Viganò érsek: Megfontolások a vatikáni

"Fiducia Supplicans", a szabálytalan párok

áldásának megengedhetőségéről szóló dokumentummal

kapcsolatbanAmikor az ördög megpróbál rábírni bennünket a bűnre, a velünk végrehajtatni tervezett gonosz cselekedet állítólagos javát hangsúlyozza, miközben elhomályosítja azokat a vonatkozásait, amelyek szükségszerűen ellentétesek Isten parancsolataival. Nem azt mondja nekünk, hogy ez bűn és sérti az Urat, aki a kereszten meghalt érted, mert tudja, hogy egy normális ember önmagától nem akar rosszat, hanem általában a jó leple alatt tesz gonoszságot.

A megtévesztésnek ez a stratégiája ismétlődik mindig . Annak érdekében, hogy az anyát rávegye az abortuszra, a Sátán nem azt kéri, hogy örüljön a hordozott gyermek meggyilkolásának, hanem hogy gondoljon a terhesség következményeire, arra a tényre, hogy elveszíti a munkáját, vagy hogy túl fiatal és tapasztalatlan a gyermek felneveléséhez és taníttatásához; és szinte úgy tűnik, mintha a csecsemőgyilkossá vált anya felelősségérzetet mutatna, hogy kiiktatott egy ártatlan lényt a szeretettelen életből. Annak érdekében, hogy az embert házasságtörésre vegye rá, a csábító szellem megmutatja neki az állítólagos előnyöket, hogy kikapcsolódást talál egy házasságon kívüli kapcsolatban, ami a családi béke javára fog szolgálni. Egy papra úgy gyakorol nyomást azért, hogy elfogadtassa vele felettesei eretnek eltéréseit, hogy hangsúlyozza a hatalom iránti engedelmességet és az egyházi egység megőrzését.

Ezek a megtévesztések nyilvánvalóan arra szolgálnak, hogy a lelkeket eltávolítsák Istentől, kitöröljék belőlük a kegyelmet, bűnnel pecsételjék meg, hogy tompítsák a lelkiismeretet, hogy a következő elbukás annál alkalomszerűbb, annál súlyosabb legyen. Bizonyos értelemben az ördög arra irányuló cselekedete, hogy az Isten elleni bűncselekményt kevésbé szörnyűvé tegye, úgy viselkedik, mint "Overton ablaka", hogy arra gondoljunk, hogy a ránk váró büntetés kevésbé rémisztő, és a bűnünk következményei elfogadhatóbbá válnak. Az Úr jó: mindent megbocsájt, suttogja nekünk, nagyon óvatosan, hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy Krisztus szenvedésére gondoljunk, arra a tényre, hogy minden ostorcsapás, minden pofon, minden Fejére mért ütés, minden Húsába mélyedő köröm a bűneink gyümölcse.

És aztán, ha engedsz a kísértésnek, akkor az nem a te hibád, hanem a gyengeségedé. És ha egyszer bűn után bűnt követve lesüllyedtél a gonosz és a segédei viselkedésébe, a lélek megengedi magának, hogy egyre alacsonyabbra és alacsonyabbra süllyedjen, amíg az ördög követelése teljes rémisztő valójában meg nem jelenik: lázadás Isten ellen, Isten elutasítása, káromolása, utálása, mert elnyomó utasításaival megfosztott téged a boldogsághoz való jogodtól. Közelebbről megvizsgálva ez a kísértés ismétlődő eleme Ádám bűne óta: a gonoszságot hamis jóval leplezni, és a jót, mint idegesítő akadályt mutatni az ember lázadó akaratának beteljesüléséhez.

Az Egyház, amely az Édesanyánk, jól tudja, mennyire veszélyes a keresztény lélek számára, hogy figyelmen kívül hagyja ezt a pokoli stratégiát. A gyóntatók, a spirituális vezetők és a prédikátorok elengedhetetlennek tartották, hogy megmagyarázzák a hívőknek, hogy az ördög hogyan viselkedik, hogy értelmükkel megértsék a gonosz csalását, hogy az akaratukkal ellenállhassanak, mindezt az imával és a szentségekben való részvétellel segítik. Másrészt, hogyan tudnánk elképzelni egy anyát, aki arra ösztönzi gyermekét, hogy ne növekedjen Isten szeretetében, és megnyugtassa őt, hogy az Úr feltétel nélkül adja meg az üdvösségét? Melyik anya lenne tanúja fia bukásának anélkül, hogy megpróbálta volna figyelmeztetni és még meg is büntetni őt, hogy megértse cselekedeteinek komolyságát, és ne ártson magának az örök élete érdekében?

Az egykori Szent Officium Dikasztériumnak átkeresztelt paródiája által a közelmúltban kiadott eszement deklarációs nyilatkozat határozottan lerántja a leplet a bergogliói hierarchia képmutató megtévesztéséről, annak mutatva be ezeket a hamis pásztorokat, amik: a Sátán és lelkes szövetségeseinek szolgái, kezdve a Péter Trónját bitorló pusztító utálatossággal. A dokumentum ugyanúgy kezdődik, mint a Bergoglio által kiadott összes többi, gúnyolódó és megtévesztő: mert bűnbánat nélkül az Isten megbocsátásában való bizalmat úgy hívják, hogy az érdem nélküli önmegmentés vélelme, ami a Szentlélek elleni bűn.

Bergogliónak és udvaroncainak a házasságtörők, ágyasok és szodomiták iránti hamis lelkipásztori törődését mindenekelőtt a vatikáni dokumentum állítólagos haszonélvezőinek kell elítélniük, akik a kénköves zsinati és szinodiális farizeusoknak az első áldozatai. Az ő halhatatlan lelküket áldozzák fel a woke bálványnak,és majd a Különítélet napján rájönnek, hogy becsapták és elárulták őket a földön azok, akik Krisztus tekintélyét birtokolják . Az a bűntudat, amelyet az Úr ezekre a szerencsétlenekre rá fog mérni, nemcsak az általuk elkövetett bűnökre vonatkozik, hanem arra is és különösen arra, hogy el akartak hinni egy ördögi hazugságot, a hamis pásztorok – Bergogliotól és Tuchótól kezdve – csalását, amit a lelkiismeret a maga valójában megmutatott nekik. Egy hazugság, amit a Hierarchia sok tagja el akar hinni, akik abban reménykednek, hogy előbb-utóbb bűntársaikkal együtt ők is megkaphatják ugyanazt az áldást, megerősítve azt a szentségtörő és bűnös életmódot, amelyet Bergoglio hivalkodó beleegyezésével már gyakorolnak.

Az a tény, hogy Tucho Fernandeznek Bergoglio által jóváhagyott nyilatkozata megismétli, hogy egy rendezetlen pár megáldása nem tűnhet házassági rítusnak, és hogy a házasság csak férfi és nő között köthető, a megtévesztés stratégiájának a része. Itt ugyanis nem az a kérdés, hogy két férfi vagy két nő köthet-e házasságot, hanem az, hogy a súlyos bűn állapotában élők kiérdemelhetik-e rendezetlen párként egy diakónus vagy pap áldását, azzal az egyetlen megkötéssel, hogy nem keltheti liturgikus ünneplés benyomását. A Vatikáni Szanhedrin figyelme a keresztény emberek megnyugtatására irányul, arra, hogy nem akarnak hivatalosan új házassági formákat bevezetni, miközben azt, hogy az áldásban részesülők halálos bűnben élnek és súlyos botrányt okoznak, és hogy az örök kárhozat veszélye fenyegeti ezeket a szegény lelkeket, teljesen figyelmen kívül hagyják. Nem beszélve arról, hogy ez a Nyilatkozat milyen társadalmi hatással lesz azokra, akik nem katolikusok, és akik ennek köszönhetően jogosultnak tartják magukat sokkal súlyosabb túlzásokra. Az ember azon tűnődik, hogy a szodómiának ebben a rohamosan terjedő legitimációjában - amelyet a szodomiták között egyelőre még nem engedélyezett házasságkötés nélkül sikerült elérni - nem áll-e fenn összeférhetetlenség azokban, akik ezt olyan kitartóan javasolják: mintha az uralkodók bűnöző pajzzsal védenék magukat, mielőtt rákényszerítenének a lakosságra egy kísérleti génszérumot, amelynek a káros hatásait nem hagyják figyelmen kívül.

Ne legyenek kétségeink: ez meglehetős ébresztő az úgynevezett konzervatívok számára, akik Tucho prefektus által kigúnyolva találják magukat, aki azt állítja, hogy a pár áldása nem olyan, mint egy házasságé, de nincs mondanivalója a nyilvános ágyasság és szodómia belső bűnösségéről. A lényeg az, hogy a mérsékeltek – a II. Vatikáni zsinat védelmezői – elégedettnek tekinthessék magukat azzal a jezsuita utószóval (jelen esetben azzal, hogy ezek a spontán és kimondott áldások nem jelentenek házasságot), hogy ez állítólag megmenti a pápaságról szóló doktrínát, miközben a lelkeket a kárhozatba kergeti. Azoknak a papoknak a számára, akik nem hajlandók megáldani ezeket a szerencsétleneket, két út van előkészítve: az első, hogy kirúgják őket a plébániáról vagy egyházmegyéből ad nutum Pontificis; a második, hogy lemondanak arról, hogy elcseréljék az eltérő véleményhez való jogukat a többi testvér jóváhagyási jogának elfogadásáért; valami olyasmi, ami már látható liturgikus területen a Summorum Pontificum esetében. Röviden, Bergoglio a hit kivezető ága, ahol az 1955 előtti nagyhéti rítusoktól kezdve az LMBTQ „eucharisztiákig” mindent megtalálhatunk, mindaddig, amíg az ember nem kérdőjelezi meg „pontifikátusát”.

Tegyük ehhez hozzá azt a botrányt, amit az okoz, hogy azok a katolikusok, akik a Szent Márta szekta borzalmaival szembesülnek, kísértést szenvednek, hogy magukévá tegyék a szakadást, vagy elhagyják az Egyházat. És még: milyen keserűséggel és kiábrándultságérzettel néznek majd Rómára azok, akik saját objektív rendezetlen helyzetük tudatában igyekeztek és igyekeznek minden erejükkel és Isten kegyelmével nem vétkezni és a parancsolatoknak megfelelően élni? Hogyan érezhetik magukat azok, akik bátorító atyai hangot kérnek, hogy folytathassák a szentség útját, és nem vétkeik ideológiai elismerését kérik, amelyekről tudják, hogy összeegyeztethetetlenek a természetes erkölcsösséggel?

Tegyük fel magunknak a kérdést: mit akar Bergoglio elérni? Semmi jót, semmi igazat, semmi szentet. Nem akarja, hogy a lelkek üdvözüljenek; nem hirdeti az alkalomhoz illő, fontos evangéliumot, hogy visszaterelje a lelkeket Krisztushoz; nem mutatja meg nekik a megkorbácsolt és vérrel megvert Megváltót, hogy életük megváltoztatására sarkallja őket. Nem. Bergoglio az elkárhozásukat akarja, mint pokoli sarcot a Sátánnak és szégyentelen kihívást Istennek.

De van egy közvetlenebb és egyszerűbb cél is, amit el kell érni: provokálni a katolikusokat, hogy forduljanak el az Egyháztól, és hagyják neki, hogy azt az Új Világrend ágyasává változtassa. Női papok, melegáldások, szexuális és pénzügyi botrányok, bevándorlási biznisz, kényszeroltási kampányok, gender-ideológia, neomaltusi ökologizmus és zsarnoki hatalomkezelés az eszközök, amelyekkel megbotránkoztatják a híveket, undort keltenek azokban, akik nem hisznek, és lejáratják az Egyházat és a Pápaságot. Bárhogyan is legyen, Bergoglio már elérte a célját, amely az őt pápaként elismerő eretnekek és paráznák hozzájárulása biztosításának az előfeltétele, kizárva minden kritikus hangot.

Ha ez a dokumentum más többé-kevésbé hivatalos kijelentésekkel együtt valóban a házasságtörők, ágyasok és szodomiták javát célozta volna, akkor meg kellett volna mutatnia nekik a keresztény tanúságtétel hősies voltát, emlékeztetnie kellett volna őket arra az önfeláldozásra, amelyet a mi Urunk kér mindannyiunktól, megtanította volna őket arra, hogy bízzanak Isten kegyelmében, hogy legyőzzék a megpróbáltatásokat, és az Ő akaratának megfelelően éljenek. Ehelyett bátorítja őket, megáldja őket rendezetlen állapotukban, mintha nem is abban lennének; de egyúttal megfosztja őket az esküvőtől, és ily módon beismeri, hogy rendezetlenek. Bergoglio nem kéri tőlük, hogy változtassák meg az életüket, de megenged egy groteszk bohózatot, amelyben két férfi vagy két nő állhat Isten szolgája elé, hogy rokonaikkal és barátaikkal együtt áldást kapjanak, majd bankettel, a torta felvágásával, esküvői kedvességekkel megünnepeljék ezt a bűnös egyesülést. De ezek nem menyegzők, hadd fejezzem ki magam világosan....

Vajon mi akadályozza meg, hogy egy idő után ezt az áldást ne egy párnak, hanem több embernek adják a poliamória nevében; vagy kiskorúaknak, annak a szexuális szabadságnak a nevében, amelyet a globalista elit az ENSZ-en és más nemzetközi felforgató szervezeteken keresztül bevezet. Elegendő lesz-e rámutatni arra, hogy az Egyház nem támogatja a poligám szervezeteket és a pedofíliát, miközben lehetővé teszi a poligámok és pedofilok megáldását? És miért nem terjesztjük ki ezt a mutatványt azokra is, akik állatokkal való fajtalankodást művelnek? Ami mind a welcome kultúra, az integráció, a befogadás nevében szólna.

Ugyanez az ördögi hamisítás megy végbe a női papok esetében is. Ugyan a szinodalitásról szóló szinódus nem foglalkozott a nők felszentelésével, a „nem felszentelt szolgálat” formáját már tervezik, amely lehetővé tenné számukra, hogy hamis ünnepségeken elnököljenek azzal az ürüggyel, hogy nincs több pap és diakónus. A hívek ismét egy ruhás nőt látnak az oltáron, aki az evangéliumot olvassa, prédikál, úrvacsorát oszt, ahogyan egy pap tenné, de anélkül, hogy az lenne. És a Vatikánnak azzal a fenntartásával, hogy ez egy olyan szolgálat, amely nem kérdőjelezi meg a katolikus papságot.

A zsinati és a szinodiális Egyház, a lázadók és perverzek e szektájának bélyege a hazugság és a képmutatás. Célja eredendően gonosz, mert elveszi Isten tiszteletét, a lelkeket az elkárhozás veszélyének teszi ki, megakadályozza a jót és bátorítja a rosszat. A bergogliói egyházban azok, akik továbbra is követik a Katolikus Egyház tanait és előírásait, nincsenek a helyükön, és előbb-utóbb vagy elszakadnak tőle, vagy megadják magukat.

A Katolikus Egyház az egyetlen bárka, amelyen keresztül az Úr megszervezte az emberiség üdvösségét és megszentelését. Ahol a saját kárhozatára cselekszik és működik, ott nem az Egyház, hanem annak istenkáromló hamisítványa. Ugyanez vonatkozik a pápaságra is, amelyet a Gondviselés az Igazságban való szeretet kötelékének akart, nem pedig a lelkek megosztása, megbotránkoztatása és elkárhozása eszközének.

Buzdítom mindazokat, akik bíborosi méltóságában részesültek, a püspök testvéreimet, a papokat, és a híveket, hogy határozottan ellenezzék ezt az őrült rohanást a szakadék felé, amelyre a renegát hitehagyottak szektája szeretne rákényszeríteni bennünket. Kérem Isten püspökeit és lelkészeit - a mi Urunk Jézus Krisztus legszentebb sebei által -, hogy ne csak hangosan emeljék fel szavukat az Egyház változatlan tanításának védelmében, és ítéljék el az eltéréseket és eretnekségeket, bármilyen álarc alatt is jelenjenek meg; hanem figyelmeztessék is a híveket és akadályozzák meg ezeket a szentségtörő áldásokat egyházmegyéikben. Az Úr az Ő szent törvénye alapján fog megítélni minket, nem pedig az ellenséget szolgálók farizeusi csábításai alapján.

+ Carlo Maria Viganò, Érsek
2023. december 20.
Feria IV Quattuor Temporum Adventus

Forrás: https://exsurgedomine.it/en/231220-fiducia-supplicans/.


Real Time Web Analytics