Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

20. rész, A Padergnone-i (Brescia)

szabadkőműves-sátáni

templomFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!Csak később értettem meg ezeknek a szavaknak [ld. az előző, 19. részt] az igazi jelentését. Ezért Villa atya kérésére, hogy vizsgáljuk meg Padergnone "új templomát" (a harmadik évezred első új templomát egyházmegyénkben) , kitérően, meggyőződés és elkötelezettség nélkül válaszoltam. Csak nem sokkal XVI. Benedek San Giovanni Rotondo-ban tett látogatása után kezdtem felfogni Villa atya szavainak a súlyát. A pápa ellátogatott San Giovanni Rotondo-ba, a "sátáni templom" terén misét celebrált, és még ha néhány prelátus által felállított "csapda" is volt, de megáldotta ezt a "sátáni templomot! [ld. a 16. részt]

Miért történt ez a látogatás? Miért kellett ez az"áldás"? Miért volt szükség az Egyház legfőbb méltóságának a súlyára, amikor a "sátáni templom" szörnyű valóságát úgysem lehet megcáfolni? Igen, valóban fordulóponthoz érkeztünk!

Június végén tettem első látogatásomat Padergnone "új templomában", amelyet további látogatások követtek, részletes tanulmányozással, fényképek és felmérések készítésével.

Az "új templomot" a "Feltámadt Krisztusnak" szentelték.

Azonban a katolikus vallás a kereszten alapul, nevezetesen Jézus Krisztusnak azon az akaratán, hogy engedelmeskedjék az Atyának, és szenvedjen és meghaljon a kereszten azért, hogy elhozza nekünk a megváltást. Feltámadása azonban nem az Ő akarati cselekedete, hanem isteni természetének a cselekedete volt!

Akkor hát azok, akik nem hisznek Krisztus istenségében, miért lelkesednek annyira a "Feltámadt Krisztus" alakja iránt?

Ahhoz, hogy erre választ kapjunk, emlékezetünkbe kell idézni Isten és a katolikus Egyház legelszántabb ellenségének, Alice Bailey-nek, a "New Age" papnőjének és az 1921-ben alapított sátáni “Lucis Trust” alapítójának a szavait, amelyek ezekkel a szavakkal körvonalazták egy Új Egyetemes Vallás tervét: " 'A feltámadt Krisztus' és nem a 'keresztre feszített Krisztus' az Új Vallás megkülönböztető jegye". Íme, ez a titka annak, miért szentelték ezt az "új templomot" a "Feltámadt Krisztusnak"!

De mit is értenek valójában azon, hogy "Feltámadt Krisztus"?

Jézus Krisztus a "Mester", de számukra a "Mester" szabadkőműves úgy válik 15. fokozatú szabadkőművessé az Ősi és elfogadott skót rítus szerint, hogy "felemelkedik" abból az emberi "állapotból, amelyben világosan megnyilatkozott annak a végső valósága, hogy ő egy ember". Így a szabadkőműves az előző állapotából "felemelkedik", és "mester", vagy "Isten-ember" lesz, kiszabadulva minden isteni hatalom alól, hiszen ő Istenné vált!

Így nem az Isten az, aki emberré lett, aki meghalt a kereszten és feltámadt, mert Ő Isten, hanem az ember az, aki Jézus Krisztusban Istennek mutatja magát, aki az ő számukra nem több, mint a "Mester" szabadkőműves szimbóluma! Így a "Feltámadt Krisztus" fogalmával ők nem Krisztus istenségét ünneplik, hanem a szabadkőműves ön-megistenítést, nevezetesen az "ember kultuszát", ami szükséges lépés a "Lucifer kultuszhoz"!


2007. november 11. Brescia püspöke, Msgr. Luciano Monari misét mutat be a sátáni-szabadkőműves Padergnone-i templomban

De ezt az "új teológia" szerinti "krisztológiát" vallják sokan főpapjaink közül is. Mint ahogyan a nagy dominikánus szerzetes, Garrigou-Lagrange atya összefoglalta (leírva az "új teológiát") 1946-ban: "Ezek szerint az anyagi világ a spirituális irányába fejlődik, és a spirituális világ pedig, természeténél fogva , a természetfeletti rend irányába és Krisztus teljessége felé. Így az Ige megtestesülése, a Misztikus Test , az Egyetemes Krisztus pusztán egy pillanat az univerzális fejlődésben ... Ez marad a keresztény dogmákból eszerint az elmélet szerint, amely abban a mértékben választja le magát a Hitvallásunktól, amilyen mértékben a hegeli evolucionizmushoz közeledik." Ezután a nagy dominikánus felkiált: "Hol végződik ez az 'új teológia'? A modernizmushoz tér vissza a fantázián, a tévedéseken és az eretnekségeken keresztül."

Az "új templom" építéséneke egyik felelőse Msgr. Ivo Panteghini, aki néhány éve a Brescia-i Kúriához tartozik, az "Egyház Kulturális Öröksége Pápai Bizottságának a konzulense", amely bizottság elnöke a szabadkőműves Msgr. Francesco Marchisano volt, aki a Pió atyának szentelt sátáni templom építésének a felelőse is volt. A Brescia-i Kúria jóváhagyta a tervet, úgyszintén az Olasz Püspöki Kar Püspöki Konferenciájának (CEI) Istentiszteleti Hivatala, és amelyet részben Giulio Sanguineti püspök finanszírozott, akit Villa atya személyesen vádolt meg szabadkőművességgel, és amit Msgr. Sanguineti nem tudott megcáfolni, és pár héttel elhelyezése előtt felszentelte az "új templomot". Az újonnan beiktatott püspök, Msgr. Monari, nem késlekedett, hogy az "új templomba" siessen misézni. Az "új templom" szentelésére emelt sarokkőben elhelyezték Msgr. Sanguineti püspöki, valamint II. János Pál és XVI. Benedek pápa pápai medálját.

Az "új templom" tanulmányozásának a célja az volt, hogy felfedezzük a "szabadkőműves jeleket" a projektben: a templom nem a "Feltámadt Krisztusnak" lett felszentelve, hanem a "Rózsakereszt Lovagjának" [vagyis a Rózsakeresztesek Lovagjának], vagyis a 18. fokozatú A.A.S.R. szabadkőművesnek, akinek az a feladata, hogy eltörölje a katolikus misében Jézus Krisztus keresztáldozatát a föld színéről!

A Rózsekereszteseknek ez a fokozata valójában az Istengyilkosság megismétlése, amelyet először a Kálvárián követtek el, míg a mise Krisztus valódi és vértelen áldozatának a megismétlése.

Az "új templom" minden részlete tele van szabadkőműves és sátáni szimbólummal: a külső szökőkút, a három spirál szerkezete, a bronzkapu, a liturgikus terem mennyezete, a keresztelőkápolna, a padok, a "Feltámadt Krisztus" szobra, az ablakok, az oltár, a tabernákulum, a templomos kereszt, a Reménység Szüze, a kripta, a lángoló kereszt, a templomot körülvevő zöld terület ... mind-mind a Pán Istent magasztalja, Lucifer kabbalisztikus istenét, a szabadkőművesek "Ember-Istenét", de az egész mű központja mindezek felett az oltár és a Rózsakeresztes Lovag alakja. Ez ennek az "új templomnak" a legnagyobb titka, ez a "központi eszméje".

( A Rózsakeresztesekről nagyon jó elemző cikk olvasható a Péter Sziklája honlapon.)

A Rózsakeresztes Lovag az, aki "igazságot szolgáltat" és megváltja az emberiséget a szabadkőművesek által gyűlölt, emberré vált Isten ellenében, aki letaszította Lucifert a neki az emberek felett majdnem abszolút hatalmat biztosító trónról; A Rózsakeresztesek Lovagja az, aki az oltárnál nem Krisztus vértelen áldozatát, hanem az Istengyilkosságot akarja megismételni.


A "Chiesa Viva" 420., a Padergnone-i sátáni templomról szóló speciális kiadása, amely Rodengo Saiano falucskában, Brescia egyházmegyében található. A "Feltámadt Krisztusnak" szentelt "új templom" központi figurája a Rózsakeresztes Lovag, aki 18. fokozatú szabadkőműves, és akinek az a feladata, hogy törölje el Krisztus keresztáldozatának még az emlékét is a föld színéről. A templom "Lucifer oltárán" a Rózsafüzér lovagja tehát "Lucifernek mutat be áldozatot", amely nem Krisztus áldozatának vértelen megismétlése, hanem az Istengyilkosság megismétlése!

Nemrégen egy, az Antikrisztusról írt könyv szerzője felhívott engem és megkért, hogy küldjek neki húsz példányt a San Giovanni Rotondo "sátáni templomáról" szóló könyvből, mert egy konferenciára készül. A telefonbeszélgetés során felhívta a figyelmemet egy közelmúltbeli eseményre. Egy csoporttal elment meglátogatni egy ördögűzőt, és felhívta az ördögűző pap figyelmét az Antikrisztusról szóló könyvére.

Ekkor a pap elmesélt neki egy különös ördögűzést, amelyet ő végzett. Egy olyan személyen végzett ördögűzést, akit Lucifer szállt meg, és ördögűzés közben egyszer csak ezt az ordítást hallotta: "Gargano-ban felállítottam a trónusomat!" (Gargano az a tartomány, ahol San Giovanni Rotondo városa áll.)

Az ördögűző meglepódött, nem értette a hallott szavak értelmét. Majd a telefonban így folytatta a könyv szerzője: "Másnap reggel postán megkaptam a "Chiesa Viva"-nak a San Giovanni Rotondo-i sátáni templomról szóló számát, amelyet elolvastam. És ekkor végre megértettem Lucifernek az előző nap hallott szavait."

Nos, ha Lucifer azt kiabálta: "Gargano-ban felállítottam a trónusomat" a Pio atyának szentelt sátáni templom miatt, meglepődhetünk-e, ha egy szép napon egy másik ördögűzőtől azt fogjuk hallani, hogy hallotta Lucifer ordítását: "Felállítottam az oltáromat Brescia-ban?"

2009. októberének közepén a "Chiesa Viva" 420. számának különkiadása ez alatt a cím alatt jelent meg: "Brescia: a Padergogne-i új plébániatemplom sátáni-szabadkőműves templom!" Óriási példányszámban terjesztettük Brescia-ban, és egész Olaszországban.

Egy hét elteltével, október 21-én kaptam egy látszólag ironikus levelet Msgr. Ivo Panteghini-től.

Október 28-án válaszoltam neki azokra a kérdésekre, amelyeket feltett, de hivatkoztam a Rózsakeresztes Lovag központi szerepére is, amelyet ő meg sem említett.

A téma taglalása végén kihangsúlyoztam, hogy a VI. Pál által kidolgozott mise-definícióban nem szerepel többé Krisztus keresztáldozata és Valóságos Jelenléte. Majd ezt írtam: "Ezért VI. Pált joggal lehet a valaha is élt legnagyobb Rózsakeresztes Lovagnak nevezni." Majd a konklúzió következett: "Ezért többé a világon egyetlen Rózsakeresztes Lovag sem törekedhet arra, hogy elnyerje azt a "dicsőséget", ami VI. Pált érte a Padergnone-i sátáni templom neki történt felszentelésével."

2009. november 6-án arra a kérdésre, hogy XVI. Benedek jelenléte jelent-e valami előrelépést VI. Pál "boldoggá avatási" perében, Msgr. Molinari ezt válaszolta: "Bízom benne, de nem csupán a boldoggá avatás miatt, hanem mert vagyunk győződve arról, hogy VI. Pál spirituális életének gazdag kincsestára van és ennek a kincsestárnak a megosztásával gazdagodni fog az egész Egyház."

2009.november 8-án VI. Pál halálának harmincadik évfordulóján XVI. Benedek gépe könnyű esőben landolt Ghedi-ben (Brescia mellett). A pápa először "Botticino Sera" városába ment, hogy tisztelegjen Szent Tadini előtt, majd a Brescia-i székesegyházban misét mutatott be, majd Úrangyalát imádkozott.

Délután a pápa a VI. Pál Lelkipásztori Központban köszöntötte fogadásának szervezőit , majd VI. Pál szülőhelyére ment, hogy felavassa a VI. Pál Intézet új székházát Concesio-ban. Átadta a hatodik nemzetközi díjat, amelyet a Brescia-ból származó pápának a tiszteletére alapítottak. Majd tett egy gyors látogatást a Szent Antal plébánián, ahol Giovanni Battista Montinit megkeresztelték, azután elutazott Ciampino-ba (Rómába) Ghedi repülőteréről.

XVI. Benedek az egész látogatása alatt még csak nem is célzott VI. Pál "boldoggá avatási perére".

A "Chiesa Viva" 420. 2009. októberi különkiadásának a megjelenése óta, amely a Padergnone-ban (Brescia-ban) épített "új templomról" szólt, a sátáni templom építéséért felelős "körök" komor, halotti csöndbe burkolóznak, kivéve Msgr. Monarinak egy sikertelen támadását, hogy ok nélkül besározza Villa atya nevét egy "Püspöki megjegyzéssel", amely a Brescia-i egyházmegye hetilapjában, a “The Voice of thenPeople” (A nép hangja) 35. számában jelent meg.

Vajon ez egy kísérlet volt arra, hogy kiutat találjon az egyházmegyénkben előállt kínos helyzetből, anélkül, hogy megfontolnák a "Padergnone-i sátáni templomról" szóló tanulmányunkban felhozott érvek megalapozottságát?

És mit fog ennek az elnyomásnak a nyomasztó légköre, amely napról napra súlyosbodik, a közeljövőben eredményezni?


Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics