Mindszenty József végrendeleteForrás: http://5mp.eu/web.php?a=ministransok&o=DxgvXqsvzU

Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek Istennek nevében!

70 és fél évvel a vállamon, a halál és örökkévalóság küszöbén, értelmem birtokában és akarati szabadsággal, halálom esetére a következő végrendeletet teszem fölkért végrendeleti tanúk közreműködésével.

Lelkemet Isten irgalmába, testemet a honi földnek ajánlom. Hűséggel az Egyház fejéhez és a történelmi magyar hazához, ellenmondok a frigyesült harcos Istentelenségnek, és a szinte mindent elöntő orosz és szláv imperializmusnak. Az Apostoli Szentszéket kérem a Szent István hierarchiája megőrzésére.

Szenvedő népemnek, a magyar püspöki karának, főegyházmegyém papjainak és híveinek, a bűnmezsgyéken innen és túl, a tengereken is túl a hontalanoknak, ez az üzenetem:

Gyötrelmes sorsotokban, amíg Isten végtelen könyörületéből – minden lehetséges hívőnek - jő a virradat - éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz és történelmi hazátokhoz.

Akik ma a magyar népet boldognak mondják, megcsalják. A birodalmi és tartományi vezérekről sorjában megmondják a saját táborban, mik ők tudás, jellem és emberség dolgában. Elítélőik se mások, hisz ama bélyegesek eszközei, önkéntes kiszolgálói vagy alkalmazói voltak.

A szocializmussá hamisított marxizmus-leninizmus, ami ellenmondás nélkül, sőt magasztalva huzamosan volt sztálinizmus, a magyar népnek méreg és halál, mert rablás, gyilkolás és hazugság özön, tatár és török világ. Minden hirdetett siker olyan, aminő Sztáliné, Rákosié volt.

A rendszert a magyar nép megdönteni nehezen tudná - terrorizmussal és imperializmussal bebiztosította magát - de az elismerést a magyar nép sohasem adhatja meg lealjasodás nélkül, amit a gyászmagyarok, a tatár, török-, labanc és muszkavezetők jelentettek.

Ne engedjetek a célzatos alkohol áradatnak.

Ne engedjétek az orosz érdeket a magyar anyaméhig, orosz bérenc, esküszegő „orvosok” és „gyógyszerészek” kezével. Aki teszi, engedi, megtagadja magyarságát, ártatlan magyar életek utonállója idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel.

Az egy és félmillió bevallottan kiirtott élet - hárommillió „szülőt”, pár ezer „orvost” jelent és bélyegez.

Ha Isten ránk tekint, ne adjunk helyt a bosszúnak; csak a sietve visszaállítandó független és magyar bíróság lehet illetékes a számonkérésben.

Köszönöm a derék magyar népnek, hogy rabságomból 1956-ban kiszabadított. Büszke emlékként viszem a sírba azt a tudatot, hogy népem szabadított ki és nem az idegenből telepített, az elítélésből és rehabilitációból egyaránt taktikai játékot űző hatalom, amely véres, szennyes tőrét vakítóan fényesre akarja csiszolni az ún. „megkegyelmezésben”.

Köszönöm az Egyesült Államok elnökeinek a nobilis befogadást és annak meghosszabbítását. Értem Eisenhower és Kennedy elnök urak gesztusát. A követség vezetőinek, Mr. Wailes miniszter, Mr. Barket, Mr. Lekeston és Mr. Horace Tosbert, itteni vezetőknek; a segítségemre beosztott Mr. Katome, Mr. Toplovsky, Mr. Csoroly, Mr. Papendorp, Mr. Sharek és Mr. Jazynka irányába; de a követség összes tagjainak is előzékeny jóságukért.

Kérem az Egyesült Államok elnökét, ne hagyják elveszni a történelmi Magyarországot.

Dr. Szalay Jeromos és dr. Vecsey József, másokkal, a magyar ügy és az én ügyem fáradhatatlan külföldi apologétái voltak, Isten áldja őket, amiért, a szennyhullámokat nem engedték összecsapni és elborítani a két ügyet.

r. Szabó János south-bendi plebános, protonotárius iránt is hálás vagyok azért, amit a hontalanokért és értem tett másokkal.

Vagyonom, amiről végrendelkezzem, nincs. Nem fáj. Kifosztottak, ahogy elszegényítették népemet. Ha valami kis pénzt éppen találnának az íróasztal baloldali fiókjában, a fővárosban Sodalitas-vezető, orsolyita általános főnöknőhöz juttassák el. Ő tudja, mi a folyamatos rendeltése (sic).

Stipendiumokat kértem, Dr. Szabó Jánostól leginkább, ez ment az elérhető fővárosi és vidéki nyomor enyhítésére.

Teréz és Emma húgom, valamint József és István, illetőleg László fiaik és keresztlányom kapjanak valami nekik tetsző emléktárgyat. Gondolom szóba jöhet. vázák, rózsafüzér, óra, töltőtollak, képek, szobrok az asztalon, fiókokban. Az edények, amik ajándékok, legyenek a rokonságé.

Simonné takarítónő gondos volt ruhám körül. Ő is kapjon egy emléktárgyat.

Gyűrűje adassék vissza Dr. Mátrai Gyula irodaigazgatómnak. Tőle kértem a lefogásom előtti napokban. Nem akartam, hogy értékesebb gyűrű jusson az ÁVO kezére.

Breviáriumok, imakönyvek, reverendák, felsőruhák Városi tanácsos kezén át jussanak új püspökök, papok számára.

Egyéb ruhák, cipők a szegényeké, főként a fővárosban Városi plébános kezén át.

Városi tanácsos és magyarul is beszélő egyik követségi úr talán elvitel előtt mindent pontos leltárba venne. Az elszállítás titokban és részletekben is történhetik.

A szellemi vonatkozásúak.

A chicagói, majd fegyházi misekönyv, amit használtam, amikor már engedtek misézni, legyen Esztergomé. Minden istentiszteleti felszerelés, ruha stb. a fővárosban majd épülő kápolnáé, templomé.

A könyvek az esztergomi házi könyvtáré. Persze akkor, amidőn hivatalos rablók már nem lesznek Magyarországon. Addig helyet kérek a követségen. Ugyanez áll az újságokra.

Megírtam Emlékirataimat, hogy az utókor lássa jobban a ferdítő manőverekkel szemben, mik és hogyan történtek. Angol nyelven (és esetleg más idegen nyelveken) jelenjék meg. Ha jobb időkben népem kívánja, nincs akadálya a magyar megjelenésnek, de az eredeti kéziratból és ne az angol fordításból.

Papendorp titkár úr vállalta a kiadókkal az előzetes tárgyalást, a fordítást, gépelés ügyét, a kiadást. Ő kéri Spellmann bíboros segítségét nevemben. A State Department hozzájárult, hogy általam fölkért, megnevezendő tisztségviselője véghez vigye a megbízatást.

Az írói honorárium legyen elérhetően a legmagasabb, egy időben a legnevesebb vállalatoktól ajánlatok bekérésével, jogászi szerződéssel. A honorárium magyar és katolikus egyházi célokat szolgáljon, egyelőre a hontalan egyének, fuldokló magyar és iskolák segítésére; majd itthoni újjáépítésre. A bizottsági pénzkezelés fontos. A bizottság tagjai. Papendorp Tivadar, Dr. Szabó János south-bendi plébános, unokaöcsém, Légrádi József, és amikor a haza a „fölszabadulásból” megszabadul, az utódom által kinevezettek.

A legépelés, fordítás, korrektúra nagyon fontos – minden késedelem nélkül.

A jegyzetek mégis maradjanak a lapaljon, de petit-kel, bár korábban másként kívántam.

Szeretném, ha a többi kézirat is megjelenhetne. Rengeteg könyv jelent meg a világ- és magyar bolsevizmusról, kevés tapintott rá a lényegre. Kézirataimban a meglátás nem szokványos, de megtapasztalt.

A címek:

- Arcképek a világ-bolsevizmusból (Marxtól Hruscsovig)

- Arcképek a magyar-bolsevizmusból (Rákositól Kádárig)

- Magyarország ipara, kereskedelme, mezőgazdasága és szellemi élete (1945-62)

- A Kádár-időszak Magyarországon (1956-)

- Gondolatok a rabkönyvtárban

- Hogy lesz a huszadik századi „demokráciából” „népi” demokrácia?

- Az Egyház és vallás a bolsevizmusban (történeti feldolgozás)

- Trianon és Magyarország

Ezek 3 páncélszekrényben (1szobai, 2 Mr. Lekeston 3 workroom) és nyitva a lakáson.

Esztergomban lefogatásom előtt Brückner kanonokhoz küldtem legalább hét kötetre menő folytatását a nyomtatásban megjelent Édesanya c. művem I-II. kötetének. Ez, ha már lehet, magyarul elsősorban és aztán idegen nyelven is jöjjön. Igen sajnálom, hogy nem jelent meg már a nagy magzatellenes, szervezett kampány előtt.

Amikor ez és esetleg régebbi műveim újból megjelennének, az előzetesen megállapítandó honorárium - gondos kezeléssel Dr. Zakar bevonásával - a katolikus magyar újjáépítésre fordítandó. A nagy családok segítése is idetartozik.

Amíg ez az alap fennáll, a szerző hetenként egy csendes szentmisét kér az ő lelkéért.

Ugyanúgy lenne az amerikai kiadásnál is.

A Memoirban vannak belpolitikai és külpolitikai fejezetek. Mindkettő elengedhetetlenül szükséges a döbbenetes magyar sors megértéséhez. A külpolitikai fejezet miatt lehet, hogy a hálátlanság vádja éri emlékemet vagy személyemet: hisz évek óta élveztem az US vendégszeretete felbecsülhetetlen jótéteményét. És nem tompítom a kritika élét. Amikor kértem az azylomot, nem tudtam, amit ma tudok. De úgy gondolom; egy elnök kritikája nem érintheti az US iránti személyi hálámat. És tompítottam az élt. A további tompítás az igazság rovására ment volna. Maga az US több fórumon élesebben bírált, mint én, a magyar. Nemcsak a szövetségi könyvtárt használtam, de a State Department-től is kértem ki hivatalos jegyzőkönyveket.

Az azylum egyetlen, vagy egyik legnagyobb hátránya a Memoir és egyéb művek vesztegzára. Amely pillanatban megszűnt az azylum, sürgős a művek megjelenése.

A temetésre gondolok. Fáj, hogy a követségnek nehézsége lesz. Két húgom kapjon értesítést a halálról és temetésről. Dr. Zrínyi Miklós ny. kúriai bíró, unokabátyám (Bp., Benczúr u. 15. vagy 17.); budai házam (Úri u. ), Esztergom (Primatia) Városi Ferenc, plébános (Krisztus Király Plébánia).

4 összefűzött 6 (hat) oldalon saját kezűleg írtam. Aláírtam a felkért magyarul is értő, együttesen jelenlévő Mr. Sharek és Mr. Sherman követségi tisztviselők előtt eme kijelentésem után: Ez az én végrendeleti akaratom. Én írtam és aláírtam.

Budapest, 1962. okt. 19. + Mindszenty József

bíboros

esztergomi érsek,

Magyarország hercegprímása

Előttünk, mint felkért végrendeleti tanúk előtt a fenti kijelentés megtörténte után

Kelt, mint fent.

Carl. R. Sharek

Joseph Sherman

felkért végrendeleti tanú
Forrás: ITT.


Real Time Web Analytics