Krajsovszky Gábor: Csak az imádkozó emberiség építhet

jobb világot„Imádkozzunk Isten országáért, a gyűlölet távoztatásáért, a szeretet és béke szelleméért, az Anyaszentegyház szabadságáért és felmagasztalásáért, hazánk sorsának jobbrafordulásáért.”
Mindszenty József


Magyar engesztelő mozgalmak

Az idei esztendő engesztelő imaév a magyar nemzet lelki megújulásáért. Az elmúlt évtizedek sok tekintetben szinte helyrehozhatatlan károkat okoztak a magyarság lelki életében. „Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket.” – olvasható az engesztelő imaévet meghirdető püspökkari körlevélben.11 A második világháborút követően, több tekintetben ugyan másként, mint ma, de szintén kilátástalan helyzetben volt az ország. Akkor a Magyar Katolikus Egyház, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsekkel az élén egész országra kiterjedő engesztelő mozgalmat hirdetett. Mindszenty bíboros maga is nagy engesztelő volt: püspöki címerébe éppen ezért Árpád-házi Szent Margit is belekerült, mint a nemzet engesztelő példaképe. Éppen 60 esztendővel ezelőtt mondotta Mindszenty bíboros az egyik beszédjében: „Szeretnők minden újjáépítés-hirdetésbe beleilleszteni az imádság (…) újjáépítő hatalmát. Az imádság elhagyása a lélek és élet szétzüllesztésének a kezdete; az imádsághoz visszatérés Isten és a lélek, az élet megtalálása.”2 Mindszenty bíboros beszédeiben és egész életével adott példát az engesztelés Isten szándéka szerinti megvalósítására. Prímási kinevezésének elfogadásáról az alábbiakat nyilatkozta: „A hercegprímási trónust 36 órás töprengés és vergődés, két főpap és gyóntatóm meghallgatása után vállaltam, hogy a nehéz viszonyok közt esetleg további fél esztendőre ne késsék a betöltés abban a tudatban, hogy vagy fogság- vagy gyalázatviselő kell most ide, és erre – Isten segítségével – való vagyok.”3 Mind az esztergomi kinevezést, mind az utána következő börtönéveket, majd a nagykövetségi menedékben, valamint számkivetésben eltöltött évtizedeket engesztelésül ajánlotta fel a magyar nemzetért, az egész kereszténységért. Emlékirataiban így vall erről: „Börtöni szokásom volt, hogy minden vasárnap (…) a plébániai misék idején (…) lélekben elindulok a sok-sok hívővel misére (…) A folyam mind szélesebbre vált s hazám más részeinek hívőit is egyre ölelte. S gondolatban együtt mentem (…) az öt világrész hívőivel. Az az érzésem volt, hogy darócban állok közöttük: a keresztény ősegyház vezeklője vagyok.”4 Éppen ezért a jelen összeállítás néhány fontos szempontot szeretne kiemelni Mindszenty bíboros ma is változatlanul aktuális, engesztelésre, vezeklésre vonatkozó útmutatásaiból.

Árpád-házi Szent Margit, a bűnbánat és engesztelés példaképe

A magyarság számára vesztett és céltalan háború után a moszkovita megszállók által erőszakkal betelepített rendszer még a háborús állapotoknál is nehezebb, kegyetlenebb korszakot hozott a nemzet életében. 1946. január 20-án, a domonkosok budapesti templomában Árpád-házi Szent Margitról mondott beszédével Mindszenty bíboros egy országos engesztelő, vezeklő imamozgalmat indított útjára. Ebben elsőként fölvázolta a 700 évvel azelőtti tatárjárás borzalmait, történelmi eseményeit. Azután Árpád-házi Szent Margit vezeklő életét állította példaképként: „Ő lesz a nemzet égboltján a vér- és könnyözön szivárványa, Magyarország szent Jeanne d'Arc-ja. Szégyenletes bűnöket, megannyi önzéseket csak szélsőséges magafelejtéssel lehet eltakarni és elfelejteni. Magyarországnak kellett, odaadta hát az életét. A nemzet is, Tamás-kézzel markolhatóan is aratott Szent Margitból.” Ezután – Szent Margit fogadalmának és áldozatának köszönhetően – „(...) a tatárok takarodót fújtak és egy szálig elvonultak. De elmentek, mert meghalt a nagy kán és a vezérek dicsőség-áhító önérdeke föléje került az apró tatárok vér- és has-istenítő önérdekének. A nagy kán még élhetett volna, de Isten úgy rendelte (…), hogy idejében elhalálozott és ez a halál a nemzet feltámadása volt. Isten keze ott van a világtörténelem orgonáján, és a földi nagyok csak engedelmes regiszterek azon. Benn virágzó, künn hatalmas és szabad lett újra a magyar, bizton is élt sérthetetlen jog alatt. Ebben (…) ott volt a természetfeletti segítség biztosítója, Szent Margit vezeklése, életáldozata a hazáért.” A beszéd végén a bíboros még a következőket mondotta: „Kedves Híveim! Ne várjátok, hogy most idő és idő közt párhuzamot vonjak. Nem ok nélkül hoztam magammal Veszprémből a magyar Sion ormára Szent Margit képét.”5

A nemzet engesztelő mozgalma 1946-ban

1946. február 11-én Mindszenty bíboros pásztorlevélben is kifejtette a nemzeti engesztelési mozgalom mibenlétét és eszközeit. A pásztorlevél az engesztelés hittani alapjait ismerteti, valamint az engesztelés és a vezeklés lehetőségeire ad eligazítást. „Az engesztelésnek ott van a helye, és akkor van az ideje, ahol, és amikor elárad a bűn és jelentkezik, megmutatkozik a velejárója, a haragvó Isten büntetése (…) Veronika kendőjeként résztvevő szeretetünket nyújtsuk, az isteni igazságosságnak eleget tegyünk és így a megsértett erkölcsi rendet helyreállítsuk. Az engesztelés mint a Jézus Krisztussal való egység, a bűnök eltörlésével kezdődik, a Krisztus szenvedésében való részesedéssel folytatódik, és az áldozatbemutatással befejeződik. Helye és ideje van ma körünkben az engesztelésnek? Soha inkább, mint napjainkban; semminek annyira, mint az engesztelésnek.”6 Az engesztelés a mások bűnéért történő elégtétel, a vezeklés pedig a saját bűnökért történő jóvátétel. Az engesztelés közösségi eszközeit Mindszenty bíboros többek között a szentórákban, szentségimádásokban, rózsafüzér-csoportok működésében, az elsőpénteki bűnbánati napok megtartásában jelöli meg. A vezeklés módjaira pedig – havonta egy-egy napra – a lelki magányt, önmegtagadást (amennyit a test egészsége megenged, és a lélek buzgósága kíván), a nehézségek panasztalan elviselését, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit ajánlja. Hangsúlyozza a megszentelő kegyelemben való állapotot, amely alapfeltétele a másokért történő hathatós engesztelésnek. A pásztorlevél az egymás iránti felelősségre is rámutat, amikor is ezt írja: „Ha közönyösek maradunk, felelősek leszünk az elkárhozó lelkekért, népünk további pusztulásáért. E szerint lelkek, Egyház és haza sorsa van a kezünkben. Az áldozat fenntartja, megállapítja Isten sújtó kezét, mint Ábrahámét az angyal. Mi, az engesztelők, leszünk a Getszemáni kert vigaszt hozó angyalai.”7

Az imádság és az engesztelés erői

Moszkva magyarországi ügynökei – amint azt a Mindszenty Okmánytár is lépésről lépésre végigköveti – sajtóban, gyűléseken, tanfolyamokon gyalázták a nemzet keresztény múltját. Ezzel szerették volna a tömegek Egyház iránti bizalmát megdönteni. Ezért Mindszenty hercegprímás beszédeiben, megnyilatkozásaiban rámutatott a gyakorlati hitélet követelményeire, és a vezeklést, engesztelést, a megpróbáltatások türelmes elviselését hirdette. Hatvanban az Eucharisztikus Kongresszuson mondotta az alábbiakat, kiemelve a legnagyobb áldozat, az Oltáriszentség hatását az engesztelésben: „Az Oltáriszentség és Jézus Szíve kell most nekünk! Az Oltáriszentség és a szenvedő magyar nép egymásnak valók. Senkinek úgy nem kell ma, mint a magyarnak.”8 A katolikus sajtón át szava mindenhová eljutott. Így maradt ő mindvégig az egész nemzet lelkipásztora, hogy távol tartsa a lelkektől a materializmus romboló hatását. Ebben az igen feszült légkörben bocsátotta ki Mindszenty bíboros 1946 karácsonyán a békéről szóló püspökkari körlevelet, amelyben a kibontakozás egyedüli lehetséges útját az Istenhez való teljes odafordulásban jelölte meg. „Hiába várjuk a békét, hiába várjuk a borúfellegek távoztát, hazánk sorsának jobbra fordulását, keresztjeink könnyebbségét, a világ minden égtájáról sűrűsödő fohászok meghallgatását (…) Hiába várjuk a magyarüldözés megszűnését, a kétségek és bizonytalanságok eloszlását, mezeink termőerejének visszatérését, a törvény és igazság diadalát, a kemény szívek megenyhülését, az éhezők kielégülését, a kolduscondrák eltűnését, a sorvadók életre keltését, a betegek gyógyulását, a bűnösök észre térését, a szomorúak vigasztalását, a végső vonaglók visszatérő életét. Amíg a bűnös Magyarország fölé nem magasodik az imádkozó-bűnbánó arccal – a minden más helyett – az Isten felé forduló, a természetfelettihez visszatérő, a lelkileg megújuló Magyarország, addig hagyjunk fel ezekkel a reményekkel.”9

A hercegprímás megbékélést ajánl

A háború utáni, lelkiekben is rendkívül nehéz és terhes időkben – a bolsevista hatalom egyre erőszakosabb és durvább térhódítása ellenére – a hercegprímás igazsággal áthatott megbékélést kíván. 1947. január 19-én – ismét csak Árpád-házi Szent Margit ünnepén – a budapesti Szent István-bazilikában pontifikált ünnepélyes nagymisén erről az alábbiakat mondotta: „A gyűlölet jelzője a magyarban: vakgyűlölet. Aki bűnt követett el, büntessék meg: felelősségtudattól áthatott, az igazságszolgáltatásra hivatott bíróság útján. Akit évtizedes eszmehintés elsodort, megszédített, felvilágosítással, útmutatással, szeretettel, az eddiginél különb lelkiséggel vezessük, (…) vonzzuk vissza az igazság útjára: Istenhez, (…) akinek egykor mindnyájan számadással tartozunk, akiben mint közös Atyában mind testvérek vagyunk. Legalább annyit gondoljunk a kiegyenlítődésre, mint a sérelemre és megtorlásra. Akik csak megtorlásban járnak, azok nagyon kevéssel, de annál ártalmasabban indulnak a nagy útra. (…) Szent Margit és a mi imádságunkra mielőbb jöjjön el a mi Atyánk országa, és (…) a magyar föld „szomorúsága vígságra, szenvedése szabadságra változzék!” És a földi béke révén át eljussunk az örök boldogság békéjébe!”10 Mennyire aktuálisak és igazak ezek a mondatok a mostani magyarországi helyzetre is!

A fatimai jelenések 30. évfordulóján

A budapesti Szent Gellért-hegyi pálos rendi Sziklatemplomban 1947. május 13-án Mindszenty bíboros a fatimai jelenések 30. évfordulóján az ottani jelenésekben kinyilatkoztatott engesztelés gondolatáról szólt. Személyes beszámolók szerint a helyszínen 200 ezer ember jelent meg, akiket a kommunista karhatalom vízágyúkkal akart szétzavarni.11 Az itt elmondott beszédében Mindszenty bíboros – a fatimai üzenetekre emlékeztetve – a világot elöntő bűnhullámra és az ezzel együtt járó kárhozat veszélyére emlékeztette a jelenlevőket. Felhívta a figyelmet az előző évi püspökkari körlevélben foglaltak valóra váltására és egyben az ezzel kapcsolatos lelki számvetésre is. A bűnbánat sohasem késő, még az utolsó pillanatban sem, de annak elmulasztása végzetes következményekkel járhat. Erről így szólt a főpásztor: „Az Üdvözítő földi életében két irányban nyitotta meg szentséges Szívét: az ártatlan, tiszta gyermeknek és a bűnbánó embernek. A gyereknél (…) csak a tisztaság töretlen fényét kereste szemében. A bűnösnél nem nézegette (…) hajótöréseinek nagyságát. Ő csak a bánatot kereste. Ha ezt a kettőt megtalálta, otthon volt a bűnös a földön. Különös – mondaná valaki –, hogy ilyen két végletben gondolkodott az Üdvözítő, minő az ártatlanság és a bűn. De nem az ártatlanságról és a bűnről van szó, hanem az ártatlanságról és a bűnbánatról. Ez a kettő pedig egy tőre tér vissza: „Ha nem tértek meg és nem lesztek olyanok, mint a kisded, nem mentek be a mennyek országába.” (…) Tevékenykedjetek abban, hogy a Szeplőtelen Szív győzzön bűnön, ármányon, gyűlöleten, kárhozaton.”12

Boldogasszony éve

1947. augusztus 14-én a püspöki kar tagjai esztergomi értekezletükön pásztorlevelet bocsátottak ki, amelyben bejelentették az 1947/48-as Boldogasszony év megnyitását. A pásztorlevél abban az időszakban készült, amikor az ateista hatalom szorítása már egyre erősebben fojtogatta az egész vallásos lelkiséget, legfőképp a katolikus egyházat. A Boldogasszony év megnyitása egy hatalmas lelki tartalék felhalmozásának a kezdete volt, amelyből még – a nem sokkal később bekövetkezett elképzelhetetlen mérvű terror idején is – a magyar népesség még egypár évtizedig lelkileg élni tudott. Erre, valamint a rá következő 1948-as évre – amikor már „a vallás és erkölcs magánügy, a bűn viszont közügy lett”13 – adott morális tartalékot a megnyitó körlevél: „Törekedni kell, hogy Mária országának közösségi élete is megjavuljon Krisztus törvényei által, mert Mária népe evangéliumellenes törvényekkel: ellentmondás. Kellenek a krisztusi törvények, mert a politikai és gazdasági életben, a tudomány és művészet munkájában is csak Krisztus tud erkölcsiséget teremteni. Amíg a „vallás magánügy,” addig nincs hatalom, mely a hatalmasat visszatartsa a gyengébbek elnyomásától.”14 Ezután a magyar történelemben addig soha nem látott mértékű lelki megmozdulás és ébredés következett be: a Mária-év ünnepségein és zarándoklatain összesen 4 millió 600 ezer hívő vett részt!15 A Boldogasszony évében 1948. január 1-jén Mindszenty bíboros újévi körlevelet bocsátott ki, amelyben e sorsdöntő évet az előző év hitéleti tevékenységének folytatásaként nyitotta meg, felfedve mindennek hitbeli biztosítékát: „De kérdezhetjük: átjön-e ez a fény az újévbe, (…) átvonul-e az eljövendő magyar történelembe úgy, ahogy 910 évvel ezelőtt Szent István királyunk augusztus 15-i végrendeleti felajánlása hatalmas történelemalakító Mária-tiszteletté vált? Jaj nekünk, ha mindez görögtűz és magyar szalmaláng csupán; ha az idő múlása, a nehéz hétköznapok gyötrelme, a vészes szárnyakkal ránk települni siető közöny (…) a szívek fellobbanó tüzét, parazsát elfojtaná és a Nagyasszony fölséges, egyedül biztató alakja – a mi hibáinkból, lanyhaságunkból és langyosságunkból – ködbevész. (…) észbontóan fájó gondolat volna, ha az ősi Máriás magyar földről (…) az Isten anyját száműznők, és Szent István történelmi érvényű szerződését botorul felbontanók (…) Ennek a kapcsolatnak a megbontása népi öngyilkosság volna. Ez lenne a végső haláltánc, és nemzethalál, az örvény, amiből nem volna menekvés, kiemelkedés. (…) Lankadatlanul gyakoroljuk az engesztelést a magunk és mások, különösen a magyar föld bűneiért. Bűnbánatban, áldozatban, hangtalan keresztviselésben mossuk tisztára bűn-szennyes földünket, népünket. Hogy eredményes és üdvös legyen ez a szent igyekezet, Máriai szeplőtelen Szívén vezessük át!”16 Mindszenty bíboros beszédeiben többször is idézte a Katolikus Egyház Szűzanyához szóló felkiáltását: „Mutasd meg, hogy édesanyánk vagy!” Ehhez azonban hozzákapcsolta ennek ikermondatát, a Szűzanya ajkaira adva a szót: „És ti mutassátok meg, hogy az én gyermekeim vagytok!” Ezt mondja Mária nekünk is, ma elő magyaroknak!

Bűn és bűnbánat

Mindszenty bíboros 1948-ban történt bebörtönöztetését, kegyetlen megkínzatását teljes egészében engesztelésül ajánlotta fel a magyar nemzetért és az egész kereszténységért. 1956-os szabadulását, valamint a budapesti Amerikai Nagykövetségen félrabságban eltöltött 15 esztendejét követően az utolsó szabadon maradt magyar egyházi intézményben, a bécsi Pázmáneumban telepedett le. Ennek a magyar papi szemináriumnak a kápolnájában így elmélkedett a bűnről: „Minden bűnnek kicsi a kezdete és az a baj, hogy a kicsire nem figyelünk fel, és aztán felduzzad, felnövekszik és fojtogató lesz nagy bűnként.”17 Amikor pedig a bűnbánatról elmélkedett, Péter apostol tagadását, valamint Tamás apostol kétkedését és mindkettejük mélységes bűnbánatát, valamint Jézusnak ezt jutalmazó végtelen szeretetét állította párhuzamba a mai ember bukásával, és Istenhez emelkedésével: „Bűnbánat és megtérés kell gyarlóságunk felett. Akkor a Föltámadottnak ugyanazt a gyengédségét és finomságát fogjuk érezni, mint a megtévedt, de hozzá térő apostolok.”18

Nekünk kell nekilátnunk!

Mindszenty bíboros a száműzetésben is töretlenül folytatta az emigráns magyarok (és nem magyarok) körében az engesztelésre történő buzdítást, mint ahogyan tette azt esztergomi szabad működésének három esztendeje alatt. Többször hangoztatta a magyar családok közös magyar engesztelő rózsafüzér imádságát, ahogyan azt 1948-ban is megfogalmazta Budapesten, a domonkosok Rózsafüzér Királynéja ünnepén: „Az én vágyam: egymillió csonka hazai katolikus magyar család térdre ereszkedése és rózsalánca Mária felé”19 Egy másik alkalommal, ugyancsak Budapesten, az Örökimádás templomban az engesztelő kilenced befejező szentmiséjén a következőket mondotta: „Az anyag és erő mögött egy még hatalmasabb tényező működik: a lélek és a szellem. Csak imádkozó emberiség építhet egy jobb világot. Nemcsak a külső világot, házakat, hidakat, utakat és huzalokat kell újjáépítenünk, hanem a mi belső világunkat is.”20

Mindszenty József 1973-ban Kanada és az USA magyarjaihoz írt körlevelében felveti a felelősség kérdését a magyar haza tragikus sorsát illetően. Majd ugyanebben a körlevélben meg is adja rá a választ, határozott, de szeretetteljes és biztató hangon. A körlevél akkor is, most is a magyarság jövőbeli eligazítója:

„Százados, tragikus és hősies küzdelmekben hazát vesztettünk (...) Okait tudjuk. 1849-ben saját dinasztiánk tiport el bennünket orosz csizmával. A végzetes Trianont követte a még végzetesebb kiszolgáltatottságunk Yaltában és 1956-ban a nemzetgyilkos kommunista rendszernek. Ebbe a minket perzselő tűzvészbe mi magunkat is beledobtuk, száraz és mindig meggyújtott gerendáinkat: hitetlenségünket Istennel, szószegésünket és árulásainkat egymással szemben, káromkodásunkat, közéleti könnyelműségünket és legutóbb azt, hogy népünk kényelemszeretetből segédkezet nyújtott a magyarság termésének alattomos lekaszabolásához. 1956 és 1971 között pártsegédlettel hárommillió és százötvenezer magyart gyilkoltak le anyaméhben. Ez a csonkaország lakosságának egyharmada. És ki tudja, egyedül a jó Isten, talán még el sem értünk a vészkijárathoz. A mi szívünk megremeghet a nehézségtől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól. Isten azonban az egyének és nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el: nekünk kell nekilátnunk, hogy azt előhozzuk! Tegyétek félre a versengést, a mértéktelen személyi nagyravágyást, a ki, ha én nem magatartást. Nem nézve se jobbra, se balra, mindenki ott tegye meg a magáét, ahová az élet állította. Teremtsünk keresztény hitre épülő egyházi közösséget. Legyen a családban gyermek Isten akarata szerint. Ez áldás és jövő, bármit mond a világ. Csak az a lelkesedés helyénvaló, amelyet a munka nehézsége, a szenvedés hoszszantartósága mindig újraéleszt. Amelyet kiolt, az ártalmas és megront bennünket. Amit e sorokkal a lelketekre akarok kötni, ezért éltem, ezért élek és imádkozom itt és az örökkévalóságban.”21

01 JEL 2006. február, 45.
02 Egyházam és Hazám. Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei I. Összegyűjtötte, bevezette, jegyzetekkel ellátta Beke Margit. Esztergomi Főegyházmegye kiadása, Esztergom, 1991. 74–75.
03 Mindszenty bíboros végrendelete, Esztergom, 1948. január 7. Vigília 1990. 387.
04Mindszenty József: Emlékirataim. Szent István Társulat, Budapest, 1989. 380-381.
05 Mindszenty Okmánytár I. Sajtó alá rendezte: Dr. Vecsey József. München 1957. 111-119.
06 Mindszenty Okmánytár I., i.m. 119–126.
07 uo.
08 Egyházam és Hazám II. Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei II. Esztergom, 1994. 80-83.
09 Mindszenty Okmánytár II. Sajtó alá rendezte: Dr. Vecsey József. München 1957. 255–261.
10 Mindszenty Okmánytár II., i.m. 150–154.
11 Bölcsvölgyi Zoltán (1922–1996) áldozópap visszaemlékezése alapján
12 Egyházam és Hazám II., i.m. 57–58.
13 Mindszenty Okmánytár III. Sajtó alá rendezte: Dr. Vecsey József. München 1957. 67.
14 Mindszenty Okmánytár III., i.m. 64.
15 Mindszenty József: Emlékirataim, i.m. 201.
16 Egyházam és Hazám. Mindszenty József hercegprímás szentbeszédei III. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Szent Gellért Kiadó és Nyomda közös kiadása, Budapest, 1997. 14–16.
17 Vasárnapi Levél, Wien, 1978. (5/6) 85-88.
18 Uo. mint 16
19 Egyházam és Hazám III., i.m. 147.
20 Egyházam és Hazám I., i.m. 74.
21 Mindszenty József: Hirdettem az Igét. Mindszenty Alapítvány, Vaduz, 1982. 229–231. JEL 2006. február, 45.

Krajsovszky Gábor (1966) gyógyszerész, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Szerves Vegytani Intézetében egyetemi adjunktus. Mindszenty József élettörténetével, megnyilatkozásaival két évtizede foglalkozik.

Forrás: http://www.keesz.hu/node/1607


Real Time Web Analytics