőbb tisztségeit betöltő nem kevés eltévelyedett gondolkodású főpap jelenti.

Bővebben ».

További írásaink »----------------------------------------------

Mindszenty bíboros romlatlan teste

2020 - halálának 45., esztergomi érseki

kinevezésének 75. évfordulójaMindszenty bíboros máriacelli búcsúztatásakor történt egy különös esemény, amelyet a kegytemplom elöljárója ismertetett a megjelentekkel.

“1991. május 2-án hajnalban -hivatalos bizottság jelenlétében -felnyitották a bíboros koporsóját. P.Veremund Hochreiter, a mariazelli kegytemplom elöljárója aznap, a délutáni búcsúztató szentmise elején elmondta a híveknek:

Mindszenty bíboros tizenhat év után teljesen épen feküdt koporsójában!(Ezt a fényképet az Új Misszió folyóirat 1994. júniusi száma címlapfotóként közölte!) Arca, kezei, ruhája úgy tűnt fel a bizottság tagjai előtt, mintha csak tegnap temették volna el. Ezen el lehet gondolkodni, még akkor is, ha a mindig természetes magyarázatot keresők azonnal igyekeztek hozzátenni: a testet bebalzsamozták. Erről többet nem is tudunk, hiszen érzékeinken felül áll a természetfeletti. Isten az ilyen, a tapasztalatokon túlmutató jellel már nem egyszer titokzatos dolgokat kívánt jelezni nekünk.

(ld. Krajsovszky Gábor: A jó harcot megharcoltam (Mindszenty József halálának 30 éves évfordulójára))Mindszenty bíboros romlatlan testét előrejelezte egy látomás. XII. Pius pápa annak idején a magas kort megélt Natália nővér (akkori) látomásait hitelesnek nyilvánította. Természetesen ebből az következik, hogy minden látomás, az utána következők is, hitelesek.

1991 április 7-én Natália nővérnek ez a látomása volt. " ... Különálló kápolnája volt Mindszenty atyának. Fehér márványoszlopokon áll a felső asztalrész, amin miséznek. A teteje alatt ... látható volt Mindszenty atya a koporsóban. Amikor felszentelnek egy oltárt, beletesznek egy ereklyét. Itt az egész Mindszenty atyát láttam ereklyének. Tisztán láttam.A kápolna Mindszenty prímás szent testének ereklyetartója. Nem sír. Ereklyetartó. Mindszenty atyának a pásztorbotja és a süvege is látható volt. Tudtam, hogy szent teste mint aki él, olyan volt, nem olyan, mint aki meghalt. Az oszlopok gyönyörűek voltak -gyerekformájú angyalkák -, azok tartották az ereklyetartót. Maga a kápolna szent hely lesz. ... Mindszenty atya szentté lesz avatva. ..."

Bővebben ».

További írásaink »-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Szeifert Ferenc: Mint a gyémánt - Mindszenty József bíboros rövid életrajza és történelemformáló hatása

Bíró Bertalan dr: Az eucharisztikus világkongresszusok története

Szent Brigitta: Az a pápa, aki feladja a cölibátust, a pokolra kerül

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Juliánus barát: Unortodox megoldás a paphiányra: nem kell feloldani az önkorlátozást...

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

Hogyan haltak meg az apostolok - Jézus halála a tudomány szemszögéből

Krajsovszky Gábor: "Ez az én testem" - az Oltáriszentség hittani alapjai és lelki gyümölcsei

Bangha Béla S.J.: Mi nekünk az Oltáriszentség? Lehet-e az Oltáriszentségben hinni?

Bangha Béla S.J.: Jézus szavai az utolsó vacsorán

Dr. Balogh Sándor: Mit jelent az "üdvözülés" szó?

Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás

dr. Balogh Sándor: A Szent Korona az európai művészetben - Nagy Károly megkoronázása

Atila Sinke Guimarães: A koronavírus-pánik

Sarah bíboros: A széles körben elterjedt kézbe és állva áldozás a Sátán támadása az Oltáriszentség ellen

Margaret C. Galitzin: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkek Múzeuma

Marcantonio Colonna: A St. Gallen maffia
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics