Pálos Frigyes: Mindszenty József bíboros, hercegprímás és a

Váci Egyházmegye kapcsolata (részlet)

(A levegőben már izzó feszültség volt, de a már ugrásra kész istentelen hatalom még nem mert nyílt harcot kezdeni az ünneplő [csongrádi Tiszai-Mária Napok, 1947. augusztus 15-16-17] tömeggel. Derűs emlékként gondolok vissza arra az esetre is. Az akkori tiszai járatok legnagyobb, legelegánsabb hajója szolgált a hajómenet céljára, ennek eredeti neve .Kossuth" volt, de akkora már át volt keresztelve "Rákosi Mátyás" -ra: És ez mindenkiben derűt váltott ki. Ráadásul a nyári alacsonyabb vízszint miatt nem tudott megfordulni és így a visszaút "farral" történt. Ez az égiek humora.)

A Bíboros úr részt vett az egész éjszakán át tartó Szentségimádáson, amely mindhárom templomban folyt, de főtéren is, az utcákon is hangos közös imádság volt. Gyors léptekkel gyalog ment egyik templomtól a másikig és kora hajnalig együtt imádkozott a hívekkel. Azután pihent le egy pár órára. Az ünnepség csúcspontja 17-én a városháza előtti oltáron bemutatott szentmiseáldozat és az Evangélium után a városháza erkélyéről elmondott szentbeszéd volt. De ugyanezen a reggelen; - senki se látta, hogy ki vagy honnan, - a város, de főképp a központ, a városház előtti ünnepi térség tele volt szórva röplapokkal. Egyik oldalon a Boldogasszony Anyánk néhány versszakával, a másikon: "A Magyar Kommunista Párt ajándéka a Tiszai Mária napok résztvevőinek".

Szentbeszéd Csongrádon a tiszai Mária-napok alkalmával a városháza erkélyéről az ünnepi szentmise evangéliuma után történt.

"Kedves csongrádi Hívek!

A kanadai és esztergomi Mária-napok után a tiszai Mária-napok lelki melegében Mária tisztelet ősi magyar erényét ébresztgetjük a pusztulás utálatosságában.
Mikor Ottawából visszatérőben pár órát töltöttem Londonban, nagyon érdekelt az angol katolicizmus. Londonban a tízmillió lakosból egymillió a katolikus. Amikor azt kérdeztem, észre veszik-e 'az idegen tengerben a kevés katolikust, azt felelték: észre veszik, mert a szám kicsiségét a minőség nagyszerűsége pótolja. Aki itt katolikus, azt nem a saját szája, nem is az anyakönyv, hanem az élete mutatja annak. Az anglikánok tágra nyílt szemekkel nézik a katolikust, mert az valami más, mint a többi. És mégis mit vesz észre az anglikán a katolikusokon? "Ezek azok, akik pénteken nem húsoznak, és a házasságot nem bontják fel." Ez találja - gondoltam - mert a katolikusnak úrrá kell lennie mindkét vonatkozásban a testén. A test a lélek uralma alatt az ész és akarat parancsnoksága alatt áll.
Így a katolikus szemben áll a marxízmussal, amely anyagelvűséget hirdet, mintha az emberi életben minden a hasért és vérért történnék. Pedig - ugye - vannak éjjel varró, nappal mosó édesanyák, vannak a lélekért elégő gyertya misszionáriusok, vértanúk is. Mi azonban nyomozunk tovább a katolikus után. Sok van, de mégis meg kell találnunk.
Amikor Japánban a XVlI. században kiüldözték az egyház papjait, Nagasakiban haldokolt egy öreg katolikus japán immár pap és szentség nélkül. Felindította a tökéletes bánatot, aztán azt mondotta végrendelkezve a körülálló katolikusokhoz: .hagyományozzátok át apára, fiúra, unokára, hogy ha századok múltán végre papok jöhetnek Japán földjére, jól vigyázzanak az akkor élők, csak olyan papokat fogadjanak el, akik a Rómában székelő fehér pap küldöttei, akik tudnak Máriáról, az Isten Anyjáról és mindannyiunk édesanyjáról!" Most lépnek ezek a papok 300 év múltán Japán földjére és valósul meg a nagasaki végrendelet. És a katolikus arcon kiverődik a további erőteljes, meghatározó jelleg. Krisztus helytartója mutatja az irányt viharon, vészen át, tiszavirági délibáb bálványok fölött és a csüggeteg fejeket odaemeli a Tenger csillaga, a Nagyhatalmú és Nagyirgalmú Szűz felé.
De ha finnyáskodik valaki a londoni és japán tükörtől, és inkább a szőke Tisza tükrében akarja látni, ragyás-e az ő katolikus képe, avagy a tettei emelik-e katolikusnak, hát előveszem a tükröt a csongrádi temetőkből, a csongrádi múltból. De ez is megismétli a londoni és japán tükröt, mert az igazság csak egy az öt világrészben is, a Tisza-mentén is.
Városotok történetében azt olvasom, hogy ősi katolikus hitét mindenkor megtartotta. Volt idő, amikor az egyetlen templom a tatárok lóistállója volt. Lopva jelentek meg itt a török időkben vándorbarátok és "száraz papok". Ellés monostor romja bencések vértanúságáról beszél. A népet tizedelte, megette a pestis. De a hit töretetlen élt itt.
Azok, akik ma Mária napokat rendeznek, 30 nemzedéken keresztül lelki-eggyé lesznek Szent István csongrádi magyarjaival. Eszerint kilenc és fél évszázada a Tisza folyton azt csobogja, temetőitek világa néma szószékként azt hirdeti a ti vallástokkal: Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, a Jézus Krisztusban, Szerntlélekben, szent katolikus Anya-szentegyházat és örökéletet.
Csodálatosan szép vonása az ősi múltnak a Mária tisztelet. Egymást érik itt a Nagyboldogasszony templomok. ÉI a törvény háborúkon, forradalmakon keresztül: Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne hazudj. Ne rágalmazz. Ne mocskold az Egyházat se divatból, se érdekből.
Él a hét szentség világa. A keresztség kiemeli új életre, különb életre. Ahol kiritkítják a keresztséget, elpogányosodik az élet. A bűnbánat az újjáépítés lobogója: Ha nem tartunk bűnbánatot, mindnyájan elveszünk. Az oltár kenyere az élet kenyere. Az öt világrészt is feloszthatjuk, az országot is hét darabra tördelhetjük, de a kenyér nem nő, a kenyér ritkul. És a beígért nagy boldogság csak szivárvány, és tiszavirág és délibáb. Krisztus ígérete a bőséges életről igazság és élet. A házasság, a család fölséges érték, ha van hűség és felbonthatatlanság. És ha nem nyúlunk az élethez. A katolikus annyi, mint szeretni a gyermeket és nem belegázolni az élet medrébe és folyamágyába.
Véméndre 39 családot hoztak a Felvidékről, 32 gyermek volt köztük. Azért is veszett el a Felvidék, dús Csallóköz, mert kiirtottuk a gyereket, a szülőket, aztán kiirtotta a cseh és a tót, bűnös magyarok közreműködésével. Csongrádiak, komoly-e a Mária-tisztelet, a katolikus család és a házasság szentsége? A századvégén sziklaként állt itt a csongrádi pap, kezében látom a kubikusok kezét. 1947 -ben az Egyház kezében van-e a kubikus, a földmíves, a kisiparos, az iskolázott keze? Hány fele van a kezetek? Hány felől verik a kezetekkel az Egyházat és hazát és patkolják a magyar jövőt?
Azt is látom a történelmetekből. hogy egyszer az ősök feje felett 40.000 forintért eladták ezt a várost vigyázatlanságból, és csak későn vették észre, "vigyázzatok és imádkozzatok!", mert a sötétség óráját éljük, hogy teljes legyen a Getszemáni éjszaka, akinek fülei vannak a hallásra, értse meg.
Mária-nap = katolikus megerősödés. Maradjatok katolikusok és magyarok. Csak katolikus irányt vegyetek augusztus 17-én 20-án és 31-én. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában közelítenek. Gyűlöletet hirdetnek, és maguk érdekvetését aratják. Magyarok legyetek, Szent István és a Nagyasszony népe egyéni, családi és közéletben."

A szegedi egyetemistáknak volt egy plakátokon is kinyomtatott programja ebéd utánra "Fekete-madonna" misztériumjáték a sportpályán.
Az ebéd utóján még az asztalnál a szegedi Hamvas Endre püspök úr üzenetet kapva közölte, hogy a párt megakadályozta az egyetemisták ideutazását, és ezért nem tudják megtartani a misztériumjátékot.
A mi főpásztorunk, Pétery püspök úr felháborítónak nevezte ezt. Míre a házigazda Szolnoky apát úr a maga bölcsességével: "Nem baj Püspök Atya, ez úgyis a litánia ideje lenne, majd mi Kornél atyával megimádkoztatjuk jó népünket, még úgyse imádkoztunk eleget a foglyaink, meg az elhurcoltak hazatéréséért:" "No de Apát úr!" - mondta Pétery püspök úr; mire megszólalt a Bíboros úr, Püspök Atyánkhoz fordulva: "Hagyja Excellenciád, igaza van Apát úrnak, az többet fog érni, mint egy misztériumjáték."

Emlékeim között ez is kitörölhetetlenül megmaradt - Így is volt.


A könyv honlapja: www.palosfrigyes.hu .


Real Time Web Analytics