A házasság


---------


Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Müller bíboros: “ha bárki bármely megjegyzést tesz az Amoris Laetitia-val kapcsolatban, elbocsájtják"

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik

Pater Anonymus: Gerhard Müller bíboros úr „várható sorsa”

Pater Anonymus: Nocsak-nocsak! – Néha még szabad katolikusnak lenni?

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom

Pater Anonymus: Ha a hírek igazak …

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"

René Henry Gracida püspök: Csak a Jó Isten tudja, hogy Ferenc pápa-e vagy ellenpápa

Dr. Balogh Sándor: Összefoglaló

A sötétségbe boruló Fatima: audiovizuális fény-show a fatimai Székesegyház falán

Pater Anonymus: Egy tanácstalan csacsi monológja

Dr. Balogh Sándor: Mi a különbség a "rossz pápa" és a "nem pápa" közt???

Adriányi Gábor: Árpád-házi Szent Margit kanonizációja 1943-ban
"... a küldetésem az, hogy elmondjam mindenkinek annak a közvetlen veszélyét, hogy örökre elveszítjük lelkünket, ha megmaradunk bűneinkben." " (Lucia nővér, a fatimai látnok)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------

Pater Anonymus: Egy megemlékezés margójáraA Magyar Kurír című honlapon két terjedelmes megemlékezést olvastam a nemrég elhunyt Futó Károly Atyáról. Személyesen nem ismertem Károly Atyát és semmi okom nincs rá, hogy egy szót is kétségbe vonjak a megemlékező cikkek igazságtartalmából. Erdő Péter bíboros úr megemlékezése igen tisztességes és szép. Ő egyébként sem szokott felesleges körmondatokat használni – még kevésbé beszél önmagáról, ha már egyszer valaki másról van szó.

Nem mondom azt, hogy a másik írás megkérdőjelezte volna bennem ezt a tiszteletet, de nem hiszem, hogy Károly Atya papi élete alapján efféle nyakatekert és öncélú megemlékezést érdemelt volna. Ebben két közlés is mellbevágott. Az egyik az a „külsős” kérdés volt, hogy „valamely lelkiségi mozgalomhoz tartozott-e Károly Atya?” A magam részéről – meggyőződésem, hogy nem vagyok egyedül, főleg a keserű tapasztalatok birtokában – minden II. Vatikáni Zsinat-tal kapcsolatos „lelkiségi mozgalmat” összehasonlítok az Egyház 2000 éves történelmében létrejött lelkiségi mozgalmakkal és így a „gyümölcseikről ismeritek fel őket” krisztusi elv alapján az elmúlt 60 év „termését” elvetem.

(...) Nem olvastam sehol, hogy a szinte minden szerzetesrendhez köthető lelkiségi irányok – lett légyen az belső, vagy a világi harmadik rendjeikhez köthető – ennyi kárhoztatható önteltséggel, szektás gőggel lettek volna megáldva, vagy inkább megverve. Akár a fokolárés „kínzóan buta egyen-mosolyra” és kiforgatott ökumenizmusra gondolok, akár a neo-katekumenátus út teljesen katolikus hit elleni zagyvalékára, akkor újabb érveket találok magamnak a II. Vatikáni Zsinat káros és kóros torzulásait illetően. Ha Károly Atya nem volt semmi ilyesféle „mozgalomnak” a tagja, hanem egyszerűen jó pap volt, az bizony nagyobb értéknek tekintendő, annál is inkább, mert ezeket a mozgalmakat ijesztően futtatják a hierarchia részéről, annak ellenére, hogy ők maguk is látják a káros voltukat. (Vagy talán éppen azért???)

Egy másik mondat két zagyvaságot is tartalmaz: az egyik, hogy II. János Pál-t „Nagy Szent János Pál”-nak titulálja a cikkíró. Jó, ha tudja mindenki, hogy bár a jelenlegi pápa szentté avatta elődjét, azért sem nagy, sem szent nem volt. Túl sok ellentmondás van személye körül, de még tanítása körül is. Egy ilyen – általam skandalumnak tartott – tényt ide is írok, mert éppen ennek a honlapnak a profiljába illik. A történetet Msgr. Mészáros Tibor atya emlékirataiban olvastam.

(...) Amikor az egyházáruló és kommunista-barát Casaroli még utazó nuncius volt, romboló tevékenysége miatt Wyszyńszki bíboros kitiltotta a varsói érseki palotából. Ekkor fordult a fiatal krakkói érsek felé Casarolli érdeklődése. Wojtyła (Wyszyńszki kezdeti ellenkezése dacára) 38 évesen lett püspök. Casarolli kezdte egyengetni az útját és így – állami engedéllyel egyedül a lengyel püspökök közül – számtalan útja vezetett Rómába. Mindig Bécs városán keresztül utazott, de egyetlen-egyszer sem látogatta meg Mindszenty József bíboros Atyánkat. (Akkor nem is lett volna ilyen egyenes az útja a pápai trón felé!) Későbbi – már pápaként tett – Mariazell-i, vagy esztergomi gesztusai ennek fényében merő képmutatás-számba mennek. Tanításában is a zsinati progresszisták egyik szócsöve volt és lett még inkább a pápai tisztség gyakorlásában. Ennyi itt most elég is erről a kérdésről.

Bővebben »

-----------------------

Pater Anonymus: Azt írja az újság…... Akit sokáig barátomnak hittem, a gyermeke születése után hónapokkal nem engem kért fel, hogy kereszteljem meg a babát, hanem elvitte a volt ferences-templomba, majd utána hőzöngött, hogy a keresztelést végző diakónus figyelmeztette őket a templomban való viselkedés alapvető szabályaira. A növekedő gyereknek gazdagon illusztrált, a kiváló nevelő piarista szerzetesek által összeállított hittankönyv-sorozatot ajándékoztam, hátha legalább saját maga nézegeti – mert abban bizonyos voltam, hogy a szülők nem lapozzák fel. A családi örökségemből egy értékes kis nyaklánccal ajándékoztam meg a kislánykát, ami aztán a harmadik élettárs nyakában landolt, aki reformátusnak lett keresztelve, de annak is kár volt.

Egy másik felforgatta az életét – a kornak megfelelő erkölcsi színvonalon, majd belebetegedett és pszichológussal kezeltette bánatát, eszébe sem jutott szentgyónást végezni, visszatérni neveltetése okán az istenes élethez. Mint gyerekkori ismerős, számára nem létezem, mint pap, úgy áll össze vitatkozni velem hitbéli, vagy erkölcsi kérdésekről, mintha a fogyatékos intézményben végzett munkája közben egyik szerencsétlen kis növendéke lennék.

Itt az utcánkban – amióta nyugdíjasként itthon élek csak két család ment el az éjféli misére, de ezt is beszüntették, mert szinte minden évben ez idő alatt törtek be hozzájuk. Egyikük legalább azt megtette – mivel tudták, hogy itthon misézem – hogy a házassági évfordulójukra mondjak szentmisét (melyre átjönni persze nem volt idejük).

Bővebben »

-----------------------

Pater Anonymus: „Nem érdemlünk mást”Ezt a mondatot olvastam valahol, az Egyházra, Ferenc pápára és Magyarországra vonatkozóan. Akkor megdöbbentett, de az események sodrában közel állok ennek elfogadásához.

(...)„Mária Országa” még a szívekben sem létezik, csak érdek-lózungokat sorjázó megnyilatkozások szalagcíme lett. Mindszenty József, Márton Áron, vagy a régebbiek közül Prohászka Ottokár és Bangha Béla nevét ajkunkra, tollunkra tűzni merő tiszteletlenség – érdek-emblémák lettek a kezünkben.

Amíg valaki, vagy valakik nem lépnek ugyanarra az útra, amelyen Krisztus járt, amely az Egyházért, hitért, hazáért való vértanúsághoz vezet, addig teljesen felesleges bármiféle szócséplés, a konferenciázás, a külföldi firkálmányok fordítása, a tudományoskodó felsőbbrendűség álarca.

Bővebben »

-----------------------

Pater Anonymus: Végighallgattam egy

„püspöki” előadástMég a szemináriumból ismertem a nevezett személyt, s akkor, ott ő fémjelezte a Bokor-mozgalmat, mely P. Bulányi György piarista atya tevékenykedése, eszméi nyomán működött. Mindenki tudta régen is, ma is, hogy ez a szellemiség sohasem lehet katolikus, mindig romboló volt, az ma is, és az mindaddig, amíg éltetik.

Sok-sok esztendő elmúlt azóta és úgy gondoltam, hogy ezt a személyt az életkora, papi életben szerzett tapasztalatai „normálissá” tudják tenni. Az előadást meghallgatva arra a következtetésre jutottam, hogy nem lett normális, de még csak egy kicsit katolikusabb (sőt hívőbb) sem. Amit elmondott, megirigyelhetné akár Ferenc pápa is, Walter Kasper is, s – ha élne – Bulányi György is. Ennyi – az egyháztörténelem 2000 éve alatt megjelent eretnekségekből forrásozó – bomlasztást, teológia-gyalázást egyetlen egységben még nem hallottam.

(...) „Krisztus nem védi meg az Egyházat és azért vannak a botrányok, hogy felébredjünk, szentté legyünk” – mondja – azaz majd ez az újfajta népség megalkotja a 2000 év alatt elrontott új egyházat! Gyanítom, hogy a „neokatekumenátus út” nevű totálisan anti-katolikus mozgalom magyarországi bevezetésében nagy szerepe volt neki is.

Bővebben »

További írásaink »-----------------------Dr. Pétery József 1942-ben lett a Váci Egyházmegye püspöke. Az új püspök Magyarország legnagyobb területű egyházmegyéjének irányítását vette át, több mint 1 millió katolikus hívővel. Nagy reményekkel kezdett neki egyházmegyéjének kormányzásához, azonban nem adatott neki túl sok békés év. Miután Pétery „politikája" Mindszenty vonalát követte és mellette teljes hittel kiállt elkerülhetetlen volt, hogy a rendszer ne kezdje ki az ő személyét is. Megalázó tömegtüntetések, hatszori házkutatás, hosszabb-rövidebb ideig tartó házi őrizet után 1953 áprilisában a több száz kilométerre lévő hejcei Szociális Otthonba internálták. 1956. november 1-én diadallal hazatért ugyan székvárosába, de a forradalom bukásával hamar vissza kellett költöznie Hejcére, ahol egészen haláláig 1967. november 25-ig tartózkodott.

Pétery József vállalta az őt érő megpróbáltatásokat, erőfeszítéseket és áldozatával, alázatával, szeretetével a magyar egyháztörténelem egyik méltatlanul elfeledett „vértelen vértanúja".
-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


A sötétségbe boruló Fatima: audiovizuális fény-show a fatimai Székesegyház falán

Müller bíboros: “ha bárki bármely megjegyzést tesz az Amoris Laetitia-val kapcsolatban, elbocsájtják"

Benedek megfújta a harci kürtöt - Világ püspökei, halljátok a hívást?

Franco Adessa: A fatimai harmadik titok

Hogyan haltak meg az apostolok - Jézus halála a tudomány szemszögéből

Mindszenty bíboros imája a II. világháborús békeszerződés aláírásának napján

Megkezdődött a Bergoglio-féle egyházüldözés

John Vennari: A XII. Piusz pápa által elítélt szituációs etika és az Amoris Laetitia

Dr. Balogh Sándor: Ki is Donald Sanborn püspök?

Dr. Balogh Sándor: Cukros mázzal bevont patkányméreg

Dr. Balogh Sándor: Az Ukrán Görögkatolikus Egyház elárulása

Dr. Balogh Sándor: Újra Ferenc?

A kelet-német püspöki kar 1960-as nagyböjti körlevele

Pezenhoffer Antal: Az emberi test származása

Daczó Árpád: Napkelte-nézés Csíksomlyón

Dr. Balogh Sándor: Az Egyház, az állam, és a halálbüntetés

Mindszenty-idézetek, a 2014-es országgyűlési választások apropóján

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 2. vasárnapjára - I. A lelkiismeretvizsgálatról (1897)

"számon-tartva"

"Amíg csak egy hívem lesz, én addig el nem megyek sehova!"

dr. Balogh Sándor: Ki tudja, mikor van Amerika névnapja?
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics