Prohászka Ottokár: Kelj föl dicsőségem!

A Schütz Antal által szerkesztett, Prohászka Ottokár összegyűjtött műveit tartalmazó sorozatban, (Szent István Társulat, Budapest, 1929.) az „Elmélkedések az evangéliumról II." című VII. kötetben jelent meg.a) Kelj föl, siess! Csak 37 óráig van Jézus a sírban ; a három nap es három éj ugyancsak összeszorult. Jézus földi élete s a végtelen örökkévalóság közt ez a sötét mesgye vonul; azt is hogy keskenyitette ! Siet; korán reggel támad föl. Ő a mi hajnalunk, az örök élet hajnala. Ő a mi ünnepünk; ezt a föltámadást hirdeti minden vasárnapunk ! Siess jó nap, ragyogj ránk; hasadj ránk fölséges vasárnap ; akár a bűn éje, akár a vigasztalanság éje kurta legyen. Az lesz, ha vasárnapi lelkek leszünk.

b) Jézus lelkével a lelkek vonulnak a sírhoz, kiket a pokol előtornácából kiszabadított, mint hajnali fényes felhő . költöző lelkek csoportja ezüst szárnyakon Mily néma zene ! Elvonul a föld fölött az örök elet. Jézus örül; a fölszabadulás énekét zengik körülötte a lelkek ; «Cantemus Domino, gloriose enim magnilicatus est!» Ez az első föltámadási processzió ! Mily háta, mily imádás Krisztus vére, sebei iránt; mily öröm győzelme fölött ; mily epedés és vágyódás szive és a szivéből áradó örök élet után ! Így járjunk processziót! A sírba érve szent szomorúsággal, hálás epedéssel nézik a lelkek Krisztus holttestet, szent sebeit, melyek a világ üdvét lehelték Jézus lelke is mély megilletődéssel látja testét, érdemeinek csodálatos szervél; látja rajta a halai képét és most szembenéz vele, úgy ahogy ő tud nézni, nem passive, hanem pathetice; a diadal páthoszával: halál, — mondja — megtörlek, meghaltam, hogy az élet föltámadjon Ez a sir a te sírod, itt te rothadsz el; én, az élet, föltámadok Imádandó, szent hatalom, mely a rosszat legyőzi. Akik nem hisznek, azok csak passive, mint áldozatok nézik a halált és viszik a szenvedést; «Hinter dieser vVeltauffassung sitzt das Grausen» Nálunk nem ; nálunk a halál mögött is élet int felénk ! Jézusom, életem, erőm, győzelmem !

c) Azután Krisztus lelke ismét megeleveníti testét, azzal az erővel, mellyel a megdicsőült lélek tudja lefoglalni s átváltoztatni az anyagot. A Táboron megmutatta, itt végleg megvalósította. Szépségbe, fénybe öltöztette; átszellemesítette; akaratának hajlítható eszközévé és szervévé változtatta. — Mit tesz a lélek a hipnózisban, mily érzékenységet, lelkiséget lehel a testbe az extázisban ! A megdicsőülésben meg épen áthatja a testet s abban új energiákat léptet föl. Ezentúl át tud hatni ajtón, kövön ; megjelenik, ahol akar ; elváltozik úgy, hogy meg nem ismerik. — Ó fölséges, szép, dicsőséges Jézus, létünk eszménye és példája; szemeidbői villan ki a megdicsőült élet sugara; te érezted át először az örök dicsőséget idegeidben ; erőd, szépséged benned vált az örök ifjúság örömévé. Üdvözlégy elsőszülött testvérünk, te újjászülött! A megdicsőült élet után epedünk. Lelkünk valamiképen átszellemesíti testét, és akkor átéljük a te húsvétedet. Azért akarjuk már most a lélek győzelmét kivívni testünk, ösztönösségünk fölött; fegyelmezni akarjuk magunkat; a lélek uralmát akarjuk biztosítani a halandó testben a szép, erős halhatatlanságért !

d) A föltámadt testnek sajátságai: l. A fényesség, melylyel a lélek árasztja el a testet. Van fényesség karácsonyéjjel, van a Táboron ; az apokalipszis víziói is fényben úsznak ; a szentek is szépek és fényesek, például Pazzi sz. Magdolna s a valenciai imádkozó, kinek fényétől ragyogott éjjel a templom; Jézus leírhatatlan szépségben ragyog. 2. Azért többé nem is szenvedhet; a szenvedés, a szomorúság, keserűség meg nem környékezi. Arca nem esik be, nincs rajta a savanyúság s elégületlenség kifejezése. Ó, hogy szántja s szaggatja a lelket a szenvedély és hervasztja a szenvedés! 3. Gyors, mint a szellem, a tér korlátait nem érzi; az erény útjaira is, azokra a sokszor egyhangú, göröngyös, nehéz utakra részvéttel néz le és biztat: Csak rajta, előre ! Kik sírva vetnek, örvendve aratnak majd! 4. Teste átszellemült. Mily különbség a pocsolya sara s a virág szirma közt; ez át van járva élettel, az meg nem. A lélek egyre jobban járhat át testet, míg végre a test átszellemül tőle. Átszellemülni, magunkra ölteni a szépség, a készség, a fegyelem lelkét! Ezek a föltámadás jellegei. Minél többet belőlük, hogy tűnjék el az «állati ember».


Real Time Web Analytics