Dr. Balogh Sándor:

Valóban lemond Ferenc? És mi lesz akkor?


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).
Előző cikkemben[1] beszámoltam, hogy egy amerikai hagyományos katolikus lap, a Remnant, nyílt levélben felszólította Ferencet, akit sokan pápának tartanak, hogy egy sereg félrelépése valamint sértő és téves nyilatkozatai, írásai és elszólásai miatt méltatlan Szent Péter trónjára, és mondjon le. Ezzel a levél szerzői feltételezik, hogy Benedek lemondása érvényes volt, következőleg, a pápaválasztás is érvényes volt.

Ugyanakkor arról is írtam, hogy egy olasz újságíró értesülése szerint Ferenc, a fenti felszólítástól függetlenül, elhatározta, hogy az idén lemond. A cikk szerint kitűzött feladatát, az Egyház szétrombolását, addigra elvégzi.

Ezzel a két témával kapcsolatban vannak további fejlemények. Ami a lemondást illeti, számos jel mutat arra, hogy a terv, vagy legalábbis az elképzelés, valóban létezik. Egy cikk[2] szerint Jorge Bergoglio (nem Ferenc pápa!) kijelentette, hogy XVI. Benedek lemondása új „emeritus pápa” pozíciót teremtett, és „megnyitotta az utat,” arra célozván, hogy ő, mármint Ferenc is lemondhat.

December 20-án kinevezte Jean-Loui Tauran francia bíborost új chamberlaininek, „arra az esetre, ha Ferenc lemond vagy meghal.” Így lehet egyszerre számos emeritus pápa is, írja a cikk.

Újabban, bár támogatta Róma város javaslatát, hogy 2024-ben Rómában tartsák az olimpiát, megjegyezte, hogy addigra ő már nem lesz Rómában. A cikk szerint „van új élet a pápaság után!”

Ferenc egyszer említette, hogy Buenos Airesben van egy otthon nyugdíjas papoknak, ahol tartanak fenn neki egy szobát, ahova visszamehet, és besegíthetne a környező plébániákon.

Ami az előző cikkben idézett állítólagos „rábízott munkát” illeti, az nem olyan egyszerű. Ferenc „elismeri, hogy talál ellenállást az Egyházban, de a feladata az Egyház egységét megőrizni.” És ez egy komoly probléma. A tavalyi püspöki szinóduson ketten is hivatkoztak a Sátánra[3] Ferenccel, illetve a szinódussal kapcsolatban.

Ugyanez a szerző, Sébastian Maillard, egy másik cikkben[4] kifejti, hogy „karácsony este Ferenc leirt egy ’világot, amely kegyetlen a bűnössel szemben, de engedékeny a bűnnel szemben.’ Az adhat belátást,hogy Ferenc hogyan akarja, hogy az egyháza viszonyuljon a család kérdéséhez. Ugyanakkor biztos legyen, hogy változásai ne provokáljanak ki megosztást az ő szervezetében. Ez pápaságának a legnagyobb kihívása: mély reformokat végrehajtani szakadás okozása nélkül.” A Sátán az egész Egyházat akarja, minden hívőt, téged is, engem is, mindenkit. Nem elégszik meg töredék egyházzal!

Ezt nehéz lesz Ferencnek megoldani, ugyanis hiába tekintik egyesek pápának, az Egyházon belül olyan mély szakadás létezik már, hogy nem tudja mindkét oldalt kielégíteni. Nemcsak a hívők egy része nem hajlandó követni Ferencet az aposztáziába, hanem a klérus sem, még akkor sem, ha pápának adja ki magát, mint azt az utolsó szinódus bebizonyította. Ma már egy igazán bölcs pápa tudná a rendet visszaállítani, aki nem csak hiszi az Egyház kétezer éves tanait, hanem bízik a Szentlélek támogatásában, és nem félne fegyelmezni, a pápaság adminisztrációs hatalmát gyakorolni, még bíborosokkal szemben sem. Ilyen pápára nem volt szükség XXII János előtt, és amikor szükség lett volna rá, a II. Vatikáni Zsinat után, akkor meg nem volt ilyen pápa. Így az Egyház fokozatosan süllyedt ide, ahol van.

De ne ijedjünk meg, ez is Isten tervei szerint van. Jézus megmondta, hogy amikor eljön másodszor, nem fog hitet találni. Szent Pál pedig a „Nagy Aposztáziáról”, azaz hitetlenségről írt a tesszalonikiaknak. Még akit Ferenc pápa néven ismerünk, az is lehet, hogy aposztata[5]. Sokan nem veszik komolyan ezt, de a Sükösdi Jelenésekben Ferencet idézve, Jézus nem az Ő helytartójáról beszélt, hanem „a ti helytartótokról”-ról a 2014 február 7-i jelenés alkalmával[6]. Valószínű, hogy Ferenc, mint sokan mások, papok és püspökök is, nem hisz a természetfeletti világban, hanem ebben a világban várja a mennyországot és a poklot. Ezért ír oly sokat a környezetről, és oly keveset a mennyországról.

Erről a helyzetről irt Jakobius német teológus Utolsó Harc c. könyvében, amivel már foglalkoztam[7]. Ő írja, „Legyen nekünk is, mármint a ’kis maradék’ Egyháznak végidő-stratégiánk, mint a Sátánnak”. Mit értek végidő stratégia alatt? Jakobius segít megválaszolni az alábbi sorokban. Mikor Jakobius ezeket a sorokat írta, még nem volt látható, hogy a pápa szerepe is megkérdőjelezhető, de az aposztázia, illetve a hithagyás ténye a II. Vatikán Zsinat óta egyre világosabb lett[8].

„A legnagyobb hit-elhagyás a római katolikus Egyházon belül következik be, [írta Jakobius], amikor majdnem minden katolikus, követve a hamis ökumenizmust, elszakad Rómától, a pápától [mármint Benedektől! B.S.] és a tanító hi¬vataltól, és csatlakozik a hamis Krisztushoz, a hamis egyházhoz [Ferenc], amely a "vadállat” szobra, és minden keresztény vallás egyesítése.

Azt mondja Mária Ida Peerdemannak 1950. november l6-án: "Felhívás Németország részére. A pápa találja meg a módját, és in¬tézzen fölhívást a papokhoz, különben Németország el fog veszni. Itt nagy és erős hanyatlás van ... Én csak figyelmeztetek. A másik oldal buzgón dolgozik, hogy a népet elvonja Rómától. .. "

"Aztán majd sanyargatnak és megölnek titeket, és miattam gyűlölni fog mindent a nemzet, Sokan el is tántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölni fogják egymást." (Mt 24,9-10)

(Megjegyzés a 9-10. vershez:) A 20. századról azt mondják, hogy a kereszténység legtöbb mártírját hozta, akiknek meg kel¬lett halniuk a hitükért. De azoknak a keresztényeknek az üldözé-se, akik a jövőben a római katolikus Egyházhoz hűek maradnak, és üldöztetést kell elszenvedniük, a keresztényüldözés kezdeteitől fogva mindent túlszárnyal. Ha a szabadkőműveseknek sikerül a hamis ökumenizmus segítségével a hamis egyházat, a nagy bál-ványt - vagy a Szentírás szavaival élve a "vadállat" szobrát - hiva¬talossá tenni, és világszerte elterjeszteni, akkor kinyílik az ajtó az Antikrisztus megjelenése előtt - mondja az Istenanya. Sok kérdés merül fel, ami ma még tisztázatlan.

Egy: Amikor megtörténik az elszakadás Rómától, és világszerte bevezetik a hamis szabadkőműves egyházat, lesz-e még Rómában pápa?

Kettő: A hamis egyház megalapítása után mennyi idővel jelenik meg az Antikrisztus?

Három: Hol fognak a Rómához hű katolikusok szentmisét hallgatni? Hogy néz ki a római-katolikus Egyház struktúrája az Antikrisztus megjelenéséig? Megkapják már az emberek a 666 je¬let a hamis egyház bevezetésévei, vagy csak az Antikrisztus meg¬jelenésekor? Milyen lesz az új, hamis egyház viszonya a római ka¬tolikus Egyház kis maradékához, a kis nyájhoz? Akkor is folytató¬dik azoknak a katolikusoknak az üldözése, akik hűek maradtak a római-katolikus Egyházhoz?

Ezek még megválaszolatlan kérdések, de teljes biztonsággal mondhatjuk, hogy az Istenanya, aki eddig megvédte megmaradt gyermekeit a tévtanítokkal szemben és tájékoztatott a jelekről, a megfelelő időben továbbra is ezt fogja tenni.

Jézus a végidőről szóló beszédében azokkal kezdi a jövendö¬léseket, amik a jövőben fognak történni: "Amikor majd látjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusz¬tulást - aki olvassa, értse meg!" (Mt 24,15)

(Megjegyzés a 15. vershez:) Az 1-14. versek csak a gyötrelmek jelei és eseményei, amelyek a csúcsponthoz, vagyis a templom¬nak, azaz a hitnek, az Egyháznak a pokol hatalmai vagy a hamis egyház általi 1erombolásához vezetnek. Így az esemény, amire Jé¬zus figyelmeztetett, az évszázados fejlődés csúcspontja, amelyet a sátán zsinagógája már évszázadok óta készít elő.

Mint tudjuk, Dániel próféta megjövendöli, hogy az idők végén egy hitvány, hatalmas király (Antikrisztus) az egész világon meg¬szünteti a napi szentmiseáldozatot (" hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött"), és azoknak a tanait ismeri el, akik el¬hagyták a szent szövetséget, a római katolikus Egyházat (szobor vagy hamis Krisztus és hamis egyház).

Ha Jézus valóban jelen van a szent Eucharisztiában, amint ígérte: "Íme én veletek vagyok a világ végéig" (Mt 28,20), a napi szentmise betiltásával ezt a jelenlétet megszüntetik és megtiltják, akkor bekövetkezik a templomrombolás, ahogy Jézus a tanítványoknak megjövendölte. Ezzel beköszönt az Idők vége, a világ, az emberiség és az Egyház tisztulása.

Az Újszövetségben minden esemény megismétlődik, ahogy azok Izrael történelmében az Ószövetség idején előfordultak. Az ősi Izraelben is volt nagy hit-elhagyás, pogány isteneket követtek. Azok, akiknek az Írást és a próféciákat a népnek magyarázniuk kellet volna, az írástudók, keresztre feszítették Jézust, ahelyett hogy felismerték volna benne a Messiást. Az Ószövetségben is bekövetkezett, amit Izajás próféta jövendölt: "Ha a te néped, Izrael, annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak a maradék tér meg belőle. " (Iz 10,22) A kereszténységben ez a kis nyáj lesz.

Ezeket a példákat lehetne tovább is sorolni.

Az Ószövetség végén is borzalmas pusztítás volt. A Makkabeusok küzdelme zárja az Ószövetség idejét, és az akkori idők végén a zsidók napi (állat) áldozatát is megtiltották. IV. Antiochus Epiphanes pogány király megszentségtelenítette Kr. e. 168-ban a jeruzsálemi templomot, és ott rendezett be pogány kultuszt. A szent helyet elpusztították, a zsidó áldozatot nem lehetett ott be-mutatni, a papokat és a közösséget elüldözték.

A római-katolikus Egyház napi szentmiseáldozatának megszüntetésével megkezdődik a "vadállat" világuralma, ami 1290 napig, vagy 42 hónapig fog tartani. Az antikrisztusi uralom alatt az is bekövetkezik, amit Jézus jövendölt: "Aztán majd sanyargatnak es megölnek titeket, és miattam gyűlölni fog mindent a nemzet ... A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet. " (Mt 24,9.12)

Még nem tudjuk megállapítani, vajon a hamis ökumenikus egyház megalapításakor is már véres üldözés lesz, vagy csak megvetés és besúgás. Biztosan lesznek mesterségesen szított vallásháborúk és elviselhetetlen mértékűvé válik a fanatikus vallási terror, amely a lakosság gyűlöletét a római katolikus Egyházra (és a hozzá hűséges hívekre) irányítja, akik 2000 éve tartják magukat tanaikhoz, és ma már konok, megcsontosodott, középkori struktú¬rának gyalázzák, és megbélyegzik őket. Majdnem minden ember¬nek megmagyarázzák, hogy egy egységes vallást kell létrehozni, amely mindenki számára elfogadható, és biztosítja a világbékét. A római kato1ikus Egyházat, vagy jobban mondva a maradékát, aki semmi esetre sem akar csatlakozni ehhez az új egyházhoz, veszé¬lyes szélsőségesnek mondják, gyűlölik és üldözik őket. Pillanatnyilag nem tudjuk még elképzelni ezt a helyzetet.”


Azonban azóta, hogy Jakobius ezt írta, láthatjuk, hogy az idő közeledik, és csak Ferencnek, illetve a Sátánnak van „végidő stratégiája. Nekünk még mindig nincs. De fel kell készülnünk a végidőre!! Főleg a 3. ponttal kellene komolyabban foglalkozni, az abban említett témákkal foglalkozni, arra előkészíteni a híveket. A szentmise áldozat úgy is megszűnhet, ha nem lesz érvényes a szentmise, vagy az érvényes miséket betiltják az (egyházi?) elöljárók, és nem lesz oltáriszentségi jelenlét. Akkor mi lesz? Ha nem lesz pap, aki érvényesen gyóntat? Akkor mi lesz?! Ha megkövetelik a 666 szám elfogadását, vagy ha nem, éhen halhat az ember. Akkor mi lesz? Mi lesz a „kis nyáj,” és (hangsúlyozom a KIS-t) viszonya az eltérített Egyházhoz? Ideje lenne felkészülni és erről beszélni a pásztoroknak, és stratégiát kidolgozni hozzáértőknek! Irányt mutatni a népnek! Nincs sok időnk, ha az eltérítés megtörtént, mint azt Benedek lemondatása, Ferenc viselkedése, és nem utolsósorban Sükösd óta sok más jel igazolni látszik.

[1] Ferenc lemond 2016-ban?

[2] “Is There Life After the Pontificate for Francis?” Van még élet Ferenc számára a pápaság után?

[3] A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson

[4] Here's What to Expect From Pope Francis in 2016, Mit várhatunk Ferenc pápától 2016-ban?

[5] http://egipatrona.hu/mvsz/index.php/1619-prof-dr-balogh-sandor-kinek-a-helytartoja-ferenc

[6] http://www.sukosdiszeretetkozosseg.hu/jezus-urunk-tanitasa-2014-februar-7/

[7] Szakadás vagy hitehagyás? Mi a teendő? NYÍLT LEVÉL MINDENKINEK,

[8] Paul Josef Jakobius, UtolsóHarc, Marana Tha,2012, 297-299 o


Real Time Web Analytics