A házasság
---------


Választásokhoz
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Lénárd Ödön: Koncentrált támadás a "hallgató egyház" ellen. IV. rész

Dr. Balogh Sándor: Végidő stratégia

A kelet-német püspöki kar 1960. évi pásztorlevele

Prohászka Ottokár: Hatvanad vasárnapra: Apostoli áldozatkészség (1903)

Athanasius Schneider: SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb

Dr. Balogh Sándor: A Sátán hatalmába kerítette az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?

Dr. Balogh Sándor: Az irgalmas Isten igazságossága avagy Az igazságos Isten irgalma

Dr. Balogh Sándor: Jó és rossz hír

Krajsovszky Gábor: Bölcsvölgyi Zoltán atya emléktáblájának avatása

Prohászka Ottokár: Farsang vasárnapra: II. A szent szeretet iskolája (1900)

Dr. Balogh Sándor: Újra Ferenc?

Dr. Balogh Sándor: Nem vagyok szedevakantista

Dr. Balogh Sándor: Jó pápa, rossz pápa, nem pápa ...

XVI. Benedek pápa beszéde a regensburgi egyetemen
Az Egyház az Ország dicsőségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában. Az Ország tehát nem az Egyház történelmi diadala által fog beteljesedni állandóan növekvő fejlődés útján, hanem Istennek a gonosz utolsó támadása fölötti győzelme által, melynek következtében Menyasszonya alá fog szállni a mennyből. Istennek a gonosz fölforgatása fölötti győzelme az Utolsó Ítélet formáját fogja ölteni e mulandó világ végső, kozmikus összeomlása után.
(A Katolikus Egyház Katekizmusa, 677. pont.)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.


-----------------------


A Kruppa Vonósnégyes böjtbevezető hangversenyt ad 2017. március 3-án, pénteken este 6 órai kezdettel a budapesti Szent Mihály templomban (1056 Budapest, Váci utca 47/b.). A műsor J.Haydn: A Megváltó hét utolsó szava a keresztfán műve lesz. A mű egyes tételei között Kovács Ervin Gellért O. Praem. atya elmélkedést tart. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!


-----------------------

Prohászka Ottokár: Hamvazószerdára


Hamut szór fejünkre az egyház, böjtbe, s Krisztus kínszenvedésének benyomásai alá állít; mindezzel mély megtörődést s penitenciát sürget, valamint nagylelkű szeretetet a szenvedő Jézus iránt. Meg akarunk alázódni hamuban; a hamu halálunkat hirdeti, hirdeti éltünk elhervadását, érzékiségünk s testiségünk elporladását s bűnösségünk büntetését: por vagy, porrá leszesz! A halál az ember müve; szerencsétlen művész; az első halott a testvérgyilkos áldozata. Ádám rémülten tekintett e műre! A halál is életről beszél, életről, melyet éltünk, s melyet élni fogunk. Nagy kegyelem az életre a halál átérzett jelenlétében visszapillantani. Ha az élet jó volt, akkor a halál olyan szép, mint az alkony, telve az erdők s mezők illatával s a munkás emberek fáradt, de bízó szemefényével. Ha pedig az élet rossz volt, akkor a halál olyan, mint a romokat takaró, csillagtalan éj. De ez is, az is magábatérést sürget; ó hisz élsz még, kezedben van még az életfordulás kegyelme! Keveset éltem, sokat elfecséreltem, de még az enyém az élet, a szép élet, mindjárt kezdem.

Bővebben »


-----------------------

Prohászka Ottokár: A böjt lelke


Sok kifogás esik manapság a böjt, a penitencia, az önmegtagadás ellen ; sokan fölpanaszolják a böjti törvény nehézségeit a munka s az élelmezési viszonyok bonyolultsága miatt, s azt hajtogatják, hogy inkább a belső érzületet kell művelnünk, mint a böjtöt sürgetnünk; mindezekkel szemben szívesen elismerjük, hogy sok esetben — mint később fölsoroljuk — a böjti törvény tényleg nem kötelez és sokan bizonyos körülmények miatt ki is vannak véve alóla ; de mindenekelőtt hangoztatom, hogy ki a böjtről helyesen akar ítélni, s ki ezt az ősrégi, keresztény gyakorlatot jól akarja méltányolni, annak előbb bele kell hatolni a bűnét bánó s a bűnért vezeklő kereszténységnek szellemébe, — annak előbb látnia kell mindazt, amit azok látnak, kik minket önmagunkbatérésre, penitenciára, bánatra, böjtre buzdítanak, — annak előbb az örök, szent remény magaslataira kell hágnia s átéreznie az örök üdvösség vágyát, s az örök kárhozat borzalmát, hogy a bűnt magában letörni s az elkövetett bűnökért elégtételt s engesztelést nyújtani tudjon.

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------
"Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. (2Kor, 4,7)"


Az Éghajlat könyvkiadó kiadásában megjelent könyv a Regnum Marianum két hiteles tanújának, Balás Béla püspök úrnak és Bolberitz Pál professzor úrnak a visszaemlékezéseit tartalmazza.


-----------------------
"De hát tökéletes hazugság még nem volt a világon."


A Mindszenty Alapítvány és az Aethenaeum Kiadó kiadásában megjelent könyv Mindszenty bíborosnak az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos naplójegyzeteit, gondolatait tartalmazza. Interneten megrendelhető a bookline könyváruházban, de kapható a könyvesboltokban is. Érdemes elolvasni!


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Mindszenty bíboros imája a II. világháborús békeszerződés aláírásának napján

Megkezdődött a Bergoglio-féle egyházüldözés

John Vennari: A XII. Piusz pápa által elítélt szituációs etika és az Amoris Laetitia

Dr. Balogh Sándor: Ki is Donald Sanborn püspök?

Dr. Balogh Sándor: Cukros mázzal bevont patkányméreg

Dr. Balogh Sándor: Az Ukrán Görögkatolikus Egyház elárulása

Dr. Balogh Sándor: Újra Ferenc?

A kelet-német püspöki kar 1960-as nagyböjti körlevele

Pezenhoffer Antal: Az emberi test származása

Daczó Árpád: Napkelte-nézés Csíksomlyón

Dr. Balogh Sándor: Az Egyház, az állam, és a halálbüntetés

Mindszenty-idézetek, a 2014-es országgyűlési választások apropóján

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 2. vasárnapjára - I. A lelkiismeretvizsgálatról (1897)

"számon-tartva"

"Amíg csak egy hívem lesz, én addig el nem megyek sehova!"

dr. Balogh Sándor: Ki tudja, mikor van Amerika névnapja?
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Juventutem Magyarország

Szózat

Péter sziklája

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics