Prohászka Ottokár: A világ Megváltója. (1902)

A Schütz Antal által szerkesztett, Prohászka Ottokár összegyűjtött műveit tartalmazó sorozatban, (Szent István Társulat, Budapest, 1929.) a hitvédelmi írásokat tartalmazó "Karácsony" című XIX. kötetben jelent meg.Láttatok már régi pergament-kódexeket, melyeket szorgalmas barátok keze írt? Az írás bevezető betűje a legpompásabb ; aranytól ragyog s élénk tavaszi színek gyúlnak ki rajta; angyalfejek kandikálnak a betűnek öbleiből, mint megannyi díszes, rozmaringos, tulipános ablakból; mosolyogva integetnek, hogy fogjatok hozzá, olvassátok; biztatnak, hogy az írott gondolat van olyan szép, mint az a színes betű. Az evangélium bekezdő betűje Betlehem. Ezt a gyönyörű iniciálét kidolgozta az Isten művészi kézzel; aranyat, égi glóriát pazarolt rá ; színeket, zománcot nem kiméit; apró vonásokban, bársonyos, lágy tónusokban kipontozta benne nagy gondolatait.

S melyik az a vezető gondolat a betlehemi kinyilatkoztatásban?

Az, melyet az angyal hirdet, hogy megjött s belépett a világba a Megváltó, s eljött hatalmassá, erőssé, úrrá tenni az embert.

Fölséges gondolat; de még fölségesebb a mód, mellyel a gondolatot megvalósította. Végignézett palotákon, házakon, kunyhókon, sátrakon, s fönnakadt a betlehemi barlangon s monda: Lakást keresek magamnak; no, ennél rosszabb nem lehet, tehát ez a legjobb nekem ! Végigmustrált tógát, tunikát, vértet, palliumot; végre rongyokat talált s monda : Ruhát keresek magamnak; no, ennél silányabb nem lehet, tehát ez a legjobb nekem. Azután diadalszekér kellett neki és trón, s bejárta az Orienst, a Capitoliumot s a Palatiumot; nem talált; végre azonban ráakadt egy bárdolatlan jászolra s monda : ennél hitványabb nem lehet, tehát ez való nekem.

S bíbor és szőnyeg s koszorú is kellett neki dicsőséges bevonulásához, s ismét végigfutott Szírián, Indián s Cipruson, míg végre száraz sarjúval s aljazott szalmával beérte s gyönyörködött ez imperátori díszen. S miután koldusnak, szegény felöltözködött s a jászol szalmájára leült, miután a világ lábai alá került s mélyebbre már nem szállhatott — kikiáltatta magát angyalok, próféták, csodák, jelek által annak, ami volt öröktől fogva : Istennek; proklamációL adott ki az emberiségnek fölszabadítására s fölemelte a szegényt, a rabszolgát; a magasba fölszorította a társadalom elnyomott s megvetett rétegeit; minden embert fölmagasztalt az isteni élet magaslatára ; fölébresztette az elcsigázott, elgyötört embert az istengyermek méltóságának öntudatára, s szabadságot igért s követelt mindenkinek számára az Örökéletre,. S ugyan hogyan s mi által eszközölte mindezt?

Éknek állt be a pogány, historikus társadalomnak alapjai alá ; az emberben, akár bíborban, akár rongyban jár, rámutatott az örök értékre; amit eddig értéktelennek, silánynak hittek, annak ő végtelen értékére ismert; s így a szegény a király mellé került, a jászol a trón mellé állt, s a barlang a palotát sem nem imádta, sem nem irigyelte.

Szóval kifordult az alája csúsztatott éktől a világ, s Krisztus a kifordítója. Valamint minden revolució alulról fölfelé s minden reform belülről kifelé tör; valamint a hegyeket nem rakták össze darabokból, hanem alulról emelte föl azokat az ég felé a földalatti erő : úgy a megalázódott s a föld méhébe s a társadalom legalsó rétegeibe leszállt Istenfia gyökerében fogta meg az emberiség fáját, alapjai alá nyúlt a társadalomnak s fölemelte benne mindazt, ami alacsony, állatias, elnyomott, nyomorék és rab volt. S íme, előléptek azok, kik üregekben, lyukakban s barlangokban laktak; kik rongyokban jártak s földön, szalmán, szénán, szennyben s piszokban éltek s haltak s azt mondták: Mi isteniek vagyunk; mi rabszolgák s zsarnokok csordái nem lehetünk. S tagadhatták-e azt az urak s a királyok, Krisztusnak testvérei? ! Előléptek a kifosztottak, a kizsaroltak ezrei, kik a kényszer vagy a zsarnokság igája alatt nyögtek s azt mondták : Isteniek vagyunk s testvérek ; ostorcsapásokkal magunkat ezentúl hajtatni nem engedjük, hogy palotákat építsünk másoknak, sőt gúlákat sírokul egyik-másik fennhéjázó úrnak, mialatt mi sárból tapasztott vityillókban élünk. Engedjetek helyet nekünk ! Nekünk is, testvéreiteknek! Krisztus sürgeti! A sziklák hasadékaiból, a patkányok társaságából kiszorít az Isten; ő állt oda be az odúba, hogy kiemeljen minket onnan; ő öltözködött rongyba, hogy lássa a szokás terheltségétől megvakult világ, hogy nem illik az Isten-gyermekhez rongyokba öltözötten csavarogni a világban.

De nemcsak ez a típus mozdult meg ! Ami nyögött s degradált volt, az mind megmozdult a betlehemi proklamációtól. Fölébredtek az élvhajhászat mámoros áldozatai, a nők s a gyermekek, kiknek gyöngeségét taposta az állatias erő. Fölébredtek Babilon ifjú és szép leányai, kiket ragyogó kocsikon s megkoszorúzva vittek Miiitta templomának csarnokaiba, hogy addig vissza ne térjenek, míg koszorúik el nem hervadtak. Fölébredt s panaszos hangon áldotta az Istent az a tízezer szíriai leány, kiknek jajveszékelése eddig a hieropolisi templom arany boltozatairól visszhangzott, és más tízezer, kik Daphne ligetei közepett kristálytiszta folyók partjain lelküket szennyezték. Felébredt az emberi érzés, vagyis inkább az isteni öntudat a «luxuriosa Corinthus»- ban s Ciprus rózsás ligeteiben, s az undor hidegétől s a jobb ember lelkesülésének hevétől megrezzent a világ, végignyilalt a szent borzadás Szírián, végig Fenicia pálmaországán Amon templomáig, s Karthago is s ami azon túl van, már új eszményekről álmodott; álmában meglátta Perpetuát!

Lett új világ!

Voltakép pedig a világ nem kész, hanem tovább fejlik ; fejlik azon az úton, melyre Krisztus állította; fejlik föltartóztathatlanul azon elvek erejében, melyeket az Úr erjesztőül rejtett az emberiségbe. Üj világot akart a Megváltó, azért a régi alá állt s kifordította azt. Leszállt a mélybe, nem hogy magával vigyen házakból barlangba, tisztes ruházatból rongyokba, kultúrából troglodita tengődésbe; hanem azért szállt le, hogy azokat, kik ott lenn senyvednek patkányok közt, fölhozza, s azokat, kik a szenvedély karmai közt elvéreznek s elhervadnak, kiszabadítsa. Leszállt a mélységbe, nem hogy csitítson s hirdesse, hogy így van az jól; hanem hogy ébresszen s arra a belátásra segítsen, hogy az így nem mehet tovább. Leszállt a mélységbe, nem hogy az érzéketlenség tompa mámorát oltsa a degradáltak vérszegény ereibe, hanem hogy világosságot gyújtson, verőfényes, szúró világosságot, s megvilágítsa vele a szenvedély s a bűn által megbecstelenített embernek tarthatatlan állapotát.

Ez a betlehemi bemutatkozás tehát egy világprogramm !

Ez a jászol diadalszekér; rajta ül az Istenfia, az emberek testvére, s mikor megindul, magával sodorja mindazt, aki szegény, aki szenved, aki nyomorult.; mindegyik fölemeli fejét s az Isten-gyermek jussát követeli erényben épúgy, mint hozzáméltó életben ; földet s eget kér!


Real Time Web Analytics