Seres Ferenc: Isten politikájának szolgálata a célunk

1938: Szent István jubileumi éve - Szent István országáért

Részlet Seres Ferenc „Mihalovics Zsigmond élete és művei" c. könyvéből, amelyet Szeifert Ferenc (+2010) csolnoki plébános atya adott ki, és amely ITT megtekinthető.

„Az Actio Catholica csak egy politikát akar; Isten politikáját. Azt akarjuk, hogy mindenek igazodjanak Krisztus tervéhez. Azt akarjuk, hogy Krisztus ne csak a templomban legyen Királyunk, hanem akkor is, ha adunk-veszünk, mu´´velo´´dünk és politizálunk.

Azt akarjuk, hogy Krisztus szellemisége átjárja az egész életet, nemcsak a templomokat. Ha ez politika, ezt a politizálást vállaljuk. Isten politikájának szolgálata — hitünk szerint — a legigazibb hazafias cselekedet. Ezer évvel ezelo´´tt már megmentette a magyarságot a kereszténység. Ma sem tudunk gyökeresebb reformot elképzelni, mint a krisztusi eszmék tökéletes érvényesítését.

A mi reformtörekvéseink a totális Isten-ország...

A haza képe ott áll a mi szívünk oltárán is, ám a boldogulását másként el nem képzelhetjük, csak ha a végrehajtó hatalom elszántan vezeti a népet a keresztény eszmék mind tökéletesebb megvalósítása felé.” (Mihalovics beszéde Ko´´szegen, 1935. jún. 10.)

„Reméljük, hogy a jövo´´ben a törvények a mi szellemünkben fognak megszületni! Az a célunk, hogy felismertessük a katolikusokkal: szent vallásunk tanítása nem vasúti jegy a mennyországba, hanem az iránytu´´ a földi élet számára. Nem elég megtölteni a templomokat. Nekünk nem az a célunk, hogy a végrehajtó hatalmat kezünkbe vegyük, hanem az, hogy a hatalom ott legyen a templomok árnyékában és az ezekbo´´l kisugárzó fény bevilágítson a parlamentbe és a gazdasági életbe.

Boldogan hallgattuk az államtitkár úr szavait (Antal István), aki az igazságügy legfo´´bb funkcióját végzi, mert ezután reméljük, hogy a jövo´´ben a törvények e szellemben fognak megszületni. Meg kell teremteni a lelki embert, hogy csapjon ki belo´´le Jézus Krisztus. Hogy a magyar katolicizmus megdönthetetlen bástyaként lökje vissza a bolsevizmust és vigyen a szentistváni ország valóságában.” (Mihalovics beszéde Jászberényben, 1936. ápr. 20.)

1938: Szent István jubileumi éve

1938-ban volt 900 éve, hogy a magyar királyság megalapítója, kereszténységünk apostola: Szent István király meghalt. Amikor a Magyar Püspöki Kar meghirdette elso´´ királyunk, Szent István halála 900 évfordulójának méltó megünneplésére a Szent István jubileumi évet, ugyanakkor elhatározta, hogy a dicso´´séges Szent Jobbot körülhordozza a nagy király birodalmának megmaradt határai közt és felkeresi vele hazánk minden nagyobb városát, hogy a hívek új ero´´t merítsenek életükre és munkájukra. A Szent Jobbot az aranyvonaton vitték körül az országban.

„Ezerkilencszázharmincnyolc arról lesz nevezetes az egész magyarságnak, hogy ebben az évben az egész magyar társadalom felett, mint valami látomás, megjelent elso´´ királya emlékezetének történelmi élménye... Itt elso´´sorban az Aranyvonat útjairól beszélhetek, melyek az egész országban meghordozták a Szent Jobbot és szétsugározták a magyar lelkekbe az emlékezetét.

Azoknak, akik a Katolikus Akció által rendezett országjárásokon résztvettek, felejthetetlen marad az Aranyvonat útjának minden jelenete. Diadalkapuk kicsiny állomásokon, a Szent Jobb látására és tiszteletére összegyu´´ltek, nemegyszer a vasúti töltés mindkét oldalán térdelo´´ ezrek, a mezo´´kön kapáló sorok térdreborulása, a keresztveto´´ pásztorgyerekek a füves mezo´´kön. A hatás, amit a Szent Jobb még az ereklyetartón át is keltett, titokzatos volt. Szent István éve így a tömegérzület legtágabb feszültségi érintésén túl is rendkívüli élményeket hozott.” (Mihalovics: A Szent Király éve, 1938.)

„Míg a Szent Jobbot vivo´´ aranyvonat meglátogatta az ország nevezetesebb városait, alig lehetett sejteni, hogy Szent István évének ez a kegyelmi tu´´zfénye: egész magyarország számára is egy jövendo´´ hajnalának virradása.

Szent István fiának, Szent Imre herceg napján a magyar csapatok elindultak, hogy harangzúgás közt felvirágzott fegyverekkel csatoljanak vissza egymillió magyart Magyarországhoz.” (N.E.K. Emlékkönyve, 239.)

Szent István országáért

Szent István jubileumi évében a lelkek — hazafias szempontból is — különösen fogékonyak a gondolat iránt, hogy Magyarországot ismét Szent István országává kellene tenni, amint ezt az Actio Catholica ezévi jelmondata szerencsésen kifejezi.

A hármas magyar szentévbo´´l a magyar szentek fokozottabb tiszteletének is ki kell sarjadnia. Az Árpád-ház termékeny szentsége fényes bizonyítéka annak, amit Prohászka püspök oly bölcs meglátással kifejezett: „Minden, ami szent, nemzeti lett, és minden, ami nemzeti volt, szentté lett.”

Szent István évében hazatért katolikus testvéreket az Actio Catholica igaz örömmel köszönti. Edzett és öntudatos bajtársakat lát bennük, akikkel összefogva méltán bízik Szent István országának és Krisztus Király birodalmának kiépítésében.”

Kárpátalja és Erdély 1940-ben tért vissza. „Köszöntjük a legnagyobb pórbát kiállott Erdélyt és az új jövő pirkadásában, mikor áldozatainak roppant erejét beleönti a történeti ország, a szentistváni birodalom közös kincstárába.

A katolikus társadalom az Actio Catholica és a Karitász Központ révén kivette a részét a „Magyar a magyarért”, a „Vöröskereszt”, az „Árvízkárosultak” és az „Erdélyért” való gyújtés alkalmával.

A menekült családok sok diákot is hoztak magukkal, akiknek az iskolaévük megszakadt. Az Actio Catholica Központja felhívására öt napon belül 220 diáknak szállása, kosztja, ruhája, tankönyve, tanéve és lelke ügye volt biztosítva.

Mi így szeretjük Erdélyt! A katolikusok vallása: jócselekedetek hazafisága!” (Katolikus Akció, 1941. február) „Bácska is visszatért a Felvidék, Kárpátalja, Erdély nyomában Szent István országához. Megindulva mondunk köszönetet a Mindenhatónak és a visszatért testvéreink felé forró szeretettel tárjuk ki a karjainkat.

Egy cél lebegjen előttünk: a Szent Korona országának megtartása. Mégpedig azon az alapon, melyet Szent István király vetett. E nagy célt csak egymás terhének viselésével, komoly nemzeti egységgel és mélységes keresztényi közösséggel érhetjük el.”


Real Time Web Analytics