Krajsovszky Gábor: Most lett a kenyér Krisztus testévé

Mély fájdalommal vettem át – éppen letartóztatásom 25. évfordulóján – egy pápai levelet, amelyben Őszentsége tudomásomra hozza, hogy az esztergomi érseki széket megüresedettnek nyilvánította. Mindszenty József

Jaszovszky József, a Katolikus Magyarok Vasárnapjában természetfeletti megvilágításban tárta fel az érseki székétől éppen akkor (1974. február 5.) megfosztott Mindszenty bíboros hat évtizedes működésének páratlan lelkipásztori értékét. Az írás megjelenésekor – ugyancsak támadások közepette – Mindszenty bíboros 1974-es észak-kaliforniai útjának előkészületei zajlottak. Az áttekintő megemlékezés Mindszenty bíboros életét, mint Isten által vezetett hitvalló, prófétai életet mutatja be.1

„Most érkezett el Mindszenty József, Magyarország bíboros hercegprímása, Esztergom érseke az Agykoponyák hegyére. Most szegezték rá a nyolc éven át a hitetlenség megszállottai által megkínzott testét az emberiség, az élő Egyház és Magyar Hazánk évszázadok óta vérző drága fájára. Most állítják fel ezt a vérző, élő drága fát a világ látványosságául. Most ennek így kellett megtörténnie! Most lett igazán Mindszenty József a világ szabadságának egyetlen élő szimbóluma s egyben valósága. Most testesült meg a világ népeinek egyetlen erkölcsi nagyhatalma. Kilépett édes Hazája szűk börtönéből, ahol oly forrón vágyott vértanúságot és halált elszenvedni (hogy mindenkié legyen). S most valóban, ő már mindenkié. Azoké, akik az Isten gyermekei, akik a szent nemzetség, királyi papság. Mikor Jézus a feltámadás után találkozott az első húsvéti alkonyatkor az emmauszi tanítványokkal, és azok elpanaszolták, könnyekkel a szemükben, hogy mi történt a názáreti Jézussal, aki nagy próféta volt, azt mondta nekik: »Nemde, mindezeket kellett elszenvednie a Messiásnak?« Mindaz, aki nagyon szerette felebarátait, annak valóban mindig ki kellett ürítenie a véres kelyhet. Egészen és maradéktalanul! Mindhalálig! A kínszenvedések előtt Jézusról azt mondta a főpap (bár nem magától, mint azt az evangélista meg is jegyzi): »Jobb, ha egy ember hal meg a nemzetért és nem a nemzet őmiatta.« Ha Mindszenty bíboros nem vállalja a vértanúságot egészen a halálig, és ha ő leül tárgyalni azokkal, akik a világszabadság ellen dolgoznak, és a hitet tervszerűen kinyomorítják a hívők testéből és lelkéből, akkor ma a világnak s népeinek még reménye sem lehet a megváltásra. Akkor már valóban a világ népei és szabadsága felett meghúzták volna a lélekharangot. Eisenhower, Amerika kétszer megválasztott elnöke, 1957. január 20-án, beiktatási beszédében Budapestet a szabadság szimbólumának nevezte. Nixon elnök 1973 szeptember végén táviratban üdvözölte Mindszenty bíborost, amikor az Egyesült Államok területére lépett. A magyarság diadalmámorban fogadta főpásztorát. A lapok csodáról beszéltek. A New Brunswick-i plébános: feltámadásról. Most, amikor a diplomaták leülnek a vallás, a szabadság, az emberi jogok ellenségeivel tárgyalni, de kompromisszumot kötnek azokkal, akik a vesztükre törnek, csak egy ember emeli fel szavát: »Vigyázzatok, egyedül csak azoktól féljetek, akik a lelket is megölik. Vigilate et orate!«

Mindszenty József – akit a pápa most a világ népeinek láthatatlan vezérévé avatott – hű marad Krisztus Egyházához. Az Egyház ellenségei csalódni fognak, ha azt hiszik, hogy Mindszenty bíboros nem fogja tovább bírni és elviselni a nehéz keresztet. Mondom, csalódni fognak. Most az amerikai katolikus hierarchia meghirdette a szentévet erre az évre, hogy a hívők serege elzarándokolhasson 1975-ben Rómába. A szentévben Mindszenty bíboros testben vagy lélekben ott lesz Szent Péter sírjánál. És elzarándokol bíborosi templomához: a San Stefano di Rotondóhoz. Falai már nagyon szürkén ásítoznak, de megszentelt kövein a bíboros letérdel, s mint az emberiség nagy áldozata, a bűnös emberiség miatt imádkozik és könyörög: »Parce Domine, parce populo tuo – Könyörülj, Uram, könyörülj népeden.« A bíboros továbbra is imádkozni fog az Egyházért, a diplomata prelátusokért, a követségben járókért, a magyar Hazáért; imádkozik azokért, akik hisznek a kompromisszumokban, hogy tanulják meg: a világ népeit csak vértanúsággal lehet megmenteni, mert a földön nagyhatalom az ördög. Tanuljanak az apostoloktól, Pétertől és Páltól; attól a Szent Páltól, aki Lisztrában szenvedte el Krisztusért az első borzalmas megkövezést, aztán a nagy idegenben halt vértanúhalált, miután térdig érő vizes cellában szenvedett, és írta híveihez: Gaudete – örüljetek. Ne sírjatok, magyarok! Ezt üzeni a bíboros! És lássátok (lássátok, ti ingadozók is!): Most lett a kenyér Krisztus testévé. A Szent Pétereket és Pálokat, a Gellért püspököket, a Pázmány Pétereket, a Prohászka Ottokárokat, a Bangha Bélákat, a Böhle Kornélokat kövessétek! Mindszenty József bíboros a szabad világban annyit tett, mint amennyit mások éveken át képtelenek voltak tenni. Újra felrázta a világ lelkiismeretét. És Krisztus-, és a magyar nép szabadságának az ellenségei megdöbbentek. A kompromisszum hívei nem nyugodtak. Megindult a nagy diplomáciai csata. Mint a világ hatalmai közt az olajért; s ki tudja, hová viszi az emberiséget? A pápa felmentette a bíborost. De a lényegen mindez nem változtat. Az ellenség azt hiszi, hogy amikor hazug dolgokat ígérve rávette az Egyház fejét a szabályok végrehajtására a bíboros esetében, a bíborost elnémítják. A leváltás valójában: felmagasztalás. Mindszenty bíboros 1949 óta a világ lelki vezére, géniusza. A leváltással felszabadítás történt (bár fájdalmas érzéssel) a szabadságra vágyó emberiség javára. Mindszenty most már az isteni és a természeti törvény alapján, a pápa szankciójával, az egész hívő emberiség lelkipásztora és fejedelme. 1949 óta állandóan visszhangzik Mindszenty bíboros neve az egész világon! A perui és brazíliai dzsungelben, a leprások szigetén. Rettegve hallják a diktátorok szobáiban, a Szolzsenyicinek hitvallása után. A pápa végzésében a hívő világ szíve megdobbant. De örömében ujjong a vértanúk földje! — Mindszenty bíboros mindenkié! Mi, árva magyarok, szerteszéjjel a világon s itt, Amerika földjén, szeretettel várjuk. Konduljon meg szívünk harangja egy új feltámadás hajnalára!”

Bízunk benne, hogy a 2007-es évvel közelebb kerülünk a nagy magyar Főpásztor hivatalos boldoggá avatásához és a közbenjárására meginduló magyar feltámadáshoz!megjelent: Nemzeti Újság 2007 Böjtelő hava

1 Dr. Jaszovszky József: Mindszenty, a főpásztor Észak-Kaliforniában. A szerző kiadása. Menlo Park, Kalifornia 1980. 37-40.


Real Time Web Analytics