Dr. Balogh Sándor: Ferenc lemond 2016-ban?


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).
December 8-an, s Szeplőtelen Fogantatás ünnepén egy konzervatív amerikai katolikus hetilap, a Remnant, felszólította Ferencet, hogy mondjon le a pápaságról. [1]

A Remnant nem „sede vacantista,” azaz nem ért egyet a szélsőséges katolikus csoporttal, akik nem ismernek el egy érvényes pápát sem a II. Vatikáni Zsinat után. A Remnant elismeri Ferencet mint érvényesen választott pápát, csak nincs megelégedve Ferenc pápaságával.

A közel négyszázötven szó hosszú nyílt levelet számos ismert katolikus írta alá, és egy ötezer szavas függelékben sorolják fel a sérelmeket, azaz Ferenc baklövéseit, amit az alábbiakban kivonatolok

1. A sérelmek között első helyen említik a rengeteg téves elszólást és kijelentést, amit utólag a vatikáni bürokráciának kellett kimagyarázni vagy helyesbíteni.

2. Ismételten téves és lekicsinylő kifejezéseket alkalmazott az egyházi és apostoli hagyományokra és az azt vallókra, mintha azok lennének az ellenség. Megáll az ész, mikor a pápa a katolikus egyház alkotmányáról, tanairól, szokásairól és a hithű katolikusokról így beszél.

Olyan gyakran megsértette a hithez hű katolikusokat, hogy egy hívő összeállított egy „Sértegetések Kiskönyvét,” amelyben felsorolja az általa használt sértő kifejezéseket amelyekkel saját Egyháza elöljáróit és hithű tagjait sértegette. A felsorolt (de nem teljes) listán körülbelül 20 ilyen kifejezés közt megtaláljuk a farizeus, fundamentalista, elitista, moralista, szőrszálhasogatók, „keresztény denevérek, akik a sötétséget keresik az Úr világossága helyett,” nosztalgista, intellektuális arisztokrata, hogy csak néhány példát említsek.

Ugyanakkor egyetlen negatív kifejezést sem használt az egyház igaz ellenségeivel szemben. Sőt, a homoszexuálisokról kijelentette, hogy „Ki vagyok én, hogy megítéljem őket.” A függelék számos más példát hoz fel Ferencnek a szexuális deviánsak iránti szimpátiájára.

Majd egy sereg példát hoz fel, hogy a hithű szerzetesrendeket üldözik, míg az abortuszt, nők pappá szentelését, egyneműek házasságát, kifejezett eretnekségeket, stb. támogató szerzetesrendek elleni kivizsgálásokat leállította.

3. Az Egyház hagyományos tanainak és fegyelmének programszerű leépítése mellett elnökölt az utolsó szinóduson, amely a házasság és szexualitás tévedhetetlen tanait akarta legyengíteni, hogy harmóniába hozzák a kor téves eszméivel.

Robert Sarah bíboros szerint „egyfajta eretnekség, egy patológus skizofrénia” amit az isteni irgalom alatt meghirdet, t. i. az elmélet és gyakorlat szétválasztása: doktrinálisan bűn valami, de pasztorálisan meg lehet engedni, mert mindenki csinálja, és mert a mindent megbocsájtó Isten úgy is megbocsájt mindent mindenkinek. Ez egy alaptémája lett pápaságának, hogy az „irgalomra” hivatkozik az Egyház erkölcsi tanításával szemben, amit „kicsinyeskedő szabályoknak”, „akadályoknak”, bezárt ajtóknak”, „szőrszálhasogatásoknak” nevezett.

A családról szóló szinódus első ülésén többszörös manipulálása egy hamis félidős riport kiadásával és egyéb erkölcsi nyomással egy általa óhajtott cél kivitelezésére, végül is, Isten segítségével, sikertelen maradt.

A második ülésen megkövetelte, hogy az ülés az általa kiadott utasítás alapján dolgozzon. A résztvevők ezt is elvetették [megjegyzés: A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson cimű írásomban én is foglalkozom ezzel a témával] és Ferencnek nem tetsző véleményt szavaztak meg. Erre Ferenc ismét a hithű püspököket támadta, mint „zárt szívűek, akik gyakran az Egyház tanítása mögé bújva ítélkeznek…”

Ezzel az igyekezettel párhuzamosan kiadott egy Mitis Iudex Dominus Iesuscímű utasítást a házasság leegyszerűsített megsemmisítéséről, annak tudatában, hogy ez veszélyezteti a házasság felbonthatatlanságának elvét, amivel persze a jogászok egyetértenek, és például Benedict Nguyen, egy Texasi egyházmegye kánonjogásza szerint ez „katolikus váláshoz vezet”.

4. Szerinte az Egyház mint egy megszállott foglalkozott az abortusszal, homoszexuális házassággal és fogamzásgátlással.

Amikor Európa a züllöttség mélyébe süllyed, fanatikus muzulmán tömeggyilkosok irtják a keresztényeket, terrortámadásokat kezdenek Európában, neki legfontosabb téma a környezetvédelem.

Nem lep meg senkit, hogy a világ hatalmasságai, a médiával együtt, még a haladó „katolikus” média is, égig dicsérik a Laudáto si enciklikáját mint „Ferenc forradalmának” szerves része.

5. Uralkodása alatt következetesen leértékeli a protestáns és katolikus hittételek közti különbségeket, legtöbbször szemantikai félreértéseknek nevezve őket. Több, mint ötven éves Vatikánnal való „párbeszéd” után, a helyzet egyre romlik náluk: jóváhagyják a válást, fogamzásgátlást, abortuszt, „felszentelnek” nőket és homoszexuális „papokat” és „püspököket”, és alapvető dogmákat elvetnek.

6. Az utóbbi időkben ezek a téves és/vagy káros kijelentések egyre vakmerőbbek és botrányosabbak lettek, és itt számos újabb példát említenek.

November 15-én egy luteránus ima-szolgálaton több botrányos kijelentést tett. November 21-én a katolikus tanítókat utasít, hogy az iskolában soha ne térítsenek. A november 25-30 afrikai útjának egyik fő témája a környezetrombolás volt.

Afrikából hazafelé a repülőn újabb botrányos kijelentéseket tett, sértegetve Egyházának hithű tagjait: „fundamentalizmus egy betegség … köztünk, katolikusok közt is sokan vannak, akik azt hiszik, hogy birtokában vannak az abszolút igazságnak és másokat rágalmakkal bemocskolnak és gonoszt cselekednek… a vallási fanatizmus nem vallásos mert hiányzik belőle Isten és bálványimádás lett, mint a pénz imádása…

Később összehasonlítja ezeket a katolikus „bálványimádókat” a fanatikus muzulmánokkal. Majd kijelentette, hogy ”nem a muzulmánok fosztották ki (sack) Rómát.” Ez egy történelmi tévedés, mert igen is a tényt, ami „Róma kifosztása” („sack of Rome) néven szerepel a történelemben és 846-ban történt, muzulmánok követték el. Itt megjegyzik, hogy különös szégyen, ha egy pápa nem ismeri Róma történetét és (tegyük hozzá, saját politikai céljából) történelmi tényeket hamisít vagy tagad.

Még néhány példa után idéz egy meg nem nevezett, magasrangú vatikáni tisztviselőt, hogy „Ez a pápaság komolyan veszélyezteti a katolikus hit és erkölcsi tanokat.”

Anélkül, hogy megítélnék a szándékot, hogy mit miért mondott, egyetértenek a vatikáni tisztviselővel, hogy Ferenc pápasága veszélyes az Egyházra, és a veszély napról napra növekszik. Mivel a veszély, és Isten, valamint Péter és Pál haragja elhárításának egyetlen módja van, kérik a pápa lemondását.+

* * * * *

Dicséretre méltó próbálkozás, azonban az egyik problémát egy másik problémával oldják meg. Alázatosan alávetik magukat Ferencnek mint pápa, de mégis kritizálják. Bár Ferenc nem tévedett ex katedra tanításban, a tévedések és hibák sorozatának láttán, a tévedések tömegének súlya alatt, fel kellett, hogy vetődjön bennük a kérdés, a Szentlélek megengedheti-e, hogy egy igazi pápa ennyire, ilyen gyakran és ilyen súlyosan tévedjen?

Benedek lemondása és Ferenc megválasztása körüli zavarok, valamint az utolsó időkre vonatkozó biblai és magán kinyilatkoztatásokban található jelzések ellenére, nem ébredt fel bennük a gyanú, illetve a lehetősége annak, hogy Benedek lemondása kényszerített, tehát érvénytelen volt, és Ferenc egy romboló szándékkal befurakodó ál-pápa, aki bitorolja szent Péter trónját, hogy egy feladatot elvégezzen?

Itt van a probléma: nem tesznek különbséget a hivatal és a személy közt. Annyira tisztelik a pápaságot mint hivatalt, hogy elfogadnak egy romboló szándékkal befurakodó ál-pápát pápának. Eszükbe sem jut, hogy egy romboló szándékkal befurakodó ál-pápa pápa lehessen. Igy Ferenc pápasága érvénytelenségének kimondása helyett Ferenc lemondását követelik arról a trónról, amit ő soha nem kaphatott meg, mert még mindig Benedek ül rajta, ha nem is aktívan.

Idáig jutottam a cikkel, mikor egy újabb hír érkezett a Vatikánból, amit szerint Ferenc 2016-ban lemond.

* * * *

Leo Lyon Zagami egy olasz geopolitikai kutató és 9 könyv szerzője. Egyik könyvében, Ferenc, az utolsó pápa? leirja, hogy az egyház hanyatlásának okai a pénz, a szabadkőművesség, és az okkultizmus.

Zagami, két magas rangú vatikáni személyre hivatkozva, világraszóló hírt jelentett be: Ferenc 2016-ban hazalátogat Argentínába, lemond, és régi hazájában tölti nyugdíjas éveit.[2] Ferenc a Vatikán helyett Argentínában óhajt nyugdíjba menni.

Azonban ne értsük félre, nem a kritikák hatására megy nyugdíjba, hanem „miután elvégezte szolgálatát mint jezsuita és az Új Világrend pápája. Sikeresen előmozdította az „Agenda 30”-t (szénégetés illetve a füst adóztatását), a családi értékek felbomlasztását, valamint a Kereszt szentségét (?). Támogatta a mexikóiak beözönlését az USA-ba, mivel az növeli a katolikusok számát, az európai menekült krízist, amire szükség van a keresztény civilizáció tönkretételéhez, hogy annak helyét elfoglalja a „Crislam” és az Egy Világvallás. Az Új Világrend Bábuja jó munkát végzett.” [kiemelés B.S.]

Így az egyre gyorsuló ütem érthető, be akarja fejezni a munkát – ha Isten megengedi és mi, mármint az Egyház, hagyjuk neki, a hátralevő idő alatt A lemondás is érthető. Ha nem az Isten, Egyház és a hívek iránti hűségből és szeretetből fogadta el a pápaságot hanem egy feladatot teljesített, miután a feladatot, az Egyház lerombolását és az Antikrisztus globális uralmának előkészítését sikeresen elvégezte, egy 80 éves személy miért kötelezze le magát egy idegen országban a pápasággal járó feladatokra, mikor nyugodtan élhet szülőhazájában minden gond nélkül?

* * *

Ha ez mind igaz. és nincs okunk nem óvatosnak lennünk, fel kell készülni, mert ez mind Isten tervei szerint történik az utolsó időkben. Szent Pál ezt világosan megírta a 2Tessz 2,1-12 levélben. Sőt, maga Jézus figyelmeztet Mt24, és Mk13-ban.[1] http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2198-the-year-of-mercy-begins

[2] http://www.infowars.com/vatican-insider-pope-francis-will-resign-in-2016-following-argentina-visit/


Real Time Web Analytics