Dr.Balogh Sándor: Szakadás vagy hitehagyás?

Mi a teendő? NYÍLT LEVÉL MINDENKINEK


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).
Zavaros időket élünk. Egyre több jel mutat arra, hogy a mások eljövetel (2Tessz 2) egyre közelebb van. Szent Pál szerint ez lesz a sorrend: tömeg aposztázia, Antikrisztus, Második Eljövetel.

Az utolsó vagy ”tömeg aposztázia” kérdése az egyik legfontosabb kérdés az Egyház életében. A Katolikus Enciklopédia nem is foglalkozik vele. Ir ugyan az aposztáziáról,”aposztázia (gör. 'elpártolás'): bűn a →hit erénye ellen. - 1. A katolikus hit teljes megtagadása, →hittagadás (~ a fide).)”

A hittagadás alatt ezt olvassuk: „hittagadás (lat. apostasia a fide): a →hitetlenség cselekedete, mellyel a megkeresztelt ember a megismert hitet teljesen elutasítja (→hittagadó) .”

Azonban ez a végső aposztázia nem igazi tagadás, hanem a hit gyakorlati átértelmezése. A szavak maradnak, csak más értelmet kapnak. A Mennyország és Pokol léteznek, csak nem Fent illetve Lent, hanem itt a földön, ebben az életben. Például vannak vélt (putativ) házasságok, amelyek nem voltak érvényesek az elejétől, amelyeket meg lehet semmisíteni, de most a megsemmisítést annyira megkönnyitik, hogy a szentségi házasság fogalmának megváltoztatása vagy tagadása nélkül, a püspöktől függően, gyakorlatilag minden házasság megsemmisíthető lesz. A szentmise áldozatot átértelmezik lakomává, ahol mindenki járulhat az „Úr asztalához.

Lehet példákat felsorolni tucatjával, és az Egyház tanító hivatala mégsem foglalkozik a világ végére jellemző tömeg aposztáziával. Elképzelhető, hogy azért nem, mert maguk az egyháziak is aposztaták lettek? Lehet a hivatalos Egyház aposztata? Lehet a pápa aposztata? Lehet egyszerre két pápa? Lehet, hogy a pápa lemondása érvénytelen, és egy érvénytelen konklávé egy érvénytelen pápát választ, aki vezeti az aposztata egyházat?

Lehet számos elismert jóslásra is hivatkozni. Dr. Kelly Bowring, egy amerikai teológia professzor. „Hogy kell reagálni, ha Ferenc a Hamis Próféta?” 1 című cikkében 2 felvet a kérdést, majd 12 jövendölést sorol fel, amelyek nagyon idevonatkoznak. Például megemlíti Szent Malakiás jövendölését, hogy Benedek az utolsó sorszámmal jelölt pápa. Utána Római Péter jön, aki lehet az első Péter méltó utóda, de lehet Péter, Róma püspöke, aki csak Róma püspöke, ahogy Ferenc bemutatkozott megválasztása után? Malakiás a pápákat szám szerint jellemzi, XVI. Benedek a 112. pápa, és az őt követő Római Péternek nincs száma. Jelentheti ez, hogy ez nem igazi pápa?

Érdekes a La Salette-i jelenés is: a Szűz Anya szerint Róma elveszti a hitet és az Antikrisztus székhelye lesz, és nem tudjuk, ki az igazi pápa. A nemrég elhunyt Don Gobbinak a Szűz Anya többször is monda, hogy a szabadkőművesség székhelye a Vatikánban van.

Professzor Bowring szerint Szent Ferencnek tulajdonítják ezt a próféciát: A megpróbáltatás idején egy embert nem érvényesen emelnek a pápaságra, aki hamis úton sokakat fog tévedésbe vinni…Különböző vélemények és szakadások lesznek, mert azokban a napokban Jézus Krisztus nem egy igazi pásztort küld nekik, hanem egy rombolót.

Mindezt összefoglalja az Egyház Katekizmusa: 675 Krisztus eljövetele elõtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. [639] [639]Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsõíti Isten és az Õ testben eljött Messiása helyett.

Ezen a héten jelenik meg egy könyv, a belga kardinális, Godfried Danneels jóváhagyott életrajza,3 amelyben a kardinális beismeri, hogy ő is tagja volt egy “klerikus maffiának,” amely előre tervezte Bergoglio megválasztását, hogy bizonyos reformokat vezessen be. Ugyanakkor tilos volt, amíg él a pápa, annak utódjáról beszélni, szavazatokat ígérni, alkukat kötni, stb. Egyesek szerint ez maga érvényteleníti a választást.

Mi tehát a teendő?

Dr. Bowring szerint, ha a pápa a hamis próféta lesz, nem szabad követni, és ha rosszat mond vagy tanit, azt nem szabad követni. Ezt figyelembe véve, engedelmeskedni kell, de vigyázni, nem szabad dicsérni, ha az emberek megbotránkoznak hogy a pápa mit mond vagy csinál, jobb engedni a botránkozást, mint feladni az igaz tant, maradjunk meg az igazságnál,

Nem tetszett sok, amit Ferenc csinált,de kezdetben nem volt ellene semmi előítéletem, míg nem olvastam Malachi Martin könyvét.4 Eddig is volt sok rossz pápa, miért ne lehetne Ferenc is egy a sok rossz pápa között. De Martin könyvében leírtak egy lépéssel tovább mentek, és Sükösd adta meg a végső választ. Martin beszámol egy fekete miséről a Vatikánban, 1963-ban, június 29-én, Péter és Pál apostolok napján, abban a kápolnában, ahol a pápákat szokás választani, a jelenlevők véresküt tettek. Arra esküdtek, hogy a következő pápa akit ebben a kápolnában választanak, „esküvel elkötelezi magát” hogy a Sátán embere lesz. A kápolna tatarozás miatt zárva volt mikor XVI. Benedeket választották, és Ferenc volt a következő pápa, akit abban a kápolnában választottak!

Tudom, ez felelősségteljes kijelentés, hogy akit a világ nagy része pápának tart, tulajdonképpen a Sátán embere. De el kellett idáig jutnom, nem kíváncsiságból, hanem hogy az emberiség tisztán lásson. Sokkal kisebb probléma ha egy gyermekmolesztáló költözne a szomszédságba, mégis figyelmeztetném a szülőket. Ne figyelmeztesse az ember hittársait, hogy a Sátán eltérítette a Vatikánt, és a dolgok nem azok, amiknek látszanak? A lelkeket árultam volna el, ha ezt nem hozom nyilvánosságra. Ez talán segít megérteni, miért csináltam ezt, és főleg, miért hoztam nyilvánosságra. Isten nem azért adja a tehetséget és meglátást, hogy az ember véka alá rejtse.

Itt kell idézni Jakobius német teológus Utolsó Harc c. könyvét.5 Ő irja, Legyen nekünk is, mármint a „kis maradék” Egyháznak végidő-stratégiánk, mint a Sátánnak. Mit értek végidő stratégia alatt, Jakobius segít megválaszolni az alábbi sorokban. Mikor Jakobius ezeket a sorokat írta, még nem volt látható, hogy a pápa szerepe is megkérdőjelezhető, de az aposztázia illetve a hithagyás ténye a Vatikán II óta egyre világosabb lett.

„A legnagyobb hit-elhagyás a római-katolikus Egyházon belül következik be, irta Jakobius, amikor majdnem minden katolikus, követve a hamis ökumenizmust, elszakad Rómától, a pápától [mármint Benedektől! B.S.] és a tanító hi­vataltól, és csatlakozik a hamis Krisztushoz, a hamis egyházhoz, amely a "vadállat” szobra, és minden keresztény vallás egyesítése.

Azt mondja Mária Ida Peerdemannak 1950. november l6-án: "Felhívás Németország részére. A pápa találja meg a módját, és in­tézzen fölhívást a papokhoz, különben Németország el fog veszni. Itt nagy és erős hanyatlás van ... Én csak figyelmeztetek. A másik oldal buzgón dolgozik, hogy a népet elvonja Rómától. .. "

"Aztán majd sanyargatnak és megölnek titeket, és miattam gyűlölni fog mindent a nemzet, Sokan el is tántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölni fogják egymást." (Mt 24,9-10)

(Megjegyzés a 9-10. vershez:) A 20. századról azt mondják, hogy a kereszténység legtöbb mártírját hozta, akiknek meg kel­lett halniuk a hitükért. De azoknak a keresztényeknek az üldözé­se, akik a jövőben a római-katolikus Egyházhoz hűek maradnak, és üldöztetést kell elszenvedniük, a keresztényüldözés kezdeteitől fogva mindent túlszárnyal. Ha a szabadkőműveseknek sikerül a hamis ökumenizmus segítségével a hamis egyházat, a nagy bál­ványt _ vagy a Szentírás szavaival élve a "vadállat" szobrát - hiva­talossá tenni, és világszerte elterjeszteni, akkor kinyílik az ajtó az Antikrisztus megjelenése előtt - mondja az Istenanya. Sok kérdés merül fel, ami ma még tisztázatlan.

Egy: Amikor megtörténik az elszakadás Rómától, és világszerte bevezetik a hamis szabadkőműves egyházat, lesz-e még Rómában pápa?

297oldal

Kettő: A hamis egyház megalapítása után mennyi idővel jelenik meg az Antikrisztus?

Három: Hol fognak a Rómához hű katolikusok szentmisét hallgatni? Hogy néz ki a római-katolikus Egyház struktúrája az Antikrisztus megjelenéséig? Megkapják már az emberek a 666 je­let a hamis egyház bevezetésévei, vagy csak az Antikrisztus meg­jelenésekor? Milyen lesz az új, hamis egyház viszonya a római-ka­tolikus Egyház kis maradékához, a kis nyájhoz? Akkor is folytató­dik azoknak a katolikusoknak az üldözése, akik hűek maradtak a római-katolikus Egyházhoz?

Ezek még megválaszolatlan kérdések, de teljes biztonsággal mondhatjuk, hogy az Istenanya, aki eddig megvédte megmaradt gyermekeit a tévtanitokkal szemben és tájékoztatott a jelekről, a megfelelő időben továbbra is ezt fogja tenni.

Jézus a végidőről szóló beszédében azokkal kezdi a jövendö­léseket, amik a jövőben fognak történni: "Amikor majd látjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusz­tulást - aki olvassa, értse meg!" (Mt 24,15)

(Megjegyzés a 15. vershez:) Az 1-14. versek csak a gyötrelmek jelei és eseményei, amelyek a csúcsponthoz, vagyis a templom­nak, azaz a hitnek, az Egyháznak a pokol hatalmai vagy a hamis egyház általi 1erombolásához vezetnek. Így az esemény, amire Jé­zus figyelmeztetett, az évszázados fejlődés csúcspontja, amelyet a sátán zsinagógája már évszázadok óta készít elő.

Mint tudjuk, Dániel próféta megjövendöli, hogy az idők végén egy hitvány, hatalmas király (Antikrisztus) az egész világon meg­szünteti a napi szentmiseáldozatot (" hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzetfölött"), és azoknak a tanait ismeri el, akik el­hagyták a szent szövetséget, a római-katolikus Egyházat (szobor vagy hamis Krisztus és hamis egyház).

Ha Jézus valóban jelen van a szent Eucharisztiában, amint ígérte: "Íme én veletek vagyok a világ végéig" (Mt 28,20), a napi szentmise betiltásával ezt a jelenlétet megszüntetik, és megtiltják, akkor bekövetkezik a templomrombolás, ahogy Jézus a tanítványoknak megjövendölte. Ezzel beköszönt az Idők vége, a világ, az emberiség és az Egyház tisztulása.

Az Újszövetségben minden esemény megismétlődik, ahogy azok Izrael történelmében az Ószövetség idején előfordultak. Az ősi Izraelben is volt nagy hit-elhagyás, pogány isteneket követtek. Azok akiknek az Írást és a próféciákat a népnek magyarázniuk kellet volna, az írástudók, keresztre feszíttették Jézust, ahelyett hogy felismerték volna benne a Messiást. Az Ószövetségben is be­következett amit Izajás próféta jövendölt: "Ha a te néped, Izrael, annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak a maradék tér meg be­lőle. " (Iz 10,22) A kereszténységben ez a kis nyáj lesz.

Ezeket a példákat lehetne tovább is sorolni.

Az Ószövetség végén is borzalmas pusztítás volt. A Makkabe­usok küzdelme zárja az Ószövetség idejét, és az akkori idők vé­gén a zsidók napi (állat) áldozatát is megtiltották. IV. Antiochus Epiphanes pogány király megszentségtelenítette Kr. e. 168-ban a jeruzsálemi templomot, és ott rendezett be pogány kultuszt. A szent helyet elpusztították, a zsidó áldozatot nem lehetett ott be­mutatni, a papokat és a közösséget elüldözték.

A római-katolikus Egyház napi szentmiseáldozatának megszüntetésével megkezdődik a "vadállat" világuralma, ami 1290 napig, vagy 42 hónapig fog tartani. Az antikrisztusi uralom alatt az is bekövetkezik, amit Jézus jövendölt: "Aztán majd sanyargatnak es meg­ölnek titeket, és miattam gyűlölni fog mindent a nemzet ... A gonosz­ság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet. " (Mt 24,9.12) I

Még nem tudjuk megállapítani, vajon a hamis ökumenikus egyház megalapításakor is már véres üldözés lesz, vagy csak megvetés és besúgás. Biztosan lesznek mesterségesen szított vallásháborúk és elviselhetetlen mértékűvé válik a fanatikus vallási ter­ror, amely a lakosság gyűlöletét a római-katolikus Egyházra (és, a hozzá hűséges hívekre) irányítja, akik 2000 éve tartják magukat tanaikhoz, és ma már konok, megcsontosodott, középkori struktú­rának gyalázzák, és megbélyegzik őket. Majdnem minden ember­nek megmagyarázzák, hogy egy egységes vallást kell létrehozni, amely mindenki számára elfogadható, és biztosítja a világbékét. A római-kato1ikus Egyházat, vagy jobban mondva a maradékát, aki semmi esetre sem akar csatlakozni ehhez az új egyházhoz, veszé­lyes szélsőségesnek mondják, gyűlölik és üldözik őket. Pillanatnyilag nem tudjuk még elképzelni ezt a helyzetet.”


De fel kell készülnünk rá! Főleg a 3. ponttal kellene komolyabban foglalkozni, előkészülni. A szentmise áldozat úgy és megszűnhet,ha már nem lesz érvényes szentmise, vagy az érvényes miséket betiltják az (egyházi?) elöljárók, és nem lesz oltáriszentségi jelenlét. Akkor mi lesz? Ha nem lesz pap aki érvényesen gyóntat? Akkor mi lesz?! Ha megkövetelik a 666 szám elfogadását, vagy éhen halhat az ember. Akkor mi lesz? Mi lesz a „kis nyáj,” és (hangsúlyozom a KIS-t) viszonya az eltérített Egyházhoz? Ideje lenne felkészülni és erről beszélni a pásztoroknak, és stratégiát kidolgozni hozzáértőknek? Irányt mutatni a népnek! Nincs sok időnk ha az eltérítés megtörtént, mint azt Sükösd is, és sok más jel igazolni látszik.

Itt az ideje azt felhasználni, és felhívni püspökeink figyelmét az óriás felelősségre, ami rájuk hárul. Ha a püspök valóban jó pásztor, nincs mit félnünk. Ha pedig gonosz béres, akkor jobb nem a bizalmába kerülni.

„Isten büntető ítéletét, a világ, az emberiség és az Egyház meg­tisztítását Jézus a vízözönhöz hasonlítja: " Virrasszatok! Az Ember­fiának eljövetelekor úgy lesz, mint Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek és férjhez mentek mindaddig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába, és nem kaptak észbe, amíg el nem jött a vízözön s el nem sodorta valamennyit, " (Mt 24,37-39)

Természetesen világos, hogy napjaink béke-, öröm- és szeretet­prédikátorai csak az Evangélium felét hirdetik, mert Isten igazsá­gosságát, mely ugyanolyan része az Evangéliumnak, elhallgatják és elutasítják. Ők azokat a részeket - mint például a Mt 24,37-39 ­támadják, és mint fenyegető üzenetet, bajt okozó próféciát elítélik.” (301.o.)

Ne lepődjetek meg tehát, ha titeket is elítélnek a hitehagyók, Jézus ezt is megjósolta, hogy az Ő nevéért üldözni fognak benneteket. Azonban pásztorainkra és teológusainkra nagy felelősség hárul. Addig válaszoljanak a fenti kérdésekre, amíg lehet

Krisztusban és a Nagyasszonyban szeretettel,1 http://twoheartspress.com/blog/how-to-respond-if-pope-francis-is-the-false-prophet-2/

2 https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-danneels-admits-being-part-of-clerical-mafia-that-plotted-francis

3 https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-danneels-admits-being-part-of-clerical-mafia-that-plotted-francis

4 Malachi Martin, Windswept House, 1996, 7-20 o.;

5 Paul Josef Jakobius, UtolsóHarc,Marana Tha,2012, 297-299 o.


Real Time Web Analytics