A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Bangha Béla

életmű-sorozata

a PPEK-ban


---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari Titkárságok részére e-mailben elküldött levele

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én a Kormányportálra elküldött levele

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros élete (hangfelvétel)

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros (hangfelvétel és szöveg)

Pater Anonymus: „Félelmetes” katolicizmus

Pater Anonymus: A liberális Egyház rosszabb, mint a liberális világ

Juliánus barát: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!"

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

"... Az Ostpolitik elnevezésű politika miatt a pápa leváltotta Mindszenty József bíborost Magyarország prímási tisztségéből, ami egy Magyarország kommunista uralkodóinak ellenőrzése alatt álló államegyház létrehozását eredményezte.” (Raymund Maria: A szabadkőművesek beszivárgása a felelős a katolikus klérus soraiban széles körben elterjedt aposztáziáért?)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fülep Dániel: A Szent Anna-réti kápolna liturgiájaAz Úr Jézus által kívánt kápolna, amelyet Natália nővér látomásából ismerünk, az eredeti latin liturgiához való. Elterjedt az a vélekedés, hogy mindennek semmi jelentősége nincsen, mert a kápolnáról szóló látomás „zsinat előtti”. Vizsgáljuk meg ennek a nézetnek az igazságtartalmát!

Natália nővér látomásai hitelesek

Kovacsics Mária Natália, a Keresztrefeszített Jézusról nevezett Mária Dorothea orsolyita szerzetes nővér (1901–1992) látomásait, amelyekben az Úr Krisztus és a Szentséges Szűz Mária jelent meg, és konkrét utasításokat adott az engesztelés művének felállítására az 1930-as években, Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros és Isten Szolgája XII. Pius pápa is ismerte és hitelesnek minősítette. A Szent Anna-réti kápolnának a megépítésére vonatkozó részletes utasítás, amely a Natália nővérhez fűződő magánkinyilatkoztatásnak a szóban forgó – egyik – eleme, minden kétséget kizáró módon isteni eredetű.

Az Egyház elrendelte a látomásban bemutatott kápolna felépítését

Mindszenty József bíboros, hercegprímás elvégezte Natália nővér látomásainak egyházi kivizsgálását, valamint elrendelte a kápolna megtervezését annak a leírásnak alapján, amelyet az Úr Jézus adott Natália nővérnek a Világ Királynője Engesztelő Kápolnáról. Hermány Géza gyémántokleveles építészmérnök tervrajzait Mindszenty bíboros, hercegprímás a budai rezidenciáján 1946. január 25-én tanúk előtt megáldotta, ellátta kézjegyével, a kápolna képe alá pedig ezt írta: „A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom.”

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pater Anonymus: Fénysugár Nagypéntek sötétjébenBő két hete ismét súlyossá váltak szívpanaszaim, sokat gondolok az Atyai Ház hívó szavára. A csupán evilági aggodalmak nem ássák alá hitemet, készülök kilépni az itteni egyedüllétből, s találkozni vágyom az Úrral, remélve az Ő végtelen irgalmát. Vágyom átölelni előrement Szeretteimet. Napvégi visszatekintéseimben fel sem tudom sorolni, milyen kegyelmekkel látogatott meg az Úr minden pillanatban s különösen e mostani napokban.

Sok-sok éve ugyanígy március 31-én volt Húsvétvasárnap, ekkor szentelt diakónussá a püspököm. Az elmúlt időszak szívzűrjei közepette elérkezett Nagypéntek délutánja, amikor kis jegyzetfüzetem lapjaira különleges ajándékgondolatot írtam. Ez a gondolat lehet idei Húsvétom mottója, a Jézus Szíve Litánia egyik invokációja: „lándzsával átdöfött Szív”.

Minden Nagyhéten bemutatják a Szent Péter-bazilikában azt a lándzsát, amely áldott hagyományunk szerint megnyitotta az Üdvözítő oldalát, ahonnét vér és víz ömlött ki. Az áldozati vér lemosta bűneinket, az üdítő kegyelemforrás, pedig felfakadt az Egyház Szentségeiben.

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jáki L. Szaniszló: Az Egyház, mint szigetvilág

[Szerk. megj.: Jáki Szaniszló Templeton díjas teológus-fizikus, tudománytörténet író jól látja a katolikus hit rohamos gyengülését, de nem ismerte fel vagy explicite nem mondja ki, hogy a Katolikus Egyházban levő legújabb hanyatlások gyökere egyházi részről alapvetően II. Vaticanumban és a zsinati pápákban keresendő.]

(...)

Amikor tenger változásról beszélünk, feltételezzük, hogy hatalmas és mély változásról van szó. Egy organizmus vagy organizáció esetében az ilyen változás nem hagyhatja változatlanul annak központi funkcióját sem, ami az Egyház esetében a szentmise. A vasárnapi plébániai mise olyan funkció, rítus, amelyről az észak- afrikai Abitinában 304-ben Diocletianus üldözése alatt a mártírok egy csoportjának a szóvivője azt mondta, hogy nem élhetnek “a vasárnapi rítus nélkül.” A pogány bíró további zaklatására a szóvivő éppen olyan ellentmondást nem tűrő volt: “A vasárnapi rítus nem hagyható el.” A mise valóban hűségesen ismétlődött az Egyház egész története során. Sőt, ennek a rítusnak a centrális része kezdettől fogva pontosan azokat a cselekményeket és szavakat tartalmazta, amelyekkel azt Szent Pál apostol az Első Korintusi Levélben leírta. Ebben a levélben, amely két évtizeddel azután íródott, hogy Krisztus a rítust az Utolsó Vacsorán végbevitte, Pál hangsúlyosan hivatkozott arra, amit Krisztus maga tett. Ezáltal Pál igazolni akarta azt az állítását, hogy mindaz, aki méltatlanul eszi az eucharisztikus kenyeret, Krisztus teste ellen vétkezik.

Krisztus ezen szavaihoz és cselekményeihez más szavak és szertartások csatlakoztak, először meglehetősen gyorsan, majd nagyon lassan. A mise azon központi részének rítusa, amelyet megelőznek különböző olvasmányok és imádságok, és követnek más imádságok, megtalálható már Szent Hippolitusz írásaiban a harmadik század elejéről. A második század közepén Szent Jusztinusz vértanú Apologia c. művében felsorolta az eucharisztikus rítus minden részét, amint azt a későbbi századokban ünnepelték. A mise rítusa, ahogy a Tridenti Zsinat rögzítette, egy másfél évezredes lassú fejlődés kodifikálása. Erről a fejlődésről klasszikus beszámolót adott Joseph Jungmann atya Missarum solemnia (Misék ünneplése) (1953) c. művében. Amikor fölvázolta a római mise legkorábbi formájához kapcsolódó különböző kiegészítések történetét, Jungmann atya nem sugallt semmiféle radikális változást. A könyvének címében található “solemnia” szó inkább az állandóság érzését keltette. Az állandóságnak valami különös ünnepélyességet kell magába foglalnia. A tridenti mise rítusának mind a tartóssága, mind az ünnepélyesen szent jellege megjelenik a Mediator Dei enciklikában. A XII. Pius által kiadott enciklika nem tartalmazott semmi utalást arra, hogy Róma a mise rituáléjának alapos átalakítására készülne. Még kevésbé bátorította az enciklika a misének népszerű, sőt populista ünneppé változtatását.

(...)

Kapcsolódó írások:

Viganó érsek: A Katolikus Egyház "Great Reset"-je, a II. Vatikáni Zsinat

Matthew Cullinan Hoffman: A II. Vatikáni Zsinat létrehozta a II. Egyházat, amelynek most már saját II. Jézusa van

Athanasius Schneider püspök: A II. Vatikáni Zsinat tévedései az Egyház protestantizálódásához vezetnek Ne erőltessük a sikertelen "folytonosság hermeneutikáját"

Msgr. Joseph Fenton naplója a II. Vatikáni Zsinatról: “Ha nem hinnék Istenben, meg lennék győződve róla, hogy a katolikus Egyház a végét járja”

Miként vált a Katolikus Egyház a globális háttérhatalom eszközévé? A II. Vatikáni Zsinat mögöttesei

Dr.Balogh Sándor: A II. Vatikáni Zsinat és a muzulmán invázió

Bővebben »

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a LifeSiteNews amerikai életvédő és katolikus hitvédő honlapnak elindult a magyar nyelvű oldala, amely ITT tekinthető meg.
Ajánljuk mindenki figyelmébe, aki érzékeli és figyelemmel követi Egyházunk jelenlegi tragédiáját.

A honlap magyar oldalán megjelent a

Fiducia Supplicans-t ellenző püspökök és papok folyamatosan frissülő névsora.

(Megjegyzés: A magyar nyelvi oldal automatikus gépi fordításban készül.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Korda Kiadó közzétette kiadványainak honlapját, amelyről le is lehet tölteni a műveket. Majdnem kivétel nélkül mind zsinat előtti kiadványok, szépek és tartalmasak (régi nagy jezsuita atyák lelkigyakorlatos és teológiai művei a nagyközönségnek):

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek

archívuma

-----------------------

Felkerült az internetre a Szent István Társulat könyvanyaga is: http://szit.ppek.hu/ . Ebben persze vannak már "maiak" is (és azok közül is vannak természetesen jók), de a régiek is ott vannak, például a teljes Prohászka-anyag, azután Schütz Antal könyvei közül is több, összesen 702 kötet, 1848-tól 2004-ig bezárólag.

-----------------------
Koronavírus:

Viganò érsek felhívást intéz minden keresztényhez és egy Antiglobalista Szövetség létrehozására szólít fel, amely megállíthatná az emberiség globális rabszolgaságba taszítását

Juliánus barát: Miért lettem oltásellenes?

John-Henry Westen: A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak

Schneider püspök: A keresztényeknek el kell utasítaniuk az abortált magzatok felhasználásával készült COVID védőoltást, még akkor is, ha ezért vértanúkká kell válniuk

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Maike Hickson: ÚJ INTERJÚ: Viganò érsek elemzi a Nagy Újraindítást,reményt ad a fatimai Szűzanya fényében

Bill Gates "digitális igazolványt"akar azok számára, akik megkapják majd a Covid-19 védőoltást

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates oltásai gyermekbénulást terjesztenek Afrikában

Viganò érsek figyelmeztetése a Nagy Újraindításra (Great Reset)
---------

Honlapok:

karizmatikus.hu

Invocabo nomine Domini

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Mennyek Királynéja Kápolna
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics